Tid: Härnösand NÄRVARANDE LS1 1(22) Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson LS1 1(22) Tid: Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson (S) Jan-Olov Häggström (S) Hans Backlund (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (FP) Mona Hammarstedt (KD) Mats Hellhoff (SD) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare Anna-Karin Sjölund (S) Bengt Nilsson (S) Gunnar Fors (V) Lina Heidenbeck (M) för Johanna Bergsten (S) för Åsa Sjödén (S) för Annicka Burman (V) för Bengt Sörlin (M) Övriga ersättare Desislava Cvetkova (S) Lars-Olof Olsson (S) Siw Sachs (S) Mikael Sjölund (S) Monica Fällström (S) Mikael Westin (S)

2 LS1 2 Folke Nyström (MP) Jonny Lundin (C) Anita Hellstrand (C) Arne Engholm (FP) Sven-Ingemar Vernersson (SD) Tjänstemän Anders L Johansson Inger Bergström Karin Henriksson sekreterare Inför landstingsstyrelsens möte presenterade verksamhetschef Ulf Jansson Laboratoriemedicins verksamhet och organisation, bilaga A, servicedirektör Anders Jaktlund Landstingsservice verksamhet och organisation, bilaga B, förvaltningschef Inger Bergström Landstingets kanslis verksamhet och organisation, bilaga C och regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund Regional utvecklings verksamhet och organisation, bilaga D. 1 Val av justerare att utse Per Wahlberg att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslista Två extra ärenden anmäldes: Val av en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica samt Inbjudningar till kurser och konferenser. att med dessa ändringar fastställa upprättat förslag till föredragningslista. Protokollsanteckning På förslag av Per Wahlberg (M) antecknades till protokollet att styrelsen vid sitt möte den 10 februari 2015 vill ha en redovisning av eventuella hyresförändringar som kan uppkomma med anledning av ombyggnad för Scenkonst Västernorrland AB.

3 LS1 3 3 Val av sekreterare i landstingsstyrelsen Diarienummer: 15LS114 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. Av reglementet framgår att landstingsstyrelsens sekreterare ska utses av styrelsen på förslag från landstingsdirektören. Sekreterare åt utskotten utses av ordföranden efter samråd med landstingsdirektören. Landstingsdirektören föreslår att Karin Henriksson utses till sekreterare i landstingsstyrelsen till och med den 31 december att utse Karin Henriksson till sekreterare i landstingsstyrelsen till och med den 31 december 2018.

4 LS1 4 4 Generell närvarorätt vid landstingsstyrelsens sammanträden Diarienummer: 15LS115 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Inger Bergström Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. Landstingsdirektören har i egenskap av landstingets ledande tjänsteman rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Därutöver föreslås att följande tjänstemän har generell närvarorätt vid landstingsstyrelsens sammanträden: Biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för Landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören och HR-direktören. att medge biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för Landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören och HR-direktören rätt att närvara vid landstingsstyrelsens sammanträden.

5 LS1 5 5 Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsens utskott Diarienummer: 15LS105 Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. I landstingsstyrelsen ska det finnas fyra utskott för beredning av styrelsens frågor. Allmänna utskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, Finansutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, Regionala utvecklingsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare och Vårdvalsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Följande nomineringar har inkommit: Allmänna utskottet Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Annicka Burman (V) Per Wahlberg (M) Anita Hellstrand (C) ordförande vice ordförande Ersättare Jan-Olov Häggström (S) Folke Nyström (MP) Bengt Sörlin (M) Finansutskottet Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Per Wahlberg (M) Jonny Lundin (C) ordförande vice ordförande Ersättare Hans Backlund (S) Christer Sonidsson (S) Eva Andersson (MP) Lina Heidenbeck (M) Hans Hedlund (C)

6 LS1 6 Regionala utvecklingsutskottet Anna-Karin Sjölund (S) Eva Andersson (MP) Monica Fällström (S) Tony Andersson (M) Hans Hedlund (C) ordförande vice ordförande Ersättare Mikael Westin (S) Thomas Tejle (V) Arne Engholm (FP) Vårdvalsutskottet Erik Lövgren (S) Åsa Sjödén (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (FP) ordförande vice ordförande Ersättare Bengt Nilsson (S) Desislava Cvetkova (S) Mona Hammarstedt (KD) Yrkande Mats Hellhoff (SD) nominerade Sven-Ingemar Vernersson (SD) till ledamot i Allmänna utskottet respektive Vårdvalsutskottet samt Mats Hellhoff (SD) till ledamot i Finansutskottet respektive Regionala utvecklingsutskottet. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Erik Lövgren (S) till ordförande, Christina Nordenö (S) till vice ordförande, Annicka Burman (V), Per Wahlberg (M) och Anita Hellstrand (C) till ledamöter samt Jan-Olov Häggström (S), Folke Nyström (MP) och Bengt Sörlin (M) till ersättare i Allmänna utskottet; att för mandatperioden utse Elisabet Strömqvist (S) till ordförande,

7 LS1 7 Erik Lövgren (S) till vice ordförande, Lars-Gunnar Hultin (V), Per Wahlberg (M) och Jonny Lundin (C) till ledamöter samt Hans Backlund (S), Christer Sonidsson (S), Eva Andersson (MP), Lina Heidenbeck (M) och Hans Hedlund (C) till ersättare i Finansutskottet; att för mandatperioden utse Anna-Karin Sjölund (S) till ordförande, Eva Andersson (MP) till vice ordförande, Monica Fällström (S), Tony Andersson (M) och Hans Hedlund (C) till ledamöter samt Mikael Westin (S), Thomas Tejle (V) och Arne Engholm (FP) till ersättare i Regionala utvecklingsutskottet; samt att för mandatperioden utse Erik Lövgren (S) till ordförande, Åsa Sjödén (S) till vice ordförande, Lars-Gunnar Hultin (V), Hans Hedlund (C) och Ingeborg Wiksten (FP) till ledamöter samt Bengt Nilsson (S), Desislava Cvetkova (S) och Mona Hammarstedt (KD) till ersättare i Vårdvalsutskottet. Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

8 LS1 8 6 Val av ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen Diarienummer: 15LS113 Av den budget för 2015 samt ekonomisk plan för som fastställdes av landstingsfullmäktige den november 2014, 182, framgår att det ska inrättas en investerings- och strukturberedningsgrupp under landstingsstyrelsen. Förslag finns på att utse landstingsstyrelsens presidium samt ordförande och vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden till ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen. Dessutom föreslås även Eva Andersson (MP) ingå i gruppen. Yrkanden Per Wahlberg (M) yrkade att oppositionen skulle få ytterligare en plats i beredningen och nominerade Hans Hedlund (C). Elisabet Strömqvist (S) yrkade bifall till Per Wahlbergs förslag. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Inga säryrkanden förelåg varför landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. att utse Elisabet Strömqvist (S), Erik Lövgren (S), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Linnéa Stenklyft (S), Gunnar Fors (V) och Ewa Back (S) till ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen för mandatperioden ; att utse Elisabet Strömqvist till ordförande och Erik Lövgren till vice ordförande för mandatperioden ; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

9 LS1 9 7 Val av ledamöter i Bildningsberedningen, fokusberedning Diarienummer: 15LS112 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Bildningsberedningen för kultur- och utbildningsfrågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Monica Fällström (S), ordförande Tobias Larsson (S) Thomas Tejle (V) Sverker Ågren (KD) Annelie Sjölund (C) Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Sven-Ingemar Vernersson som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Monica Fällström (S) till ordförande samt Tobias Larsson (S), Thomas Tejle (V), Sverker Ågren (KD) och Annelie Sjölund (C) till ledamöter i Bildningsberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

10 LS1 10 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 8 Val av ledamöter i Hållbarhetsberedning, fokusberedning Diarienummer: 15LS110 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Hållbarhetsberedningen för miljö- och energifrågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Eva Andersson (MP) Mikael Westin (S) Christer Sonidsson (S) Kerstin Svensson (M) Johan Andersson (C) ordförande Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Ronny Edlund som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Eva Andersson (MP) till ordförande samt Mikael Westin (S), Christer Sonidsson (S), Kerstin Svensson (M) och Johan Andersson (C) till ledamöter i Hållbarhetsberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

11 LS1 11 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 9 Val av ledamöter i Tillväxtberedning, fokusberedning Diarienummer: 15LS111 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Tillväxtberedningen för tillväxt, kollektivtrafik, infrastruktur och internationella frågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Anna-Karin Sjölund (S), ordförande Johanna Bergsten (S) Thomas Tejle (V) Tony Andersson (M) Annelie Luthman (FP) Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Fredrik Bernblom som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Anna-Karin Sjölund (S) till ordförande samt Johanna Bergsten (S), Thomas Tejle (V), Tony Andersson (M) och Annelie Luthman (FP) till ledamöter i Tillväxtberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

12 LS1 12 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

13 10 Val av ledamöter i Regionalt samverkansråd Diarienummer: 15LS LS1 13 I det förslag till förtroendemannaorganisation för mandatperioden som fastställdes av landstingsfullmäktige den november 2013, 166, konstaterades att en klar majoritet av de politiska partierna i landstinget och samtliga kommuner har gett uttryck för att landstinget bör ta över det regionala utvecklingsansvaret under nästa mandatperiod Det kommande regionala utvecklingsansvaret och behovet av ett regionalt politiskt ledarskap ställer helt nya krav på samverkan mellan landstinget och kommunerna. Men oberoende av riksdagens beslut så ska det goda samarbetet med kommunerna vad gäller regionala utvecklingsfrågor fördjupas och formaliseras via inrättandet av ett Regionalt samverkansråd. Det regionala samverkansrådet bör bestå av representanter från respektive kommun inom länet och av representanter för landstingsstyrelsen, förslagsvis av kommunalråd och oppositionsråd/motsvarande. Följande nomineringar har inkommit: Elisabet Strömqvist (S), ordförande i landstingsstyrelsen, landstingsråd Erik Lövgren (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen Hans Hedlund (C), arvoderad för oppositionen Per Wahlberg (M), oppositionsråd att utse Elisabet Strömqvist (S), Erik Lövgren (S) och Hans Hedlund (C) att representera landstinget i Regionalt samverkansråd för mandatperioden

14 LS Val av ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola) Diarienummer: 15LS108 Landstingsstyrelsen ska utse tre ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola). Ordförande och vice ordförande i Vårdvalsutskottet är självskrivna ledamöter och oppositionen ska utse en ledamot. Följande nominering har inkommit: Ingeborg Wiksten (FP) att utse Erik Lövgren (S), Åsa Sjödén (S) och Ingeborg Wiksten (FP) till ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola) för mandatperioden

15 LS Val av ledamöter och ersättare i Nätverket Hälsa och demokrati Diarienummer: 14LS7342 Nätverket Hälsa och demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med styrningen av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. De tre strategiska områdena inom ramen för en behovsbaserad styrning är: behov, uppdrag och uppföljning. Landstinget erbjuds att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare. Följande nomineringar har inkommit: Ewa Back (S), ordinarie ledamot Linnéa Stenklyft (S), ordinarie ledamot Ingeborg Wiksten (FP), ordinarie ledamot Gunnar Fors (V), ersättare Hans Hedlund (C), ersättare sunderlag Nomineringar till Nätverket Hälsa och demokrati, bilaga 1 att för mandatperioden utse Ewa Back (S) och Ingeborg Wiksten (FP) till ordinarie ledamöter samt Gunnar Fors (V) och Hans Hedlund (C) till ersättare i Nätverket Hälsa och demokrati. Delges Nätverket Hälsa och demokrati

16 LS Val av två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1, ekonomi och regional utveckling Diarienummer: 15LS106 Landstingsstyrelsen har att utse två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1, ekonomi och regional utveckling. Följande nomineringar har inkommit: Mikael Westin (S) Arne Engholm (FP) att för mandatperioden utse Mikael Westin (S) och Arne Engholm (FP) till ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1.

17 LS Val av två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3, kultur och utbildning Diarienummer: 15LS107 Landstingsstyrelsen har att utse två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3, kultur och utbildning. Följande nomineringar har inkommit: Tomas Tejle (V) Tony Andersson (M) att för mandatperioden utse Tomas Tejle (V) och Tony Andersson (M) till ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3.

18 LS Betalningsattest för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten Diarienummer: 15LS116 Styrelse och nämnd ska utse betalningsattestanter eller delegera till annan att utse betalningsattestanter. Detta är delegerat och till betalningsattestanter utses chefer i verksamheten. Den som utses att utföra kontroll av en annan person ska ha en självständig ställning gentemot den som kontrolleras. För landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten, t.ex. resor och utbildningar, utses därför landstingsstyrelsens ordförande som betalningsattestant. att utse Elisabet Strömqvist till ny betalningsattestant för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten; samt att Per Wahlbergs attesträtt för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten upphör att gälla.

19 LS Delgivningar Protokoll Norrlandstingens regionförbund: 2 december 2014, bilaga 2 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden: 18 december 2014, bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämnden: 19 december 2014, bilaga 4 Läkemedelskommittén: 24 oktober 2014 Kostnämnden Örnsköldsvik: 3 december 2014 Beställarutskottet: 4 december 2014 Finansutskottet: 4 december 2014 Allmänna utskottet: 8 december 2014

20 LS Val av en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica Diarienummer: 15LS280 Landstinget Västernorrland har genom Näringsdepartementet erbjudits att senast den 15 januari 2015 utse en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica En man och en kvinna ska nomineras. Länsstyrelsen i Västerbottens län är förvaltande myndighet för övervakningskommittén. sunderlag Erbjudande om att delta i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica , bilaga 5 att nominera Elisabet Strömqvist (S) och Erik Lövgren (S) till ordinarie ledamot och Per Wahlberg (M) och Ingrid Flodin (C) till ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica Delges Förvaltande myndighet för Botnia-Atlantica programmet, Länsstyrelsen i Västerbottens län

21 18 Inbjudningar till kurser och konferenser Diarienummer: 15LS LS1 21 Inbjudan har kommit till Resultatkonferensen Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland den 5 februari 2015, bilaga 6. att anmäla Erik Lövgren (S), vice ordförande, och Ingeborg Wiksten (FP) som deltagare i konferensen.

22 LS1 22 Vid protokollet Karin Henriksson Justeras Elisabet Strömqvist Per Wahlberg

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland

Aktuellt från VKL. Vi välkomnar en ny medarbetare till VKL. Så styrs Västmanland Aktuellt från VKL Förändringsprocesser är utvecklingens moder Just nu förändras mycket på VKL. Överenskommelserna mellan SKL och staten på välfärdsområdet och som under flera år utmynnat i projekt på VKL

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer