Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING"

Transkript

1 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

2 Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per kommun...11 Projektstöd per genre...12 Barn och unga...12 Folkhälsobidrag...12 Nationellt och internationellt utbyte...12 Mångfald...12 Divisionens verksamhet...14 Norrbottens länsbibliotek...15 Verksamhet i korthet...15 Litteratur...16 Norrbottens museum...19 Besöksrekord Norrbottensmusiken...21 Norrbottensmusiken Nationella minoriteter...23 Kultur och hälsa...25 Kulturella och kreativa näringar...27 Kultur och samhällsplanering...29 Cultural planning i Pajala...29 Konsulentverksamhet...31 Bild- och filmkonst...31 Dans...31 Hemslöjd...31 Teater/Riksteaterkonsulent...33 Film- och mediepedagogik, barn och unga...33 Verksamhet som divisionen medfinansierar...35 Norrbottensteatern...35 Dans i Nord...35 Filmpool Nord...37 Konstmuseet i Norr...37 Länsungdomsråd...39 Internationell verksamhet...41 JWGC och New Horizons...41 AER...41 Norrbottens museum...41 Norrbottensmusiken...41 Länsbiblioteket...41 Grans naturbruksgymnasium...41 Norrbottens Naturbruksutbildningar...43 Grans Naturbruksgymnasium...43 Kalix Naturbruksgymnasium...44 Övrigt års stipendiater...45 Verksamhetsbidrag och projektstöd...46 Verksamhetsbidrag...46 Projektstöd...48 Textbearbetning och formgivning: Plan Sju kommunikation. Tryck: Lule Grafiska, 650 ex. Foto: Maria Åsén, Anders Alm, Jack Affleck, Per-Erik Bergström, Kjell Öberg, Maud Ån, Helene Markström.

3 Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING VERKSAMHET

4 4 VERKSAMHET 2014

5 Inledning Arbetet med divisionens utveckling har fortsatt under Efter beslutet om Norrbottens andra kulturplan, nu för , påbörjades arbetet för att nå de uppsatta målen. Utmaningen för naturbruksgymnasierna med de vikande elevkullarna fortsatte under En stark bas av samverkan har utvecklats och är en förutsättning för divisionens arbete. Glädjande nog tas allt fler steg även för landstingsintern samverkan med bland annat Folkhälsocentrum och Regionala enheten. Utanför landstinget är kommunerna viktiga samverkansparter och då tillsammans med respektive bransch när det gäller naturbruksgymnasierna. Under 2014 fick divisionen fortsatt uppmärksamhet nationellt. Statens Kulturråd framhöll Norrbottens läns landstings arbete som en förebild inom kulturutveckling. Divisionen erhöll en extra miljon som ramökning och Norrbotten fick cirka fem miljoner i utvecklingsmedel från Kulturrådet. Naturbruksgymnasiet Grans i Öjebyn var, som ett av fem naturbruksgymnasier, referensskola för Skolverket för naturbruksprogrammet. Som grund för divisionens arbete har under 2014 varit Landstingets planer och styrdokument, Kulturplanen och Gy 2011 som sammantaget gett utgångspunkten för Divisionsplanen Året har på många sätt varit ett framgångsrikt år med beslut för framtiden, till exempel permanentande av Havremagasinet i Bodens och ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och konstnärer genom Resurscentrum för konst. Våra musikaliska ensembler har rönt framgångar både nationellt och internationellt, vi har deltagit i de kvalitetssatsningar som skett för professionell dansen i länet, Norrbottens museum har slagit besöksrekord och samverkan mellan länsbiblioteket och folkbiblioteken i Norrbotten har varit framgångsrikt och förtroendefullt. Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningsuppdrag har implementerats i landstinget. Frågan om länsdansinstitution löstes ej men ett samverkansavtal slöts med Luleå kommun för hyra av lokal för i fösta hand professionell dans. Konsekvenserna av sparbetinget om 1,6 procent av budget hanterades genom framför allt institutionernas och stabens särskilda åtgärder. Naturbruksgymnasierna hölls utanför på grund av sin redan besvärliga ekonomiska situation. Trots ekonomiska svårigheter genomfördes högkvalitativ verksamhet och även utvecklingsarbete vid naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn Värdegrund och mångfald liksom chefsutveckling har fokuserats under Divisionens värdegrund är: engagerad (vi motiverar och inspirerar, vi skapar lust och delaktighet) berikande (vi berör och skapar möten, vi utmanar och förändrar) öppen (med öppenhet, respekt och lyhördhet är vi nyfikna, modiga och ser möjligheter) professionell (vi skapar mervärde och utveckling genom skickligt, kunnigt och ansvarsfullt arbete och bemötande) Divisionen har under 2014 fortsatt vara projektägare för det framgångsrika New Horizons. Det är det största kulturprojektet någonsin inom EU- programmet ENPI/Kolarctic, tillsammans med tolv regioner i Barents. Landstingets institutioner har under 2014 verkat i länets alla kommuner och projektmedel har fördelats till projekt i samtliga kommuner. Flera viktiga konferenser hölls under året som har bäring också på det kommande arbetet, bland annat Normer ditt val och ansvar i november. I februari hölls en konferens tillsammans med LTU och kommunförbundet om de nationella minoriteterna, Nationella minoriteter och urfolk en angelägenhet för svenska skolan? Sammantaget blev 2014 ett år med intensiv och på många sätt framgångsrik verksamhet. Elisabeth Lax, divisionschef VERKSAMHET

6 6 VERKSAMHET 2014

7 Kultursamverkansmodellen Norrbottens läns landstings arbete med kulturfrågor har sin bas i Kulturplanen som antogs av Landstingsfullmäktige. Sex mål finns inskrivna i den nya planen, varav tre helt nya mål: Mål 1: Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet till kultur inom alla områden i hela Norrbotten. Mål 2: Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten. Mål 3: Barn och unga ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjligheter att påverka kulturut budet i länet. FÖR PERIODEN HAR YTTERLIGARE TRE MÅL FORMU LERATS: Mål 4 (nytt mål): Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet. Mål 5 (nytt mål): De nationella minoriteternas kultur ska ges en starkare ställning i Norrbotten. Mål 6 (nytt mål): Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa. Efter fem år börjar processen med kultursamverkansmodellen kännas inarbetad och behöver samtidigt hela tiden förnyas för att hållas levande. Djupet och intensiteten i samverkansprocessen har vidareutvecklats även Vi har gemensamt ökat kunskapen om kulturens fält i Norrbotten, vi utvecklar nätverken och själva processen är lika viktig som planen i sig. Divisionen har besökt alla 14 kommuner under året och dialogerna med konst- och kulturverksamma, representanter för nationella minoriteter och för folkbildningens organisationer har genomförts enligt processupplägg. Lyhördhet för det som framkommit ger utveckling av kulturfrågor men också ansträngningar att förändra och förbättra processen. Kulturplanens arbetsgrupper genomför en viktig insats för att Kulturplanens mål ska kunna uppnås. Grupperna arbetade under 2014 utifrån särskilda uppdrag som kulturplanens styrgrupp enats om. Divisionen inbjöd chefsrepresentanterna för kommunernas kulturverksamheter till fem möten under2014 för att gemensamt avhandla viktiga kulturfrågor för länet, som kultur och äldre, Digital Live Arena med Kulturella Rendez vous i vården, utvecklingen av litteraturresurscentrum, nya kulturbudgeten, ny lagstiftning inom biblioteksområdet och så vidare. Länsungdomsrådet har förutom sina sammanträden även haft ett så kallat Murrikkakonvent där politiker umgicks och samtalade med länsungdomsrådsrepresentanterna. Cirka 70 besök genomfördes under året hos organisationer och föreningar som ansökte om verksamhetsbidrag. Kultursamverkansmodellen har under årets sista månader uppmärksammats genom ett riksdagsbeslut. Förutom de föreslagna 19 miljonerna i budgetpropositionen togs vid riksdagens behandling av budget ytterligare 15 miljoner för 2015 från de regionala verksamhetsmedlen i den så kallade kofferten. Det innebar 1,5 procent minskning av samtliga läns och regioners koffertmedel och för 2015 inte heller någon uppräkning. Den från början redan underfinansierade modellen utvecklades till att bli ytterligare underfinansierad. DIVISIONENS 11 ARBETSGRUPPER UNDER 2014 Arkiv Litteratur Kultur och samhällsplanering Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Dans Kulturmiljövård Civila samhället Musik Teater Hemslöjd VERKSAMHET

8 8 VERKSAMHET 2014

9 Organisation Divisionens värdegrund Division Kultur och Utbildning inledde en omfattande värdegrundsprocess våren Syftet var att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vardagen för både det interna och det externa arbetet. Processen resulterade i divisionens fyra värdegrundsord: Engagerad, Berikande, Öppen, Professionell. Under 2014 har arbetet fortsatt med att implementera värdeorden och synliggöra hur var och en kan leva och praktisera dem i sin dagliga verksamhet. Divisionsövergripande verksamhet Grans Naturbruksgymnasium Kalix Naturbruksgymnasium Norrbottens länsbibliotek Norrbottens museum Norrbottensmusiken Dans i Nord Filmpool Nord AB resurscentrum för film Konstmuseet i Norr Norrbottensteatern DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING...OCH I SAMARBETE MED KOMMUNER Besöksstatistik Norrbottensmusiken Norrbottensmuseum Norrbottensteatern Antal årselever Naturbruksskola Kalix Gran Barn/unga Vuxna Norrbottensmusiken (tot ) Norrbottensmuseum (tot ) Norrbottensteatern (tot ) VERKSAMHET

10 10 VERKSAMHET 2014

11 Projektstöd Kulturarbetare, föreningar och organisationer kan söka bidrag från landstinget. Samtliga projekt ska gagna länet och norrbottningarna. Landstinget ska främja både bredd och spets. Projektbedömningarna sker utifrån kulturplanens prioriteringar samt landstingets regler och riktlinjer. Bidrag ges till tidsbegränsade kulturprojekt, folkbildande folkhälsoprojekt, konstutställningar utanför länet och internationella och nationella kulturutbyten. Fördelning projektstöd Fem typer av stöd finns att söka; stöd för turnébidrag, för utomlänsutställningar, för folkbildande folkhälsoinsatser, för specifika kulturprojekt (så kallade riktade bidrag) samt arrangörsstöd till unga upp till 25 år som får uppgå till kr (så kallade Snabba Ryck). Totalt har 264 ansökningar om projektbidrag inkommit under Det är en minskning med 36 stycken eller 12 procent jämfört med föregående år. Flera projekt var dock mer omfattande än tidigare. I oktober 2014 anslogs ett sökstopp på grund av att årets projektmedel var slut. Kulturprojekten var flest, 245 stycken. Inom området Folkhälsa kom 19 ansökningar. Landstinget beviljade stöd till 219 projekt (83 procent av ansökningarna). Projektstöd fördelat per kommun I tabellen visas beviljade medel i Norrbotten fördelat per kommun, samt projektmedel fördelat per invånare. För de projekt som genomförts i flera kommuner har projektmedlen fördelats mellan kommunerna. Länsövergripande projekt har fördelats jämt över Norrbottens 14 kommuner. I tabellen exkluderas turnéstöden eftersom de inte redovisas kommunvis. Område Antal beviljade projekt* Bidrag, kr Befolkning Bidrag kr/invånare Boden Luleå Piteå Älvsbyn Arvidsjaur Arjeplog Gällivare Jokkmokk Kiruna Pajala Kalix Haparanda Överkalix Övertorneå Totalt Källa: SCB Folkmängd i riket, län och kommuner, 31 december * Samtliga beviljade projekt redovisas på sidan 48. VERKSAMHET

12 LITTERATUR Projektstöd per genre Att det totala antalet (225) överstiger beviljade ansökningar beror på att många av projekten är konstartsöverskridande. KONST 10,6 % (24 st) 18,2 % (41 st) 22,2 % (50 st) ÖVRIGT* Barn och unga Av projektstöden har 59 av totalt 219 beviljade projekt gått till renodlade barn och unga-projekt (26,9 procent). Av resurserna har kr (19,3 procent) använts. I den beräkningen undantas bidragen till utomlänsutställningar som inte är möjliga att rikta till barn och unga. Många av de övriga projekten är riktade till blandade målgrupper och familjer. Snabba Ryck-medel har beviljats till 19 arrangemang under året. Folkhälsobidrag Under 2014 har landstinget tagit emot 19 ansökningar om projekt för folkbildande aktiviteter inom folkhälsa. Sju projekt beviljades stöd till en summa av kr. De övriga 12 ansökningarna, för sammanlagt kr, fick avslag. FILM 6,2 % (14 st) TEATER 9,3 % (21 st) 7,5 % (17 st) DANS 25,7 % (58 st) MUSIK Nationellt och internationellt utbyte Av projektstöden har 18 av 219 beviljade (8,2 procent) gått till projekt som helt eller delvis samarrangerat med andra orter i landet. Utomlänsutställningar är inte inräknade. Av resurserna har kr, det vill säga 10,3 procent, använts (utomlänsutställningar borträknade). Elva projekt (5 procent) har varit internationella utbyten. Av resurserna har kr (4,7 procent) använts till detta. * Till övrigt räknas kulturmiljö, slöjd osv. Mångfald Mångfalden i Norrbotten ökar och projektbidrag har under 2014 beviljats för aktiviteter som exempelvis Inter nationella kören, Ryska kulturdagar, Persiskt nyår, Kurdiskt nyår med flera. 12 VERKSAMHET 2014

13 VERKSAMHET

14 Divisionens verksamhet Division Kultur och Utbildning har fem basenheter: Norrbottensmusiken, Norrbottens museum, Norrbottens länsbibliotek samt Grans och Kalix naturbruksgymnasier. Inom verksamheten återfinns även landstingets konsulentverksamhet inom hemslöjd, bild- och formkonst och dans förutom den divisionsövergripande verksamheten. 14 VERKSAMHET 2014

15 Norrbottens länsbibliotek I samverkan med folkbiblioteken arbetar Norrbottens länsbibliotek med att utveckla och förbättra bibliotekstjänst er för länets invånare. Det sker genom handledning och process/ projektledning inom strategiska utvecklingsområden. Att kommunicera biblioteken till olika målgrupper och driva länsgemensamma webbresurser är två av uppdragen. Likaså att arbeta för barn och ungdomars delaktighet och medskapande samt att främja intresset för läsning i länet. Länsbiblioteket ska även synliggöra den norrbottniska litteraturen. Länsbiblioteket har under året upphandlat en portal för kommunernas digitala bibliotek Bibblo.se. Med en förbättrad katalog och webbplats har det blivit enklare att söka och reservera från det samlade utbudet. Den nya portalen ska lyfta fram litteratur för att locka till läsning, och den norrbottniska litteraturen ska särskilt synliggöras. Utrustning för datachip, så kallad RFID, har upphandlats gemensamt av folkbiblioteken under året. Med en och samma utlåningsform kommer det att bli enklare för låntagarna att låna mellan kommunerna. Arbetet med att utrusta alla böcker och andra medier med RFID fortsätter under Projektet Barnpoesiåret 2014 i Britt G. Hallqvists anda genomfördes med stöd av Statens kulturråd. Över hundratalet läs- och skrivstimulerande aktiviteter och program har arrangerats på folkbiblioteken och på webben för mål gruppen barn och tillhörande vuxna. Polarbibblo.se, där barn får göra sin röst hörd, har varit på turné för att skapa skrivklåda. Filmpool Nords scenografi från Krakel Spektakel har turnerat på biblioteken. Poesimelodi var ett samarbete mellan Länsbiblioteket och Norrbottensmusiken där barns inskickade texter till Polarbibblo.se tonsattes och framfördes av elever från musikskolor i länet tillsammans med Norrbotten Big Band. Poesimelodi genomförs även under Världsbokdagen hade temat Norrbotten läser för barn, om barns rätt till språket. Böcker och information delades ut till föräldrar för att uppmärksamma vikten av att stimulera barns språkutveckling. Verksamheten i korthet Samordnat organisationen Biblioteken i Norrbotten med 8 länsarbetsgrupper. Anordnat eller samplanerat 10 konferenser/föreläsningar/workshops. Av 153 stödtillfällen för bibliotekspersonal har 88 skett genom digital mötesteknik. Bibblo.se hade besök och utlånen av e-böcker via webbplatsen ökade med 8 procent till Nära 40 procent av verksamheten riktades till barn och ungdomar. Polarbibblo.se hade besök och inkomna dikter, sagor och andra bidrag publicerades på webbplatsen. Norrbottensförfattare.se med 111 porträtt över författare med anknytning till länet, webbplatsen hade besök. Andra länsgemensamma kommunikationsaktiviteter under året: Nolia utbildning och rekrytering, SEE hållbarhetsvecka i Norrbotten, aktiviteten Sommarboken och firande av Barnboksveckorna under hösten. VERKSAMHET

16 16 VERKSAMHET 2014

17 Litteratur I Norrbottens kulturplan är litteratur ett prioriterat område. Under 2014 har arbetet fortsatt för att skapa ett litteraturresurscentrum. Ett sådant cent rum blir ett nav i det litterära Norrbotten och är viktigt för att stärka den kulturella infrastrukturen. Med medel från Kulturrådet och landstinget har en förstudie genomförts under vårvintern 2014 och i slutet av året annonserades en projektledartjänst ut. Länsbiblioteket i Norrbotten har tillsammans med folkbiblioteken i länet tagit fram en plan för läsfrämjande. Landstinget har under två år provat att ha ett särskilt stöd för manusbearbetning, något som efterfrågats av län ets förlag. Detta stöd har nyttjats av förlagen och kommer därför vara kvar 2015 och Landstinget har sjukhusbibliotek i Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå. Biblioteket på Sunderby sjukhus drivs av Luleå tekniska universitet. Landstinget ger stöd till minoritetsspråkslitteratur. VERKSAMHET

18 18 VERKSAMHET 2014

19 Norrbottens museum Norrbottens museum har sitt säte i Luleå. Museibyggnaden i Luleå cent rum erbjuder besökare och publik utställningar, program, evenemang, en rik pedagogisk verksamhet samt museets eget kafé och butik. I Norrbottens museums lokaler på Björkskatan finns arkivcentrum, bibliotek, bildarkiv samt föremålssamlingar och utställningstorg. Museet har haft verksamhet i länets alla kommuner under Norrbottens museum bedriver museiverksamhet inom kulturmiljövård, historia, samtidsdokumentation, etnologi, bebyggelse och arkeologi. Besöksrekord 2014 Nio utställningar invigdes under 2014 på Norrbottens Museum Centrum och en på Utställningstorget, Norrbottens Museum Björkskatan besökare kom till Norrbottens Museum Centrum, en ökning med 12 % jämfört med 2013 och 2000-talets högsta besökssiffra. Sammanlagt besökare bevistade Norrbottens museums aktiviteter i länet. Det i februari nyinvigda museikaféet fördubblade både besökssiffror och omsättning, stärkt av en livlig programverksamhet med inslag som Afternoon Tea, soppluncher med föreläsningar, dans- och stickkaféer. EGENPRODUCERADE UTSTÄLLNINGAR 2014: Hockeyliv om vardagen runt Norrbottens två elithockeylag, Piteå MSSK och Luleå Hockey. Sami Contemporary, 22 samtida samiska konstnärer från Sverige, Norge och Finland, årets största konstsatsning. Romska Röster, porträtt i foto och text av svenska romer, på gågatan i centrala Luleå. Ralph Erskine: Arkitekten uppmärksammades med två utställningsprojekt. Ralph Erskine: Shopping visades i Shopping. Erskine i norr, invigdes i Kiruna Stadshus. Hosta en sjuk historia, Norrbottens museums mest omfattande utställningsproduktion hittills under 2000-talet, berättar om sjukdomen tuberkulos då och nu, under förra seklet och om dagens globala utmaningar. Utställningen är den första satsningen med texter på svenska, finska, meänkieli, nordsamiska och engelska. Årets Föremål Tolv märkvärdiga föremål vilka under året presenterats som Månadens föremål på museets webb ställdes ut fysiskt, i sällskap av samtida motsvarigheter. Tillfälliga utställningar; Queering Sápmi och Konstskolornas Elevsalong. Publika och pedagogiska aktiviteter: föreläsningar, invigningar, samtalskvällar, utställningsvisningar och musikframföranden. Go med Greta, i samarbete med Norrbottens Handikappidrottsförbund, bjöds allmänheten att prova idrotter, oavsett funktionsvariation. AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA: Skolprogram och visningar under skolloven, barnteater och slöjdaktiviteter. Föreställningen Hej Bacill. Vad är det du vill? och Höstmys med Halloweenkafé var lockade över VERKSAMHET

20 1000 besökare. En Teaterklubb för unga har startats och slöjdklubben erbjuder slöjdaktiviteter varje vecka. Barnens söndag underhåller de yngre barnen varje vecka och en välbesökt Piratfest arrangerades i juni. Dramatiseringen Vem Bryr Sig gavs för 600 gymnasieungdomar i Luleå kommun och gästspelades på Raketskolan i Kiruna. Utvecklingsprojektet Tomorrow: Next, ett nätverk för samiska ungdomar. Det pedagogiska projektet Kan Själv, ett delaktighetsprojekt för de allra yngsta i samarbete med förskolor i Haparanda och Luleå. PUBLIKT UTBUD PÅ NORRBOTTENS MUSEUM BJÖRKSKATAN: Utställningarna Bildminnen och Sandträsk Sanatorium på Utställningstorget. Kulturarvsdagen med miniutställning, visningar och föredrag. Arkivens Dag slog publikrekord. VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR PÅ TURNÉ I LÄNET: Hemslöjden 130 år, På upptäcktsfärd med Felicia Fahlander, Ralph Erskine i Norr, Mannen från Fredrikafors och Radion 90 år i Norrbotten med visningar bland annat i Jokkmokk, Boden, Kalix, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå. KOMMUNIKATION, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN: Helt ny webb norrbottensmuseum.se lanserades, med nystart också på sociala medier. Webbplatsen Kulturarv Norrbotten, en dialogisk kulturarvs portal med fokus på Norrbottens kulturmiljöer, kulturarvsinstitutioner, hembygdsföreningar, museer och arkiv. Publiceringen och tillgängliggörandet av Norrbottens museums föremålssamlingar och bildarkiv digitalt genom den nationella databasen Carlotta. Internationella samverkansprojektet New Horizons med konferensdagar i Luleå och kulturmiljöexkursioner. KULTURMILJÖ OCH KULTURARV UNDER FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING: Arkeologidag i Älvsbyn med visning av av förhistoriska boplatser längs väg 555. Samverkan med Kiruna kommun och LKAB med kulturmiljödokumentationer i Kiruna med anledning av stadsomvandlingen. Flertal arkeologiska förundersökningar och uppdrag i bland annat Piteå, Pajala, Älvsbyn och Kiruna kommuner. Antikvarisk medverkan inom bebyggelse i bl.a. Storfors, Gammelstad, Boden, Norrfjärden. Nya lokaler för arkiv och föremålssamlingar, samt ramverkstad och konstförråd i Björkskatan har projekterats. En förstudie avseende den nuvarande museibyggnaden och nybyggnation. Metodutvecklingsprojektet Arkeologisökhundar. 20 VERKSAMHET 2014

21 Norrbottensmusiken Länets publik ska erbjudas en professionell, högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusiken uppdrag är därför att arbeta med professionell musikverksamhet i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i Norrbotten. Norrbottensmusiken ensembler är Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester, Piteå Kammaropera och ungdomsensemblerna Arctic Youth Jazz Orchestra, Norrbottens Ungdomssymfoniker och Arctic Light. Ensemblerna ska även verka som ambassadörer för norrbottniskt och svenskt musikliv, nationellt och internationellt. Norrbottensmusiken samverkar med många andra aktörer i olika projekt. Arrangörer, föreningar, kommuner och samarbetspartners är viktiga för att nå invånare och publik i hela Norrbotten. Verksamheten för barn och ungdom är omfattande. Skolföreställningar sprids till alla kommuner och når ca barn och unga. Genom pedagogisk och konstnärlig läger-, konsert- och turnéverksamhet i ungdomsensemblerna främjas tillväxten av unga musiker och sångare. Samverkan med kulturskolorna fortsätter liksom med musikutbildningarna på Framnäs och Musikhögskolan i Piteå. Norrbottensmusiken 2014 Norrbottensmusiken gav totalt 473 konserter och workshops (varav 61 procent var riktade mot barn och ungdomar) främst till norrbottningarna men även i övriga Sverige, Norden och Europa. Verksamhet i länets samtliga 14 kommuner. Arrangemangen besöktes av nästan personer. Av dessa var ca barn och ungdomar. Norrbottensmusiken gav ut ett handledarmaterial till skolarrangörer med tips inför konsertbesök. I början av juni arrangerades festivalen New Directions, inom Kraftcentrum för ny musik under året. Norrbotten NEO genomförde tre produktioner på Stockholms Konserthus inom deras pågående Ensemble in Residence. De har medverkat vid festivalerna June in Buffalo i New York, USA och Faithful Festival i Berlin, Tyskland. Norrbotten Big Band konserterade på jazzfestivalen Sage Gateshead/Newcastle, England. Sveriges första kvinnliga Composer in Residence för ett storband, Cecilia Persson, har arbetat med NBB under EU-projektet Music on Top 2 genomförde aktiviteter under året i Luleå, Narvik, Tromsö, Laxelv. NORRBOTTENSMUSIKEN OCH DESS MEDARBETARE FICK FINA UTMÄRKELSER Norrbotten Big Band, NBB, nominerades av Luleå Näringsliv till priset som Årets Varumärke. NBB:s barn- och ungdomsproduktion Poesimelodi, som varit årets institutionssamverkan med Länsbiblioteket, nominerades till 2032-stipendiet. Norrbotten NEO:s skiva New Sweden nominerades till Årets bästa nutida skiva. VERKSAMHET

22 22 VERKSAMHET 2014

23 Nationella minoriteter I Norrbotten finns alla de fem nationella minoriteterna representerade judar, romer, samer, sverigefinnar och torne dalingar. Sedan många år bedrivs ett nära samarbete i kulturfrågor mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Division kultur och utbildning. Samråd genomförs både centralt i landstinget såväl som inom kulturområdet. En särskild strategi för samråd och arbetet med nationella minoriteter gäller under perioden Landstinget har medverkat vid de nationella minoriteternas arrangemang, framför allt genom bidrag till aktiviteter. Både sär skilda verksamhetsbidrag och projektbidrag fördelades under 2014 till de nationella minoriteternas verksamheter och organisationer. I mars månad anställdes även en särskild strateg för att ytterligare utveckla området nationella minoriteter. Projektbidrag till - språkfadderprojekt (samiska) - språkläger (meänkieli och finska) - flera litteraturprojekt - flera konsert- och festivalprojekt - konferensgenomförande i Luleå för Ung Minoritet (plattform för samarbete mellan Sveriges fem nationella minoriteters ungdomsförbund) - romska nationaldagsfirandet och romsk julkonsert Verksamhetsbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Projektbidrag inom området uppgick år 2014 till kr. Verksamhetsbidrag och projektbidrag uppgick totalt till kr. EXEMPEL PÅ SATSNINGAR: Verksamhetsbidrag till - Svenska tornedalingars riksförbund STR-T - Giron Sámi Teáhter - Tornedalsteatern - Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum - Sverigefinska Riksförbundet, SFRF Norra Sveriges distrikt VERKSAMHET

24 24 VERKSAMHET 2014

25 Kultur och hälsa Division Kultur och utbildning arbetar för att utveckla och förstärka kopplingen mellan kultur och hälsa. Visionen är att kultur ska användas som verktyg i arbete med vård, omsorg och rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande. Att kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa är ett regionalt mål i Norrbottens kulturplan Arbetsområden är kultur i vården och förebyggande folkhälsoarbete. Divisionen har under 2014 samverkat aktivt med representanter för sjukvård, omsorg och folkhälsa. Arbetet har utgått från en plan som färdigställdes under året. Kultur på sjukhusen rymmer olika kulturella inslag som kultur i entrén, Digital Live Arena (DLA), sjukhusclowner och konsutställningar. Syftet är att tillgängliggöra kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, personal och besökare så att de för en stund får möjlighet att glömma det sjuka och istället fokusera på det friska och njuta av till exempel musik, teater eller att skapa något själva. Under 2014 genomfördes Kultur på sjukhusen i Kalix, Piteå och Sunderbyn. Arbetet har skett via arbetsgrupp på respektive sjukhus, där olika verksamheter funnits representerade. Under året utvecklades arbetsmetoden till att innefatta samtliga sjukhus i Norrbotten under Via studio Acusticums distributionsnätverk DLA har sändningar på tv-kanalen DLA Play genomförts på Sunderby sjukhus. På DLA Play visas allt från konserter och föreställningar till berättarstunder och landskapsbilder. På den länsgemensamma vuxenpsykiatrin i Öjebyn inleddes ett program med skapande aktiviteter. Deltagarna fick prova på att skriva och musicera. Programmet som är frivilligt ska engagera patienter i skapande aktiviteter och kan på sikt bli en permanent del i klinikens vårdprogram Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn har arbetat med en vårdhundsutbildning för utbildning av tjänstehundar i vården. Norrbottens museum har fortsatt låna ut minnesväskor med olika teman, till äldreboenden i Norrbottens län. Under året har en arbetsgrupp sammanställt erfarenheter från arbetet med Kultur på recept inom olika landsting runt om i Sverige. Gruppen har lämnat förslag till hur detta kan tillämpas i Norrbotten. Divisonen påbörjade under 2014 en undersökning om vilken roll landstinget kan ha i ett övergripande arbete med kultur för äldre, inom ramen för äldreomsorgen i Norrbotten. Landstinget omvärldsbevakar och informerar för att öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och hälsa, hur andra landsting arbetar och om forskning på området kultur inom vård, omsorg och folkhälsa. Divisionen har också lagt grund för ett antal kommande kultursatsningar inom vård och folkhälsa i Norrbotten. VERKSAMHET

26 26 VERKSAMHET 2014

27 Kulturella och kreativa näringar Resurscentrum Konst Norrbotten arbetar för och med professionellt verksamma konstnärer och konsthantverkare i länet. Verksamheten utgår från målen i kulturplanen samt de önskemål som kommer från konstkollektivet i Norrbotten. RESURSCENTRUM KONST NORRBOTTEN: Bygger broar mellan näringsliv och konstnärer via konstnärliga gestaltningsuppdrag och utställningar. Är ett stöd för länets 14 kommuner i upphandlingar, konstpedagogisk verksamhet, cultural planning mm. Utvecklar konstnärer i deras profession med presentationsteknik, marknadsföring, företagande. Fokus ligger på att etablera bestående aktiviteter och mötesplatser där samtidskonsten från Norrbotten kan presenteras, exponeras, debatteras och säljas till företag, konstföreningar, kommuner och allmänhet. Resurscentrum Konst Norrbotten bidrar till att presentera konst på nya platser samt att etablera tvärsektoriellt samarbete mellan näringsliv, konstscenen och civilsamhället. Under 2014 tog de konstnärliga gestaltningsuppdragen fart på allvar. Fem uppdrag genomfördes för Lulebo (x 2), Swedavia, Facebook och Norrbottensteatern. Vidare har aktiviteter och samarbeten skett kring pop-up butiken Art for Sale (konceptet har spridit sig till Kalix/Made in Kalix och Haparanda/Made in Tornedalen). Konst på flygplats (Kiruna och Luleå), Konstcafé i Norr (Boden, Överkalix, Korpilombolo, Kiruna, Kalix, Sunderbyn, Arjeplog och Älvsbyn. Även Havremagasinet har börjat med Kulturcafé, Krokodil i Piteå med Konstcafé och Konstmuseet i Norr med Konstluncher), samt Portfoliovisning för Statens Konstråd (Luleå), konstföreläsningar för länets konstföreningar, LTU och konstskolan i Sunderbyn och ett flertal seminarier och workshops för konstnärer och konsthantverkare. Resurscentrum för Konst etablerades som permanent verksamhet i länet 2014, bytte namn (Resurscentrum Konst Norrbotten) och fick ny logotype. En ny kommunikations- och marknadsföringskanal togs i bruk via hemsidan Förberedelser gjordes under 2014 för att genomföra konstutställningen Norrbottens Ambassad för Konst under Stockholm Art Week Riktlinjer och ritningar togs fram för en stor satsning hösten 2015 Konst på LTU en ny konsthall, finansierad av Luleå tekniska universitet. Resurscentrum Konst Norrbotten har haft aktiviteter i tio av länets 14 kommuner (Kiruna, Pajala, Överkalix, Kalix, Haparanda, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå) under 2014 och 18 procent av budgeten har används för ungdomsverksamhet. En synergieffekt är att verksamheten till stor del skett i det offentliga rummet vilket gjort att den kommit invånarna i Norrbotten till godo. I projektet Samverkan och produktutveckling i Bottenvikens skärgård och kustland har Länshemslöjdskonsulentverksamheten deltagit som samverkanspart. Mare Boreale Nordanvindens hav var under förra programperioden ett Leader-område i Bottenvikens kustland. Målet är att utifrån natur- och kulturvärden öka attraktionskraften för kuststräckan mellan Haparanda och Skellefteå. Slöjd- och konsthantverksföretag fick möjlighet till branschöverskrid ande samarbete och stärkt försäljning med gemensam produktutveckling. Deltagarna i samverkansprojektet var 20 företag som representerar; slöjd, konsthantverk, konst, galleri, kulturbyrå, logi i stugor, fiskarhemman och hamncamping, måltider med vildmarkstema, lokalt bryggeri, café och restaurang, rederi, turism- och mötesbranschen och samarbete med nätverksgrupper/ kulturföreningar. Under 2014 slutfördes projektet och deltagarna medverkade i en popup -butik i Swedish Lapland Tourism monter under Vildmarksmässan i Stockholm Exempel på samarbeten, kontaktskapande möten och utbyten med slöjd som tema under 2014 är Crossover Crafts Artisans without borders: Norge Sverige Ryssland. Länshemslöjdskonsulenterna i Norrbotten och Sameslöjdsstiftelsen har deltagit som associerade i projektet med svensk projektledare vid Ajtte Fjäll och Samemuseum Jokkmokk. Uppdraget har varit att skapa kontakter med slöjdare/hantverkare, samordning och medverkan under projektträffar i Jokkmokk, Målselv och Archangelsk. VERKSAMHET

Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.

Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll. Verksamhet 2013 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.se/kultur Inledning...5 Sveriges kulturpolitiska mål...5 Norrbottens

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av mål i Kulturplanen 2011-2013 för 2011 / Bilaga till Rapport om Norrbottens första år med Kultursamverkansmodellen.

Uppföljning av mål i Kulturplanen 2011-2013 för 2011 / Bilaga till Rapport om Norrbottens första år med Kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt: de nationella kulturpolitiska målen samt Landstingets och kommunernas vision för Norrbotten: Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillvät Regionala

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.

Verksamhet 2012. Division Kultur och Utbildning. Norrbottens läns landsting. För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll. Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Norrbottens läns landsting För mer information Division Kultur och Utbildning www.nll.se/kultur Verksamhet 2012 Division Kultur och Utbildning Verksamhet

Läs mer

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR

KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR KULTURVERKSAMHETERS FRÄMJANDE AV NATIONELLA MINORITETERS KULTUR INNEHÅLL Inledning... 4 Metod... 5 Antal svar... 5 Främjande och synliggörande... 8 Tornedalsk och arv... 9 Sverigefinsk och arv... 9 Judisk

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Murberget Länsmuseet Västernorrland

Murberget Länsmuseet Västernorrland Murberget Länsmuseet Västernorrland Årsberättelse 2014 1 Inledning För 20 år sedan invigdes Murberget Länsmuseet Västernorrlands nya museibyggnad. Detta har under året uppmärksammats genom tillbakablickar

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kulturkartläggning JÖNKÖPINGS LÄN. Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län Kulturkartläggning 2013 JÖNKÖPINGS LÄN Fokus: : Länsstyrelsen i Jönköpings län INNEHÅLL Kulturlivets utgångspunkter Länsstyrelsens organisation Administrativ organisation Länsstyrelsens kulturpolitik Länsstyrelsens

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge

Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge Samarbetsavtal mellan Norrbottens läns landsting, Sverige och Troms fylkeskommune, Norge I enlighet med vänskapsavtalet mellan Norrbottens läns landsting och Troms fylkeskommune, undertecknat den 11 januari

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Portfolio Bengt Frank

Portfolio Bengt Frank Portfolio Bengt Frank Hej Jag tänker ibland om mig själv som konstnär att jag måste vara barnslig för att hålla det rigida i mig i schack. Min konst kan beskrivas som något naivt, oskuldsfullt. Det är

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer