Tid: Härnösand NÄRVARANDE LS1 1(22) Ledamöter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter"

Transkript

1 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson LS1 1(22) Tid: Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson (S) Jan-Olov Häggström (S) Hans Backlund (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Eva Andersson (MP) Per Wahlberg (M) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (FP) Mona Hammarstedt (KD) Mats Hellhoff (SD) ordförande vice ordförande Tjänstgörande ersättare Anna-Karin Sjölund (S) Bengt Nilsson (S) Gunnar Fors (V) Lina Heidenbeck (M) för Johanna Bergsten (S) för Åsa Sjödén (S) för Annicka Burman (V) för Bengt Sörlin (M) Övriga ersättare Desislava Cvetkova (S) Lars-Olof Olsson (S) Siw Sachs (S) Mikael Sjölund (S) Monica Fällström (S) Mikael Westin (S)

2 LS1 2 Folke Nyström (MP) Jonny Lundin (C) Anita Hellstrand (C) Arne Engholm (FP) Sven-Ingemar Vernersson (SD) Tjänstemän Anders L Johansson Inger Bergström Karin Henriksson sekreterare Inför landstingsstyrelsens möte presenterade verksamhetschef Ulf Jansson Laboratoriemedicins verksamhet och organisation, bilaga A, servicedirektör Anders Jaktlund Landstingsservice verksamhet och organisation, bilaga B, förvaltningschef Inger Bergström Landstingets kanslis verksamhet och organisation, bilaga C och regional utvecklingsdirektör Hans Wiklund Regional utvecklings verksamhet och organisation, bilaga D. 1 Val av justerare att utse Per Wahlberg att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslista Två extra ärenden anmäldes: Val av en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica samt Inbjudningar till kurser och konferenser. att med dessa ändringar fastställa upprättat förslag till föredragningslista. Protokollsanteckning På förslag av Per Wahlberg (M) antecknades till protokollet att styrelsen vid sitt möte den 10 februari 2015 vill ha en redovisning av eventuella hyresförändringar som kan uppkomma med anledning av ombyggnad för Scenkonst Västernorrland AB.

3 LS1 3 3 Val av sekreterare i landstingsstyrelsen Diarienummer: 15LS114 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. Av reglementet framgår att landstingsstyrelsens sekreterare ska utses av styrelsen på förslag från landstingsdirektören. Sekreterare åt utskotten utses av ordföranden efter samråd med landstingsdirektören. Landstingsdirektören föreslår att Karin Henriksson utses till sekreterare i landstingsstyrelsen till och med den 31 december att utse Karin Henriksson till sekreterare i landstingsstyrelsen till och med den 31 december 2018.

4 LS1 4 4 Generell närvarorätt vid landstingsstyrelsens sammanträden Diarienummer: 15LS115 Ärendeansvarig: Anders L Johansson Handläggare: Inger Bergström Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. Landstingsdirektören har i egenskap av landstingets ledande tjänsteman rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Därutöver föreslås att följande tjänstemän har generell närvarorätt vid landstingsstyrelsens sammanträden: Biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för Landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören och HR-direktören. att medge biträdande landstingsdirektören, förvaltningschefen för Landstingets kansli, ekonomi- och finansdirektören och HR-direktören rätt att närvara vid landstingsstyrelsens sammanträden.

5 LS1 5 5 Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsens utskott Diarienummer: 15LS105 Landstingsfullmäktige fastställde den oktober 2014, 138, reglemente för landstingsstyrelsen och dess utskott. I landstingsstyrelsen ska det finnas fyra utskott för beredning av styrelsens frågor. Allmänna utskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, Finansutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, Regionala utvecklingsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare och Vårdvalsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Följande nomineringar har inkommit: Allmänna utskottet Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Annicka Burman (V) Per Wahlberg (M) Anita Hellstrand (C) ordförande vice ordförande Ersättare Jan-Olov Häggström (S) Folke Nyström (MP) Bengt Sörlin (M) Finansutskottet Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Per Wahlberg (M) Jonny Lundin (C) ordförande vice ordförande Ersättare Hans Backlund (S) Christer Sonidsson (S) Eva Andersson (MP) Lina Heidenbeck (M) Hans Hedlund (C)

6 LS1 6 Regionala utvecklingsutskottet Anna-Karin Sjölund (S) Eva Andersson (MP) Monica Fällström (S) Tony Andersson (M) Hans Hedlund (C) ordförande vice ordförande Ersättare Mikael Westin (S) Thomas Tejle (V) Arne Engholm (FP) Vårdvalsutskottet Erik Lövgren (S) Åsa Sjödén (S) Lars-Gunnar Hultin (V) Hans Hedlund (C) Ingeborg Wiksten (FP) ordförande vice ordförande Ersättare Bengt Nilsson (S) Desislava Cvetkova (S) Mona Hammarstedt (KD) Yrkande Mats Hellhoff (SD) nominerade Sven-Ingemar Vernersson (SD) till ledamot i Allmänna utskottet respektive Vårdvalsutskottet samt Mats Hellhoff (SD) till ledamot i Finansutskottet respektive Regionala utvecklingsutskottet. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Erik Lövgren (S) till ordförande, Christina Nordenö (S) till vice ordförande, Annicka Burman (V), Per Wahlberg (M) och Anita Hellstrand (C) till ledamöter samt Jan-Olov Häggström (S), Folke Nyström (MP) och Bengt Sörlin (M) till ersättare i Allmänna utskottet; att för mandatperioden utse Elisabet Strömqvist (S) till ordförande,

7 LS1 7 Erik Lövgren (S) till vice ordförande, Lars-Gunnar Hultin (V), Per Wahlberg (M) och Jonny Lundin (C) till ledamöter samt Hans Backlund (S), Christer Sonidsson (S), Eva Andersson (MP), Lina Heidenbeck (M) och Hans Hedlund (C) till ersättare i Finansutskottet; att för mandatperioden utse Anna-Karin Sjölund (S) till ordförande, Eva Andersson (MP) till vice ordförande, Monica Fällström (S), Tony Andersson (M) och Hans Hedlund (C) till ledamöter samt Mikael Westin (S), Thomas Tejle (V) och Arne Engholm (FP) till ersättare i Regionala utvecklingsutskottet; samt att för mandatperioden utse Erik Lövgren (S) till ordförande, Åsa Sjödén (S) till vice ordförande, Lars-Gunnar Hultin (V), Hans Hedlund (C) och Ingeborg Wiksten (FP) till ledamöter samt Bengt Nilsson (S), Desislava Cvetkova (S) och Mona Hammarstedt (KD) till ersättare i Vårdvalsutskottet. Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

8 LS1 8 6 Val av ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen Diarienummer: 15LS113 Av den budget för 2015 samt ekonomisk plan för som fastställdes av landstingsfullmäktige den november 2014, 182, framgår att det ska inrättas en investerings- och strukturberedningsgrupp under landstingsstyrelsen. Förslag finns på att utse landstingsstyrelsens presidium samt ordförande och vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden till ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen. Dessutom föreslås även Eva Andersson (MP) ingå i gruppen. Yrkanden Per Wahlberg (M) yrkade att oppositionen skulle få ytterligare en plats i beredningen och nominerade Hans Hedlund (C). Elisabet Strömqvist (S) yrkade bifall till Per Wahlbergs förslag. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Inga säryrkanden förelåg varför landstingsstyrelsen beslutade i enlighet härmed. att utse Elisabet Strömqvist (S), Erik Lövgren (S), Eva Andersson (MP), Per Wahlberg (M), Hans Hedlund (C), Linnéa Stenklyft (S), Gunnar Fors (V) och Ewa Back (S) till ledamöter i investerings- och strukturberedningsgruppen för mandatperioden ; att utse Elisabet Strömqvist till ordförande och Erik Lövgren till vice ordförande för mandatperioden ; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

9 LS1 9 7 Val av ledamöter i Bildningsberedningen, fokusberedning Diarienummer: 15LS112 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Bildningsberedningen för kultur- och utbildningsfrågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Monica Fällström (S), ordförande Tobias Larsson (S) Thomas Tejle (V) Sverker Ågren (KD) Annelie Sjölund (C) Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Sven-Ingemar Vernersson som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Monica Fällström (S) till ordförande samt Tobias Larsson (S), Thomas Tejle (V), Sverker Ågren (KD) och Annelie Sjölund (C) till ledamöter i Bildningsberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

10 LS1 10 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 8 Val av ledamöter i Hållbarhetsberedning, fokusberedning Diarienummer: 15LS110 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Hållbarhetsberedningen för miljö- och energifrågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Eva Andersson (MP) Mikael Westin (S) Christer Sonidsson (S) Kerstin Svensson (M) Johan Andersson (C) ordförande Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Ronny Edlund som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Eva Andersson (MP) till ordförande samt Mikael Westin (S), Christer Sonidsson (S), Kerstin Svensson (M) och Johan Andersson (C) till ledamöter i Hållbarhetsberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

11 LS1 11 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande. 9 Val av ledamöter i Tillväxtberedning, fokusberedning Diarienummer: 15LS111 Enligt landstingsstyrelsens reglemente för ska det inrättas tre fokusberedningar, en av dessa är Tillväxtberedningen för tillväxt, kollektivtrafik, infrastruktur och internationella frågor. Ur kommunalrättslig synpunkt är beredningarna informella organ utan beslutsmandat. Landstingsstyrelsen utser ledamöter och är inte begränsad till ledamöterna i styrelsen. Följande nomineringar har inkommit: Anna-Karin Sjölund (S), ordförande Johanna Bergsten (S) Thomas Tejle (V) Tony Andersson (M) Annelie Luthman (FP) Yrkanden Mats Hellhoff (SD) yrkade att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti, att majoriteten ska ha ordförandeposten samt nominerade Fredrik Bernblom som representant för Sverigedemokraterna. Erik Lövgren (S) yrkade avslag på Mats Hellhoffs yrkande. Erik Lövgren (S) yrkade tillägg av följande att-sats: att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag. Ordförande ställde beredningens förslag och Mats Hellhoffs yrkande under proposition och fann att beredningens förslag bifallits. Därefter ställde hon proposition på Erik Lövgrens tilläggsyrkande och fann att det bifallits. i enlighet härmed. att för mandatperioden utse Anna-Karin Sjölund (S) till ordförande samt Johanna Bergsten (S), Thomas Tejle (V), Tony Andersson (M) och Annelie Luthman (FP) till ledamöter i Tillväxtberedningen; samt att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag till precisering av beredningens uppdrag.

12 LS1 12 Reservation Mats Hellhoff (SD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

13 10 Val av ledamöter i Regionalt samverkansråd Diarienummer: 15LS LS1 13 I det förslag till förtroendemannaorganisation för mandatperioden som fastställdes av landstingsfullmäktige den november 2013, 166, konstaterades att en klar majoritet av de politiska partierna i landstinget och samtliga kommuner har gett uttryck för att landstinget bör ta över det regionala utvecklingsansvaret under nästa mandatperiod Det kommande regionala utvecklingsansvaret och behovet av ett regionalt politiskt ledarskap ställer helt nya krav på samverkan mellan landstinget och kommunerna. Men oberoende av riksdagens beslut så ska det goda samarbetet med kommunerna vad gäller regionala utvecklingsfrågor fördjupas och formaliseras via inrättandet av ett Regionalt samverkansråd. Det regionala samverkansrådet bör bestå av representanter från respektive kommun inom länet och av representanter för landstingsstyrelsen, förslagsvis av kommunalråd och oppositionsråd/motsvarande. Följande nomineringar har inkommit: Elisabet Strömqvist (S), ordförande i landstingsstyrelsen, landstingsråd Erik Lövgren (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen Hans Hedlund (C), arvoderad för oppositionen Per Wahlberg (M), oppositionsråd att utse Elisabet Strömqvist (S), Erik Lövgren (S) och Hans Hedlund (C) att representera landstinget i Regionalt samverkansråd för mandatperioden

14 LS Val av ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola) Diarienummer: 15LS108 Landstingsstyrelsen ska utse tre ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola). Ordförande och vice ordförande i Vårdvalsutskottet är självskrivna ledamöter och oppositionen ska utse en ledamot. Följande nominering har inkommit: Ingeborg Wiksten (FP) att utse Erik Lövgren (S), Åsa Sjödén (S) och Ingeborg Wiksten (FP) till ledamöter i Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg i Västernorrland (SocialKola) för mandatperioden

15 LS Val av ledamöter och ersättare i Nätverket Hälsa och demokrati Diarienummer: 14LS7342 Nätverket Hälsa och demokrati är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med styrningen av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Nätverkets grundläggande uppgift är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom att skapa goda kontakter och bra mötesplatser. De tre strategiska områdena inom ramen för en behovsbaserad styrning är: behov, uppdrag och uppföljning. Landstinget erbjuds att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare. Följande nomineringar har inkommit: Ewa Back (S), ordinarie ledamot Linnéa Stenklyft (S), ordinarie ledamot Ingeborg Wiksten (FP), ordinarie ledamot Gunnar Fors (V), ersättare Hans Hedlund (C), ersättare sunderlag Nomineringar till Nätverket Hälsa och demokrati, bilaga 1 att för mandatperioden utse Ewa Back (S) och Ingeborg Wiksten (FP) till ordinarie ledamöter samt Gunnar Fors (V) och Hans Hedlund (C) till ersättare i Nätverket Hälsa och demokrati. Delges Nätverket Hälsa och demokrati

16 LS Val av två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1, ekonomi och regional utveckling Diarienummer: 15LS106 Landstingsstyrelsen har att utse två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1, ekonomi och regional utveckling. Följande nomineringar har inkommit: Mikael Westin (S) Arne Engholm (FP) att för mandatperioden utse Mikael Westin (S) och Arne Engholm (FP) till ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 1.

17 LS Val av två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3, kultur och utbildning Diarienummer: 15LS107 Landstingsstyrelsen har att utse två ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3, kultur och utbildning. Följande nomineringar har inkommit: Tomas Tejle (V) Tony Andersson (M) att för mandatperioden utse Tomas Tejle (V) och Tony Andersson (M) till ledamöter i Assembly of European Regions, kommitté 3.

18 LS Betalningsattest för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten Diarienummer: 15LS116 Styrelse och nämnd ska utse betalningsattestanter eller delegera till annan att utse betalningsattestanter. Detta är delegerat och till betalningsattestanter utses chefer i verksamheten. Den som utses att utföra kontroll av en annan person ska ha en självständig ställning gentemot den som kontrolleras. För landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten, t.ex. resor och utbildningar, utses därför landstingsstyrelsens ordförande som betalningsattestant. att utse Elisabet Strömqvist till ny betalningsattestant för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten; samt att Per Wahlbergs attesträtt för landstingsdirektörens personnära utgifter i tjänsten upphör att gälla.

19 LS Delgivningar Protokoll Norrlandstingens regionförbund: 2 december 2014, bilaga 2 Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden: 18 december 2014, bilaga 3 Hälso- och sjukvårdsnämnden: 19 december 2014, bilaga 4 Läkemedelskommittén: 24 oktober 2014 Kostnämnden Örnsköldsvik: 3 december 2014 Beställarutskottet: 4 december 2014 Finansutskottet: 4 december 2014 Allmänna utskottet: 8 december 2014

20 LS Val av en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica Diarienummer: 15LS280 Landstinget Västernorrland har genom Näringsdepartementet erbjudits att senast den 15 januari 2015 utse en ledamot och en ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica En man och en kvinna ska nomineras. Länsstyrelsen i Västerbottens län är förvaltande myndighet för övervakningskommittén. sunderlag Erbjudande om att delta i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica , bilaga 5 att nominera Elisabet Strömqvist (S) och Erik Lövgren (S) till ordinarie ledamot och Per Wahlberg (M) och Ingrid Flodin (C) till ersättare i övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet Botnia-Atlantica Delges Förvaltande myndighet för Botnia-Atlantica programmet, Länsstyrelsen i Västerbottens län

21 18 Inbjudningar till kurser och konferenser Diarienummer: 15LS LS1 21 Inbjudan har kommit till Resultatkonferensen Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland den 5 februari 2015, bilaga 6. att anmäla Erik Lövgren (S), vice ordförande, och Ingeborg Wiksten (FP) som deltagare i konferensen.

22 LS1 22 Vid protokollet Karin Henriksson Justeras Elisabet Strömqvist Per Wahlberg

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter

Tid: 2015-04-28. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-28 15LS1 1(5) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli 2015-04-28 15LS1 1(5) Tid: 2015-04-28 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Christina Nordenö (S) Christer Sonidsson

Läs mer

Tid: 2015-06-23. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-23 15LS1 1(8) Ledamöter

Tid: 2015-06-23. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-23 15LS1 1(8) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-06-23 15LS1 1(8) Tid: 2015-06-23 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Tid: 2015-06-25. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-25 15LS1 1(13) Ledamöter

Tid: 2015-06-25. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-25 15LS1 1(13) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-06-25 15LS1 1(13) Tid: 2015-06-25 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Sven-Åke Vest att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 1 7 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-01-27 16LS5 1(7) Tid: 2016-01-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Lars-Olof Olsson (S) Lars-Erik Nordin

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander. att utse Anders Gäfvert att jämte ordförande justera dagens protokoll. PROTOKOLL 13 20 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-09-27 16LS5 1(8) Tid: 2016-09-27 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Lars-Erik Nordin (C) Maj-Lis

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-04-27--28 16LS690 1(96) Tid: 2016-04-27--28 Plats: Landstingets kansli Härnösand DEN 27 april KL 09.15 41 Kungörelse om mötet Det antecknades

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Karin Henriksson

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Karin Henriksson Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-06-24--25 15LS1414 1(79) Tid: 2015-06-24--25 Plats: Landstingets kansli Härnösand DEN 24 JUNI KL 09.15 85 Kungörelse om mötet Det antecknades

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Tid: 2015-04-08. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-08 15LS1 1(31) Ledamöter

Tid: 2015-04-08. Härnösand NÄRVARANDE 2015-04-08 15LS1 1(31) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-04-08 15LS1 1(31) Tid: 2015-04-08 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Christina Nordenö

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden

Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Reglemente för landstingsstyrelsen, Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden och Hälsooch sjukvårdsnämnden Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 25 26 februari 2015, 14

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander PROTOKOLL 70-100 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-04-07 16LS1 1(57) Tid: 2016-04-07 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) ordförande

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 9 Datum 2013-08-09 Diarienr Elin Persson 073-053 07 85 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: 2013-08-15,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka

Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka Protokoll Sammanträdesdatum 2004-06-07 Närsjukvårdsnämnden Kungsbacka 39-46 Tid: Måndagen 7 juni 2004 kl 09:00-15:00 Plats: Husläkarna AB, Kungsbacka Ledamöter Margareta Ödman (m) ordförande Bo Karlsing

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl 1(5) Patientnämnden, Annika Lundgren 2014-06-04 Sammanträdestid Kl. 09.00-12.10 PAN 3/14 ande Kent Alriksson (m) Bo Dalesjö (s) Gullvi Andersson (mp) Nils-Erik Carlström (fp) Jan Lorentzson (sd) Jerker

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral

Sammanträdesrummet, administrationslokalerna, Hyltebruks vårdcentral LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HYLTE 1-12 Tid: 2003-01-28 kl. 13:30 15:40 Plats: Närvarande: Ledamöter Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Sammanträdesrummet, administrationslokalerna,

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 65-74 2010-12-08 Justerat 2010-12-20 Erik Langby Anna Kettner Anslaget 2011-01-10 Närvarande Ordförande Erik Langby (m) 1:e vice ordförande Stella Fare (fp) 2:e vice ordförande Anna Kettner (s) Ledamöterna

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Kl 09.50-09.55 89-90 i Extra sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering: 2017-11-14 rene Svenonius Plats Jens Sjöström Gjörwellsalen, Landstingshuset

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Ann Christin Hamrén. att utse Sonia Seidevall att jämte ordföranden justera protokollet.

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Ann Christin Hamrén. att utse Sonia Seidevall att jämte ordföranden justera protokollet. 9-14 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Ann Christin Hamrén 2017-04-05 17RS1672 (6) Tid: 2017-04-05 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Jan-Olov Häggström (S) ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Tid: 2015-01-14 kl. 09.15-14.50. Härnösand Sammanträdesrum Furan

Tid: 2015-01-14 kl. 09.15-14.50. Härnösand Sammanträdesrum Furan 1-12 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Gun-Marie Sjölander 2015-01-14 15-HSN1 1(17) Tid: 2015-01-14 kl. 09.15-14.50 Plats: Landstingets kansli Härnösand Sammanträdesrum Furan NÄRVARANDE Ledamöter

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 18-30

Länssjukvårdsnämnden 18-30 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-03-16 Länssjukvårdsnämnden 18-30 Tid: Onsdagen den 16 mars, kl 11.50-12.20 (beslut) kl 09.00-11.50 + 12.20-17.00 (föredragning, information etc) (Sammanträdet ajournerades

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01684 80 Motionssvar. "Fond till stöd för ungdomars egna initiativ inom kulturområdet" (Lf) Bakgrund Henrik Elmberg (c) lämnade 2001-11-25 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Datum Protokoll från kulturnämndens sammanträde. Tid: kl Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö PROTOKOLL 35 39 Datum 2015-05-21 1 (4) Protokoll från kulturnämndens sammanträde Tid: 2015-05-21 kl. 10.00-11.45 Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö Beslutande Torbjörn Lövendahl (S), ordförande

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod I II ~ Landstinget DALARNA 2014-06-16- Datum -17 Sida 1 (4) Administrativ enhet 000094 Dnr LD14/01455 Uppdnr 790 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17 Politisk organisation kommande mandatperiod

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17

Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-04-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 8-17 Tid: Torsdagen den 23 april kl. 13:30 14:45 Plats: Länssjukhuset i Halmstad, Kommunikationscentrum, Sammanträdesrummet Skytten Ledamöter

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Landstingets kansli Anita Wiklander PROTOKOLL 182-209 Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Anita Wiklander 2016-09-08 16LS1 1(40) Tid: 2016-09-08 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Erik Lövgren (S) Jan-Olov

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31-35

Landstingsstyrelsen 31-35 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-23 Landstingsstyrelsen 31-35 Tid: Måndagen den 23 februari 2004, kl 10:00 10:10 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-27 1 (2) 138 Initiativärende. Öppna den palliativa slutenvården i Trelleborg Diarienummer 1601664 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1. Hälso-

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 31-38

Hjälpmedelsnämnden 31-38 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-12 Hjälpmedelsnämnden 31-38 Tid: Tisdagen den 12 juni kl.09:00-15:00 Plats: Kungsbacka närsjukhus, sammanträdesrum Tjolöholm Ledamöter Bengt Eliasson (fp) Berit von

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-03 Patientnämnden 50-58 Tid: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik" Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik Bakgrund 78 Motionssvar. "Bemötandet av patienter med tungmetallproblematik" (Lf) Bakgrund Östen Eriksson (kd) lämnade 2001-10-24 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2001-10-30. I motionen

Läs mer