ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2011

2 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre riskjusterad avkastning än en traditionell aktieportfölj Korrelation med aktiemarknaden: Relativt låg AVGIFTER OCH TECKNING Fast arvode: 1,0 procent per år, debiteras kvartalsvis Prestationsbaserat arvode: 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger den så kallade avkastningströskeln 1), debiteras månadsvis Inträdesavgift: Ingen (kan högst uppgå till 3 procent) Teckning/inlösen av andelar: Månadsvis 2) Minimiinvestering vid första teckningstillfället: kronor, därefter minst kronor per teckningstillfälle TILLSYN Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Fondbolaget erhöll tillstånd att utöva fondverksamhet den 19 maj 1999 och omauktoriserades den 6 februari Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Revisorer: Carl Lindgren, KPMG AB och Mats N ordebäck, SN:s Revisorer AB FONDBOLAG Zenit Asset Management AB Organisationsnummer: Fond under förvaltning: Zenit Ägare: Brummer & Partners AB (100 procent) Aktiekapital: kronor Adress: Norrmalmstorg 14, Box 7030, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Kontakt: Investor Services (B & P Fund Services AB) Verkställande direktör: Per Josefsson Styrelse: Svante Elfving (ordförande), Per Josefsson, Stefan Löhr, Ola Paulsson och Peter Thelin Chief Compliance Officer: Joakim Schaaf Oberoende riskkontrollansvarig: Henrik Paulsson 1) Avkastningströskeln (se ordlistan) räknas fram med hjälp av fondens tröskelräntesats, som utgörs av genomsnittet av Riksbankens fixing av räntan på 90-dagars svenska statsskuldväxlar. F onden t illämpar high watermark, vilket innebär att andelsägare endast erlägger prestationsbaserat a rvode då eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln från tidigare perioder har återhämtats. 2) Blankett och information om datum för teckning respektive inlösen kan beställas hos fondbolaget eller hämtas via fondens webbplats.

3 ZENITS ÅRSBERÄTTELSE 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Zenit Asset Management AB får härmed avge följande årsberättelse för fonden Zenit för verksamhetsåret Brummer & Partners...4 Förvaltarna har ordet...5 Förvaltningsfilosofi och placeringsinriktning...5 Sammanfattning...5 Osäkerheter på grund av obalanser i världsekonomin...6 Svagare i Kina, starkare i USA...6 Skuld- och bankkriser eskalerade under året...7 Många problem återstår att lösa i Europa...7 Kraftiga börsfall på slagiga aktiemarknader...8 Zenits utveckling under året...9 Portföljrisker och riskhantering...10 Framtidssatsningar i en turbulent och mer reglerad omvärld...10 Utsikter...10 Förvaltningsberättelse...13 Fondförmögenhet...13 Fondens kostnader...13 Utdelning...13 Fondbestämmelser...13 Riskhantering...13 Övrigt...13 Räkenskaper...15 Resultaträkning...15 Balansräkning...16 Fondförmögenhet (finansiella instrument)...18 Redovisningsprinciper...24 Övrig information...24 Förändring av fondförmögenhet...24 Andelsvärde...25 Andelsägares kostnader...25 Revisionsberättelse...25 Förvaltningsorganisation...26 Ordlista...27 Zenit är en specialfond enligt 1 kap 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder. Zenit är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Zenit har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant er bjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Zenit Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen i denna rapport ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. I samband med en sådan bedömning ska envar förlita sig endast på den information som finns i fondens faktablad och informationsbroschyr. Dessa går att ladda ner från Det finns inga garantier för att en investering i fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Zenit Asset Management AB tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

4 Brummer & Partners Brummer & Partners rankas som en av Europas ledande kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning och lanserade Sveriges första hedgefond Brummer & Partners affärsidé är att erbjuda ett väldiversifierat utbud av aktivt förvaltade fonder genom att samla skickliga förvaltare med olika förvaltningsstrategier inom samma företagsgrupp. Gruppen förvaltar 96 miljarder kronor åt institutioner, företag och privatpersoner. Brummer & Partners har drygt 250 anställda och kontor i sex länder. Målet är att skapa en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Genom att gruppens investeringsprodukter har olika förvaltningsstrategier med låg inbördes korrelation, kan investerarna ges goda möjligheter till effektiv förvaltning av sina portföljer. Brummer & Partners förvaltar nio hedgefonder och en multistrategifond, som erbjuds i såväl en obelånad som en belånad version. Brummer & Partners hedgefonder och fondbolag har olika geografisk hemvist. För privata investerare och arbetsgivare erbjuder Brummer & Partners Brummer Life där spararna kan placera i Brummer Multi-Strategy och gruppens övriga aktivt förvaltade fonder enskilt eller i kombination med ett brett utbud av index fonder med låga eller inga förvaltningsavgifter. Brummer Life erbjuds både som direktsparande via fonddepå online och som försäkringssparande i Brummer Life Försäkringsaktiebolag. De i gruppen ingående fondbolagen ägs gemensamt med fondernas förvaltare. Brummer & Partners AB investerar också direkt i de fonder som ingår i gruppen för att markera Archipel Zenit Lynx Brummer Multi- Strategy Futuris Benros Manticore det gemensamma intresset mellan Brummer & Partners AB och övriga fondandelsägare. Det helägda dotterbolaget B & P Fund Services (BFS) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. BFS erbjuder ett brett utbud av tjänster inom områdena distribution, fondadministration, legal & compliance samt kundservice till fondbolag inom gruppen. BFS, vars verksamhet är skild från fondbolagen och förvaltningsarbetet, genomför enligt uppdragsavtal daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder. Dessutom värderas samtliga förvaltningsstrategier i gruppen av en oberoende tredje part i syfte att ytterligare öka kontrollen och möta kraven från internationella investerare. Brummer & Partners är en av initiativtagarna till, och som enda svenska fondbolag undertecknare av, Hedge Fund Standards Board (HFSB). HFSB är ett branschinitiativ och verkar för bästa praxis när det gäller standarder för hedgefondförvaltning, exempelvis kring informationsgivning, risk- och avkastningsanalys samt organisation och ledning. Brummer & Partners stödjer Svenska matematiksamfundet och Skolornas matematiktävling som årligen genomförs på Sveriges gymnasieskolor och är en viktig plantskola för unga matematiktalanger. Brummer & Partners är också en av Moderna Museets huvudsponsorer. Mer information om Brummer & Partners finns på BRUMMER MULTI-STRATEGY Brummer Multi-Strategy är en multistrategifond som investerar i våra aktivt förvaltade singelstrategifonder. Dessa fonder har alla olika inriktning och utvecklas därför olika över tiden. Med Brummer Multi-Strategy erbjuder investerare en bred exponering mot hela Brummer & Partners utbud av hedgefonder. Målet är att erbjuda en god riskjusterad avkastning. Fonden passar till exempel investerare som vill höja den förväntade avkastningen och sänka risken i en traditionell aktie- och obligationsportfölj. Brummer Multi-Strategy har inga fasta eller prestationsbaserade avgifter, utan arvodet tas enbart ut i de ingående fonderna. Fonden finns även i en eurodenominerad version Brummer Multi-Strategy Euro samt den belånade Brummer Multi-Strategy 2xL. Nektar Observatory Orvent 4

5 Förvaltarna har ordet FÖRVALTNINGSFILOSOFI OCH PLACERINGS- INRIKTNING Zenit är en absolutavkastande fond, även kallad hedgefond, med inriktning mot aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Förvaltarna arbetar med en placeringshorisont på cirka sex till tolv månader. Basen för förvaltningsarbetet är fundamental aktieanalys av enskilda bolag, vilken kombineras med affärsorienterad makroekonomisk analys. Detta kompletteras av förvaltarnas uppfattning om marknadsutveckling, momentum och likviditetsaspekter. Fonden har en global inriktning med fokus på Europa och Norden. Zenits förvaltningsmål är att generera en årlig positiv avkastning till sina andelsägare. Fondens avkastning ska vara mindre beroende av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden över tiden. Det betyder att Zenits andelsvärde kan öka eller minska oberoende av hur aktiemarknaderna utvecklas. Dessutom ska den riskjusterade avkastningen vara bättre än för en traditionell aktieportfölj. Zenits förvaltningsmodell syftar till att skapa en god långsiktig avkastning. Som hedgefond utnyttjas både långa och korta positioner i förvaltningen. Positioner som av någon anledning utvecklas ogynnsamt hanteras på olika sätt beroende på våra bedömningar. En restriktion är att eventuella förluster ska begränsas genom våra riskhanteringsmetoder så att kapitalet kan bevaras. Denna förvaltningsfilosofi innebär att fondens avkastningsprofil blir asymmetrisk, det vill säga fonden ska över tiden visa fler vinst- än förlustperioder och i genomsnitt större vinster än förluster. SAMMANFATTNING För år 2011 redovisar Zenit en avkastning på 4,01 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Fondens ackumulerade avkastning sedan startdatum den 1 juli 1996 uppgår till 961,26 procent, vilket motsvarar 16,46 procents årlig avkastning med en Sharpe-kvot på 1, var ett svårt år för aktieplacerare oavsett förvaltningsinriktning i en miljö med övervägande negativ avkastning på världens börser med hög volatilitet och stor påverkan från politiska åtgärder. I vår strävan att skydda kapitalet valde vi tidvis att begränsa risktagandet i fonden, men hade trots detta en negativ avkastning, vilket inte är tillfredsställande. Första kvartalet blev fondens bästa och gynnades framför allt av försäljningen av fondens innehav i Parmalat och av en god utveckling för innehaven i indexterminer. Till det goda kvartalsresultatet bidrog även att vi ökade risktagandet något efter börsnedgången i mars. Andra kvartalet gav ett visst minusresultat efter att fonden tappat avkastning under senare delen av perioden. Resultattappet berodde främst på att vi växlade över till positiv exponering i fonden efter att ha haft en nettokort position under börsnedgången i maj. Risktagandet låg generellt på en förhållandevis låg nivå. Under andra halvåret var de finansiella marknaderna inledningsvis mycket pressade och kännetecknades av hög volatilitet och breda kursfall. Negativa siffror för makroekonomisk utveckling varvades med politisk oenighet och ökad fokus på länders bristande betalningsförmåga. Olika politiska utspel bidrog till stor osäkerhet och tvära kast på Frekvensfördelning sedan start Antal månadsobservationer Zenit Värdeutveckling sedan start Zenit (SEK) SIX Return Index (SEK) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund L/S Equity Index (USD) MSCI World Index (lokal valuta) Index = 100 per 30 juni Månadsavkastning, % Sedan starten 1996 har Zenit redovisat en månadsavkastning på m ellan 1 och 2 procent vid 28 tillfällen. Två tredjedelar av Zenits månads observationer överstiger nollstrecket. Historiskt visar fonden därmed en asymmetrisk avkastningsprofil Med en uppgång på 961 procent sedan starten 1996 har Zenit visat en väsentligt bättre avkastning än andra hedgefonder med lik nande inriktning. Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund L/S Equity Index uppgång under perioden var 293 procent. Zenits korrelation med detta index har varit låg (0,25). 5

6 marknaderna. En sådan marknadsmiljö inbjöd inte till ökat risktagande vare sig i fråga om riktning för portföljen eller större enskilda positioner då även korrelationen mellan enskilda aktier var mycket hög. Tillsammans med en negativ avkastning för fonden ledde detta till att risken i Zenit hölls låg under största delen av andra halvåret. Under året föll MSCI:s världsindex med 5,49 procent, MSCI Europe med 9,34 procent och Stockholmsbörsen med 13,51 procent. Avkastningen på en 90-dagars statsskuldväxel uppgick till 1,60 procent. Genomsnittsavkastningen för long-short equity hedgefonder uppgick under 2011 till 7,31 procent (Credit Suisse Long/Short Equity Hedgefund Index). Zenits fondförmögenhet var vid årets utgång 9,0 miljarder kronor. OSÄKERHET PÅ GRUND AV OBALANSER I VÄRLDS- EKONOMIN Den globala makroekonomiska utvecklingen överträffade marknadens förväntningar under årets inledning, trots politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern. Efter detta kom den omfattande naturkatastrofen i Japan med dess svåra följder. Den globala ekonomins utveckling var dock fortsatt tudelad där de snabbväxande länderna i Asien, framför allt Kina, kännetecknades av ett högt kapacitetsutnyttjande som medförde risk för obalanser och ökad inflation. Det orsakade bland annat ett antal räntehöjningar i Kina för att motverka överhettning och en alltför stark kreditexpansion. Tillväxttakten i stora delar av västvärlden, främst USA och Europa, var dock långsammare. Till den negativa bilden här bidrog även ledig kapacitet och hög arbetslöshet. Även i Europa var den ekonomiska utvecklingen tudelad under första kvartalet med god tillväxt framför allt i Tyskland och de nordiska länderna. De mest påtagliga riskerna kunde härledas till svaga statsfinanser i flera länder och en i vissa delar underkapitaliserad banksektor. Ett flertal länder i Europa dras med stora budgetunderskott och måste genomföra finanspolitiska åtstramningar. Kombinationer av åtstramande åtgärder i form av skattehöjningar och budgetnedskärningar började också genomföras i flera länder, vilket fick en dämpande inverkan på den ekonomiska tillväxten. Greklands problematiska situation var, och är alltjämt, föremål för många politiska diskussioner, men det som fick marknaderna att falla under året var en stigande oro kring andra, betydligt större, europeiska ekonomier. Bland dessa problemländer flyttades fokus till Italien, som har världens tredje största statsskuld, men även Spanien och Frankrike utsattes för press. Det ledde till stor turbulens och fortsatt stigande räntor för dessa länders statspapper. SVAGARE I KINA, STARKARE I USA I de stora utvecklingsländerna kom flera tecken på en viss uppbromsning av tillväxten under året. Kina växte till exempel med drygt 9 procent under tredje kvartalet, vilket i sig var en god nivå, men den lägsta nivån sedan Vidare föll såväl inköpschefsindex som huspriser tillbaka. För att hålla uppe tillväxten vidtog centralbank och regering stimulerande åtgärder för att underlätta kreditgivningen, inte minst till små och medelstora företag. Den privata konsumtionen stimulerades genom sänkt inkomstskatt. Det finns fortfarande en viss oro kring banksystemet och enskilda regioners expansiva utlåning, men också för den snabba expansionen av vissa delar av fastighetsmarknaden. Till skillnad från stora delar av Europa och USA, har flera tillväxtländer ett penningpolitiskt utrymme att stimulera genom sänkta räntor. Den amerikanska ekonomin gav tvetydiga signaler under året. Under första kvartalet redovisades allt tydligare tecken på en återhämtning. God makroekonomisk statistik presenterades i bland annat ledande indikatorer, sentiment bland företagare och konsumenter och inte minst en växande sysselsättning. En viss ökning kunde också registreras i kreditgivningen till företagssektorn en bit in på första halvåret. En stor del av återhämtningen berodde på kraftiga ekonomiskpolitiska stimulanser genom mycket lätt penningpolitik med kvantitativa lättnader (QE2) och expansiv finanspolitik. Utvecklingen i USA följde annars i stort sett samma mönster som i Europa; stor osäkerhet, låsta politiska positioner, oförmåga att hantera skuldproblemen och viss oro kring kreditvärdigheten för amerikanska investmentbanker. Till den dystra bilden bidrog också ratinginstitutet Standard & Poor s sänkning av USA:s kreditbetyg under sensommaren. Trots denna nedgradering låg amerikanska räntor kvar på en låg, eller till och med fallande, nivå. Det främsta skälet var investerarnas flykt till säkra placeringar ( flight to quality ) och amerikanska statspapper anses fortsatt relativt andra placeringsalternativ som säkra placeringar. Till detta kom Federal Reserves löften att behålla de låga korträntorna fram till 2013 samt utöka köpen av amerikanska statspapper i den så kallade Operation Twist som syftar till att hålla kvar även de längre marknadsräntorna på en låg nivå. Efter några svaga månader inträdde en positiv scenförändring i USA mot slutet av året. Flera indikatorer visade på en oväntat stark amerikansk utveckling. Inte minst arbetsmarknadssiffrorna överraskade positivt, men också husmarknaden förbättrades. Detta kan vara tecken på att den privata sektorn genom sin flexibilitet kunnat hantera stora delar av sina problem och att den privata sektorn börjar komma i balans. Däremot kunde det konstateras att den politiska låsningen kring den offentliga ekonomin fanns kvar, liksom statens budget- och skuldproblem. Förhoppningarna om att den superkommitté som tillsattes för att komma överens om nedskärningar i statsbudgeten kom på skam, vilket innebär att automatiska budgetspärrar kommer att slå till från och med år De sista dagarna före jul kom dock politikerna överens om en förlängning av rabatten på inkomstskatt under ytterligare några månader 2012, vilket innebär att det finns en viss fortsatt stimulans av den privata konsumtionen. Det kommande presidentvalet i USA medför dock att de politiska låsningarna kommer att finnas kvar under stora delar av

7 Value-at-Risk 1) sedan 2003 Procent av fondförmögenhet 2,5 Högsta Genomsnitt Lägsta 2,0 Brutto- och nettoexponering sedan 2003 Procent av fondförmögenhet Bruttoexponering Långa positioner Nettoexponering Korta positioner 1, ,0 0 0, , ) VaR-måttet speglar den förlustnivå som Zenit förväntas överskrida 1 dag av 20 eller i 5 procent av fallen SKULD- OCH BANKKRISER ESKALERADE UNDER ÅRET Under andra halvåret blåste åter nya stormvindar upp på de finansiella marknaderna på grund av tilltagande oro bland investerare för flera länders förmåga, eller brist på förmåga, att hantera sina statsskulder. Problemen förstärktes av bristen på politisk enighet om hur och i vilken omfattning utsatta länder ska hjälpas (gäller främst euroområdet) samt om budgetunderskotten ska finansieras av höjda skatter eller lägre offentliga utgifter (USA). Marknaden har för närvarande svagt förtroende för politikers förmåga att hantera statsbudgetar och statsskuldsnivåer. Det som gör situationen problematisk är att de statsfinansiella problemen intimt hänger samman med banksektorns problem, eftersom bankerna har stora innehav av statsobligationer från olika länder. Problemen är mest uppenbara i Europa där banksystemet under sommaren började få allt större svårigheter att klara sin marknadsupplåning. Utöver inlåning har de enda öppna vägarna för bankerna att hitta finansiering varit genom likviditetsstöd från centralbanker eller genom säkerställda obligationer. Även om detta varit tydligast för europeiska banker med exponering mot så kalllade PIIGS-länders statsskulder, så utvecklades finansieringsproblematiken till ett globalt problem och medförde ökade finansieringskostnader också för svenska, amerikanska och asiatiska banker under året. För att hantera problemen med att hitta finansiering började ett antal av Europas större banker att under andra halvåret presentera planer för att minska sina balansräkningar. Detta sker antingen genom minskad utlåning eller genom försäljning av andra tillgångar. Dessa åtgärder satte fortsatt press på kreditmarknaden under året. Problematiken påminde således om situationen efter subprime-krisen Om bantningen av balansräkningar sker samtidigt hos många banker, blir konsekvenserna för de finansiella marknaderna och den globala ekonomin svåra att överblicka, och denna osäkerhet bidrog till oron på marknaden under året. Om tillgången till krediter stryps minskar det i sin tur företagens och hushållens investeringsvilja. Sker detta samtidigt som den statsfinansiella situationen i flera länder kräver resoluta sparåtgärder, riskerar således de ekonomisk-politiska sparpaket som sätts in att hela tiden ligga steget efter den makroekonomiska utvecklingen. Den negativa spiralen riskerar därmed att fortsätta. MÅNGA PROBLEM ÅTERSTÅR ATT LÖSA I EUROPA Årets sista månader kan i mångt och mycket sammanfattas med fortsatt osäkerhet, där de fundamentala problemen i Europa kvarstod trots många politiska toppmöten och initiativ. Prissättningen på placeringstillgångar var alltmer politiskt påverkad och allt mindre baserad på företags nuvarande fundamentala utveckling. Det sista kvartalet inleddes med en nedgradering av Italiens kreditbetyg, men efter politiska utfästelser om att lösningar på Europas skuldproblem skulle presenteras mot slutet av oktober, vände börserna snabbt. Oktober blev i stället årets bästa börsmånad då MSCI World steg med 9 procent och S & P 500 med hela 11 procent. Italien, liksom Grekland, sattes under hård press från politiskt håll och av marknaden. Omvärldstrycket ledde till regeringsskiften i båda länderna. Teknokratiskt styrda regeringar tillsattes, vilket borgar för en mer robust ekonomisk politik med nödvändiga finanspolitiska åtstramningar och mindre politisk populism. Detta var också ett krav för att stabilitetsfonderna och EU i övrigt skulle ställa upp med ytterligare resurser. Även om vissa åtgärder fått effekt, efterlyste dock markna- 7

8 den snabbt mer klarhet vad gällde de fundamentala problemen: bankfinansiering, bankkapitalisering och statsskuldshantering. Ifråga om statsskuldshantering, enades finansministrarna om 50 procents nedskrivning på grekiska obligationer, då situationen blev akut inte bara för Grekland, utan även det europeiska valutasamarbetet och eurons ställning började ifrågasättas alltmer. Under december nåddes överenskommelser om att samtliga europeiska länder ska lagstifta om framtida budgetbalans. Vidare diskuterades utökning av den europeiska räddningsfonden EFSF till storleksordningen miljarder euro och diskussioner fördes även kring IMF:s roll i detta framöver. Stressen inom EMU accentuerades av att franska statsobligationsräntor steg. En av de politiska knäckfrågorna inom EMU-samarbetet, där delade meningar råder, gäller om euroobligationer ska kunna ges ut där deltagande länder tillsammans garanterar betalning. Tyskland har hittills motsatt sig detta och förespråkar snarare ändringar i EU-fördraget vad gäller sanktioner för länder som inte uppfyller budgetkraven. När det gäller bankernas finansiering, garanterade den europeiska centralbanken, ECB, en treårig repofinansiering till banksystemet till mycket låg ränta. Även tillgången till dollar underlättades genom förlängda dollarswapavtal mellan ledande centralbanker. Dessa åtgärder har minskat stressen i banksystemet men banker har fortsatt mycket svårt att finansiera sina balansräkningar för egen räkning, varför flera stora europeiska banker sannolikt fortsatt väljer att krympa sina lånestockar. Sammanfattningsvis förefaller den europeiska krisen och krishanteringen leda till en mer samordnad finanspolitik, åtminstone på sikt. Omförhandlingar av EU-fördraget kommer att ta lång tid, och det senaste toppmötet visade på flera fundamentala skillnader mellan länder, där bland annat Storbritanniens ambition att försvara London som finansiellt centrum inte föll i god jord på andra sidan Engelska kanalen. Framtida åtstramningar är nödvändiga och kommer sannolikt att hämma den ekonomiska tillväxten ytterligare genom att konsumtionsvilja och investeringsambitioner minskar. Genomsnittlig korrelation mellan globala aktier, statsobligationer, råvaror samt valutor (DXY) 0,8 0,7 3-månaders 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Källa: JP Morgan. KRAFTIGA BÖRSFALL PÅ SLAGIGA AKTIEMARKNADER Under första kvartalet hade den globala aktiemarknaden en positiv utveckling, där skillnaderna mellan olika länder var betydande. Det var framför allt den makroekonomiska utvecklingen som drev på börserna samtidigt som företagens vinstutveckling förväntades bli fortsatt god. Den amerikanska aktiemarknaden, där Zenit successivt ökade sin exponering under första kvartalet, utvecklades starkt med en uppgång på cirka 5 procent. Även de europeiska aktiemarknaderna var förhållandevis starka, medan nordiska börser hade en relativt svag utveckling. Om makroekonomin gav positivt stöd till aktiemarknaden under årets första månader, så var utvecklingen närmast den motsatta under maj och juni. De flesta börserna backade även om en rekyl uppåt inträffade under de sista dagarna i juni. Vår bedömning att vi skulle få större osäkerhet kring makroekonomin infriades, men inbromsningen kom tidigare än vi hade räknat med. Det andra halvåret förmörkades dock bilden ytterligare. Till följd av den tilltagande oron kring den makroekonomiska utvecklingen började aktiemarknader runt om i världen bli alltmer volatila med stora kursfall. Investerare visade stor ovilja att ta risk och sökte sig till säkrare tillgångar, företrädesvis statspapper, även om risknivån i flera europeiska länders statspapper alltmer kom att ifrågasättas och riskpremierna för dessa höjdes. Globala aktier (MSCI World) föll med hela 14,80 procent under det tredje kvartalet. Genom den oro som eskalerade under andra halvåret och de effekter detta medför på konsumtions- och investeringsvilja framöver, förväntade vi oss därför att vinstestimat skulle komma att justeras ner mycket och att detta kunde sätta vidare press på marknaden. Det sista kvartalet inleddes dock med en viss optimism och något ökad riskaptit. Kraftiga temporära börsuppgångar följdes dock av snabba rekyler tillbaka. Finansiella tillgångar steg eller föll som helhet (se grafen till vänster) i denna svajiga börsmiljö och korrelationen mellan olika branscher i aktiemarknaden var mycket hög. Politisk påverkan bidrog till att göra aktiemarknaden svår att investera i med stora rörelser från en dag till en annan. När det gäller företagens vinstutveckling, kom kvartalsresultaten för tredje kvartalet in på nivåer som i flera fall överträffade marknadens förväntningar. Detta överskuggades dock av skuld- och bankkriserna och deras förväntade negativa inverkan på den ekonomiska tillväxten. I takt med att den makroekonomiska utvecklingen försvagades i Europa, kom också vinstprognoserna att justeras ned (vinstprognoserna för 2012 i Europa med cirka 5 procent) under sista kvartalet. Vid årets utgång låg värderingen av aktier, mätt som P/E-tal på vinstprognoser för 2012, på cirka 9 i Europa och cirka 11,5 i USA, vilket i ett historiskt perspektiv är en låg nivå. En avgörande faktor för vilken värderingsnivå som kan vara rimlig är också om vi framöver får en inflationistisk eller deflationistisk miljö. I skrivande stund pekar det mesta på det deflationistiska scenariot och därmed förenliga låga P/E-tal. 8

9 ZENITS UTVECKLING UNDER ÅRET Portföljutvecklingen varierade under första kvartalet med en stark avslutning i mars. Den goda avkastningen berodde till stora delar på försäljningen av Zenits innehav i Parmalat. Denna position byggdes upp från sommaren 2010 och i slutet av januari 2011 bildades ett ägarkonsortium där Zenit deltog med ambitionen att bland annat förändra bolagets styrelse. Konsortiet kontrollerade 15 procent av Parmalat. Det franska bolaget Lactalis, ett privatägt bolag inom mejerinäringen, tillkännagav dock i mars att de önskade köpa upp till 30 procent av Parmalat, varvid ägarkonsortiet där Zenit ingick fick ett fördelaktigt bud på sina aktier. Hela inne havet avyttrades med god förtjänst. I Zenits basportfölj genererades under motsvarande period goda vinster från positioner inom basindustri, råvaror och energi. Vår tilltro till amerikanska aktier, där vi gradvis ökade innehaven, gav dock inte några betydande resultatbidrag, framför allt på grund av en svag utveckling för mjukvarubolag. Fondens största sektorexponeringar fanns vid utgången av första kvartalet inom amerikanska IT-bolag samt europeiska verkstadsbolag. Utdelningsterminer, som under en längre tid ingått i Zenits tematiska portfölj, var fortsatt lönsamma. Exponeringen minskades successivt under första kvartalet i samband med vinsthemtagningar i takt med att vi bedömde att vinstpotentialen i dessa positioner minskade. Baserat på vår bedömning om ökad aktivitet inom företagsförvärv, fick detta tema ett ökat inslag i Zenits tematiska portfölj under första kvartalet. Urvalet av bolag i de korgar av uppköpskandidater som byggdes upp utvecklades dock inte enligt våra förväntningar och exponeringen drogs därför successivt ner under andra kvartalet. Vi hade en mindre nedgång i portföljresultatet under april, en god utveckling i maj och en större nedgång i juni då fonden tappade 1,76 procent. Risknivån hölls generellt sett på en låg nivå under senare delen av första halvåret med låg bruttoexponering och låg men varierande positiv och negativ exponering mot aktiemarknaden. De ökade positionerna i USA gav inte några betydande resultatbidrag under andra kvartalet heller, framför allt på grund av en svag utveckling för IT-aktier. I Zenits basportfölj gjordes under andra kvartalet vinster i långa positioner inom teleoperatörer och i fondens korta position i Nokia. Förluster gjordes i fondens långa positioner i amerikanska IT-bolag, inom finanssektorn samt i råvarubolag. Basportföljens största positioner vid första halvårets utgång utgjordes av innehav inom läkemedelsindustri och råvaruindustri. I den tematiska portföljen hade Zenit alltjämt positioner i utdelningsterminer där vi efter kursfall åter började se en god vinstpotential. I början av andra halvåret tappade vi avkastning genom en kombination av dålig timing vad avser förändringar av fondens betaexponering samt ogynnsam utveckling för enskilda positioner. Det innebar att våra interna risklimiter aktiverades och risken i portföljen drogs ner. Därefter inriktades förvaltningen alltmer på att med fortsatt låg risknivå arbeta tillbaka den negativa avkastning som fonden hade Värdepappersresultat 2011 Fördelning per bransch under främst det tredje kvartalet. Under tredje kvartalet låg fondens största exponeringar i basportföljen inom verkstad och IT vilket tillsammans med utdelningsterminer stod för de största förlusterna under kvartalet. Riskhanteringen i portföljarbetet försvårades delvis av det förbud mot blankning som fortsatt råder för finansiella aktier i Europa. Under sista kvartalet utvecklades innehaven inom IT och dagligvaror negativt inom Zenits basportfölj. Vinster generades främst inom finanssektorn samt handel. Vid årets utgång var vi inom finanssektorn positiva till vissa amerikanska banker med positiva trender vad avser kreditförluster, samtidigt som vi var negativa till den europeiska delen av denna bransch. Andra innehav i basportföljen var Ebay, KPN och Daimler. Den tematiska portföljen dominerades vid årets utgång alltjämt av utdelningsterminer, där avkastningen var svag under andra halvåret, även om den förbättrades under december. Vid årsskiftet prissattes utdelningsterminerna för 2013 (utdelningar för räkenskapsåret 2012) på en nivå som motsvarade att utdelningar för större europeiska bolag skulle falla med cirka 28 procent från nivåerna för Tradingportföljen genererade ett negativt bidrag under årets sista kvartal trots vinsthemtagningar i en större händelsestyrd position i fordonssektorn. Sammantaget var Zenits portfölj något nettolång vid årets utgång med större positiva exponeringar inom utdelningsterminer, industrivaror och handel. Fondens bästa och sämsta positioner under året Bästa positioner Parmalat KPN Tele 2 Sämsta positioner Utdelningsterminer Active Biotech HTC För att ändra portföljens positionering i någon större omfattning, vill vi se klarare konturer i ett par fundamentala frå- Värdepappersresultat (tkr) Dagligvaror Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror Informationsteknik Index 1) Kraftförsörjning Material Sällanköpsvaror Telekomoperatörer Övrigt TOTALT VÄRDEPAPPERSRESULTAT ) Derivat som används för att modifiera fondens övergripande riskprofil. 9

10 Riskexponering per 31 december ) % BRANSCH Bruttoexponering VaR Delta vid 1% kursuppgång 2) Sällanköpsvaror 14,92 0,24 0,07 Finans och fastighet 10,09 0,09 0,04 Industrivaror 8,43 0,03 0,00 Material 7,72 0,04 0,00 Övrigt 19,33 0,02 Index 3) 28,03 0,26 0,08 Totalt 88,51 0,56 0,20 LAND USA 17,70 0,09 0,04 Sverige 13,33 0,16 0,06 Tyskland 9,23 0,11 0,01 Storbritannien 5,09 0,05 0,00 Nederländerna 4,73 0,05 0,01 Övriga 38,42 0,17 Totalt 88,51 0,56 0,20 1) Samtliga mått uttrycks som procent av fondförmögenheten före teckning och inlösen. Vid beräkning av fondens bruttoexponering bidrar positioner i samma underliggande värde papper enbart med sin nettoexponering. VaR-måttet avser portföljen vid utgången av månaden. VaR är ett subadditativt mått, vilket innebär att risken i den totala portföljen normalt sett är mindre än summan av dess delportföljer. VaR mäts för alla enskilda branscher och länder samt på total fondnivå. Begreppet Övriga avser de branscher och länder som inte särredovisas här. För definition av övriga begrepp, se ordlistan. 2) Ej betajusterat. 3) Derivat som används för att modifiera fondens övergripande riskprofil. gor. Dels måste frågan kring den finanspolitiska samordningen i Europa tydliggöras ytterligare, dels måste vi få en klarare uppfattning om den ekonomiska utvecklingen generellt. En funktion av detta är också att volatiliteten i marknaden måste komma ner på en rimlig nivå, vilket delvis skett i början av PORTFÖLJRISKER OCH RISKHANTERING Fondens bruttoexponering, som mäter omfattningen av fondens aktierelaterade aktiva positioner, var vid årets utgång 88,51 procent av fondens NAV. Fondens nettoexponering minskade under året från 54,22 procent till 19,60 procent. Vid samma tidpunkt var fondens beta, som mäter följsamheten mot utvalda internationella och inhemska aktieindex, 0,2. Zenits delta, som uttrycker fondens känslighet för en kursförändring på 1 procent över alla positioner, uppgick till 0,20 procent vid årsskiftet. Value-at-Risk har varierat mellan 0,26 och 1,21 procent och uppgick vid årets utgång till 0,53. Derivatinstrument har använts aktivt i fondens riskhantering för att löpande anpassa fondens långa och korta positioner samt fondens övergripande risknivå till önskad storlek. Vid årets utgång var andelen svårvärderade tillgångar, beräknad som bruttomarknadsvärde i relation till fondförmögenheten, obefintlig. Vid samma tidpunkt motsvarade de illikvida aktierelaterade positionerna cirka 2 procent av portföljen. Fondens position i utdelningsterminer ingår ej i denna beräkning. FRAMTIDSSATSNINGAR I EN TURBULENT OCH MER REGLERAD OMVÄRLD Organisationsutveckling i Stockholm och London Zenit Asset Management etablerade i samarbete med Brummer & Partners AB ett kontor i London som under hösten fick erforderliga tillstånd att bedriva fondförvaltning från Financial Services Authority (FSA), det vill säga den brittiska finansinspektionen. Kontoret bemannas av Tom Hedges och Stephen Irvine som rekryterades under första halvåret. Tom Hedges är inriktad mot banker och finansiella företag. Han har en lång dokumenterad erfarenhet som hedgefondförvaltare och kom närmast från Gartmore Investment Management, där han förvaltade fonden Alpha Gen Rhocas under åren 2004 till Stephen Irvine är inriktad mot verkstadsindustri, kemi samt gruv- och metallindustrin. Även Stephen har en lång dokumenterad erfarenhet och kommer närmast från De Putron Fund Management. Han var dessförinnan chef för europeisk lång/kort aktiehandel vid UBS i London. Under sommaren flyttade även två analytiker från Stockholmskontoret, Dag Mårtensson och Martin Saläng, över till London. I februari 2011 utsågs Martin Jonsson till biträdande investeringschef och samtidigt övergick Stefan Löhr till rollen som vice VD för Zenit Asset Management AB med fokus på likviditetshantering samt operationella och administrativa frågor. Läs om organisationsförändringar efter periodens utgång i förvaltningsberättelsen på sidan 14. Oberoende värdering och förbättrade riskmått Från och med 1 januari 2011 grundas Zenits värdering på oberoende värdering som genomförs av Citco, en av världens största aktörer inom fondadministration. Oberoende av detta fortsätter Zenit parallellt med denna externa värdering att använda B & P Fund Services AB:s värderingsrutiner för att säkerställa kvaliteten i bestämningen av marknadspriser och vid beräkningar av portföljrisker. Genom etableringen av Zenits kontor i London, rapporterar fonden numera till både den svenska Finansinspektionen och FSA i Storbritannien. Ökande myndighetskrav innebär en strukturell förändring som medför ökade kostnader för den finansiella sektorn. I förlängningen kan man förvänta en fortsatt omstrukturering, inte minst av hedgefondbranschen, mot större och starkare aktörer för att kunna möta nya institutionella krav och där mindre aktörer riskerar att slås ut. Brummer & Partners är en ledande aktör i denna branschutveckling. UTSIKTER Vid årsskiftet råder alltjämt stor osäkerhet vilket manar till fortsatt försiktighet. I ett längre perspektiv kan det vara värt att reflektera över att vi gick in 2000-talet med en helt annan riskpremienivå på aktier än vi har idag. I dagsläget är riskpremierna på aktier mycket höga, samtidigt som de är närmast 10

11 obefintliga på vissa obligationer. I ett långsiktigt perspektiv är det därför rimligt att anta att aktier blir mer intressanta som investeringsalternativ. Den utveckling vi ser i framför allt Europa har vissa likheter med hur situationen varit i Japan under många år. Det är fråga om en långvarig skuldsaneringsprocess och deflationistiska tendenser. De politiska processer som syftar till att leda mot någon form av fiskal union innehåller många risker och kan i värsta fall gå över styr, vilket måste beaktas i portföljarbetet. I Japan är dock den demografiska situationen mer problematisk. Även i USA är problemen omfattande, men här kan man notera att de amerikanska företagen har en högre flexibilitet och förefaller kunna anpassa sig snabbare, vilket visades i mer positiv statistik under slutet av Ytterligare argument som talar för aktier på lite sikt är att många företag har mycket starka balansräkningar och i flera fall är mer kreditvärdiga än stater. Den stora osäkerheten har medfört att värderingarna i ett historiskt perspektiv är låga och det finns trots rådande marknadsförhållanden möjligheter att även på kortare sikt skapa absolut avkastning genom bättre bolagsval och aktiv riskhantering. Stockholm i januari 2012 Per Josefsson Förvaltningsansvarig 11

12 NÅGRA NYCKELTAL SEDAN START 1) AVKASTNING, % Zenit (SEK) 2) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity (USD) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) MSCI World Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) ,01 7,31 2,52 5,49 13, ,68 9,28 10,95 10,01 26, ,03 19,47 18,57 25,73 52, ,56 19,76 19,07 38,69 39, ,94 13,66 12,56 4,69 2, ,31 14,38 13,86 15,55 28, ,36 9,68 7,60 15,77 36, ,54 11,56 9,65 11,32 20, ,83 17,27 15,44 24,91 34, ,99 1,60 3,04 24,09 35, ,22 3,65 4,42 14,21 14, ,81 2,08 4,85 9,88 10, ,60 47,23 23,43 27,69 69, ,79 17,18 0,36 20,66 13, ,36 21,46 25,94 22,45 27, ) 41,84 6,92 9,67 6,48 21,05 Sedan fondens start 961,26 292,77 247,13 83,99 306,10 Genomsnittlig årsavkastning sedan start 16,46 9,22 8,36 4,01 9,46 AVKASTNINGSANALYS Bästa månaden, % 13,79 13,01 8,53 10,33 21,72 Sämsta månaden, % 9,84 11,43 7,55 16,37 17,77 Genomsnittlig månadsavkastning, % 1,28 0,74 0,67 0,33 0,76 Andel positiva månader, % 65,59 63,98 69,35 58,06 58,60 Största ackumulerade värdefall, % 16,57 22,00 19,68 50,77 63,08 Återhämtning av största ackumulerade värdefall, antal månader Minst Längsta tid till ny högsta kurs, antal månader RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse, % 12,70 10,34 7,44 15,50 21,63 Downside risk, % 6,38 6,42 4,73 11,65 14,68 Sharpe-kvot 1,06 0,61 0,73 0,07 0,30 Korrelation mellan Zenit och angivet index 0,25 0,30 0,05 0,08 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 27. 2) Zenits avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. Vid negativ avkastning återförs tidigare upplupet prestationsbaserat arvode. 3) Avser perioden 1 juli till 31 december

13 Förvaltningsberättelse För verksamhetsåret 2011 redovisar Zenit en avkastning på 4,01 procent efter fast och prestationsbaserat arvode. Under samma period sjönk Dow Jones Credit Suisse L/S Equity Index, som speglar utvecklingen för hedgefonder med liknande inriktning som Zenit, med 7,31 procent. MSCI World Index (lokal valuta) minskade med 5,49 procent under året, medan en tremånaders statsskuldväxel avkastade 1,60 procent. Under de senate två åren har Zenits genomsnittliga årsavkastning varit 0,24 procent efter arvoden, medan standardavvikelsen noteras till 7,86 procent på årsbasis. Korrelationen mellan Zenit och andra aktiebaserade hedgefonder har varit 0,60 under perioden. FONDFÖRMÖGENHET Per 31 december 2011 uppgick Zenits fondförmögenhet till 9 037,5 miljoner kronor. Detta är en minskning med 1 125,0 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Under 2011 var andelsutgivningen 875,2 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 1 577,6 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på 422,6 miljoner kronor. De onoterade innehaven i Zenit utgjorde 0,51 procent av fondförmögenheten per 31 december FONDENS KOSTNADER Under året har fonden betalat 55,7 miljoner och 28,3 miljoner kronor i aktie- respektive optionscourtage. Kostnaderna för värdepapperslån uppgick till 9,5 miljoner kronor. Fasta och prestationsbaserade arvoden till fondbolaget belastade fonden med 101,7 respektive 86,5 miljoner kronor. Fondens TER (Total Expense Ratio) beräknad enligt Fond bolagens Förenings rekommendation var 1,88 procent under UTDELNING Fonden redovisar inget skattepliktigt resultat för verksamhetsåret 2011 och lämnar därmed inte någon utdelning. Den svenska skattelagstiftningen avseende fonder har under 2012 ändrats. Ändringen medför att fonden i framtiden inte kommer att behöva lämna utdelning för att undvika dubbelbeskattning. FONDBESTÄMMELSER Under perioden har det inte skett några förändringar i Zenits fondbestämmelser. RISKHANTERING Riskhantering är en väsentlig och integrerad del av Zenits förvaltningsprocess. Fondbolagets styrelse identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som förvaltarna sammantaget tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Utöver detta sätter den förvaltningsansvariga ytterligare limiter för varje enskild förvaltare. Limiterna är satta så att de harmonierar med fondens förvaltningsmål. Fondens risk, mätt som en årlig standardavvikelse, förväntas uppgå till mellan 5 och 15 procent (rullande 12 månader). Det bör noteras att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens andelar kan både stiga och sjunka i värde till följd av förvaltarnas beslut och marknadernas utveckling. Det finns inga garantier för att andelsägaren får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Fonden hade per årsskiftet innehav i noterade och onoterade aktier, räntepapper och derivat. Sammantaget kan det för fondens innehav och dess placeringsstrategier uppstå risker genom till exempel: 1. att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning, 2. att en emittent eller motpart kommer att ställa in betalningarna (kreditrisk), 3. att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk), 4. risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, 5. att hela marknaden för ett tillgångsslag eller ett enskilt värdepapper kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas (marknadsrisk). ÖVRIGT Handeln med indexterminer och optioner har varit betydande under perioden. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt Fondbolagens Förenings rekommendation var 5,72 gånger under Fonden hade vid årsskiftet upptagit värdepapperslån motsvarande de korta aktiepositionerna i portföljen. Fondens likvida medel placeras i statsskuldväxlar, repor mot bank eller korta säkerställda obligationer. Per 31 december 2011 uppgick Zenits säkerhetskrav till 2 307,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 25,53 procent av fondförmögenheten. Vid utgången av 2011 uppgick fondens mottagna säkerheter till 57,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,64 procent av fondförmögenheten. Zenits valutapolicy är att hedga (skydda) placeringar i utländsk valuta mot fluktuationer i värdet på den svenska kronan. Per 31 december 2011 hade fonden inga svårvärderade tillgångar. Med svårvärderade tillgångar menas värdepapper för vilka det inte finns marknadsprisinformation tillgänglig, till exempel onoterade aktier eller modellprissatta instrument för vilka inga branschstandardiserade mjukvarumodeller är 13

14 tillgängliga, till exempel komplexa, strukturerade, skräddarsydda kontrakt. Fonden använder derivat som ett sätt att optimera positionstagande samt för att säkra andra exponeringar (hedga). Om endast fondens derivatinnehav beaktas har fondens hävstång, mätt som bruttoexponering av derivatinnehav, varierat m ellan 34,7 och 76,5 procent under året med en genomsnittlig exponering på 57,8 procent. Fondens totala bruttoexponering, mätt som bruttoexponering av alla aktierelaterade tillgångar, har under året varierat mellan 82,7 och 152,1 procent och i genomsnitt utgjort 115,5 procent av fondförmögenheten. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPS- ÅRETS UTGÅNG Den 8 februari 2012 meddelades att Per Josefsson går vidare till andra uppgifter inom Brummer & Partners och att Martin Jonsson och Stefan Löhr tar över rollerna som investeringsansvarig respektive VD för Zenit från och med den 1 mars. MÅNADSAVKASTNING 2011 OCH ÖVRIGA NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN 1) AVKASTNING 2011, % Zenit (SEK) 2) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index L/S Equity (USD) Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (USD) MSCI World Index (lokal valuta) SIX Return Index (SEK) Januari 1,01 0,27 0,69 1,94 1,17 Februari 0,97 1,72 1,38 2,92 1,61 Mars 3,04 0,28 0,12 1,27 2,27 April 0,77 1,70 1,80 2,27 4,02 Maj 1,73 1,68 0,96 1,27 0,53 Juni 1,76 1,49 1,36 1,59 3,50 Juli 0,93 0,41 0,69 2,73 4,69 Augusti 3,01 4,44 2,30 6,77 10,48 September 1,16 5,22 3,20 6,06 5,89 Oktober 0,67 4,45 1,73 8,55 8,83 November 2,06 1,48 0,79 1,28 1,41 December 0,28 0,88 0,22 0,59 1,11 JANUARI DECEMBER ,01 7,31 2,52 5,49 13,51 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL UNDER DE SENASTE FEM ÅREN Genomsnittlig årsavkastning, % 3,02 1,99 3,16 3,45 0,16 Standardavvikelse, % 8,29 9,59 7,38 17,79 21,52 Downside risk, % 5,74 7,30 5,73 14,09 15,67 Sharpe-kvot 0,12 0 0,15 0,31 0,1 Korrelation mellan Zenit och angivet index 0,62 0,6 0,47 0,43 1) För definition av nyckeltal, se ordlistan på sidan 27. 2) Zenits avkastning redovisas efter fast och prestationsbaserat arvode. Uppgifterna avser andelsägare som deltagit i fonden sedan start. 14

15 Räkenskaper RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter och värdeförändring Not Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Värdeförändring på OTC-derivatinstrument Värdeförändring på övriga derivatinstrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING Kostnader Förvaltningskostnader Räntekostnader Utdelning inlånade värdepapper Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER ÅRETS RESULTAT VÄRDEFÖRÄNDRING FINANSIELLA INSTRUMENT NOT 1 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper NOT 2 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ OTC-DERIVATINSTRUMENT Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring OTC-derivatinstrument NOT 3 VÄRDEFÖRÄNDRING PÅ ÖVRIGA DERIVATINSTRUMENT Realiserat resultat Orealiserat resultat Summa värdeförändring övriga derivatinstrument NOT 4 FÖRVALTNINGSKOSTNADER Fasta arvoden Prestationsbaserade arvoden Summa förvaltningskostnader NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER Bankkostnader Transaktionsavgifter Summa övriga kostnader

16 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder SUMMA SKULDER TOTAL FONDFÖRMÖGENHET POSTER INOM LINJEN Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 0,64 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument Bankmedel Procent av fondförmögenhet 0,09 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 11,89 8,55 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 9,57 9,19 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 2,22 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 1,43 1,57 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Finansiella instrument Procent av fondförmögenhet 0,62 0,35 Bankmedel Procent av fondförmögenhet 2,02 0,25 16

17 Belopp i tkr Not NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Räntor Övrigt Summa upplupna intäkter och förutbetalda kostnader NOT 7 ÖVRIGA TILLGÅNGAR Omvända repor Fondlikvidfordringar Övrigt Summa övriga tillgångar NOT 8 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT MED NEGATIVT MARKNADSVÄRDE Avser skuld för värdepapperslån. NOT 9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Räntor 5 7 Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 10 ÖVRIGA SKULDER Fondlikvidskulder Skuld till fondbolag Skuld avseende inlösen Mottagna säkerheter Övriga skulder Summa övriga skulder

18 FONDFÖRMÖGENHET PER 31 DECEMBER 2011 FINANSIELLA INSTRUMENT Noterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument Land 1) Antal Marknadsvärde (tkr) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (tkr) Exponering (%) Banker 0,53 1,09 Banco De Chile ADR CL , ,06 Banco Popular Espanol ES , ,07 Banco Santander Central ES , ,08 Banco Santander Chile ADR CL , ,06 Barclays CFD (*) GB , ,25 BB&T US , ,10 Commerzbank DE , ,14 Commonwealth Bank AU , ,17 Fifth Third Bank US , ,24 HSBC CFD (*) GB , ,27 Keycorp US , ,09 Lloyds Banking Group CFD (*) GB , ,03 Nordea SE , ,43 PNC US , ,37 SEB A SE , ,16 Société Générale FR , ,14 SPDR S&P Regional Banking ETF US , ,21 Suntrust US , ,11 Swedbank SE , ,16 Svenska Handelsbanken A SE , ,18 U.S. Bancorp US , ,06 Wells Fargo & Co US , ,44 Energi 0,51 0,50 Afren GB , ,03 Afren CFD (*) GB , ,10 Aurelian Oil & Gas CFD (*) GB , ,04 Bowleven CFD (*) GB , ,01 British Petroleum CFD (*) GB , ,13 Cove Energy CFD (*) GB , ,22 Pacific Drilling NO , ,08 Panoro Energy NO , ,04 Petroleum Geo-Services NO , ,46 Royal Dutch Shell A CFD (*) GB , ,62 Royal Dutch Shell B CFD (*) GB , ,05 Subsea 7 NO , ,07 Tecnicas Reunidas ES , ,12 Total FR , ,20 Tullow Oil CFD (*) GB , ,42 Finans, övrigt 0,00 0,18 DJ Stoxx Banks SX7P Apr 12 (*) EU , ,04 DJ Stoxx Banks SX7P Jun 12 (*) EU , ,14 Finanskonglomerat 2,15 2,15 American Express US , ,11 Blackstone US , ,16 Capital One US , ,53 Citigroup US , ,19 18

19 Noterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument Land 1) Antal Finanskonglomerat, forts. Marknadsvärde (tkr) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (tkr) Exponering (%) Finance Spider US , ,52 ING NL , ,23 JPMorgan Chase & Co US , ,42 Och-Ziff Capital Management Group US , ,13 SLM US , ,51 SPDR S&P Bank ETF US , ,49 TMX CA , ,10 Fordon & komponenter 2,52 3,02 Continental DE , ,14 Daimler-Chrysler DE , ,09 Fiat IT , ,69 Michelin FR , ,45 Porsche Jan 12 Call 45 DE , ,25 Porsche Mar 12 Call 50 DE , ,31 Renault FR , ,26 Volkswagen preferensaktie DE , ,17 Försäkring 0,86 0,66 Aon US , ,27 DJ Stoxx Insurance Index SXIP Maj 12 (*) EU , ,20 DJ Stoxx 600 Insurance Index Mar 12 EU , ,16 Hannover Rückversicherung DE , ,23 Legal & General CFD (*) GB , ,15 Lincoln National US , ,06 Sampo A FI , ,07 Zurich Financial Services CH , ,50 Halvledare & halvledarutrustning 0,31 0,31 Broadcom US , ,12 Freescale Semicon US , ,22 St Microelectronics FR , ,21 Handel 2,11 2,11 Groupon US , ,01 Hennes & Mauritz B SE , ,65 Inditex ES , ,55 Index övrigt 0,68 16,93 DJ Euro Stoxx 50 DVP Index Dividend Future 2012 EU , ,85 DJ Euro Stoxx 50 DVP Index Dividend Future 2013 EU , ,99 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Call 110 (*) EU , ,08 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Call 120 (*) EU , ,34 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Put 105 (*) EU , ,47 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Put 100 (*) EU , ,26 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 13 Call 100 (*) EU , ,24 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 13 Put 75 (*) EU , ,22 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Put 105 (*) EU , ,47 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 12 Put 100 EU , ,76 DJ Estoxx 50 Index Dividend Dec 13 Call 115 EU , ,86 IT-hårdvara & utrustning 2,57 2,57 Apple Computer US , ,46 Balda DE , ,38 Fortsättning på nästa sida. 19

20 Noterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument Land 1) Antal IT-hårdvara & utrustning, forts. Marknadsvärde (tkr) 2) Procent av fondförmögenhet Exponering (tkr) Exponering (%) Ciena US , ,02 Ericsson B SE , ,05 High Tech Computer Aug12 (*) TW , ,85 Nokia FI , ,21 Research In Motion US , ,60 IT-mjukvara & tjänster 0,50 0,50 Akamai US , ,20 Amadeus ES , ,14 Ebay US , ,92 Mercadolibre US , ,76 Kommersiella tjänster 0,43 0,36 Intertek Group CFD (*) GB , ,27 Securitas B SE , ,46 Securitas Mar 12 Put 55 SE , ,17 Konsumentvaror & kläder 0,44 0,44 Benetton Group IT , ,21 Electrolux B SE , ,72 Garmin US , ,92 Husqvarna B SE , ,22 JM Bygg SE , ,16 LVMH FR , ,28 Pandora DK , ,64 Kraftförsörjning 1,23 1,23 Iberdrola ES , ,23 Livsmedelshandel 1,63 1,63 Ahold NL , ,63 Läkemedel 0,80 0,80 Active Biotech SE , ,27 Bayer DE , ,53 Mat, dryck & tobak 0,54 0,54 Swedish Match SE , ,54 Material 0,64 0,13 Air Liquide FR , ,47 Akzo Nobel NL , ,10 AMAG Austria Metall AT , ,24 Aperam NL , ,28 Arcelormittal NL , ,06 BASF DE , ,53 Boliden SE , ,56 Clariant CH , ,19 CRH CFD (*) GB , ,21 DJ Euro Stoxx Chemicals Index SX4E (*) EU , ,56 Eurasian Natural Resources CFD (*) GB , ,04 Ivanhoe Mines US , ,13 Ivanhoe Mines Jan 12 Call 19 US , ,15 Ivanhoe Mines Jan 12 Call 25 US , ,02 Ivanhoe Mines Jun 12 Call 34 US , ,03 Ivanhoe Mines Jun 12 Call 35 US , ,02 20

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R

I N F O R M AT I O N S B R O S C H Y R INFORMATIONSBROSCHYR BRUMMER MULTI-STRATEGY 2xL I KORTHET 1) Strategi: Multistrategifond som erbjuder en belånad investering i Brummer Multi-Strategy Ingående fonder 3) : Bodenholm, Canosa, Florin Court

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2011

Årsberättelse för Excalibur 2011 Årsberättelse för Excalibur 2011 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2011 Årsberättelsen

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Innehåll

Förvaltningsberättelse. Innehåll Årsredovisning 2007 Innehåll Förvaltningsberättelse Andra AP-fonden under 2007... 4 Utvecklingen på de finansiella marknaderna...6 Organisation och medarbetare... 8 Strategisk tillgångsallokering... 8

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer