Kriminologiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminologiska institutionen"

Transkript

1 Kriminologiska institutionen Bedrägerier mot välfärden En studie av fusk med Försäkringskassans personförsäkringar i ett selektionsperspektiv D-uppsats i kriminologi Höstterminen 2005 Monika Karlsson

2

3 Sammanfattning I studien har ett selektionsperspektiv legat till grund för en analys av bedrägerier med Försäkringskassans personförsäkringar. Personförsäkringsbedrägerier är bedrägerier med försäkringar som betalas ut till följd av personskador och sjukdomar. Selektion i kriminologiska sammanhang innefattar de processer eller faktorer som bestämmer utseendet på den upptäckta brottsligheten. Dessa processer får betydelse för vilka brott som upptäcks, polisanmäls och utreds, samt för vilka gärningspersoner som lagförs. De kontrollsystem som styr vilka brott som upptäcks och polisanmäls kan vara diskriminerande mot vissa och alltför fördelaktiga för andra, varför det är viktigt att undersöka selektionsprocesserna bakom brottslighetens utseende. Studiens syfte är att analysera den selektion som förekommer mellan det att personförsäkringsbedrägerier utförs mot Försäkringskassan, fram till upptäckten och polisanmälan av dessa bedrägerier. Genom en kvantitativ analys av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier mot Försäkringskassan år 2002 beskrivs utseendet på de brott som har selekterats fram, och genom en kvalitativ intervjustudie förklaras de selektionsprocesser som ligger bakom utseendet på dessa brott. En förklaringsmodell för selektion som har utarbetats av Lars Korsell har legat till grund för de empiriska studierna, och som teoretiskt ramverk används organisationsteori, diskretionsteori och nyinstitutionell teori. Resultaten visar att det förekommer en selektion bland de personförsäkringsbedrägerier som upptäcks och polisanmäls. Det vanligaste brottet enligt polisanmälningarna begås av en medelålders man med låg inkomst och tidigare brottslighet bakom sig som arbetar samtidigt som han är sjukskriven och får sjukpenning. Genom intervjuer med Försäkringskassans personal beskrivs dock flera faktorer som kan antas förklara selektionen bakom denna bild, trots att det också är möjligt att den kan vara representativ för verkligheten. Det handlar om både fasta och mer flytande selektionsfaktorer där risken för subjektiva bedömningar är större, och faktorerna beror på egenskaper både hos Försäkringskassans organisation och hos själva ärendena. När det gäller Försäkringskassans organisation bidrar konkurrerande mål, en stor upplevd arbetsbörda för handläggarna och kontrollernas utformning till selektion. Förutfattade meningar och stereotyper kan i viss mån sägas förekomma och få ett genomslag i kontrollen, vilket får till effekt att egenskaper hos ärendena förklarar en del av selektionen. Av stor vikt är också den upplevda bevisstyrkan hos ärendena, som avgör vilka ärenden som polisanmäls. Dessa är framförallt de bedrägerier som uppfattas som allvarligast eller där bevisningen av olika anledningar tycks uppenbar.

4

5 1. INLEDNING Syfte och frågeställningar Grundläggande definitioner och begrepp Tillhör försäkringsbedrägerier de ekonomiska brotten? Vad är selektion? Fusk, bidragsbedrägeri eller försäkringsbedrägeri? Ett projekt om personförsäkringsbedrägerier startas Ett projekt i projektet Vems intressen tillgodoses? Tidigare forskning Disposition Selektion bestämmer vilken brottslighet som syns En förklaringsmodell för selektion Strukturella faktorer styr selektionen på en övergripande nivå Övergripande strategier Lagstiftning Organisationer för kontroll- och brottsbekämpning Organisationers egenskaper kan fungera selekterande Den formella och den informella organisationen Mål, kommunikation och motivation är viktiga faktorer Egenskaper hos ärenden kan förklara selektion Stor arbetsbörda leder till behov av att sortera bland ärenden Personlighetsfaktorer viktiga för selektionen METOD Inledning Analysen av förundersökningsprotokoll Kodning Validitet och reliabilitet Intervjuundersökningen Vilka intervjuades? Hur intervjuades de? Tolkningen av intervjuerna Problem i utförandet av empirin och etiska ställningstaganden Inledning Bedrägerierna upptäcks sent Bedrägerier med sjukpenning dominerar Bedrägerier med förtidspension kostar mest

6 4.5. Vanligt med förfalskning Brotten som aldrig upptäcks HUR SER GÄRNINGSPERSONERNA UT? Den genomsnittlige personen som anmäls för bedrägeri är i medelåldern Den genomsnittlige personen som anmäls för bedrägeri är en man Den genomsnittlige personen som anmäls för bedrägeri har låg inkomst Den genomsnittlige personen som anmäls för bedrägeri har tidigare lagföringar Gärningspersonerna som aldrig upptäcks Selektion på grund av egenskaper hos Försäkringskassans organisation Kontrollinsatsernas utformning påverkar anmälningsstatistiken Val av arbetsfördelning bidrar till viljan att kontrollera Konkurrerande mål skapar oklara prioriteringar Selektion på grund av egenskaper hos ärendena Magkänslor styr vilka som upptäcks Prognoser om ärendets framtid avgör om det polisanmäls SAMMANFATTANDE DISKUSSION REFERENSER: Bilaga A. Intervjuguide till intervjuer med personal på försäkringskassor Bilaga B. Schema för kodning av förundersökningsprotokollen

7 1. Inledning I vårt svenska välfärdssamhälle har varje medborgares rätt till ekonomisk trygghet länge intagit en central position, och ett allt tätare skyddsnät har successivt byggts ut omkring oss. Den kanske främsta symbolen för våra trygghetssystem är socialförsäkringen, och från denna betalas varje dag mer än en miljard kronor ut i ersättning till behövande medborgare (RFV, 2003, s 9). Genom utbyggnaden av systemen har socialförsäkringen med tiden blivit ett gigantiskt och tungrott system som kräver en stark legitimitet för att kunna fungera tillfredsställande. Det faktum att socialförsäkringens förmåner regelbundet missbrukas av medborgare som genom bedrägeri försöker få ut ersättning de inte är berättigade till tär på legitimiteten. Detta missbruk av socialförsäkringen är ämnet för denna studie. Konsekvenserna av felutbetalningar från välfärdssystemen är allvarliga. Till skadeverkningarna kan räknas direkta ekonomiska skador (i den enda landsomfattande undersökningen av vad fusk, fel och överutnyttjande av välfärdssystemen kostar som har gjorts i Sverige, nämns siffran 5-7 miljarder kronor om året) 1, högre skatter och avgifter, att en rättvis fördelningspolitik sätts ur spel, samt att förtroendet för både lagstiftning, välfärd och det politiska systemet urholkas (Korsell och Nilsson, 2003, s 25f). Att fördjupa kunskapen om bidragsbedrägerierna är en av de möjligheter som står till buds för att stärka både tilltron till och själva socialförsäkringssystemet. Med en fördjupad kunskap om vilka brott som upptäcks respektive inte upptäcks, och vilka som genom polisanmälan blir föremål för en potentiell allmänprevention, kan beslut om förebyggande åtgärder förankras praktiskt, och därigenom leda till konkreta framsteg. Med denna studie läggs förhoppningsvis ytterligare en liten pusselbit till den kunskap om bidragsbedrägeri som behövs för att välgrundade beslut om förebyggande åtgärder ska kunna fattas Syfte och frågeställningar Varje dag begår ett okänt antal personer ett brott mot Försäkringskassan som rubriceras försäkringsbedrägeri, och som i vardagliga termer brukar kallas bidragsfusk. Det finns i dag ingen säker kunskap om hur många som begår bedrägerier mot Försäkringskassan, men enligt Riksrevisionsverkets beräkningar (RRV 1995:32, s 97ff, 169) motsvarar den ungefärliga omfattningen av de oriktiga utbetalningarna ett par procent av bidragsmottagarna på ett urval undersökta bidrag. De bedrägerier som upptäcks är dock långt färre än dem som verkligen begås. Det som sker på vägen från det att ett brott begås till dess att en gärningsperson åtalas och döms är en selektionsprocess. 2 Denna studie koncentrerar sig på den selektion som sker från brottstillfället fram till upptäckt och polisanmälan av brottet. Den verkliga selektionsprocessen tar dock inte slut vid polisanmälan utan 1 RRV 1995:32, sid Begreppet selektion förklaras närmare på sidan 5. 3

8 fortsätter tills en fällande dom avkunnas. Den kunskap som erhålles genom att analysera selektionsmekanismerna längs försäkringsbedrägeriernas väg i kontroll- och rättsprocessen kan ge möjligheter att förbättra kontrollen av utbetalningarna. Ekobrottsmyndigheten har pekat på vikten av att fördjupa kunskapen kring de brott man önskar bekämpa och som en konsekvens av detta kunna analysera vilka brott som inte fastnar i kontrollen (RFV, 2004:13, s 13). I studien analyseras endast de bedrägerier som berör bidrag som ges ut till följd av sjukdom eller annan personskada, så kallade personförsäkringsbedrägerier. För att åstadkomma denna analys beskrivs först utseendet hos de brott och gärningspersoner som Försäkringskassan har polisanmält under år Syftet är att skapa en bild av vilka brott och gärningspersoner som har selekterats fram. I nästa steg analyseras genom intervjuer med anställda på Försäkringskassan de selektionsmekanismer som kan ligga bakom att just dessa brott har selekterats fram. På detta sätt nås förhoppningsvis kunskap om de personförsäkringsbedrägerier och gärningspersoner som inte upptäcks och polisanmäls, vilket som nyss nämnts bör utgöra en bra grund för en förbättring av kontrollen. Utifrån studiens syfte har två frågeställningar formulerats: Vilka personförsäkringsbedrägerier och gärningspersoner selekteras fram? Vilka faktorer förklarar selektionen av dessa personförsäkringsbedrägerier och gärningspersoner? Studien består av två empiriska undersökningar. Den första undersökningen är en kvantitativ analys av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier mot Försäkringskassan år 2002, som avser att svara på den första frågeställningen, dvs. vilka bedrägerier och gärningspersoner som selekteras fram. Den andra undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med Försäkringskassans personal som besvarar den andra frågeställningen, vilka de bakomliggande faktorerna till selektionen av dessa bedrägerier och gärningspersoner är. En förklaringsmodell för selektion som har utarbetats av Lars Korsell (2003, s 210) används i intervjuundersökningen. Som teoretiskt ramverk används organisationsteori, nyinstitutionell teori, och diskretionsteori Grundläggande definitioner och begrepp Tillhör försäkringsbedrägerier de ekonomiska brotten? I studien kommer det ibland att refereras till ekonomisk brottslighet som ett ramverk för att förstå förutsättningar, rationaliseringar och kontroller av försäkringsbedrägerier. Huruvida försäkringsbedrägerier verkligen utgör ekonomisk brottslighet är dock inte helt lätt att utreda. Det finns i dag oräkneliga definitioner på ekonomisk brottslighet, varav den klassiska tog sikte på högstatuspersoner som utförde brott inom företagssektorn (Sutherland, 1949). Länge betonades att ekonomiska brott var sådana handlingar som hade systematisk karaktär, begicks inom ramen för en näringsverksamhet, och som rörde avsevärda belopp (JuU 1980/81:21, s 62). Brott som begicks med ekonomisk vinning som 4

9 motiv men av enskilda personer och mot statlig verksamhet, t.ex. skattebrott och bidragsbedrägeri, gick istället under benämningen välfärdskriminalitet (Svensson, 1983, s 13). Från ett konstruktivistiskt perspektiv påpekas att det inte är möjligt att finna en enstaka korrekt definition utan att man i en analys av redan existerande definitioner måste fråga sig varför de har tillkommit och vilket syfte de tjänar (Bergqvist, 2002, s 15). Bergqvist skriver: Utgångspunkten är här att det inte finns någon essens i begreppet ekonomisk brottslighet, d.v.s. det är inte möjligt att söka begreppets verkliga kärna, det finns inget som är ekonomisk brottslighet. Det finns däremot en mängd utsagor om vad som bör vara ekonomisk brottslighet (2002, s 15). Enligt Susan Shapiro (1990, s 347) har många av de existerande definitionerna skapats enligt felaktiga utgångspunkter, genom att man definierar brotten utefter egenskaper hos gärningspersonerna. Istället, hävdar hon, måste man se ekonomiska brott som missbruk av ett förtroende (ibid, s 353). Med Shapiros definition finns stora möjligheter att inordna försäkringsbedrägerier under kategorin ekonomiska brott. Den rätt man har till förmåner i välfärdssamhället är en rätt som vilar på att man lämnar sanningsenliga uppgifter, och bryter man mot denna regel har man även brutit mot ett viktigt förtroende. Även om de belopp som varje enskild försäkringsbedragare orsakar inte nödvändigtvis är stora, är de sammanlagda beloppen av dessa brott, som vi har sett, mycket höga Vad är selektion? När vi talar om brott utgår vi ofta från den registrerade brottsligheten, vars siffror går att utläsa i den officiella brottsstatistiken. Denna brottslighet representerar dock väldigt sällan den verkliga brottsligheten helt och hållet. I själva verket har varje brottskategori genomgått en slags sållningsprocess, en selektion, där de brott som till slut finns kvar och syns i statistiken i vissa fall bara utgör en bråkdel av den verkliga brottsligheten (Brå 1998, s 16ff). Figur 1 illustrerar denna process väldigt enkelt. Hur många brott som faller bort varierar givetvis från brottskategori till brottskategori. Processen tar inte heller slut när brotten har anmälts; då startar en ny process där endast vissa gärningspersoner selekteras fram och döms för sina brott. Men denna process är inte i fokus i denna studie som istället koncentrerar sig på processen mellan brottens utförande fram till upptäckt och anmälan. Figur 1. Brottens väg genom kontroll- och rättskedjan. Brott som begås Brott som upptäcks Brott som anmäls Anmälningsstatistik (Personer som lagförs) 5

10 Bakom processerna att upptäcka och anmäla brotten döljer sig ett flertal beslut hos olika aktörer. Besluten kan röra allt från lagstiftning och omorganiseringar eller nyprioriteringar hos berörda organisationer till vanliga beslut fattade av byråkrater på grundval av en magkänsla (Korsell, 2003, s 7ff; Sainsbury, 1992, s 309) Fusk, bidragsbedrägeri eller försäkringsbedrägeri? Den terminologi som ska användas för att beskriva de gärningar som studien avser är inte en självklar fråga. Det föreligger generellt en viss begreppsförvirring kring orden fusk, bidragsbedrägeri och försäkringsbedrägeri. För att ytterligare komplicera situationen förekommer även begrepp som fel, överutnyttjande, missbruk och systemfel ofta i dessa sammanhang (dessa tas dock inte upp här). Skillnaden mellan fusk och försäkringsbedrägeri är enligt RFV att man genom att använda begreppet fusk inte tar ställning till om gärningen har varit uppsåtlig, och därmed inte gör någon juridisk bedömning (RRV 1995:32, s.33). 3 Den nyligen tillsatta Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen (Fi 2005:03) har i en översyn av de många använda definitionerna fattat beslut om vilka som ska användas av samtliga aktörer inom trygghetssystemen framöver. Förutom utbetalningsfel och oavsiktliga fel, som båda signalerar misstag och ej brott, ska termen misstänkta brott användas för att beteckna de uppsåtliga handlingar som har resulterat i felaktigt utbetalda ersättningar 4. I denna studie kommer dock främst begreppen personförsäkringsbedrägeri eller bidragsbedrägeri att användas eftersom studiens empiriska material består av polisanmälda misstänkta personförsäkringsbedrägerier. I denna studie ingår inte några privata försäkringar utan endast statliga. I metodavsnittet beskrivs närmare exakt vilka förmåner som har ingått i studien Ett projekt om personförsäkringsbedrägerier startas I en rapport som gavs ut av Brottsförebyggande rådet (Brå) år 2002 (Brå-rapport 2002:7) 5 riktades för första gången strålkastarljuset mot att bedrägerier kan förekomma även med personförsäkringar, ett hittills outforskat område. Tidigare hade forskningen enbart rört bedrägerier med sakförsäkringar. Rapporten fick Juridiska institutionen på Lunds universitet att initiera ett projekt som syftade till att fördjupa kunskapen kring personförsäkringsbedrägerier. Man ville analysera tillvägagångssätten i dessa brott, undersöka deras hantering i kontroll- och rättsprocessen, samt förstå mer om kopplingen mellan det privata och det allmänna försäkringsområdet. Förutom Juridiska institutionen på Lunds universitet finansierade även Försäkringsförbundet, Riksförsäkringsverket och Brå projektet. En 3 Bedrägeribrottet är straffbart endast under förutsättning att gärningspersonen har handlat uppsåtligt (Örnemark Hansen, 1995, s 15). 4 Ur Rapport 1 från Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen, Fi 2005:03, s I rapporten, som heter Organiserad brottslighet lösa maskor eller fasta nätverk beskrivs även penningtvätt inom försäkringsbranschen. 6

11 rapport gavs ut på Brå i juni 2005 där bl.a. en rad åtgärder för ett mer effektivt brottsförebyggande arbete mot försäkringsbedrägerier föreslogs Ett projekt i projektet Jag blev involverad i ovan nämnda projekt när jag anlitades av Lunds universitet våren 2004 för att utföra en av projektets empiriska studier. Under mitt arbete med detta ämne växte en önskan fram att få fler frågor besvarade. Framförallt ville jag förstå de siffror som brotten och gärningspersonerna förvandlats till i den statistiska processen på ett mer analytiskt plan, och få perspektiv på den roll som de existerande kontrollfunktionerna hade i att producera dessa siffror. När jag gavs chansen att utöka projektet med ytterligare en empirisk studie som samtidigt gav mig material till min magisteruppsats i kriminologi, utarbetades så småningom idén tillsammans med juridiska institutionen i Lund och Brå att skriva en uppsats med ett kriminologiskt selektionsperspektiv, varav valda delar skulle ingå i den nyss nämnda rapporten. Vissa delar i rapporten är därför identiska med delar av denna uppsats. På grund av sammanhanget bör det också betonas att båda de empiriska studier som ingår i uppsatsen är helt och hållet framarbetade och utförda av mig själv Vems intressen tillgodoses? I vetenskapliga sammanhang är de flesta stora projekt finansierade av någon utomstående aktör som inte kan sägas vara lika värderingsfri som forskaren själv försöker vara. Även om finansieringen skulle kunna innebära otillbörlig påverkan på den neutrala forskaren är det inte säkert att så är fallet (May, 1997, s 67). Försäkringsförbundet och Riksförsäkringsverket är de parter som står för den största delen av finansieringen till projektet om personförsäkringsbedrägerier, och de hoppas som en konsekvens av detta att få tillgång till en djupare kunskap om dessa brott, samt rekommendationer som kan bidra till att deras kontrollstrategier effektiviseras. Trots att dessa parter har författat avsnitt av Brå-rapporten beskrivande framförallt lagstiftningen har de inte på något sätt blandat sig i utförandet av de empiriska studierna eller denna uppsats, utan har endast varit behjälpliga med diverse praktiska frågor. Ingen forskning är dock helt värderingsfri, eller fri från politiska och andra ställningstaganden (Jupp, David & Francis, 2000, s 235f). Det som har eftersträvats i denna uppsats är att framställningen tydligt klargör vad som är ett resultat av författarens eller inblandade parters värderingar och önskemål, så att tvivel inte uppstår kring detta Tidigare forskning Att undersöka den selektion som sker från det att ett brott begås till dess att en gärningsperson lagförs har i väldigt begränsad omfattning innefattat ekonomisk brottslighet. Susan Shapiros klassiska verk Wayward capitalists (1984) var kanske den första boken som på ett systematiskt sätt beskrev selektionen av ekonomiska brott, och som banade väg för ytterligare selektionsstudier inom området. Erik Wesser (2001) vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet har inom ramen för ett 7

12 forskningsprojekt om insiderbrott skrivit en doktorsavhandling om selektionen av detta brott. Lars Korsell (2003) på Brottsförebyggande rådet har skrivit sin doktorsavhandling om bokföringsbrott och selektion. Syftet med avhandlingen var att ta fram en generell teori om selektion på främst ekobrottsområdet. Förvånansvärt lite svensk forskning har också utförts om försäkringsbedrägerier generellt. Henrik Tham och Ulla-Britt Eriksson gav ut det första svenska akademiska arbetet om försäkringsbedrägerier år 1982 (Brå-rapport 1982:6). Endast sakförsäkringsbedrägerier avhandlades i rapporten. Nästa större rapport om försäkringsbedrägerier dröjde 12 år. Då gjorde Leif G.W. Persson och Birgitta Bongenhielm en kartläggning av försäkringsbedrägerier (även här endast gällande sakförsäkringar), i vilken de bland annat använde sig av gärningsmannaprofilering i ett försök att bemanna försäkringsbranschen med möjligheten att vägra vissa personer att teckna försäkringar (PHS Rapport 1:1994). En uppföljning och aktualisering av denna rapport gjordes av Leif G.W. Persson och Karin Svanberg fyra år senare, Inte heller i denna rapport nämndes bedrägerier med personförsäkringar annat än som ett påpekande i förbifarten att bedrägerier med personförsäkringar kunde förväntas öka kommande år. Helen Örnemark Hansen har tidigare skrivit boken Bidragsbedrägeri (1995), men här tas bidragsbedrägerierna upp ur ett strikt juridiskt perspektiv, där analysen till exempel gäller ändamålsenligheten hos bedrägeribrottets straffrättsliga konstruktion. Den enda större studie som har gjorts angående omfattningen av bidragsbedrägeri är en mörkertalsstudie utförd av Riksrevisionsverket år 1995 (RRV, 1995:32) om fusk och systembrister i välfärdssystemen. Analysen tar bland annat upp fusk med förtidspensioner och sjukpenning. De pekade redan då på att systemet, särskilt avseende förtidspensionering, visade tecken på allvarliga systembrister. Fusket med enbart förtidspensionen beräknades kosta Försäkringskassan cirka miljoner kronor om året (ibid, s 97) Disposition Studien är uppdelad i sju delar. Medan inledningen presenterade studiens syfte, förklarade några centrala begrepp samt beskrev vad som tidigare gjorts på området, presenteras i del två den förklaringsmodell som används för att strukturera upp resultaten. De teorier som ligger till grund för studien och som fungerar som bakomliggande förklaringar till selektionsmodellen redovisas även i denna del. Dessa är organisationsteorier, däribland nyinstitutionell teori, samt diskretionsteori. I del tre görs en genomgång av metodarbetet bakom studiens empiriska undersökningar och i del fyra och fem redovisas resultaten av dessa undersökningar. Slutligen står del sex för en analys av resultaten strukturerad enligt förklaringsmodellen för selektion, medan en kort sammanfattande diskussion avslutar studien i del sju. 8

13 2. Teori selektion, organisation och diskretion 2.1. Selektion bestämmer vilken brottslighet som syns De gärningspersoner som döms för sina brott representerar det fåtal som har selekterats fram via ett flertal uttalade och outtalade beslut längs kontroll- och rättskedjan (Korsell, 2003, s 4ff; Wesser, 2001, s 191f). Hur många brott och gärningspersoner som selekteras fram till sista anhalten varierar mellan olika brottstyper. Vad gäller försäkringsbedrägerier är bortfallet längs olika delar av rättsprocessen av olika anledningar, som studien avser att beröra närmare, förhållandevis stort. Utseendet hos brotten och gärningspersonerna bakom den anmälda brottsligheten accepteras allt för ofta som en riktig beskrivning av situationen utan att man närmare reflekterar över vad som ligger bakom denna selektion, och vilka brott och gärningspersoner som inte har selekterats fram (Korsell, 2003, s 4). Vi ser med andra ord inte hela bilden. Konsekvenserna av en sådan bristande reflektion kan vara skadliga. De kontrollsystem som styr vilka brott som upptäcks kan vara diskriminerande mot vissa och alltför fördelaktig för andra, vilket skapar en snedfördelning av lagföringar. Kontrollen kan även vara så slumpmässig att man inte uppnår de bästa ekonomiska resultaten. När det handlar om så stora belopp som de som cirkulerar i socialförsäkringssystemet kan ett sådant ekonomiskt slöseri resultera i en legitimitetskris för Försäkringskassan. Selektionen styrs av flera olika faktorer. På samhälls- och övergripande politisk nivå definieras vilken sorts brottslighet som ska prioriteras. Den icke-prioriterade brottsligheten står ofta utanför medias uppmärksamhet, får bristande resurser för att kunna upptäckas och utredas samt bedöms som mindre allvarlig. På organisationsnivå påverkas selektionen av att berörda organisationer eller myndigheter kan ha olika mål, strukturer och resurser. I traditionella våldsbrott har polismyndigheterna en ledande roll men när det gäller försäkringsbedrägerier betyder försäkringsbolagens och Försäkringskassans utredningsarbete oftast lika mycket eller mer än polisens. Utseendet hos varje ärende styr också selektionen (Korsell, 2003, s.6ff) En förklaringsmodell för selektion Eftersom besluten är många och fattas på flera olika nivåer måste de kategoriseras för att lättare kunna analyseras. Juristen och kriminologen Lars Korsell (2003, s 210) har i en modell (figur 2) sorterat in besluten i några övergripande selektionskategorier. Denna modell utformades i syfte att analysera bokföringsbrott, och i föreliggande studie ska modellen användas för att analysera personförsäkringsbedrägerier. I modellen togs ursprungligen tre övergripande selektionskategorier fram för att fungera som analysenheter: selektion till följd av strukturella faktorer, vilka är övergripande strategier, lagstiftning och organisationer för kontroll och brottsbekämpning, selektion till följd av egenskaper hos organisationen, och selektion till följd av egenskaper hos ärendet. Senare modifierades modellen och kategorin intressenters påverkan eller brist på påverkan lades till, men denna kommer inte att 9

14 belysas i studien. Organisationsteori och diskretionsteori används för att komplettera förståelsen av selektionen. I nästföljande avsnitt beskrivs närmare på vilket sätt dessa kategorier har betydelse för den selektion som sker på olika nivåer vad gäller (person)försäkringsbedrägerier. Beskrivningen sker utifrån ett teoretiskt perspektiv, där särskilt organisationsteori och diskretionsteori dominerar, men det även förekommer inslag av nyinstitutionell teori. De empiriska undersökningarna har bedrivits på ett sådant sätt att de naturligt har avgränsat de delar av modellen som har kunnat undersökas närmare, och dessa är främst egenskaper hos organisationen (Försäkringskassan) och hos ärendena, men i teoriavsnittet nedan tas även betydelsen av strukturella faktorer upp. Figur 2. Korsells förklaringsmodell för selektion av ekonomiska brott. Strategi Lagstiftning Organisationer för kontroll och brottsbekämpning Egenskaper hos ärendet Egenskaper hos organisationen Intressenters påverkan eller brist på påverkan på ärendet Organisationsteorier och teorier om diskretion SELEKTION 2.2. Strukturella faktorer styr selektionen på en övergripande nivå Den första selektionskategorin är den selektion som sker till följd av strukturella faktorer. Dessa faktorer kan sägas bestå av de övergripande ramverk som rätts- och kontrollapparaten förhåller sig till. I modellen utgörs dessa av övergripande strategier, lagstiftning och organisationer för kontroll- och brottsbekämpning Övergripande strategier Frågan om bidragsfusket har historiskt haft en nackdel av att inte ha ansetts tillhöra den ekonomiska brottsligheten och därmed få del av de resurser som tilldelades för dess bekämpande. När den ekonomiska brottsligheten upptäcktes i Sverige på 1970-talet talade man inte om bidragsbedrägerier som en typ av ekonomisk brottslighet, utan det var framförallt brott som begicks inom ramen för näringslivet och där det enstaka brottet alltid handlade om stora belopp (Lindgren, 2000, s 45ff). 10

15 Bidragsfuskaren passade kanske aldrig riktigt in i den diskurs som rådde kring den ekonomiska brottslingen som en rik pamp eller företagsbrottsling (Korsell, 2005, s 37). Ideologier, som t.ex. den om välfärdssamhället, definierar vilka funktioner och inriktning vissa verksamheter ska ha (DiMaggio och Powell, 1991, s 44). Idén om folkhemmet var väldigt stark under 1970-talet, och en möjlig förklaring till tystnaden om bidragsbedrägerier kan vara en rädsla för att ett uppmärksammande av att detta förekom skulle skaka folkhemmets grundvalar (Korsell, 2005, s 37). Andersson (2004, s 10) påpekar att det länge har varit politiskt inkorrekt och närmast tabu att diskutera missbruket av socialförsäkringssystemet, mycket säkerligen på grund av att det handlar om att slå på dem som redan ligger, dvs. peka ut de svagaste grupperna i samhället. Enligt Andersson är detta även en anledning till att man introducerade ordet fusk, som i motsats till ordet bedrägeri, uppfattades som mindre laddat och anklagande talet var en period som präglades av stark framtidstro och mer eller mindre ansvarslös spendering, och detta påverkade också förvaltningspolitikens inriktning (Premfors, m.fl., 2003, s 273). De demokratiska elementen i förvaltningen, samt servicen till medborgarna skulle förbättras, t.ex. skulle ärendehanteringen gå fortare (ibid., s 277). För Försäkringskassans del innebar detta kraftiga neddragningar av kontrollen av utbetalningarna under hela 80-talet (Örnemark Hansen, 1995, s 126). Under 1990-talet förändrades denna situation i och med den svåra ekonomiska kris som drabbade Sverige och många andra europeiska länder. Höga budgetunderskott, låg ekonomisk tillväxt och hög arbetslöshet innebar ökade svårigheter att finansiera de offentliga utgifterna (Olsson Hort, 1995). Toleransen för missbruk av trygghetssystemen minskade därmed drastiskt i alla politiska läger (RRV 1995:32, s 9). Regeringen gav i april 1994 Riksrevisionsverket i uppdrag att utreda fuskets utbredning i ett antal av våra trygghetssystem. När RRV presenterade sin rapport (RRV 1995:32, Fusk systembrister och fusk i välfärdssystemen), visade det sig att fuskets ekonomiska skadeverkningar var betydande, och att det fanns stora brister i kontrollen. Bidragsfusket upptäcktes och blev en faktor att räkna med (Korsell, 2005, s 37). RRV:s rapport fungerade som en väckarklocka för regering och riksdag, och under perioden anvisade riksdagen sammanlagt 305 miljoner kronor i syftet att stärka kontrollfunktionen i staten (Skr. 2002/03:137, s 5). Även i kommande propositioner föreslog regeringen att sätta nya resurser åt sidan, samt uppdrog i regleringsbrev till Riksförsäkringsverket (RFV) att de skulle arbeta för att minimera fusket med socialförsäkringen (RFV 2004:1, s 12). Trots alla de resurser som satsades under dessa år kom RRV i en uppföljning år 2002 till slutsatsen att alla insatser snarare hade förvärrat situationen och gjort både kontrollen och regeltillämpningen ännu dyrare och svårare (RRV 2002:20, s 9), samt att fusket inte hade minskat. Området har därför varit fortsatt prioriterat för regering och riksdag. Ytterligare en anledning har att göra med situationen i omvärlden. Fastän 1990-talets ekonomiska kris klingade av inför det nya millenniet uppmärksammades nya utmaningar för Sveriges ekonomi i framtiden. De senaste långtids- 11

När olyckan inte är framme

När olyckan inte är framme När olyckan inte är framme Bedrägerier mot allmän och privat försäkring RAPPORT 2005:10 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Kunskaps sammanställning Kunskapssammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Karin Bäckman, fil. kand. Felipe Estrada,

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Rapport 2008:10 Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte

Läs mer

Bedragares kännetecken. Mats Börjesson

Bedragares kännetecken. Mats Börjesson Hälsa och samhälle Bedragares kännetecken Mats Börjesson Examensarbete i kriminologi Malmö högskola 61-90 p Hälsa och samhälle Aug 2010 205 06 Malmö Abstract Bedrägerier bedöms vara kraftigt underrepresenterade

Läs mer

Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa. Motiv, omfattning och åtgärder

Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa. Motiv, omfattning och åtgärder Rapport 2007:23 Fusk med a-kassa Motiv, omfattning och åtgärder Fusk med a-kassa Motiv, omfattning och åtgärder Rapport 2007:23 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

EKONOMISK BROTTSLIGHET

EKONOMISK BROTTSLIGHET EKONOMISK BROTTSLIGHET OCH OBESTÅND HUR SER UTVECKLINGEN UT? Magisteruppsats i Företagsekonomi Emmeli Gustafsson Camilla Martinsson VT 2008:MF06 Svensk titel: Ekonomisk brottslighet och obestånd - hur

Läs mer

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen

Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marie Andersson Oaktsamt bedrägeri -En granskning av bidragsbrottslagen Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Helén Örnemark Hansen Straffrätt Vårterminen

Läs mer

Förebygga ekobrott Behov och metoder RAPPORT 2003:1

Förebygga ekobrott Behov och metoder RAPPORT 2003:1 Förebygga ekobrott Behov och metoder RAPPORT 2003:1 1 Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, Box 1386, 111 96 Stockholm. Telefon 08-401 87 00. Fax: 08-411 90 75. E-post: info@bra.se.

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Rapport 2015:8. Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet. En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Rapport 2015:8. Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet. En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg Rapport 2015:8 Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden

61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden 61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden - De stora revisionsbyråerna är att föredra! Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning, avancerad nivå VT 11 Handledare:

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Läkaren som politisk aktör

Läkaren som politisk aktör GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Läkaren som politisk aktör En undersökning av rolluppfattningar bland sexton primärvårdsläkare ur ett politiskt perspektiv Uppsats på C/D-kursen,

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Frida Johansson och Sara Westermark

Frida Johansson och Sara Westermark MITTUNIVERSITETET Institutionen för Utbildningsvetenskap Examinator: Anders Olofsson, anders.olofsson@miun.se Handledare: Jan Perselli, jan.perselli@miun.se Författarnas e-postadress: frjo0806@student.miun.se

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Bokslut. BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002

Bokslut. BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002 1 Bokslut BRÅ:s satsning på ekobrottsforskning 1998 2002 År 1998 fick BRÅ regeringens uppdrag att bygga upp ekobrottsforskningen i landet. I denna skrift redovisas resultatet av denna satsning och hur

Läs mer

Organiserat svartarbete i byggbranschen

Organiserat svartarbete i byggbranschen Rapport 2007:27 Organiserat svartarbete i byggbranschen Organiserat svartarbete i byggbranschen Rapport 2007:27 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar

Läs mer

En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour

En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour Kriminologiska institutionen En kvalitativ studie om samarbetet mellan polis och kvinnojour Fem intervjupersoners tankar och funderingar kring förutsättningar och hinder i samverkan Examensarbete 1 15

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

Förebyggande metoder mot ekobrott En antologi RAPPORT 2003:10

Förebyggande metoder mot ekobrott En antologi RAPPORT 2003:10 Förebyggande metoder mot ekobrott En antologi RAPPORT 2003:10 Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Box 1386, 111 93 Stockholm. Telefon 08-401 87 00. Fax 08-411 90 75. E-post info@bra.se

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Tommy Eriksson. Gåva eller muta. Gift or bribe. How is the opinion in Swedish companies Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Tommy Eriksson Gåva eller muta Hur är uppfattningarna i Svenska företag Gift or bribe How is the opinion in Swedish companies Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer