Cinnober. Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cinnober. Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 Cinnober Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

2 Innehållsförteckning Bakgrund till bolaget 3 Affärsmodell 4 Intäktsmodell 6 Organisation och anställda 7 Marknad, kunder och efterfrågan 8 Finansiell översikt 14 Aktiekapital och ägare 15 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 17 Risker 19 Orsaker till ansökan om notering 20 NASDAQ OMX First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börser som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på NASDAQ OMX First North regleras av NASDAQ OMX First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på NASDAQ OMX First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel. Avanza Bank AB är utsedd till Certified Advisor för Cinnober Financial Technology AB. 2 Cinnober bolagsbreskrivning

3 Bakgrund till bolaget Cinnober Financial Technology AB (publ) Cinnober tillhandahåller verksamhetskritiska systemlösningar och tjänster till framförallt internationella börser och clearinghus. Bolaget är sedan starten 1998 oberoende från övriga marknadsaktörer. Affärsidén, som är att erbjuda en produkt som är gjord för att kunna kundanpassas eller skräddarsys, kvarstår oförändrad sedan starten. Bolaget arbetar med aktörer över hela världen välrenommerade, sedan decennier etablerade, marknadsplatser såväl som helt nya satsningar. På senare år har målgruppen successivt breddats och innefattar numer även banker och mäklarhus. Bolagets produktportfölj baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpressTM och inkluderar system för handel, riskhantering, clearing, indexberäkning, marknadsövervakning och informationsspridning. Under senare år har även ett tjänsteerbjudande tagit form. Detta inkluderar ett erbjudande riktat mot banker och mäklarhus, men även tjänster inom s.k. hosting och operations gentemot samtliga potentiella kundgrupper. Cinnober grundades i slutet av 90-talet av fyra utvecklare, som tidigare arbetat tillsammans. Två av dem är fortfarande aktiva i Cinnober på daglig basis, och relativt tidigt fick man med sig nuvarande styrelseordföranden Nils-Robert Persson. Cinnober har arbetat aktivt för att bibehålla en transparent kultur där delaktighet och teamwork uppmuntras.

4 Affärsmodell Generell beskrivning Varje systemlösning är oftast unik, verksamhetskritisk och komplex, men grundar sig alltid på Cinnobers produktportfölj. Standardplattform med kundanpassade tillägg ger unika lösningar med bevarandet av en enkel överblick för support och innehåll. Cinnobers affärsmodell kännetecknas av en hög grad av flexibilitet och kundinteraktion. Förstadium (Pre-phase) Pre-Sale Genom många års erfarenhet från tekniksidan av finansindustrin, har Cinnober ett omfattande nätverk av kontakter och tillgång till viktiga beslutsfattare inom branschen. I princip kontaktas bolaget vid alla upphandlingar av tradingeller clearingsystem hos större marknadsaktörer. Cinnober är verksamt på en nischmarknad, där kunder och köpare generellt är sofistikerade samt besitter god kunskap om olika plattformslösningar och deras leverantörer. De flesta nya kunder vinns utifrån bolagets meriter och kundreferenser. Events och branschseminarier med företagsledare är viktiga kontaktpunkter och källor till försäljningsuppslag. Försäljningschefen och säljarna har erfarenhet från finansiella, tekniska och programvaruföretag. Företagsledningen är alltid inblandad i nyförsäljning, särskilt i det senare skedet av förhandlingarna. Offertförfrågan (Request For Proposal, RFP) Normalt föregås ett nytt kundkontrakt av en upphandling med offertförfrågan (RFP). En RFP-process omfattar funktionella och icke-funktionella krav (krav på att ange kriterier som kan användas för att bedöma systemets prestanda) och tar ofta flera veckor samt involverar flera personer från Cinnober. Normalt presenterar Cinnober sitt förslag personligen till den potentiella kunden. Genom hela processen sker möten mellan Cinnober och den potentiella kundens tekniska team och projektteam. Ibland vill kunden genomföra en begränsad finansiell och teknisk due diligence av Cinnober och dess teknologi. Beslutet att köpa Cinnobers lösning ligger normalt hos den verkställande ledningen och styrelsen för kunden, eftersom systemen som ska upphandlas i regel är verksamhetskritiska för dem. Förhandlingar om programlicens, utvecklingsavtal samt support- och underhållsavtal är tidskrävande och innehåller omfattande funktionella och icke-funktionella krav. Tiden för upphandlingsprocessen är för närvarande oftast över 12 månader pga den försiktighet som råder inom finansmarknaden. Designstudie och prototyp Som ett komplement till en upphandling, vill kunder i vissa fall beställa en designstudie och/eller en prototyp. Detta sker vanligen när kunden inte har en klar bild av systemkrav och applikationer. Designstudien tar Cinnober i allmänhet betalt för och normalt sysselsätter den ett begränsat antal anställda i några veckor. Det huvudsakliga syftet med designstudie och prototyp är att påvisa systemets funktionalitet för kunderna samt att ge kunden en chans att prova Cinnober som leverantör. Kundens ledning, utvecklare och användare kan få en förståelse för systemet utan att behöva läsa och förstå alla de detaljerade krav mot vilka systemet så småningom kommer att utvecklas och accepteras. En integrerad del av designstudien är de funktionella specifikationer som beskriver de formella funktionella kraven på systemet. En annan del av designstudien beskriver icke-funktionella krav på systemet. Prototypen är en begränsad version av systemet genom vilken kunden kan bedöma vissa vitala funktioner och Cinnober tar normalt betalt av kunden för detta. Projektfas I allmänhet sysselsätter installationen ett betydande antal personer från Cinnober och en intensiv interaktion med kunden. Cinnober använder sig sedan många år tillbaka av projektmetoden Scrum, vilket innebär en empirisk metod för processtyrning och är en strategi som är flexibel, anpassningsbar och produktiv. Projektet delas upp i väldefinierade delmoment (s.k. sprintar) omfattandes fyra till åtta veckor. Ett normalstort projekt löper över sex till tolv månader. Projektfasen kan indelas i följande delar: Anpassning Planeringen tar vanligtvis cirka 4 veckor och involverar flera iterationer med kunden. Längden på utveckling och anpassning varierar beroende på graden av anpassningar av standardprodukten, i form av t.ex. anslutningar till andra system och marknadsdata, och varierar från veckor till i vissa fall mer än ett år. 4 Cinnober bolagsbreskrivning

5 Den primära teststrategin är att använda krav- och/eller användningsfallsbaserade testtekniker för alla nivåer av tester. Testdriven utveckling är att föredra för att säkerställa kvalitet redan i början av livscykeln, men vanliga systemtester med ett oberoende testteam genomförs också. Målet är att ha många automatiserade funktionella tester för att göra det möjligt att kombinera hög testtäckning tillsammans med kort tid till marknaden för framtida releaser. Godkännande och installation Acceptansen av systemet är kundens formella ansvar, även om Cinnober är mycket involverat i processen. Systemacceptans brukar ta cirka 8 veckor. Installation Vid installation testas systemet i driftsmiljön med systemanvändare (t.ex. banker och mäklare). Detta är en viktig fas för att utbilda personal som kommer att driva systemet. Därefter är systemet klart för lansering. Driftfas Support och underhåll Service Desk-funktionen i sin enklaste form bör fungera som en Single Point of Contact, SPOC, för kunden. I den skiktade modellen ovan, består denna SPOC av två nivåer, eller serviceenheter. Ett exempel på den nyckelkompetens som krävs för personal som arbetar med dessa frågor är en grundläggande förståelse för kundernas unika system, felsökningsverktyg, samt en god förståelse för specifikationer av gränssnitt. Personalen ansvarar både för det inkommande samtalet och hanteringen av lösningsförfarandet. I händelse av att en fråga eller ett tillbud inte kan lösas av kundens första linjens support, kommer de att kunna interagera med Cinnober andra linjens support för att lösa incidenten. Problemhantering kan leda till att ett identifierat fel behöver åtgärdas och korrigeras. Andra linjens support eskalerar i så fall problemet till tredje linjens support som är utvecklingsresurser hos Cinnober med insyn i tidigare leveranser och projekt. Managed Service Cinnober ansvarar för driften av ett antal marknadsplatser. Managed Service innebär att Cinnober tar ansvar för total systemdrift, monitorering och systemunderhåll. Cinnober bolagsbeskrivning 5

6 Intäktsmodell Allmänt Vid förhandling av avtal och prissättning beaktar Cinnober alltid de totala förväntade intäkterna under systemets livscykel. Från och med 2013 har Cinnober ändrat strategin för hur bolaget offererar betalning av licenser i syfte att åstadkomma en ökad andel återkommande intäkter totalt. Målsättningen är att ha alla kostnader täckta av återkommande intäkter. Fördelning av bolagets intäkter Bolagets nettoomsättning för de första tolv månaderna under räkenskapsåret 2013/2014 fördelar sig så här: Cinnober offererar nästan uteslutande med fastprisuppdrag och har ett stark track record för att alltid leverera på tid och budget. Nedan följer en översikt över de primära intäktskällorna: Programvarulicensintäkter Storleken på programvarulicensavgiften beror bland annat på vilka applikationer som ska läggas på plattformen, geografisk täckning samt förväntade transaktionsvolymer. Avgiften bestäms på förhand.licenskontrakt skrivs oftast på 5 år och kan därefter förlängas. Intäkter från kundanspassning av system Beloppen kan variera betydligt beroende på graden av anpassningskrav. Priset fastställs på förhand. Avgiften betalas i 2 omgångar, 50 % vid signering av avtal och 50 % vid kundacceptans. Projektintäkter Återkommande intäkter Övriga intäkter Support- och underhållsintäkter Årlig support- och underhållsavgift betalas från och med den tidpunkt då systemet har accepterats och så länge som licenskontraktet är aktivt. Avgiften fastställs på förhand och faktureras oftast kvartalsvis. Hostingintäkter Fast belopp faktureras kvartalsvis. För vissa kunder är hostingavgiften en betydande del av den totala kostnaden för systemet. Ändringsbegäransintäkter (Change requests) Detta avser förändringar av mjukvarulösningen som inte omfattas av programvarulicens och utvecklingsavtal. Avgiften bestäms företrädesvis i förväg innan jobbet påbörjas. Clearing Clearing Trading Trading Övrigt Övrigt Intäkter för designstudie och prototyp Priset bestäms normalt i förväg innan jobbet påbörjas, men debiteras undantagsvis per timme, och betalas oftast 50 % vid starten och 50 % vid slutförandet av designstudien. 6 Cinnober bolagsbreskrivning

7 Organisation och anställda Cinnober har en slimmad organisation med ett minimum av stabsfunktioner och administration. Bolaget har totalt cirka 250 medarbetare, varav de flesta arbetar på huvudkontoret i Stockholm, samt ett kontor i Umeå med 50-talet medarbetare. Ledningsgruppen består av fem personer och sammanträder en gång i veckan. Varje måndag arrangeras ett möte med alla anställda. Dessa möten har haft stor betydelse för utvecklingen av den starka företagskulturen och för att samordna arbetet. Projektkontoret rapporterar status på projekten till vd veckovis. De flesta av medarbetarna har en akademisk bakgrund och många har dessutom lång erfarenhet från teknologi-, börsoch clearingverksamhet. Utöver den djupa branscherfarenheten är en av Cinnobers styrkor flexibilitet och mångfald, där den internationella prägeln är stark dels med den starka exportinriktningen men även genom att närmare 30 olika nationaliteter finns representerade inom bolaget. Personalomsättningen är låg; 8% för den tolvmånadersperiod som slutade Cinnober har sedan starten kunnat anställa talangfulla individer med en kombination av kompetens inom handel- och transaktionsteknologi samt affärskunskap om de finansiella marknaderna. Praktiskt taget alla anställda har rekryteras från bolagets kontakter i branschen. Cinnober har lyckats attrahera dessa individer tack vare sin banbrytande teknik och möjligheten att arbeta tillsammans med de bästa, samt tack vare sin lönsamma, snabbväxande och framgångsrika verksamhet. Dessutom anser Cinnober att bolagets decentraliserade organisationsstruktur och företagskultur, som är baserad på öppenhet, respekt, främjande av innovation och teamarbete är viktiga faktorer. Många har också lockas av möjligheten att arbeta med internationella kunder. Beroendet av nyckelpersoner har successivt minskat under åren. Projektmetodiken (Scrum) har spelat en viktig roll i utbildning av anställda och främjande av kunskapsutbyte. Antalet erfarna projektledare och kundansvariga har vuxit i takt med kundbasen och bolaget har visat sin förmåga att utveckla och lansera flera krävande projekt samtidigt. Nedan följer en kort beskrivning av några av de operativa funktionerna i bolaget: Kontraktshantering: Hantering av avvikelser från standardprissättning och avtalsvillkor. Utveckling: Anpassning av produktplattformen i förhållande till analys, applikationskrav och testning. Marknadsföring & Corporate Communications: PR, IR och marknadsföringsmaterial. Produktkontor: Produktutveckling, underhåll och uppdateringar. Projektkontor: Projektledning och kvalitetssäkring. Försäljning: Förutom säljarna är ledande befattningshavare, och vd, involverade i försäljningsverksamheten. Support & Hosting: Support och drift av system hos kunder. 7

8 Marknad, kunder och efterfrågan Cinnobers kunder och målgrupp utgörs främst av: Börser och andra marknadsplatser Clearinghus Större banker och mäklarhus Cinnober är en världsledande aktör i segmentet börser och clearinghus och blir som regel alltid inbjudna att delta i de upphandlingar som sker. Gentemot banker och mäklarhus så fokuserar Cinnober främst på västeuropeiska aktörer gällande tradingerbjudande. Cinnobers förvärv av Markit BOAT per har tillfört ett antal nya kunder inom segmentet som bolaget kan bygga vidare på. BOAT är en utmärkt plattform för att nå ett 40-tal kunder som redan är uppkopplade till plattformen och som kan erbjudas fler av bolagets existerande produkter och tjänster. I core segmentet riktar Cinnober sig till de stora aktörerna och bolagets marknad är geografiskt utspridd, främst över de amerikanska kontinenterna, Europa och Asien. Listan av affärskritiska systemlösningar baserade på TRADExpress som levererats i tid, inom budgetramar och i enlighet med kundens krav är mycket lång och en stor tillgång i bolagets säljarbete. Utveckling och drivkrafter Cinnober har under de senaste åren haft en fortsatt positiv utveckling trots hård konkurrens, vilket till stor del kan förklaras av beslutet för fyra år sedan att aktivt gå in i ett nytt produktsegment (Clearing). Två konkreta exempel där detta påverkat Cinnobers kunder återfinns i Toronto (Alpha) och Stockholm (Burgundy). Som ett direkt resultat av dessa sammanslagningar har båda dessa tidigare kunder nu övergått till andra operativa teknologilösningar. Regleringar Nya regleringar såsom Dodd-Frank i USA och MiFID II i Europa, vilka är flera år försenade men uppkommit som ett resultat av brister på de internationella finansmarknaderna, påverkar marknaden och öppnar upp en mängd intressanta affärsmöjligheter för en snabbfotad och innova tiv aktör som Cinnober. Cinnober har en lång och stark tradition i att utveckla nya och banbrytande lösningar utifrån just föränd rade eller nyuppkomna behov på marknaden. Under perioden genomfördes den senaste stora vågen av regleringsförändringar, exempelvis MiFID I som avreglerade stora delar av den europeiska börshandeln. Cinnober påverkades mycket gynnsamt av dessa förändringar och expanderade kraftigt i samband med detta. Det är Cinnobers bedömning att bolaget står inför liknande möjligheter under de närmsta åren då såväl marknadsplatser, clearingorganisationer som banker och mäklarhus kommer behöva investera i ny teknologi. Förändrad handel och handelsmönster Förändringar sker löpande på marknaden i vilka instrument som tilldrar sig störst uppmärksamhet och handel. Exempelvis har aktiehandeln gått ned och handeln med råvaror gått upp i volym de senaste åren. Konsolidering Noterbart under de senaste åren är en negativ trend hos många av bolagets nuvarande och potentiella kunder gällande handlade volymer. Detta är en av grunderna till en fortsatt konsolidering av olika marknadsplatser som påverkar bolagets befintliga och potentiella kunder, samt i förlängningen Cinnober. 8 Cinnober bolagsbreskrivning

9 Geografisk utblick och befintliga kunder Europa och Nordamerika är mycket viktiga för bolagets traditionella marknad bestående av främst börser och clearinghus. Inte minst skapar regulatoriska förändringar och konsolideringar på dessa marknader nya och spännande möjligheter för en aktör som Cinnober. Härutöver finns ett fokus på tillväxtekonomier, dvs Asien (allmänt), BRICS-länderna (allmänt), Mellanöstern (selektivt) och Sydamerika (selektivt). Med undantag av Sydafrika anses den afrikanska marknaden allmänt sett vara mindre väl utvecklad, och affärsmöjligheterna där bedöms från fall till fall. I segmentet banker och större mäklarhus så fokuserar Cinnober främst på Västeuropa. Nedan följer en kortare introduktion till de huvudsakliga och större geografiska regionerna som Cinnober är verksamma inom. Amerika I USA har delar av den nya Dodd-Frank-lagstiftningen trätt i kraft under 2013 med följd att olika aktörer behövt eller behöver nya systemlösningar för att klara förändrade krav. Målsättningen är att göra handeln mer transparent med fokus på clearing-relaterade krav och reglering av handel som tidigare skett utanför börs, vilket ställer krav på handels-, övervaknings- och clearing-system. Genom att reglera handeln vill man öka kontrollen av utestående risker och lindra framtida finanskrascher. Tillväxtmarknaderna i Syd- och Latinamerika mognar och tar nya initiativ vilket visat sig i systemförfrågningar i regionen. Brasilianska BM&FBOVESPA är dominanten i regionen och står för mellan % av all handel söder om USA. Asien Cinnobers bedömning är att Asien generellt sett ligger efter USA och Europa teknikmässigt med gamla system. Detta faktum, kombinerat med tillväxt och höjda krav på funktionalitet och kvalitet från Connobers kunders kunder har lett till ett uppdämt behov av nya handels- och clearingsystem. Den stora Hong Kongbörsen HKEx, förvärvade under 2012 London Metal Exchange, en av Cinnobers äldsta kundrelationer. Befintliga asiatiska kunder till Cinnober är bl.a. Dubai Gold & Commodity Exchange, Qatar Exchange samt Stock Exchange of Thailand. Europa I Europa, där börs- och clearingmarknaderna är relativt mogna, förväntas kommande EU-regleringar i finanskrisen spår komma att medföra behov av nya eller uppgraderade systemlösningar. Regleringarna i Europa liknar de USA genomför, men ligger något senare rent tidsmässigt och införs nu löpande under 2014/2015. Efter några år av ökad konkurrens mellan aktiebörser till följd av avreglering är marknaden nu, bland annat på grund av sviktande handelsvolymer, inne i en fas av sammangåenden och uppköp. De traditionella aktiebörserna försöker samtidigt bredda sitt utbud till derivatinstrument och clearingtjänster samt i vissa fall även teknikförsäljning för att återfå omsättning och lönsamhet som de tappat i och med att de konkurrensutsatts. Exempel på befintliga kunder till Cinnober i Europa är Borsa Italiana, Deutsche Börse, Eurex, London Metal Exchange, LME Clear, BOAT (förvärvat av Cinnober 1 juli 2014) och Liffe. Befintliga kunder i regionen är BM&FBOVESPA, BEN, Markit- SERV, Javelin och Quadriserv. Cinnober bolagsbeskrivning 9

10 Cinnobers erbjudande - produkter Market surveillance Pre-trade risk controls Index calculations Baserat på en kraftfull och anpassningsbar teknologi, samt många års erfarenhet av att bygga olika typer av marknadssystem, kan Cinnober idag erbjuda lösningar som täcker alla väsentliga behov för att bygga säkra och effektiva marknadsplatser: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkning, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Samtliga paketerade systemlösningar kan kundanpassas till individuella krav och önskemål. TRADExpress plattformen Cinnobers erbjudande baseras i mångt och mycket på den egenutvecklade plattformen TRADExpress. Plattformen är i grunden oberoende av operativsystem. Cinnober har allt sedan starten av bolaget baserat sina leveranser på Java. TRAD- Express möjliggör korta ledtider från beställning till leverans och projekt där kunden kan justera kravspecifikationen under ett leveransprojekts gång, något som ofta är nödvändigt för att uppnå goda resultat i omfattande och komplexa projekt. Viktigt att framhålla är att Cinnobers plattform och teknologi är från början framtagen för att anpassas till nya behov och varierande funktionalitet detta till skillnad från flertalet konkurrerande lösningar som i första hand tagits fram för en egen marknadsplats och som man sedan försöker anpassa även till andras behov. Cinnobers plattformserbjudande står för en oberoende och flexibel teknologi. Detta är en viktig komponent i dagens föränderliga värld och gör att bolagets lösningar snabbt kan anpassas efter förändrade marknadskrav. TRADExpress plattformen är varumärkesskyddad samt skyddas av ett antal patent i Sverige och EU. Genom plattformen erbjuds en robust, redundant och skalbar infrastruktur som möjliggör avancerade och skräddarsydda lösningar. Applikationslagret, det vill säga affärslogiken, placeras ovanpå plattformsskiktet. Dessutom kan flera unika kundanpassningar inklusive integration med av kunden egenutvecklad kod placeras ovanpå detta. Flexibiliteten betyder att Cinnober kan använda sin teknologi och sitt affärskunnande för att utifrån en och samma plattform stödja unika affärsmodeller inom i princip vilken typ av handel som helst, med vilka finansiella instrument som helst. Ett område där Cinnober anser sig vara unik som leverantör i branschen. Cinnobers erbjudande innebär även en låg totalkostnad för kunden, bland annat tack vare en flexibel arkitektur hos plattformen och effektiva metoder för kodgenerering. Bolagets lösningar kräver betydligt mindre hårdvara än konkurrerande system och innebär en lägre totalkostnad för kunden, då samtliga investeringar inkluderas (kostnad för hårdvara ingår dock inte i Cinnobers pris). Med TRADExpress som grund har Cinnobers erbjudande en skiktad arkitektur. Plattformen kan användas tillsammans med olika typer av hårdvara, operativsystem och databaser. Cinnoberkan därmed snabbt anpassa sig till ny teknisk utveckling och evolution. Det tillåter bolaget bland annat att hela tiden använda marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva operativsystem, hårdvara och databaser. Cinnobers produktfilosofi går ut på att inte endast invänta kunders kravställanden utan även att försöka förutse morgondagens behov och krav. OTC-handelstjänsten Cscreen (NYSE Liffe) och erbjudanden som TRADExpress RealTime Clearing och Cinnober Surveillance är goda exempel på lösningar i marknadens absoluta framkant som från första början initierats utan befintliga kundbeställningar. 10 Cinnober bolagsbreskrivning

11 TRADExpress Trading System Börssystem för handel med finansiella instrument (aktier, råvaror, ränteprodukter, derivatinstrument etc.). Att Cinnobers lösningar har multi asset capabilities, dvs flexibiliteten att hantera vilket handlat instrument som helst, har länge varit något av en framgångsfaktor för bolaget. En viktig egenskap i dagens börssystem är svarstiden från det att en order skickas in till dess att ett svar/bekräftelse mottas av handlaren. Det har rådit något av en kamp aktiebörser emellan för att trimma systemen att bli allt snabbare för att attrahera de s.k. högfrekvenshandlarna (high frequency traders) och utvecklingen har gått fram med stormsteg de senaste 4-5 åren. Cinnobers system är idag bland de snabbaste på marknaden. Bolagets forskning och utvecklingsavdelning har tagit fram en slimmad variant av handelssystem, TRADExpress Ultra, som är cirka 20 gånger så snabbt än de system som i skrivande stund finns driftsatta på den internationella marknaden. Generellt sett så har handlade volymer sjunkit under senare år, vilket tillsammans med bland annat den allmänna finansiella oron inneburit färre nysatsningar från börser och marknadsplatser inom detta produktområde. TRADExpress RealTime Clearing Clearing- och riskhanteringssystem för clearinghus som började utvecklas och lanserades kort efter Lehman-kraschen Cinnober har traditionellt fokuserat på handelssystem, men även utvecklat och levererat viss clearing-funktionalitet genom åren. Produktsatsningen på TRADExpress RealTime Clearing baserades på analysen att clearing-branschens olika aktörer förväntades, och alltjämt förväntas, behöva göra stora systeminvesteringar de närmaste åren. Dels till följd av ökade regleringar i USA och Europa, i kölvattnet av finanskriser och dels på grund av att det är ett område som blir alltmer affärsdrivet och konkurrensutsatt. Cinnober Surveillance Cinnober Surveillance är ett övervakningssystem för handelsplatser och tillsynsmyndigheter. Systemet lanserades 2009 och har valts av och implementerats hos en rad börser, många namnkunniga och ledande. Teknologin bakom detta erbjudande är inte baserad på TRADExpress, utan drivs genom en underleverantör. Leveranser inom detta produktområde är betydligt mindre, monetärt likväl som resurskrävande, än t.ex. projekt inom clearing- eller handelsplattformar. Samtidigt har denna typ av omsättning ett generellt sett bättre täckningsbidrag samt ger mycket goda referenskunder och förhoppningar till merförsäljning genom den breddade produktportföljen. Övriga produktpaketeringar Utöver ovanstående erbjuds även produktpaketeringar för risk management, distribution av marknadsdata, indexberäkningar, etc. Cinnobers produktfilosofi går inte ut på att endast invänta kunders kravställanden utan bolaget försöker även aktivt förutse morgondagens behov och krav, något som bolaget varit väldigt framgångsrika på. Cinnober bolagsbeskrivning 11

12 Cinnobers erbjudande - tjänster SaaS-tjänsten TESS TESS är ett s.k. SaaS-erbjudande (Software-as-a-Service) som baseras på Cinnobers väletablerade börs- och tradingteknologi. Vissa kunder har en väletablerad intern organisation för systemdrift, som dock emellanåt är hårt belastad och kan sakna möjlighet att initiera nya projekt. Nya marknadsplatser kan ibland även starta helt utan IT-avdelning och med tämligen små tekniska resurser. Cinnober erbjuder därför ett komplett åtagande inom systemdrift, från dimensionering och installation till löpande drift och systemövervakning. TESS (TRADExpress Streamlined Services) lanserades med framförallt mindre börser som målgrupp mindre aktörer som kan sakna såväl möjligheter som intresse att investera tungt i licensierad och kundanpassad teknologi, utan istället attraheras av att hyra funktionalitet på abonnemangsbasis. Bolaget har även lanserat TESS Connect & Go med en mer renodlad inriktning mot banker och mäklarhus. Dessa kunder erbjuds en paketerad teknologi för att snabbt kunna hantera nya marknadsbehov och bland annat möta nya regleringskrav. En utökad satsning på detta tjänsteområde i London har påbörjats. Cinnober ser en ny trend hos denna målgrupp att vilja köpa tjänster istället för att som tidigare vilja utveckla själva. Cinteg Cinteg är en nyetablerad övervakningstjänst, vidareutvecklad från systerprodukten Cinnober Surveillance, som riktar sig mot banker och andra marknadsaktörer. Cinteg är en snabb och flexibel lösning som möjliggör ett effektivt sätt att säkerställa att man agerar i enlighet med gällande regler och förordningar, såväl som egna interna riktlinjer. Cinteg implementeras centralt i handelsflödet och kan bland annat användas för ren affärsutveckling, övervakning av algoritmisk handel samt innehåller funktionalitet för antipenningtvätt och rapporteringsskyldighet till myndigheter. Hosting & Operations En framgångsrik IT-partner inom Cinnobers marknadsnisch måste kunna leverera mer än endast pålitlig teknik. Därför är det också av stor vikt att säkerställa en smidig start genom väl fungerande processer för implementering och drift. Likaså är det viktigt att erbjuda en flexibel metod för att hantera löpande vidareutveckling, baserad på förändrade marknadskrav och kundens affärsutveckling. 12 Cinnober bolagsbreskrivning

13 Konkurrens Många aktörer i Cinnobers målgrupp, såväl börser, clearinghus som större banker, har ofta stora interna utvecklingsorganisationer. Internutveckling kan därmed med fog anses vara bolagets enskilt största konkurrens. I övrigt återfinns bland konkurrenterna, främst gentemot målgruppen börser och clearinghus, ett fåtal större och välrenommerade börser, som försöker sälja vidare sin egenutvecklade teknologi. Inom segmentet för banker och mäklarhus återfinns ett antal större och mindre konkurrenter inom olika områden. En sammanställning av ett antal namngivna konkurrenter följer nedan: Börser med teknologiförsäljning London Stock Exchange (LSE) / MillenniumIT (MIT) Londonbörsen är en av världens äldsta och mest välrenommerade marknadsplatser förvärvade LSE det sri lankesiska bolaget MillenniumIT, för att agera såväl intern leverantör som sälja teknologi externt. Nasdaq OMX Amerikanska Nasdaq grundades på 70-talet och svenska OMX har sina rötter i 80-talet. Nasdaq OMX har lång erfarenhet av systemutveckling och leveranser och har förvärvat åtskilliga andra teknologileverantörer genom åren. NYSE / NYSE Technologies New York Stock Exchange har en relativt lång tradition av att leverera teknologilösningar till såväl marknadsplatser som banker och brokers. NYSE har nyligen köpts upp av den amerikanska börsen ICE. Deutsche Börse (DB)/EUREX Deutsche Börse använder egenutvecklad teknologi. De har tidigare inte sålt sin teknologi aktivt på samma sätt som ovanstående aktörer. De har dock levererat den till ett antal partners, framförallt på marknader närliggande den tyska hemmamarknaden och där man även haft ett ägarintresse i aktuell marknadsplats. Nyligen tog man hem en affär gällande tradingsystem hos den indiska börsen Bombay Stock Exchange, BSE, i vilken man även har ett delägarskap. Mindre leverantörer Utöver ovanstående börser finns även ett antal mindre leverantörer som inte minst marknadsför lösningar och tjänster som främst konkurrerar med Cinnobers TESS-erbjudande, bland andra: PatSystems Trayport Clearing Börssystem med fokus på handelsplattformar är Cinnobers ursprungliga marknad. Under bolagets första tio år förekom dock försäljning som inkluderade mer eller mindre avancerad clearingfunktionalitet. 2008/09 beslutades en större satsning på detta område i och med utvecklandet av produkten TRADExpress RealTime Clearing. Den bakomliggande analysen för denna satsning byggde på relativt enkla observationer kring att den nyttjade teknologin i clearingbranschen var gammal och att branschen stod, och alltjämt står, inför stora tekniska utmaningar - inklusive att möta nya regulatoriska krav. Exempel på konkurrenter inom nischen för clearinglösningar: Calypso (huvudsakligen mot banker) Murex (huvudsakligen mot banker) Nasdaq OMX Marknadsövervakning 2009 lanserades Cinnobers erbjudande inom övervakningstjänster gentemot börser och marknadsplatser; Cinnober Surveillance. Teknologin är utvecklad av Scila AB, ett mindre svenskt teknologibolag som bildades med visionen att erbjuda bättre övervakningslösningar och i vilket Cinnober innehar en ägarandel om knappt 28 %. Det finns ett exklusivt sälj- och marknadsföringsavtal mellan de två enskilda bolagen. Antalet konkurrenter inom övervakningsområdet har ökat dramatiskt under senare år då även andra aktörer gjort analysen att det finns ett stort behov av ny teknik inom området, såväl hos marknadsplatser som hos banker och mäklarhus. Exempel på konkurrenter inom övervakningsområdet är: Accelus Market Surveillance (Thomson Reuters) Nasdaq OMX/Smarts Redkite Sungard/Protegent Trapets GMEX Technologies Cinnober bolagsbeskrivning 13

14 Finansiell översikt Nedanstående finansiella översikt avseende räkenskapsåren 1 juli juni 2010, 1 juli juni 2011, 1 juli juni 2012, 1 juli juni 2013 samt tolvmånadersperioden har hämtats ut bolagets reviderade räkenskaper, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Räkenskapsåret har, enligt beslut på extra bolagsstämma per den 26 juni, ändrats till kalenderår, och därmed förlängts till 31 december Detta som ett led i att ytterligare anpassa bolaget för ett listbyte till NASDAQ OMX First North. Nedanstående sammandrag av bolagets räkenskaper bör läsas tillsammans med bolagets reviderade räkenskaper med tillhörande noter för ovanstående nämnda perioder, vilka finns tillgängliga på Fem år i sammandrag Koncernen Nettoomsättning (MSEK) 278,4 295,8 256,0 223, ,7 Rörelseresultat (MSEK) 3,1 1 18,0 2 20,4 3 14,8 4 20,0 Resultat före skatt (MSEK) 3,0 1 19,9 2 22,8 3 15,1 4 25,1 Periodens resultat (MSEK) 3,8 1 16,8 2 18,1 3 10,8 4 18,3 Rörelsemarginal (%) 1,1 1 6,1 2 8,0 3 6,7 4 9,0 Nettomarginal (%) 1,4 1 5,7 2 7,1 3 4,8 4 8,2 Eget kapital (MSEK) 119,5 130,8 114,0 137,8 142,0 Eget kapital per aktie (SEK) 54,8 59,9 52,2 63,1 65,1 Soliditet (%) 60,4 56,7 51,5 69,5 72,5 Kassalikviditet (%) 196,5 189,5 185,3 259,0 362,1 1 I rörelseresultatet för 2013/2014 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 1,0 MSEK 2 I rörelseresultatet för 2012/2013 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 9,8 MSEK 3 I rörelseresultatet för 2011/2012 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 6,9 MSEK. 4 I omsättningen för räkenskapsåret 2010/2011 ingår en positiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. Finansiell kalender Delårsrapport för 1 juli september 2014: 6 november Bokslutskommuniké för 1 juli december 2014: 5 februari Årsstämma planeras till april Cinnober bolagsbreskrivning

15 Aktiekapital och ägare Aktiekapital Cinnobers aktiekapital uppgår till kronor fördelat på utestående aktier. Enligt Cinnobers bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst kronor och högst kronor och antalet aktier till lägst kronor och högst kronor. Aktiernas kvotvärde är 1 kronor. Bolaget har två utestående teckningsoptionsprogram, TO2011/2014 och TO2013/2017, som kan berättiga till teckning av nya aktier och påverka aktiekapitalet enligt nedan. Aktieteckning med stöd av aktieoptioner TO2011/2014 ska kunna ske den 15 december 2014 till en teckningskurs om 80 kronor. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli kronor. Aktieteckning med stöd av teckningsoptioner TO2013/2017 ska kunna ske den 15 januari 2017 till en teckningskurs om 86,67 kronor per aktie. Om samtliga utestående optioner, st, utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli kronor. Syftet med optionsprogrammen är att förstärka de anställdas intresse för koncernens verksamhet och synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Programmen medför inte några kostnader för bolaget utöver administrativa sådana. Teckningskurserna är beräknade enligt Black & Scholes värderingsmetod. Aktierna i Cinnober är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier. Bemyndigande Cinnobers styrelse har ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst kronor. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. Handelsplats Cinnober har ansökt om och erhållit godkännande för upptagandet till handel av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag är beröknad till den 29 september Bolagets aktie kommer att ha kortnamnet CINN och ISIN-kod SE Lock-up avtal Mellan huvudägarna i Cinnober finns ett avtal avseende begränsningar av aktieöverlåtelser, ett så kallat lock-up avtal. De ägare som har undertecknat avtalet representerar per ,7% av aktierna i bolaget. Parterna förbinder sig under perioden från noteringen på First North fram till dagen efter att bolaget har avgett bokslutskommuniké för räkenskapsåret som slutar att inte sälja mer än 20% av sitt innehav vid tidpunkten för notering på First North, utan att först inhämta skriftligt samtycke från samtliga parter som undertecknat avtalet. Aktiekapitalets utveckling Datum Datum Förändring Total antal Förändring Totalt beslut registrering Transaktion antal aktier aktier aktiekapital aktiekapital Bolagets bildande Ändring nominellt värde från 134 kr till 1 kr Nyemission Fondemission vinstmedel Nyemission Nyemission Teckningsoptioner Teckningsoptioner Fondemission reservfond Cinnober bolagsbeskrivning 15

16 Aktieägare i Cinnober I tabellen nedan redovisas Cinnobers tio största aktieägare. Förteckningen baseras på aktieboken för Cinnober per Avanza som är utsedd till Certified Advisor åt Cinnober äger innan listning på First North noll (0) aktier i bolaget. Namn Kapital i % Röster i % Antal aktier Nils-Robert Persson 1, 2 18,2 18, Nortal Investments AB 2 15,1 15, Gunnar Lindell 1, 2 13,0 13, Gunnar Mjöberg 1, 2 6,2 6, Peter Lenti 1, 2 5,6 5, Peter Snellman 1, 2 5,1 5, Pär Bertilsson 1, 2 4,6 4, Capital Cube 3,2 3, Investment AB Spiltan 2,6 2, Magnus Grafström 2,6 2, Genom familj och/eller bolag 2 Omfattas av lock-up avtal, se sida 15. Lock-up avtalet omfattar inte aktier som innehas av familjemedlemmar. 16 Cinnober bolagsbreskrivning

17 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Cinnobers styrelse består för närvarande av sex personer valda av ordinarie bolagsstämma den 21 oktober Nils-Robert Persson, ordförande, f Aktier: Med familj och bolag st. Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Ledamot i Mancx & More AB, Möllan Konsult AB. Pär Bertilsson ordinarie ledamot, f Aktier: Med bolag st Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Nordea Övriga uppdrag: Ledamot i Hoddmimes Solutions AB Cecilia Lager, ordinarie ledamot, f Aktier: - Optionsinnehav: st Ordinarie sysselsättning: VD på Sherpani Advisors AB Övriga uppdrag: Ordförande i Sherpani Advisors AB, Max Mathiessen Värdepapper. Ledamot i Elanders AB (publ.), Knowit AB (publ.), Dibs payment Service AB (publ.), Kungliga Tennishallen AB, Oniva Online Group AB. Peter Lenti, ordinarie ledamot, f Aktier: Med familj st Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: - Staffan Persson, ordinarie ledamot f Aktier: Med bolag st Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: VD Swedia Capital AB Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Swedia Capital AB, Accelerator Nordic AB, DIBS payment Service AB (publ.), Darkathlon AB, Sveab Holding AB, Synthetic MR AB (publ), Nortal Investments AB, Nortal Capital AB, Swedia HighP AB, Swedia Fastigheter AB. Ledamot i Eniro AB, Quizz Golf AB, The Lexington Company AB, AB Klar-Invest. Helena Westin, ordinarie ledamot, f Aktier: 300 st Optionsinnehav: Ordinarie sysselsättning: VD på Helena Westin AB, Vice VD på Jung Relations. Övriga uppdrag: Ledamot i Prognosia AB, RFSL förbundet, Spoon Content Marketing AB, Spoon Publishing AB, Identity Works AB. Ledande befattningshavare Veronica Augustsson VD, f Aktier: st Optionsinnehav: st Övriga uppdrag: - Fredrik Backlund Head of Marketing and Corporate Communications, f Aktier: st Optionsinnehav: st Övriga uppdrag: - Anna Märta Göransson CFO, f Aktier: 300 st Optionsinnehav: st Övriga uppdrag: - Per-Anders Häll-Bedman Vice VD, f Aktier: st Optionsinnehav: st Övriga uppdrag: - Peter Lenti CTO, född 1957 Aktier: Med familj st Optionsinnehav: - Övriga uppdrag: - Hans Öberg Head of Customization, född 1962 Aktier: st Optionsinnehav: Övriga uppdrag: - Cinnober bolagsbeskrivning 17

18 Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare Under den senaste femårsperioden har ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning i sin egenskap av styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har under nämnda period dömts i något bedrägerirelaterat mål eller varit föremål för anklagelse eller sanktion utfärdad av myndighet eller yrkessammanslutning och inte heller förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några förmåner i samband med upphörandet av sitt uppdrag i bolaget utöver vad som i förekommande fall följer av regler om uppsägningstid i anställningsavtal. Det föreligger inte några familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Bolaget känner inte till några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande befattningshavares skyldigheter gentemot bolaget och sådan styrelseledamots eller sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter. Det förekommer inte heller några avtal eller transaktioner med närstående. Revisorer Bolagets revisor är Deloitte AB med auktoriserade revisorn Svante Forsberg (född 1952) som huvudansvarig. Aktieinnehav i Cinnober per : 0 aktier. Optioner: 0 st. 18 Cinnober bolagsbreskrivning

19 Risker Allmänt Cinnobers verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom bolagets kontroll medan andra lig ger utanför. Nedan beskrivs faktorer som bedöms ha särskild betydelse för framtida utveckling. Den följande beskrivningen av riskfaktorer gör inte anspåk på fullständighet, inte heller är rikserna rangordnade efter grad av betydelse. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget kan få väsentlig betydelse för bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Riskfaktorerna beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i denna bolagsbeskrivning samt en allmän omvärldsbedömning. För ett IT-inriktat bolag som Cinnober påverkas verksamheten av bland annat verksamhetsrelaterade risker, marknadsrelaterade rikser samt finansiella risker. Verksamhetsrelaterade risker utgörs t ex av projektrisker, konkurrens, rekrytering, större kunders utveckling samt kundförluster. Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och ränterisker. Det förekommer inga legala tvister i bolaget vid tidpunkten för detta dokuments undertecknande. Risker förenade med en investering i bolagets aktie Kursfall på aktiemarknaden Att äga aktier i Cinnober är förknippat med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen för bolagets aktie kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av orsaker såsom allmänna räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Cinnobers aktie kan påverkas av dessa faktorer på samma sätt som alla andra aktier, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Fluktuationer i aktiekursen och begränsad likviditet Aktiekursen för Cinnobers aktie kan i framtiden fluktuera, bl a tillföljd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med betydande kurs- och volymvariationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för bolagets aktie utvecklas. Om en aktiv och likvid handel med Cinnobers aktie inte utvecklas, kan det innebära svårigheter att sälja större poster utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Cinnober bolagsbeskrivning 19

20 Orsaker till ansökan om notering Sedan 2005 har Cinnobers aktie handlats på Alternativa Aktiemarknaden, en handelsplats under tillsyn av Finansinspektionen. Alternativa använder en modell där handeln koncentreras och utförs på vissa förutbestämda dagar, vanligen under en vecka i månaden. Cinnoberaktien har under senare år haft en månatlig handel, där aktiekursen fastställts genom auktionsförfarande. Handeln på Alternativa har erbjudit en tillfredsställande möjlighet för Cinnobers anställda och andra intresserade att köpa och sälja aktier i företaget och Cinnobers kostnader för arrangemanget har varit låga. Bolaget har dock växt betydligt sedan 2005 och gör nu bedömningen att en notering på First North skulle vara mer fördelaktig för såväl Cinnober som dess aktieägare. Därtill kommer möjligheten att kunna använda aktien som betalningsmedel vid framtida möjliga förvärv. Första dag för handel med Cinnobers aktier på NASDAQ OMX First North planeras till den 29 september Till likviditetsgarant har Erik Penser Bankaktiebolag utsetts. Ordinarie bolagsstämma efter noteringen äger rum i april Styrelsen för Cinnober är ansvarig för den information som lämnas i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i Bolagsbeskrivningen är riktiga och, till vår kännedom, Bolagsbeskrivningen inte är villkorad av utelämnande av information som allvarligt kan förvränga bilden av Bolagsbeskrivningen, inklusive all relevant information i styrelseprotokoll, revisionsrapporter och andra interna dokument. Stockholm den 11 september 2014 Cinnober Financial Technology AB (publ) Styrelsen 20 Cinnober bolagsbreskrivning

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr 556548 9654 Tid: torsdag 26 juni 2014, kl. 09.00 Plats: bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm Deltagande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr ) BOLAGSORDNING för ZetaDisplay AB (publ) (org. nr 556603-4434) Antagen på extra bolagstämma den 2016-03-21. 1 Firma Bolagets firma är ZetaDisplay AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ)

Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ) Handlingar inför årsstämma 2011 i CellaVision AB (publ) Årsstämman äger rum tisdagen den 26 april 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19A, Ideon, Lund. Insläpp och registrering från kl. 16.30.

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN) Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen. A. I syfte att anpassa bolagsordningen

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Sdiptech AB (publ) Org.nr 556672-4893 Antagen på extra bolagsstämma den 15 okt 2015 1 Firma Bolagets firma är Sdiptech AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG Aktieägarna i Originalbagarn AB (publ), org.nr. 556205-8890, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 19 maj 2017, kl. 10.00. Stämman hålls i bolagets lokaler

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG beslutad av bolagsstämman den 8 juni 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG Firma 1 Bolagets firma

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer