Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiemarknadsnämnden. Verksamhetsberättelser. Guide. Uttalanden. Inledning... 5"

Transkript

1 Aktiemarknadsnämnden Inledning... 5 Verksamhetsberättelser Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Verksamhetsår Guide Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden Aktiemarknadsnämndens uttalanden

2 Förord 3 Aktiemarknadsnämndens uttalanden kommer nu i en fjärde uppdaterad upplaga efter att uttalandena inte längre är en del av Börsvolymen. Syftet med boken är att samla Aktiemarknadsnämndens offentliggjorda material i ett lättillgängligt och smidigt format. Boken är uppdaterad med uttalanden offentliggjorda till och med den 22 juni Sedan förra upplagan har 32 nya uttalanden offentliggjorts av nämnden och tagits in i boken. Dessutom är den uppdaterad med 2014 års verksamhetsberättelse. Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2015 har sammanställts inom FAR Akademi under ledning av jur.kand. Clara Hamrén. På den digitala tjänsten FAR Online publicerar vi alltid de senaste uttalandena från Aktiemarknadsnämnden, uppdaterar guiden löpande m.m. FAR Online är perfekt för dig som vill vara säker på att ha tillgång till den senaste informationen. Dina åsikter är viktiga för oss! Alla önskemål och synpunkter på denna bok eller andra produkter är välkomna till Stockholm den 22 juni 2015 David Nylund Förlagschef

3 111 Aktiemarknadsnämnden från :1 Anonymt offentligt erbjudande, diverse frågor :2 Proventus Upsala-Ekeby värde på konvertibelt skuldebrev :3 Pharmacia Leo likabehandling av innehavare av fria och bundna aktier från :1 Malmros Stiab erbjudande till innehavare av optionsbevis :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:3 Gambro likställighetsprincipen samt utformning av emission :4 Holmen nyemission av fria och bundna aktier :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1987:7 Pronator Enator värdering av optionsrätt :8 Anonymt ej namngivet större företagsförvärv finansierat genom emission av konvertibla skuldebrev :9 Skåne-Gripen omstämpling av aktier :10 11 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Argentus Beijer offentligt erbjudande :2 Nolato förändring av röstvärdet på A-aktier :3 BPA ej aktiemarknadsbolag, insiderfrågor :4 MoDo Iggesund Holmen Ratos Marieberg offentligt erbjudande, likabehandling :5 MoDo Holmen Ratos Marieberg erbjudandeplikt :6 Pharmacia ändring av konverteringsvillkor :7 Stora Patricia konvertibelinnehavares rätt vid emission av nytt aktieslag :8 Trelleborg Boliden offentligt erbjudande till innehavare av konvertibla förlagsbevis :9 Nordstjernan ABV offentligt erbjudande till innehavare av teckningsoptioner :10 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1988:11 Wilh Becker Kanthal Höganäs offentligt erbjudande, information och beslutsform :12 Skanska Drott avvikelse från företrädesrätt, värdering :13 Pharos skyldighet att upprätta prospekt vid private placement från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:2 Anonymt förvärv av teckningsoptioner inför större affär :3 BPA rätt att omvandla A-aktier till B-aktier :4 Anonymt information vid riktad emission :5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1989:6 Obligentia sammanläggning av aktier :7 Gota Wermlandsbanken höjning av vederlag för preferensaktier 182

4 112 från :1 Initiativärende spridning av aktier för notering :2 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1990:4 Exab Burlövs kommun avsiktsförklaring i prospekt :5 Nordstjernan ABV ersättning till innehavare av teckningsoptioner :6 Kongsbo Beijer konvertibla vinstandelsbevis :7 9 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1991:2 ASEA se 1992:4 1991:3 Industrivärden Bahco olika vederlag för A- och B-aktier från :1 Anonymt styrelsens fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt :2 Freia Marabou närståendes förvärv av aktier till högre pris än det offentliga erbjudandets :3 ej offentliggjort 1992:4 ASEA information om skattefrågor :5 Skåne-Gripen försäljning av bolag till ledande befattningshavare :6 Sandvik ändring av bolagsordning i syfte att försvåra uppköp :7 Wallenstam ändring av villkor för konvertibla förlagslån till anställda från :1 Fermenta olika behandling av aktieägare vid nyemission från :1 ej offentliggjort 1994:2 Anonymt förenklad hantering av köp och försäljning av mindre aktieposter :3 SCA Skandia förlängning av teckningsfrist :4 Volvo BCP förändring av villkor i offentligt erbjudande :5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1994:7 Investor styrelsebeslut om ersättning till enskilda styrelseledamöter från :1 3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1995:4 ej offentliggjort från :1 Investor Scania ändring av konvertibelvillkor :2 3 ej offentliggjorda 1996:4 Ratos spridning av dotterbolagsaktier, prioriterad behandling av anställda

5 113 från :1 Trustor Kanthal tillämpning av Leo-lagen samt betydelsen av uttalande av VD i årsredovisningen :2 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 från :1 Anonymt införande av konverteringsförbehåll i bolagsordning :2 Electrolux ändring av bolagsordning avseende röstvärde :3 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:4 ej offentliggjort 1998:5 6 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:7 Imatran Voima (IVO) omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :8 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1998:9 Näckebro Drott omfattningen av NBKs rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv :10 Aktiespararna byte av noteringsvaluta :11 ej offentliggjort från :1 4 ej offentliggjorda 1999:5 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:6 Anonymt budplikt :7 Meda budplikt, tidpunkten härför och möjlighet till dispens :8 Meda budplikt och möjlighet till dispens :9 ICB Shipping budplikt, närståendekriteriet och möjlighet till dispens :10 ej offentliggjort 1999:11 Anonymt budplikt, säljoption och tidpunkt för prospekt :12 British Steel budplikt och möjlighet till dispens :13 ICB Shipping budplikt och möjlighet till dispens :14 Ratos avveckling av inlösenprogram :15 ej offentliggjort 1999:16 Linde räntekompensation :17 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:18 Linde flaggningsregler :19 ICB Shipping prisskillnad mellan A-aktier och B-aktier, budplikt ochutköp :20 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 1999:21 Graningeverken uppdelning av acceptfrist vid offentligt erbjudande :22 Frontline uppköpserbjudande i samband med tvångsinlösen :23 Karl Fazer budplikt, möjlighet till dispens och närståendekriteriet :24 ej offentliggjort

6 114 från :1 Castellum kontanterbjudande istället för aktier till vissa aktieägare :2 ej offentliggjort 2000:3 Initiativärende innebörden av uttrycket börs vid offentligt erbjudande :4 Anonymt bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier :5 7 ej offentliggjorda 2000:8 Columna Fastigheter Drax Holding återkallande av offentligt erbjudande om aktieförvärv :9 Anonymt budplikt vid återköp respektive indragning av aktier :10 Nordic IT Investor Provider BV undantag från budplikt vid rekonstruktion :11 ej offentliggjort 2000:12 Mellby Senea undantag från budplikt vid rekonstruktion :13 Partek Kalmar Industries prospektreglerna i NBKs rekommendationer om offentligt erbjudande om aktieförvärv :14 Anonymt budplikt vid omvandling av A-aktier till B-aktier :15 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:16 17 ej offentliggjorda 2000:18 Binär Elektronik budplikt genom förvärv pga. emissionsgaranti :19 ej offentliggjort 2000:20 Perstorp Industrikapital återkallande av bud :21 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:22 23 ej offentliggjorda 2000:24 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2000:25 MTG SEB utövande av rösträtt enligt generell rösträttsfullmakt utan instruktion från :1 ej offentliggjort 2001:2 Artema Medical olika vederlag vid offentligt uppköpserbjudande :3 E.ON Sydkraft villkor vid offentligt erbjudande föranlett av budplikt :4 5 ej offentliggjorda 2001:6 e-conomy Network undantag från budplikt :7 ej offentliggjort 2001:8 Columna Fastigheter åtgärder för att minska antalet aktieägare :9 Catella Inter Ikea Glocalnet undantag från budplikt :10 15 ej offentliggjorda 2001:16 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1 2001:17 Traction Matteus pressmeddelande offentligt erbjudande? :18 28 ej längre vägledande se principuttalande 2002:1

7 :29 KF Media Vision Park undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :30 The Haggiag Rome Settlement Trust Live Networks undantag från budplikt :31 Skanditek undantag från budplikt :32 38 ej offentliggjorda från :1 Principuttalande incitamentsprogram :2 Initiativärende riktade emissioner :3 5 ej offentliggjorda 2002:6 Aktiespararna riktad emission, information till aktieägare :7 Infinicom erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion :8 ej offentliggjort 2002:9 Anonymt värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :10 MediTeam Dental tillämpligheten av AMN 2002:6 när åtgärder för ett förvärv påbörjats före uttalandet :11 ej offentliggjort 2002:12 Linc undantag från budplikt :13 Scania god sed vid utköp av dotterbolag från aktiemarknadsbolag m.m :14 ej offentliggjort 2002:15 Gabrielsson Invest Music Network Records undantag från budplikt, riktad nyemission :16 ej offentliggjort 2002:17 Nobel Biocare domicilbyte underställt bolagsstämman, inhämtande av värderingsutlåtande :18 19 ej offentliggjorda 2002:20 Aktiespararna budgivares begäran om extrastämma i målbolaget för att välja ny styrelse under pågående budperiod :21 ej offentliggjort 2002:22 Mellby Senea undantag från budplikt, nyemission :23 ej offentliggjort 2002:24 Kaupthing Bank undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :25 Outokumpu AvestaPolarit tillämpning av svenska regler om likabehandling vid offentligt erbjudande :26 27 ej offentliggjorda 2002:28 Gandalf undantag från budplikt :29 Adera undantag från budplikt :30 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion :31 Telenor Utfors undantag från budplikt vid företagsrekonstruktion (omprövning av 2002:30)

8 116 från :1 LGP Telecom Holding undantag från budplikt avseende teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2003:3 Anonymt beslutsformer för vissa aktiebaserade incitamentsplaner :4 MGA Holding undantag från budplikt :5 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :6 Adera Mogul undantag från skyldighet att bjuda på teckningsoptioner :7 ej offentliggjort 2003:8 Wohlin styrelseledamots aktieinnehav i konkurrerande företag :9 Initiativärende budgivares skyldighet att förvärva teckningsoptioner och konvertibler :10 Taurus RaySearch undantag från budplikt :11 Mellby undantag från budplikt :12 Rambøll Hannemann & Höjlund Scandiaconsult villkor vid offentligt erbjudande om aktieförvärv :13 14 ej offentliggjorda 2003:15 Anonymt finansiering av offentligt erbjudande, villkor och information :16 CISL undantag från budplikt :17 ej offentliggjort 2003:18 Linc undantag från budplikt, förlängning av tid för nedbringande av röstandel :19 Hebi Health Care undantag från budplikt :20 Biophausia riktad emission av konvertibler m.m :21 Optovent förlängd frist för prospekt vid offentligt erbjudande :22 Boliden Outokumpu undantag från budplikt :23 ej offentliggjort 2003:24 Countermine undantag från budplikt :25 Adera Bonnierkoncernen undantag från budplikt :26 ej offentliggjort 2003:27 Pomonagruppen Binar förlängd frist vid uppköpsprospekt :28 Bure Dimension undantag från budplikt :29 Optovent återkallande av offentligt erbjudande :30 Nordstjernan Altima budplikt vid utdelning och senare börsnotering :31 Nordstjernan KMT undantag från budplikt :32 Nordstjernan KMT villkor vid budpliktsbud m.m :33 Icon Medialab Red Valley undantag från budplikt :34 ej offentliggjort 2003:35 Powerwave LGP Allgon förlängd frist för uppköpsprospekt

9 117 från :1 Rejlers undantag från budplikt :2 Initiativärende fusionsplanens utformning vid fusioner mot kontant vederlag :3 Strand Interconnect undantag från budplikt :4 Invik Emesco tolkning beträffande budplikt :5 SWECO undantag från budplikt :6 Linc Stille förlängning av undantag från budplikt :7 SkyCom Danielsson undantag från budplikt :8 SWECO tolkning av budpliktsreglerna :9 Hoist International konkurrerande bud :10 Smarteq undantag från budplikt :11 Ericsson röststyrkeförändring :12 IDL Biotech undantag från budplikt :13 Fenix undantag från budplikt :14 Digital Vision undantag från budplikt :15 Anonymt riktad emission med rabatt :16 Broströms eventuellt närståendeförhållande :17 ej offentliggjort 2004:18 Proventus Brio prisskillnad A- och B-aktier vid bud m.m :19 VLT pris m.m. vid offentligt bud :20 Zip Structure C2Sat undantag från budplikt :21 Wihlborgs Fabege tidpunkt för publicering av värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande :22 Anonymt efteraffärer vid förlängning av offentligt erbjudande :23 Initiativuttalande fusion :24 TDC Song Networks bud till amerikanska aktieägare :25 Enlight Litorina undantag från budplikt :26 SWECO undantag från budplikt :27 IFS undantag från budplikt :28 Biolin undantag från budplikt :29 VLT avnotering efter offentligt bud :30 TDC Song Networks förlängning av bud :31 VLT frågor i samband med offentligt erbjudande :32 Ainax målbolags deltagande på stämma i budgivarbolag :33 Wilh. Sonesson undantag från budplikt :34 Broströms ev. närståendeförhållande :35 FöreningsSparbanken Wedins undantag från budplikt :36 Telenor Glocalnet undantag från budplikt :37 Meda Stena undantag från budplikt :38 Schibsted TV4 undantag från budplikt :39 Securitas avslut av incitamentsprogram :40 ej offentliggjort

10 :41 Boliden undantag från budplikt :42 Aspiro Schibsted undantag från budplikt :43 ej offentliggjort 2004:44 TV4 Bonnier undantag från budplikt :45 ej offentliggjort från :1 Stockholmsbörsen skyldighet att informera marknaden om s.k. sidoaffärer vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier :2 Realia Welkins fusion :3 TV4 Bonnier och Proventus undantag från budplikt :4 Kinnevik tolkning av budpliktsregler :5 NCC courtagefri aktiehandel :6 Digital Vision Littco undantag från budplikt :7 Baker & McKenzie emissionsgaranti :8 Trio Kistefos dispens budplikt :9 Gexco undantag från budplikt :10 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :11 ej offentliggjort 2005:12 Cybercom JCE-gruppen undantag från budplikt :13 Intentia prisskillnad A- och B-aktier vid bud :14 Innate Pharmaceuticals Affärsstrategerna undantag från budplikt :15 Paynova villkor för teckningsoptioner :16 Anonymt tillåtet villkor vid offentligt bud :17 Linklaters tolkning av NBKs äldre takeover-regler :18 Linc Stille erinran om budplikt, brott mot god sed :19 ej offentliggjort 2005:20 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :21 Lawson Software Intentia förlängd frist för uppköpsprospekt :22 Agnico-Eagle Riddarhyttan förlängd frist för uppköpsprospekt :23 ej offentliggjort 2005:24 Catella IBS undantag från budplikt :25 Anonymt due diligence :26 Ittur Industrier Rörvik Timber förlängd frist för uppköpsprospekt :27 Nethouse Precio Precio Forum SQL undantag från budplikt :28 Erik Selin Fastigheter Enlight undantag från budplikt :29 Adiutare LightLab undantag från budplikt :30 TBS Infrastructure Quotz Glocalnet undantag från budplikt :31 BubbelTian undantag från budplikt :32 Old Mutual Skandia utformning av bud :33 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :34 Aspiro Schibsted tolkning av budpliktsregler :35 Gamers Paradise Tilford undantag från budplikt

11 :36 Old Mutual Skandia villkor vid offentligt bud :37 Hexagon Leica tillhandahållande av prospekt :38 Skandia utformning av bud :39 East Capital HQ Fonder kritik för försenad flaggning :40 Old Mutual Skandia förlängd frist för uppköpsprospekt :41 Magic House Sven Aage Bengtson undantag från budplikt :42 Nordea Bank, Weland Klippan undantag från budplikt :43 Fingerprint Cards Technoimagia undantag från budplikt :44 Digital Vision Lars Taflin med närst. undantag från budplikt :45 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :46 Aktiespararna frågor om Old Mutuals bud på Skandia :47 Skandia Old Mutual målbolags åtgärder vid offentligt bud :48 Skandia Old Mutual vissa frågor vid offentligt bud :49 Nordnet Pensionsförsäkring tolkning budpliktsregler :50 TBS Infrastructure Glocalnet undantag från budplikt :51 ej offentliggjort 2005:52 OMX aktiegåva till anställda från :1 AcandoFrontec Resco prospekt vid offentligt bud :2 Stille god sed vid beslut om byte av marknadsplats :3 Pavl Lautrup Betting Promotion undantag från budplikt :4 Gabrielsson Borås Wäfveri undantag från budplikt :5 Oriflame inlösen, NBKs takeover-regler :6 SSAB inlösenprogram :7 ej offentliggjort 2006:8 Dirbal Anderssonbolagen Doro undantag från budplikt :9 Phonera Viking Telecom undantag från budplikt :10 Nordic Mining Gexco förlängd frist för uppköpsprospekt :11 12 ej offentliggjorda 2006:13 Kaneteg GetUpdated Sweden/Eastpoint undantag från budplikt :14 ej offentliggjort 2006:15 Axel Johnson Mekonomen tolkningsbesked om budplikt :16 Erik Selin Fastigheter Tripep undantag från budplikt :17 Global Factory Sweden Add Your Logo Group undantag från budplikt :18 Paynova kvittningsemissioner :19 NetOnNet Waldir utebliven flaggning :20 21 ej offentliggjorda 2006:22 Anonymt uteslutande av målbolagsaktieägare i vissa länder :23 Logica WM-data tolkning av takeover-reglerna :24 Opica Capio dispens från skyldighet att lämna bud på konvertibler och teckningsoptioner

12 :25 ej offentliggjort 2006:26 Segulah NEA tolkningsbesked angående revisorsgranskning av erbjudandehandling :27 Anonym utländsk budgivare utformning av bud :28 MAN Scania förlängd frist för uppköpsprospekt :29 Gernandt & Danielsson tolkning av takeover-reglerna :30 Opica Capio eventuell fusion :31 Cevian Volvo valberednings sammansättning :32 33 ej offentliggjorda 2006:34 Rezidor Hotel Group tolkning budpliktsregler :35 MAN Scania värdering av sidoaffär till bud :36 ej offentliggjort 2006:37 Bo Håkansson med bolag Biolin undantag från budplikt :38 JCE Group Cybercom villkor i bud :39 ej offentliggjort 2006:40 Segulah NEA fusion :41 Taflin/Littco Digital Vision undantag från budplikt :42 JCE Group Semcom villkor i bud :43 Stena Adactum/Midelfart Holding Wilh. Sonesson undantag från budplikt :44 Wallenbergstiftelser/Investor Scania undantag från budplikt :45 Check Point Protect Data dispens från skyldighet att lämna bud på teckningsoptioner :46 Peab ändring konvertibelvillkor :47 Nethouse Group/Preagare Precio Systemutveckling förlängt undantag från budplikt :48 Pricer riktad emission :49 Konsumentföreningen Stockholm LjungbergGruppen undantag från budplikt :50 Hebi dispens från budplikt :51 Avanza Pension tolkning budpliktsregler :52 ej offentliggjort 2006:53 MAN Scania vissa frågor om information m.m. vid bud :54 Anonymt ändring av teckningsoptioner :55 Scania tillåtna försvarsåtgärder vid bud :56 Doro tolkning budpliktsregler :57 ej offentliggjort 2006:58 MGA Active Biotech undantag från budplikt :59 Goldcup D 2389 TradeDoubler dispens från budplikt på teckningsoptioner i dotterbolag från :1 Home Properties dispens från budplikt :2 Taurus dispens från budplikt :3 Eurovip dispens från budplikt

13 :4 MAN Scania återkallelse av bud :5 Initiativuttalande fusioner med aktiemarknadsbolag :6 Atria Sardus dispens från bud på teckningsoptioner :7 Vinge Leo-reglernas tillämpning :8 Scania dispens från budplikt :9 Cornell riktade emissioner :10 Scania kostnader för försvarsåtgärder :11 CoolGuard Iniris dispens från fyraveckorsfristen :12 Peab korsvist incitamentsprogram :13 Fingerprint Card flaggning :14 Milestone Invik dispens från bud på teckningsoptioner :15 IBM Telelogic stanna kvar-bonusprogram :16 Rezidor dispens från budplikt :17 Anonymt tolkning av LUA :18 Nasdaq OMX fullföljandevillkor :19 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :20 ej offentliggjort 2007:21 IBM Telelogic dispens från bud på teckningsoptioner :22 IBM Telelogic dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :23 Fangel Gexco dispens från budplikt :24 Milestone Invik prisskillnad mellan A- och B-aktier i bud :25 Anonymt Uppköpserbjudande, bonusprogram :26 Nasdaq OMX dispens från fyraveckorsfristen :27 Anonymt incitamentsprogram :28 KappAhl Lindex dispens från bud på teckningsoptioner :29 Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :30 Dubai OMX frågaomgodsed :31 Dubai OMX fråga om likabehandling :32 Dubai och Nasdaq OMX frågor :33 Dubai och Nasdaq OMX fråga om föraffär :34 Nefab dispens från offentliggörande enligt 3 kap. 1 LUA :35 ej offentliggjort 2007:36 Volkswagen Scania utvidgad dispens från budplikt :37 Arnhult och Balder Biolight dispens från budplikt :38 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :39 ej offentliggjort 2007:40 Borse Dubai OMX dispens från fyraveckorsfristen :41 Bure Academedia dispens från bud på teckningsoptioner :42 Latour Securitas Direkt dispens från bud på teckningsoptioner :43 Borse Dubai OMX tolkning av budplikt och dispens från visst innehåll i erbjudandehandling :44 Procastor Gant dispens från bud på teckningsoptioner

14 122 från :1 Proffice tolkning av budplikt :2 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :3 GTECH Boss Media dispens från bud på teckningsoptioner :4 MGA Tilgin dispens från budplikt :5 ej offentliggjort 2008:6 Sandvik tillämpning av Leo-reglerna :7 Anonymt styrelsearvode i form av syntetiska aktier :8 Boss Media tolkning av budplikt :9 ej offentliggjort 2008:10 XponCard tolkning av NBKs äldre takeover-regler :11 Carl Lamm dispens från värderingsutlåtande och bud på teckningsoptioner :12 Cision tidpunkt för offentliggörande av styrelseuttalande :13 Zodiak dispens från bud på teckningsoptioner :14 ej offentliggjort 2008:15 Ratos fråga om tillämpning av Leo-reglerna :16 17 ej offentliggjorda 2008:18 Cloetta Fazer tolkning budplikt, dispens från fyraveckorsfrist samt fråga om likabehandling :19 FranceTelecom preannouncement om TeliaSonera :20 Deccan IBS tolkning av II.10 angående föraffär :21 22 ej offentliggjorda 2008:23 Gunnebo dispens från bud på teckningsoptioner :24 ej offentliggjort 2008:25 CA Fastigheter Scribona tolkning av takeover-reglerna :26 Anonymt tolkning LUA :27 CA Fastigheter Scribona dispens från budplikt :28 Broström dispens från bud på teckningsoptioner :29 ej offentliggjort 2008:30 Cyril Cision tolkning av takeover-reglerna :31 Porsche Scania tolkning av och dispens från takeover-reglerna :32 ej offentliggjort 2008:33 Teleca tolkning av punkten II.10 ang. föraffärer :34 Carrier GL Beijer dispens från budplikt :35 Cloetta Fazer dispens från bud :36 Stena Meda dispens från budplikt :37 ENACO dispens från bud på teckningsoptioner :38 HealthCap Investor Aerocrine dispens från budplikt :39 Peab pressmeddelandets utformning :40 ej offentliggjort 2008:41 NGM Holding dispens från budplikt :42 Q-Med tidpunkt för styrelseuttalande

15 2008:43 Anonymt tolkning av takeover-reglerna, styrelsejäv :44 Corem dispens från budplikt :45 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :46 Wayfinder dispens från bud på optioner :47 Teleca tolkning av budplikt samt fråga om omprövning av AMN 2008: :48 Anonymt fråga om god sed vid incitamentsprogram :49 Q-Med tolkning av takeover-reglerna :50 Emesco omstrukturering :51 Central Asia Gold dispens från budplikt från :1 Anonymt dispens från bud på teckningsoptioner :2 ej offentliggjort 2009:3 Goldman Sachs, Morgan Stanley tolkning LUA :4 Betting Promotion förlängd dispens från budplikt :5 Investor Husqvarna dispens från budplikt :6 Sapere tolkning av LUAs övergångsregler :7 Active Biotech dispens från budplikt :8 Hemtex dispens från budplikt :9 Micronic dispens från budplikt :10 Carl Lamm dispens från bud på teckningsoptioner :11 Hebi tolkning av takeover-reglerna :12 Traction Nilörngruppen takeover-reglerna köp i marknaden :13 Nordea emissionsvillkor :14 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :15 Arnhult dispens från budplikt vid aktielån :16 Hakon Invest Hemtex prisibud :17 Metro ändring av bolagsordning i utländskt bolag :18 Rottneros tolkning av LUA :19 Sonesson dispens från budplikt :20 Gunnebo dispens från budplikt :21 22 ej offentliggjorda 2009:23 Ticket dispens från budplikt :24 Micronic PartnerTech dispens från budplikt :25 Biovitrum dispens från budplikt :26 Countermine dispens från budplikt :27 Biolin dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2009:29 Nordic Mines riktad emission :30 Ticket dispens och tolkning av takeover-reglerna

16 124 från :1 Botnia dispens från budplikt :2 ej offentliggjort 2010:3 NovaCast tolkning och dispens från budplikt :4 Novotek dispens från budplikt :5 IGE dispens från budplikt :6 Anoto Group dispens från takeover-reglerna :7 Vita Nova tolkning av takeover-reglerna :8 Anonymt fråga om ändring av konvertibelvillkor :9 ej offentliggjort 2010:10 Anonymt fråga om tillämpning av Leo-reglerna :11 NGS dispens från budplikt :12 Micronic dispens från budplikt :13 ej offentliggjort 2010:14 CBBG dispens från budplikt :15 Ledstiernan avnotering :16 AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :17 AcadeMedia dispens från takeover-reglerna :18 Clean Tech East Holding dispens från budplikt :19 Kinnevik tolkning av LUA :20 Tricorona tolkning av takeover-reglerna :21 Vinge tillämpning av Leo-reglerna :22 HL Display tolkning av takeover-reglerna :23 ej offentliggjort 2010:24 Providence AcadeMedia tolkning av takeover-reglerna :25 FindAds dispens från budplikt :26 Anonymt tolkning Leo-reglerna :27 Transatlantic tolkning av LUA, dispens från budplikt :28 Transatlantic tolkning av LUA :29 Fundior tolkning av NBKs takeover-regler :30 31 ej offentliggjorda 2010:32 Intius dispens från budplikt :33 Corem dispens från budplikt :34 Vinge tolkning av Leo-reglerna :35 Björn Borg tolkning av Leo-reglerna :36 ej offentliggjort 2010:37 Wallenstam tolkning av LUA :38 ej offentliggjort 2010:39 Rörvik tolkning av LUA :40 Principuttalande incitamentsprogram :41 Galderma Q-Med tolkning av dispens från LUA och takeoverreglerna :42 Assa Abloy Cardo dispens från LUA

17 :43 Anonymt tolkning av bolagsstyrningskoden :44 Assa Abloy Cardo dispens från LUA och takeover-reglerna :45 ej offentliggjort 2010:46 Waldir NetOnNet dispens från LUA och takeover-reglerna från :1 Stingbet dispens från budplikt :2 Bud på ICM Kungsholms tolkning och kritik, takeover-reglerna :3 Anonymt löneökning villkorad av varaktigt aktiesparande :4 AlphaHelix dispens från budplikt :5 Avalanche Netrevelation dispens från budplikt :6 FinnvedenBulten dispens från budplikt :7 Investor Swedish Orphan Biovitrum dispens från budplikt :8 Karolinska tolkning av LUA :9 Traction dispens från budplikt :10 Medivir BioPhausia dispens från bud på teckningsoptioner :11 Serendipity Episurf Medical dispens från budplikt :12 Handuk Reinhold Polska dispens från budplikt :13 Transmode Holding dispens från budplikt :14 Renhult Invest Aqualiv och Värmlands Finans dispens från budplikt :15 1,618 Strict tolkning av takeover-reglerna :16 Aktiespararna fråga om god sed på aktiemarknaden :17 CISK 360 Holding AB dispens från budplikt :18 Svenska Capital Oil dispens från budplikt :19 ej offentliggjort 2011:20 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :21 Ratos god sed vid företrädesemission :22 Victory Life RFIG dispens från budplikt :23 Vostok Nafta dispens från budplikt :24 ej offentliggjort 2011:25 Transatlantic dispens från budplikt :26 Mellby Gård KappAhl dispens från budplikt :27 Dutot KappAhl dispens från budplikt :28 Öresund tolkning av takeover-reglerna :29 Herma Securities HQ dispens från budplikt :30 Allenex dispens från budplikt m.m :31 ENI Obducat fråga om dispens från budplikt vid kvittningsemission :32 Wise Group Resurs Bemanning dispens från sexveckorsfristen för erbjudandehandling :33 Cloetta dispens från budplikt :34 ENI Obducat fråga om undantag från fyraveckorsfrist avseende budpliktsbud

18 126 från :1 Beagle Paradox dispens från budplikt :2 Henrik Kvick AB Stingbet Holding dispens från budplikt :3 Schibsted Aspiro dispens från bud på teckningsoptioner :4 ej offentliggjort 2012:5 Initiativuttalande närståendetransaktioner :6 Verdane Capilon dispens från takeover-reglerna :7 Josab fråga om dispens från budplikt :8 A-Com dispens från budplikt :9 10 ej offentliggjorda 2012:11 Askinger Josab dispens från budplikt vid företrädesemission :12 Al Amoudi Tigran Technologies AB dispens från budplikt :13 Eldorado Gold Kopy Goldfields dispens från budplikt :14 Kinnevik Metro tolkning av takeover-reglerna :15 Backahill Brinova dispens från att rikta erbjudande till aktieägare i vissa jurisdiktioner :16 Mineral Invest dispens från budplikt :17 ej offentliggjort 2012:18 Leksell Elekta fråga om dispens från budplikt :19 Aarhus Karlshamn tolkning av LUA och god sed :20 Everbring Hartelex dispens från budplikt :21 NH Invest Thenberg & Kinde dispens från budplikt :22 Leksell Elekta dispens från budplikt :23 Anonymt tolkning av takeover-reglerna :24 Henrik Kvick AB Net Gaming dispens från budplikt :25 Östersjöstiftelsen LightLab dispens från budplikt :26 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :27 Pan Capital Creades dispens från budplikt :28 ej offentliggjort 2012:29 Amasten Morphic dispens från budplikt :30 Anonymt god sed vid inkråmsöverlåtelse :31 Getupdated Servage dispens från fyraveckorsfristen och för utländska ägare från :1 Hauschildt AllTele dispens från budplikt vid apportemission och fråga om tillämpning av uttalande 2012: :2 Hauschildt AllTele tolkningsbesked ang. pris i budpliktsbud föregått av apport :3 ej offentliggjort 2013:4 Svensksundh NordIQ fråga om dispens från budplikt :5 Brinkmann von Druffel-Egloffstein Wiking Mineral dispens från budplikt :6 Biovestor Creades tolkning av takeover-reglerna

19 :7 Creades god sed vid delning :8 ej offentliggjort 2013:9 Aktiespararna Rottneros tolkning av takeover-reglerna :10 Alluvia MII dispens från budplikt :11 Arctic Paper Rottneros tolkning av takeover-reglerna :12 Arctic Paper Rottneros god sed vid tidigareläggning av bolagsstämma :13 H Intressenter Höganäs undantag för utländska ägare :14 ej offentliggjort 2013:15 Hayes PatientTrac dispens från budplikt :16 KfS RNB dispens från budplikt :17 Hauschildt AllTele dispens från budplikt :18 Arctic Paper tolkning av takeover-reglerna :19 Höganäs Intressenter Höganäs tolkning av takeover-reglerna :20 CDON Group Investment AB Kinnevik dispens från budplikt :21 Accelerator Nordic Nortal Investments dispens från budplikt :22 Hansson ACAP dispens från budplikt :23 24 ej offentliggjorda 2013:25 Gunvor PA Resources dispens från budplikt :26 QV Private Equity AB Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB dispens från budplikt :27 ej offentliggjort 2013:28 Serendipity Episurf dispens från budplikt :29 Holdham Bong dispens från budplikt :30 AMPM Safe at Sea dispens från budplikt :31 Tibia Image dispens från budplikt :32 Beagle Paradox dispens från takeover-reglerna :33 Brinova Catena dispens från budplikt :34 Mikrolund MultiQ dispens från budplikt :35 Lambros AOC fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :36 H Intressenter Höganäs budhöjning :37 Cellpoint MMG dispens från budplikt :38 Viking Transatlantic dispens från budplikt :39 Atletico Betting Promotion dispens från budplikt :40 Selena Oil fråga om god sed vid närståendetransaktion :41 Brinova Catena tolkning av AMN 2013:33 angående dispens från budplikt :42 ej offentliggjort 2013:43 Gunvor Group PA Resources tolkning av AMN 2013:25 angående dispens från budplikt :44 Apriori SBC fråga om god sed vid information om avnotering :45 Bostadsrätterna tolkning LUA :46 ej offentliggjort

20 :47 SMI Trig Media Group dispens från budplikt :48 Fenix tolkning av LUA och takeover-reglerna :49 Hampus Eriksson Cybercom dispens från budplikt indirekt kontrollägarskifte :50 KinderCo Havsfrun dispens från budplikt från :1 Traction BE Group dispens från budplikt :2 Stenberg Balejko Holding GuldAdam dispens från budplikt :3 ej offentliggjort 2014:4 Nordic Capital Bufab dispens från budplikt :5 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :6 Nexttobe Hansa Medical dispens från budplikt :7 ICW Josab dispens från budplikt :8 9 ej offentliggjorda 2014:10 Roschier tolkning av Leo-reglerna :11 Petrogrand tolkning av takeover-reglerna :12 Petrogrand II tolkning av takeover-reglerna :13 Petrogrand III tolkning av takeover-reglerna :14 EEL FDT fråga om god sed vid samgående mellan utlänska bolag :15 Petrogrand IV tolkning av takeover-reglerna :16 Fairford Blue Canyon viss åtgärd i bud på Cision :17 Nortal Spago dispens från budplikt :18 Klövern Tribona dispens från budplikt :19 Shelton Petroleum tolkning av takeover-reglerna :20 PA Resources Rörvik Timber dispens från budplikt :21 Shelton Petroleum II tolkning av takeover-reglerna :22 Baulos Capital A1M Pharma dispens från budplikt :23 Skirner Besqab dispens från budplikt :24 Petrogrand V tolkning av takeover-reglerna :25 Connecting Capital True Heading dispens från budplikt :26 Anders Bergström True Heading dispens från budplikt :27 Anonymt tillämpning av Leo-reglerna inom ramen för god sed :28 Atlas Swede Resources dispens från budplikt :29 Shelton Petrogrand god sed vid eventuell förlikning :30 31 ej offentliggjorda 2014:32 Shelton Petroleum III tolkning av LUA och takeover-reglerna :33 Cision ansökan om avnotering från börsen :34 Transcom tolkning av LUA m.m :35 North Investment ACAP tolkning av takeover-regelerna :36 Transcom dispens från takeover-regelerna :37 ej offentliggjort 2014:38 Lexmark ReadSoft II tolkning av takeover-reglerna

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Aktieinformation 2006

Aktieinformation 2006 Aktieinformation 2006 Här har vi samlat information om uppköp, emissioner samt förändringar i bolag noterade på Stockholmsbörsen ( A- och O-listan samt Nordiska listan ) under 2006. Dessutom finns det

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ)

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ) Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 10:00 extra stämma Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 12:00 extra stämma LightLab Sweden AB (publ) 2011-01-03 17:00 extra bolagsstämma

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014

Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014 Nyhetsbrev Aktiemarknadsrätt 2014:2 15 december 2014 What s new? Marknadsaktivitet Uttalanden från aktiemarknadsnämnden Förändrad marknadsmissbruksreglering Nasdaq OMX Stockholm har blivit Nasdaq Stockholm

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor Börsföretagen 2005-10-11 Förord De höga sjuktalen och antalet långtidssjukskrivna är Sveriges mest akuta folkhälsoproblem. Genom Folksams Hälsoindex vill vi bidra

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2013 (uppdateras löpande) Alliance Groups rekommenderade kontanterbjudande genom samgående (amalgamation) avseende Alliance Oil Company Ltd Alliance Group lämnade 2013-10-31 ett av styrelsens

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning UTKAST 2014-04-08 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 25 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning optioner, ersättning, belöningsprogram, lön, motivation, aktier, checklista, information, mervärde, kompetens, ersättningsprogram, konvertibler, värde för aktieägarna Folksams Optionsrapport 2007 Carina

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden

Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Av Björn Kristiansson Bolagsstyrningskoden och Aktiemarknadsnämnden Den här artikeln behandlar Aktiemarknadsnämnden och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:27 2010-07-21

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:27 2010-07-21 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:27 2010-07-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2010-08-16.

Läs mer

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB

Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på Aktiemarknaden (takeover-regler) Nordic Growth Market NGM AB Dessa regler ska tillämpas från och med den 1 juli 2014 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 26 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att inte acceptera Corems offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-09-18 TRIBONA AB (PUBL): TRIBONA AB (PUBL): Uttalande från Budkommittén i Tribona AB:s styrelse med anledning av Corem Property Group AB:s offentliga uppköpserbjudande Budkommittén

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL).

TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). TILLÄGG TILL ERBJUDANDE- HANDLINGEN AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I PEAB INDUSTRI AB (PUBL). INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Förslag till reviderade regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på NASDAQ OMX Stockholm och Nordic Growth Market NGM

Förslag till reviderade regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på NASDAQ OMX Stockholm och Nordic Growth Market NGM Förslag till reviderade regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på NASDAQ OMX Stockholm och Nordic Growth Market NGM Näringslivets Börskommitté, NBK 2009-06-04 Innehåll Sida INLEDNING... I ALLMÄNNA

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se Women's Business Research Institute www.wombri.se Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Women s Business

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Företag Datum Tid Års/Extra

Företag Datum Tid Års/Extra Företag Datum Tid Års/Extra 1,618 STRICT AB (publ) 2010-04-08 10:00 extra bolagsstämma Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) 2010-01-04 14:00 extra bolagsstämma Epicept Corporation 2010-01-07 10:00 extra

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Nya belöningsprogram 2005

Nya belöningsprogram 2005 Nya belöningsprogram 2005 En kartläggning av hur bolagen på börsens A- och O-lista uppfyller Folksams checklista för belöningsprogram. 2005-08-01 Bakgrund Som institutionell placerare på aktiemarknaden

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013

Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Information om ledamöter som föreslås av H&M:s valberedning till H & M Hennes & Mauritz AB:s styrelse 2013 Stefan Persson Styrelseordförande Född 1947 Valår 1979 Huvudsysselsättning Styrelseordförande

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 Hexagon (Sälj) Ca en vecka efter Hexagons rapporterade fjärde kvartal gör vi en uppdatering där vi upprepar Sälj med oförändrad riktkurs 159 SEK. Vi ser inget utrymme

Läs mer

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah

Securitas lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Niscayah 16 maj 2011 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden

Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Den svenska takeover-regleringen ett samspel Den svenska takeover-regleringen ett samspel mellan regelmakaren och Aktiemarknadsnämnden Av Göran Nyström & Erik Sjöman Översikt över takeover-reglernas utveckling

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende Investor AB Datum för offentliggörande Finansiella rapporter 2011-03-14 09:36 Årsredovisning 2010 Investor

Läs mer

Ny norm. - en kvinna i ledningen

Ny norm. - en kvinna i ledningen Ny norm - en kvinna i ledningen AllBright-rapporten, mars 2014 I år är det tre år sedan AllBright grundades med syftet att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Istället för att enbart

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Amasten Holding AB (publ) Drottninggatan 150 254 33 Helsingborg www.amasten.se Pressmeddelande Helsingborg 24 april 2014 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Budplikt. - företagsekonomiskt vettigt och försvarligt? Handelsrätt C Uppsats VT 2008. Författare: Jacob Sjöstrand. Handledare: Magdalena Giertz

Budplikt. - företagsekonomiskt vettigt och försvarligt? Handelsrätt C Uppsats VT 2008. Författare: Jacob Sjöstrand. Handledare: Magdalena Giertz Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2008 Budplikt - företagsekonomiskt vettigt och försvarligt? Författare: Jacob Sjöstrand Handledare: Magdalena Giertz

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Två steg framåt, ett steg tillbaka

Två steg framåt, ett steg tillbaka Två steg framåt, ett steg tillbaka AllBright-rapporten 2013 sponsras av: AllBright Styrelse: Michaëla Blomquist, Sven Hagströmer, Dilsa Demirbag-Sten, Sophia Bendz, Thérèse Mannheimer, Claes Hemberg VD:

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer