Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING"

Transkript

1 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

2 Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per kommun...11 Projektstöd per genre...12 Barn och unga...12 Folkhälsobidrag...12 Nationellt och internationellt utbyte...12 Mångfald...12 Divisionens verksamhet...14 Norrbottens länsbibliotek...15 Verksamhet i korthet...15 Litteratur...16 Norrbottens museum...19 Besöksrekord Norrbottensmusiken...21 Norrbottensmusiken Nationella minoriteter...23 Kultur och hälsa...25 Kulturella och kreativa näringar...27 Kultur och samhällsplanering...29 Cultural planning i Pajala...29 Konsulentverksamhet...31 Bild- och filmkonst...31 Dans...31 Hemslöjd...31 Teater/Riksteaterkonsulent...33 Film- och mediepedagogik, barn och unga...33 Verksamhet som divisionen medfinansierar...35 Norrbottensteatern...35 Dans i Nord...35 Filmpool Nord...37 Konstmuseet i Norr...37 Länsungdomsråd...39 Internationell verksamhet...41 JWGC och New Horizons...41 AER...41 Norrbottens museum...41 Norrbottensmusiken...41 Länsbiblioteket...41 Grans naturbruksgymnasium...41 Norrbottens Naturbruksutbildningar...43 Grans Naturbruksgymnasium...43 Kalix Naturbruksgymnasium...44 Övrigt års stipendiater...45 Verksamhetsbidrag och projektstöd...46 Verksamhetsbidrag...46 Projektstöd...48 Textbearbetning och formgivning: Plan Sju kommunikation. Tryck: Lule Grafiska, 650 ex. Foto: Maria Åsén, Anders Alm, Jack Affleck, Per-Erik Bergström, Kjell Öberg, Maud Ån, Helene Markström.

3 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING VERKSAMHET

4 4 VERKSAMHET 2014

5 Inledning Arbetet med divisionens utveckling har fortsatt under Efter beslutet om Norrbottens andra kulturplan, nu för , påbörjades arbetet för att nå de uppsatta målen. Utmaningen för naturbruksgymnasierna med de vikande elevkullarna fortsatte under En stark bas av samverkan har utvecklats och är en förutsättning för divisionens arbete. Glädjande nog tas allt fler steg även för landstingsintern samverkan med bland annat Folkhälsocentrum och Regionala enheten. Utanför landstinget är kommunerna viktiga samverkansparter och då tillsammans med respektive bransch när det gäller naturbruksgymnasierna. Under 2014 fick divisionen fortsatt uppmärksamhet nationellt. Statens Kulturråd framhöll Norrbottens läns landstings arbete som en förebild inom kulturutveckling. Divisionen erhöll en extra miljon som ramökning och Norrbotten fick cirka fem miljoner i utvecklingsmedel från Kulturrådet. Naturbruksgymnasiet Grans i Öjebyn var, som ett av fem naturbruksgymnasier, referensskola för Skolverket för naturbruksprogrammet. Som grund för divisionens arbete har under 2014 varit Landstingets planer och styrdokument, Kulturplanen och Gy 2011 som sammantaget gett utgångspunkten för Divisionsplanen Året har på många sätt varit ett framgångsrikt år med beslut för framtiden, till exempel permanentande av Havremagasinet i Bodens och ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och konstnärer genom Resurscentrum för konst. Våra musikaliska ensembler har rönt framgångar både nationellt och internationellt, vi har deltagit i de kvalitetssatsningar som skett för professionell dansen i länet, Norrbottens museum har slagit besöksrekord och samverkan mellan länsbiblioteket och folkbiblioteken i Norrbotten har varit framgångsrikt och förtroendefullt. Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningsuppdrag har implementerats i landstinget. Frågan om länsdansinstitution löstes ej men ett samverkansavtal slöts med Luleå kommun för hyra av lokal för i fösta hand professionell dans. Konsekvenserna av sparbetinget om 1,6 procent av budget hanterades genom framför allt institutionernas och stabens särskilda åtgärder. Naturbruksgymnasierna hölls utanför på grund av sin redan besvärliga ekonomiska situation. Trots ekonomiska svårigheter genomfördes högkvalitativ verksamhet och även utvecklingsarbete vid naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn Värdegrund och mångfald liksom chefsutveckling har fokuserats under Divisionens värdegrund är: engagerad (vi motiverar och inspirerar, vi skapar lust och delaktighet) berikande (vi berör och skapar möten, vi utmanar och förändrar) öppen (med öppenhet, respekt och lyhördhet är vi nyfikna, modiga och ser möjligheter) professionell (vi skapar mervärde och utveckling genom skickligt, kunnigt och ansvarsfullt arbete och bemötande) Divisionen har under 2014 fortsatt vara projektägare för det framgångsrika New Horizons. Det är det största kulturprojektet någonsin inom EU- programmet ENPI/Kolarctic, tillsammans med tolv regioner i Barents. Landstingets institutioner har under 2014 verkat i länets alla kommuner och projektmedel har fördelats till projekt i samtliga kommuner. Flera viktiga konferenser hölls under året som har bäring också på det kommande arbetet, bland annat Normer ditt val och ansvar i november. I februari hölls en konferens tillsammans med LTU och kommunförbundet om de nationella minoriteterna, Nationella minoriteter och urfolk en angelägenhet för svenska skolan? Sammantaget blev 2014 ett år med intensiv och på många sätt framgångsrik verksamhet. Elisabeth Lax, divisionschef VERKSAMHET

6 6 VERKSAMHET 2014

7 Kultursamverkansmodellen Norrbottens läns landstings arbete med kulturfrågor har sin bas i Kulturplanen som antogs av Landstingsfullmäktige. Sex mål finns inskrivna i den nya planen, varav tre helt nya mål: Mål 1: Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet till kultur inom alla områden i hela Norrbotten. Mål 2: Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten. Mål 3: Barn och unga ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturut budet i länet. FÖR PERIODEN HAR YTTERLIGARE TRE MÅL FORMU LERATS: Mål 4 (nytt mål): Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet. Mål 5 (nytt mål): De nationella minoriteternas kultur ska ges en starkare ställning i Norrbotten. Mål 6 (nytt mål): Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa. Efter fem år börjar processen med kultursamverkansmodellen kännas inarbetad och behöver samtidigt hela tiden förnyas för att hållas levande. Djupet och intensiteten i samverkansprocessen har vidareutvecklats även Vi har gemensamt ökat kunskapen om kulturens fält i Norrbotten, vi utvecklar nätverken och själva processen är lika viktig som planen i sig. Divisionen har besökt alla 14 kommuner under året och dialogerna med konst- och kulturverksamma, representanter för nationella minoriteter och för folkbildningens organisationer har genomförts enligt processupplägg. Lyhördhet för det som framkommit ger utveckling av kulturfrågor men också ansträngningar att förändra och förbättra processen. Kulturplanens arbetsgrupper genomför en viktig insats för att Kulturplanens mål ska kunna uppnås. Grupperna arbetade under 2014 utifrån särskilda uppdrag som kulturplanens styrgrupp enats om. Divisionen inbjöd chefsrepresentanterna för kommunernas kulturverksamheter till fem möten under2014 för att gemensamt avhandla viktiga kulturfrågor för länet, som kultur och äldre, Digital Live Arena med Kulturella Rendez vous i vården, utvecklingen av litteraturresurscentrum, nya kulturbudgeten, ny lagstiftning inom biblioteksområdet och så vidare. Länsungdomsrådet har förutom sina sammanträden även haft ett så kallat Murrikkakonvent där politiker umgicks och samtalade med länsungdomsrådsrepresentanterna. Cirka 70 besök genomfördes under året hos organisationer och föreningar som ansökte om verksamhetsbidrag. Kultursamverkansmodellen har under årets sista månader uppmärksammats genom ett riksdagsbeslut. Förutom de föreslagna 19 miljonerna i budgetpropositionen togs vid riksdagens behandling av budget ytterligare 15 miljoner för 2015 från de regionala verksamhetsmedlen i den så kallade kofferten. Det innebar 1,5 procent minskning av samtliga läns och regioners koffertmedel och för 2015 inte heller någon uppräkning. Den från början redan underfinansierade modellen utvecklades till att bli ytterligare underfinansierad. DIVISIONENS 11 ARBETSGRUPPER UNDER 2014 Arkiv Litteratur Kultur och samhällsplanering Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Dans Kulturmiljövård Civila samhället Musik Teater Hemslöjd VERKSAMHET

8 8 VERKSAMHET 2014

9 Organisation Divisionens värdegrund Division Kultur och Utbildning inledde en omfattande värdegrundsprocess våren Syftet var att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vardagen för både det interna och det externa arbetet. Processen resulterade i divisionens fyra värdegrundsord: Engagerad, Berikande, Öppen, Professionell. Under 2014 har arbetet fortsatt med att implementera värdeorden och synliggöra hur var och en kan leva och praktisera dem i sin dagliga verksamhet. Divisionsövergripande verksamhet Grans Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium Norrbottens länsbibliotek Norrbottens museum Norrbottensmusiken Dans i Nord Filmpool Nord AB resurscentrum för film Konstmuseet i Norr Norrbottensteatern DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING...OCH I SAMARBETE MED KOMMUNER Besöksstatistik Norrbottensmusiken Norrbottensmuseum Norrbottensteatern Antal årselever Naturbruksskola Kalix Gran Barn/unga Vuxna Norrbottensmusiken (tot ) Norrbottensmuseum (tot ) Norrbottensteatern (tot ) VERKSAMHET

10 10 VERKSAMHET 2014

11 Projektstöd Kulturarbetare, föreningar och organisationer kan söka bidrag från landstinget. Samtliga projekt ska gagna länet och norrbottningarna. Landstinget ska främja både bredd och spets. Projektbedömningarna sker utifrån kulturplanens prioriteringar samt landstingets regler och riktlinjer. Bidrag ges till tidsbegränsade kulturprojekt, folkbildande folkhälsoprojekt, konstutställningar utanför länet och internationella och nationella kulturutbyten. Fördelning projektstöd Fem typer av stöd finns att söka; stöd för turnébidrag, för utomlänsutställningar, för folkbildande folkhälsoinsatser, för specifika kulturprojekt (så kallade riktade bidrag) samt arrangörsstöd till unga upp till 25 år som får uppgå till kr (så kallade Snabba Ryck). Totalt har 264 ansökningar om projektbidrag inkommit under Det är en minskning med 36 stycken eller 12 procent jämfört med föregående år. Flera projekt var dock mer omfattande än tidigare. I oktober 2014 anslogs ett sökstopp på grund av att årets projektmedel var slut. Kulturprojekten var flest, 245 stycken. Inom området Folkhälsa kom 19 ansökningar. Landstinget beviljade stöd till 219 projekt (83 procent av ansökningarna). Projektstöd fördelat per kommun I tabellen visas beviljade medel i Norrbotten fördelat per kommun, samt projektmedel fördelat per invånare. För de projekt som genomförts i flera kommuner har projektmedlen fördelats mellan kommunerna. Länsövergripande projekt har fördelats jämt över Norrbottens 14 kommuner. I tabellen exkluderas turnéstöden eftersom de inte redovisas kommunvis. Område Antal beviljade projekt* Bidrag, kr Befolkning Bidrag kr/invånare Boden Luleå Piteå Älvsbyn Arvidsjaur Arjeplog Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Kalix Haparanda Överkalix Övertorneå Totalt Källa: SCB Folkmängd i riket, län och kommuner, 31 december * Samtliga beviljade projekt redovisas på sidan 48. VERKSAMHET

12 LITTERATUR Projektstöd per genre Att det totala antalet (225) överstiger beviljade ansökningar beror på att många av projekten är konstartsöverskridande. KONST 10,6 % (24 st) 18,2 % (41 st) 22,2 % (50 st) ÖVRIGT* Barn och unga Av projektstöden har 59 av totalt 219 beviljade projekt gått till renodlade barn och unga-projekt (26,9 procent). Av resurserna har kr (19,3 procent) använts. I den beräkningen undantas bidragen till utomlänsutställningar som inte är möjliga att rikta till barn och unga. Många av de övriga projekten är riktade till blandade målgrupper och familjer. Snabba Ryck-medel har beviljats till 19 arrangemang under året. Folkhälsobidrag Under 2014 har landstinget tagit emot 19 ansökningar om projekt för folkbildande aktiviteter inom folkhälsa. Sju projekt beviljades stöd till en summa av kr. De övriga 12 ansökningarna, för sammanlagt kr, fick avslag. FILM 6,2 % (14 st) TEATER 9,3 % (21 st) 7,5 % (17 st) DANS 25,7 % (58 st) MUSIK Nationellt och internationellt utbyte Av projektstöden har 18 av 219 beviljade (8,2 procent) gått till projekt som helt eller delvis samarrangerat med andra orter i landet. Utomlänsutställningar är inte inräknade. Av resurserna har kr, det vill säga 10,3 procent, använts (utomlänsutställningar borträknade). Elva projekt (5 procent) har varit internationella utbyten. Av resurserna har kr (4,7 procent) använts till detta. * Till övrigt räknas kulturmiljö, slöjd osv. Mångfald Mångfalden i Norrbotten ökar och projektbidrag har under 2014 beviljats för aktiviteter som exempelvis Inter nationella kören, Ryska kulturdagar, Persiskt nyår, Kurdiskt nyår med flera. 12 VERKSAMHET 2014

13 VERKSAMHET

14 Divisionens verksamhet Division Kultur och Utbildning har fem basenheter: Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek samt Grans och Kalix naturbruksgymnasier. Inom verksamheten återfinns även landstingets konsulentverksamhet inom hemslöjd, bild- och formkonst och dans förutom den divisionsövergripande verksamheten. 14 VERKSAMHET 2014

15 Norrbottens länsbibliotek I samverkan med folkbiblioteken arbetar Norrbottens länsbibliotek med att utveckla och förbättra bibliotekstjänst er för länets invånare. Det sker genom handledning och process/ projektledning inom strategiska utvecklingsområden. Att kommunicera biblioteken till olika målgrupper och driva länsgemensamma webbresurser är två av uppdragen. Likaså att arbeta för barn och ungdomars delaktighet och medskapande samt att främja intresset för läsning i länet. Länsbiblioteket ska även synliggöra den norrbottniska litteraturen. Länsbiblioteket har under året upphandlat en portal för kommunernas digitala bibliotek Bibblo.se. Med en förbättrad katalog och webbplats har det blivit enklare att söka och reservera från det samlade utbudet. Den nya portalen ska lyfta fram litteratur för att locka till läsning, och den norrbottniska litteraturen ska särskilt synliggöras. Utrustning för datachip, så kallad RFID, har upphandlats gemensamt av folkbiblioteken under året. Med en och samma utlåningsform kommer det att bli enklare för låntagarna att låna mellan kommunerna. Arbetet med att utrusta alla böcker och andra medier med RFID fortsätter under Projektet Barnpoesiåret 2014 i Britt G. Hallqvists anda genomfördes med stöd av Statens kulturråd. Över hundratalet läs- och skrivstimulerande aktiviteter och program har arrangerats på folkbiblioteken och på webben för mål gruppen barn och tillhörande vuxna. Polarbibblo.se, där barn får göra sin röst hörd, har varit på turné för att skapa skrivklåda. Filmpool Nords scenografi från Krakel Spektakel har turnerat på biblioteken. Poesimelodi var ett samarbete mellan Länsbiblioteket och Norrbottensmusiken där barns inskickade texter till Polarbibblo.se tonsattes och framfördes av elever från musikskolor i länet tillsammans med Norrbotten Big Band. Poesimelodi genomförs även under Världsbokdagen hade temat Norrbotten läser för barn, om barns rätt till språket. Böcker och information delades ut till föräldrar för att uppmärksamma vikten av att stimulera barns språkutveckling. Verksamheten i korthet Samordnat organisationen Biblioteken i Norrbotten med 8 länsarbetsgrupper. Anordnat eller samplanerat 10 konferenser/föreläsningar/workshops. Av 153 stödtillfällen för bibliotekspersonal har 88 skett genom digital mötesteknik. Bibblo.se hade besök och utlånen av e-böcker via webbplatsen ökade med 8 procent till Nära 40 procent av verksamheten riktades till barn och ungdomar. Polarbibblo.se hade besök och inkomna dikter, sagor och andra bidrag publicerades på webbplatsen. Norrbottensförfattare.se med 111 porträtt över författare med anknytning till länet, webbplatsen hade besök. Andra länsgemensamma kommunikationsaktiviteter under året: Nolia utbildning och rekrytering, SEE hållbarhetsvecka i Norrbotten, aktiviteten Sommarboken och firande av Barnboksveckorna under hösten. VERKSAMHET

16 16 VERKSAMHET 2014

17 Litteratur I Norrbottens kulturplan är litteratur ett prioriterat område. Under 2014 har arbetet fortsatt för att skapa ett litteraturresurscentrum. Ett sådant cent rum blir ett nav i det litterära Norrbotten och är viktigt för att stärka den kulturella infrastrukturen. Med medel från Kulturrådet och landstinget har en förstudie genomförts under vårvintern 2014 och i slutet av året annonserades en projektledartjänst ut. Länsbiblioteket i Norrbotten har tillsammans med folkbiblioteken i länet tagit fram en plan för läsfrämjande. Landstinget har under två år provat att ha ett särskilt stöd för manusbearbetning, något som efterfrågats av län ets förlag. Detta stöd har nyttjats av förlagen och kommer därför vara kvar 2015 och Landstinget har sjukhusbibliotek i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Biblioteket på Sunderby sjukhus drivs av Luleå tekniska universitet. Landstinget ger stöd till minoritetsspråkslitteratur. VERKSAMHET

18 18 VERKSAMHET 2014

19 Norrbottens museum Norrbottens museum har sitt säte i Luleå. Museibyggnaden i Luleå cent rum erbjuder besökare och publik utställningar, program, evenemang, en rik pedagogisk verksamhet samt museets eget kafé och butik. I Norrbottens museums lokaler på Björkskatan finns arkivcentrum, bibliotek, bildarkiv samt föremålssamlingar och utställningstorg. Museet har haft verksamhet i länets alla kommuner under Norrbottens museum bedriver museiverksamhet inom kulturmiljövård, historia, samtidsdokumentation, etnologi, bebyggelse och arkeologi. Besöksrekord 2014 Nio utställningar invigdes under 2014 på Norrbottens Museum Centrum och en på Utställningstorget, Norrbottens Museum Björkskatan besökare kom till Norrbottens Museum Centrum, en ökning med 12 % jämfört med 2013 och 2000-talets högsta besökssiffra. Sammanlagt besökare bevistade Norrbottens museums aktiviteter i länet. Det i februari nyinvigda museikaféet fördubblade både besökssiffror och omsättning, stärkt av en livlig programverksamhet med inslag som Afternoon Tea, soppluncher med föreläsningar, dans- och stickkaféer. EGENPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR 2014: Hockeyliv om vardagen runt Norrbottens två elithockeylag, Piteå MSSK och Luleå Hockey. Sami Contemporary, 22 samtida samiska konstnärer från Sverige, Norge och Finland, årets största konstsatsning. Romska Röster, porträtt i foto och text av svenska romer, på gågatan i centrala Luleå. Ralph Erskine: Arkitekten uppmärksammades med två utställningsprojekt. Ralph Erskine: Shopping visades i Shopping. Erskine i norr, invigdes i Kiruna Stadshus. Hosta en sjuk historia, Norrbottens museums mest omfattande utställningsproduktion hittills under 2000-talet, berättar om sjukdomen tuberkulos då och nu, under förra seklet och om dagens globala utmaningar. Utställningen är den första satsningen med texter på svenska, finska, meänkieli, nordsamiska och engelska. Årets Föremål Tolv märkvärdiga föremål vilka under året presenterats som Månadens föremål på museets webb ställdes ut fysiskt, i sällskap av samtida motsvarigheter. Tillfälliga utställningar; Queering Sápmi och Konstskolornas Elevsalong. Publika och pedagogiska aktiviteter: föreläsningar, invigningar, samtalskvällar, utställningsvisningar och musikframföranden. Go med Greta, i samarbete med Norrbottens Handikappidrottsförbund, bjöds allmänheten att prova idrotter, oavsett funktionsvariation. AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA: Skolprogram och visningar under skolloven, barnteater och slöjdaktiviteter. Föreställningen Hej Bacill. Vad är det du vill? och Höstmys med Halloweenkafé var lockade över VERKSAMHET

20 1000 besökare. En Teaterklubb för unga har startats och slöjdklubben erbjuder slöjdaktiviteter varje vecka. Barnens söndag underhåller de yngre barnen varje vecka och en välbesökt Piratfest arrangerades i juni. Dramatiseringen Vem Bryr Sig gavs för 600 gymnasieungdomar i Luleå kommun och gästspelades på Raketskolan i Kiruna. Utvecklingsprojektet Tomorrow: Next, ett nätverk för samiska ungdomar. Det pedagogiska projektet Kan Själv, ett delaktighetsprojekt för de allra yngsta i samarbete med förskolor i Haparanda och Luleå. PUBLIKT UTBUD PÅ NORRBOTTENS MUSEUM BJÖRKSKATAN: Utställningarna Bildminnen och Sandträsk Sanatorium på Utställningstorget. Kulturarvsdagen med miniutställning, visningar och föredrag. Arkivens Dag slog publikrekord. VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR PÅ TURNÉ I LÄNET: Hemslöjden 130 år, På upptäcktsfärd med Felicia Fahlander, Ralph Erskine i Norr, Mannen från Fredrikafors och Radion 90 år i Norrbotten med visningar bland annat i Jokkmokk, Boden, Kalix, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå. KOMMUNIKATION, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN: Helt ny webb norrbottensmuseum.se lanserades, med nystart också på sociala medier. Webbplatsen Kulturarv Norrbotten, en dialogisk kulturarvs portal med fokus på Norrbottens kulturmiljöer, kulturarvsinstitutioner, hembygdsföreningar, museer och arkiv. Publiceringen och tillgängliggörandet av Norrbottens museums föremålssamlingar och bildarkiv digitalt genom den nationella databasen Carlotta. Internationella samverkansprojektet New Horizons med konferensdagar i Luleå och kulturmiljöexkursioner. KULTURMILJÖ OCH KULTURARV UNDER FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING: Arkeologidag i Älvsbyn med visning av av förhistoriska boplatser längs väg 555. Samverkan med Kiruna kommun och LKAB med kulturmiljödokumentationer i Kiruna med anledning av stadsomvandlingen. Flertal arkeologiska förundersökningar och uppdrag i bland annat Piteå, Pajala, Älvsbyn och Kiruna kommuner. Antikvarisk medverkan inom bebyggelse i bl.a. Storfors, Gammelstad, Boden, Norrfjärden. Nya lokaler för arkiv och föremålssamlingar, samt ramverkstad och konstförråd i Björkskatan har projekterats. En förstudie avseende den nuvarande museibyggnaden och nybyggnation. Metodutvecklingsprojektet Arkeologisökhundar. 20 VERKSAMHET 2014

21 Norrbottensmusiken Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusiken uppdrag är därför att arbeta med professionell musikverksamhet i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i Norrbotten. Norrbottensmusiken ensembler är Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och ungdomsensemblerna Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker och Arctic Light. Ensemblerna ska även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musikliv, nationellt och internationellt. Norrbottensmusiken samverkar med många andra aktörer i olika projekt. Arrangörer, föreningar, kommuner och samarbetspartners är viktiga för att nå invånare och publik i hela Norrbotten. Verksamheten för barn och ungdom är omfattande. Skolföreställningar sprids till alla kommuner och når ca barn och unga. Genom pedagogisk och konstnärlig läger-, konsert- och turnéverksamhet i ungdomsensemblerna främjas tillväxten av unga musiker och sångare. Samverkan med kulturskolorna fortsätter liksom med musikutbildningarna på Framnäs och Musikhögskolan i Piteå. Norrbottensmusiken 2014 Norrbottensmusiken gav totalt 473 konserter och workshops (varav 61 procent var riktade mot barn och ungdomar) främst till norrbottningarna men även i övriga Sverige, Norden och Europa. Verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Arrangemangen besöktes av nästan personer. Av dessa var ca barn och ungdomar. Norrbottensmusiken gav ut ett handledarmaterial till skolarrangörer med tips inför konsertbesök. I början av juni arrangerades festivalen New Directions, inom Kraftcentrum för ny musik under året. Norrbotten NEO genomförde tre produktioner på Stockholms Konserthus inom deras pågående Ensemble in Residence. De har medverkat vid festivalerna June in Buffalo i New York, USA och Faithful Festival i Berlin, Tyskland. Norrbotten Big Band konserterade på jazzfestivalen Sage Gateshead/Newcastle, England. Sveriges första kvinnliga Composer in Residence för ett storband, Cecilia Persson, har arbetat med NBB under EU-projektet Music on Top 2 genomförde aktiviteter under året i Luleå, Narvik, Tromsö, Laxelv. NORRBOTTENSMUSIKEN OCH DESS MEDARBETARE FICK FINA UTMÄRKELSER Norrbotten Big Band, NBB, nominerades av Luleå Näringsliv till priset som Årets Varumärke. NBB:s barn- och ungdomsproduktion Poesimelodi, som varit årets institutionssamverkan med Länsbiblioteket, nominerades till 2032-stipendiet. Norrbotten NEO:s skiva New Sweden nominerades till Årets bästa nutida skiva. VERKSAMHET

22 22 VERKSAMHET 2014

23 Nationella minoriteter I Norrbotten finns alla de fem nationella minoriteterna representerade judar, romer, samer, sverigefinnar och torne dalingar. Sedan många år bedrivs ett nära samarbete i kulturfrågor mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Division kultur och utbildning. Samråd genomförs både centralt i landstinget såväl som inom kulturområdet. En särskild strategi för samråd och arbetet med nationella minoriteter gäller under perioden Landstinget har medverkat vid de nationella minoriteternas arrangemang, framför allt genom bidrag till aktiviteter. Både sär skilda verksamhetsbidrag och projektbidrag fördelades under 2014 till de nationella minoriteternas verksamheter och organisationer. I mars månad anställdes även en särskild strateg för att ytterligare utveckla området nationella minoriteter. Projektbidrag till - språkfadderprojekt (samiska) - språkläger (meänkieli och finska) - flera litteraturprojekt - flera konsert- och festivalprojekt - konferensgenomförande i Luleå för Ung Minoritet (plattform för samarbete mellan Sveriges fem nationella minoriteters ungdomsförbund) - romska nationaldagsfirandet och romsk julkonsert Verksamhetsbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Projektbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Verksamhetsbidrag och projektbidrag uppgick totalt till kr. EXEMPEL PÅ SATSNINGAR: Verksamhetsbidrag till - Svenska tornedalingars riksförbund STR-T - Giron Sámi Teáhter - Tornedalsteatern - Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum - Sverigefinska Riksförbundet, SFRF Norra Sveriges distrikt VERKSAMHET

24 24 VERKSAMHET 2014

25 Kultur och hälsa Division Kultur och utbildning arbetar för att utveckla och förstärka kopplingen mellan kultur och hälsa. Visionen är att kultur ska användas som verktyg i arbete med vård, omsorg och rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande. Att kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa är ett regionalt mål i Norrbottens kulturplan Arbetsområden är kultur i vården och förebyggande folkhälsoarbete. Divisionen har under 2014 samverkat aktivt med representanter för sjukvård, omsorg och folkhälsa. Arbetet har utgått från en plan som färdigställdes under året. Kultur på sjukhusen rymmer olika kulturella inslag som kultur i entrén, Digital Live Arena (DLA), sjukhusclowner och konsutställningar. Syftet är att tillgängliggöra kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, personal och besökare så att de för en stund får möjlighet att glömma det sjuka och istället fokusera på det friska och njuta av till exempel musik, teater eller att skapa något själva. Under 2014 genomfördes Kultur på sjukhusen i Kalix, Piteå och Sunderbyn. Arbetet har skett via arbetsgrupp på respektive sjukhus, där olika verksamheter funnits representerade. Under året utvecklades arbetsmetoden till att innefatta samtliga sjukhus i Norrbotten under Via studio Acusticums distributionsnätverk DLA har sändningar på tv-kanalen DLA Play genomförts på Sunderby sjukhus. På DLA Play visas allt från konserter och föreställningar till berättarstunder och landskapsbilder. På den länsgemensamma vuxenpsykiatrin i Öjebyn inleddes ett program med skapande aktiviteter. Deltagarna fick prova på att skriva och musicera. Programmet som är frivilligt ska engagera patienter i skapande aktiviteter och kan på sikt bli en permanent del i klinikens vårdprogram Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn har arbetat med en vårdhundsutbildning för utbildning av tjänstehundar i vården. Norrbottens museum har fortsatt låna ut minnesväskor med olika teman, till äldreboenden i Norrbottens län. Under året har en arbetsgrupp sammanställt erfarenheter från arbetet med Kultur på recept inom olika landsting runt om i Sverige. Gruppen har lämnat förslag till hur detta kan tillämpas i Norrbotten. Divisonen påbörjade under 2014 en undersökning om vilken roll landstinget kan ha i ett övergripande arbete med kultur för äldre, inom ramen för äldreomsorgen i Norrbotten. Landstinget omvärldsbevakar och informerar för att öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och hälsa, hur andra landsting arbetar och om forskning på området kultur inom vård, omsorg och folkhälsa. Divisionen har också lagt grund för ett antal kommande kultursatsningar inom vård och folkhälsa i Norrbotten. VERKSAMHET

26 26 VERKSAMHET 2014

27 Kulturella och kreativa näringar Resurscentrum Konst Norrbotten arbetar för och med professionellt verksamma konstnärer och konsthantverkare i länet. Verksamheten utgår från målen i kulturplanen samt de önskemål som kommer från konstkollektivet i Norrbotten. RESURSCENTRUM KONST NORRBOTTEN: Bygger broar mellan näringsliv och konstnärer via konstnärliga gestaltningsuppdrag och utställningar. Är ett stöd för länets 14 kommuner i upphandlingar, konstpedagogisk verksamhet, cultural planning mm. Utvecklar konstnärer i deras profession med presentationsteknik, marknadsföring, företagande. Fokus ligger på att etablera bestående aktiviteter och mötesplatser där samtidskonsten från Norrbotten kan presenteras, exponeras, debatteras och säljas till företag, konstföreningar, kommuner och allmänhet. Resurscentrum Konst Norrbotten bidrar till att presentera konst på nya platser samt att etablera tvärsektoriellt samarbete mellan näringsliv, konstscenen och civilsamhället. Under 2014 tog de konstnärliga gestaltningsuppdragen fart på allvar. Fem uppdrag genomfördes för Lulebo (x 2), Swedavia, Facebook och Norrbottensteatern. Vidare har aktiviteter och samarbeten skett kring pop-up butiken Art for Sale (konceptet har spridit sig till Kalix/Made in Kalix och Haparanda/Made in Tornedalen). Konst på flygplats (Kiruna och Luleå), Konstcafé i Norr (Boden, Överkalix, Korpilombolo, Kiruna, Kalix, Sunderbyn, Arjeplog och Älvsbyn. Även Havremagasinet har börjat med Kulturcafé, Krokodil i Piteå med Konstcafé och Konstmuseet i Norr med Konstluncher), samt Portfoliovisning för Statens Konstråd (Luleå), konstföreläsningar för länets konstföreningar, LTU och konstskolan i Sunderbyn och ett flertal seminarier och workshops för konstnärer och konsthantverkare. Resurscentrum för Konst etablerades som permanent verksamhet i länet 2014, bytte namn (Resurscentrum Konst Norrbotten) och fick ny logotype. En ny kommunikations- och marknadsföringskanal togs i bruk via hemsidan Förberedelser gjordes under 2014 för att genomföra konstutställningen Norrbottens Ambassad för Konst under Stockholm Art Week Riktlinjer och ritningar togs fram för en stor satsning hösten 2015 Konst på LTU en ny konsthall, finansierad av Luleå tekniska universitet. Resurscentrum Konst Norrbotten har haft aktiviteter i tio av länets 14 kommuner (Kiruna, Pajala, Överkalix, Kalix, Haparanda, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå) under 2014 och 18 procent av budgeten har används för ungdomsverksamhet. En synergieffekt är att verksamheten till stor del skett i det offentliga rummet vilket gjort att den kommit invånarna i Norrbotten till godo. I projektet Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland har Länshemslöjdskonsulentverksamheten deltagit som samverkanspart. Mare Boreale Nordanvindens hav var under förra programperioden ett Leader-område i Bottenvikens kustland. Målet är att utifrån natur- och kulturvärden öka attraktionskraften för kuststräckan mellan Haparanda och Skellefteå. Slöjd- och konsthantverksföretag fick möjlighet till branschöverskrid ande samarbete och stärkt försäljning med gemensam produktutveckling. Deltagarna i samverkansprojektet var 20 företag som representerar; slöjd, konsthantverk, konst, galleri, kulturbyrå, logi i stugor, fiskarhemman och hamncamping, måltider med vildmarkstema, lokalt bryggeri, café och restaurang, rederi, turism- och mötesbranschen och samarbete med nätverksgrupper/ kulturföreningar. Under 2014 slutfördes projektet och deltagarna medverkade i en popup -butik i Swedish Lapland Tourism monter under Vildmarksmässan i Stockholm Exempel på samarbeten, kontaktskapande möten och utbyten med slöjd som tema under 2014 är Crossover Crafts Artisans without borders: Norge Sverige Ryssland. Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Sameslöjdsstiftelsen har deltagit som associerade i projektet med svensk projektledare vid Ajtte Fjäll och Samemuseum Jokkmokk. Uppdraget har varit att skapa kontakter med slöjdare/hantverkare, samordning och medverkan under projektträffar i Jokkmokk, Målselv och Archangelsk. VERKSAMHET

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Kultur för regional livskraft

Kultur för regional livskraft Kultur för regional livskraft www.nll.se Kulturen viktig för länet Kulturen har stor betydelse för länets utveckling med en viktig roll för möjligheterna till ett liv med arbete och fritid av hög kvalitet.

Läs mer

Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.

Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll. Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.se/kultur Inledning...5 Sveriges kulturpolitiska mål...5 Norrbottens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013

Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013 Norrbottens kulturplan Uppdateringar för 2013 Prioriteringar 2013 Uppföljningsgrupp Samrådsgrupper Litteratur Ny grupp! Bild- och formkonst Dans Kultur och hälsa m folkhälsa Film Kultur & samhällsplanering

Läs mer

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning

Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Särtryck ur protokoll från landstingsstyrelsens sammanträde 2012-09-27 175 Fördelningsbudget för bidrag inom division Kultur och utbildning Dnr 1827-12 Ärendebeskrivning Av den rambudget som tilldelats

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Vår åsikt om den övergripande prioriteringen av dans och konst. Grupp 1 Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Norrbottens läns landsting 2014

Norrbottens läns landsting 2014 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar) Besöksnäringen

Läs mer

Kultur- och folkbildningsplan. Pajala kommun

Kultur- och folkbildningsplan. Pajala kommun Kultur- och folkbildningsplan Pajala kommun 2017 2020 Kultur- och folkbildningsplan Pajala kommun 2017 2020 Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning

Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Vidarefördelning inom ramen för kultur och utbildning Inför tilldelas Kultur och utbildning 124,2 mkr i landstingsbidrag. Av rambudgeten vidarefördelas ca 46 procent till extern kulturverksamhet, såsom

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare Kulturplan 2011 2015 JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare 1 Innehållsförteckning Kulturplan... 3 Vision för kulturverksamheten... 3 Styrdokument Allmänt... 3 Mål för kulturverksamheten... 3 Kulturens arbetsområde...

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Landstingets Utvecklingsmedel

Landstingets Utvecklingsmedel Landstingets Utvecklingsmedel Kenneth Sjaunja Avdelningen för regional utveckling 2014-11-25 Projektfinansiering BILD 1 Landstingets vision Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande

Läs mer

Komplettering för 2016

Komplettering för 2016 Arbetsmaterial Komplettering för 2016 Kulturplan för Norrbotten 2014-2016 /EL 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kortfattad allmän summering av 2015... 5 Utgångspunkter för arbetet... 7 Mål 1: Genom

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Kulturplan för Överkalix

Kulturplan för Överkalix Kulturplan för Överkalix 2014-2016 Överkalix Kommun Barn - och utbildningsnämnden Bibliotekschef Roger Melin BUN 2014 04 24!1 1.1 Nationella kulturpolitiska mål...3 1.2 Kulturplan Norrbotten, regionala

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Norrbottens civilsamhälle

Norrbottens civilsamhälle Norrbottens civilsamhälle Kartläggning 2017 Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Kartläggningens avsändare: Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN) Civilsamhällets parasollorganisation i Norrbotten och Västerbotten

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Komplettering för 2016

Komplettering för 2016 Komplettering för 2016 Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning

Övertorneå kommun. Barn 0 utbildning Övertorneå kommun Barn 0 utbildning Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Övertorneå kommun Barn- och utbildningsnämnden ger, på högsta nivå och med goda resultat, utbildning till kommunens invånare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer