LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24"

Transkript

1 LRF Total EU BAS 99 Sida: Produktionsrätter Mjölkkvot Bidragsrätter tackor Bidragsrätter di-/amkor Årets inköp prodrätter Årets försälning prodrätter 05 (25%) K Ack avskrivningar prodrätter Byggnader Byggnader på egen mark Byggnader på ofri grund Avskr mot ersättningsfond Avskr mot investeringsreserv Ack avskr på byggnader Förbättringsutg annans mark Ack avskr förb.utg annans mark Mark Mark faktisk anskaffkostnad Mark beräknad anskaffkostnad Lagfartskostnader Avskr mot ersättningsfond Tomter/obebyggda markområden Markanläggningar Täckdiken Skogsvägar Övriga markanläggningar Ej avskrbara markanläggningar Avskr mot ersättningsfond Ack avskr på markanläggn Naturtillg exploateringsmark Ack substansminsk naturtillg Skog Anskaffvärde skogsavdutrymme Anskvärde ej skogsavdutrymme Ack utnyttjade skogsavdrag Påg nyanlägg, försk byggn/mark Pågående nybyggnad Pågående tillbyggnad Pågående ombyggnad Pågående nyanl markanläggning Pågående nytäckdikning Förskott byggnader och mark Övriga byggnader och mark Privatbostad Ack avskr på övriga byggnader Maskiner och inventarier Årets nyansk maskiner och inv Årets försälj maskiner och inv 05 (25%) K Avskr mot ersättningsfond Avskr mot investeringsreserv Ack avskrivn inventarier Byggnadsinventarier Årets nyanskaffn byggnadsinv Årets försäljn byggnadsinv 05 (25%) K Avskr mot ersättningsfond Avskr mot investeringsreserv Ack avskr på byggnadsinv Bilar Årets nyansk bilar/transportm Årets försäljn bilar/transportm Ack avskrivn bilar Markinventarier Årets nyanskaffn markinv Årets försäljning markinv 05 (25%) K Ack avskr på markinv Leasingavtal Ack avskr på leasingavtal Anläggningsdjur Årets inköp anläggningsdjur Årets försälj anläggningsdjur 05 (25%) K Årets inköp anläggndjur fr EU 20 (25%) Ack avskr anläggningsdjur 236

2 LRF Total EU BAS 99 Sida: Påg nyanlägg/försk mask, inv Pågående nyanläggningar Anläggningsdjur under tillväxt Förskott maskiner/inventarier Övr maskiner och inventarier Inventarier i annans fastighet Ack avskr övr maskiner/inv Aktier/and/värdep i andr ftg Insatser i ekonomiska för Insatser mejeri Insatser slakteri Insatser Lantmännen Insatser skogsägarförening Insatser äggförening Insatser Landshypotek Insatser seminförening Övr finansiella anltillg i ek för Insatsemission mejeri Insatsemission slakteri Insatsemission Lantmännen Insatsemission skogsägarför Insatsemission seminförening Förlagsinsatser i ek för Andra långfristiga fordringar Reversfordringar Fordringar hos anställda Lån till närstående personer Förutbetalda leasingavgifter Övriga långfristiga fordringar Värderegl andra långfr fordr Lager Lager av inköpta prod/förnöd Lager av djur ej anl.tillg Kostnader för kommande grödor Lager av producerade varor Lager av handelsvaror Pågående arbete Kundfordringar Växelfordringar Kontraktsfordringar Konsignationsfordringar Kundfordr hos koncernföretag Kundfordringar hos intresseftg Kontokort och kuponger Värdereglering kundfordringar Fordringar hos anställda Sparkonto i ekonomiska för Sparkonto mejeri Sparkonto slakteri Sparkonto Lantmännen Sparkonto skogsägarförening Avräkn skatter och avgifter Skattefordringar Momsfordran Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar Kortfristiga lånefordringar Fordring hos leverantörer Fordr hos närstående personer Kortfr del av långfr fordr Förutbet kostn/upplupna int Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbet försäkringspremier Förutbetalda ränteutgifter Upplupna hyresinkomster Upplupna inkomsträntor Övr förutbet kostn/upplup int Kortfristiga placeringar Aktier i börsnoterade företag 202

3 LRF Total EU BAS 99 Sida: Obligationer Konvertibla skuldebrev Andra kortfristiga placeringar Kassa PlusGiro Checkräkningskonto Bank Särskilda bankkonton Upphovsmannakonto Skogskonton Spärrade bankmedel Övriga särskilda bankkonton 200

4 LRF Total EU BAS 99 Sida: Eget kapital Egna varuuttag Avräkn skatter och avgifter Övriga egna uttag Egna pensionsförsäkr o övr försäkr Privatbostadskostnader Personbilskostnader Årets kapitaltillskott Resultatavräkning deläg 1, HB Årets resultat K Eget kapital,deläg 2, HB Eget kapital, deläg 3, HB Eget kapital, deläg 4, HB Aktiekapital Inbet insatser/stiftelsekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Vinst/förlust föregående år Årets resultat Periodiseringsfond tax Perodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Ackumulerade överavskrivningar Ack överavskr imm anl.tillg Ack överavskr maskiner/inv Ack överavskr byggnadsinv Ack överavskr markinv Ack överavskr bilar/transportm Ack överavskr anläggningsdjur Ersättningsfond Obeskattade intäkter Obeskatt intäkt/skogskonto Obeskatt intäkt/betalningsplan Övriga obeskattade reserver Valutakursreserv Lagerreserv Skatteutjämningsreserv (SURV) Övriga obeskattade reserver Avsättning för garantier Avsättn framtida skogsvårdsåtg Checkräkningskredit Andra skulder t kreditinstitut Fastighetslån Maskinlån Lån utl valuta kreditinstitut Lån privatbostad Övriga långfristiga skulder Avbetalningskontrakt Lån från närstående personer Långfr leverantörskrediter Kortfr låneskulder kreditinst Kortfr lån från kreditinstitut Kortfr del långfr skuld priv.bost Kortfr del av långfr skulder Förskott från kunder Förskott från mejeri 05 (25%) Förskott från slakteri Förskott från Lantmännen Förskott från skogsägarför 05 (25%) Övriga förskott fr kunder (ej moms) Leverantörsskulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder slakteri Leverantörsskulder Lantmännen Tvistiga leverantörsskulder Kvittning av leverantörsfakturor 300

5 LRF Total EU BAS 99 Sida: Övr k.fr sk kreditinst/lev/kund Växelskulder Skatteskulder Beräknad fastighetsskatt Ber särsk löneskatt pens.kostn Utg moms förs inom Sv, ored 10 K Utg moms uthyrning, ored 10 K Ber utg m tjänsteförv utl, ored 30 K Ber utg m varuförv EU, ored 30 K Utg m förs inom Sv, reduc 1 11 K Ber utg m varuförv EU, red Utg m förs inom SV, reducerad 2 12 K Ber utg m varuförv EU, red Debiterad ingående moms, ored 48 * Deb ingående moms, red Deb ingående moms, red Deb ing m frivill skattsk Ber ing moms EU-inköp, ored Ber ing moms EU-inköp, red Ber ing moms EU-inköp, red Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Övriga punktskatter Personalens källskatt Innehållen källskatt Betald källskatt Lagstad soc avg/särsk lönesk Avräkn lagstadgade sociala avg Avräkning särskild löneskatt Bet soc avg/särsk löneskatt Avtalade sociala avgifter Övriga löneavdrag Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter Skulder till anställda Löneskulder Kortfristiga låneskulder Kortfr del av långfr skulder Övr kortfristiga skulder Skulder under indrivning Skulder närstående personer Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Uppl lagstadgade sociala avg Ber uppl lagst sociala avg Ber uppl löneskatt för löner Ber uppl sär lönesk pens.kostn Uppl avtalade sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyresinkomster Övr uppl kostn/förutbet int Beräknat arvode för bokslut Beräknat arvode för revision Upplupna arrenden Övr uppl kostn/förutbet int 305

6 LRF Total EU BAS 99 Sida: Växtprodukter 05 (25%) K Spannmål 05 (25%) K Höstvete 05 (25%) K Vårvete 05 (25%) K Råg 05 (25%) K Höstkorn 05 (25%) K Vårkorn 05 (25%) K Havre 05 (25%) K Rågvete 05 (25%) K Arealersättning spannmål 42 K Övrig spannmål 05 (25%) K Vallfrö 05 (25%) K Rödklöver 05 (25%) K Ängsgröe 05 (25%) K Timotej 05 (25%) K Ängssvingel 05 (25%) K Arealersättning vallfrö 42 K Övriga vallfrö 05 (25%) K Oljeväxter 05 (25%) K Höstraps 05 (25%) K Vårraps 05 (25%) K Höstrybs 05 (25%) K Vårrybs 05 (25%) K Senap 05 (25%) K Oljelin 05 (25%) K Arealersättning oljeväxter 42 K Proteingrödor (Baljväxter) 05 (25%) K Foderärt 05 (25%) K Åkerbönor 05 (25%) K Lupiner 05 (25%) K Matärtor (gula) 05 (12%) K Konservärtor (gröna) 05 (12%) K Arealersättning proteingrödor 42 K Potatis och sockerbetor 05 (12%) K Färskpotatis 05 (12%) K Matpotatis sort 1 05 (12%) K Matpotatis sort 2 05 (12%) K Foderpotatis 05 (25%) K Fabrikspotatis 05 (25%) K Sockerbetor 05 (25%) K Bidrag potatis 42 K Grovfoder 05 (25%) K Hö 05 (25%) K Ensilage 05 (25%) K Halm 05 (25%) K Bete 05 (25%) K Grönmassa 05 (25%) K Foderlega 05 (25%) K Energi- och industrigröda 05 (25%) K Bidrag vallodling 42 K Bär och grönsaker 05 (12%) K Jordgubbar 05 (12%) K Morötter 05 (12%) K Sallad 05 (12%) K Vitkål 05 (12%) K Lök 05 (12%) K Vinbär 05 (12%) K Hallon 05 (12%) K Bidrag bär och grönsaker 42 K Övriga bär och grönsaker 05 (12%) K Näringsbidrag växtodlingen 42 K Miljöstöd 42 K Ekologiskt stöd växtodlingen 42 K Arealersättning skördad areal 42 K Arealersättning uttagen areal 42 K Övrig växtproduktion 05 (25%) K Ersättning skada gröda 42 K Ersättning intrång gröda 42 K Efterlikvid Lantmännen 05 (25%) K Försäkringsersättning gröda 42 K Försäljn växtprod inom EU 35 K 400

7 LRF Total EU BAS 99 Sida: Försäljn växtprod utanför EU 36 K Övriga intäkter växtodlingen 05 (12%) K Mjölk och nötköttsproduktion 05 (25%) K Mjölkproduktion 05 (25%) K Mjölk mejeri 05 (25%) K Efterlikvid mejeri 05 (25%) K Bidrag mjölk 42 K Mjölk detaljförsäljning 05 (12%) K Mjölkproduktion - livdjur 05 (25%) K Livkalvar 05 (25%) K Kvigor liv 05 (25%) K Mjölkkor liv 05 (25%) K Avelstjurar liv 05 (25%) K Livdjur mjölkprod ensk uppköp 05 (25%) K Mjölkproduktion - slaktdjur 05 (25%) K Kalvar slakt 05 (25%) K Kvigor slakt 05 (25%) K Mjölkkor slakt 05 (25%) K Tjurar slakt 05 (25%) K Övriga intäkter nöt 05 (25%) K Slaktbidrag mjölkproduktion 42 K Slaktdjur mjölkprod ensk uppk 05 (25%) K Köttdjursproduktion - livdjur 05 (25%) K Livkalvar 05 (25%) K Ungnöt liv (Kvigor) 05 (25%) K Köttkor liv 05 (25%) K Avelstjurar liv 05 (25%) K Livdjur köttprod ensk uppköp 05 (25%) K Köttproduktion - slaktdjur 05 (25%) K Kalvar slakt 05 (25%) K Ungnöt slakt (Kvigor) 05 (25%) K Köttkor slakt 05 (25%) K Tjurar slakt 05 (25%) K Övriga intäkter nöt 05 (25%) K Mellankalv slakt 05 (25%) K Stutar slakt 05 (25%) K Slaktbidrag köttproduktion 42 K Slaktdjur köttprod ensk uppk 05 (25%) K Näringsbidrag nötkreatur 42 K Bidrag am- & dikor 42 K Bidrag handjur 42 K Kompensationsstöd 42 K Ekologiskt stöd mjölk 42 K Ekologiskt stöd kött 42 K Stöd utrotningshotade husdjur 42 K Slaktbidrag nötkreatur 42 K Övr int mjölk/nötköttsprodukt 05 (25%) K Språngavgifter m m 05 (25%) K Stallgödsel nöt 05 (25%) K Efterlikvid slakteri 05 (25%) K Försäkringsers mjölkprod 42 K Försäkringsers am- & dikor 42 K Försäkringsers handjur 42 K Försälj nöt/nötprod inom EU 35 K Försälj nöt/nötprod utanför EU 36 K Övriga intäkter nöt 05 (12%) K Svinproduktion 05 (25%) K Intäkter smågrisproduktion 05 (25%) K Smågrisar 05 (25%) K Avelssvin liv 05 (25%) K Hyresintäkt galt och suggor 05 (25%) K Avelssvin slakt 05 (25%) K Övrigt avelssvin 05 (25%) K Avelssvin enskild uppköpare 05 (25%) K Intäkter slaktsvin 05 (25%) K Slaktsvin 05 (25%) K Övrigt slaktsvin 05 (25%) K Slaktsvin enskild uppköpare 05 (25%) K Näringsbidrag svin 42 K Ekologiskt stöd suggor 42 K Stöd utrotningshotade husdjur 42 K 401

8 LRF Total EU BAS 99 Sida: Övriga intäkter svin 05 (25%) K Språngavgifter 05 (25%) K Stallgödsel 05 (25%) K Efterlikvid slakteri 05 (25%) K Försäkringsers avelssvin 42 K Försäkringsers slaktsvin 42 K Försälj svin/svinprod inom EU 35 K Försälj svin/svinpr utanför EU 36 K Övriga intäkter svin 05 (12%) K Övriga djurproduktion 05 (25%) K Får och getter 05 (25%) K Avelsdjur får och getter 05 (25%) K Lamm slakt 05 (25%) K Avelsdjur slakt 05 (25%) K Skinn och ull 05 (25%) K Får & getter ensk uppköpare 05 (25%) K Fjäderfä och ägg 05 (12%) K Livkycklingar 05 (25%) K Broiler 05 (12%) K Slaktkycklingar 05 (12%) K Utslagshöns 05 (12%) K Ägg partiförsäljning 05 (12%) K Ägg detaljförsäljning 05 (12%) K Fjäderfä/ägg ensk uppköpare 05 (12%) K Hästar 05 (25%) K Hjortar 05 (25%) K Strutsar 05 (25%) K Vakant K Vakant K Näringsbidr övrig djurprod 42 K Bidrag tackor 42 K Bidrag fjäderfä 42 K Ekologiskt stöd tackor/getter 42 K Bidrag getter 42 K Övr int övrig djurproduktion 05 (25%) K Stallgödsel 05 (25%) K Efterlikvid äggförening 05 (25%) K Försäkrers övr djurproduktion 42 K Försälj övr djurprod inom EU 35 K Försälj övr djurpr utanför EU 36 K Övr int övrig djurproduktion 05 (12%) K Skog på rot, avverknuppdr 05 (25%) K Skog på rot/avverk Barrträd 05 (25%) K Skog på rot/ avverk Lövträd 05 (25%) K Skog på rot/ avverk Blandbest 05 (25%) K Skog på rot/ avverk Tall 05 (25%) K Skog på rot/ avverk Gran 05 (25%) K Leveransvirke timmer 05 (25%) K Timmer - Barrträd 05 (25%) K Timmer - Lövträd 05 (25%) K Timmer - Tall 05 (25%) K Timmer - Gran 05 (25%) K Leveransvirke massaved 05 (25%) K Massaved - Barrträd 05 (25%) K Massaved - Löv 05 (25%) K Massaved - Tall 05 (25%) K Massaved - Gran 05 (25%) K Leveransvirke övrigt 05 (25%) K Pålar och stolpar 05 (25%) K Kubb 05 (25%) K Ved 05 (25%) K Barrved 05 (25%) K Lövved 05 (25%) K Spån och flis 05 (25%) K Energiskog 05 (25%) K GROT (Grenar och toppar) 05 (25%) K Utdelning allmänning 42 K Förädlade skogsprodukter 05 (25%) K Sågat virke 05 (25%) K Hyvlat virke 05 (25%) K Stolpar 05 (25%) K 400

9 LRF Total EU BAS 99 Sida: Näringsbidrag skog 42 K Övriga intäkter skog 42 K Ersättning skada skog 42 K Efterlikvid skogsägarförening 05 (25%) K Försäkringsersättning skog 42 K Uttag skogsprodukter NV 05 (25%) K Övriga intäkter skog 05 (25%) K Vakant - Andra verks i gemens redv K Lantbrukets sidointäkter 05 (25%) K Försäljning av material 05 (25%) K Försäljning av skrot 05 (25%) K Försäljning av förnödenheter 05 (25%) K Försäljn av bekämpningsmedel 05 (25%) K Försälj skördeg, nät och plast 05 (25%) K Försäljn foderkonservmedel 05 (25%) K Fakturerat emballage 05 (25%) Försäljning av övrigt material 05 (25%) K Körslor, uthyrning personal/inv 05 (25%) K Körslor 05 (25%) K Legoarbeten i egen regi 05 (25%) K Farmartjänst 05 (25%) K Maskinringsersättning 05 (25%) K Uthyrning maskiner/inventarier 05 (25%) K Uthyrning av personal 05 (25%) K Uthyrning övrigt 05 (25%) K Naturtäkt och energiproduktion 05 (25%) K Stenbrott 05 (25%) K Grustäkt 05 (25%) K Torvtäkt 05 (25%) K Jordtäkt 05 (25%) K Vattentäkt / Gem bevattning 05 (25%) K Energiproduktion vattenkraft 05 (25%) K Energiproduktion vindkraft 05 (25%) K Energiproduktion övrigt 05 (25%) K Naturtäkt övrigt 05 (25%) K Förs veg livsm gårds/torghand 05 (12%) K Livsmedel jordbruksväxter 05 (12%) K Livsm trädgårdsprodukter 05 (12%) K Produkter från biodling 05 (12%) K Livsm bär, frukt och svamp 05 (12%) K Övr vegetabiliska livsmedel 05 (12%) K Förs anim livsm gårds/torghand 05 (12%) K Mjölkprodukter 05 (12%) K Ägg och fjäderfäprodukter 05 (12%) K Nötköttsprodukter 05 (12%) K Fläskköttsprodukter 05 (12%) K Övr animaliska livsmedel 05 (12%) K Förs övrigt gårds/torghandel 05 (25%) K Övr egna prod från gården 05 (25%) K Övriga inköpta varor 05 (25%) K Försäljning varor i kommission 05 (25%) K Övr försäljn gårds/torghandel 05 (25%) K Bo på lantg/landsbturism mm 05 (25%) K Bo på lantgård 05 (25%) K Stuguthyrningsverksamhet 05 (25%) K Camping 05 (12%) K Café och liknande verksamhet 05 (25%) K Catering och likn verksamhet 05 (12%) K Landsbygdsturism tjänster 05 (6%) K Landsbygdsturism varor 05 (25%) K Övr Bo på lantg/landsbturism 05 (25%) K Övriga sidointäker 05 (25%) K Hästar, tävlingsverksamhet K Jakt och fiske 05 (25%) K Lämnade rabatter D Lämnade kassarabatter 05 (25%) D Lämnade mängdrabatter 05 (25%) D Öresutjämning Avrundn Fakturerade punktskatter 05 (25%) K Fakt punktskatter kredit 05 (25%) K Fakt punktskatter debet * 400

10 LRF Total EU BAS 99 Sida: Försäljningskostnader 05 (25%) Auktionsprovision 05 (25%) Annonsering Övriga intäktskorrigeringar * Värdetillväxt anläggningsdjur K Värdetillv anldjur mjölkprod K Värdetillv anldjur köttdjur K Värdetillv anldjur svin K Hyres- och arrendeintäkter K Hyresintäkter 42 K Arrendeintäkter 05 (25%) K Tomträttsarrende 05 (25%) K Hyra bostäder K Hyra ekonomibyggnader K Återvunna, tid avskr kundfordr 42 K Kursv fordr/skuld rör.karaktär 42 K Vinst avyttr imm/mat anl.tillg K Vinst avyttring imm anl.tillg K Vinst avyttring byggnader/mark K Vinst avyttring maskiner/inv K Vinst avyttring anläggningsdjur K Erhållna bidrag 42 K Erhållna EU-bidrag, startstöd 42 K Erhållna statliga bidrag 42 K Erhållna kommunala bidrag 42 K Återbetalning av statliga stöd Övriga erhållna bidrag 42 K Övr ersättningar och intäker 42 K Erhållna skadestånd 42 K Ofördelad försäkringsersättn 42 K Sjukpenning K Övriga rörelseintäkter K Utsäde Utsäde spannmål Utsäde vallfrö Utsäde oljeväxter Utsäde Proteingrödor Utsäde potatis Utsäde sockerbetor Inköp utsäde inom EU 20 (25%) Utsäde bär, frukt grönsaker Lagerförändring utsäde Handelsgödsel N PK NPK P K Mikronäringsämnen Inköp handelsgödsel inom EU 20 (25%) Inköp handelsgödsel utanför EU Lagerförändring handelsgödsel Stallgödsel jordförbättring Stallgödsel Kalk Slam Penac Växtskyddsmedel Herbicider (Ogräs) Fungicider (Svamp) Pesticider (insekter) Växtskyddsm proteingrödor Växtskyddsmedel potatis Växtskyddsm sockerbetor Inköp växtskyddsm inom EU 20 (25%) Växtskyddsm frukt, bär, grönsaker Lagerförändr växtskyddsmedel Vakant Legoarbeten körslor växtodl Jordbearbetning 501

11 LRF Total EU BAS 99 Sida: Utförd sådd Handelsgödselkörning Stallgödselkörning Sprutning Tröskning Vallskörd Potatis/sockerbetsupptagning Inhyrd arbetskraft Omkostnader växtodlingen Torkning Kontroll Rensning, betning Rådgivning Analysavgifter Markkartering, jordanalyser Kostn energi-/industrigrödor Omkostn växtodl utan moms Övriga kostnader växtodlingen Emballage Foderkonserveringsmedel Skördegarn, nät och plast Ink växtprodukter inom EU 20 (25%) Övriga kostnader växtodlingen Lagerförändring växtodling Kostnader för kommande gröda Kostn mjölk-/nötköttsprod Inköp djur mjölkproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp mjölkkor Inköp mjölkdjur inom EU 20 (25%) Lagerförändring mjölkdjur Inköp djur nötköttsproduktion Inköp livkalvar Inköp avelstjurar Inköp kvigor Inköp ungtjurar, (halvfabr) Inköp köttkor Inköp köttdjur inom EU 20 (25%) Lagerförändring köttdjur Kraftfoder mjölkproduktion Baskraftfoder Högmjölkarfoder Fodersäd inköpt Kalvfoder Betfor och melass Foderbiprodukter Inköp fodermedel inom EU 20 (25%) Mineralfoder Lagerförändring kraftfod mjölkprod Kraftfoder nötköttsproduktion Färdigfoder Koncentrat Fodersäd inköpt Kalvfoder Foderbiprodukter Inköp köttfodermedel inom EU Mineralfoder Lagerförändring kraftfoder köttprod Grovfoder mm Hö Halm Betmassa Bete Ensilage Foderpotatis Strömedel Lagerförändring grovfoder Legoarb/körslor mjölk/köttprod Avbytare 501

12 LRF Total EU BAS 99 Sida: Omkostn mjölk/köttproduktion Semin, avelskostnader Kontroll Veterinär, djurmedicin m moms Produktionsrådgivning Analysavgifter Omkostn nötkreatur utan moms Övriga tjänster Övriga kostnader nötkreatur Rengöringsmedel Ink mjölk/köttproduktion inom EU 20 (25%) Övriga kostnader nötkreatur Lagerförändring nöt Kostnader svinproduktion Inköp och hyra avelssvin Inköp galtar Inköp gyltor och suggor Hyra för galtar och suggor Inköp avelssvin inom EU 20 (25%) Lagerför avelssvin/smågrisar Inköp smågrisar Inköp smågrisar Inköp smågrisar inom EU 20 (25%) Lagerförändring slaktsvin Kraftfoder smågrisproduktion Konc och färdigfoder smågrisar Spannmål smågrisar o suggor Koncentrat suggor Färdigfoder suggor Foderbiprodukter suggor Inköp suggfoder inom EU 20 (25%) Mineralfoder Lagerföränd sugg/smågrisfoder Foder och spannmål slaktsvin Konc slaktsvinsfoder tillväxt Färdigfoder slaktsvin tillväxt Inköp spannmål slaktsvin Konc slaktsvinsfoder slutgödn Färdigfoder slaktsvin slutgödn Foderbiprodukter slaktsvin ink slaktsvinsfoder inom EU 20 (25%) Lagerförändr slaktsvinsfoder Grovfoder och strö svin Grovfoder/strökostn smågrispr Grovfoder/strökostn slaktsvin Halm Strömedel svin Lagerförändr grovfoder/strö Legoarb/körslor svinproduktion Avbytare Omkostnader svinproduktion Semin, avelskostnader Svinhälsokontroll Veterinär, djurmedicin m moms Produktionsrådgivning Omkostn svinprod utan moms Övriga tjänster Övriga kostnader svin Rengöringsmedel Ink svinproduktion inom EU 20 (25%) Övriga kostnader svin Lagerförändring svin Övrig djurproduktion Inköp djur övr djurproduktion Inköp får och getter Inköp värphöns Inköp hästar Inköp hjortar Inköp strutsar Inköp övriga fjäderfä Inköp övriga djur inom EU 20 (25%) 500

13 LRF Total EU BAS 99 Sida: Inköp andra djurslag Foder övrig djurproduktion Foder till får och getter Foder till värphöns Foder till hästar Foder till hjortar Foder till strutsar Foder till övriga fjäderfä Grovfoder strömedel Lagerföränd foder övriga djur Vakant Vakant Legoarb/körslor övr djurprod Avbytare Omkostn övrig djurproduktion Semin, avelskostnader Kontroll Veterinär, djurmedicin m moms Produktionsrådgivning Omkostn övr djurprod utan moms Övriga tjänster Övr kostn övrig djurproduktion Rengöringsmedel Ink övr djurproduktion inom EU 20 (25%) Lagerförändring övriga djur Varor omkostnader skogen Avverkn/förvaltningsuppdrag Huggning Körning och transporter Administrationsavdrag Stämpling Övriga avverkningskostnader Skogsvård Frö och plantor Plantering lejt arbete Röjning lejt arbete Markberedning Förändr avsättn skogsv.åtg Övrig skogsvård Inköp avverkningsrätt Huggning Körning och transporter Övr kostn inköpt avverknrätt Legoarbeten skogskörslor Huggning Körning och transporter Röjning Markberedning Omkostnader skogen Produktionsrådgivning Skogsbruksplan Omkostn skogen utan moms Övriga tjänster skogen Övriga skogsprodukter Lagerförändring skogsprodukter Vakant - Andr verksh i gem redov Legoarbeten underentreprenader Reduktioner av inköpspriser K Erhållna rabatter och bonus K Erhållna kassarabatter K Erhållna mängdrab, inkl bonus K Återbäring från Lantmännen K Övr reduktioner inköpspriser K Kostn lantbr sidointäkter Kostn naturtäkt/energiprod Kostn vattentäkt/gem bevattn Kostn energiprod vattenkraft kostn energiprod vindkraft Kostn övr energiprod Kostn veg livsm gårds/torghand Ink livsmedel jordbruksväxter 500

14 LRF Total EU BAS 99 Sida: Ink livsm trädgårdsprodukter Kostnader biodling Omk livsm bär/frukt/svamp Övr kostn vegetabil livsmedel Kostn anim livsm gårds/torghand Inköp mjölkprodukter Ink ägg och fjäderfäprodukter Inköp nötköttsprodukter Inköp fläskköttsprodukter Övr kostn animaliska livsmedel Kostn förs övr gårds/torghand Kostnad egenproduc produkter Kostnad för inköpta produkter Kostn för varor i kommission Kostn Bolantg/landsbygdstur Omkostnader för Bo på lantgård Omkostnader stuguthyrning Omkostnader för camping Ink café el likn verksamhet Ink Catering el likn verksamh Omkostn landsbturism tjänster Inköp varor landsbygdsturism Kostn övr Bolantg/landsbturism Vakant Kostnader övriga sidointäkter Kostn hästar tävlingsverksamh Kostnader Jakt och fiske Förändr lager och påg arb Förändring av inköpt lager Förändring av djurlager Förändr kostnad kommande gröda Förändr egenproducerat lager Förändring lager handelsvaror Förändr påg arb, nedlagda kostn Lokalhyra Övriga lokalkostn hyrd lokal Arrende tomträttsavgäld Elavgifter för belysning Värme Vatten och avlopp Renhålln och städning Rep/underhåll av fastighet Underhåll ekonomibyggnader Underhåll bostad näringsverk Synebrister byggnader Underhåll markanläggningar Underhåll vägar broar Underhåll diken brunnar Underhåll skogsvägar Underhåll markanläggn skog Synebrister markanläggningar Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Fastighetsförsäkringspremier Övriga fastighetskostnader Hyra inventarier/verktyg Korttidshyra inv/verktyg Leasing inventarier/verktyg Elavgifter för drift Elkostnader bevattning Eldningsolja Lagerförändring eldningsolja Flis och andra träbränslen Drivmedel oljor Lagerförändring drivmedel Vatten Övriga energikostnader Förbrukningsinventarier Dataprogram Transportinventarier 531

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-06-30 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet Utgifter för anpassning av hyrda

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Anges vid kontakt med domstolen ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer