Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering Dagordning Information Delårsrapport 1, Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Svar på revisionsrapport om kundfakturering Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Anmälnings- och delegationsärenden KFN Övriga frågor... 19

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl. 13:00-14:35 Plats Kulturmagasinet, Programsalen Beslutande Åsa Ulander (S) ordförande Hicham Elkahtib (V) v ordförande Jan Lahti (S) Jeanette Hedlund (S) deltar 52 Börje Bergström (S) Ulf Bylund (S) Viktoria Jansson (M) Patrik Gustavsson (M) Jonas Bylund (FP) tj.g ers. för Magnus Forss (FP) Lars AG Carlsson (M) tj.g ers. för Bertil Hörnqvist (KD) Christina Vallsten (SD) Ersättare Åsa Selander (S) tj.g. ers. för Jeanette Hedlund (S) Viktor Eriksson (S) Pernilla Holgert (S) Karolina Sundberg (S) Josefin Eurenius (M) Lena Schölander (MP) Morgan Foss (SD) Övriga Christer Falk kultur- och fritidsdirektör Karin Misson sekreterare Birgitta Gillgren chef för kultur- och fritidskontoret, deltar 52 Lars-Erik Återgård chef för idrotts- och fritidsavdelningen, deltar 52 Barbro Granberg ekonom, deltar 52

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfar Justeras Åsa Ulander Ordförande Karin Misson Sekreterare Viktoria Jansson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Misson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Viktoria Jansson med Patrik Gustavsson som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Dagordning Beslut Nämnden beslutar godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga från ordförande Åsa Ulander (S)

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Birgitta Gillgren och Lars-Erik Återgård: - Återkoppling på övriga frågor från nämndens sammanträde om fördelning av bidrag och tider till föreningar Lars-Erik Återgård: - Sveriges bästa fiskekommun Sundsvall på en tiondeplats - Sveriges bästa friluftskommun 2015 Sundsvall på en fjärdeplats Christer Falk och Lars-Erik Återgård: - Lägesrapport Sporthallsbadet - Lägesrapport om föreningars skulder till kommunen Åsa Ulander: - Information om Kultur- och fritidspresidiet och Kulturforum Christer Falk: - Information om skateparken

7 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1, 2015 (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna delårsrapport 1, 2015 Ärendet Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och resursplanen följs upp och redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter. Dessutom görs en enklare uppföljning månadsvis. Prognosen för helåret visar på underskott mot budget med 4,5 mnkr eftersom förvaltningen beräknas få intäktbortfall och kostnadsökningar med 4,5 mnkr till följd av Nordichallens stängning. Uppdraget arrangera SM-veckan sommaren 2015 kommer kosta 1 mnkr vilket ska regleras i bokslutet. Himlabadet beräknas ge ett överskott som främst beror på högre intäkter än budget. Protokollsanteckning Patrik Gustavsson (M) lämnar en protokollsanteckning: "Moderaterna ser med oro på det prognoserade underskottet på 4,5 miljoner" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, 2015 Bilaga - Resultat per avdelning Bilaga - Delårsrapport 1, 2015 kultur- och fritidsnämnden Bilaga - Intern kontrollplan 2015 delrapportering, delår 1 Uppföljning av beslut Resultat och prognos följs upp i månadsrapport för maj 2015.

8 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar bevilja Cirkus Elvira ett bidrag på 600 tkr till Cirkusflickan ur de medel som avss i 2015 års budget för förbättra möjligheterna för fria kulturutövare. Ärendet Den fria teatergruppen Cirkus Elvira har ansökt om ett bidrag på kr till produktion av Cirkusflickan en familjeföreställning som omfar konstformerna teater, cirkus, dans och musik. Produktionen ska genomföras i samarbete med ytterligare en fri grupp, Teater SOJA. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Tjänsteskrivelse Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Bilaga Ansökan från Cirkus Elvira och Teater Soja ansökan Uppföljning av beslut Cirkus Elvira lämnar ekonomisk redovisning samt projektrapport till förvaltningen inom tre månader efter projektets genomförande.

9 Kultur- och fritidsnämnden Svar på revisionsrapport om kundfakturering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar till revisionen Ärendet PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört en granskning av kundfakturering i Sundsvalls kommun. Efter genomförd granskning är PwC s sammanfande bedömning den interna kontrollen inte är fullt tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering. Revisionen vill ha ett svar senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Svar på revisionsrapport om kundfakturering Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kundfakturering Bilaga - Skrivelse från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Bilaga Rapport från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Uppföljning av beslut Rapportering om arbetet med de nya rutinerna görs i samband med rapporten om intern kontroll för 2015.

10 Kultur- och fritidsnämnden Hyresbefrielse för idrotterna under SMveckan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar under SM-veckan införa hyresbefrielse för de tävlingar som genomförs inom ramen för denna Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter för föreningar, allmänhet och andra som använder kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunen ska ta ut en avgift/hyra för anläggningarna vid träning, tävling och matcher. Policyn har de senaste åren varit de kommuner som arrangerar SM-veckan inte har tagit ut någon hyra för nyttjande av anläggningar under den perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför hyresbefrielse ska gälla även i Sundsvall, för de tävlingar som genomförs inom ramen för SM-veckan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Tjänsteskrivelse Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden efter SM-veckans genomförande.

11 Kultur- och fritidsnämnden Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 5 mnkr 2013 och 2014 till föreningsutveckling. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Tjänsteskrivelse Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 återrapportering Uppföljning av beslut De föreningar som fått bidrag ska lämna redovisningar av projektens ekonomi och verksamhet till föreningsbyrån.

12 Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRPuppdrag 2013:2 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag F&K 2013:2 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 2,5 mnkr/år i en ungdomspott för ökad tillgänglighet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Tjänsteskrivelse Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 återrapportering Uppföljning av beslut Insatserna ligger i ordinarie budgetram och verksamhet och ingår i förvaltningens årsredovisning.

13 Kultur- och fritidsnämnden Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar föreslå fullmäktige avslå motionen Ärendet En motion har kommit till kommunfullmäktige från Ingrid Möller angående mötesplatser i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Svaret ska vara koncernstaben till handa senast 29 maj Bakgrund Ingrid Möller föreslår i sin motion möjligheten ordna mötesplatser av olika slag för mindre resursstarka medborgare ska ses över. Riktlinjer för översynen ska vara se hur medborgarnas sociala kontakter kan öka. Det kan främst röra sig om tillgång till platser där man gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor. Vidare är förslaget åtgärder vidtas i kommunens olika centra så service som uppfyller människors grundläggande behov finns tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför SD delar motionärens intentioner, men ser det redan idag finns mycket som ligger i linje med vad motionären efterfrågar. Förvaltningen belyser hur läget ser ut samt viss problematik. Med anledning av förvaltningens svar yrkar SD motionen skall anses besvarad.

14 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag med bifall från Patrik Gustavsson och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Bilaga - Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

15 Kultur- och fritidsnämnden Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till koncernstaben Ärendet En motion har inkommit till fullmäktige från Kristdemokraterna angående förebyggande arbete mot droger bland unga. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss från koncernstaben som särskilt vill ha svar på följande frågor: 1. Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och narkotikabruk, utifrån nationella ANDT-strategin, genomföras eller finns den redan? Motivera gärna svaret. 2. Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen sektor om arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika- och dopningsfritt Sundsvall? Motivera gärna svaret. Svaret på remissen ska vara koncernstaben tillhanda senast den 30 maj Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför förvaltningens remissvar delar motionärernas uppfning om behovet av en kartläggning samt ett samarbete med idéburen sektor om förebyggande arbete gällande denna fråga. Detta ser SD som positivt och det ligger i linje med partiets politik. SD vill det ska framgå tydligt kultur- och fritidsnämnden förespråkar motionen också bifalls. Därför yrkar SD nämnden lägger till en -sats enligt följande: föreslå fullmäktige bifalla motionen. Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag, med bifall från Patrik Gustavsson och Hicham Elkahtib, och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Bilaga - Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot droger Bilaga - Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden om fullmäktiges beslut i ärendet.

17 Kultur- och fritidsnämnden Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program (KFN ) Beslut Nämnden beslutar ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för slutrapport i ärendet utvecklingsplan för Kulturmagasinet, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för anpassning och placering av Lunkentuss i Kulturmagasinet, så det ingår i utvecklingsplan för Kultumagasinet och följer den tidsplanen, samt därmed upphäva den femte -satsen i nämndens beslut om tidplan för Lunkentuss placering i Kulturmagasinet Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen begär längre tid för genomföra utredning om kulturmagasinet inklusive placering av båten Lunkentuss. Kultur- och fritidsförvaltningen begär också förlängd tid för ta fram förslag på kulturplan för kommunen. Överläggning Patrik Gustavsson (M) framför M ställer sig bakom arbetsutskottets förslag i -sats 2 till 4 men yrkar på en ändring av -sats 1 enligt följande: ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till våren Jonas Bylund (FP) framför FP ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande.

18 Kultur- och fritidsnämnden Christina Vallsten (SD) framför SD ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande. Ordförande Åsa Ulander (S) framför S och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag och Patrik Gustavssons (M) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Patrik Gustavsson (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG Carlsson (M), Jonas Bylund (FP) och Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Tjänsteskrivelse Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Uppföljning av beslut Förvaltningen skall i januari 2016 presentera plan för hur arbetet skall genomföras.

19 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegationsärenden KFN (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna redovisning av anmälnings- och delegationsärenden och lägga dem till handlingarna Ärendet Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegation i förvaltningen. Delegations- och anmälningsärenden redovisas till nämnden vid varje sammanträde genom en särskild förteckning som finns tillgänglig för nämnden digitalt. Nämnden har möjlighet begära särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälnings- och delegationsärenden KFN Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden KFN

20 Anmälnings- och delegationsärenden KFN Ärenden tagna på delegation 1. Förvaltningschef - Beslut om lön vid förändrad arbetssituation perioden Idrotts- och fritidsavdelningen - Nr Avtal idrotts- och fritidsavdelningen Loomis. Nya villkor/lägre kostnader fr.o.m Nr 2171 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Svenska Mässkonsult Nord AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, tält och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 2172 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Mid Sweden Festival AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, konferensrum och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen European Exposition Systems AB. Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 1908 Externt hyresavtal (stående fakturering) idrottsoch fritidsavdelningen GIF Sundsvall. Tilläggsavtal fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd/reception Himlabadet. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Matforshallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Njurundahallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Sundsvalls museum - Nr 2170 Avtal Sundsvalls museum Föreningen Norra Berget. Avser Föreningen Norra Bergets verksamhetsövergång till Sundsvalls kommun och dess fortsa verksamhetsutövande. Avtalstid Anställnings- och lönebeslut intendent 50 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m

21 2 - Anställnings- och lönebeslut projektledare Stenstansdagarna 75 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m Sundsvalls stadsbibliotek - Anställnings- och lönebeslut bibliotekarie 100 % Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent 100 %. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent/föreståndare 100 %, biblioteket i Indal. Tillsvidareanställning fr.o.m Kultur- och fritidskontoret - Anställnings- och lönebeslut kommunikatör 100 %, kulturoch fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m Föreningsbyrån - Sundsvalls Demensförening beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för aktiviteter i samband med gemenskapsresa till Vårsta Diakonigård (KFN ). - Konståkningsklubben Iskristallen får avslag på sin ansökan om bidrag för resa och inträde till konståknings-em 2015 i Göteborg (KFN ). - Vietnamesiska Föreningen i Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för uppmärksamma det vietnamesiska året (KFN ). - Sundsvalls Demensförening får avslag på sin ansökan om genomföra aktivitet Julbord (KFN ). - Föreningen Nätverket Vileda beviljas ett bidrag om kr till projekt Föreläsningsserie (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett investeringsbidrag om kr för anpassa verksamhetslokalens WC samt entré (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Föreläsning och utställning om kk (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Manifestation Tjernobyl 29 år (KFN ). - Föreningen Afrik Ladies beviljas ett bidrag om kr för genomföra arrangemang Sierra Leone Independence (KFN ). - Kulturföreningen Tidsspegeln beviljas ett bidrag om kr för arrangemanget Förfarkväll (KFN ). - Njurunda Konstförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Konstutställning (KFN ).

22 3 - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Ung Teaterfestival (KFN ). - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Dörren är öppen (KFN ). - Hjärt- och Lungsjukas förening beviljas ett bidrag om kr för annonsering för Öppet Hus den 20 maj, 2015 (KFN ). - Västernorrlands Länsförening av RMT beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Mag- och tarmföreläsning (KFN ). - Studieförbundet Bilda Mittsverige beviljas ett bidrag om kr för arrangemang magasinet (KFN ). - Attention Sundsvall/Timrå beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Politikerutfrågningen den 21 maj (KFN ). - Rootsy Live Sundsvall beviljas ett bidrag om kr, à kr x 6 arrangemang (KFN ). - Studentkören Gungner beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Studentkören Gungners 20-årsjubileumskonsert (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Circus on the Top (KFN ). - Lidens Hembygdsförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Underhållning och allsång (KFN ). - Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Hedersproblematik i Sundsvall (KFN ). - PRO Sköns Södra beviljas ett bidrag om kr till aktivitet Handikappresa/hyra av buss (KFN ). - Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdet beviljas ytterligare ett bidrag om kr för sin medverkan på Vårmässan på Gärdet (KFN ). - Härelokalens Byggnadsförening beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Häremässan (KFN ). - Emma Björk beviljas ett bidrag ur Ung Pott med kr för genomförande av teaterfestival tillsammans med Kvartersteatern i Skönsbergs Salonger (KFN ). Anmälningsärenden 6. Arbetsutskottets protokoll - Sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll - KF protokoll valärenden

23 8. Övrigt - Beslut från Länsstyrelsen om medel till översyn av riksintressen för kulturmiljövården etapp 3; Sundsvall Timrå 4

24 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Ordförande Åsa Ulander (S) framför förslaget två från majoriteten och en från oppositionen deltar i Midnordic Culture Days i Örnsköldsvik den 1-3 juni Majoriteten utser Åsa Ulander (S) och Ulf Bylund (S) delta. Patrik Gustavsson (M) återkommer med namn från oppositionen.

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer