Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering Dagordning Information Delårsrapport 1, Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Svar på revisionsrapport om kundfakturering Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Anmälnings- och delegationsärenden KFN Övriga frågor... 19

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl. 13:00-14:35 Plats Kulturmagasinet, Programsalen Beslutande Åsa Ulander (S) ordförande Hicham Elkahtib (V) v ordförande Jan Lahti (S) Jeanette Hedlund (S) deltar 52 Börje Bergström (S) Ulf Bylund (S) Viktoria Jansson (M) Patrik Gustavsson (M) Jonas Bylund (FP) tj.g ers. för Magnus Forss (FP) Lars AG Carlsson (M) tj.g ers. för Bertil Hörnqvist (KD) Christina Vallsten (SD) Ersättare Åsa Selander (S) tj.g. ers. för Jeanette Hedlund (S) Viktor Eriksson (S) Pernilla Holgert (S) Karolina Sundberg (S) Josefin Eurenius (M) Lena Schölander (MP) Morgan Foss (SD) Övriga Christer Falk kultur- och fritidsdirektör Karin Misson sekreterare Birgitta Gillgren chef för kultur- och fritidskontoret, deltar 52 Lars-Erik Återgård chef för idrotts- och fritidsavdelningen, deltar 52 Barbro Granberg ekonom, deltar 52

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfar Justeras Åsa Ulander Ordförande Karin Misson Sekreterare Viktoria Jansson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Misson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Viktoria Jansson med Patrik Gustavsson som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Dagordning Beslut Nämnden beslutar godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga från ordförande Åsa Ulander (S)

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Birgitta Gillgren och Lars-Erik Återgård: - Återkoppling på övriga frågor från nämndens sammanträde om fördelning av bidrag och tider till föreningar Lars-Erik Återgård: - Sveriges bästa fiskekommun Sundsvall på en tiondeplats - Sveriges bästa friluftskommun 2015 Sundsvall på en fjärdeplats Christer Falk och Lars-Erik Återgård: - Lägesrapport Sporthallsbadet - Lägesrapport om föreningars skulder till kommunen Åsa Ulander: - Information om Kultur- och fritidspresidiet och Kulturforum Christer Falk: - Information om skateparken

7 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1, 2015 (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna delårsrapport 1, 2015 Ärendet Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och resursplanen följs upp och redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter. Dessutom görs en enklare uppföljning månadsvis. Prognosen för helåret visar på underskott mot budget med 4,5 mnkr eftersom förvaltningen beräknas få intäktbortfall och kostnadsökningar med 4,5 mnkr till följd av Nordichallens stängning. Uppdraget arrangera SM-veckan sommaren 2015 kommer kosta 1 mnkr vilket ska regleras i bokslutet. Himlabadet beräknas ge ett överskott som främst beror på högre intäkter än budget. Protokollsanteckning Patrik Gustavsson (M) lämnar en protokollsanteckning: "Moderaterna ser med oro på det prognoserade underskottet på 4,5 miljoner" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, 2015 Bilaga - Resultat per avdelning Bilaga - Delårsrapport 1, 2015 kultur- och fritidsnämnden Bilaga - Intern kontrollplan 2015 delrapportering, delår 1 Uppföljning av beslut Resultat och prognos följs upp i månadsrapport för maj 2015.

8 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar bevilja Cirkus Elvira ett bidrag på 600 tkr till Cirkusflickan ur de medel som avss i 2015 års budget för förbättra möjligheterna för fria kulturutövare. Ärendet Den fria teatergruppen Cirkus Elvira har ansökt om ett bidrag på kr till produktion av Cirkusflickan en familjeföreställning som omfar konstformerna teater, cirkus, dans och musik. Produktionen ska genomföras i samarbete med ytterligare en fri grupp, Teater SOJA. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Tjänsteskrivelse Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Bilaga Ansökan från Cirkus Elvira och Teater Soja ansökan Uppföljning av beslut Cirkus Elvira lämnar ekonomisk redovisning samt projektrapport till förvaltningen inom tre månader efter projektets genomförande.

9 Kultur- och fritidsnämnden Svar på revisionsrapport om kundfakturering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar till revisionen Ärendet PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört en granskning av kundfakturering i Sundsvalls kommun. Efter genomförd granskning är PwC s sammanfande bedömning den interna kontrollen inte är fullt tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering. Revisionen vill ha ett svar senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Svar på revisionsrapport om kundfakturering Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kundfakturering Bilaga - Skrivelse från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Bilaga Rapport från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Uppföljning av beslut Rapportering om arbetet med de nya rutinerna görs i samband med rapporten om intern kontroll för 2015.

10 Kultur- och fritidsnämnden Hyresbefrielse för idrotterna under SMveckan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar under SM-veckan införa hyresbefrielse för de tävlingar som genomförs inom ramen för denna Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter för föreningar, allmänhet och andra som använder kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunen ska ta ut en avgift/hyra för anläggningarna vid träning, tävling och matcher. Policyn har de senaste åren varit de kommuner som arrangerar SM-veckan inte har tagit ut någon hyra för nyttjande av anläggningar under den perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför hyresbefrielse ska gälla även i Sundsvall, för de tävlingar som genomförs inom ramen för SM-veckan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Tjänsteskrivelse Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden efter SM-veckans genomförande.

11 Kultur- och fritidsnämnden Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 5 mnkr 2013 och 2014 till föreningsutveckling. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Tjänsteskrivelse Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 återrapportering Uppföljning av beslut De föreningar som fått bidrag ska lämna redovisningar av projektens ekonomi och verksamhet till föreningsbyrån.

12 Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRPuppdrag 2013:2 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag F&K 2013:2 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 2,5 mnkr/år i en ungdomspott för ökad tillgänglighet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Tjänsteskrivelse Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 återrapportering Uppföljning av beslut Insatserna ligger i ordinarie budgetram och verksamhet och ingår i förvaltningens årsredovisning.

13 Kultur- och fritidsnämnden Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar föreslå fullmäktige avslå motionen Ärendet En motion har kommit till kommunfullmäktige från Ingrid Möller angående mötesplatser i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Svaret ska vara koncernstaben till handa senast 29 maj Bakgrund Ingrid Möller föreslår i sin motion möjligheten ordna mötesplatser av olika slag för mindre resursstarka medborgare ska ses över. Riktlinjer för översynen ska vara se hur medborgarnas sociala kontakter kan öka. Det kan främst röra sig om tillgång till platser där man gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor. Vidare är förslaget åtgärder vidtas i kommunens olika centra så service som uppfyller människors grundläggande behov finns tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför SD delar motionärens intentioner, men ser det redan idag finns mycket som ligger i linje med vad motionären efterfrågar. Förvaltningen belyser hur läget ser ut samt viss problematik. Med anledning av förvaltningens svar yrkar SD motionen skall anses besvarad.

14 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag med bifall från Patrik Gustavsson och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Bilaga - Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

15 Kultur- och fritidsnämnden Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till koncernstaben Ärendet En motion har inkommit till fullmäktige från Kristdemokraterna angående förebyggande arbete mot droger bland unga. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss från koncernstaben som särskilt vill ha svar på följande frågor: 1. Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och narkotikabruk, utifrån nationella ANDT-strategin, genomföras eller finns den redan? Motivera gärna svaret. 2. Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen sektor om arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika- och dopningsfritt Sundsvall? Motivera gärna svaret. Svaret på remissen ska vara koncernstaben tillhanda senast den 30 maj Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför förvaltningens remissvar delar motionärernas uppfning om behovet av en kartläggning samt ett samarbete med idéburen sektor om förebyggande arbete gällande denna fråga. Detta ser SD som positivt och det ligger i linje med partiets politik. SD vill det ska framgå tydligt kultur- och fritidsnämnden förespråkar motionen också bifalls. Därför yrkar SD nämnden lägger till en -sats enligt följande: föreslå fullmäktige bifalla motionen. Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag, med bifall från Patrik Gustavsson och Hicham Elkahtib, och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Bilaga - Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot droger Bilaga - Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden om fullmäktiges beslut i ärendet.

17 Kultur- och fritidsnämnden Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program (KFN ) Beslut Nämnden beslutar ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för slutrapport i ärendet utvecklingsplan för Kulturmagasinet, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för anpassning och placering av Lunkentuss i Kulturmagasinet, så det ingår i utvecklingsplan för Kultumagasinet och följer den tidsplanen, samt därmed upphäva den femte -satsen i nämndens beslut om tidplan för Lunkentuss placering i Kulturmagasinet Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen begär längre tid för genomföra utredning om kulturmagasinet inklusive placering av båten Lunkentuss. Kultur- och fritidsförvaltningen begär också förlängd tid för ta fram förslag på kulturplan för kommunen. Överläggning Patrik Gustavsson (M) framför M ställer sig bakom arbetsutskottets förslag i -sats 2 till 4 men yrkar på en ändring av -sats 1 enligt följande: ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till våren Jonas Bylund (FP) framför FP ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande.

18 Kultur- och fritidsnämnden Christina Vallsten (SD) framför SD ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande. Ordförande Åsa Ulander (S) framför S och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag och Patrik Gustavssons (M) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Patrik Gustavsson (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG Carlsson (M), Jonas Bylund (FP) och Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Tjänsteskrivelse Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Uppföljning av beslut Förvaltningen skall i januari 2016 presentera plan för hur arbetet skall genomföras.

19 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegationsärenden KFN (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna redovisning av anmälnings- och delegationsärenden och lägga dem till handlingarna Ärendet Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegation i förvaltningen. Delegations- och anmälningsärenden redovisas till nämnden vid varje sammanträde genom en särskild förteckning som finns tillgänglig för nämnden digitalt. Nämnden har möjlighet begära särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälnings- och delegationsärenden KFN Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden KFN

20 Anmälnings- och delegationsärenden KFN Ärenden tagna på delegation 1. Förvaltningschef - Beslut om lön vid förändrad arbetssituation perioden Idrotts- och fritidsavdelningen - Nr Avtal idrotts- och fritidsavdelningen Loomis. Nya villkor/lägre kostnader fr.o.m Nr 2171 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Svenska Mässkonsult Nord AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, tält och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 2172 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Mid Sweden Festival AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, konferensrum och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen European Exposition Systems AB. Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 1908 Externt hyresavtal (stående fakturering) idrottsoch fritidsavdelningen GIF Sundsvall. Tilläggsavtal fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd/reception Himlabadet. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Matforshallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Njurundahallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Sundsvalls museum - Nr 2170 Avtal Sundsvalls museum Föreningen Norra Berget. Avser Föreningen Norra Bergets verksamhetsövergång till Sundsvalls kommun och dess fortsa verksamhetsutövande. Avtalstid Anställnings- och lönebeslut intendent 50 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m

21 2 - Anställnings- och lönebeslut projektledare Stenstansdagarna 75 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m Sundsvalls stadsbibliotek - Anställnings- och lönebeslut bibliotekarie 100 % Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent 100 %. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent/föreståndare 100 %, biblioteket i Indal. Tillsvidareanställning fr.o.m Kultur- och fritidskontoret - Anställnings- och lönebeslut kommunikatör 100 %, kulturoch fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m Föreningsbyrån - Sundsvalls Demensförening beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för aktiviteter i samband med gemenskapsresa till Vårsta Diakonigård (KFN ). - Konståkningsklubben Iskristallen får avslag på sin ansökan om bidrag för resa och inträde till konståknings-em 2015 i Göteborg (KFN ). - Vietnamesiska Föreningen i Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för uppmärksamma det vietnamesiska året (KFN ). - Sundsvalls Demensförening får avslag på sin ansökan om genomföra aktivitet Julbord (KFN ). - Föreningen Nätverket Vileda beviljas ett bidrag om kr till projekt Föreläsningsserie (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett investeringsbidrag om kr för anpassa verksamhetslokalens WC samt entré (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Föreläsning och utställning om kk (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Manifestation Tjernobyl 29 år (KFN ). - Föreningen Afrik Ladies beviljas ett bidrag om kr för genomföra arrangemang Sierra Leone Independence (KFN ). - Kulturföreningen Tidsspegeln beviljas ett bidrag om kr för arrangemanget Förfarkväll (KFN ). - Njurunda Konstförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Konstutställning (KFN ).

22 3 - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Ung Teaterfestival (KFN ). - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Dörren är öppen (KFN ). - Hjärt- och Lungsjukas förening beviljas ett bidrag om kr för annonsering för Öppet Hus den 20 maj, 2015 (KFN ). - Västernorrlands Länsförening av RMT beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Mag- och tarmföreläsning (KFN ). - Studieförbundet Bilda Mittsverige beviljas ett bidrag om kr för arrangemang magasinet (KFN ). - Attention Sundsvall/Timrå beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Politikerutfrågningen den 21 maj (KFN ). - Rootsy Live Sundsvall beviljas ett bidrag om kr, à kr x 6 arrangemang (KFN ). - Studentkören Gungner beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Studentkören Gungners 20-årsjubileumskonsert (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Circus on the Top (KFN ). - Lidens Hembygdsförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Underhållning och allsång (KFN ). - Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Hedersproblematik i Sundsvall (KFN ). - PRO Sköns Södra beviljas ett bidrag om kr till aktivitet Handikappresa/hyra av buss (KFN ). - Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdet beviljas ytterligare ett bidrag om kr för sin medverkan på Vårmässan på Gärdet (KFN ). - Härelokalens Byggnadsförening beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Häremässan (KFN ). - Emma Björk beviljas ett bidrag ur Ung Pott med kr för genomförande av teaterfestival tillsammans med Kvartersteatern i Skönsbergs Salonger (KFN ). Anmälningsärenden 6. Arbetsutskottets protokoll - Sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll - KF protokoll valärenden

23 8. Övrigt - Beslut från Länsstyrelsen om medel till översyn av riksintressen för kulturmiljövården etapp 3; Sundsvall Timrå 4

24 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Ordförande Åsa Ulander (S) framför förslaget två från majoriteten och en från oppositionen deltar i Midnordic Culture Days i Örnsköldsvik den 1-3 juni Majoriteten utser Åsa Ulander (S) och Ulf Bylund (S) delta. Patrik Gustavsson (M) återkommer med namn från oppositionen.

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013

Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 november 2013 Sid 92 Dagordning... 4 93 Information... 5 94 Månadsrapport oktober 2013... 6 95 Byte/placering av konstgräsmatta på IP Norrporten

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014

Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 24 september 2014 Sid Justering... 3 83 Dagordning... 4 84 Information... 5 85 Delårsrapport 2 Kultur & Fritid... 6 86 Ansökan Föreningsutveckling

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014

Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 26 mars 2014 Sid Justering... 3 38 Dagordning... 4 39 Information... 5 40 Månadsrapport februari 2014... 6 41 Reglering av hyrestaxor för teaterkvarteren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 3 84 Dagordning... 4 85 Information... 5 86 Mål - och resursplan 2014 - kultur- och fritidsnämnden... 6 87 Revidering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Sid Justering...3 121 Justering av dagordning...4 122 Information...5 123 Månadsrapport oktober 2011...6 124 Ansökan om bidrag för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015

Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 14 oktober 2015 Sid Justering... 3 100 Dagordning... 4 102 Månadsrapport september 2015... 6 103 Ansökan från Arnold Film Factory gällande synopsis

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Dagordning... 4 2 Information... 5 3 Fördelning av verksamhetsbidrag till handikappföreningar 2015..6 4 Fördelning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012

Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 29 augusti 2012 Sid Justering...3 81 Godkännande av dagordning...4 82 Information...5 83 Ansökan från Sundsvalls Atlet och Idrottsklubb, SAIK, om bidrag

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010

Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 december 2010 Sid Justering...3 Justering av dagordning...4 105 Frågor och information...5 106 Månadsrapport november...7 107 Uppföljning av intern

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Sid Justering... 3 69 Dagordning... 4 70 Information... 5 71 Månadsrapport maj 2014... 7 72 Ansökan föreningsutveckling Ållateatern Sweden,

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 19 december 2012 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 19 december 2012 Sid Justering...4 103 Information...5 104 Månadsrapport november 2012...6 105 Förstärka integrationsarbetet med utgångspunkt i arbetslinjen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012

Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2012 Sid Justering...3 22 Godkännande av dagordning...4 23 Information...5 24 Månadsrapport februari 2012...6 25 Investeringsbudget maskiner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 102 Justering...3 103 Justering av dagordning...4 104 Information...5 105 Månadsrapport september 2009...6 106 Ansökan om bidrag Nolby Hockey...7

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017

Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2017 Sid Justering... 3 1 Dagordning... 4 2 Information... 4 3 Investeringsbudget maskiner och inventarier 2017... 6 4 Intern kontrollplan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 mars 2015

Kultur- och fritidsnämnden 18 mars 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 mars 2015 Sid Justering... 3 28 Dagordning... 4 29 Information... 5 30 Månadsrapport februari 2015... 6 31 Tillgänglighetsbidrag för framställan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2015

Kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 februari 2015 Sid Justering...3 16 Dagordning...4 17 Information...5 18 Årsrapport 2014 Kultur & Fritid...6 19 Månadsrapport januari 2015...8 20

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2011-06-20 Ärendelista Sid nr Justering...3 262 Kollektivtrafik billiga pensionärsresor, Hundralappen, MRP-uppdrag SH 8a, 2011...4 263 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 3 september 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 3 september 2014 Sid Justering... 3 47 Information... 4 48 Ansökan om yrkeshögskoleutbildning inför 2015... 6 49 Anmälnings- och delegeringsärenden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Sid Justering...3 75 Information...4 77 Delårsrapport 2 2010...5 78 Verksamhetsbidrag Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening6 79

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011

Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 maj 2011 Sid Justering...3 59 Information...4 60 Delårsrapport 1 2011...5 61 Investeringsbidrag till idrotts- och fritidsföreningar 2011...7 62

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Sid Justering... 2 140 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 141 Rapport

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2016

Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2016 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 27 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Dagordning... 4 2 Information... 5 3 Årsrapport 2015 - kultur- och fritidsnämnden... 6 4 Internkontrollplan 2016...

Läs mer

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011

Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 15 mars 2011 Sid Justering...3 20 Ekonomi - Månadsrapport...4 21 Internkontrollplan 2011...5 22 Revisionsrapport...6 23 FSÖ-medlemskap - för hur många i nämnden...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Miljönämnden 4 november 2015

Miljönämnden 4 november 2015 Miljönämnden Miljönämnden 4 november 2015 Sid Justering... 3 63 Yttrande över Kubikenborg Aluminium AB prövotidsredovisning av utsläpp till luft av stoft och fluorider... 4 64 Yttrande avseende betydande

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012

Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2012 Sid Justering...3 131 Mål- och resursplan 2013...4 132 Kulturstipendier 2012...7 Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-21 1 Tid Kl. 13.00-15.10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 12 maj 2015 Sid Justering... 3 33 Fastställande av ärendelistan... 4 34 Ekonomi... 5 35 Delårsrapport januari - april 2015... 6 36 Svar på revisionsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-10-27 Ärendelista Sid nr Justering...2 75 Information om projekt Biogas i Mellannorrland...3 76 Utreda behoven av infrastruktur vid Åkroken väster

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Valnämnden Sid nr Valnämnden 2010-02-25 1 Ärendelista Sid nr Justering...3 11 Information från valkansliet...4 12 Valnämndens årsredovisning 2009...5 13 Informations och kommunikationsplan inför 2010-års val...6 14 Utformning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Sid Justering... 3 102 Internlån för inköp av golfsimulator till Stödehuset... 4 103 Internlån för inköp av flyglar till Tonhallen...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-04-26 Ärendeförteckning Justering...2 754 Valärenden...3 2010-04-26 1 Tid Kl 14.50-15.00 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-13 Sida 1 (12) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-08-24 Ärendelista Sid nr Justering...2 638 Uppföljningsrapporter om återvinning av matavfall - Alnö och Matfors/Stöde...3 639 Månadsrapport juli 2010...4 640 Intern

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2013-10-14 Ärendelista Sid nr Justering... 3 291 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30, 186 Ny organisation för socialnämnden... 4

Läs mer

Miljönämnden 4 april 2012

Miljönämnden 4 april 2012 Miljönämnden Miljönämnden 4 april 2012 Sid Justering...3 31 Yttrande över ansökan från Kubikenborg Aluminium AB om förlängd utredningstid för utsläpp till luft och vatten, Skönsmon 2:98..4 32 Utgår av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012

Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20 juni 2012 Sid Justering...3 67 Godkännande av dagordning...4 68 Information...5 69 Månadsrapport maj 2012...6 70 Ansökan om forts bidrag till projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-09 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:50 Utses att justera Alma Nilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Skärhamn 2015-11-10

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Sid nr Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 2008-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 107 Justering...3 108 Arbetsutskottets protokoll...4 109 Information om projektet Kvalitetslab...5 110 Förändringar i Mål

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 14 april 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Notering... 3 72 Återrapportering av projektet "Återvinning

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 6 februari 2013 Sid Justering...3 2 Upphandling av Sfi på distans...4 3 Internkontroll 2012 - verksamheten för män över 25 år...5 4 Intern kontrollplan

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Sid Justering... 3 88 Dagordning... 4 89 Information... 5 90 Månadsredovisning oktober 2016... 6 91 Ansökan om utvecklingsbidrag för

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 februari 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 februari 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 23 februari 2016 Ärenden Sid Justering... 2 10 Slutrapport av FATI-arbetet... 3 11 Remissvar till miljönämnden

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 november 2017 Sid Justering... 2 88 Slutrapporter och investeringsförslag från Biogas i Mellannorrland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr. Justering Anställning av kommundirektör...4 För kännedom... Kommunstyrelsen 2007-12-17 Ärendelista Sid nr Justering...3 323 Anställning av kommundirektör...4 För kännedom...5 Kommunstyrelsen 2007-12-17 1 Tid Kl. 11.00 11.10 Plats Kommunstyrelsens sessionssal Beslutande

Läs mer

Björn Rydberg (S) Mats Landqvist (S) Sara Sjöblom (V) Sune Hedenström (MP) Jenny Adolphson (C ) Ingrid Broman (KD)

Björn Rydberg (S) Mats Landqvist (S) Sara Sjöblom (V) Sune Hedenström (MP) Jenny Adolphson (C ) Ingrid Broman (KD) 1(10) 1 (1) man tum Plats och tid Scheelesalen, Stora Torget, Köping Kl 15.00-16.40 Beslutande Jonny Clefberg (S), ordförande Lena Vilhelmsson (S) Karl-Ivan Viklund (S) Florence Strand (S) Björn Haraldsson

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 26 mars 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 26 mars 2014 Sid Justering... 3 9 Information... 4 10 Uppföljning KomiJobb... 5 11 Förvaltningsområde finska språket - statusrapportering 2... 6 12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Vagnhärads bibliotek, kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordf. Lars Asplund (MP) Ann Larsson (M) 42-49 Astrid Gustavsson (C) Christer Påhlson (S) Ej tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-03-22 Ärendelista Sid nr Justering...2 19 Dagordningen...3 20 Begäran om redovisning av sjuktalen i Sundsvalls kommun...4 21 Information om kommunens

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014

Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 januari 2014 Sid Justering... 3 1 Ekonomi... 4 2 Presentation av nämnden... 5 3 Årsrapport 2013... 6 4 Förslag på ändrade riktlinjer för granskningsarbete

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer