Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2005-11-08 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Lars-Erik Larsson (c) till kl Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (Fp) Tommy Andersson (m) Torsten Jusslin (c), från kl Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Bengt Östblom Christer Malmstedt, kommunchef Stefan Olsson Örjan Nordmark Bert Stabforsmo Ingrid Bävfertoft Carin Åberg Lennart Eriksson Pär Johansson Utses att justera Lennart Hinders Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Lennart Hinders Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Else-May Jansson

2 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr KA05/ Budget Budgetberedningen kommunstyrelsens arbetsutskott inleder arbetet med att budget för 2006 utifrån de av kommunfullmäktige fastställda budgetdirektiven för Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde bland annat i sina direktiv följande Resultatmål och preliminära budgetramar 2006, 2007 och 2008 Totala driftbudgetramar och resultatmål: 2006: kkr 2007: kkr 2008: kkr Investeringstak Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2006: 14 mkr 2007: 14 mkr 2008: 14 mkr Tidplan 26 augusti KS-förvaltningars budgetförslag 30 augusti Genomgång av inkomna budgetförslag 19 september Nämnders budgetförslag v 38 Regeringens budgetproposition v. 43 Prognos skatter och bidrag 31/10-1 /11 Slutmangling i budgetberedning 8 november KS tar beslut om budgetförslag 10 november MBL Central förhandling 24 november KF beslutar om budget Vid dagens sammanträde i budgetberedningen presenterar kommunstyrelsens förvaltningschefer budgetförslagen. Genomgång och diskussion företas av respektive förvaltnings budgetförslag. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. forts

3 Kommunstyrelsen Ks 131 forts Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas budgetarbetet. Bert Stabforsmo redovisar aktuella statliga budgetförutsättningar, positiva befolkningsförändringar, förväntat ränteläge, hyresökningar, nämndernas behov för mm. Stabforsmo presenterar ett förslag som innebär en ökning av kommunfullmäktiges fastställda driftbudgetramar för 2006 med 8,3 milj och förslag på fördelning till nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till nämnder och förvaltningar på remiss utsända ekonomikontorets förslag på nya driftbudgetramar för att till den 31 oktober 2005 få konsekvensbeskrivningar av förändrad driftbudgetram. _ Vid dagens sammanträde 31/10 1/11 återupptas budgetarbetet. Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott är representanter från (m), (mp), (fp) och (v) inbjudna till överläggningar. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudgetramar för 2006 enligt bilaga 1 Au 262/05, att fastställa investeringsbudgetramar för 2006 enligt bilaga 2 Au 262/05, att i plan för 2007 och 2008 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2007: kr. Driftbudgetram 2008: kr. Investeringsram 2007: kr. Investeringsram 2008: kr. att anta förslag till övergripande ekonomiska mål, bilaga 3 Au 262/05, att arbetet med budget och plan för perioden inleds under första kvartalet 2006 med ledning av kommunens framtidsinriktade politiska mål och verksamhetsmål och riktlinjer enligt lagen om god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting att budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, forts

4 Kommunstyrelsen Ks 131 forts att i investeringsbudgeten upptagna anslag över kr i investeringsmedel icke får ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, att bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, att kommunstyrelsen för år 2006 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder ABs låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att uppdra till kommunstyrelsen och nämnder särskilt beakta och vidta åtgärder för att fortsätta minska och förebygga sjukskrivning bland personalen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, bilagor driftbudgetramar, investeringsramar och övergripande ekonomiska mål. Bilaga 1 Ks 131/05, bilaga 2 Ks 131/05 samt Bilaga 3 Ks 131/05. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. _

5 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr KA05/ Höjning av VA-taxa Stefan Olsson, gatukontoret, informerar om gatukontorets förslag till höjning av VA-taxan Förslaget innebär att täckningsgraden förväntas bli 98% för 2006 med proportionerna 57% fast avgift och 43% rörlig avgift och en taxehöjning med 18%. Förslaget diskuteras och kommer att tas upp för beslut vid kommande sammanträde. Vid dagens sammanträde upptas ärendet för behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Au 263/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Ks 132/05. att uppdra till kommunstyrelsen se över VA-taxan när pågående VAutredning har slutförts. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet och Sven-Erik Emanuelsson deltar inte i beslutet, skriftlig motivering, bilaga 2 Ks 132/05.

6 Kommunstyrelsen Ks 133 Dnr KA05/ Förändringar av barnomsorgstaxan. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till förändring av gällande barnomsorgstaxa. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas ärendet till behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till förändring av barnomsorgstaxa från , bilaga 1 Au 264/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 133/05.

7 Kommunstyrelsen Ks 134 Dnr KA05/ Svar på motion om att öka Säters attraktionskraft. En motion om att öka Säters attraktionskraft har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse; Alla kommuner har ett intresse av att bli uppmärksammade för att kunna visa upp sina bra sidor för att på det viset kunna locka hit människor - antingen som tillfällig besökare eller som permanent boende. För att klara detta är det viktigt att Säters kommun har ett stort utbud av attraktioner och att vi kan marknadsföra dem på ett bra sätt. Vi föreslår därför att kommunen väljer ut ett antal projekt inom strategiska områden och satsar medvetet på dessa. Exempel på projekt är Campingen (den är endast 2-stjärnig idag), Säterdalen, fortbildning av personal för att möta framtida förändringar, gator och VA, mm, mm. Det finns självklart mycket som kan komma ifråga. Hur ska då detta finansieras med tanke på de begränsade ekonomiska ramar som finns? Vårt förslag är att vi sänker ambitionen när det gäller amortering på våra lån och använder de pengarna till strategiska satsningar för en positiv utveckling av Säters kommun. Vi tycker givetvis att det är viktigt att amortera bort lånen, men Säters låneskuld är relativt liten jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning är att värdet av att kunna göra dessa i vårt tycke mycket viktiga satsningar överstiger olägenheten av en minskad amorteringstakt. Miljöpartiet föreslår: - att amortera kommunens lån med 5 Mkr/år och använda 5 Mkr/år till strategiska satsningar, - att kommunstyrelsen får i uppdrag att samla in och sammanställa förslag på satsningar. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning Vid dagens budgetsammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas motionen till behandling. I investeringsbudgeten för 2006 är särskilda medel upptagna för sk uppgradering av Säters camping liksom investeringsmedel för ombyggnation av befintliga gator och vägar, mm. Det finns inte skäl att minska på avbetalning av kommunens lån (amortera) för att kunna öka investeringsbudgeten och därmed kommunens framtida driftkostnader. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 134 forts Det är istället angeläget att minska kommunens räntekostnader av befintliga lån för frigöra medel till framtida driftskostnader. Arbetsutskottets föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 135 Dnr KA05/ Svar på motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter. Motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse: Ett demokratiskt system måste hela tiden följa med sin tid. Besluten måste tas, och diskussionerna föras, med och nära de människor som berörs. Alla måste få insyn i den demokratiska processen och beredas plats att delta i den. Annars ökar avståndet mellan politiker och medborgare och intresset för politiken svalnar, vilket i längden är förödande för demokratin. Det minskade intresset för politiken ser vi tyvärr också tecken på i Säter. Vi ser heller inte mycket deltagande från invandrarna i den lokala debatten. Risken är att de hamnar utanför det beslutande systemet och inte upplever sig som delaktiga i vårt samhälle. Vi måste visa att vi är intresserade av vad kommuninvånarna tycker och att vi välkomnar deras inlägg. I denna motion vill vi gå längre i arbetet med att minska avståndet mellan kommuninvånarna och de folkvalda, bland annat genom en ökad användning av internet vilket kan minska avståndet på ett väsentligt sätt. Detta har redan börjat utnyttjas i flera kommuner t ex Kalix. Vi har här sammanställt olika förslag som kan förnya demokratin och göra den mer intressant att delta i. Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Det kan vara angeläget i frågor som berör kommuninvånarna att de får ta del av beslutsunderlag, möjliggöra för flera medborgare att delta vid sammanträdena, höra vilka diskussioner som föregår besluten och veta vilka yrkanden som läggs i frågorna. De bör också under mötets gång bereda tid att göra inlägg i de ärenden de bevakar. För att flera ska ha möjlighet att delta kan den del möten läggas på kvällstid. Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Denna kan antingen vara sluten, dvs. e-posten går direkt till kommunkontoret och registreras, eller öppen, dvs. den syns för besökare på hemsidan och de kan läsa förslagen. Alla förslag skall ligga framme varje kommunfullmäktigemöte för politiker och andra att ta del av. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Tekniken får inte vara ett hinder för ett ökat deltagande i demokratin. forts

10 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via internet. Mötena läggs sedan ut i ett arkiv på kommunens hemsida så att alla kan se dem. Landstingetn Dalarna prövar detta redan nu. Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Detta skall ske minst en vecka före besluten skall tas i fullmäktige. Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det skall även finnas sändlistor så att e-brev når t ex hela fullmäktigeförsamlingen, eller en hel nämnd inklusive ersättare och förvaltningschef. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer. Detta gör att kommuninvånarna lätt kan nå dem. Skulle den politiskt aktive upphöra med sin politiska verksamhet skall datorn lösas ut eller lämnas tillbaka. Vi yrkar: Att varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Att nämndernas sammanträden skall vara öppna för kommuninvånarna och att det införs en bestämd talartid för åhörarna. Att en del nämndsammanträden genomförs på kvällstid. Att det införs en e-postförslagslåda på kommunens hemsida, att det sätts upp förslagslådor på biblioteken och att en rutin skapas för hantering av dessa. Att inkomna förslag till förslagslådorna läggs ut på varje fullmäktigemöten. Att kommunfullmäktigemötena videofilmas och direktsänds via internet. Att planer och beslutsunderlag läggs ut på kommunens hemsida samt biblioteken minst en vecka innan besluten ska tas i fullmäktige. Att invandrarnas möjligheter till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras genom att en särskild person utses som ansvarig. Att politiker, nämnder etc. skall ha en e-postadress tillgänglig via kommunens hemsida och att politiskt aktiva skall få tillgång till datorer på samma villkor som kommunanställda. forts

11 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Demokratigruppen för beredning. Kommunstyrelsens yttrande: Ärendet har beretts av Demokratigruppen på uppdrag av kommunfulllmäktige. Demokratigruppen föreslår följande; Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Kommunallagens 21 ger en möjlighet att tillåta allmänheten delta i kommunfullmäktiges överläggningar men enligt författarna till boken KOMMUNALLAGEN torde detta inte ha varit lagstiftarens intention enligt proposition 1990/91:117. Denna möjlighet ges istället genom allmänhetens frågestunder. Avslag Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Nämnderna har möjlighet att själva besluta om öppna sammanträden där besökarna får lyssna på sammanträdet. Demokratigruppen anser dock inte att besökarna ska få bestämda talartider för att uttrycka sina synpunkter Avslag Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Medborgarförslagsinstrumentet är idag en möjlighet för allmänheten att inlämna förslag till kommunen. Handläggningen av dessa blir ibland onödigt lång och byråkratisk och vid kommande utvärdering av detta får ställning tas till ev förändring. För närvarande är medborgarförslagsmöjligheten tillfyllest och Demokratigruppen kommer under 2006 att utvärdera den.. Avslag Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via Internet. Dyrt och personalkrävande Avslag forts

12 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Kommer att ske i samband med att ny hemsida införes under Bifall Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Att garantera förståelse av kommunpolitiken är knappast möjligt. Kommunen har inte resurser för att översätta alla kommunala handlingar till andra språk. Däremot ska årliga eller mandatperiods informationsskrifter ha en kortfattad engelsk översättning. För övrigt besvarar kommunkansliet och invandrarsamordnaren frågor om kommunal politik och verksamhet. Avslag Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det är möjligt att genomföra idag, men den enskilde politikern får själv avgöra om adressen får finnas på hemsidan. Sändlistor får nämnd besluta om, men mail till sändlistan administreras av förvaltningen, för kontroll över all skräppost. Besvarad. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer Tillåts inte pg a skatteregler. Anställning krävs. Avslag. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Demokratigruppens förslag om avslag på motionen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 136 Dnr KA05/ Förändrad valdistriktsindelning till Hösten 2005 ska kommunfullmäktige besluta om valdistriktsindelning. Eftersom kommunerna från 2006 kommer att ha ansvar för all lokal röstning bör en översyn göras av valdistriktsindelningen. Ett valdistrikt bör enligt 4 kap. 3 vallagen omfatta personer med rösträtt vid de kommunala valen. Om det finns särskilda skäl får valdistrikt dock göras så små att de omfattar färre än 1000 röstberättigade och så stora att de omfattar fler än Det är dock extra känsligt att inrätta mycket små valdistrikt med hänsyn till skyddet av valhemligheten. Därför krävs synnerliga skäl för att inrätta valdistrikt med mindre än 300 röstberättigade. Antalet röstberättigade den 1 mars 2005 i Säters kommun; Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras, utifrån gällande valdistriktsindelning, en förändring av dessa samt eventuell sammanslagning av distrikt. Valnämnden beslutar att frågan upptas till kommande sammanträde i valnämnden efter att kommunkansliet tagit fram förslag och ledamöterna diskuterat ev förändring av distrikt inom respektive område. Kartmaterial kommer att skickas ut till valnämndens ledamöter. _ Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras olika förslag och idéer till förändring och sammanslagning av valdistrikt. - Valdistrikt 7 och 8 slås ihop - Valdistrikt 4,5 och 6 slås ihop, en vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 136 forts - Valdistrikten 4,5 och 6 slås ihop, men delas i två med rv 70. En vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. - Valdistrikt 1, 2, 3 slås ihop till två distrikt som delas av Rv70 och Smedjebacksvägen, dvs norr och söder om den gränsen. Valnämnden beslutar att uppdra till kommunkansliet med utgångspunkt från dagens diskussion och idéer ta fram förslag till valdistriktsindelning. Vid dagens sammanträde i Valnämnden diskuteras de olika förslagen till valdistriktsindelningar och benämningar på distrikten. Valnämnden föreslår kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi, att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3. Bilaga 1 Valn 7/05. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige bifalla förslaget, bilaga 1 Au 267/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi,

15 Kommunstyrelsen Ks 136 forts att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3, samt att uppdra till valnämnden på valdagen anordna röstningslokaler i Ulfshyttan och Fäggeby. Bilaga 1 Ks 136/05..

16 Kommunstyrelsen Ks 137 Dnr KA05/ Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i länets kommuner angående frågan om antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod. Demokratigruppen har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter och ersättare ej skall förändras. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter och ersättare ej förändras för kommande valperiod. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr KA05/ Försäljning av fastigheten Säter Skönvik 1:9, Säters GK:s klubbhus. Vid dagens sammanträde upptar kommunchefen fråga om försäljning av Säter Skönvik 1:9, Säters GKs klubbhus. Fastigheten som uthyrs till golfklubben har ett bokfört värde om 1.6 miljoner kronor och beroende på ränteläget har hyresintäkten genom åren varierat mellan kr per år. Kommunkansliets budget svarar för underskottstäckning, 2005 med kr. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen till Säters GK försälja fastigheten. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Abbe Ronsten att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde, varvid han konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen återremittera ärendet. Vid dagens sammanträde upptas ärendet till behandling. Köpekontrakt avseende Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3 och med tillhörande fastighetsregleringar har framtagits. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Säters kommun och Säters Golfklubb för fastigheterna Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr KA05/ Ändringar i förbundsstadgan för Region Dalarna. Direktionen för Region Dalarna har vid sammanträde beslutat föreslå Region Dalarnas medlemmar att anta förslag till förändringar i förbundsordningen för Region Dalarna. Tidigare beslut av medlemmarna av Dalarnas kommunförbund att lägga ned förbundet och att överföra verksamheten till Region Dalarna medför åtgärder för Region Dalarnas organisation på såväl tjänstemannasidan som den politiska sidan. Föreligger förslag att under direktionen inrätta en nämnd för de primärkommunala frågorna vilket föranleder tillägg till Region Dalarnas förbundsordning. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Region Dalarnas förslag till ändringar i förbundsstadgan. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr KA 05/ Kalendarium 2006 Kalendarium för 2006 redovisas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till kalendarium Bilaga 1 Ks 140/05. _

20 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA05/ Kommunal skattesats Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 2006 till 22:56 kronor.

21 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA04/ Nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond.. Ekonomichef Örjan Nordmark har framtagit förslag på nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond för att bla minska risken för kursförluster och värdesäkra kapitalet även om det innebär en minskad avkastning avyttrades kommunens energibolag för TKr beslutades att TKr skulle reserveras och förvaltas för att bidra till att finansiera kommunens framtida pensionsutbetalningar. Det sammanlagda marknadsvärdet är den 31 september TKr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frångå nuvarande s k diskretionära förvaltning av pensionsfonden och att nuvarande placeringsreglemente därvid upphör att gälla, att övergå till placering av kapitalet i kupongobligationer, att nytt placeringsreglemente framtas och fastställs som reglerar tillåten riskexponering, att extern mäklare/motsvarande må anlitas för konstruerande av värdepappersportfölj som uppfyller beslutade krav på dels säkerhet och dels tillgänglighet av vid varje tidpunkt erforderligt kapital att placeringar beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje enskilt tillfälle efter förslag från ekonomikontoret, att ianspråktagande av pensionsfondens medel beslutas i samband med varje års beslut om budget med innebörden att den del som av varje års utbetalning av ansvarsförbindelsen (den intjänade pensionsrätten) som överstiger TKr skall finansieras i första hand av pensionsfondens avkastning och i de fall då denna inte räcker till genom utnyttjande av kapitalet.

22 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA05/ VA-utredning inför ny lagstiftning, mm. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kommunchef Christer Malmstedt om VA-utredning inför ny lagstiftning mm. I investeringsbudget för 2005 finns kr anslaget för va-utredning Gatuchefen och kanslichefen föreslår att en utredning genomförs, med följande riktlinjer: Utredningen skall översiktligtbelysa de framtida investeringsbehov som finns inom va-området i kommunen. Vilken standard har dagens ledningsnät Vad innebär förändringar i lagstiftning och miljömål och EU-direktiv för verksamheten Belysa möjliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten Hantering av dagvatten och slam Konstruktion av va-taxa och anslutningsavgifter Analys av kostnader/intäkter Jämförelser med andra kommuner Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad verksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genom anlitande av konsult genomföra utredning enligt ovan redovisade uppgifter, samt att utredningsarbetet fortlöpande redovisas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Vid dagens sammanträde presenteras utredningen, etapp 1. Utredningen har gjorts av SWECO VIAK AB, Pär Johansson. Etapp 1 beskriver - Lagstiftning, EU-kraven och miljömålens konsekvenser för Säters va-verksamhet. - Standard på nuvarande ledningsnät. - Analys av kostnader och intäkter. Utredningen Etapp 1 utsändes till kommunstyrelsen. Forts.

23 Kommunstyrelsen Ks 143 forts. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenteras utredningen, etapp 2. Etapp 2 beskriver Hantering av dagvatten och slam Översiktlig belysning av de framtida investeringsbehoven inom hela VA-verksamheten Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad VAverksamhet. _

24 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA 05/ Detaljplan för sockenstugan i Stora Skedvi, Skedvi Prästgård 1:67. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet för samråd. Detaljplanen syftar till att reglera markanvändningen i enlighet med nuvarande verksamheter. Allmän platsmark (vägmark och parkmark) överförs till kvartersmark för centrum och handelsändamål, bostadsändamål samt skola (barnstuga). Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden begära att CBS området även inkluderar annexet. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet till kommunstyrelsen för förnyat samråd. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden tillstyrka förslaget

25 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA05/ Antagande av anbud för olycksfallsförsäkring. Kommunens företagsmäklare Marsh har gjort en upphandling på olycksfallsförsäkring avseende kommunens elever för 40 kommuner däribland Säters kommun. Tre försäkringsbolag har inkommit med anbud. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Ksau fatta beslut i ärendet.

26 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA05/ Ansökan om ekonomisk garanti 2005, Folkets Hus. Folkets Hus anhåller i skrivelse om garanti för täckning av underskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Att genom förändring av det egna kapitalet anslå som ett garantibidrag för täckande av Folkets Hus ev underskott Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen upptas ärendet till behandling. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

27 Kommunstyrelsen Ks 147 Delgivningar. 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Granskning av delårsrapport januari-augusti Beredningsanteckningar från MittDalaberedningens möte den 7 oktober Barn- och utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning Budget 2006.

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter

Kerstin Forsgren. Kommunfullmäktige. Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2005-11-24 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl.18.30-22.50 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohman (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef. Sixten Carlsson Fredag den 12 december kl 09.00 Kommunstyrelsen 2003-12-09 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 15.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2003-11-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl. 18.00 21.30 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Anders Bohaman (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-05-10 1

Kommunstyrelsen 2005-05-10 1 Kommunstyrelsen 2005-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-11 1

Kommunstyrelsen 2003-11-11 1 Kommunstyrelsen 2003-11-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo Lennart Eriksson. Sven-Erik Emanuelsson Kommunkansliet Kommunstyrelsen 2003-08-19 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2005-01-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 14.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 10.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkansliet, Säter

Kommunkansliet, Säter Kommunfullmäktige 2007-05-31 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00 21.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson (

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1

Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Kommunstyrelsen 2004-11-30 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 12.30. Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Kerstin Forsgren(s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2003-01-07 2 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Valnämnden (5)

Valnämnden (5) Valnämnden 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 15 maj 2013 kl. 14.00 16.30 Beslutande Anders Krook (M) Anita Håkansson (C), ordförande Hans Cedergren (KD) Ingrid Årdh-Strid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-11-20 1(7) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 09 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.23, 19.32-19.45 1 (7) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Utses justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2007-03-29 1 Plats och tid Sockenstugan i Stora Skedvi, kl. 19.00 20.30 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-12-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Carina Albertsson (S) Lilian Olsson (S) Bitte Lindberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s)

Kommunfullmäktige Sixten Carlsson (s) Kommunfullmäktige 2009-05-28 1 Plats och tid Uflshyttans Herrgård, Ulfshyttan kl. 19.00 20.50. Beslutande Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Sven Frejd ( c) Ulla Högberg (s)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer