Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering Dagordning Information Delårsrapport 1, Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Svar på revisionsrapport om kundfakturering Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Anmälnings- och delegationsärenden KFN Övriga frågor... 19

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl. 13:00-14:35 Plats Kulturmagasinet, Programsalen Beslutande Åsa Ulander (S) ordförande Hicham Elkahtib (V) v ordförande Jan Lahti (S) Jeanette Hedlund (S) deltar 52 Börje Bergström (S) Ulf Bylund (S) Viktoria Jansson (M) Patrik Gustavsson (M) Jonas Bylund (FP) tj.g ers. för Magnus Forss (FP) Lars AG Carlsson (M) tj.g ers. för Bertil Hörnqvist (KD) Christina Vallsten (SD) Ersättare Åsa Selander (S) tj.g. ers. för Jeanette Hedlund (S) Viktor Eriksson (S) Pernilla Holgert (S) Karolina Sundberg (S) Josefin Eurenius (M) Lena Schölander (MP) Morgan Foss (SD) Övriga Christer Falk kultur- och fritidsdirektör Karin Misson sekreterare Birgitta Gillgren chef för kultur- och fritidskontoret, deltar 52 Lars-Erik Återgård chef för idrotts- och fritidsavdelningen, deltar 52 Barbro Granberg ekonom, deltar 52

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfar Justeras Åsa Ulander Ordförande Karin Misson Sekreterare Viktoria Jansson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Misson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Viktoria Jansson med Patrik Gustavsson som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Dagordning Beslut Nämnden beslutar godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga från ordförande Åsa Ulander (S)

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Birgitta Gillgren och Lars-Erik Återgård: - Återkoppling på övriga frågor från nämndens sammanträde om fördelning av bidrag och tider till föreningar Lars-Erik Återgård: - Sveriges bästa fiskekommun Sundsvall på en tiondeplats - Sveriges bästa friluftskommun 2015 Sundsvall på en fjärdeplats Christer Falk och Lars-Erik Återgård: - Lägesrapport Sporthallsbadet - Lägesrapport om föreningars skulder till kommunen Åsa Ulander: - Information om Kultur- och fritidspresidiet och Kulturforum Christer Falk: - Information om skateparken

7 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1, 2015 (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna delårsrapport 1, 2015 Ärendet Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och resursplanen följs upp och redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter. Dessutom görs en enklare uppföljning månadsvis. Prognosen för helåret visar på underskott mot budget med 4,5 mnkr eftersom förvaltningen beräknas få intäktbortfall och kostnadsökningar med 4,5 mnkr till följd av Nordichallens stängning. Uppdraget arrangera SM-veckan sommaren 2015 kommer kosta 1 mnkr vilket ska regleras i bokslutet. Himlabadet beräknas ge ett överskott som främst beror på högre intäkter än budget. Protokollsanteckning Patrik Gustavsson (M) lämnar en protokollsanteckning: "Moderaterna ser med oro på det prognoserade underskottet på 4,5 miljoner" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, 2015 Bilaga - Resultat per avdelning Bilaga - Delårsrapport 1, 2015 kultur- och fritidsnämnden Bilaga - Intern kontrollplan 2015 delrapportering, delår 1 Uppföljning av beslut Resultat och prognos följs upp i månadsrapport för maj 2015.

8 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar bevilja Cirkus Elvira ett bidrag på 600 tkr till Cirkusflickan ur de medel som avss i 2015 års budget för förbättra möjligheterna för fria kulturutövare. Ärendet Den fria teatergruppen Cirkus Elvira har ansökt om ett bidrag på kr till produktion av Cirkusflickan en familjeföreställning som omfar konstformerna teater, cirkus, dans och musik. Produktionen ska genomföras i samarbete med ytterligare en fri grupp, Teater SOJA. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Tjänsteskrivelse Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Bilaga Ansökan från Cirkus Elvira och Teater Soja ansökan Uppföljning av beslut Cirkus Elvira lämnar ekonomisk redovisning samt projektrapport till förvaltningen inom tre månader efter projektets genomförande.

9 Kultur- och fritidsnämnden Svar på revisionsrapport om kundfakturering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar till revisionen Ärendet PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört en granskning av kundfakturering i Sundsvalls kommun. Efter genomförd granskning är PwC s sammanfande bedömning den interna kontrollen inte är fullt tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering. Revisionen vill ha ett svar senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Svar på revisionsrapport om kundfakturering Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kundfakturering Bilaga - Skrivelse från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Bilaga Rapport från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Uppföljning av beslut Rapportering om arbetet med de nya rutinerna görs i samband med rapporten om intern kontroll för 2015.

10 Kultur- och fritidsnämnden Hyresbefrielse för idrotterna under SMveckan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar under SM-veckan införa hyresbefrielse för de tävlingar som genomförs inom ramen för denna Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter för föreningar, allmänhet och andra som använder kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunen ska ta ut en avgift/hyra för anläggningarna vid träning, tävling och matcher. Policyn har de senaste åren varit de kommuner som arrangerar SM-veckan inte har tagit ut någon hyra för nyttjande av anläggningar under den perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför hyresbefrielse ska gälla även i Sundsvall, för de tävlingar som genomförs inom ramen för SM-veckan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Tjänsteskrivelse Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden efter SM-veckans genomförande.

11 Kultur- och fritidsnämnden Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 5 mnkr 2013 och 2014 till föreningsutveckling. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Tjänsteskrivelse Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 återrapportering Uppföljning av beslut De föreningar som fått bidrag ska lämna redovisningar av projektens ekonomi och verksamhet till föreningsbyrån.

12 Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRPuppdrag 2013:2 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag F&K 2013:2 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 2,5 mnkr/år i en ungdomspott för ökad tillgänglighet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Tjänsteskrivelse Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 återrapportering Uppföljning av beslut Insatserna ligger i ordinarie budgetram och verksamhet och ingår i förvaltningens årsredovisning.

13 Kultur- och fritidsnämnden Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar föreslå fullmäktige avslå motionen Ärendet En motion har kommit till kommunfullmäktige från Ingrid Möller angående mötesplatser i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Svaret ska vara koncernstaben till handa senast 29 maj Bakgrund Ingrid Möller föreslår i sin motion möjligheten ordna mötesplatser av olika slag för mindre resursstarka medborgare ska ses över. Riktlinjer för översynen ska vara se hur medborgarnas sociala kontakter kan öka. Det kan främst röra sig om tillgång till platser där man gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor. Vidare är förslaget åtgärder vidtas i kommunens olika centra så service som uppfyller människors grundläggande behov finns tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför SD delar motionärens intentioner, men ser det redan idag finns mycket som ligger i linje med vad motionären efterfrågar. Förvaltningen belyser hur läget ser ut samt viss problematik. Med anledning av förvaltningens svar yrkar SD motionen skall anses besvarad.

14 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag med bifall från Patrik Gustavsson och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Bilaga - Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

15 Kultur- och fritidsnämnden Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till koncernstaben Ärendet En motion har inkommit till fullmäktige från Kristdemokraterna angående förebyggande arbete mot droger bland unga. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss från koncernstaben som särskilt vill ha svar på följande frågor: 1. Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och narkotikabruk, utifrån nationella ANDT-strategin, genomföras eller finns den redan? Motivera gärna svaret. 2. Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen sektor om arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika- och dopningsfritt Sundsvall? Motivera gärna svaret. Svaret på remissen ska vara koncernstaben tillhanda senast den 30 maj Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför förvaltningens remissvar delar motionärernas uppfning om behovet av en kartläggning samt ett samarbete med idéburen sektor om förebyggande arbete gällande denna fråga. Detta ser SD som positivt och det ligger i linje med partiets politik. SD vill det ska framgå tydligt kultur- och fritidsnämnden förespråkar motionen också bifalls. Därför yrkar SD nämnden lägger till en -sats enligt följande: föreslå fullmäktige bifalla motionen. Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag, med bifall från Patrik Gustavsson och Hicham Elkahtib, och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Bilaga - Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot droger Bilaga - Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden om fullmäktiges beslut i ärendet.

17 Kultur- och fritidsnämnden Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program (KFN ) Beslut Nämnden beslutar ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för slutrapport i ärendet utvecklingsplan för Kulturmagasinet, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för anpassning och placering av Lunkentuss i Kulturmagasinet, så det ingår i utvecklingsplan för Kultumagasinet och följer den tidsplanen, samt därmed upphäva den femte -satsen i nämndens beslut om tidplan för Lunkentuss placering i Kulturmagasinet Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen begär längre tid för genomföra utredning om kulturmagasinet inklusive placering av båten Lunkentuss. Kultur- och fritidsförvaltningen begär också förlängd tid för ta fram förslag på kulturplan för kommunen. Överläggning Patrik Gustavsson (M) framför M ställer sig bakom arbetsutskottets förslag i -sats 2 till 4 men yrkar på en ändring av -sats 1 enligt följande: ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till våren Jonas Bylund (FP) framför FP ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande.

18 Kultur- och fritidsnämnden Christina Vallsten (SD) framför SD ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande. Ordförande Åsa Ulander (S) framför S och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag och Patrik Gustavssons (M) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Patrik Gustavsson (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG Carlsson (M), Jonas Bylund (FP) och Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Tjänsteskrivelse Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Uppföljning av beslut Förvaltningen skall i januari 2016 presentera plan för hur arbetet skall genomföras.

19 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegationsärenden KFN (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna redovisning av anmälnings- och delegationsärenden och lägga dem till handlingarna Ärendet Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegation i förvaltningen. Delegations- och anmälningsärenden redovisas till nämnden vid varje sammanträde genom en särskild förteckning som finns tillgänglig för nämnden digitalt. Nämnden har möjlighet begära särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälnings- och delegationsärenden KFN Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden KFN

20 Anmälnings- och delegationsärenden KFN Ärenden tagna på delegation 1. Förvaltningschef - Beslut om lön vid förändrad arbetssituation perioden Idrotts- och fritidsavdelningen - Nr Avtal idrotts- och fritidsavdelningen Loomis. Nya villkor/lägre kostnader fr.o.m Nr 2171 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Svenska Mässkonsult Nord AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, tält och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 2172 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Mid Sweden Festival AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, konferensrum och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen European Exposition Systems AB. Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 1908 Externt hyresavtal (stående fakturering) idrottsoch fritidsavdelningen GIF Sundsvall. Tilläggsavtal fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd/reception Himlabadet. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Matforshallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Njurundahallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Sundsvalls museum - Nr 2170 Avtal Sundsvalls museum Föreningen Norra Berget. Avser Föreningen Norra Bergets verksamhetsövergång till Sundsvalls kommun och dess fortsa verksamhetsutövande. Avtalstid Anställnings- och lönebeslut intendent 50 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m

21 2 - Anställnings- och lönebeslut projektledare Stenstansdagarna 75 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m Sundsvalls stadsbibliotek - Anställnings- och lönebeslut bibliotekarie 100 % Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent 100 %. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent/föreståndare 100 %, biblioteket i Indal. Tillsvidareanställning fr.o.m Kultur- och fritidskontoret - Anställnings- och lönebeslut kommunikatör 100 %, kulturoch fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m Föreningsbyrån - Sundsvalls Demensförening beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för aktiviteter i samband med gemenskapsresa till Vårsta Diakonigård (KFN ). - Konståkningsklubben Iskristallen får avslag på sin ansökan om bidrag för resa och inträde till konståknings-em 2015 i Göteborg (KFN ). - Vietnamesiska Föreningen i Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för uppmärksamma det vietnamesiska året (KFN ). - Sundsvalls Demensförening får avslag på sin ansökan om genomföra aktivitet Julbord (KFN ). - Föreningen Nätverket Vileda beviljas ett bidrag om kr till projekt Föreläsningsserie (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett investeringsbidrag om kr för anpassa verksamhetslokalens WC samt entré (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Föreläsning och utställning om kk (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Manifestation Tjernobyl 29 år (KFN ). - Föreningen Afrik Ladies beviljas ett bidrag om kr för genomföra arrangemang Sierra Leone Independence (KFN ). - Kulturföreningen Tidsspegeln beviljas ett bidrag om kr för arrangemanget Förfarkväll (KFN ). - Njurunda Konstförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Konstutställning (KFN ).

22 3 - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Ung Teaterfestival (KFN ). - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Dörren är öppen (KFN ). - Hjärt- och Lungsjukas förening beviljas ett bidrag om kr för annonsering för Öppet Hus den 20 maj, 2015 (KFN ). - Västernorrlands Länsförening av RMT beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Mag- och tarmföreläsning (KFN ). - Studieförbundet Bilda Mittsverige beviljas ett bidrag om kr för arrangemang magasinet (KFN ). - Attention Sundsvall/Timrå beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Politikerutfrågningen den 21 maj (KFN ). - Rootsy Live Sundsvall beviljas ett bidrag om kr, à kr x 6 arrangemang (KFN ). - Studentkören Gungner beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Studentkören Gungners 20-årsjubileumskonsert (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Circus on the Top (KFN ). - Lidens Hembygdsförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Underhållning och allsång (KFN ). - Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Hedersproblematik i Sundsvall (KFN ). - PRO Sköns Södra beviljas ett bidrag om kr till aktivitet Handikappresa/hyra av buss (KFN ). - Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdet beviljas ytterligare ett bidrag om kr för sin medverkan på Vårmässan på Gärdet (KFN ). - Härelokalens Byggnadsförening beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Häremässan (KFN ). - Emma Björk beviljas ett bidrag ur Ung Pott med kr för genomförande av teaterfestival tillsammans med Kvartersteatern i Skönsbergs Salonger (KFN ). Anmälningsärenden 6. Arbetsutskottets protokoll - Sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll - KF protokoll valärenden

23 8. Övrigt - Beslut från Länsstyrelsen om medel till översyn av riksintressen för kulturmiljövården etapp 3; Sundsvall Timrå 4

24 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Ordförande Åsa Ulander (S) framför förslaget två från majoriteten och en från oppositionen deltar i Midnordic Culture Days i Örnsköldsvik den 1-3 juni Majoriteten utser Åsa Ulander (S) och Ulf Bylund (S) delta. Patrik Gustavsson (M) återkommer med namn från oppositionen.

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015

Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015 Sid Justering... 3 105 Nämnden gratulerar Nivrenaskolan... 4 106 Information från förvaltningen... 5 107 Information från ordföranden...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 10:15 Ajournering 09:35-09:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjg ersättare för Birgit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden 2011-10-11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.20 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

2013-09-03 2013-09-25

2013-09-03 2013-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge, kl 19:00-20:30 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer