Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, Göteborg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg."

Transkript

1 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig Julia Yates, Mattias Näsman för UPF Umeå, Joakim Silvstam för UF Jönköping, Peter Hjertsson för UF Stockholm, Victoria Lindén för UF Malmö, David Blomgren för UF Linköping, Jehna al-moushahidi för UF Luleå, Viktor Sundman för UF Uppsala, Viktoria Lindén för UF Göteborg, Linnéa Ehlin för UF Södertörn, Diana Malic för UF Växjö, Saga Sohlman för UPF Lund, Oskar Johansson för UPF Karlstad, förbundskommunikatör Linnéa Wik, förbundsordförande Anna Welsapar, förbundssekreterare Axel Nordenstam, Lanja Rashid värd för UF Göteborg och Adam Josefsson värd för UF Göteborg Tillförordnad förbundsekonom Wilhelm Åkesson anlände kl till mötet och beviljades då närvaro- och yrkanderätt. Bilagor: Bilaga 1: Röstlängd Bilaga 2: Dagordning Bilaga 3: PC-beslut: Representation vid LSU:s årsmöte Bilaga 4: PC-beslut: Nominering av FN- Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

2 Bilaga 5: Bilaga 6: Bilaga 7: Bilaga 8: Bilaga 9: Bilaga 10: 1 Mötets öppnande representant Motion: lokalmedlemmars engagemang i utskotten Motion: utskottsbeskrivningar Visitkort Kommunikationsutskottets yttrande gällande visitkort Motion: LSU-nominering Yrkanden Förbundsordförande Anna Welsapar förklarade styrelsemötet öppnat kl Val av mötesordförande att välja Anna Welsapar till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare att välja Axel Nordenstam till mötessekreterare. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

3 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare Victoria Lindén för UF Malmö och Mattias Näsman för UPF Umeå kandiderade till protokolljusterare tillika rösträknare. att välja Victoria Lindén och Mattias Näsman till protokolljusterare tillika rösträknare. 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande att anse mötet stadgeenligt utlyst. 6 Fastställande av röstlängd att fastställa röstlängden till tretton (13) ledamöter, se bilaga 1. 7 Fastställande av dagordning Inga förslag om ändringar inkom. att lägga föreslagen dagordning till handlingarna, se bilaga 2. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

4 Uppsala yrkade att Lanja Rashid och Adam Josefsson beviljas närvarorätt, se yrkande 1. att bifalla yrkande 1. 8 Föregående protokoll Förbundssekreterare Axel Nordenstam frågade huruvida personliga brev inför val av poster ska vara med i protokollet. Förbundsstyrelsen ansåg att så ej ska vara fallet och följaktligen återfinns de ej som bilagor. 9 Uppdatering från förbundsstyrelsensledamöter Göteborg: Planerar inför sin Jordanien resa. Deras MUN har blivit antagna till MUN Cambridge. Deltar också i ett Erasmus+-projekt om kriminalitet på Sicilien. Ett nytt nummer av medlemstidningen är på gång. Jönköping: Ska upp till Stockholm och besöka två ambassader och har under hållit föreläsningar. Snart är 100 personer medlemmar och deras medlemsvärvningsmål börjar uppnås. Linköping: Har uppnått läsårets mål för medlemsvärvning och haft en resa till flygvapenmuseet. De har även haft höstmöte där tidigare styrelse har blivit beviljad ansvarsfrihet. Karlstad: Har bjudit in FI och ryska ambassaden till att hålla föreläsningar. Luleå: Har haft extrainsatt årsmöte med många intresserade. Har även funderat på vilka bidrag som kan sökas för att trygga ekonomin samt planerar föreläsningar. Dessutom samarbetar de aktivt med kåren. Lund: Har haft en hel del föreläsningar och rekryterat en projektgrupp för sitt 80 års jubileum vars tema kommer vara FN:s milleniummål. Ett avhopp i resekommittéen har skett och deras rysslandresa ligger på is men allt rullar på. Malmö: Har arbetat med intern kommunikation men blev tvungna att ställa Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

5 in resa till Bryssel, men en ny sådan planeras. Föreläsningar och moviescreenings rullar på. I november kommer deras årliga Model United Nations - MUN konferens att hållas. Stockholm: Har haft en aktiv höst och bland annat besökt ryska ambassaden. En resa till Washington var planerad men problem uppstod och därmed planeras istället en resa till Georgien istället innan årsskiftet. Vidare planeras en konferens i fredaktivism. Södertörn: Har haft årsmöte och har valt en ny styrelse. Aktiviter har planerats och en resa väntar till Istanbul, förmodligen tillsammans med Jönköping. Umeå: Börjar komma i gång med kommittéer och skapar grunder för resor. Är nu uppe i 170 medlemmar och ser fram emot framtiden. Växjö: Har precis haft en föreläsning om Ukrainakrisen. Nyligen har en ny revisor och kassör valts. Problem med ekonomin har funnits men nya strikta riktlinjer har utformats för att undvika framtida problem. Uppsala: Har under terminen haft två föreläsningar i veckan och åker kommande vecka till Bukarest. Nästa vecka kommer även deras årsmöte att hållas. Förbundskommunikatör Linnéa Wik: Uppmanar medlemsföreningarna att twittra mer eftersom det underlättar för UFS kommunikation då UFS förmedlar vidare informationen. Bidragsansvarig Julia Yates: Har planerat inför Forumhelgen. Väntar på riktlinjer från MUCF vilka ska skickas ut till alla medlemsföreningar inför bidragsansökan. Förbundsordförande Anna Welsapar: Har arbetat med bidragsansökan, haft kontakt med valberedning samt haft överlämning till tillförordnad förbundsekonom Wilhelm Åkesson. Vidare har hon träffat amerikanska ambassaden som uttryckte intresse för samarbete med UFS och dess medlemsföreningar. Förbundssekreterare Axel Nordenstam: Har lagt mycket fokus inför stämman men även stöttat Växjö i sin ansökan. I sedvanlig ordning har även mail besvarats och dokument författats, exempelvis inom styrdokumentsutskottet. Med anledning av sin frånvaro vid mötet skickade Vice förbundsordförande Rosaline Marbinah ett uppdateringsmail till Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

6 förbundsstyrelsen inför dagens styrelsemöte. I detta meddelade hon bland annat att hon har förberett inför styrelsemötet, stämman och haft möte med Utrikespolitiska Institutet (UI). 10 Uppdatering från utskott Tillförordnad förbundsekonom Wilhelm Åkesson anländer kl till mötet. Umeå yrkade att den tillförordnade förbundsekonomen beviljas yrkande- och närvarorätt, se yrkande 2. att bifalla yrkande 2. Ekonomiutskottet: Bidragsansvarig Julia Yates sade att de har formulerat beskrivningen och inte skrivit allt för mycket. Tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson tillade att många dokument har genomlästs och planering inför året har skett. Forumutskottet: Bidragsansvarig Julia Yates berättade att frågetecken har retts ut och att information nu ska skickas ut inför Forumhelgen. Det mesta är under kontroll och det är säkerställt att UF Uppsala välkomnar alla till Uppsala den november Internationella utskottet: Förbundssekreterare Axel Nordenstam berättade att utskottet har arbetat med det kontinuerliga sökandet av föreningar och att de snart ska börja rikta in sig på internationella bidrag. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

7 Kommunikationsutskottet: Förbundskommunikatör Linnéa Wik berättade att en ny hemsida håller på att göras och en första deadline är 30 november. Linköping kodar och förbundskommunikatör Linnéa Wik och Södertörn skriver texter. Det konstateras att de ämnar att ha hemsidan på engelska, varpå de ber samtliga utskott att skicka en kort text om utskotten tillägnad hemsidan. Det som bör vara med är: (1) vilka som är med och (2) hur kontakt tas. Dessutom har utskottet målsättningen att en strategi om kommunikationen ska vara klar innan 30 november. Styrdokumentsutskottet: Uppsala beskrev att ett första utkast till ett visionsdokument har författats samt att utskottet ligger bakom propositionen rörande stadgerevidering. Förbundssekreterare Axel Nordenstam redogjorde för arbetsgången vid författandet av propositionen och hänvisade till workshopen i samband med föregående förbundsstyrelsemöte. Tvåspråkighetsutskottet: Har översatt uppdragsbeskrivningarna för Almedalsprojektet och Konventet. De har även granskat stadgeöversättning från föregående verksamhetsår men valde att inte slutföra den tills det är klart huruvida en ny stadgan antas och då hur den formuleras. Utbildningsutskottet: Umeå redogjorde att tankeställare har initierats och Förbundssekreterare Axel Nordenstam fyllde i att utskottet väntar på stämmans beslut angående en ny stadga. 11 Per capsulam-beslut Förbundsordförande Anna Welsapar förtydligade att det handlar om att lägga besluten till handlingarna. De två per capsulam-besluten (PC-beslut) behandlade; (1) representation vid LSU:s årsmöte 2014 och (2) nominering Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

8 av Emma Hoën Bustos till Sveriges representantskap för LSU till FN:s Generalförsamling. Förbundsordförande Anna Welsapar konstaterade att enligt PC-beslutet så har PC-beslutet rörande LSU:s årsmöte ej blivit antaget. Varpå Linköping belyste vikten av att närvara, följt av en fråga från Umeå angående vilka som ska närvara. Förbundskommunikatören Linnéa Wik frågade varför beslutet inte blev avtaget och förbundsordförande Anna Welsapar sade att det var för få som röstade. Samtalet fortsatte sedan med att Linköping frågade hur det var föregående år och förtydligades av förbundsordförande Anna Welsapar som meddelade att ordföranden var ombud, och hon själv var representant, vid LSU:s årsmöte Vid årsmötet får ombudet rösta och representanten får yttra sig. Umeå yrkade att UFS skall vara representerade på LSU:s årsmöte via förbundsordföranden som ombud, se yrkande 3. att bifalla yrkande 3. Umeå ansåg att förbundet inte ska skicka mer än en person. Linköping betonade värdet i att närvara vid LSU:s årsmöte och visa upp sig. Vid fråga om vilka som var intresserade konstaterades det att förbundssekreterare Axel Nordenstam tidigare hade visat intresse. Tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson upplyste att förbundet har ekonomisk täckning men att det är upp till förbundsstyrelsen att fatta beslutet. Göteborg yrkade att förbundssekreteraren får ingå i UFS representation vid LSU:s årsmöte 2014, se yrkande 4. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

9 att bifalla yrkande 4. Linköping yrkade att UFS ska bekosta resa samt boende för UFS representanter vid LSU:s årsmöte, se yrkande 5. att bifalla yrkande 5. Södertörn yrkade att skicka Victoria Heiman, ordförande UF Södertörn som representant till LSU s årsmöte, se yrkande 6. att bifalla yrkande 6. Linköping efterfrågade en motivering till PC-beslut som skickas ut. Förbundsordförande Anna Welsapar tackade för input och bekräftade att det ska tas med inför framtiden Representation vid LSU:s årsmöte 2014 (bilaga 3) 11.2 Nominering av FN-representant (bilaga 4) att lägga 11.1 och 11.2 till handlingarna, se bilaga 3, och 4. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

10 12 Behandling av motioner 12.1 Lokalmedlemmars engagemang i utskotten (bilaga 5) Lund föredrog sin motion angående lokalmedlemmars engagemang i utskotten i enlighet med författad motion. Lund framhävde konkurrenssituationen mellan UFS och dess medlemsföreningar, varpå en diskussion påbörjades. Göteborg sade att de ställer sig tveksamma till att konkurrenssituationen finns och att engagemang ska låsas av tre anledningar: (1) att engagera sig nationellt har en större tröskel än lokalt, (2) att utskotten syftar till att stöta medlemsföreningarna, exempelvis utskottet för utbildning, (3) att om begränsning av personer sker till enbart förbundsstyrelsen så gås det miste av kunskap. Lund förtydligade att de även hade snedrektrytering i åtanke: att en medlemsförening blev överrepresenterad. Umeå höll med Göteborg och frågade sig vad som kan hända på sikt. De önskade också att Lund skulle besvara den frågan. Lund menade att de vill behålla aktiva medlemmar på lokal nivå och att det skulle kunna eskalera på nationell nivå. Tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson sade att man bör väga det mest negativa mot varandra. Förbundssekreterare Axel Nordenstam hänvisade till det internationella utskottet där en stor majoritet inte sitter i förbundsstyrelsen och att det är en fråga om dess existens. Det internationella utskottet framhävdes även av Malmö som såg det som något positivt. Malmö menade att det inte finns någon konkurrens och att det är bra med fler personer inblandade. Luleå sade att de förstår Lund och ser poängen i deras motion men anser att det är positivt att folk vill engagera sig och att kunna samla upp kompetensen. Malmö tillade att gapet mellan UFS och Malmö är stort men genom utskotten minskas det. Linköping förtydligade att anledningen till att kalla grupperna utskott var just att öppna upp för engagemang. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

11 att avslå motionen Utskottsbeskrivningar (bilaga 6) Ingen diskussion uppkom och styrelsen gick direkt till beslut. att fastställa utskottsbeskrivningarna Visitkort (bilaga 7) Vid föregående styrelsemöte nämndes visitkort och till följd av detta har offerter begärts in. Kommunikationsutskottet har även inkommit med ett yttrande i frågan, se bilaga 8, där offerterna även behandlar visitkort med punktskrift. Södertörn framhävde att sammanhållningen främjas av visitkort men punktskrift kan vara bra. Förbundskommunikatören Linnéa Wik konstaterade att det är ekonomin som bör avgöra valet. Efter presentationen av dem båda uppkom en diskussion. Umeå frågade sig hur man skulle använda visitkorten och menade att det är ett stort spann. Bidragsansvarig Julia Yates undrade vad det tidigare hade kostat för visitkort för presidialer, vilket besvarades med en uppskattning. Stockholm förtydligade att det går att beställa prover och efterfrågade lösningar. Linköping förespråkade det tryckeri vi använt tidigare eftersom vi då vet kvalitén och vad vi får. Lund frågade sig vilket behov som finns för en förbundsstyrelseledamot att inneha visitkort, likväl Umeå såg inget behov. Förbundskommunikatören sade att det finns ett enhetsvärde som styrelse men att om det tros att någon användning inte Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

12 kommer ske, finns ingen anledning till beställning. Linköping nämnde tillfällen då visitkort hade varit en fördel. Bidragsansvarig Julia Yates menade att det kan vara upp till medlemsföreningen, varpå en fråga ställdes gällande hur många medlemsföreningar som har visitkort. Svaret var 4 styck. att inte beställa visitkort för alla förbundsstyrelseledamöter i UFS. Nominering till LSU:s hållbarhetsrepresentant (bilaga 9) Göteborg började med att ursäkta oklarheterna vid nomineringsprocessen av en LSU-representant till generalförsamlingen och beklagade sin sent inkomna motion. Göteborg har en kandidat som är intresserad av posten och förespråkade därför att UFS ska nominera Natalie Hafdelin. Linköping yrkade att behandla UF Göteborgs motion Nominering till LSU:s hållbarhetsrepresentant, se yrkande 12. att bifalla yrkande 12. att nominera N a t a l i e H a f d e l i n t i l l p o s t e n s o m L S U : s hållbarhetsrepresentant. 13 Val av projektledarposter Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

13 Almedalen Göteborg sade att Vice förbundsordförande Rosaline Marbinahs tidigare inkomna skriftliga tips var klokt, vilket var att en sammankallade person bör finnas. Göteborg förespråkar att det ska vara upp till vardera grupp att utse en sådan person. Förbundsordförande Anna Welsapar sade att det dessutom kan vara praktiskt att ha en ledare för gruppen då det ger ett incitament till verksamhetsledning. Umeå förespråkade Göteborgs alternativ. Umeå frågade om en arbetsordning för grupperna finns, varpå förbundsordförande Anna Welsapar sade att det finns en arbetsbeskrivning. Umeå frågade även vad som sker om arbetet inte sker, vilket förbundsordförande Anna Welsapar besvarade med att det är vice ordföranden som brukar följa upp arbetet. Göteborg yrkade att en utav projektledarna i Almedals- resp. Konventprojektet utses till sammankallande inom respektive projekt, se yrkande 7. att projektgrupperna uppdras att meddela vem som valts till sammankallande senast 7 november 2014, annars utser UFS förbundsstyrelse person till posten, se yrkande 7. att bifalla båda att-satser i yrkande 7. Diskussion rörande ansökningarna öppnades upp. Ansökningar har inkommit från Caroline Köhler, Kasper Irgens, Linnea Wikström och Liza Olsson. Förbundssekreterare Axel Nordenstam framhävde att det är kort om tid för boende och att förbundsstyrelsen bör skicka med att det är just kort om tid. Tidigare hade fyra projektledarposter för Almedalprojektet utlysts. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

14 att välja Caroline Köhler till projektledare för Almedalsprojektet att välja Kasper Irgens till projektledare för Almedalsprojektet att välja Linnéa Wikström till projektledare för Almedalsprojektet att välja Liza Olsson till projektledare för Almedalsprojektet Konventet Göteborg menade att det kan vara bra att välja samtliga kandidater i konventsgruppen, trots att det tidigare hade utlysts fyra projektledarposter. Sedan tidigare har det inkommit fem ansökningar. Linköping yrkade att utöka projektgruppen för konventet till fem personer, se yrkande 8. att bifalla yrkande 8. att välja Andreas Palmlöv till projektledare för konventet Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

15 att välja Beatrice Schönning till projektledare för konventet att välja Dana Pourkomeylian till projektledare för konventet att välja Felicia Nordström till projektledare för konventet att välja Zeth Isaksson till projektledare för konventet UI Samarbetet Rosaline som hade möte med UI har skickat ut en rapport gällande mötet. Inga synpunkter inkom för framtida möten. 15 Bidragsredovisning år 2013 för MUCF Det finns en ingående balans på ,53 kr som inte tidigare har använts. Till följd av detta är UFS återbetalningsskyldigt MUCF. Växjö frågade varför bidraget inte har utnyttjats tidigare och sade att de som interimistiska föreningar har fått höra att pengar inte finns. Umeå frågade om summan handlade om lokalstöd eller om det var något annat. Förbundsordförande Anna Welsapar sade att ändamålet ska vara lokal verksamhet. Förbundskommunikatör Linnéa Wik efterfrågade en hållbar strategi så att detta inte händer igen och att någon sorts långsiktig lösning behövs. Förbundssekreterare Axel Nordenstam instämde att det kan vara Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

16 bra att tänka långsiktigt och nämnde att den pott som är oförbrukad hade kunnat gå till att helfinansiera ett konvent och dess deltagare. Bidragsansvarig Julia Yates frågade om pengarna hade kunnat gå till konventet, vilket bekräftades att så var fallet. Umeå efterfrågade att uppdra den valda förbundsekonomen till att granska varför differensen finns. Umeå yrkade att förbundsekonomen får i uppdrag att utreda varför bidraget från ungdomsstyrelsen verksamhetsåret 2012/13 blev återbetalningsskyldigt, se yrkande 9. att bifalla yrkande 9. Göteborg yrkade att ekonomiutskottet uppdras att inkomma med förslag på bättre rutiner för användande av bidrag, med målsättning att bidragspengar till förbundet inte förfallet framgent, se yrkade 10. att bifalla yrkande Rambudget Med anledning av datakrasch kunde inte tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson presentera något förslag till revidering av rambudgeten och kommer således skicka ut en sådan inom kort. Som förändringar nämnde han att PR-budgeten bör ökas. Utöver dessa pengar finns som behöver spenderas under kalenderåret. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

17 Uppsala frågade om det gäller bidraget avser förbunds- eller lokalnivå, varpå tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson förklarade att det gäller förbundsnivå. Bidragsansvarig Julia Yates frågade om pengarna måste spenderas i år och om det gick att betala saker i förväg, vilket förbundsordförande Anna Welsapar besvarade med att det ej går att betala fakturor i förväg. Umeå nämnde att det är bra att skapa förutsättningarna för framtiden. Göteborg frågade om det var någon mening med att köpa loss den grafiska profilen, följt av att förbundskommunikatör Linnéa Wik sade att det finns olika uppfattningar om vem som innehar upphovsrätten till den grafiska profilen. Vidare konstaterade hon att UFS tekniskt sett redan äger den men företaget Bror Rudi anser att de äger den. Härefter påbörjades det brainstormas där idéer såsom en extern part i hemsidan, ökade budgetanslag till PR och Forum-helgen berördes. Styrelsen ansåg att fatta beslut i frågan med ett PC-beslut som tidigare diskuterats vid ett Skypemöte. 16 Forumhelgen den november Bidragsansvarig Julia Yates berättade att den kommer vara i Uppsala och kommer hålla till i Ekonomikum, vilket är samma lokal som konventet var i våras. Vid samtal om Forumhelgen undrade förbundssekreterare Axel Nordenstam om externa talare kommer tala och Malmö efterfrågade PR. Göteborg rekommenderade LSU:s metodoprogram som är prisvärda och går att skräddarsy för ändamålet. Förbundssekreterare Axel Nordenstam menade att fokus borde ligga på medlemsvärvning. Umeå sade att vi kan lära oss av varandra kontinuerligt men det kan vara bra att ta tillfället i akt och dra nytta av extern expertis. Detta följdes sedan av att huvudansvarig Julia Yates tackade för inputen och meddelade att Forumutskottet ska se vad de kan göra. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

18 18 Nästa möte att hålla nästa förbundsstyrelsemöte kl den 6 november 2014 per Skype då rambudgeten och de förslag som kommer in ska diskuteras. 19 Övriga frågor Mentorskapsansvariga Mentorskapsansvariga har kommit in med ett förslag på hur rekryteringen ska ske. Förbundssekreterare Axel Nordenstam förtydligade att utlysningen ska ske i enlighet med deras inkomna förslag, vilket är att en post som mentorskapsansvarig utlyses i november och att den valda sedan arbetat tillsammans med befintliga ansvariga fram till februari då deras mandat är över. Uppsala yrkade att utlysa posten som Mentorskapsansvarig under november månad, se yrkande 11. att bifalla yrkande 11. Valberedningens arbete och policy Umeå berörde att valberedningen skulle kunna sköta nomineringar till projektledarposter där deras roll hade kunnat vara att intervjua kandidater och inkomma med en rekommendation till förbundsstyrelsen. Likt Umeå ansåg Uppsala att valberedningens uppdragsbeskrivning behöver ses över Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

19 men att förbundsstyrelsen själv kan ta besluten om tillsättande av projektledarposter. Umeå förtydligade då att deras förslag kan vara en lösning på att få in valberedningen tidigare i valprocesser. Detta följdes av att förbundsordförande Anna Welsapar föreslog att Styrdokumentutskottet ska revidera valberedningens uppdragsbeskrivning. Förbundsstämman Linköping menade att motionen från Malmö till förbundsstämman bör tas bort, vilket förbundsstyrelsen tog med sig inför förbundsstämman. Vidare nämnde förbundssekreterare Axel Nordenstam att sittande förbundsstyrelse borde överväga att yttra sig om den bordlagda propositionen gällande upptagande av Växjö och Karlstad till fullvärdiga medlemsföreningar. Umeå efterfrågade mer information om Växjö som meddelade att de har haft full närvaro vid förbundsstyrelsens möten, har arrangerat föreläsningar och uppföljt kraven för fullvärdigt medlemskap. Vidare har de tagit i med hårdhandskarna i hur ekonomin ska fungera efter att uppkommit att det inte tidigare har varit fullgott. I detta arbete har tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson stöttat Växjö. Förbundsordförande Anna Welsapar läste därefter upp policyn för att förbundsstyrelsen ska rekommendera förbundsstämman att uppta medlemsföreningar. Tf förbundsekonom Wilhelm Åkesson nämnde att tidigare missar är åtgärdade och han tillade även sina förhoppningar av att Växjö har ordnat med långsiktigt ekonomiskt arbete. Detta följdes av att Linköping sade att förbundsstyrelsen ska vara tydliga med att propositionen kom från tidigare förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen ansåg att ej yttra sig i frågan och således stå fast vid tidigare förbundsstyrelses rekommendation. 20 Mötets avslutande Mötesordförande Anna Welsapar förklarade mötet avslutat kl Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

20 Anna Welsapar, Mötesordförande Axel Nordenstam, Mötessekreterare Victoria Lindén, Justerare Mattias Näsman, Justerare Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (20)

21 Styrelsemöte i Göteborg den 24 oktober Bilaga 1: Röstlängd 1. Bidragsansvarig Julia Yates 2. Mattias Näsman för UPF Umeå 3. Joakim Silvstam för UF Jönköping 4. Peter Hjertsson för UF Stockholm 5. Victoria Lindén för UF Malmö 6. David Blomgren för UF Linköping 7. Viktor Sundman för UF Uppsala 8. Viktoria Lindén för UF Göteborg 9. Linnéa Ehlin för UF Södertörn 10. Saga Sohlman för UPF Lund 11. Förbundskommunikatör Linnéa Wik 12. Förbundsordförande Anna Welsapar 13. Förbundssekreterare Axel Nordenstam Närvarande var även Oskar Johansson för UPF Karlstad, Jehna al- Moushahidi för UF Luleå, Diana Malic för UF Växjö, tillförordnade förbundsekonomen Wilhelm Åkesson, Lanja Rashid värd för UF Göteborg och Adam Josefsson värd för UF. Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (1)

22 25 september 2014 Dagordning Styrelsemöte Styrelsemöte med beslutsrätt Datum: 24 oktober 2014 Tid: Plats: Sprängkullsgatan 19, Göteborgs universitet Närvarande: 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande (beslutspunkt) 3 Val av mötessekreterare (beslutspunkt) 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare (beslutspunkt) 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande (beslutspunkt) 6 Fastställande av röstlängd (beslutspunkt) 7 Fastställande av dagordning (beslutspunkt) 8 Föregående protokoll (informationspunkt) 9 Uppdatering från förbundsstyrelseledamöter (informationspunkt) 10 Uppdatering från utskott (informationspunkt) Ekonomiutskottet Forumutskottet Internationella utskottet Kommunikationsutskottet Styrdokumentsutskottet Tvåspråkighetsutskottet Utbildningsutskottet 11 Per capsulam-beslut (beslutspunkt) Nominering av LSU-representant till FN:s generalförsamling Representation på LSU:s årsmöte Behandling av motioner (beslutspunkt) Lokalmedlemmars engagemang i utskotten Utskottsbeskrivningar Visitkort Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (2)

23 Nominering av LSU-representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling 13 Val av projektledarposter (beslutspunkt) Almedalen Konventet 14 UI samarbetet (informationspunkt) 15 Bidragsredovisning år 2013 för MUCF (informationspunkt) 16 Rambudget (diskussionspunkt) 17 Forumhelgen den november (diskussionspunkt) 18 Nästa möte (beslutspunkt) 19 Övriga frågor 20 Mötets avslutande Mentorskapsansvariga Valberedningens arbete och policy Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (2)

24 10 oktober 2014 Per capsulam-beslut LSU:s årsmöte Att satser: att Anna Welsapar ska representera UFS som ombud på LSU:s årsmöte 2014 att övriga representanter som vill delta får mat- och reseersättning från UFS. Tidpunkt för omröstningens avslutande: 17 oktober 2014 kl Röstade ja : Förbundssekreterare UF Göteborg UF Malmö UPF Lund UF Uppsala Förbundskommunikatör UF Stockholm UF Jönköping Blanka röster: Linköping Förbundsordföranden (initiativtagare till PC-beslutet) fann ej bifall vid beslutet. Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (1)

25 13 oktober 2014 Per capsulam-beslut Nominering av FN-represenatant Att satser: a t t n o m i n e r a E m m a H ö e n B u s t o s t i l l p o s t e n s o m L S U : s Generalförsamlingsrepresentant. Tidpunkt för omröstningens avslutande: 17 oktober 2014 kl Röstade ja : UPF Umeå UF Södertörn UF Linköping UPF Lund Förbundskommunikatör Förbundssekreterare UF Malmö UF Stockholm UF Göteborg Förbundsordföranden (initiativtagare till PC-beslutet) fann bifall. Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr: (1)

26 24 oktober 2014 Motion till styrelsemötet i Göteborg Motion till förbundsstyrelsen angående lokalmedlemmars engagemang i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges utskott. Det kan vara svårt för lokalföreningarna att rekrytera aktiva medlemmar och således bedriva en verksam förening. Genom att öppna upp för lokala medlemmar att engagera sig på nationell nivå i utskottsarbete konkurrerar Utrikespolitiska Förbundet Sverige med lokalföreningarna om aktiva medlemmar. Konkurrenssituationen är problematisk då förbundets syfte är att stödja lokalföreningarna. Utskottsarbete på nationell nivå för lokala medlemmar riskerar att bli ett kontraproduktivt stöd för lokalföreningarna. Mot bakgrund av detta föreslås att utskottsarbete i Utrikespolitiska Förbundet Sverige endast ska utföras av medlemmar i förbundsstyrelsen. Det föreslås således även ett tillägg i respektive utskottsbeskrivning där det förtydligas att utskotten endast ska engagera medlemmar i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att Utrikespolitiska Förbundet Sveriges utskott endast ska engagera förbundsstyrelsens medlemmar. att förtydliga i respektive utskottsbeskrivning att utskotten i Utrikespolitiska Förbundet Sverige endast ska engagera förbundsstyrelsens medlemmar. Författare: Utrikespolitiska Föreningen Lund Box 1282 Frejg Stockholm Orgnr:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: 6 November 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141106 Styrelsemöte med beslutsrätt, 6 november 2014, kl. 19.47-22.36 Plats: Skype Närvarande: Mattias Näsman för UPF Umeå, Joakim Silvstam för UF Jönköping,

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 18 december 2014, kl. 18.29-22.53 Plats: Skype Närvarande:

Styrelsemöte med beslutsrätt, 18 december 2014, kl. 18.29-22.53 Plats: Skype Närvarande: 18 December 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141218 Styrelsemöte med beslutsrätt, 18 december 2014, kl. 18.29-22.53 Plats: Skype Närvarande: Mattias Näsman för UPF Umeå, Adrian Kellner för UF Stockholm,

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

MOTION OM STADGEREVIDERING

MOTION OM STADGEREVIDERING MOTION OM STADGEREVIDERING Bakgrund Till F STORM ht14 inkom det en motion där motionsskrivarna tyckte att stadgarna var bristfälliga och saknade vitala delar samt var överlag stökiga. F STORM beslutade

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 13 januari 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Elina Ibo, Marta Lindström,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer