Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING"

Transkript

1 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

2 Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per kommun...11 Projektstöd per genre...12 Barn och unga...12 Folkhälsobidrag...12 Nationellt och internationellt utbyte...12 Mångfald...12 Divisionens verksamhet...14 Norrbottens länsbibliotek...15 Verksamhet i korthet...15 Litteratur...16 Norrbottens museum...19 Besöksrekord Norrbottensmusiken...21 Norrbottensmusiken Nationella minoriteter...23 Kultur och hälsa...25 Kulturella och kreativa näringar...27 Kultur och samhällsplanering...29 Cultural planning i Pajala...29 Konsulentverksamhet...31 Bild- och filmkonst...31 Dans...31 Hemslöjd...31 Teater/Riksteaterkonsulent...33 Film- och mediepedagogik, barn och unga...33 Verksamhet som divisionen medfinansierar...35 Norrbottensteatern...35 Dans i Nord...35 Filmpool Nord...37 Konstmuseet i Norr...37 Länsungdomsråd...39 Internationell verksamhet...41 JWGC och New Horizons...41 AER...41 Norrbottens museum...41 Norrbottensmusiken...41 Länsbiblioteket...41 Grans naturbruksgymnasium...41 Norrbottens Naturbruksutbildningar...43 Grans Naturbruksgymnasium...43 Kalix Naturbruksgymnasium...44 Övrigt års stipendiater...45 Verksamhetsbidrag och projektstöd...46 Verksamhetsbidrag...46 Projektstöd...48 Textbearbetning och formgivning: Plan Sju kommunikation. Tryck: Lule Grafiska, 650 ex. Foto: Maria Åsén, Anders Alm, Jack Affleck, Per-Erik Bergström, Kjell Öberg, Maud Ån, Helene Markström.

3 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING VERKSAMHET

4 4 VERKSAMHET 2014

5 Inledning Arbetet med divisionens utveckling har fortsatt under Efter beslutet om Norrbottens andra kulturplan, nu för , påbörjades arbetet för att nå de uppsatta målen. Utmaningen för naturbruksgymnasierna med de vikande elevkullarna fortsatte under En stark bas av samverkan har utvecklats och är en förutsättning för divisionens arbete. Glädjande nog tas allt fler steg även för landstingsintern samverkan med bland annat Folkhälsocentrum och Regionala enheten. Utanför landstinget är kommunerna viktiga samverkansparter och då tillsammans med respektive bransch när det gäller naturbruksgymnasierna. Under 2014 fick divisionen fortsatt uppmärksamhet nationellt. Statens Kulturråd framhöll Norrbottens läns landstings arbete som en förebild inom kulturutveckling. Divisionen erhöll en extra miljon som ramökning och Norrbotten fick cirka fem miljoner i utvecklingsmedel från Kulturrådet. Naturbruksgymnasiet Grans i Öjebyn var, som ett av fem naturbruksgymnasier, referensskola för Skolverket för naturbruksprogrammet. Som grund för divisionens arbete har under 2014 varit Landstingets planer och styrdokument, Kulturplanen och Gy 2011 som sammantaget gett utgångspunkten för Divisionsplanen Året har på många sätt varit ett framgångsrikt år med beslut för framtiden, till exempel permanentande av Havremagasinet i Bodens och ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och konstnärer genom Resurscentrum för konst. Våra musikaliska ensembler har rönt framgångar både nationellt och internationellt, vi har deltagit i de kvalitetssatsningar som skett för professionell dansen i länet, Norrbottens museum har slagit besöksrekord och samverkan mellan länsbiblioteket och folkbiblioteken i Norrbotten har varit framgångsrikt och förtroendefullt. Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningsuppdrag har implementerats i landstinget. Frågan om länsdansinstitution löstes ej men ett samverkansavtal slöts med Luleå kommun för hyra av lokal för i fösta hand professionell dans. Konsekvenserna av sparbetinget om 1,6 procent av budget hanterades genom framför allt institutionernas och stabens särskilda åtgärder. Naturbruksgymnasierna hölls utanför på grund av sin redan besvärliga ekonomiska situation. Trots ekonomiska svårigheter genomfördes högkvalitativ verksamhet och även utvecklingsarbete vid naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn Värdegrund och mångfald liksom chefsutveckling har fokuserats under Divisionens värdegrund är: engagerad (vi motiverar och inspirerar, vi skapar lust och delaktighet) berikande (vi berör och skapar möten, vi utmanar och förändrar) öppen (med öppenhet, respekt och lyhördhet är vi nyfikna, modiga och ser möjligheter) professionell (vi skapar mervärde och utveckling genom skickligt, kunnigt och ansvarsfullt arbete och bemötande) Divisionen har under 2014 fortsatt vara projektägare för det framgångsrika New Horizons. Det är det största kulturprojektet någonsin inom EU- programmet ENPI/Kolarctic, tillsammans med tolv regioner i Barents. Landstingets institutioner har under 2014 verkat i länets alla kommuner och projektmedel har fördelats till projekt i samtliga kommuner. Flera viktiga konferenser hölls under året som har bäring också på det kommande arbetet, bland annat Normer ditt val och ansvar i november. I februari hölls en konferens tillsammans med LTU och kommunförbundet om de nationella minoriteterna, Nationella minoriteter och urfolk en angelägenhet för svenska skolan? Sammantaget blev 2014 ett år med intensiv och på många sätt framgångsrik verksamhet. Elisabeth Lax, divisionschef VERKSAMHET

6 6 VERKSAMHET 2014

7 Kultursamverkansmodellen Norrbottens läns landstings arbete med kulturfrågor har sin bas i Kulturplanen som antogs av Landstingsfullmäktige. Sex mål finns inskrivna i den nya planen, varav tre helt nya mål: Mål 1: Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet till kultur inom alla områden i hela Norrbotten. Mål 2: Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten. Mål 3: Barn och unga ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturut budet i länet. FÖR PERIODEN HAR YTTERLIGARE TRE MÅL FORMU LERATS: Mål 4 (nytt mål): Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet. Mål 5 (nytt mål): De nationella minoriteternas kultur ska ges en starkare ställning i Norrbotten. Mål 6 (nytt mål): Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa. Efter fem år börjar processen med kultursamverkansmodellen kännas inarbetad och behöver samtidigt hela tiden förnyas för att hållas levande. Djupet och intensiteten i samverkansprocessen har vidareutvecklats även Vi har gemensamt ökat kunskapen om kulturens fält i Norrbotten, vi utvecklar nätverken och själva processen är lika viktig som planen i sig. Divisionen har besökt alla 14 kommuner under året och dialogerna med konst- och kulturverksamma, representanter för nationella minoriteter och för folkbildningens organisationer har genomförts enligt processupplägg. Lyhördhet för det som framkommit ger utveckling av kulturfrågor men också ansträngningar att förändra och förbättra processen. Kulturplanens arbetsgrupper genomför en viktig insats för att Kulturplanens mål ska kunna uppnås. Grupperna arbetade under 2014 utifrån särskilda uppdrag som kulturplanens styrgrupp enats om. Divisionen inbjöd chefsrepresentanterna för kommunernas kulturverksamheter till fem möten under2014 för att gemensamt avhandla viktiga kulturfrågor för länet, som kultur och äldre, Digital Live Arena med Kulturella Rendez vous i vården, utvecklingen av litteraturresurscentrum, nya kulturbudgeten, ny lagstiftning inom biblioteksområdet och så vidare. Länsungdomsrådet har förutom sina sammanträden även haft ett så kallat Murrikkakonvent där politiker umgicks och samtalade med länsungdomsrådsrepresentanterna. Cirka 70 besök genomfördes under året hos organisationer och föreningar som ansökte om verksamhetsbidrag. Kultursamverkansmodellen har under årets sista månader uppmärksammats genom ett riksdagsbeslut. Förutom de föreslagna 19 miljonerna i budgetpropositionen togs vid riksdagens behandling av budget ytterligare 15 miljoner för 2015 från de regionala verksamhetsmedlen i den så kallade kofferten. Det innebar 1,5 procent minskning av samtliga läns och regioners koffertmedel och för 2015 inte heller någon uppräkning. Den från början redan underfinansierade modellen utvecklades till att bli ytterligare underfinansierad. DIVISIONENS 11 ARBETSGRUPPER UNDER 2014 Arkiv Litteratur Kultur och samhällsplanering Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Dans Kulturmiljövård Civila samhället Musik Teater Hemslöjd VERKSAMHET

8 8 VERKSAMHET 2014

9 Organisation Divisionens värdegrund Division Kultur och Utbildning inledde en omfattande värdegrundsprocess våren Syftet var att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vardagen för både det interna och det externa arbetet. Processen resulterade i divisionens fyra värdegrundsord: Engagerad, Berikande, Öppen, Professionell. Under 2014 har arbetet fortsatt med att implementera värdeorden och synliggöra hur var och en kan leva och praktisera dem i sin dagliga verksamhet. Divisionsövergripande verksamhet Grans Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium Norrbottens länsbibliotek Norrbottens museum Norrbottensmusiken Dans i Nord Filmpool Nord AB resurscentrum för film Konstmuseet i Norr Norrbottensteatern DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING...OCH I SAMARBETE MED KOMMUNER Besöksstatistik Norrbottensmusiken Norrbottensmuseum Norrbottensteatern Antal årselever Naturbruksskola Kalix Gran Barn/unga Vuxna Norrbottensmusiken (tot ) Norrbottensmuseum (tot ) Norrbottensteatern (tot ) VERKSAMHET

10 10 VERKSAMHET 2014

11 Projektstöd Kulturarbetare, föreningar och organisationer kan söka bidrag från landstinget. Samtliga projekt ska gagna länet och norrbottningarna. Landstinget ska främja både bredd och spets. Projektbedömningarna sker utifrån kulturplanens prioriteringar samt landstingets regler och riktlinjer. Bidrag ges till tidsbegränsade kulturprojekt, folkbildande folkhälsoprojekt, konstutställningar utanför länet och internationella och nationella kulturutbyten. Fördelning projektstöd Fem typer av stöd finns att söka; stöd för turnébidrag, för utomlänsutställningar, för folkbildande folkhälsoinsatser, för specifika kulturprojekt (så kallade riktade bidrag) samt arrangörsstöd till unga upp till 25 år som får uppgå till kr (så kallade Snabba Ryck). Totalt har 264 ansökningar om projektbidrag inkommit under Det är en minskning med 36 stycken eller 12 procent jämfört med föregående år. Flera projekt var dock mer omfattande än tidigare. I oktober 2014 anslogs ett sökstopp på grund av att årets projektmedel var slut. Kulturprojekten var flest, 245 stycken. Inom området Folkhälsa kom 19 ansökningar. Landstinget beviljade stöd till 219 projekt (83 procent av ansökningarna). Projektstöd fördelat per kommun I tabellen visas beviljade medel i Norrbotten fördelat per kommun, samt projektmedel fördelat per invånare. För de projekt som genomförts i flera kommuner har projektmedlen fördelats mellan kommunerna. Länsövergripande projekt har fördelats jämt över Norrbottens 14 kommuner. I tabellen exkluderas turnéstöden eftersom de inte redovisas kommunvis. Område Antal beviljade projekt* Bidrag, kr Befolkning Bidrag kr/invånare Boden Luleå Piteå Älvsbyn Arvidsjaur Arjeplog Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Kalix Haparanda Överkalix Övertorneå Totalt Källa: SCB Folkmängd i riket, län och kommuner, 31 december * Samtliga beviljade projekt redovisas på sidan 48. VERKSAMHET

12 LITTERATUR Projektstöd per genre Att det totala antalet (225) överstiger beviljade ansökningar beror på att många av projekten är konstartsöverskridande. KONST 10,6 % (24 st) 18,2 % (41 st) 22,2 % (50 st) ÖVRIGT* Barn och unga Av projektstöden har 59 av totalt 219 beviljade projekt gått till renodlade barn och unga-projekt (26,9 procent). Av resurserna har kr (19,3 procent) använts. I den beräkningen undantas bidragen till utomlänsutställningar som inte är möjliga att rikta till barn och unga. Många av de övriga projekten är riktade till blandade målgrupper och familjer. Snabba Ryck-medel har beviljats till 19 arrangemang under året. Folkhälsobidrag Under 2014 har landstinget tagit emot 19 ansökningar om projekt för folkbildande aktiviteter inom folkhälsa. Sju projekt beviljades stöd till en summa av kr. De övriga 12 ansökningarna, för sammanlagt kr, fick avslag. FILM 6,2 % (14 st) TEATER 9,3 % (21 st) 7,5 % (17 st) DANS 25,7 % (58 st) MUSIK Nationellt och internationellt utbyte Av projektstöden har 18 av 219 beviljade (8,2 procent) gått till projekt som helt eller delvis samarrangerat med andra orter i landet. Utomlänsutställningar är inte inräknade. Av resurserna har kr, det vill säga 10,3 procent, använts (utomlänsutställningar borträknade). Elva projekt (5 procent) har varit internationella utbyten. Av resurserna har kr (4,7 procent) använts till detta. * Till övrigt räknas kulturmiljö, slöjd osv. Mångfald Mångfalden i Norrbotten ökar och projektbidrag har under 2014 beviljats för aktiviteter som exempelvis Inter nationella kören, Ryska kulturdagar, Persiskt nyår, Kurdiskt nyår med flera. 12 VERKSAMHET 2014

13 VERKSAMHET

14 Divisionens verksamhet Division Kultur och Utbildning har fem basenheter: Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek samt Grans och Kalix naturbruksgymnasier. Inom verksamheten återfinns även landstingets konsulentverksamhet inom hemslöjd, bild- och formkonst och dans förutom den divisionsövergripande verksamheten. 14 VERKSAMHET 2014

15 Norrbottens länsbibliotek I samverkan med folkbiblioteken arbetar Norrbottens länsbibliotek med att utveckla och förbättra bibliotekstjänst er för länets invånare. Det sker genom handledning och process/ projektledning inom strategiska utvecklingsområden. Att kommunicera biblioteken till olika målgrupper och driva länsgemensamma webbresurser är två av uppdragen. Likaså att arbeta för barn och ungdomars delaktighet och medskapande samt att främja intresset för läsning i länet. Länsbiblioteket ska även synliggöra den norrbottniska litteraturen. Länsbiblioteket har under året upphandlat en portal för kommunernas digitala bibliotek Bibblo.se. Med en förbättrad katalog och webbplats har det blivit enklare att söka och reservera från det samlade utbudet. Den nya portalen ska lyfta fram litteratur för att locka till läsning, och den norrbottniska litteraturen ska särskilt synliggöras. Utrustning för datachip, så kallad RFID, har upphandlats gemensamt av folkbiblioteken under året. Med en och samma utlåningsform kommer det att bli enklare för låntagarna att låna mellan kommunerna. Arbetet med att utrusta alla böcker och andra medier med RFID fortsätter under Projektet Barnpoesiåret 2014 i Britt G. Hallqvists anda genomfördes med stöd av Statens kulturråd. Över hundratalet läs- och skrivstimulerande aktiviteter och program har arrangerats på folkbiblioteken och på webben för mål gruppen barn och tillhörande vuxna. Polarbibblo.se, där barn får göra sin röst hörd, har varit på turné för att skapa skrivklåda. Filmpool Nords scenografi från Krakel Spektakel har turnerat på biblioteken. Poesimelodi var ett samarbete mellan Länsbiblioteket och Norrbottensmusiken där barns inskickade texter till Polarbibblo.se tonsattes och framfördes av elever från musikskolor i länet tillsammans med Norrbotten Big Band. Poesimelodi genomförs även under Världsbokdagen hade temat Norrbotten läser för barn, om barns rätt till språket. Böcker och information delades ut till föräldrar för att uppmärksamma vikten av att stimulera barns språkutveckling. Verksamheten i korthet Samordnat organisationen Biblioteken i Norrbotten med 8 länsarbetsgrupper. Anordnat eller samplanerat 10 konferenser/föreläsningar/workshops. Av 153 stödtillfällen för bibliotekspersonal har 88 skett genom digital mötesteknik. Bibblo.se hade besök och utlånen av e-böcker via webbplatsen ökade med 8 procent till Nära 40 procent av verksamheten riktades till barn och ungdomar. Polarbibblo.se hade besök och inkomna dikter, sagor och andra bidrag publicerades på webbplatsen. Norrbottensförfattare.se med 111 porträtt över författare med anknytning till länet, webbplatsen hade besök. Andra länsgemensamma kommunikationsaktiviteter under året: Nolia utbildning och rekrytering, SEE hållbarhetsvecka i Norrbotten, aktiviteten Sommarboken och firande av Barnboksveckorna under hösten. VERKSAMHET

16 16 VERKSAMHET 2014

17 Litteratur I Norrbottens kulturplan är litteratur ett prioriterat område. Under 2014 har arbetet fortsatt för att skapa ett litteraturresurscentrum. Ett sådant cent rum blir ett nav i det litterära Norrbotten och är viktigt för att stärka den kulturella infrastrukturen. Med medel från Kulturrådet och landstinget har en förstudie genomförts under vårvintern 2014 och i slutet av året annonserades en projektledartjänst ut. Länsbiblioteket i Norrbotten har tillsammans med folkbiblioteken i länet tagit fram en plan för läsfrämjande. Landstinget har under två år provat att ha ett särskilt stöd för manusbearbetning, något som efterfrågats av län ets förlag. Detta stöd har nyttjats av förlagen och kommer därför vara kvar 2015 och Landstinget har sjukhusbibliotek i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Biblioteket på Sunderby sjukhus drivs av Luleå tekniska universitet. Landstinget ger stöd till minoritetsspråkslitteratur. VERKSAMHET

18 18 VERKSAMHET 2014

19 Norrbottens museum Norrbottens museum har sitt säte i Luleå. Museibyggnaden i Luleå cent rum erbjuder besökare och publik utställningar, program, evenemang, en rik pedagogisk verksamhet samt museets eget kafé och butik. I Norrbottens museums lokaler på Björkskatan finns arkivcentrum, bibliotek, bildarkiv samt föremålssamlingar och utställningstorg. Museet har haft verksamhet i länets alla kommuner under Norrbottens museum bedriver museiverksamhet inom kulturmiljövård, historia, samtidsdokumentation, etnologi, bebyggelse och arkeologi. Besöksrekord 2014 Nio utställningar invigdes under 2014 på Norrbottens Museum Centrum och en på Utställningstorget, Norrbottens Museum Björkskatan besökare kom till Norrbottens Museum Centrum, en ökning med 12 % jämfört med 2013 och 2000-talets högsta besökssiffra. Sammanlagt besökare bevistade Norrbottens museums aktiviteter i länet. Det i februari nyinvigda museikaféet fördubblade både besökssiffror och omsättning, stärkt av en livlig programverksamhet med inslag som Afternoon Tea, soppluncher med föreläsningar, dans- och stickkaféer. EGENPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR 2014: Hockeyliv om vardagen runt Norrbottens två elithockeylag, Piteå MSSK och Luleå Hockey. Sami Contemporary, 22 samtida samiska konstnärer från Sverige, Norge och Finland, årets största konstsatsning. Romska Röster, porträtt i foto och text av svenska romer, på gågatan i centrala Luleå. Ralph Erskine: Arkitekten uppmärksammades med två utställningsprojekt. Ralph Erskine: Shopping visades i Shopping. Erskine i norr, invigdes i Kiruna Stadshus. Hosta en sjuk historia, Norrbottens museums mest omfattande utställningsproduktion hittills under 2000-talet, berättar om sjukdomen tuberkulos då och nu, under förra seklet och om dagens globala utmaningar. Utställningen är den första satsningen med texter på svenska, finska, meänkieli, nordsamiska och engelska. Årets Föremål Tolv märkvärdiga föremål vilka under året presenterats som Månadens föremål på museets webb ställdes ut fysiskt, i sällskap av samtida motsvarigheter. Tillfälliga utställningar; Queering Sápmi och Konstskolornas Elevsalong. Publika och pedagogiska aktiviteter: föreläsningar, invigningar, samtalskvällar, utställningsvisningar och musikframföranden. Go med Greta, i samarbete med Norrbottens Handikappidrottsförbund, bjöds allmänheten att prova idrotter, oavsett funktionsvariation. AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA: Skolprogram och visningar under skolloven, barnteater och slöjdaktiviteter. Föreställningen Hej Bacill. Vad är det du vill? och Höstmys med Halloweenkafé var lockade över VERKSAMHET

20 1000 besökare. En Teaterklubb för unga har startats och slöjdklubben erbjuder slöjdaktiviteter varje vecka. Barnens söndag underhåller de yngre barnen varje vecka och en välbesökt Piratfest arrangerades i juni. Dramatiseringen Vem Bryr Sig gavs för 600 gymnasieungdomar i Luleå kommun och gästspelades på Raketskolan i Kiruna. Utvecklingsprojektet Tomorrow: Next, ett nätverk för samiska ungdomar. Det pedagogiska projektet Kan Själv, ett delaktighetsprojekt för de allra yngsta i samarbete med förskolor i Haparanda och Luleå. PUBLIKT UTBUD PÅ NORRBOTTENS MUSEUM BJÖRKSKATAN: Utställningarna Bildminnen och Sandträsk Sanatorium på Utställningstorget. Kulturarvsdagen med miniutställning, visningar och föredrag. Arkivens Dag slog publikrekord. VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR PÅ TURNÉ I LÄNET: Hemslöjden 130 år, På upptäcktsfärd med Felicia Fahlander, Ralph Erskine i Norr, Mannen från Fredrikafors och Radion 90 år i Norrbotten med visningar bland annat i Jokkmokk, Boden, Kalix, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå. KOMMUNIKATION, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN: Helt ny webb norrbottensmuseum.se lanserades, med nystart också på sociala medier. Webbplatsen Kulturarv Norrbotten, en dialogisk kulturarvs portal med fokus på Norrbottens kulturmiljöer, kulturarvsinstitutioner, hembygdsföreningar, museer och arkiv. Publiceringen och tillgängliggörandet av Norrbottens museums föremålssamlingar och bildarkiv digitalt genom den nationella databasen Carlotta. Internationella samverkansprojektet New Horizons med konferensdagar i Luleå och kulturmiljöexkursioner. KULTURMILJÖ OCH KULTURARV UNDER FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING: Arkeologidag i Älvsbyn med visning av av förhistoriska boplatser längs väg 555. Samverkan med Kiruna kommun och LKAB med kulturmiljödokumentationer i Kiruna med anledning av stadsomvandlingen. Flertal arkeologiska förundersökningar och uppdrag i bland annat Piteå, Pajala, Älvsbyn och Kiruna kommuner. Antikvarisk medverkan inom bebyggelse i bl.a. Storfors, Gammelstad, Boden, Norrfjärden. Nya lokaler för arkiv och föremålssamlingar, samt ramverkstad och konstförråd i Björkskatan har projekterats. En förstudie avseende den nuvarande museibyggnaden och nybyggnation. Metodutvecklingsprojektet Arkeologisökhundar. 20 VERKSAMHET 2014

21 Norrbottensmusiken Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusiken uppdrag är därför att arbeta med professionell musikverksamhet i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i Norrbotten. Norrbottensmusiken ensembler är Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och ungdomsensemblerna Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker och Arctic Light. Ensemblerna ska även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musikliv, nationellt och internationellt. Norrbottensmusiken samverkar med många andra aktörer i olika projekt. Arrangörer, föreningar, kommuner och samarbetspartners är viktiga för att nå invånare och publik i hela Norrbotten. Verksamheten för barn och ungdom är omfattande. Skolföreställningar sprids till alla kommuner och når ca barn och unga. Genom pedagogisk och konstnärlig läger-, konsert- och turnéverksamhet i ungdomsensemblerna främjas tillväxten av unga musiker och sångare. Samverkan med kulturskolorna fortsätter liksom med musikutbildningarna på Framnäs och Musikhögskolan i Piteå. Norrbottensmusiken 2014 Norrbottensmusiken gav totalt 473 konserter och workshops (varav 61 procent var riktade mot barn och ungdomar) främst till norrbottningarna men även i övriga Sverige, Norden och Europa. Verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Arrangemangen besöktes av nästan personer. Av dessa var ca barn och ungdomar. Norrbottensmusiken gav ut ett handledarmaterial till skolarrangörer med tips inför konsertbesök. I början av juni arrangerades festivalen New Directions, inom Kraftcentrum för ny musik under året. Norrbotten NEO genomförde tre produktioner på Stockholms Konserthus inom deras pågående Ensemble in Residence. De har medverkat vid festivalerna June in Buffalo i New York, USA och Faithful Festival i Berlin, Tyskland. Norrbotten Big Band konserterade på jazzfestivalen Sage Gateshead/Newcastle, England. Sveriges första kvinnliga Composer in Residence för ett storband, Cecilia Persson, har arbetat med NBB under EU-projektet Music on Top 2 genomförde aktiviteter under året i Luleå, Narvik, Tromsö, Laxelv. NORRBOTTENSMUSIKEN OCH DESS MEDARBETARE FICK FINA UTMÄRKELSER Norrbotten Big Band, NBB, nominerades av Luleå Näringsliv till priset som Årets Varumärke. NBB:s barn- och ungdomsproduktion Poesimelodi, som varit årets institutionssamverkan med Länsbiblioteket, nominerades till 2032-stipendiet. Norrbotten NEO:s skiva New Sweden nominerades till Årets bästa nutida skiva. VERKSAMHET

22 22 VERKSAMHET 2014

23 Nationella minoriteter I Norrbotten finns alla de fem nationella minoriteterna representerade judar, romer, samer, sverigefinnar och torne dalingar. Sedan många år bedrivs ett nära samarbete i kulturfrågor mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Division kultur och utbildning. Samråd genomförs både centralt i landstinget såväl som inom kulturområdet. En särskild strategi för samråd och arbetet med nationella minoriteter gäller under perioden Landstinget har medverkat vid de nationella minoriteternas arrangemang, framför allt genom bidrag till aktiviteter. Både sär skilda verksamhetsbidrag och projektbidrag fördelades under 2014 till de nationella minoriteternas verksamheter och organisationer. I mars månad anställdes även en särskild strateg för att ytterligare utveckla området nationella minoriteter. Projektbidrag till - språkfadderprojekt (samiska) - språkläger (meänkieli och finska) - flera litteraturprojekt - flera konsert- och festivalprojekt - konferensgenomförande i Luleå för Ung Minoritet (plattform för samarbete mellan Sveriges fem nationella minoriteters ungdomsförbund) - romska nationaldagsfirandet och romsk julkonsert Verksamhetsbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Projektbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Verksamhetsbidrag och projektbidrag uppgick totalt till kr. EXEMPEL PÅ SATSNINGAR: Verksamhetsbidrag till - Svenska tornedalingars riksförbund STR-T - Giron Sámi Teáhter - Tornedalsteatern - Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum - Sverigefinska Riksförbundet, SFRF Norra Sveriges distrikt VERKSAMHET

24 24 VERKSAMHET 2014

25 Kultur och hälsa Division Kultur och utbildning arbetar för att utveckla och förstärka kopplingen mellan kultur och hälsa. Visionen är att kultur ska användas som verktyg i arbete med vård, omsorg och rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande. Att kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa är ett regionalt mål i Norrbottens kulturplan Arbetsområden är kultur i vården och förebyggande folkhälsoarbete. Divisionen har under 2014 samverkat aktivt med representanter för sjukvård, omsorg och folkhälsa. Arbetet har utgått från en plan som färdigställdes under året. Kultur på sjukhusen rymmer olika kulturella inslag som kultur i entrén, Digital Live Arena (DLA), sjukhusclowner och konsutställningar. Syftet är att tillgängliggöra kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, personal och besökare så att de för en stund får möjlighet att glömma det sjuka och istället fokusera på det friska och njuta av till exempel musik, teater eller att skapa något själva. Under 2014 genomfördes Kultur på sjukhusen i Kalix, Piteå och Sunderbyn. Arbetet har skett via arbetsgrupp på respektive sjukhus, där olika verksamheter funnits representerade. Under året utvecklades arbetsmetoden till att innefatta samtliga sjukhus i Norrbotten under Via studio Acusticums distributionsnätverk DLA har sändningar på tv-kanalen DLA Play genomförts på Sunderby sjukhus. På DLA Play visas allt från konserter och föreställningar till berättarstunder och landskapsbilder. På den länsgemensamma vuxenpsykiatrin i Öjebyn inleddes ett program med skapande aktiviteter. Deltagarna fick prova på att skriva och musicera. Programmet som är frivilligt ska engagera patienter i skapande aktiviteter och kan på sikt bli en permanent del i klinikens vårdprogram Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn har arbetat med en vårdhundsutbildning för utbildning av tjänstehundar i vården. Norrbottens museum har fortsatt låna ut minnesväskor med olika teman, till äldreboenden i Norrbottens län. Under året har en arbetsgrupp sammanställt erfarenheter från arbetet med Kultur på recept inom olika landsting runt om i Sverige. Gruppen har lämnat förslag till hur detta kan tillämpas i Norrbotten. Divisonen påbörjade under 2014 en undersökning om vilken roll landstinget kan ha i ett övergripande arbete med kultur för äldre, inom ramen för äldreomsorgen i Norrbotten. Landstinget omvärldsbevakar och informerar för att öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och hälsa, hur andra landsting arbetar och om forskning på området kultur inom vård, omsorg och folkhälsa. Divisionen har också lagt grund för ett antal kommande kultursatsningar inom vård och folkhälsa i Norrbotten. VERKSAMHET

26 26 VERKSAMHET 2014

27 Kulturella och kreativa näringar Resurscentrum Konst Norrbotten arbetar för och med professionellt verksamma konstnärer och konsthantverkare i länet. Verksamheten utgår från målen i kulturplanen samt de önskemål som kommer från konstkollektivet i Norrbotten. RESURSCENTRUM KONST NORRBOTTEN: Bygger broar mellan näringsliv och konstnärer via konstnärliga gestaltningsuppdrag och utställningar. Är ett stöd för länets 14 kommuner i upphandlingar, konstpedagogisk verksamhet, cultural planning mm. Utvecklar konstnärer i deras profession med presentationsteknik, marknadsföring, företagande. Fokus ligger på att etablera bestående aktiviteter och mötesplatser där samtidskonsten från Norrbotten kan presenteras, exponeras, debatteras och säljas till företag, konstföreningar, kommuner och allmänhet. Resurscentrum Konst Norrbotten bidrar till att presentera konst på nya platser samt att etablera tvärsektoriellt samarbete mellan näringsliv, konstscenen och civilsamhället. Under 2014 tog de konstnärliga gestaltningsuppdragen fart på allvar. Fem uppdrag genomfördes för Lulebo (x 2), Swedavia, Facebook och Norrbottensteatern. Vidare har aktiviteter och samarbeten skett kring pop-up butiken Art for Sale (konceptet har spridit sig till Kalix/Made in Kalix och Haparanda/Made in Tornedalen). Konst på flygplats (Kiruna och Luleå), Konstcafé i Norr (Boden, Överkalix, Korpilombolo, Kiruna, Kalix, Sunderbyn, Arjeplog och Älvsbyn. Även Havremagasinet har börjat med Kulturcafé, Krokodil i Piteå med Konstcafé och Konstmuseet i Norr med Konstluncher), samt Portfoliovisning för Statens Konstråd (Luleå), konstföreläsningar för länets konstföreningar, LTU och konstskolan i Sunderbyn och ett flertal seminarier och workshops för konstnärer och konsthantverkare. Resurscentrum för Konst etablerades som permanent verksamhet i länet 2014, bytte namn (Resurscentrum Konst Norrbotten) och fick ny logotype. En ny kommunikations- och marknadsföringskanal togs i bruk via hemsidan Förberedelser gjordes under 2014 för att genomföra konstutställningen Norrbottens Ambassad för Konst under Stockholm Art Week Riktlinjer och ritningar togs fram för en stor satsning hösten 2015 Konst på LTU en ny konsthall, finansierad av Luleå tekniska universitet. Resurscentrum Konst Norrbotten har haft aktiviteter i tio av länets 14 kommuner (Kiruna, Pajala, Överkalix, Kalix, Haparanda, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå) under 2014 och 18 procent av budgeten har används för ungdomsverksamhet. En synergieffekt är att verksamheten till stor del skett i det offentliga rummet vilket gjort att den kommit invånarna i Norrbotten till godo. I projektet Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland har Länshemslöjdskonsulentverksamheten deltagit som samverkanspart. Mare Boreale Nordanvindens hav var under förra programperioden ett Leader-område i Bottenvikens kustland. Målet är att utifrån natur- och kulturvärden öka attraktionskraften för kuststräckan mellan Haparanda och Skellefteå. Slöjd- och konsthantverksföretag fick möjlighet till branschöverskrid ande samarbete och stärkt försäljning med gemensam produktutveckling. Deltagarna i samverkansprojektet var 20 företag som representerar; slöjd, konsthantverk, konst, galleri, kulturbyrå, logi i stugor, fiskarhemman och hamncamping, måltider med vildmarkstema, lokalt bryggeri, café och restaurang, rederi, turism- och mötesbranschen och samarbete med nätverksgrupper/ kulturföreningar. Under 2014 slutfördes projektet och deltagarna medverkade i en popup -butik i Swedish Lapland Tourism monter under Vildmarksmässan i Stockholm Exempel på samarbeten, kontaktskapande möten och utbyten med slöjd som tema under 2014 är Crossover Crafts Artisans without borders: Norge Sverige Ryssland. Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Sameslöjdsstiftelsen har deltagit som associerade i projektet med svensk projektledare vid Ajtte Fjäll och Samemuseum Jokkmokk. Uppdraget har varit att skapa kontakter med slöjdare/hantverkare, samordning och medverkan under projektträffar i Jokkmokk, Målselv och Archangelsk. VERKSAMHET

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Kvalitativ uppföljning 2013

Kvalitativ uppföljning 2013 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Ulla Allmér (4000KUSUAL) (E: ulla.allmer@dll.se, T: 0767245660) Landstinget Sörmland (E:, T: ) Landstinget Sörmland (E: mikael.palo@dll.se, T: 0155-24 50 00)

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Utvärdering av Scenkonst Västernorrland AB

Utvärdering av Scenkonst Västernorrland AB 1 RAPPORT Utvärdering av Scenkonst Västernorrland AB STOCKHOLM 2014-05-31 SWECO STRATEGY AB 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och uppdrag 5 2.1 Swecos konsultuppdrag 5 2.2 Huvudsakliga metoder 6 3 Beskrivning

Läs mer

Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga

Sid 1 (32) TillT KulturnämndK. den. Johan Westin Kulturdirektör. Administrativ chef. av en dessa. Verksamhetsplan. Bilaga Kulturförvaltningenn Tjänsteutlåtande Dnr: 1.1/4630/2013 Sid 1 (32) TillT KulturnämndK den Kulturförvaltningenn Verksamhetsplan 2014 Förslag till beslut 1. anta förslag till verksamhetsplan 2014 och överlämna

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer