Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2005-11-08 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Lars-Erik Larsson (c) till kl Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (Fp) Tommy Andersson (m) Torsten Jusslin (c), från kl Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Bengt Östblom Christer Malmstedt, kommunchef Stefan Olsson Örjan Nordmark Bert Stabforsmo Ingrid Bävfertoft Carin Åberg Lennart Eriksson Pär Johansson Utses att justera Lennart Hinders Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Lennart Hinders Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Else-May Jansson

2 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr KA05/ Budget Budgetberedningen kommunstyrelsens arbetsutskott inleder arbetet med att budget för 2006 utifrån de av kommunfullmäktige fastställda budgetdirektiven för Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde bland annat i sina direktiv följande Resultatmål och preliminära budgetramar 2006, 2007 och 2008 Totala driftbudgetramar och resultatmål: 2006: kkr 2007: kkr 2008: kkr Investeringstak Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2006: 14 mkr 2007: 14 mkr 2008: 14 mkr Tidplan 26 augusti KS-förvaltningars budgetförslag 30 augusti Genomgång av inkomna budgetförslag 19 september Nämnders budgetförslag v 38 Regeringens budgetproposition v. 43 Prognos skatter och bidrag 31/10-1 /11 Slutmangling i budgetberedning 8 november KS tar beslut om budgetförslag 10 november MBL Central förhandling 24 november KF beslutar om budget Vid dagens sammanträde i budgetberedningen presenterar kommunstyrelsens förvaltningschefer budgetförslagen. Genomgång och diskussion företas av respektive förvaltnings budgetförslag. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. forts

3 Kommunstyrelsen Ks 131 forts Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas budgetarbetet. Bert Stabforsmo redovisar aktuella statliga budgetförutsättningar, positiva befolkningsförändringar, förväntat ränteläge, hyresökningar, nämndernas behov för mm. Stabforsmo presenterar ett förslag som innebär en ökning av kommunfullmäktiges fastställda driftbudgetramar för 2006 med 8,3 milj och förslag på fördelning till nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till nämnder och förvaltningar på remiss utsända ekonomikontorets förslag på nya driftbudgetramar för att till den 31 oktober 2005 få konsekvensbeskrivningar av förändrad driftbudgetram. _ Vid dagens sammanträde 31/10 1/11 återupptas budgetarbetet. Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott är representanter från (m), (mp), (fp) och (v) inbjudna till överläggningar. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudgetramar för 2006 enligt bilaga 1 Au 262/05, att fastställa investeringsbudgetramar för 2006 enligt bilaga 2 Au 262/05, att i plan för 2007 och 2008 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2007: kr. Driftbudgetram 2008: kr. Investeringsram 2007: kr. Investeringsram 2008: kr. att anta förslag till övergripande ekonomiska mål, bilaga 3 Au 262/05, att arbetet med budget och plan för perioden inleds under första kvartalet 2006 med ledning av kommunens framtidsinriktade politiska mål och verksamhetsmål och riktlinjer enligt lagen om god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting att budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, forts

4 Kommunstyrelsen Ks 131 forts att i investeringsbudgeten upptagna anslag över kr i investeringsmedel icke får ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, att bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, att kommunstyrelsen för år 2006 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder ABs låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att uppdra till kommunstyrelsen och nämnder särskilt beakta och vidta åtgärder för att fortsätta minska och förebygga sjukskrivning bland personalen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, bilagor driftbudgetramar, investeringsramar och övergripande ekonomiska mål. Bilaga 1 Ks 131/05, bilaga 2 Ks 131/05 samt Bilaga 3 Ks 131/05. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. _

5 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr KA05/ Höjning av VA-taxa Stefan Olsson, gatukontoret, informerar om gatukontorets förslag till höjning av VA-taxan Förslaget innebär att täckningsgraden förväntas bli 98% för 2006 med proportionerna 57% fast avgift och 43% rörlig avgift och en taxehöjning med 18%. Förslaget diskuteras och kommer att tas upp för beslut vid kommande sammanträde. Vid dagens sammanträde upptas ärendet för behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Au 263/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Ks 132/05. att uppdra till kommunstyrelsen se över VA-taxan när pågående VAutredning har slutförts. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet och Sven-Erik Emanuelsson deltar inte i beslutet, skriftlig motivering, bilaga 2 Ks 132/05.

6 Kommunstyrelsen Ks 133 Dnr KA05/ Förändringar av barnomsorgstaxan. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till förändring av gällande barnomsorgstaxa. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas ärendet till behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till förändring av barnomsorgstaxa från , bilaga 1 Au 264/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 133/05.

7 Kommunstyrelsen Ks 134 Dnr KA05/ Svar på motion om att öka Säters attraktionskraft. En motion om att öka Säters attraktionskraft har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse; Alla kommuner har ett intresse av att bli uppmärksammade för att kunna visa upp sina bra sidor för att på det viset kunna locka hit människor - antingen som tillfällig besökare eller som permanent boende. För att klara detta är det viktigt att Säters kommun har ett stort utbud av attraktioner och att vi kan marknadsföra dem på ett bra sätt. Vi föreslår därför att kommunen väljer ut ett antal projekt inom strategiska områden och satsar medvetet på dessa. Exempel på projekt är Campingen (den är endast 2-stjärnig idag), Säterdalen, fortbildning av personal för att möta framtida förändringar, gator och VA, mm, mm. Det finns självklart mycket som kan komma ifråga. Hur ska då detta finansieras med tanke på de begränsade ekonomiska ramar som finns? Vårt förslag är att vi sänker ambitionen när det gäller amortering på våra lån och använder de pengarna till strategiska satsningar för en positiv utveckling av Säters kommun. Vi tycker givetvis att det är viktigt att amortera bort lånen, men Säters låneskuld är relativt liten jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning är att värdet av att kunna göra dessa i vårt tycke mycket viktiga satsningar överstiger olägenheten av en minskad amorteringstakt. Miljöpartiet föreslår: - att amortera kommunens lån med 5 Mkr/år och använda 5 Mkr/år till strategiska satsningar, - att kommunstyrelsen får i uppdrag att samla in och sammanställa förslag på satsningar. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning Vid dagens budgetsammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas motionen till behandling. I investeringsbudgeten för 2006 är särskilda medel upptagna för sk uppgradering av Säters camping liksom investeringsmedel för ombyggnation av befintliga gator och vägar, mm. Det finns inte skäl att minska på avbetalning av kommunens lån (amortera) för att kunna öka investeringsbudgeten och därmed kommunens framtida driftkostnader. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 134 forts Det är istället angeläget att minska kommunens räntekostnader av befintliga lån för frigöra medel till framtida driftskostnader. Arbetsutskottets föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 135 Dnr KA05/ Svar på motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter. Motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse: Ett demokratiskt system måste hela tiden följa med sin tid. Besluten måste tas, och diskussionerna föras, med och nära de människor som berörs. Alla måste få insyn i den demokratiska processen och beredas plats att delta i den. Annars ökar avståndet mellan politiker och medborgare och intresset för politiken svalnar, vilket i längden är förödande för demokratin. Det minskade intresset för politiken ser vi tyvärr också tecken på i Säter. Vi ser heller inte mycket deltagande från invandrarna i den lokala debatten. Risken är att de hamnar utanför det beslutande systemet och inte upplever sig som delaktiga i vårt samhälle. Vi måste visa att vi är intresserade av vad kommuninvånarna tycker och att vi välkomnar deras inlägg. I denna motion vill vi gå längre i arbetet med att minska avståndet mellan kommuninvånarna och de folkvalda, bland annat genom en ökad användning av internet vilket kan minska avståndet på ett väsentligt sätt. Detta har redan börjat utnyttjas i flera kommuner t ex Kalix. Vi har här sammanställt olika förslag som kan förnya demokratin och göra den mer intressant att delta i. Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Det kan vara angeläget i frågor som berör kommuninvånarna att de får ta del av beslutsunderlag, möjliggöra för flera medborgare att delta vid sammanträdena, höra vilka diskussioner som föregår besluten och veta vilka yrkanden som läggs i frågorna. De bör också under mötets gång bereda tid att göra inlägg i de ärenden de bevakar. För att flera ska ha möjlighet att delta kan den del möten läggas på kvällstid. Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Denna kan antingen vara sluten, dvs. e-posten går direkt till kommunkontoret och registreras, eller öppen, dvs. den syns för besökare på hemsidan och de kan läsa förslagen. Alla förslag skall ligga framme varje kommunfullmäktigemöte för politiker och andra att ta del av. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Tekniken får inte vara ett hinder för ett ökat deltagande i demokratin. forts

10 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via internet. Mötena läggs sedan ut i ett arkiv på kommunens hemsida så att alla kan se dem. Landstingetn Dalarna prövar detta redan nu. Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Detta skall ske minst en vecka före besluten skall tas i fullmäktige. Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det skall även finnas sändlistor så att e-brev når t ex hela fullmäktigeförsamlingen, eller en hel nämnd inklusive ersättare och förvaltningschef. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer. Detta gör att kommuninvånarna lätt kan nå dem. Skulle den politiskt aktive upphöra med sin politiska verksamhet skall datorn lösas ut eller lämnas tillbaka. Vi yrkar: Att varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Att nämndernas sammanträden skall vara öppna för kommuninvånarna och att det införs en bestämd talartid för åhörarna. Att en del nämndsammanträden genomförs på kvällstid. Att det införs en e-postförslagslåda på kommunens hemsida, att det sätts upp förslagslådor på biblioteken och att en rutin skapas för hantering av dessa. Att inkomna förslag till förslagslådorna läggs ut på varje fullmäktigemöten. Att kommunfullmäktigemötena videofilmas och direktsänds via internet. Att planer och beslutsunderlag läggs ut på kommunens hemsida samt biblioteken minst en vecka innan besluten ska tas i fullmäktige. Att invandrarnas möjligheter till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras genom att en särskild person utses som ansvarig. Att politiker, nämnder etc. skall ha en e-postadress tillgänglig via kommunens hemsida och att politiskt aktiva skall få tillgång till datorer på samma villkor som kommunanställda. forts

11 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Demokratigruppen för beredning. Kommunstyrelsens yttrande: Ärendet har beretts av Demokratigruppen på uppdrag av kommunfulllmäktige. Demokratigruppen föreslår följande; Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Kommunallagens 21 ger en möjlighet att tillåta allmänheten delta i kommunfullmäktiges överläggningar men enligt författarna till boken KOMMUNALLAGEN torde detta inte ha varit lagstiftarens intention enligt proposition 1990/91:117. Denna möjlighet ges istället genom allmänhetens frågestunder. Avslag Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Nämnderna har möjlighet att själva besluta om öppna sammanträden där besökarna får lyssna på sammanträdet. Demokratigruppen anser dock inte att besökarna ska få bestämda talartider för att uttrycka sina synpunkter Avslag Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Medborgarförslagsinstrumentet är idag en möjlighet för allmänheten att inlämna förslag till kommunen. Handläggningen av dessa blir ibland onödigt lång och byråkratisk och vid kommande utvärdering av detta får ställning tas till ev förändring. För närvarande är medborgarförslagsmöjligheten tillfyllest och Demokratigruppen kommer under 2006 att utvärdera den.. Avslag Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via Internet. Dyrt och personalkrävande Avslag forts

12 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Kommer att ske i samband med att ny hemsida införes under Bifall Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Att garantera förståelse av kommunpolitiken är knappast möjligt. Kommunen har inte resurser för att översätta alla kommunala handlingar till andra språk. Däremot ska årliga eller mandatperiods informationsskrifter ha en kortfattad engelsk översättning. För övrigt besvarar kommunkansliet och invandrarsamordnaren frågor om kommunal politik och verksamhet. Avslag Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det är möjligt att genomföra idag, men den enskilde politikern får själv avgöra om adressen får finnas på hemsidan. Sändlistor får nämnd besluta om, men mail till sändlistan administreras av förvaltningen, för kontroll över all skräppost. Besvarad. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer Tillåts inte pg a skatteregler. Anställning krävs. Avslag. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Demokratigruppens förslag om avslag på motionen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 136 Dnr KA05/ Förändrad valdistriktsindelning till Hösten 2005 ska kommunfullmäktige besluta om valdistriktsindelning. Eftersom kommunerna från 2006 kommer att ha ansvar för all lokal röstning bör en översyn göras av valdistriktsindelningen. Ett valdistrikt bör enligt 4 kap. 3 vallagen omfatta personer med rösträtt vid de kommunala valen. Om det finns särskilda skäl får valdistrikt dock göras så små att de omfattar färre än 1000 röstberättigade och så stora att de omfattar fler än Det är dock extra känsligt att inrätta mycket små valdistrikt med hänsyn till skyddet av valhemligheten. Därför krävs synnerliga skäl för att inrätta valdistrikt med mindre än 300 röstberättigade. Antalet röstberättigade den 1 mars 2005 i Säters kommun; Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras, utifrån gällande valdistriktsindelning, en förändring av dessa samt eventuell sammanslagning av distrikt. Valnämnden beslutar att frågan upptas till kommande sammanträde i valnämnden efter att kommunkansliet tagit fram förslag och ledamöterna diskuterat ev förändring av distrikt inom respektive område. Kartmaterial kommer att skickas ut till valnämndens ledamöter. _ Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras olika förslag och idéer till förändring och sammanslagning av valdistrikt. - Valdistrikt 7 och 8 slås ihop - Valdistrikt 4,5 och 6 slås ihop, en vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 136 forts - Valdistrikten 4,5 och 6 slås ihop, men delas i två med rv 70. En vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. - Valdistrikt 1, 2, 3 slås ihop till två distrikt som delas av Rv70 och Smedjebacksvägen, dvs norr och söder om den gränsen. Valnämnden beslutar att uppdra till kommunkansliet med utgångspunkt från dagens diskussion och idéer ta fram förslag till valdistriktsindelning. Vid dagens sammanträde i Valnämnden diskuteras de olika förslagen till valdistriktsindelningar och benämningar på distrikten. Valnämnden föreslår kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi, att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3. Bilaga 1 Valn 7/05. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige bifalla förslaget, bilaga 1 Au 267/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi,

15 Kommunstyrelsen Ks 136 forts att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3, samt att uppdra till valnämnden på valdagen anordna röstningslokaler i Ulfshyttan och Fäggeby. Bilaga 1 Ks 136/05..

16 Kommunstyrelsen Ks 137 Dnr KA05/ Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i länets kommuner angående frågan om antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod. Demokratigruppen har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter och ersättare ej skall förändras. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter och ersättare ej förändras för kommande valperiod. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr KA05/ Försäljning av fastigheten Säter Skönvik 1:9, Säters GK:s klubbhus. Vid dagens sammanträde upptar kommunchefen fråga om försäljning av Säter Skönvik 1:9, Säters GKs klubbhus. Fastigheten som uthyrs till golfklubben har ett bokfört värde om 1.6 miljoner kronor och beroende på ränteläget har hyresintäkten genom åren varierat mellan kr per år. Kommunkansliets budget svarar för underskottstäckning, 2005 med kr. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen till Säters GK försälja fastigheten. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Abbe Ronsten att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde, varvid han konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen återremittera ärendet. Vid dagens sammanträde upptas ärendet till behandling. Köpekontrakt avseende Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3 och med tillhörande fastighetsregleringar har framtagits. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Säters kommun och Säters Golfklubb för fastigheterna Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr KA05/ Ändringar i förbundsstadgan för Region Dalarna. Direktionen för Region Dalarna har vid sammanträde beslutat föreslå Region Dalarnas medlemmar att anta förslag till förändringar i förbundsordningen för Region Dalarna. Tidigare beslut av medlemmarna av Dalarnas kommunförbund att lägga ned förbundet och att överföra verksamheten till Region Dalarna medför åtgärder för Region Dalarnas organisation på såväl tjänstemannasidan som den politiska sidan. Föreligger förslag att under direktionen inrätta en nämnd för de primärkommunala frågorna vilket föranleder tillägg till Region Dalarnas förbundsordning. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Region Dalarnas förslag till ändringar i förbundsstadgan. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr KA 05/ Kalendarium 2006 Kalendarium för 2006 redovisas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till kalendarium Bilaga 1 Ks 140/05. _

20 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA05/ Kommunal skattesats Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 2006 till 22:56 kronor.

21 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA04/ Nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond.. Ekonomichef Örjan Nordmark har framtagit förslag på nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond för att bla minska risken för kursförluster och värdesäkra kapitalet även om det innebär en minskad avkastning avyttrades kommunens energibolag för TKr beslutades att TKr skulle reserveras och förvaltas för att bidra till att finansiera kommunens framtida pensionsutbetalningar. Det sammanlagda marknadsvärdet är den 31 september TKr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frångå nuvarande s k diskretionära förvaltning av pensionsfonden och att nuvarande placeringsreglemente därvid upphör att gälla, att övergå till placering av kapitalet i kupongobligationer, att nytt placeringsreglemente framtas och fastställs som reglerar tillåten riskexponering, att extern mäklare/motsvarande må anlitas för konstruerande av värdepappersportfölj som uppfyller beslutade krav på dels säkerhet och dels tillgänglighet av vid varje tidpunkt erforderligt kapital att placeringar beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje enskilt tillfälle efter förslag från ekonomikontoret, att ianspråktagande av pensionsfondens medel beslutas i samband med varje års beslut om budget med innebörden att den del som av varje års utbetalning av ansvarsförbindelsen (den intjänade pensionsrätten) som överstiger TKr skall finansieras i första hand av pensionsfondens avkastning och i de fall då denna inte räcker till genom utnyttjande av kapitalet.

22 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA05/ VA-utredning inför ny lagstiftning, mm. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kommunchef Christer Malmstedt om VA-utredning inför ny lagstiftning mm. I investeringsbudget för 2005 finns kr anslaget för va-utredning Gatuchefen och kanslichefen föreslår att en utredning genomförs, med följande riktlinjer: Utredningen skall översiktligtbelysa de framtida investeringsbehov som finns inom va-området i kommunen. Vilken standard har dagens ledningsnät Vad innebär förändringar i lagstiftning och miljömål och EU-direktiv för verksamheten Belysa möjliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten Hantering av dagvatten och slam Konstruktion av va-taxa och anslutningsavgifter Analys av kostnader/intäkter Jämförelser med andra kommuner Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad verksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genom anlitande av konsult genomföra utredning enligt ovan redovisade uppgifter, samt att utredningsarbetet fortlöpande redovisas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Vid dagens sammanträde presenteras utredningen, etapp 1. Utredningen har gjorts av SWECO VIAK AB, Pär Johansson. Etapp 1 beskriver - Lagstiftning, EU-kraven och miljömålens konsekvenser för Säters va-verksamhet. - Standard på nuvarande ledningsnät. - Analys av kostnader och intäkter. Utredningen Etapp 1 utsändes till kommunstyrelsen. Forts.

23 Kommunstyrelsen Ks 143 forts. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenteras utredningen, etapp 2. Etapp 2 beskriver Hantering av dagvatten och slam Översiktlig belysning av de framtida investeringsbehoven inom hela VA-verksamheten Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad VAverksamhet. _

24 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA 05/ Detaljplan för sockenstugan i Stora Skedvi, Skedvi Prästgård 1:67. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet för samråd. Detaljplanen syftar till att reglera markanvändningen i enlighet med nuvarande verksamheter. Allmän platsmark (vägmark och parkmark) överförs till kvartersmark för centrum och handelsändamål, bostadsändamål samt skola (barnstuga). Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden begära att CBS området även inkluderar annexet. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet till kommunstyrelsen för förnyat samråd. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden tillstyrka förslaget

25 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA05/ Antagande av anbud för olycksfallsförsäkring. Kommunens företagsmäklare Marsh har gjort en upphandling på olycksfallsförsäkring avseende kommunens elever för 40 kommuner däribland Säters kommun. Tre försäkringsbolag har inkommit med anbud. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Ksau fatta beslut i ärendet.

26 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA05/ Ansökan om ekonomisk garanti 2005, Folkets Hus. Folkets Hus anhåller i skrivelse om garanti för täckning av underskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Att genom förändring av det egna kapitalet anslå som ett garantibidrag för täckande av Folkets Hus ev underskott Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen upptas ärendet till behandling. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

27 Kommunstyrelsen Ks 147 Delgivningar. 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Granskning av delårsrapport januari-augusti Beredningsanteckningar från MittDalaberedningens möte den 7 oktober Barn- och utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning Budget 2006.

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer