Kapitel 23: Övningar 383

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 23: Övningar 383"

Transkript

1 Kapitel 23: Övningar 23 Analysera problemet med en påle som ska runt ett hörn Härledning av formeln för andragradsekvationens rötter Utforska en matris Utforska cos(x) = sin(x) Hitta den minsta ytarean på en parallellepiped Köra ett självstudieskript med Text Editor Dela upp en rationell funktion Studera statistik: Filtrera data med kategorier Ett CBL program för TI-89 / TI-92 Plus Analysera färden för en ivägslagen boll Visualisera komplexa rötter till ett tredjegradspolynom Lösa ett allmänt sparproblem Beräkna betalning Hitta rationella, reella och komplexa faktorer Simulering av dragning utan återläggning Detta kapitel innehåller övningar som beskriver hur TI-89 / TI-92 Plus kan användas för att lösa, analysera och visualisera olika matematiska problem. Kapitel 23: Övningar 383

2 Analysera problemet med en påle som ska runt ett hörn En tio meter bred hall möter en fem meter bred hall i hörnet av en byggnad. Hitta den maximala längden på en påle som kan flyttas runt hörnet utan att pålen lutas. Maximala längden på pålen i hallen Maxlängden på en påle, c, är det kortaste linjesegment som vidrör det inre hörnet och samtidigt de motstående väggarna, så som visas i bilden nedan. Tips! Använd proportionella sidor och Pythagoras sats för att räkna ut längden c med avseende på w. Hitta sedan nollställena för förstaderivatan av c(w). Det minsta värdet av c(w) är pålens maximala längd. w a 10 c a = w+5 b = 10a w 5 b Tips: När du vill definiera en funktion använder du namn med flera tecken då du skapar definitionen. 1. Skriv uttrycket för sidan a uttryckt i w och spara det i a(w). 2. Skriv uttrycket för sidan b uttryckt i w och spara det i b(w). 3. Definiera uttrycket för sidan c i termer av w och lagra det i c(w) Mata in: Define c(w)= (a(w)^2+b(w)^2) Obs! Maxlängden på pålen är minimivärdet för c(w). 4. Använd kommandot zeros() för att beräkna nollställena av förstaderivatan av c(w) för att hitta det minsta värdet av c(w). 384 Kapitel 23: Övningar

3 5. Beräkna den exakta maxlängden av pålen. Skriv: c(2±) Tips! Klipp ut och klistra in resultatet från steg 4 till inmatningsraden inom parentes för c( ) och tryck på. 6. Beräkna den ungefärliga maxlängden för pålen. Resultat: 20,8097 meter. Kapitel 23: Övningar 385

4 Härledning av formeln för andragradsekvationens rötter Denna övning visar hur du här leder formeln: ë b bñ -4ac x = 2a I kapitel 3: Algebra, finns detaljerad information om hur du använder kommandona i det här exemplet. Utföra beräkningar för att härleda formeln för andragradsekvationens rötter Obs! I detta exempel används resultatet av det senaste svaret för att utföra beräkningarna. Med denna funktion behöver du inte trycka på så många tangenter, vilket minskar risken för fel. Följ stegen nedan för att härleda formeln för andragradsekvationens rötter genom kvadratkomplettering av den generella andragradsekvationen. 1. Töm alla variabelnamn med ett tecken i aktuell mapp. TI-89: 2ˆ TI-92 Plus: ˆ Välj 1:Clear a-z och tryck på för att bekräfta. 2. Skriv följande generella andragradsekvation i grundfönstret: axñ+bx+c=0. 3. Dra bort c från båda sidor av ekvationen. TI-89: 2± jc TI-92 Plus: 2± C 4. Dividera båda sidor av ekvationen med koefficienten a. Tips! Fortsätt att använda det senaste svaret (2 ±) på samma sätt som i steg 3 i steg 4 till och med steg Använd funktion expand() för att utveckla det senaste svaret. 6. Kvadratkomplettera genom att lägga till ((b/a)/2) 2 till båda sidor av ekvationen. 386 Kapitel 23: Övningar

5 7. Faktorisera resultatet med funktionen factor(). 8. Multiplicera båda sidor av ekvationen med 4añ. 9. Dra roten ur båda sidor av ekvationen med följande begränsningar: a>0 och b>0 och x> Lös ut x genom att subtrahera b från båda sidor och sedan dividera med 2a. Obs! Detta är bara en av de två lösningarna på den generella andragradsekvationen beroende på begränsningarna i steg 9. Kapitel 23: Övningar 387

6 Utforska en matris Denna övning visar hur du utför flera olika matrisoperationer. Utforska en 3x3-matris Tips! Använd markören i historiklistan för att rulla resultatet. Tips! Använd markören i historiklistan för att rulla resultatet. Utför följande steg för att generera en slumpmatris, utvidga den med enhetsmatrisen och lös sedan matrisen för hitta ett ogiltigt värde på inversen. 1. Använd RandSeed i grundfönstret för att ställa in slumptalsgeneratorn till standard och använd därefter randmat() för att skapa en 3x3- slumpmatris och spara den i a. 2. Byt ut matriselementet [2,3] med variabeln x och använd sedan funktion augment() för att utvidga a med en enhetsmatris av ordning 3. Spara resultatet i b. 3. Använd rref() för att radreducera matrisen b: Resultatet kommer att ha enhetsmatrisen i de tre första kolumnerna och a^ë1 i de tre sista kolumnerna. 4. Lös för det värde på x som gör så att inversen på matrisen blir ogiltig. Skriv: solve(getdenom( 2 ±[1,4] )=0,x) Resultat: x=ë70/ Kapitel 23: Övningar

7 Utforska cos(x) = sin(x) Denna övning använder två metoder för att beräkna cos(x) = sin(x) för värden hos x mellan 0 och 3p. Metod 1: Grafplottning Tips! Tryck på och välj 5:Intersection. Svara på meddelandena för att välja de två kurvorna och den övre och undre gränsen för skärningspunkt A. Följ stegen nedan för att se var graferna av funktionerna y1(x)=cos(x) och y2(x)=sin(x) korsar varandra. 1. Mata in y1(x)=cos(x) och y2(x)=sin(x) i Y= Editor. 2. I Window Editor ställer du in xmin=0 och xmax=3p. 3. Tryck på och välj A:ZoomFit. 4. Hitta skärningspunkterna för de två funktionerna. 5. Lägg märke till x- och y- koordinaterna. (Upprepa steg 4 och 5 för att hitta de andra skärningspunkterna.) Metod 2: Algebra Tips! Flytta markören till historiklistan för att markera det sista resultatet. Tryck på för att kopiera resultatet av den generella lösningen. Tips! När du vill skriva in operatorn with : TI-89: Í TI-92 Plus: 2 È Följ stegen nedan för att lösa ekvationen sin(x)=cos(x) med avseende på f(x). 1. Mata in solve(sin(x)= cos(x),x) i grundfönstret. Lösningen för x är är ett heltal. 2. Använd kommandona ceiling() och floor() för att hitta det största respektive det minsta värdet för skärningspunkterna enligt bilden. 3. Mata in den generella lösningen för x och ange begränsningen enligt bilden. Jämför resultatet med metod 1. Kapitel 23: Övningar 389

8 Hitta den minsta ytarean på en parallellepiped Denna övning visar hur du beräknar den minsta ytan hos en parallellepiped med en konstant volym V. I kapitel 3: Algebra och kapitel 10: 3D-plottning finns detaljerad information om de steg som används i detta exempel. Utforska en 3D-graf av ytarean av en parallellepiped Följ stegen nedan för att definiera en funktion för ytarea av en parallellepiped, plotta en 3D-graf och använda verktyget Trace för att hitta en punkt nära den minsta ytarean. 1. Definiera funktionen sa(x,y,v) för ytarean av en parallellepiped, i grundfönstret. Skriv: define sa(x,y,v)=2ùxùy+ 2ùv/x+2ùv/y 2. Välj grafläget 3D. Mata därefter in funktionen för z1(x,y), så som visas i detta exempel med volymen v= Ställ in Window-variablerna till: eye= [60,90,0] x= [0,15,15] y= [0,15,15] z= [260,300] ncontour= [5] 4. Plotta funktionen och använd Trace för att gå till den punkt som är närmast minimivärdet för funktionen. 390 Kapitel 23: Övningar

9 Hitta den minsta ytarean analytiskt Tips! Tryck på för att visa det exakta resultatet. Tryck på för att visa det ungefärliga resultatet i decimalform. Följ stegen nedan för att lösa problemet analytiskt i grundfönstret. 1. Lös ut x och y uttryckt i v. Skriv: solve(d(sa(x,y,v),x)=0 and (d(sa(x,y,v),y)=0, {x,y}) 2. Hitta den minsta ytarean då v = 300. Skriv: 300!v Skriv: sa(v^(1/3), v^(1/3),v) Kapitel 23: Övningar 391

10 Köra ett självstudieskript med Text Editor Denna övning visar hur du använder textredigeraren för att köra ett övningsskript. I kapitel 18: Text Editor finns detaljerad information om textfunktioner. Köra ett självstudieskript Följ stegen nedan för att skriva ett skript med hjälp av Text Editor, testa varje rad och observera resultaten i historiklistan i grundfönstret. 1. Öppna Text Editor och skapa en ny variabel med namnet demo1. Obs! Kommandomärket "C" är tillgängligt på menyn 1:Command. 2. Skriv följande rader i Text Editor. : Compute the maximum value of f on the closed interval [a,b] : assume that f is differentiable on [a,b] C : define f(x)=x^3ì 2x^2+xì 7 C: 1!a:3.22! b C: d(f(x),x)! df(x) C : zeros(df(x),x) C : f(ans(1)) C : f({a,b}) : The largest number from the previous two commands is the maximum value of the function. The smallest number is the minimum value. 3. Tryck på och välj 1:Script view för att visa Text Editor och grundfönstret i ett delat fönster. Flytta markören till den första raden i Text Editor. 392 Kapitel 23: Övningar

11 Obs! Tryck på och välj 2:Clear split för att återgå till Text Editor i full storlek. 4. Tryck på upprepade gånger för att köra varje rad i skriptet, en åt gången. Tips! Tryck på 2K två gånger för att visa grundfönstret. 5. Om du vill visa resultatet av skriptet i ett fönster i full storlek går du till grundfönstret. Kapitel 23: Övningar 393

12 Dela upp en rationell funktion Denna övning beskriver vad som händer när en rationell funktion bryts ned till en kvot och en rest. I kapitel 6: Grundläggande funktionsplottning och kapitel 3: Algebra finns detaljerad information om stegen som används i detta exempel. Dela upp en rationell funktion Obs! Verkliga inmatningar visas mot svart bakgrund i exempelfönstren. Så här undersöker du uppdelningen av den rationella funktionen f(x)=(xòì10xñìx+50)/(xì2) på en graf: 1. Ange den rationella funktionen i grundfönstret så som visas på inmatningsraden och spara den i funktionen f(x). Skriv: (x^3ì 10x^2ì x+50)/ (xì 2)! f(x) 2. Använd funktion propfrac för att dela upp funktionen i en kvot och en rest. Tips! Flytta markören till historiklistan för att markera det senaste resultatet. Tryck på för att kopiera det till inmatningsraden. 3. Kopiera det senaste resultatet till inmatningsraden. eller Skriv: 16/(xì2)+x^2ì 8ùxì17 4. Redigera det senaste resultatet på inmatningsraden. Spara resten i y1(x) och kvoten i y2(x), så som visas i bilden. Skriv: 16/(xì2)!y1(x): x^2ì8ùxì17!y2(x) 5. Välj det tjocka grafformatet för y2(x) i Y= Editor. 394 Kapitel 23: Övningar

13 6. Lägg till den ursprungliga funktionen f(x) till y3(x) och välj grafstilen Square. 7. Ställ in Window-variablerna i Window Editor till: x= [ë 10,15,10] y= [ë 100,100,10] Obs! Kontrollera att grafläget är inställt till Function. 8. Rita grafen. Observera att det globala uppförandet av funktionen f(x) i stora drag motsvaras av andragradsekvationen y2(x). Det rationella uttrycket är i stort sett en andragradsfunktion då x går mot stora värden, både positiva och negativa. Den undre grafen är y3(x)=f(x) plottad separat med en tunn linje. Kapitel 23: Övningar 395

14 Studera statistik: Filtrera data med kategorier Denna övning omfattar en statistisk studie av skolelevers vikt med filtrering av data med hjälp av kategorier. I kapitel 15: Data/Matrix Editor och kapitel 16: Plotta statistiska data finns detaljerad information om hur du använder kommandona i detta exempel. Filtrera data med kategorier Varje student placeras i en av åtta kategorier, beroende på kön och vilken årskurs de går i (förstaårsstudent, andraårsstudent, tredjeårsstudent eller sistaårsstudent). Informationen (vikt i pund) och respektive kategorier matas in i Data/Matrix Editor. Tabell 1: Kategori kontra beskrivning Kategori (C2) Årskurs och kön Förstaårsstudent pojkar Förstaårsstudent flickor Andraårsstudent pojkar Andraårsstudent flickor Tredjeårsstudent pojkar Tredjeårsstudent flickor Sistaårsstudent pojkar Sistaårsstudent flickor Tabell 2: C1 (vikten hos varje student i pund) kontra C2 (kategori) C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C Kapitel 23: Övningar

15 Följ stegen nedan för att jämföra studenternas vikt med deras årskurs. 1. Starta Data/Matrix Editor och skapa en ny datavariabel med namnet students. 2. Mata in informationen och kategorierna från tabell 2 till kolumnerna c1 och c2. Obs! Ställ in flera lådagram för att jämföra olika delar av hela informationsmängden. 3. Öppna menyn Plot Setup. 4. Definiera plottnings- och filterparametrarna för Plot 1, som visas i exemplet. 5. Kopiera Plot 1 till Plot Upprepa steg 5 och kopiera Plot 1 till Plot 3, Plot 4 och Plot 5. Kapitel 23: Övningar 397

16 7. Tryck på ƒ och ändra alternativet Include Categories för Plot 2 till och med Plot 5 till följande: Obs! Du bör endast markera Plot 1 till och med Plot 5. Plot 2: {1,2} (förstaårsstudent pojkar och flickor) Plot 3: {7,8} (sistaårsstudent pojkar och flickor) Plot 4: {1,3,5,7} (alla pojkar) Plot 5: {2,4,6,8} (alla flickor) 8. Avmarkera alla funktioner som kan vara markerade från tidigare övningar i Y = Editor. 9. Visa plottningarna genom att trycka på och välja 9:Zoomdata. 10. Använd verktyget Trace för att jämföra medianvikt för olika kategorier av studenter. alla studenter alla förstaårsstudenter alla sistaårsstudenter alla pojkar alla flickor median, alla studenter 398 Kapitel 23: Övningar

17 Ett CBL program för TI-89 / TI-92 Plus Denna övning omfattar ett program som kan användas när din TI-89 / TI-92 Plus är ansluten till en CBL-enhet (Calculator-Based Laboratoryé). Programmet fungerar med experimentet "Newton s Law of Cooling" och, med vissa mindre ändringar, experimentet "Coffee To Go" i CBL System Experiment Workbook. Du kan använda din dator när du vill skriva in längre texter och sedan använda TI-GRAPH LINK för att skicka den till din TI-89 / TI-92 Plus Fler TI-89 / TI-92 Plus CBL-program hittar du på TI:s hemsidor: Programinstruktion :cooltemp() :Prgm :Local i :setmode("graph","function") :PlotsOff :FnOff :ClrDraw :ClrGraph :ClrIO :-10!xmin:99!xmax:10!xscl :ú20!ymin:100!ymax:10!yscl :{0}!data :{0}!time :Send{1,0} :Send{1,2,1} :Disp "Press ENTER to start" :Disp "graphingtemperature." :Pause :PtText "TEMP(C)",2,99 :PtText "T(S)",80,-5 :Send{3,1,-1,0} : :For i,1,99 :Get data[i] :PtOn i,data[i] :EndFor :seq(i,i,1,99,1)!time :NewPlot 1,1,time,data,,,,4 :DispG :PtText "TEMP(C)",2,99 :PtText "T(S)",80,-5 :EndPrgm Beskrivning Programnamn Deklarerar en lokal variabel; existerar endast då programmet körs. Ställer in räknaren för funktionsplottning. Stänger av eventuella tidigare plottningar. Stänger av eventuella tidigare funktioner Tar bort föregående ritobjekt från graffönstret. Tar bort föregående grafer. Rensar Program I/O-fönstret. Ställer in Window-variabler. Skapar och/eller tar bort en lista med namnet data. Skapar och/eller tar bort en lista med namnet time. Skickar ett kommando som rensar CBL-enheten. Ställer in kanal 2 i CBL:n till AutoID för att avläsa temperatur. Uppmanar användaren att trycka på. Väntar tills användaren är klar att börja. Etiketterar grafens y-axel. Etiketterar grafens x-axel. Skickar kommandot Trigger till CBL:n; samla in data i realtid. Upprepar nästa två instruktioner för 99 temperaturavläsningar. Hämtar en temperatur från CBL:n och spara den i en lista. Plottar temperaturdata som en graf. Skapar en lista som ska innehålla time- eller data-avläsningsnummer. Plottar time och data med hjälp av NewPlot och verktyget Trace. Visar grafen. Visar åter namn (etikett) på axlarna. Stoppar programmet. Du kan även använda Calculator-Based Ranger (CBR ) när du vill utforska de matematiska och fysikaliska sambanden mellan sträcka, hastighet, acceleration och tid med data insamlade från dina aktiviteter. Kapitel 23: Övningar 399

18 Analysera färden för en ivägslagen boll Denna övning använder en delad skärm för att visa en graf i parameter form tillsammans med en tabell för att beskriva rörelsen hos en boll. Ställa in en parametergraf och tabell Följ stegen nedan för att granska färden för en ivägskickad boll som har en utgångshastighet på 95 fot/sek och en utgångsvinkel på 32 grader. 1. Ställ in lägena för Page 1, som i bilden. 2. Ställ in lägena för Page 2, som i bilden. Tips! Tryck på 2 för att skriva en gradsymbol. 3. På vänstra sidan i Y= Editor matar du in ekvationen xt1(t) som avståndet till bollen vid en tidpunkt t. xt1(t)=95ùtùcos(32 ) 4. Mata in ekvationen yt1(t) som bollens höjd vid en tidpunkt t. yt1(t)=m16ùt^2+95ùtù sin(32 ) 400 Kapitel 23: Övningar

19 5. Ställ in Window-variablerna till: t values= [0,4,.1] x values= [0,300,50] y values= [0,100,10] Tips! Tryck på 2a. 6. Växla till den högra sidan och visa grafen. Tips! Tryck på &. 7. Visa dialogrutan TABLE SETUP och ändra tblstart till 0 till 0,1. Tips! Tryck på '. 8. Visa tabellen på vänstra sidan och tryck på D för att markera t=2. Obs! När du flyttar spårningsmarkören från tc=0,0 till tc=3,1 visas bollens position vid tiden tc. 9. Växla till den högra sidan. Tryck på och spåra grafen för att visa värdena för xc och yc när tc=2. Valfri övning Anta samma begynnelsehastighet på 95 fot/sek. Hitta sedan den utgångsvinkel vid vilken bollen färdas den längsta sträckan innan den faller till marken. Kapitel 23: Övningar 401

20 Visualisera komplexa rötter till ett tredjegradspolynom Denna övning visar hur du plottar de komplexa nollställena hos ett kubiskt polynom. I kapitel 3: Algebra och kapitel 10: 3D-plottning finns detaljerad information om stegen som används i detta exempel. Visualisera komplexa rötter Tips! Flytta markören till historiklistan och markera det senaste svaret. Tryck på för att kopiera det till inmatningsraden. Obs! Absolutbeloppet av en funktion tvingar alla rötter att visuellt endast nudda, i stället för att korsa x-axeln. Likaledes kommer absolutbeloppet av en funktion med två variabler att tvinga alla rötter att visuellt bara nudda xy-planet. Obs! Grafen till z1(x,y) är ytan som definieras av absolutbeloppet av funktionen. Följ stegen nedan för att utveckla tredjegradspolynomet (xì1)(xìi)(x+i), hitta absolutvärdet av funktionen, plotta den yta som definieras av absolutbeloppet av funktionen och använda verktyget Trace för att utforska ytan. 1. Använd funktion expand() i grundfönstret för att utveckla uttrycket (xì1)(xìi) (x+i) och visa tredje gradspolynomet. 2. Kopiera och klistra in det senaste resultatet på inmatningsraden och spara det i funktionen f(x). 3. Använd funktion abs() för att hitta absolutbeloppet av f(x+yi). (Denna beräkning kan ta ca två minuter.) 4. Kopiera och klistra in det senaste resultatet på inmatningsraden och spara det i funktionen z1(x,y). 5. Ställ in räknaren till 3D-grafläge, visa koordinataxlarna och ställ in Window-variablerna till: eye= [20,70,0] x= [ë 2,2,20] y= [ë 2,2,20] z= [ë 1,2] ncontour= [5] 402 Kapitel 23: Övningar

21 Obs! Det tar ca tre minuter för grafen att beräknas och ritas. 6. I Y=Editor, tryck på: TI-89: Í TI-92 Plus: F och ställ in variablerna för grafformat till: Axes= ON Labels= ON Style= HIDDEN SURFACE 7. Plotta ytan. 3D-grafen används visuellt för att visa en bild av rötterna där ytan nuddar xy-planet. 8. Använd verktyget Trace för att utforska funktionsvärdena då x=1 och y=0. 9. Använd verktyget Trace för att utforska funktionsvärdena vid x=0 och y= Använd verktyget Trace för att utforska funktionsvärdena vid x=0 och y=ë1. Sammanfattning Lägg märke till att zc är noll för varje funktionsvärde i punkt 7 till 9 ovan. På så sätt kan du visualisera rötterna 1,ëi, i till polynomet xòìxì+xì1, där de tre punkterna för grafen av ytan nuddar xy-planet. Kapitel 23: Övningar 403

22 Lösa ett allmänt sparproblem Denna övning kan användas till att beräkna räntesats, kapitalbelopp, antal betalningsperioder och framtida annuitetsvärde. Hitta räntesatsen vid ett sparande Följ stegen nedan för att hitta räntesatsen (i) av ett sparande där startkapitalet (p) är kr, antal ränteterminer (n) är 6 år och det slutliga värdet (s) är kr. 1. Mata in ekvationen i exemplet och lös den med avseende på p i grundfönstret. 2. Mata in ekvationen i exemplet och lös den med avseende på n. Tips! När du vill skriva in operatorn with ( ): TI-89: Í TI-92 Plus: 2 È Tips! Tryck på för att få ett decimaltalsresultat. 3. Mata in ekvationen i exemplet och lös den med avseende på i med operatorn "with". solve(s=pù (1+i)^n,i) s=2000 and p=1000 and n=6 Resultat: Räntan är 12,246%. Hitta det framtida värdet av ett sparande Hitta det framtida värdet av ett sparande med värdena från föregående exempel och med en ränta på 14%. Mata in ekvationen i exemplet och lös den med avseende på s. solve(s=pù (1+i)^n,s) i=.14 and p=1000 and n=6 Resultat: Det framtida värdet är 2 194,97 kr vid en ränta på 14%. 404 Kapitel 23: Övningar

23 Beräkna betalning Med detta övning kan du skapa en funktion som kan användas för att hitta kostnaden av att finansiera en bil. I kapitel 17: Programmering finns detaljerad information om stegen som används i detta exempel. Funktionen betalning Tips! Du kan använda din dator när du skriver in långa texter och sedan använda TI-GRAPH LINK för att skicka dessa till din TI-89 / TI-92 Plus. I Program Editor definierar du följande betalningsfunktion (Time- Value-of-Money) där temp1= antal inbetalningar, temp2= årlig ränta, temp3= aktuellt värde, temp4= månatlig avbetalning, temp5=framtida värde och temp6= start- eller slutperiod för betalning (1=i början av månaden, 0=i slutet av månaden). :tvm(temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6) :Func :Local tempi,tempfunc,tempstr1 :ë temp3+(1+temp2/1200ù temp6)ù temp4ù ((1ì (1+temp2/1200)^ (ë temp1))/(temp2/1200))ì temp5ù (1+temp2/1200)^(ë temp1)! tempfunc :For tempi,1,5,1 :"temp"&exact(string(tempi))! tempstr1 :If when(#tempstr1=0,false,false,true) Then :If tempi=2 :Return approx(nsolve(tempfunc=0,#tempstr1) #tempstr1>0 and #tempstr1<100) :Return approx(nsolve(tempfunc=0,#tempstr1)) :EndIf :EndFor :Return "parameter error" :EndFunc Hitta den månatliga avbetalningen Hittar den månatliga avbetalningen på en bil som kostar kr om du gör 48 avbetalningar med en årlig ränta på 10%. Ange i grundfönstret tvm-värdena för att hitta pmt. Resultat: Månadsavbetalningen är 251,53 kr. Hitta antalet avbetalningar Hitta antalet avbetalningar som krävs för att betala bilen om du kan betala av 300 kr per månad Ange i grundfönstret tvm-värdena för att hitta n. Resultat: Antalet avbetalningar är 38,8308. Kapitel 23: Övningar 405

24 Hitta rationella, reella och komplexa faktorer I detta övning visas hur du kan hitta rationella, reella och komplexa faktorer av uttryck. I kapitel 3: Algebra finns detaljerad information om stegen som används i detta kapitel. Hitta faktorer Mata in följande uttryck i grundfönstret. 1. factor(x^3ì5x) visar ett rationellt resultat. 2. factor(x^3+5x) visar ett rationellt resultat. 3. factor(x^3ì5x,x) visar ett reellt resultat. 4. cfactor(x^3+5x,x) visar ett komplext resultat. 406 Kapitel 23: Övningar

25 Simulering av dragning utan återläggning I det här övning simuleras dragning utan återläggning av olikfärgade bollar från en urna. I kapitel 17: Programmering finns detaljerad information om stegen som används i detta kapitel. Funktionen för dragning utan återläggning Definiera drawball() som en funktion i Program Editor som kan anropas med två parametrar. Den första parametern är en lista där varje element är antalet bollar i en viss färg. Den andra parametern är antalet bollar du kan dra. Denna funktion returnerar en lista där varje element är antalet bollar av varje färg som drogs. :drawball(urnlist,drawnum) :Func :Local templist,drawlist,colordim, numballs,i,pick,urncum,j :If drawnum>sum(urnlist) :Return too few balls :dim(urnlist)! colordim :urnlist! templist :newlist(colordim)! drawlist :For i,1,drawnum,1 :sum(templist)! numballs :rand(numballs)! pick :For j,1,colordim,1 :cumsum(templist)! urncum (fortsättning i nästa kolumn) :If pick urncum[j] Then :drawlist[j]+1! drawlist[j] :templist[j]ì 1! templist[j] :Exit :EndIf :EndFor :EndFor :Return drawlist :EndFunc Dragning utan återläggning Anta att en urna innehåller n1 bollar i en färg, n2 bollar i en andra färg, n3 bollar i en tredje färg osv. Dra bollar utan att lägga tillbaka dem. 1. Mata in ett slumptal med kommandot RandSeed för att initiera slumptalsgeneratorn. 2. Anta att en urna innehåller 10 röda och 25 vita bollar. Simulera att du drar fem bollar slumpmässigt från urnan utan återläggning. Skriv drawball({10,25},5). Resultat: 2 röda och 3 vita bollar. Kapitel 23: Övningar 407

26 408 Kapitel 23: Övningar

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Handbok Denna handbok avser TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition programvara version 2.55MP. För att erhålla den senaste versionen av dokumentationen, besök education.ti.com/guides.

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB Introduktion till MATLAB Hampus Malmberg Jesper Pedersen Sven Jacobsson 4 september 2012 Förord Detta dokument behandlar grundläggande användning av MATLAB för att lösa matematiska problem och skall ge

Läs mer

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL

BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL BA II PLUS Räknarna BA II PLUS PROFESSIONAL Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627

Din manual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/526627 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet.

FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK 1. Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. FÖRBEREDANDE KURS I MATEMATIK Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. Detta material är en utskrift av det webbaserade innehållet i wiki.math.se/wikis/forberedandematte Studiematerialet

Läs mer

iwork formler och funktioner användarhandbok

iwork formler och funktioner användarhandbok iwork formler och funktioner användarhandbok KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner

Kapitel 4. Funktioner. 4.1 Definitioner Kapitel 4 Funktioner I det här kapitlet kommer vi att undersöka funktionsbegreppet. I de första sektionerna genomgås definitionen av begreppet funktion och vissa egenskaper som funktioner har. I slutet

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Fotometri med digital systemkamera

Fotometri med digital systemkamera Fotometri med digital systemkamera Epsilon Aurigae 2009-2011 2009-07-31 2009-09-29 2009-11-28 2010-01-27 2010-03-28 2010-05-27 2010-07-26 2010-09-24 2010-11-23 2011-01-22 2011-03-23 2011-05-22 2011-07-21

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

SalsaJ. Manual. Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6

SalsaJ. Manual. Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 SalsaJ Manual Jérôme Lucas LERMA/ERGA Université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Svensk översättning och anpassning Christer Nilsson Vetenskapens Hus AlbaNova universitetscentrum (Februari 2007) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö

MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö MATEMATIK - grunderna och lite till - Hans Elvesjö 1 Största delen av boken ligger på höstadienivå med en mindre del på gymnasienivå Den har ej för avsikt att följa läroplanen men kan med fördel användas

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska

15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska 15 inte så typiska uppgifter till praktiska tentan, del A, men ändå... halvtypiska Följande är tänkt att tjäna som instuderingsfrågor inför den praktiska tentamen. Troligtvis ligger dock uppgifterna här

Läs mer

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK

TAL RUM NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL RUM & NY SERIE I GYMNASIEMATEMATIK TAL & RUM NY SERIE I MATEMATIK FÖR DE STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Under våren 2007 kommer Liber med en ny gymnasieserie i matematik för de studieförberedande programmen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer