Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 13 maj 2015 Sid Justering Dagordning Information Delårsrapport 1, Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Svar på revisionsrapport om kundfakturering Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Anmälnings- och delegationsärenden KFN Övriga frågor... 19

2 Kultur- och fritidsnämnden Tid Kl. 13:00-14:35 Plats Kulturmagasinet, Programsalen Beslutande Åsa Ulander (S) ordförande Hicham Elkahtib (V) v ordförande Jan Lahti (S) Jeanette Hedlund (S) deltar 52 Börje Bergström (S) Ulf Bylund (S) Viktoria Jansson (M) Patrik Gustavsson (M) Jonas Bylund (FP) tj.g ers. för Magnus Forss (FP) Lars AG Carlsson (M) tj.g ers. för Bertil Hörnqvist (KD) Christina Vallsten (SD) Ersättare Åsa Selander (S) tj.g. ers. för Jeanette Hedlund (S) Viktor Eriksson (S) Pernilla Holgert (S) Karolina Sundberg (S) Josefin Eurenius (M) Lena Schölander (MP) Morgan Foss (SD) Övriga Christer Falk kultur- och fritidsdirektör Karin Misson sekreterare Birgitta Gillgren chef för kultur- och fritidskontoret, deltar 52 Lars-Erik Återgård chef för idrotts- och fritidsavdelningen, deltar 52 Barbro Granberg ekonom, deltar 52

3 Kultur- och fritidsnämnden Protokollet omfar Justeras Åsa Ulander Ordförande Karin Misson Sekreterare Viktoria Jansson Justerare Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Avser sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos kultur- och fritidskontoret, Magasinsgatan 12 Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande Karin Misson

4 Kultur- och fritidsnämnden Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Viktoria Jansson med Patrik Gustavsson som ersättare.

5 Kultur- och fritidsnämnden Dagordning Beslut Nämnden beslutar godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga från ordförande Åsa Ulander (S)

6 Kultur- och fritidsnämnden Information Birgitta Gillgren och Lars-Erik Återgård: - Återkoppling på övriga frågor från nämndens sammanträde om fördelning av bidrag och tider till föreningar Lars-Erik Återgård: - Sveriges bästa fiskekommun Sundsvall på en tiondeplats - Sveriges bästa friluftskommun 2015 Sundsvall på en fjärdeplats Christer Falk och Lars-Erik Återgård: - Lägesrapport Sporthallsbadet - Lägesrapport om föreningars skulder till kommunen Åsa Ulander: - Information om Kultur- och fritidspresidiet och Kulturforum Christer Falk: - Information om skateparken

7 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 1, 2015 (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna delårsrapport 1, 2015 Ärendet Det ekonomiska resultatet för kultur- och fritidsnämnden i förhållande till mål- och resursplanen följs upp och redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter. Dessutom görs en enklare uppföljning månadsvis. Prognosen för helåret visar på underskott mot budget med 4,5 mnkr eftersom förvaltningen beräknas få intäktbortfall och kostnadsökningar med 4,5 mnkr till följd av Nordichallens stängning. Uppdraget arrangera SM-veckan sommaren 2015 kommer kosta 1 mnkr vilket ska regleras i bokslutet. Himlabadet beräknas ge ett överskott som främst beror på högre intäkter än budget. Protokollsanteckning Patrik Gustavsson (M) lämnar en protokollsanteckning: "Moderaterna ser med oro på det prognoserade underskottet på 4,5 miljoner" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1, 2015 Bilaga - Resultat per avdelning Bilaga - Delårsrapport 1, 2015 kultur- och fritidsnämnden Bilaga - Intern kontrollplan 2015 delrapportering, delår 1 Uppföljning av beslut Resultat och prognos följs upp i månadsrapport för maj 2015.

8 Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar bevilja Cirkus Elvira ett bidrag på 600 tkr till Cirkusflickan ur de medel som avss i 2015 års budget för förbättra möjligheterna för fria kulturutövare. Ärendet Den fria teatergruppen Cirkus Elvira har ansökt om ett bidrag på kr till produktion av Cirkusflickan en familjeföreställning som omfar konstformerna teater, cirkus, dans och musik. Produktionen ska genomföras i samarbete med ytterligare en fri grupp, Teater SOJA. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Tjänsteskrivelse Ansökan om projektbidrag till föreställningen Cirkusflickan Bilaga Ansökan från Cirkus Elvira och Teater Soja ansökan Uppföljning av beslut Cirkus Elvira lämnar ekonomisk redovisning samt projektrapport till förvaltningen inom tre månader efter projektets genomförande.

9 Kultur- och fritidsnämnden Svar på revisionsrapport om kundfakturering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar till revisionen Ärendet PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun genomfört en granskning av kundfakturering i Sundsvalls kommun. Efter genomförd granskning är PwC s sammanfande bedömning den interna kontrollen inte är fullt tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturering. Revisionen vill ha ett svar senast den 15 maj Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Svar på revisionsrapport om kundfakturering Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om kundfakturering Bilaga - Skrivelse från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Bilaga Rapport från revisionen - kundfakturering Sundsvalls kommun 2014 Uppföljning av beslut Rapportering om arbetet med de nya rutinerna görs i samband med rapporten om intern kontroll för 2015.

10 Kultur- och fritidsnämnden Hyresbefrielse för idrotterna under SMveckan (KFN ) Beslut Nämnden beslutar under SM-veckan införa hyresbefrielse för de tävlingar som genomförs inom ramen för denna Ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter för föreningar, allmänhet och andra som använder kommunens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunen ska ta ut en avgift/hyra för anläggningarna vid träning, tävling och matcher. Policyn har de senaste åren varit de kommuner som arrangerar SM-veckan inte har tagit ut någon hyra för nyttjande av anläggningar under den perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför hyresbefrielse ska gälla även i Sundsvall, för de tävlingar som genomförs inom ramen för SM-veckan. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Tjänsteskrivelse Hyresbefrielse för idrotterna under SM-veckan Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden efter SM-veckans genomförande.

11 Kultur- och fritidsnämnden Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 5 mnkr 2013 och 2014 till föreningsutveckling. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Föreningsutveckling, MRP-uppdrag F&K 2013:4 - återrapportering Tjänsteskrivelse Föreningsutveckling, MRPuppdrag F&K 2013:4 återrapportering Uppföljning av beslut De föreningar som fått bidrag ska lämna redovisningar av projektens ekonomi och verksamhet till föreningsbyrån.

12 Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRPuppdrag 2013:2 - återrapportering (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna slutredovisningen av Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag F&K 2013:2 lämna över slutredovisningen till kommunfullmäktige Ärendet I mål- och resursplan (MRP) , med plan för , var ett av uppdragen i processen fritid och kultur avsätta 2,5 mnkr/år i en ungdomspott för ökad tillgänglighet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 - återrapportering Tjänsteskrivelse Ungdomspott för ökad tillgänglighet, MRP-uppdrag 2013:2 återrapportering Uppföljning av beslut Insatserna ligger i ordinarie budgetram och verksamhet och ingår i förvaltningens årsredovisning.

13 Kultur- och fritidsnämnden Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar föreslå fullmäktige avslå motionen Ärendet En motion har kommit till kommunfullmäktige från Ingrid Möller angående mötesplatser i offentliga miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Svaret ska vara koncernstaben till handa senast 29 maj Bakgrund Ingrid Möller föreslår i sin motion möjligheten ordna mötesplatser av olika slag för mindre resursstarka medborgare ska ses över. Riktlinjer för översynen ska vara se hur medborgarnas sociala kontakter kan öka. Det kan främst röra sig om tillgång till platser där man gratis kan sitta ner inomhus och träffa andra människor. Vidare är förslaget åtgärder vidtas i kommunens olika centra så service som uppfyller människors grundläggande behov finns tillgå gratis eller för en rimlig kostnad. Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför SD delar motionärens intentioner, men ser det redan idag finns mycket som ligger i linje med vad motionären efterfrågar. Förvaltningen belyser hur läget ser ut samt viss problematik. Med anledning av förvaltningens svar yrkar SD motionen skall anses besvarad.

14 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag med bifall från Patrik Gustavsson och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion om mötesplatser i offentliga miljöer - svar på remiss Bilaga - Motion från Ingrid Möller (-) om mötesplatser Uppföljning av beslut Ingen särskild uppföljning krävs.

15 Kultur- och fritidsnämnden Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna förvaltningens svar på remissen och överlämna det till koncernstaben Ärendet En motion har inkommit till fullmäktige från Kristdemokraterna angående förebyggande arbete mot droger bland unga. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss från koncernstaben som särskilt vill ha svar på följande frågor: 1. Behöver en kartläggning av olika förvaltningars ansvar för förebyggande och stödjande åtgärder kopplat till unga och narkotikabruk, utifrån nationella ANDT-strategin, genomföras eller finns den redan? Motivera gärna svaret. 2. Bör kommunen initiera en överenskommelse med idéburen sektor om arbeta förebyggande och stödjande för ett narkotika- och dopningsfritt Sundsvall? Motivera gärna svaret. Svaret på remissen ska vara koncernstaben tillhanda senast den 30 maj Överläggning Patrik Gustavsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Christina Vallsten (SD) framför förvaltningens remissvar delar motionärernas uppfning om behovet av en kartläggning samt ett samarbete med idéburen sektor om förebyggande arbete gällande denna fråga. Detta ser SD som positivt och det ligger i linje med partiets politik. SD vill det ska framgå tydligt kultur- och fritidsnämnden förespråkar motionen också bifalls. Därför yrkar SD nämnden lägger till en -sats enligt följande: föreslå fullmäktige bifalla motionen. Hicham Elkahtib (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

16 Kultur- och fritidsnämnden Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag, med bifall från Patrik Gustavsson och Hicham Elkahtib, och Christina Vallstens (SD) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Tjänsteskrivelse Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger bland unga - svar på remiss Bilaga - Missivbrev angående motion om förebyggande arbete mot droger Bilaga - Motion (KD) angående förebyggande arbete mot droger Uppföljning av beslut Återkoppling till nämnden om fullmäktiges beslut i ärendet.

17 Kultur- och fritidsnämnden Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program (KFN ) Beslut Nämnden beslutar ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för slutrapport i ärendet utvecklingsplan för Kulturmagasinet, till januari 2017 ändra nämndens beslut gällande tidsplan för anpassning och placering av Lunkentuss i Kulturmagasinet, så det ingår i utvecklingsplan för Kultumagasinet och följer den tidsplanen, samt därmed upphäva den femte -satsen i nämndens beslut om tidplan för Lunkentuss placering i Kulturmagasinet Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen begär längre tid för genomföra utredning om kulturmagasinet inklusive placering av båten Lunkentuss. Kultur- och fritidsförvaltningen begär också förlängd tid för ta fram förslag på kulturplan för kommunen. Överläggning Patrik Gustavsson (M) framför M ställer sig bakom arbetsutskottets förslag i -sats 2 till 4 men yrkar på en ändring av -sats 1 enligt följande: ändra nämndens beslut gällande tidsplan för framtagandet av ett kulturpolitiskt program, till våren Jonas Bylund (FP) framför FP ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande.

18 Kultur- och fritidsnämnden Christina Vallsten (SD) framför SD ansluter sig till Patrik Gustavssons yrkande. Ordförande Åsa Ulander (S) framför S och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Åsa Ulander (S) konstaterar det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag och Patrik Gustavssons (M) yrkande. Hon ställer förslagen mot varandra och finner nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Patrik Gustavsson (M), Viktoria Jansson (M), Lars AG Carlsson (M), Jonas Bylund (FP) och Christina Vallsten (SD) reserverar sig mot beslutet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFN AU Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Tjänsteskrivelse Begäran om förlängd tid gällande utvecklingsplan för Kulturmagasinet och Kulturpolitiskt program Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Bilaga Protokollsutdrag KFN Uppföljning av beslut Förvaltningen skall i januari 2016 presentera plan för hur arbetet skall genomföras.

19 Kultur- och fritidsnämnden Anmälnings- och delegationsärenden KFN (KFN ) Beslut Nämnden beslutar godkänna redovisning av anmälnings- och delegationsärenden och lägga dem till handlingarna Ärendet Vid varje nämndsammanträde redovisas de ärenden som har tagits på delegation i förvaltningen. Delegations- och anmälningsärenden redovisas till nämnden vid varje sammanträde genom en särskild förteckning som finns tillgänglig för nämnden digitalt. Nämnden har möjlighet begära särskilt få granska specifika ärenden som redovisas i förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Anmälnings- och delegationsärenden KFN Förteckning över anmälnings- och delegationsärenden KFN

20 Anmälnings- och delegationsärenden KFN Ärenden tagna på delegation 1. Förvaltningschef - Beslut om lön vid förändrad arbetssituation perioden Idrotts- och fritidsavdelningen - Nr Avtal idrotts- och fritidsavdelningen Loomis. Nya villkor/lägre kostnader fr.o.m Nr 2171 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Svenska Mässkonsult Nord AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, tält och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 2172 Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen Mid Sweden Festival AB. Avser Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen, konferensrum och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr Externt hyresavtal idrotts- och fritidsavdelningen European Exposition Systems AB. Gärdehov - Ungdomshallen, Nordichallen och övriga särskilt anvisade utrymmen. Avtalstid Nr 1908 Externt hyresavtal (stående fakturering) idrottsoch fritidsavdelningen GIF Sundsvall. Tilläggsavtal fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd/reception Himlabadet. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Matforshallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Anställnings- och lönebeslut badvärd 100 % Njurundahallen. Tillsvidareanställning fr.o.m Sundsvalls museum - Nr 2170 Avtal Sundsvalls museum Föreningen Norra Berget. Avser Föreningen Norra Bergets verksamhetsövergång till Sundsvalls kommun och dess fortsa verksamhetsutövande. Avtalstid Anställnings- och lönebeslut intendent 50 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m

21 2 - Anställnings- och lönebeslut projektledare Stenstansdagarna 75 %, Sundsvalls museum. Tidsbegränsad anställning fr.o.m Sundsvalls stadsbibliotek - Anställnings- och lönebeslut bibliotekarie 100 % Sundsvalls stadsbibliotek. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent 100 %. Tidsbegränsad anställning Anställnings- och lönebeslut biblioteksassistent/föreståndare 100 %, biblioteket i Indal. Tillsvidareanställning fr.o.m Kultur- och fritidskontoret - Anställnings- och lönebeslut kommunikatör 100 %, kulturoch fritidskontoret. Tillsvidareanställning fr.o.m Föreningsbyrån - Sundsvalls Demensförening beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för aktiviteter i samband med gemenskapsresa till Vårsta Diakonigård (KFN ). - Konståkningsklubben Iskristallen får avslag på sin ansökan om bidrag för resa och inträde till konståknings-em 2015 i Göteborg (KFN ). - Vietnamesiska Föreningen i Sundsvall beviljas ett utvecklingsbidrag med kr för uppmärksamma det vietnamesiska året (KFN ). - Sundsvalls Demensförening får avslag på sin ansökan om genomföra aktivitet Julbord (KFN ). - Föreningen Nätverket Vileda beviljas ett bidrag om kr till projekt Föreläsningsserie (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett investeringsbidrag om kr för anpassa verksamhetslokalens WC samt entré (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Föreläsning och utställning om kk (KFN ). - Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Manifestation Tjernobyl 29 år (KFN ). - Föreningen Afrik Ladies beviljas ett bidrag om kr för genomföra arrangemang Sierra Leone Independence (KFN ). - Kulturföreningen Tidsspegeln beviljas ett bidrag om kr för arrangemanget Förfarkväll (KFN ). - Njurunda Konstförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Konstutställning (KFN ).

22 3 - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Ung Teaterfestival (KFN ). - Kulturföreningen Skönsbergs Salonger beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Dörren är öppen (KFN ). - Hjärt- och Lungsjukas förening beviljas ett bidrag om kr för annonsering för Öppet Hus den 20 maj, 2015 (KFN ). - Västernorrlands Länsförening av RMT beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Mag- och tarmföreläsning (KFN ). - Studieförbundet Bilda Mittsverige beviljas ett bidrag om kr för arrangemang magasinet (KFN ). - Attention Sundsvall/Timrå beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Politikerutfrågningen den 21 maj (KFN ). - Rootsy Live Sundsvall beviljas ett bidrag om kr, à kr x 6 arrangemang (KFN ). - Studentkören Gungner beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Studentkören Gungners 20-årsjubileumskonsert (KFN ). - Sundsvalls Stadscirkus beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Circus on the Top (KFN ). - Lidens Hembygdsförening beviljas ett bidrag om kr till arrangemang Underhållning och allsång (KFN ). - Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Hedersproblematik i Sundsvall (KFN ). - PRO Sköns Södra beviljas ett bidrag om kr till aktivitet Handikappresa/hyra av buss (KFN ). - Reumatikerföreningen i Sundsvallsområdet beviljas ytterligare ett bidrag om kr för sin medverkan på Vårmässan på Gärdet (KFN ). - Härelokalens Byggnadsförening beviljas ett bidrag om kr för arrangemang Häremässan (KFN ). - Emma Björk beviljas ett bidrag ur Ung Pott med kr för genomförande av teaterfestival tillsammans med Kvartersteatern i Skönsbergs Salonger (KFN ). Anmälningsärenden 6. Arbetsutskottets protokoll - Sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll - KF protokoll valärenden

23 8. Övrigt - Beslut från Länsstyrelsen om medel till översyn av riksintressen för kulturmiljövården etapp 3; Sundsvall Timrå 4

24 Kultur- och fritidsnämnden Övriga frågor Ordförande Åsa Ulander (S) framför förslaget två från majoriteten och en från oppositionen deltar i Midnordic Culture Days i Örnsköldsvik den 1-3 juni Majoriteten utser Åsa Ulander (S) och Ulf Bylund (S) delta. Patrik Gustavsson (M) återkommer med namn från oppositionen.

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013

Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 oktober 2013 Sid Justering... 3 84 Dagordning... 4 85 Information... 5 86 Mål - och resursplan 2014 - kultur- och fritidsnämnden... 6 87 Revidering

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011

Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 16 november 2011 Sid Justering...3 121 Justering av dagordning...4 122 Information...5 123 Månadsrapport oktober 2011...6 124 Ansökan om bidrag för

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015

Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 21 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Dagordning... 4 2 Information... 5 3 Fördelning av verksamhetsbidrag till handikappföreningar 2015..6 4 Fördelning

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 11 juni 2014 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 11 juni 2014 Sid Justering... 3 38 Anmälnings- och delegeringsärenden Navi 2014-06-11... 4 39 Månadsrapport maj 2014... 5 40 Delårsrapport 1 - Verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014

Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 18 juni 2014 Sid Justering... 3 69 Dagordning... 4 70 Information... 5 71 Månadsrapport maj 2014... 7 72 Ansökan föreningsutveckling Ållateatern Sweden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21 Ärendeförteckning Sid nr 102 Justering...3 103 Justering av dagordning...4 104 Information...5 105 Månadsrapport september 2009...6 106 Ansökan om bidrag Nolby Hockey...7

Läs mer

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013

Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 24 april 2013 Navi (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 24 april 2013 Sid Justering... 3 34 Arbetsmarknadstorg - finansiering... 4 35 Överenskommelse om flyktingmottagning 2013 och framåt... 6 2013-04-24

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 17 november 2015 Sid Justering... 2 140 Information om pågående fastighetsprojekt... 3 141 Rapport

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010

Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 15 september 2010 Sid Justering...3 75 Information...4 77 Delårsrapport 2 2010...5 78 Verksamhetsbidrag Skönsberg-Ortvikens Folkets Husförening6 79

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2010-11-08 Ärendeförteckning Sammanträdets öppnande...2 Justering...3 1 Val av kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 1 november 2010-31 oktober 2014...4 2 Val av kommunfullmäktiges 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD)

ANSLAGSBEVIS. David Sharp (M) Jacqueline Adolfsson (M) Eva Leonardsson (FP) Karolina Glogowska (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Detaljplan för del av Skogsborg Övriga deltagande 1:1 M.M. (ny förskola vid Ringvägen) ställs ut

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-13 Sida 1 (12) Plats och tid Askersunds bibliotek kl. 17.00-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kultur- fritidsnämndens 12-15 2 Motion från Jan Gustavsson (V) angående anläggandet av fler boulebanor...6 Remiss KSAU 61 om kulturstrategi för barn unga - Lena Klevenås (MP)...8 Lokalförsörjningsplan

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kvarnen, Stadsbyggnadskontoret 13:00-16.30 Beslutande Stefan Haskå, M, ordf Jan Carlsson, S, v ordf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Paborn, FP Ola Forslin,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016

Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 23 november 2016 Sid Justering... 3 88 Dagordning... 4 89 Information... 5 90 Månadsredovisning oktober 2016... 6 91 Ansökan om utvecklingsbidrag för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 13 januari 2015 Sid Justering... 3 1 Fastställande av ärendelistan... 4 2 Ekonomi... 5 3 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 4 Ändring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning Justering Valärenden...3. Sammanträdesdatum 2010-04-26 Ärendeförteckning Justering...2 754 Valärenden...3 2010-04-26 1 Tid Kl 14.50-15.00 Plats Kommunfullmäktigesalen i kommunalhuset Beslutande Närvarande ledamöter och ersättare enligt bilaga 1

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 16 juni 2015 Ärenden Sid Justering... 2 Dagordning... 3 93 Information om arbetsgivarfrågor... 4 94

Läs mer

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013

NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration) 6 februari 2013 NAVI (Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning 6 februari 2013 Sid Justering...3 2 Upphandling av Sfi på distans...4 3 Internkontroll 2012 - verksamheten för män över 25 år...5 4 Intern kontrollplan

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Björn Rydberg (S) Mats Landqvist (S) Sara Sjöblom (V) Sune Hedenström (MP) Jenny Adolphson (C ) Ingrid Broman (KD)

Björn Rydberg (S) Mats Landqvist (S) Sara Sjöblom (V) Sune Hedenström (MP) Jenny Adolphson (C ) Ingrid Broman (KD) 1(10) 1 (1) man tum Plats och tid Scheelesalen, Stora Torget, Köping Kl 15.00-16.40 Beslutande Jonny Clefberg (S), ordförande Lena Vilhelmsson (S) Karl-Ivan Viklund (S) Florence Strand (S) Björn Haraldsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 47 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2010-11-01, kl 13.15-16.15 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande, jäv 45 Irene Gustavsson (S) ordf 45 Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson (V) Christer Häggqvist

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2014-04-29 Ärendelista Sid nr Justering... 2 23 Antagande av Översiktsplan Sundsvall 2021... 3 24 Motion (M) gällande HBT-plan för Sundsvalls kommun... 5 25

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 juni, 2013, kl. 15.00 16.30 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Ola Olsson (V) Johanna Olofsson (M) from

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2014-02-14 2/2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 februari 2014 Sid nr 12 Sammanträdets öppnande och justering... 2 13 Godkännande av dagordning... 2

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M)

Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders Bjurström (M) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-01-25 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, konferensrummet kl. 08.30-11.00 Beslutande Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (C) Anders

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Bert-Inge Nordberg. ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-25 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 17:00 19:22 Utses att justera Bert-Inge Nordberg Justeringens plats och datum Kommunhuset, Skärhamn,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015

Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Överförmyndarnämnden Mitt Överförmyndarnämnden Mitt 14 april 2015 Sid Justering... 3 24 Fastställande av ärendelistans... 4 25 Ekonomi... 5 26 Information från ordförande och överförmyndarchef... 6 27

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 28 september 2016

Kultur- och fritidsnämnden 28 september 2016 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 28 september 2016 Sid Justering... 3 75 Dagordning... 4 76 Information... 5 77 Delårsrapport 2, 2016... 6 78 Ansökan om utvecklingsbidrag, Tillsammans

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Socialnämnden 2 oktober 2013

Socialnämnden 2 oktober 2013 Socialnämnden Socialnämnden 2 oktober 2013 Sid Justering... 3 155 Val för valperioden 2011-2014... 4 156 Delegation av beslutanderätt 2013... 6 Socialnämnden 2013-10-02 1 Tid Kl. 12:00-12:20 Plats 343

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010

Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 21 december 2010 Sid Justering...4 189 Mål och resursplan (MRP) Barn och utbildning - fördelning av skattemedel 2011...5 190 Bidrag till en fristående

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande

ordförande tj.ers. för K El-Haj (S) 2:e vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 18.30 19.00 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall (S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Kamal Hathamuna Blyborg (S)

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers

Ulrika Bergqvist (M) Jesper Bergman (C) Börje Peratt (C) Rolf Lundgren (FP) Rolf Hansen (MP) Klas Nilssson (M) tj ers 1(17) Plats och tid Banérsalen, Djursholms slott, kl 19:00 21.15 Paragrafer 83-97 Beslutande Anders Bergstrand (M) Ersättare Lovisa Eriksson (C) Lisen Knafve (C) Torun Hegardt (FP) Oskar Eriksson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Antra Johansons-Rantins (M), Sven-Arne Lindblom

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015

Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 20 maj 2015 Sid Justering... 3 105 Nämnden gratulerar Nivrenaskolan... 4 106 Information från förvaltningen... 5 107 Information från ordföranden...

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer