Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5"

Transkript

1 Aktiemarknadsnämnden Inledning... 5 Verksamhetsberättelser Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Guide Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden Aktiemarknadsnämndens uttalanden

2 Förord 3 Aktiemarknadsnämndens uttalanden kommer nu i en fjärde uppdaterad upplaga efter att uttalandena inte längre är en del av Börsvolymen. Syftet med boken är att samla Aktiemarknadsnämndens offentliggjorda material i ett lättillgängligt och smidigt format. Boken är uppdaterad med uttalanden offentliggjorda till och med den 22 juni Sedan förra upplagan har 32 nya uttalanden offentliggjorts av nämnden och tagits in i boken. Dessutom är den uppdaterad med 2014 års verksamhetsberättelse. Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2015 har sammanställts inom FAR Akademi under ledning av jur.kand. Clara Hamrén. På den digitala tjänsten FAR Online publicerar vi alltid de senaste uttalandena från Aktiemarknadsnämnden, uppdaterar guiden löpande m.m. FAR Online är perfekt för dig som vill vara säker på att ha tillgång till den senaste informationen. Dina åsikter är viktiga för oss! Alla önskemål och synpunkter på denna bok eller andra produkter är välkomna till Stockholm den 22 juni 2015 David Nylund Förlagschef

3 111 Aktiemarknadsnämnden från :1 Anonymt offentligt erbjudande, diverse frågor :2 Proventus Upsala-Ekeby värde på konvertibelt skuldebrev :3 Pharmacia Leo likabehandling av innehavare av fria och bundna aktier från :1 Malmros Stiab erbjudande till innehavare av optionsbevis :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:3 Gambro likställighetsprincipen samt utformning av emission :4 Holmen nyemission av fria och bundna aktier :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:7 Pronator Enator värdering av optionsrätt :8 Anonymt ej namngivet större företagsförvärv finansierat genom emission av konvertibla skuldebrev :9 Skåne-Gripen omstämpling av aktier :10 11 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Argentus Beijer offentligt erbjudande :2 Nolato förändring av röstvärdet på A-aktier :3 BPA ej aktiemarknadsbolag, insiderfrågor :4 MoDo Iggesund Holmen Ratos Marieberg offentligt erbjudande, likabehandling :5 MoDo Holmen Ratos Marieberg erbjudandeplikt :6 Pharmacia ändring av konverteringsvillkor :7 Stora Patricia konvertibelinnehavares rätt vid emission av nytt aktieslag :8 Trelleborg Boliden offentligt erbjudande till innehavare av konvertibla förlagsbevis :9 Nordstjernan ABV offentligt erbjudande till innehavare av teckningsoptioner :10 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1988:11 Wilh Becker Kanthal Höganäs offentligt erbjudande, information och beslutsform :12 Skanska Drott avvikelse från företrädesrätt, värdering :13 Pharos skyldighet att upprätta prospekt vid private placement från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:2 Anonymt förvärv av teckningsoptioner inför större affär :3 BPA rätt att omvandla A-aktier till B-aktier :4 Anonymt information vid riktad emission :5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:6 Obligentia sammanläggning av aktier :7 Gota Wermlandsbanken höjning av vederlag för preferensaktier 182

4 112 från :1 Initiativärende spridning av aktier för notering :2 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1990:4 Exab Burlövs kommun avsiktsförklaring i prospekt :5 Nordstjernan ABV ersättning till innehavare av teckningsoptioner :6 Kongsbo Beijer konvertibla vinstandelsbevis :7 9 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1991:2 ASEA se 1992:4 1991:3 Industrivärden Bahco olika vederlag för A- och B-aktier från :1 Anonymt styrelsens fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt :2 Freia Marabou närståendes förvärv av aktier till högre pris än det offentliga erbjudandets :3 ej offentliggjort 1992:4 ASEA information om skattefrågor :5 Skåne-Gripen försäljning av bolag till ledande befattningshavare :6 Sandvik ändring av bolagsordning i syfte att försvåra uppköp :7 Wallenstam ändring av villkor för konvertibla förlagslån till anställda från :1 Fermenta olika behandling av aktieägare vid nyemission från :1 ej offentliggjort 1994:2 Anonymt förenklad hantering av köp och försäljning av mindre aktieposter :3 SCA Skandia förlängning av teckningsfrist :4 Volvo BCP förändring av villkor i offentligt erbjudande :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1994:7 Investor styrelsebeslut om ersättning till enskilda styrelseledamöter från :1 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1995:4 ej offentliggjort från :1 Investor Scania ändring av konvertibelvillkor :2 3 ej offentliggjorda 1996:4 Ratos spridning av dotterbolagsaktier, prioriterad behandling av anställda

5 113 från :1 Trustor Kanthal tillämpning av Leo-lagen samt betydelsen av uttalande av VD i årsredovisningen :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Anonymt införande av konverteringsförbehåll i bolagsordning :2 Electrolux ändring av bolagsordning avseende röstvärde :3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:4 ej offentliggjort 1998:5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:7 Imatran Voima (IVO) omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :8 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:9 Näckebro Drott omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :10 Aktiespararna byte av noteringsvaluta :11 ej offentliggjort från :1 4 ej offentliggjorda 1999:5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:6 Anonymt budplikt :7 Meda budplikt, tidpunkten härför och möjlighet till dispens :8 Meda budplikt och möjlighet till dispens :9 ICB Shipping budplikt, närståendekriteriet och möjlighet till dispens :10 ej offentliggjort 1999:11 Anonymt budplikt, säljoption och tidpunkt för prospekt :12 British Steel budplikt och möjlighet till dispens :13 ICB Shipping budplikt och möjlighet till dispens :14 Ratos avveckling av inlösenprogram :15 ej offentliggjort 1999:16 Linde räntekompensation :17 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:18 Linde flaggningsregler :19 ICB Shipping prisskillnad mellan A-aktier och B-aktier, budplikt ochutköp :20 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:21 Graningeverken uppdelning av acceptfrist vid offentligt erbjudande :22 Frontline uppköpserbjudande i samband med tvångsinlösen :23 Karl Fazer budplikt, möjlighet till dispens och närståendekriteriet :24 ej offentliggjort

6 114 från :1 Castellum kontanterbjudande istället för aktier till vissa aktieägare :2 ej offentliggjort 2000:3 Initiativärende innebörden av uttrycket börs vid offentligt erbjudande :4 Anonymt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier :5 7 ej offentliggjorda 2000:8 Columna Fastigheter Drax Holding återkallande av offentligt erbjudande om aktieförvärv :9 Anonymt budplikt vid återköp respektive indragning av aktier :10 Nordic IT Investor Provider BV undantag från budplikt vid rekonstruktion :11 ej offentliggjort 2000:12 Mellby Senea undantag från budplikt vid rekonstruktion :13 Partek Kalmar Industries prospektreglerna i NBKs rekommendationer om offentligt erbjudande om aktieförvärv :14 Anonymt budplikt vid omvandling av A-aktier till B-aktier :15 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:16 17 ej offentliggjorda 2000:18 Binär Elektronik budplikt genom förvärv pga. emissionsgaranti :19 ej offentliggjort 2000:20 Perstorp Industrikapital återkallande av bud :21 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:22 23 ej offentliggjorda 2000:24 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:25 MTG SEB utövande av rösträtt enligt generell rösträttsfullmakt utan instruktion från :1 ej offentliggjort 2001:2 Artema Medical olika vederlag vid offentligt uppköpserbjudande :3 E.ON Sydkraft villkor vid offentligt erbjudande föranlett av budplikt :4 5 ej offentliggjorda 2001:6 e-conomy Network undantag från budplikt :7 ej offentliggjort 2001:8 Columna Fastigheter åtgärder för att minska antalet aktieägare :9 Catella Inter Ikea Glocalnet undantag från budplikt :10 15 ej offentliggjorda 2001:16 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2001:17 Traction Matteus pressmeddelande offentligt erbjudande? :18 28 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1

7 :29 KF Media Vision Park undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :30 The Haggiag Rome Settlement Trust Live Networks undantag från budplikt :31 Skanditek undantag från budplikt :32 38 ej offentliggjorda från :1 Principuttalande incitamentsprogram :2 Initiativärende riktade emissioner :3 5 ej offentliggjorda 2002:6 Aktiespararna riktad emission, information till aktieägare :7 Infinicom erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion :8 ej offentliggjort 2002:9 Anonymt värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :10 MediTeam Dental tillämpligheten av AMN 2002:6 när åtgärder för ett förvärv påbörjats före uttalandet :11 ej offentliggjort 2002:12 Linc undantag från budplikt :13 Scania god sed vid utköp av dotterbolag från aktiemarknadsbolag m.m :14 ej offentliggjort 2002:15 Gabrielsson Invest Music Network Records undantag från budplikt, riktad nyemission :16 ej offentliggjort 2002:17 Nobel Biocare domicilbyte underställt bolagsstämman, inhämtande av värderingsutlåtande :18 19 ej offentliggjorda 2002:20 Aktiespararna budgivares begäran om extrastämma i målbolaget för att välja ny styrelse under pågående budperiod :21 ej offentliggjort 2002:22 Mellby Senea undantag från budplikt, nyemission :23 ej offentliggjort 2002:24 Kaupthing Bank undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :25 Outokumpu AvestaPolarit tillämpning av svenska regler om likabehandling vid offentligt erbjudande :26 27 ej offentliggjorda 2002:28 Gandalf undantag från budplikt :29 Adera undantag från budplikt :30 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion :31 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion (omprövning av 2002:30)

8 116 från :1 LGP Telecom Holding undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2003:3 Anonymt beslutsformer för vissa aktiebaserade incitamentsplaner :4 MGA Holding undantag från budplikt :5 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :6 Adera Mogul undantag från skyldighet att bjuda på teckningsoptioner :7 ej offentliggjort 2003:8 Wohlin styrelseledamots aktieinnehav i konkurrerande företag :9 Initiativärende budgivares skyldighet att förvärva teckningsoptioner och konvertibler :10 Taurus RaySearch undantag från budplikt :11 Mellby undantag från budplikt :12 Rambøll Hannemann & Höjlund Scandiaconsult villkor vid offentligt erbjudande om aktieförvärv :13 14 ej offentliggjorda 2003:15 Anonymt finansiering av offentligt erbjudande, villkor och information :16 CISL undantag från budplikt :17 ej offentliggjort 2003:18 Linc undantag från budplikt, förlängning av tid för nedbringande av röstandel :19 Hebi Health Care undantag från budplikt :20 Biophausia riktad emission av konvertibler m.m :21 Optovent förlängd frist för prospekt vid offentligt erbjudande :22 Boliden Outokumpu undantag från budplikt :23 ej offentliggjort 2003:24 Countermine undantag från budplikt :25 Adera Bonnierkoncernen undantag från budplikt :26 ej offentliggjort 2003:27 Pomonagruppen Binar förlängd frist vid uppköpsprospekt :28 Bure Dimension undantag från budplikt :29 Optovent återkallande av offentligt erbjudande :30 Nordstjernan Altima budplikt vid utdelning och senare börsnotering :31 Nordstjernan KMT undantag från budplikt :32 Nordstjernan KMT villkor vid budpliktsbud m.m :33 Icon Medialab Red Valley undantag från budplikt :34 ej offentliggjort 2003:35 Powerwave LGP Allgon förlängd frist för uppköpsprospekt

9 117 från :1 Rejlers undantag från budplikt :2 Initiativärende fusionsplanens utformning vid fusioner mot kontant vederlag :3 Strand Interconnect undantag från budplikt :4 Invik Emesco tolkning beträffande budplikt :5 SWECO undantag från budplikt :6 Linc Stille förlängning av undantag från budplikt :7 SkyCom Danielsson undantag från budplikt :8 SWECO tolkning av budpliktsreglerna :9 Hoist International konkurrerande bud :10 Smarteq undantag från budplikt :11 Ericsson röststyrkeförändring :12 IDL Biotech undantag från budplikt :13 Fenix undantag från budplikt :14 Digital Vision undantag från budplikt :15 Anonymt riktad emission med rabatt :16 Broströms eventuellt närståendeförhållande :17 ej offentliggjort 2004:18 Proventus Brio prisskillnad A- och B-aktier vid bud m.m :19 VLT pris m.m. vid offentligt bud :20 Zip Structure C2Sat undantag från budplikt :21 Wihlborgs Fabege tidpunkt för publicering av värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :22 Anonymt efteraffärer vid förlängning av offentligt erbjudande :23 Initiativuttalande fusion :24 TDC Song Networks bud till amerikanska aktieägare :25 Enlight Litorina undantag från budplikt :26 SWECO undantag från budplikt :27 IFS undantag från budplikt :28 Biolin undantag från budplikt :29 VLT avnotering efter offentligt bud :30 TDC Song Networks förlängning av bud :31 VLT frågor i samband med offentligt erbjudande :32 Ainax målbolags deltagande på stämma i budgivarbolag :33 Wilh. Sonesson undantag från budplikt :34 Broströms ev. närståendeförhållande :35 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :36 Telenor Glocalnet undantag från budplikt :37 Meda Stena undantag från budplikt :38 Schibsted TV4 undantag från budplikt :39 Securitas avslut av incitamentsprogram :40 ej offentliggjort

10 :41 Boliden undantag från budplikt :42 Aspiro Schibsted undantag från budplikt :43 ej offentliggjort 2004:44 TV4 Bonnier undantag från budplikt :45 ej offentliggjort från :1 Stockholmsbörsen skyldighet att informera marknaden om s.k. sidoaffärer vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier :2 Realia Welkins fusion :3 TV4 Bonnier och Proventus undantag från budplikt :4 Kinnevik tolkning av budpliktsregler :5 NCC courtagefri aktiehandel :6 Digital Vision Littco undantag från budplikt :7 Baker & McKenzie emissionsgaranti :8 Trio Kistefos dispens budplikt :9 Gexco undantag från budplikt :10 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :11 ej offentliggjort 2005:12 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :13 Intentia prisskillnad A- och B-aktier vid bud :14 Innate Pharmaceuticals Affärsstrategerna undantag från budplikt :15 Paynova villkor för teckningsoptioner :16 Anonymt tillåtet villkor vid offentligt bud :17 Linklaters tolkning av NBKs äldre takeover-regler :18 Linc Stille erinran om budplikt, brott mot god sed :19 ej offentliggjort 2005:20 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :21 Lawson Software Intentia förlängd frist för uppköpsprospekt :22 Agnico-Eagle Riddarhyttan förlängd frist för uppköpsprospekt :23 ej offentliggjort 2005:24 Catella IBS undantag från budplikt :25 Anonymt due diligence :26 Ittur Industrier Rörvik Timber förlängd frist för uppköpsprospekt :27 Nethouse Precio Precio Forum SQL undantag från budplikt :28 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :29 Adiutare LightLab undantag från budplikt :30 TBS Infrastructure Quotz Glocalnet undantag från budplikt :31 BubbelTian undantag från budplikt :32 Old Mutual Skandia utformning av bud :33 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :34 Aspiro Schibsted tolkning av budpliktsregler :35 Gamers Paradise Tilford undantag från budplikt

11 :36 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :37 Hexagon Leica tillhandahållande av prospekt :38 Skandia utformning av bud :39 East Capital HQ Fonder kritik för försenad flaggning :40 Old Mutual Skandia förlängd frist för uppköpsprospekt :41 Magic House Sven Aage Bengtson undantag från budplikt :42 Nordea Bank, Weland Klippan undantag från budplikt :43 Fingerprint Cards Technoimagia undantag från budplikt :44 Digital Vision Lars Taflin med närst. undantag från budplikt :45 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :46 Aktiespararna frågor om Old Mutuals bud på Skandia :47 Skandia Old Mutual målbolags åtgärder vid offentligt bud :48 Skandia Old Mutual vissa frågor vid offentligt bud :49 Nordnet Pensionsförsäkring tolkning budpliktsregler :50 TBS Infrastructure Glocalnet undantag från budplikt :51 ej offentliggjort 2005:52 OMX aktiegåva till anställda från :1 AcandoFrontec Resco prospekt vid offentligt bud :2 Stille god sed vid beslut om byte av marknadsplats :3 Pavl Lautrup Betting Promotion undantag från budplikt :4 Gabrielsson Borås Wäfveri undantag från budplikt :5 Oriflame inlösen, NBKs takeover-regler :6 SSAB inlösenprogram :7 ej offentliggjort 2006:8 Dirbal Anderssonbolagen Doro undantag från budplikt :9 Phonera Viking Telecom undantag från budplikt :10 Nordic Mining Gexco förlängd frist för uppköpsprospekt :11 12 ej offentliggjorda 2006:13 Kaneteg GetUpdated Sweden/Eastpoint undantag från budplikt :14 ej offentliggjort 2006:15 Axel Johnson Mekonomen tolkningsbesked om budplikt :16 Erik Selin Fastigheter Tripep undantag från budplikt :17 Global Factory Sweden Add Your Logo Group undantag från budplikt :18 Paynova kvittningsemissioner :19 NetOnNet Waldir utebliven flaggning :20 21 ej offentliggjorda 2006:22 Anonymt uteslutande av målbolagsaktieägare i vissa länder :23 Logica WM-data tolkning av takeover-reglerna :24 Opica Capio dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner

12 :25 ej offentliggjort 2006:26 Segulah NEA tolkningsbesked angående revisorsgranskning av erbjudandehandling :27 Anonym utländsk budgivare utformning av bud :28 MAN Scania förlängd frist för uppköpsprospekt :29 Gernandt & Danielsson tolkning av takeover-reglerna :30 Opica Capio eventuell fusion :31 Cevian Volvo valberednings sammansättning :32 33 ej offentliggjorda 2006:34 Rezidor Hotel Group tolkning budpliktsregler :35 MAN Scania värdering av sidoaffär till bud :36 ej offentliggjort 2006:37 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :38 JCE Group Cybercom villkor i bud :39 ej offentliggjort 2006:40 Segulah NEA fusion :41 Taflin/Littco Digital Vision undantag från budplikt :42 JCE Group Semcom villkor i bud :43 Stena Adactum/Midelfart Holding Wilh. Sonesson undantag från budplikt :44 Wallenbergstiftelser/Investor Scania undantag från budplikt :45 Check Point Protect Data dispens från skyldighet att lämna bud på teckningsoptioner :46 Peab ändring konvertibelvillkor :47 Nethouse Group/Preagare Precio Systemutveckling förlängt undantag från budplikt :48 Pricer riktad emission :49 Konsumentföreningen Stockholm LjungbergGruppen undantag från budplikt :50 Hebi dispens från budplikt :51 Avanza Pension tolkning budpliktsregler :52 ej offentliggjort 2006:53 MAN Scania vissa frågor om information m.m. vid bud :54 Anonymt ändring av teckningsoptioner :55 Scania tillåtna försvarsåtgärder vid bud :56 Doro tolkning budpliktsregler :57 ej offentliggjort 2006:58 MGA Active Biotech undantag från budplikt :59 Goldcup D 2389 TradeDoubler dispens från budplikt på teckningsoptioner i dotterbolag från :1 Home Properties dispens från budplikt :2 Taurus dispens från budplikt :3 Eurovip dispens från budplikt

13 :4 MAN Scania återkallelse av bud :5 Initiativuttalande fusioner med aktiemarknadsbolag :6 Atria Sardus dispens från bud på teckningsoptioner :7 Vinge Leo-reglernas tillämpning :8 Scania dispens från budplikt :9 Cornell riktade emissioner :10 Scania kostnader för försvarsåtgärder :11 CoolGuard Iniris dispens från fyraveckorsfristen :12 Peab korsvist incitamentsprogram :13 Fingerprint Card flaggning :14 Milestone Invik dispens från bud på teckningsoptioner :15 IBM Telelogic stanna kvar-bonusprogram :16 Rezidor dispens från budplikt :17 Anonymt tolkning av LUA :18 Nasdaq OMX fullföljandevillkor :19 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :20 ej offentliggjort 2007:21 IBM Telelogic dispens från bud på teckningsoptioner :22 IBM Telelogic dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :23 Fangel Gexco dispens från budplikt :24 Milestone Invik prisskillnad mellan A- och B-aktier i bud :25 Anonymt Uppköpserbjudande, bonusprogram :26 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :27 Anonymt incitamentsprogram :28 KappAhl Lindex dispens från bud på teckningsoptioner :29 Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :30 Dubai OMX frågaomgodsed :31 Dubai OMX fråga om likabehandling :32 Dubai och Nasdaq OMX frågor :33 Dubai och Nasdaq OMX fråga om föraffär :34 Nefab dispens från offentliggörande enligt 3 kap. 1 LUA :35 ej offentliggjort 2007:36 Volkswagen Scania utvidgad dispens från budplikt :37 Arnhult och Balder Biolight dispens från budplikt :38 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :39 ej offentliggjort 2007:40 Borse Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :41 Bure Academedia dispens från bud på teckningsoptioner :42 Latour Securitas Direkt dispens från bud på teckningsoptioner :43 Borse Dubai OMX tolkning av budplikt och dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :44 Procastor Gant dispens från bud på teckningsoptioner

14 122 från :1 Proffice tolkning av budplikt :2 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :3 GTECH Boss Media dispens från bud på teckningsoptioner :4 MGA Tilgin dispens från budplikt :5 ej offentliggjort 2008:6 Sandvik tillämpning av Leo-reglerna :7 Anonymt styrelsearvode i form av syntetiska aktier :8 Boss Media tolkning av budplikt :9 ej offentliggjort 2008:10 XponCard tolkning av NBKs äldre takeover-regler :11 Carl Lamm dispens från värderingsutlåtande och bud på teckningsoptioner :12 Cision tidpunkt för offentliggörande av styrelseuttalande :13 Zodiak dispens från bud på teckningsoptioner :14 ej offentliggjort 2008:15 Ratos fråga om tillämpning av Leo-reglerna :16 17 ej offentliggjorda 2008:18 Cloetta Fazer tolkning budplikt, dispens från fyraveckorsfrist samt fråga om likabehandling :19 FranceTelecom preannouncement om TeliaSonera :20 Deccan IBS tolkning av II.10 angående föraffär :21 22 ej offentliggjorda 2008:23 Gunnebo dispens från bud på teckningsoptioner :24 ej offentliggjort 2008:25 CA Fastigheter Scribona tolkning av takeover-reglerna :26 Anonymt tolkning LUA :27 CA Fastigheter Scribona dispens från budplikt :28 Broström dispens från bud på teckningsoptioner :29 ej offentliggjort 2008:30 Cyril Cision tolkning av takeover-reglerna :31 Porsche Scania tolkning av och dispens från takeover-reglerna :32 ej offentliggjort 2008:33 Teleca tolkning av punkten II.10 ang. föraffärer :34 Carrier GL Beijer dispens från budplikt :35 Cloetta Fazer dispens från bud :36 Stena Meda dispens från budplikt :37 ENACO dispens från bud på teckningsoptioner :38 HealthCap Investor Aerocrine dispens från budplikt :39 Peab pressmeddelandets utformning :40 ej offentliggjort 2008:41 NGM Holding dispens från budplikt :42 Q-Med tidpunkt för styrelseuttalande

15 2008:43 Anonymt tolkning av takeover-reglerna, styrelsejäv :44 Corem dispens från budplikt :45 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :46 Wayfinder dispens från bud på optioner :47 Teleca tolkning av budplikt samt fråga om omprövning av AMN 2008: :48 Anonymt fråga om god sed vid incitamentsprogram :49 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :50 Emesco omstrukturering :51 Central Asia Gold dispens från budplikt från :1 Anonymt dispens från bud på teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2009:3 Goldman Sachs, Morgan Stanley tolkning LUA :4 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :5 Investor Husqvarna dispens från budplikt :6 Sapere tolkning av LUAs övergångsregler :7 Active Biotech dispens från budplikt :8 Hemtex dispens från budplikt :9 Micronic dispens från budplikt :10 Carl Lamm dispens från bud på teckningsoptioner :11 Hebi tolkning av takeover-reglerna :12 Traction Nilörngruppen takeover-reglerna köp i marknaden :13 Nordea emissionsvillkor :14 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :15 Arnhult dispens från budplikt vid aktielån :16 Hakon Invest Hemtex prisibud :17 Metro ändring av bolagsordning i utländskt bolag :18 Rottneros tolkning av LUA :19 Sonesson dispens från budplikt :20 Gunnebo dispens från budplikt :21 22 ej offentliggjorda 2009:23 Ticket dispens från budplikt :24 Micronic PartnerTech dispens från budplikt :25 Biovitrum dispens från budplikt :26 Countermine dispens från budplikt :27 Biolin dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2009:29 Nordic Mines riktad emission :30 Ticket dispens och tolkning av takeover-reglerna

16 124 från :1 Botnia dispens från budplikt :2 ej offentliggjort 2010:3 NovaCast tolkning och dispens från budplikt :4 Novotek dispens från budplikt :5 IGE dispens från budplikt :6 Anoto Group dispens från takeover-reglerna :7 Vita Nova tolkning av takeover-reglerna :8 Anonymt fråga om ändring av konvertibelvillkor :9 ej offentliggjort 2010:10 Anonymt fråga om tillämpning av Leo-reglerna :11 NGS dispens från budplikt :12 Micronic dispens från budplikt :13 ej offentliggjort 2010:14 CBBG dispens från budplikt :15 Ledstiernan avnotering :16 AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :17 AcadeMedia dispens från takeover-reglerna :18 Clean Tech East Holding dispens från budplikt :19 Kinnevik tolkning av LUA :20 Tricorona tolkning av takeover-reglerna :21 Vinge tillämpning av Leo-reglerna :22 HL Display tolkning av takeover-reglerna :23 ej offentliggjort 2010:24 Providence AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :25 FindAds dispens från budplikt :26 Anonymt tolkning Leo-reglerna :27 Transatlantic tolkning av LUA, dispens från budplikt :28 Transatlantic tolkning av LUA :29 Fundior tolkning av NBKs takeover-regler :30 31 ej offentliggjorda 2010:32 Intius dispens från budplikt :33 Corem dispens från budplikt :34 Vinge tolkning av Leo-reglerna :35 Björn Borg tolkning av Leo-reglerna :36 ej offentliggjort 2010:37 Wallenstam tolkning av LUA :38 ej offentliggjort 2010:39 Rörvik tolkning av LUA :40 Principuttalande incitamentsprogram :41 Galderma Q-Med tolkning av dispens från LUA och takeoverreglerna :42 Assa Abloy Cardo dispens från LUA

17 :43 Anonymt tolkning av bolagsstyrningskoden :44 Assa Abloy Cardo dispens från LUA och takeover-reglerna :45 ej offentliggjort 2010:46 Waldir NetOnNet dispens från LUA och takeover-reglerna från :1 Stingbet dispens från budplikt :2 Bud på ICM Kungsholms tolkning och kritik, takeover-reglerna :3 Anonymt löneökning villkorad av varaktigt aktiesparande :4 AlphaHelix dispens från budplikt :5 Avalanche Netrevelation dispens från budplikt :6 FinnvedenBulten dispens från budplikt :7 Investor Swedish Orphan Biovitrum dispens från budplikt :8 Karolinska tolkning av LUA :9 Traction dispens från budplikt :10 Medivir BioPhausia dispens från bud på teckningsoptioner :11 Serendipity Episurf Medical dispens från budplikt :12 Handuk Reinhold Polska dispens från budplikt :13 Transmode Holding dispens från budplikt :14 Renhult Invest Aqualiv och Värmlands Finans dispens från budplikt :15 1,618 Strict tolkning av takeover-reglerna :16 Aktiespararna fråga om god sed på aktiemarknaden :17 CISK 360 Holding AB dispens från budplikt :18 Svenska Capital Oil dispens från budplikt :19 ej offentliggjort 2011:20 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :21 Ratos god sed vid företrädesemission :22 Victory Life RFIG dispens från budplikt :23 Vostok Nafta dispens från budplikt :24 ej offentliggjort 2011:25 Transatlantic dispens från budplikt :26 Mellby Gård KappAhl dispens från budplikt :27 Dutot KappAhl dispens från budplikt :28 Öresund tolkning av takeover-reglerna :29 Herma Securities HQ dispens från budplikt :30 Allenex dispens från budplikt m.m :31 ENI Obducat fråga om dispens från budplikt vid kvittningsemission :32 Wise Group Resurs Bemanning dispens från sexveckorsfristen för erbjudandehandling :33 Cloetta dispens från budplikt :34 ENI Obducat fråga om undantag från fyraveckorsfrist avseende budpliktsbud

18 126 från :1 Beagle Paradox dispens från budplikt :2 Henrik Kvick AB Stingbet Holding dispens från budplikt :3 Schibsted Aspiro dispens från bud på teckningsoptioner :4 ej offentliggjort 2012:5 Initiativuttalande närståendetransaktioner :6 Verdane Capilon dispens från takeover-reglerna :7 Josab fråga om dispens från budplikt :8 A-Com dispens från budplikt :9 10 ej offentliggjorda 2012:11 Askinger Josab dispens från budplikt vid företrädesemission :12 Al Amoudi Tigran Technologies AB dispens från budplikt :13 Eldorado Gold Kopy Goldfields dispens från budplikt :14 Kinnevik Metro tolkning av takeover-reglerna :15 Backahill Brinova dispens från att rikta erbjudande till aktieägare i vissa jurisdiktioner :16 Mineral Invest dispens från budplikt :17 ej offentliggjort 2012:18 Leksell Elekta fråga om dispens från budplikt :19 Aarhus Karlshamn tolkning av LUA och god sed :20 Everbring Hartelex dispens från budplikt :21 NH Invest Thenberg & Kinde dispens från budplikt :22 Leksell Elekta dispens från budplikt :23 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :24 Henrik Kvick AB Net Gaming dispens från budplikt :25 Östersjöstiftelsen LightLab dispens från budplikt :26 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :27 Pan Capital Creades dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2012:29 Amasten Morphic dispens från budplikt :30 Anonymt god sed vid inkråmsöverlåtelse :31 Getupdated Servage dispens från fyraveckorsfristen och för utländska ägare från :1 Hauschildt AllTele dispens från budplikt vid apportemission och fråga om tillämpning av uttalande 2012: :2 Hauschildt AllTele tolkningsbesked ang. pris i budpliktsbud föregått av apport :3 ej offentliggjort 2013:4 Svensksundh NordIQ fråga om dispens från budplikt :5 Brinkmann von Druffel-Egloffstein Wiking Mineral dispens från budplikt :6 Biovestor Creades tolkning av takeover-reglerna

19 :7 Creades god sed vid delning :8 ej offentliggjort 2013:9 Aktiespararna Rottneros tolkning av takeover-reglerna :10 Alluvia MII dispens från budplikt :11 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :12 Arctic Paper Rottneros god sed vid tidigareläggning av bolagsstämma :13 H Intressenter Höganäs undantag för utländska ägare :14 ej offentliggjort 2013:15 Hayes PatientTrac dispens från budplikt :16 KfS RNB dispens från budplikt :17 Hauschildt AllTele dispens från budplikt :18 Arctic Paper tolkning av takeover-reglerna :19 Höganäs Intressenter Höganäs tolkning av takeover-reglerna :20 CDON Group Investment AB Kinnevik dispens från budplikt :21 Accelerator Nordic Nortal Investments dispens från budplikt :22 Hansson ACAP dispens från budplikt :23 24 ej offentliggjorda 2013:25 Gunvor PA Resources dispens från budplikt :26 QV Private Equity AB Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB dispens från budplikt :27 ej offentliggjort 2013:28 Serendipity Episurf dispens från budplikt :29 Holdham Bong dispens från budplikt :30 AMPM Safe at Sea dispens från budplikt :31 Tibia Image dispens från budplikt :32 Beagle Paradox dispens från takeover-reglerna :33 Brinova Catena dispens från budplikt :34 Mikrolund MultiQ dispens från budplikt :35 Lambros AOC fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :36 H Intressenter Höganäs budhöjning :37 Cellpoint MMG dispens från budplikt :38 Viking Transatlantic dispens från budplikt :39 Atletico Betting Promotion dispens från budplikt :40 Selena Oil fråga om god sed vid närståendetransaktion :41 Brinova Catena tolkning av AMN 2013:33 angående dispens från budplikt :42 ej offentliggjort 2013:43 Gunvor Group PA Resources tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt :44 Apriori SBC fråga om god sed vid information om avnotering :45 Bostadsrätterna tolkning LUA :46 ej offentliggjort

20 :47 SMI Trig Media Group dispens från budplikt :48 Fenix tolkning av LUA och takeover-reglerna :49 Hampus Eriksson Cybercom dispens från budplikt indirekt kontrollägarskifte :50 KinderCo Havsfrun dispens från budplikt från :1 Traction BE Group dispens från budplikt :2 Stenberg Balejko Holding GuldAdam dispens från budplikt :3 ej offentliggjort 2014:4 Nordic Capital Bufab dispens från budplikt :5 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :6 Nexttobe Hansa Medical dispens från budplikt :7 ICW Josab dispens från budplikt :8 9 ej offentliggjorda 2014:10 Roschier tolkning av Leo-reglerna :11 Petrogrand tolkning av takeover-reglerna :12 Petrogrand II tolkning av takeover-reglerna :13 Petrogrand III tolkning av takeover-reglerna :14 EEL FDT fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :15 Petrogrand IV tolkning av takeover-reglerna :16 Fairford Blue Canyon viss åtgärd i bud på Cision :17 Nortal Spago dispens från budplikt :18 Klövern Tribona dispens från budplikt :19 Shelton Petroleum tolkning av takeover-reglerna :20 PA Resources Rörvik Timber dispens från budplikt :21 Shelton Petroleum II tolkning av takeover-reglerna :22 Baulos Capital A1M Pharma dispens från budplikt :23 Skirner Besqab dispens från budplikt :24 Petrogrand V tolkning av takeover-reglerna :25 Connecting Capital True Heading dispens från budplikt :26 Anders Bergström True Heading dispens från budplikt :27 Anonymt tillämpning av Leo-reglerna inom ramen för god sed :28 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :29 Shelton Petrogrand god sed vid eventuell förlikning :30 31 ej offentliggjorda 2014:32 Shelton Petroleum III tolkning av LUA och takeover-reglerna :33 Cision ansökan om avnotering från börsen :34 Transcom tolkning av LUA m.m :35 North Investment ACAP tolkning av takeover-regelerna :36 Transcom dispens från takeover-regelerna :37 ej offentliggjort 2014:38 Lexmark ReadSoft II tolkning av takeover-reglerna

Företag Datum Tid Års/Extra

Företag Datum Tid Års/Extra Företag Datum Tid Års/Extra 1,618 STRICT AB (publ) 2010-04-08 10:00 extra bolagsstämma Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) 2010-01-04 14:00 extra bolagsstämma Epicept Corporation 2010-01-07 10:00 extra

Läs mer

Så läser du tabellen. Diamyd. Gunnebo Industrier. Lundin Petroleum

Så läser du tabellen. Diamyd. Gunnebo Industrier. Lundin Petroleum Så läser du tabellen Kurs 18/8= Betalkurs kl 13.00 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr 1/1-06 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning

Läs mer

Så läser du tabellen. Boliden. Billerud. Biophausia

Så läser du tabellen. Boliden. Billerud. Biophausia Så läser du tabellen Kurs 17/11 Betalkurs kl 13.00 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr 1/1-06 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning

Läs mer

Så läser du tabellen. Boliden. Bure. East Capital Explorer Det nystartade förvaltningsbolaget

Så läser du tabellen. Boliden. Bure. East Capital Explorer Det nystartade förvaltningsbolaget Så läser du tabellen Kurs 14/12 Betalkurs kl 13 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-07 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i

Läs mer

till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i procent av kursen. Beräkningen bygger på Privata Affärers utdelningsprognoser.

till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i procent av kursen. Beräkningen bygger på Privata Affärers utdelningsprognoser. Så läser du tabellen Kurs 22/2 Betalkurs kl 13 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-08 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i

Läs mer

Så läser du tabellen. Atlas Copco. Audiodev. Axfood PLACERINGSGUIDEN AKTIER

Så läser du tabellen. Atlas Copco. Audiodev. Axfood PLACERINGSGUIDEN AKTIER Så läser du tabellen Kurs 22/10 = Betalkurs kl 14.00 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr 1/1-04 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning

Läs mer

Ballingslöv. Cision. Clas Ohlson. Så läser du tabellen

Ballingslöv. Cision. Clas Ohlson. Så läser du tabellen Så läser du tabellen Kurs 19/6 Betalkurs kl 13 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-08 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

VILL DU OCKSÅ VINNA 500 000 KRONOR?*

VILL DU OCKSÅ VINNA 500 000 KRONOR?* VILL DU OCKSÅ VINNA 500 000 KRONOR?* or s e r a in f h c o n e t t o p Miljoner* i vinstanmäl dig senast den 17 mars 2014 på www.borssm.se! till New York! 13 var förstapriset *Vinst are i tävlingen. 20

Läs mer

Autoliv. Bure. Clas Ohlson. Så läser du tabellen. Aktier i fet stil = Aktuella köpråd Tabellkommentarer: Marcus Hernhag

Autoliv. Bure. Clas Ohlson. Så läser du tabellen. Aktier i fet stil = Aktuella köpråd Tabellkommentarer: Marcus Hernhag Så läser du tabellen Kurs 16/12 Betalkurs kl 13 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-08 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst. = Utdelning i

Läs mer

Fokus Anoto Koreansk-amerikanska riskkapitalfonden

Fokus Anoto Koreansk-amerikanska riskkapitalfonden i aktier i aktier Så läser du tabellen Kurs 19/3 Betalkurs kl 13.30 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-10 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst

Läs mer

Deklarationskurser. Aktier m m 2000 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank.

Deklarationskurser. Aktier m m 2000 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank. Deklarationskurser 2000 Aktier m m 2000 års taxering Information om kurser på räntebärande värdepapper kan erhållas hos banker och värdepappersbolag RIKSSKATTEVERKET Utgiven i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen,

Läs mer

Kurs Förändr Direkt- Nästa Aktie 19/2 1/1-10 avkst. Verksamhet rapport

Kurs Förändr Direkt- Nästa Aktie 19/2 1/1-10 avkst. Verksamhet rapport i aktier i aktier Så läser du tabellen Kurs 19/2 Betalkurs kl 13.15 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-10 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst

Läs mer

LO-ledningen kräver att elektrikerna backar

LO-ledningen kräver att elektrikerna backar 4 FREDAG 20 JUNI 2003 Sveriges störste företagsägare. Renaults vd Louis Schweitzer utesluter inte ett utökat ägande i Volvo. SIDAN 5 dn.se/ekonomi 1,1 (i år + 8,1) SAXINDEX 161,7 Börsen föll tillbaka.

Läs mer

Placera i aktier. Vilken aktie är mest köpvärd, just nu?

Placera i aktier. Vilken aktie är mest köpvärd, just nu? Så läser du tabellen Kurs 21/5 Betalkurs kl 14.00 (senaste köpkurs om ingen betalkurs finns). Förändr. 1/1-10 = Kursförändring i procent från årsskiftet till senaste betalkurs. Direktavkst = Utdelning

Läs mer

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut!

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! monica renstig kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 26 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Den svenska takeover-regleringen ett samspel Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Av Göran Nyström & Erik Sjöman Översikt över takeover-reglernas utveckling

Läs mer

Två steg framåt, ett steg tillbaka

Två steg framåt, ett steg tillbaka Två steg framåt, ett steg tillbaka AllBright-rapporten 2013 sponsras av: AllBright Styrelse: Michaëla Blomquist, Sven Hagströmer, Dilsa Demirbag-Sten, Sophia Bendz, Thérèse Mannheimer, Claes Hemberg VD:

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär.

AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär. AllBrightrapporten 2012. En kartläggning av Sveriges bästa och sämsta företag för kvinnor att göra karriär. AllBright Ansvarig utgivare: Rebecca Lucander Tryck: Digital Printing Network, almö Listan upprättad:

Läs mer

Företag väljer bort miljön SIDAN 7

Företag väljer bort miljön SIDAN 7 TORSDAG 10 JUNI 2010 DAGENS NYHETER Ljusa utsikter Politikernas bild av chockhög arbetslöshet bland unga är skev. Många som räknas in är studerande och söker extraknäck. SIDORNA 2 4 Adina Pierrou, 22,

Läs mer

Tillverkning av entréer! HON BRINNER FÖR ETT AKTIVT MUSEUM. NÖJE. Mäns makt och kvinnors frigörelse. Allt och mer därtill ryms i Mad Men.

Tillverkning av entréer! HON BRINNER FÖR ETT AKTIVT MUSEUM. NÖJE. Mäns makt och kvinnors frigörelse. Allt och mer därtill ryms i Mad Men. LOTTA HÖRDIN: År av oförsiktig expansion i offentlig sektor slår nu tillbaka. A2 Om förändringar i det danska välfärdssamhället. NÖJE. Mäns makt och kvinnors frigörelse. Allt och mer därtill ryms i Mad

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

HELSINGBORGS DAGBLAD. Oro för strålskador

HELSINGBORGS DAGBLAD. Oro för strålskador Bjuv. 13-åring fast efter väpnat rån A31 Höganäs. Konkurs för Bär och Grönt A28 HELSINGBORGS DAGBLAD ONSDAG 16 MARS 2011 vecka 11 Pris 15 kr hd.se PREMIÄR FÖR CITYLIV! Helsingborgare tycker till om livet

Läs mer

Färdigbantat: dags för kompetens

Färdigbantat: dags för kompetens Färdigbantat: dags för kompetens AllBrightrapporten, mars 2015 Vd:arna saknar nyckelkompetens Majoriteten av börsbolagen rasar på jämställdhetsstegen. Antalet kvinnor på vd-poster är färre. Andelen bolag

Läs mer

www.kristianstadsbladet.se Telefon 044-18 55 00, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad Annonsprislista

www.kristianstadsbladet.se Telefon 044-18 55 00, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad Annonsprislista www.kristianstadsbladet.se Telefon 44-18, Kristianstadsbladet, 291 84 Kristianstad Annonsprislista 21 Tabloid 6-spalt. Modulformat för text- och rubrikannonssida 18 28 38 48 68 38 x 36 mm 8 x 36 mm 122

Läs mer

www.kristianstadsbladet.se Annonsprislista

www.kristianstadsbladet.se Annonsprislista Telefon -, Kristianstadsbladet, Kristianstad www.kristianstadsbladet.se Annonsprislista Tabloid -spalt. Modulformat för text- och rubrikannonssida x mm x mm x mm x mm x mm T Helsida x mm x mm x mm x mm

Läs mer