Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2005-11-08 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Lars-Erik Larsson (c) till kl Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (Fp) Tommy Andersson (m) Torsten Jusslin (c), från kl Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Bengt Östblom Christer Malmstedt, kommunchef Stefan Olsson Örjan Nordmark Bert Stabforsmo Ingrid Bävfertoft Carin Åberg Lennart Eriksson Pär Johansson Utses att justera Lennart Hinders Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Lennart Hinders Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Else-May Jansson

2 Kommunstyrelsen Ks 131 Dnr KA05/ Budget Budgetberedningen kommunstyrelsens arbetsutskott inleder arbetet med att budget för 2006 utifrån de av kommunfullmäktige fastställda budgetdirektiven för Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde bland annat i sina direktiv följande Resultatmål och preliminära budgetramar 2006, 2007 och 2008 Totala driftbudgetramar och resultatmål: 2006: kkr 2007: kkr 2008: kkr Investeringstak Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2006: 14 mkr 2007: 14 mkr 2008: 14 mkr Tidplan 26 augusti KS-förvaltningars budgetförslag 30 augusti Genomgång av inkomna budgetförslag 19 september Nämnders budgetförslag v 38 Regeringens budgetproposition v. 43 Prognos skatter och bidrag 31/10-1 /11 Slutmangling i budgetberedning 8 november KS tar beslut om budgetförslag 10 november MBL Central förhandling 24 november KF beslutar om budget Vid dagens sammanträde i budgetberedningen presenterar kommunstyrelsens förvaltningschefer budgetförslagen. Genomgång och diskussion företas av respektive förvaltnings budgetförslag. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo aktuellt budgetarbete och situation. forts

3 Kommunstyrelsen Ks 131 forts Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas budgetarbetet. Bert Stabforsmo redovisar aktuella statliga budgetförutsättningar, positiva befolkningsförändringar, förväntat ränteläge, hyresökningar, nämndernas behov för mm. Stabforsmo presenterar ett förslag som innebär en ökning av kommunfullmäktiges fastställda driftbudgetramar för 2006 med 8,3 milj och förslag på fördelning till nämnder och förvaltningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till nämnder och förvaltningar på remiss utsända ekonomikontorets förslag på nya driftbudgetramar för att till den 31 oktober 2005 få konsekvensbeskrivningar av förändrad driftbudgetram. _ Vid dagens sammanträde 31/10 1/11 återupptas budgetarbetet. Utöver kommunstyrelsens arbetsutskott är representanter från (m), (mp), (fp) och (v) inbjudna till överläggningar. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa driftbudgetramar för 2006 enligt bilaga 1 Au 262/05, att fastställa investeringsbudgetramar för 2006 enligt bilaga 2 Au 262/05, att i plan för 2007 och 2008 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2007: kr. Driftbudgetram 2008: kr. Investeringsram 2007: kr. Investeringsram 2008: kr. att anta förslag till övergripande ekonomiska mål, bilaga 3 Au 262/05, att arbetet med budget och plan för perioden inleds under första kvartalet 2006 med ledning av kommunens framtidsinriktade politiska mål och verksamhetsmål och riktlinjer enligt lagen om god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting att budget- och planarbetet sker processinriktat med kontinuerlig omvärldsanalys och med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, forts

4 Kommunstyrelsen Ks 131 forts att i investeringsbudgeten upptagna anslag över kr i investeringsmedel icke får ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, att bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, att kommunstyrelsen för år 2006 har rätt att för kommunen ingå borgen såsom för egen skuld för Säterbostäder ABs låneförpliktelser om totalt kr och Säters kommuns Fastighets AB om totalt kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att uppdra till kommunstyrelsen och nämnder särskilt beakta och vidta åtgärder för att fortsätta minska och förebygga sjukskrivning bland personalen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag, bilagor driftbudgetramar, investeringsramar och övergripande ekonomiska mål. Bilaga 1 Ks 131/05, bilaga 2 Ks 131/05 samt Bilaga 3 Ks 131/05. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. _

5 Kommunstyrelsen Ks 132 Dnr KA05/ Höjning av VA-taxa Stefan Olsson, gatukontoret, informerar om gatukontorets förslag till höjning av VA-taxan Förslaget innebär att täckningsgraden förväntas bli 98% för 2006 med proportionerna 57% fast avgift och 43% rörlig avgift och en taxehöjning med 18%. Förslaget diskuteras och kommer att tas upp för beslut vid kommande sammanträde. Vid dagens sammanträde upptas ärendet för behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Au 263/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjning av VA-taxa från , bilaga 1 Ks 132/05. att uppdra till kommunstyrelsen se över VA-taxan när pågående VAutredning har slutförts. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet och Sven-Erik Emanuelsson deltar inte i beslutet, skriftlig motivering, bilaga 2 Ks 132/05.

6 Kommunstyrelsen Ks 133 Dnr KA05/ Förändringar av barnomsorgstaxan. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslag till förändring av gällande barnomsorgstaxa. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas ärendet till behandling. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till förändring av barnomsorgstaxa från , bilaga 1 Au 264/05. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. Bilaga 1 Ks 133/05.

7 Kommunstyrelsen Ks 134 Dnr KA05/ Svar på motion om att öka Säters attraktionskraft. En motion om att öka Säters attraktionskraft har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse; Alla kommuner har ett intresse av att bli uppmärksammade för att kunna visa upp sina bra sidor för att på det viset kunna locka hit människor - antingen som tillfällig besökare eller som permanent boende. För att klara detta är det viktigt att Säters kommun har ett stort utbud av attraktioner och att vi kan marknadsföra dem på ett bra sätt. Vi föreslår därför att kommunen väljer ut ett antal projekt inom strategiska områden och satsar medvetet på dessa. Exempel på projekt är Campingen (den är endast 2-stjärnig idag), Säterdalen, fortbildning av personal för att möta framtida förändringar, gator och VA, mm, mm. Det finns självklart mycket som kan komma ifråga. Hur ska då detta finansieras med tanke på de begränsade ekonomiska ramar som finns? Vårt förslag är att vi sänker ambitionen när det gäller amortering på våra lån och använder de pengarna till strategiska satsningar för en positiv utveckling av Säters kommun. Vi tycker givetvis att det är viktigt att amortera bort lånen, men Säters låneskuld är relativt liten jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning är att värdet av att kunna göra dessa i vårt tycke mycket viktiga satsningar överstiger olägenheten av en minskad amorteringstakt. Miljöpartiet föreslår: - att amortera kommunens lån med 5 Mkr/år och använda 5 Mkr/år till strategiska satsningar, - att kommunstyrelsen får i uppdrag att samla in och sammanställa förslag på satsningar. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning Vid dagens budgetsammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott upptas motionen till behandling. I investeringsbudgeten för 2006 är särskilda medel upptagna för sk uppgradering av Säters camping liksom investeringsmedel för ombyggnation av befintliga gator och vägar, mm. Det finns inte skäl att minska på avbetalning av kommunens lån (amortera) för att kunna öka investeringsbudgeten och därmed kommunens framtida driftkostnader. forts

8 Kommunstyrelsen Ks 134 forts Det är istället angeläget att minska kommunens räntekostnader av befintliga lån för frigöra medel till framtida driftskostnader. Arbetsutskottets föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Ks 135 Dnr KA05/ Svar på motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter. Motion om förnyelse av den lokala demokratin i Säter har inlämnats av Miljöpartiet. Motionen har följande lydelse: Ett demokratiskt system måste hela tiden följa med sin tid. Besluten måste tas, och diskussionerna föras, med och nära de människor som berörs. Alla måste få insyn i den demokratiska processen och beredas plats att delta i den. Annars ökar avståndet mellan politiker och medborgare och intresset för politiken svalnar, vilket i längden är förödande för demokratin. Det minskade intresset för politiken ser vi tyvärr också tecken på i Säter. Vi ser heller inte mycket deltagande från invandrarna i den lokala debatten. Risken är att de hamnar utanför det beslutande systemet och inte upplever sig som delaktiga i vårt samhälle. Vi måste visa att vi är intresserade av vad kommuninvånarna tycker och att vi välkomnar deras inlägg. I denna motion vill vi gå längre i arbetet med att minska avståndet mellan kommuninvånarna och de folkvalda, bland annat genom en ökad användning av internet vilket kan minska avståndet på ett väsentligt sätt. Detta har redan börjat utnyttjas i flera kommuner t ex Kalix. Vi har här sammanställt olika förslag som kan förnya demokratin och göra den mer intressant att delta i. Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Det kan vara angeläget i frågor som berör kommuninvånarna att de får ta del av beslutsunderlag, möjliggöra för flera medborgare att delta vid sammanträdena, höra vilka diskussioner som föregår besluten och veta vilka yrkanden som läggs i frågorna. De bör också under mötets gång bereda tid att göra inlägg i de ärenden de bevakar. För att flera ska ha möjlighet att delta kan den del möten läggas på kvällstid. Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Denna kan antingen vara sluten, dvs. e-posten går direkt till kommunkontoret och registreras, eller öppen, dvs. den syns för besökare på hemsidan och de kan läsa förslagen. Alla förslag skall ligga framme varje kommunfullmäktigemöte för politiker och andra att ta del av. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Tekniken får inte vara ett hinder för ett ökat deltagande i demokratin. forts

10 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via internet. Mötena läggs sedan ut i ett arkiv på kommunens hemsida så att alla kan se dem. Landstingetn Dalarna prövar detta redan nu. Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Detta skall ske minst en vecka före besluten skall tas i fullmäktige. Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det skall även finnas sändlistor så att e-brev når t ex hela fullmäktigeförsamlingen, eller en hel nämnd inklusive ersättare och förvaltningschef. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer. Detta gör att kommuninvånarna lätt kan nå dem. Skulle den politiskt aktive upphöra med sin politiska verksamhet skall datorn lösas ut eller lämnas tillbaka. Vi yrkar: Att varje kommuninvånare skall kunna gå upp i fullmäktige och tala under maximalt fem minuter i en fråga. Detta skall ske i anslutning till mötets öppnande. Att nämndernas sammanträden skall vara öppna för kommuninvånarna och att det införs en bestämd talartid för åhörarna. Att en del nämndsammanträden genomförs på kvällstid. Att det införs en e-postförslagslåda på kommunens hemsida, att det sätts upp förslagslådor på biblioteken och att en rutin skapas för hantering av dessa. Att inkomna förslag till förslagslådorna läggs ut på varje fullmäktigemöten. Att kommunfullmäktigemötena videofilmas och direktsänds via internet. Att planer och beslutsunderlag läggs ut på kommunens hemsida samt biblioteken minst en vecka innan besluten ska tas i fullmäktige. Att invandrarnas möjligheter till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras genom att en särskild person utses som ansvarig. Att politiker, nämnder etc. skall ha en e-postadress tillgänglig via kommunens hemsida och att politiskt aktiva skall få tillgång till datorer på samma villkor som kommunanställda. forts

11 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Demokratigruppen för beredning. Kommunstyrelsens yttrande: Ärendet har beretts av Demokratigruppen på uppdrag av kommunfulllmäktige. Demokratigruppen föreslår följande; Inför talartid för kommuninvånare på varje kommunfullmäktigemöte. Kommunallagens 21 ger en möjlighet att tillåta allmänheten delta i kommunfullmäktiges överläggningar men enligt författarna till boken KOMMUNALLAGEN torde detta inte ha varit lagstiftarens intention enligt proposition 1990/91:117. Denna möjlighet ges istället genom allmänhetens frågestunder. Avslag Öppna de olika nämnderna och inför en bestämd talartid under vilken åhörarna får uttrycka sina synpunkter. Nämnderna har möjlighet att själva besluta om öppna sammanträden där besökarna får lyssna på sammanträdet. Demokratigruppen anser dock inte att besökarna ska få bestämda talartider för att uttrycka sina synpunkter Avslag Inför en förslagslåda via e-post på kommunens hemsida. Sätt upp förslagslådor på bibliotek och filialer för de som inte har internet hemma och skapa en rutin för hantering av lådan. Medborgarförslagsinstrumentet är idag en möjlighet för allmänheten att inlämna förslag till kommunen. Handläggningen av dessa blir ibland onödigt lång och byråkratisk och vid kommande utvärdering av detta får ställning tas till ev förändring. För närvarande är medborgarförslagsmöjligheten tillfyllest och Demokratigruppen kommer under 2006 att utvärdera den.. Avslag Kommunfullmäktigemötet videofilmas och direktsänds via Internet. Dyrt och personalkrävande Avslag forts

12 Kommunstyrelsen Ks 135 forts Beslutsunderlagen skall läggas ut på kommunens hemsida samt biblioteken. Kommer att ske i samband med att ny hemsida införes under Bifall Invandrarnas möjlighet till förståelse av kommunpolitiken bör garanteras. En särskild person bör utses till att vara behjälplig vid invandrares frågor rörande den lokala politiken och vårt politiska system. Att garantera förståelse av kommunpolitiken är knappast möjligt. Kommunen har inte resurser för att översätta alla kommunala handlingar till andra språk. Däremot ska årliga eller mandatperiods informationsskrifter ha en kortfattad engelsk översättning. För övrigt besvarar kommunkansliet och invandrarsamordnaren frågor om kommunal politik och verksamhet. Avslag Alla politiker skall ha en e-post adress tillgänglig via kommunens hemsida. Det är möjligt att genomföra idag, men den enskilde politikern får själv avgöra om adressen får finnas på hemsidan. Sändlistor får nämnd besluta om, men mail till sändlistan administreras av förvaltningen, för kontroll över all skräppost. Besvarad. Ge alla politiskt aktiva samma möjlighet som de kommunanställda när det gäller anskaffning av datorer Tillåts inte pg a skatteregler. Anställning krävs. Avslag. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla Demokratigruppens förslag om avslag på motionen. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 136 Dnr KA05/ Förändrad valdistriktsindelning till Hösten 2005 ska kommunfullmäktige besluta om valdistriktsindelning. Eftersom kommunerna från 2006 kommer att ha ansvar för all lokal röstning bör en översyn göras av valdistriktsindelningen. Ett valdistrikt bör enligt 4 kap. 3 vallagen omfatta personer med rösträtt vid de kommunala valen. Om det finns särskilda skäl får valdistrikt dock göras så små att de omfattar färre än 1000 röstberättigade och så stora att de omfattar fler än Det är dock extra känsligt att inrätta mycket små valdistrikt med hänsyn till skyddet av valhemligheten. Därför krävs synnerliga skäl för att inrätta valdistrikt med mindre än 300 röstberättigade. Antalet röstberättigade den 1 mars 2005 i Säters kommun; Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Säter Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras, utifrån gällande valdistriktsindelning, en förändring av dessa samt eventuell sammanslagning av distrikt. Valnämnden beslutar att frågan upptas till kommande sammanträde i valnämnden efter att kommunkansliet tagit fram förslag och ledamöterna diskuterat ev förändring av distrikt inom respektive område. Kartmaterial kommer att skickas ut till valnämndens ledamöter. _ Vid dagens sammanträde i valnämnden diskuteras olika förslag och idéer till förändring och sammanslagning av valdistrikt. - Valdistrikt 7 och 8 slås ihop - Valdistrikt 4,5 och 6 slås ihop, en vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. forts

14 Kommunstyrelsen Ks 136 forts - Valdistrikten 4,5 och 6 slås ihop, men delas i två med rv 70. En vallokal i Enbacka och röstmottaning i Ulfshyttan, väljare flyttas från valdistrikt 6 till valdistrikt 3 genom att gränsen däremellan flyttas till en bit väster om Smedjebacksvägen. Därigenom får boende i Magnilbo, Risshyttan, Nyhyttan, Fiskarbo, Dalkarlsbo, Bondhyttan, Rusgården, Ingevallsbo ett nytt valdistrikt och ny vallokal. - Valdistrikt 1, 2, 3 slås ihop till två distrikt som delas av Rv70 och Smedjebacksvägen, dvs norr och söder om den gränsen. Valnämnden beslutar att uppdra till kommunkansliet med utgångspunkt från dagens diskussion och idéer ta fram förslag till valdistriktsindelning. Vid dagens sammanträde i Valnämnden diskuteras de olika förslagen till valdistriktsindelningar och benämningar på distrikten. Valnämnden föreslår kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi, att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3. Bilaga 1 Valn 7/05. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige bifalla förslaget, bilaga 1 Au 267/05. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valdistrikt Säter 7 och 8 slås ihop till ett valdistrikt som benämns Stora Skedvi,

15 Kommunstyrelsen Ks 136 forts att valdistrikt Säter 4,5 och 6 slås ihop till två valdistrikt med ett nordligt och ett sydligt område med Rv 70 som gräns som benämns Gustafs norra respektive Gustafs södra, att väljare från Säter 6 flyttas till Säter 3 genom att gränsen flyttas till väster om Smedjebacksvägen. att valdistrikt Säters 1, 2 och 3 benämns Säter 1, Säter 2 och Säter 3, samt att uppdra till valnämnden på valdagen anordna röstningslokaler i Ulfshyttan och Fäggeby. Bilaga 1 Ks 136/05..

16 Kommunstyrelsen Ks 137 Dnr KA05/ Antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod Länsstyrelsen i Dalarnas län har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i länets kommuner angående frågan om antal ledamöter och andelen ersättare i kommunfullmäktige för kommande valperiod. Demokratigruppen har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige att antalet ledamöter och ersättare ej skall förändras. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att antalet ledamöter och ersättare ej förändras för kommande valperiod. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

17 Kommunstyrelsen Ks 138 Dnr KA05/ Försäljning av fastigheten Säter Skönvik 1:9, Säters GK:s klubbhus. Vid dagens sammanträde upptar kommunchefen fråga om försäljning av Säter Skönvik 1:9, Säters GKs klubbhus. Fastigheten som uthyrs till golfklubben har ett bokfört värde om 1.6 miljoner kronor och beroende på ränteläget har hyresintäkten genom åren varierat mellan kr per år. Kommunkansliets budget svarar för underskottstäckning, 2005 med kr. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen till Säters GK försälja fastigheten. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. Vid ärendets behandling i kommunfullmäktige yrkar Abbe Ronsten att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde, varvid han konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen återremittera ärendet. Vid dagens sammanträde upptas ärendet till behandling. Köpekontrakt avseende Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3 och med tillhörande fastighetsregleringar har framtagits. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Säters kommun och Säters Golfklubb för fastigheterna Säter Skönvik 1:9 och del av Säter Skönvik 1:3. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr KA05/ Ändringar i förbundsstadgan för Region Dalarna. Direktionen för Region Dalarna har vid sammanträde beslutat föreslå Region Dalarnas medlemmar att anta förslag till förändringar i förbundsordningen för Region Dalarna. Tidigare beslut av medlemmarna av Dalarnas kommunförbund att lägga ned förbundet och att överföra verksamheten till Region Dalarna medför åtgärder för Region Dalarnas organisation på såväl tjänstemannasidan som den politiska sidan. Föreligger förslag att under direktionen inrätta en nämnd för de primärkommunala frågorna vilket föranleder tillägg till Region Dalarnas förbundsordning. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Region Dalarnas förslag till ändringar i förbundsstadgan. Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

19 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr KA 05/ Kalendarium 2006 Kalendarium för 2006 redovisas vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till kalendarium Bilaga 1 Ks 140/05. _

20 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr KA05/ Kommunal skattesats Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala skattesatsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 2006 till 22:56 kronor.

21 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr KA04/ Nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond.. Ekonomichef Örjan Nordmark har framtagit förslag på nya rutiner för förvaltning av kommunens pensionsfond för att bla minska risken för kursförluster och värdesäkra kapitalet även om det innebär en minskad avkastning avyttrades kommunens energibolag för TKr beslutades att TKr skulle reserveras och förvaltas för att bidra till att finansiera kommunens framtida pensionsutbetalningar. Det sammanlagda marknadsvärdet är den 31 september TKr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att frångå nuvarande s k diskretionära förvaltning av pensionsfonden och att nuvarande placeringsreglemente därvid upphör att gälla, att övergå till placering av kapitalet i kupongobligationer, att nytt placeringsreglemente framtas och fastställs som reglerar tillåten riskexponering, att extern mäklare/motsvarande må anlitas för konstruerande av värdepappersportfölj som uppfyller beslutade krav på dels säkerhet och dels tillgänglighet av vid varje tidpunkt erforderligt kapital att placeringar beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje enskilt tillfälle efter förslag från ekonomikontoret, att ianspråktagande av pensionsfondens medel beslutas i samband med varje års beslut om budget med innebörden att den del som av varje års utbetalning av ansvarsförbindelsen (den intjänade pensionsrätten) som överstiger TKr skall finansieras i första hand av pensionsfondens avkastning och i de fall då denna inte räcker till genom utnyttjande av kapitalet.

22 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr KA05/ VA-utredning inför ny lagstiftning, mm. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kommunchef Christer Malmstedt om VA-utredning inför ny lagstiftning mm. I investeringsbudget för 2005 finns kr anslaget för va-utredning Gatuchefen och kanslichefen föreslår att en utredning genomförs, med följande riktlinjer: Utredningen skall översiktligtbelysa de framtida investeringsbehov som finns inom va-området i kommunen. Vilken standard har dagens ledningsnät Vad innebär förändringar i lagstiftning och miljömål och EU-direktiv för verksamheten Belysa möjliga effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten Hantering av dagvatten och slam Konstruktion av va-taxa och anslutningsavgifter Analys av kostnader/intäkter Jämförelser med andra kommuner Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad verksamhet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att genom anlitande av konsult genomföra utredning enligt ovan redovisade uppgifter, samt att utredningsarbetet fortlöpande redovisas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Vid dagens sammanträde presenteras utredningen, etapp 1. Utredningen har gjorts av SWECO VIAK AB, Pär Johansson. Etapp 1 beskriver - Lagstiftning, EU-kraven och miljömålens konsekvenser för Säters va-verksamhet. - Standard på nuvarande ledningsnät. - Analys av kostnader och intäkter. Utredningen Etapp 1 utsändes till kommunstyrelsen. Forts.

23 Kommunstyrelsen Ks 143 forts. Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen presenteras utredningen, etapp 2. Etapp 2 beskriver Hantering av dagvatten och slam Översiktlig belysning av de framtida investeringsbehoven inom hela VA-verksamheten Konsekvenser av lag om särredovisning av taxefinansierad VAverksamhet. _

24 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr KA 05/ Detaljplan för sockenstugan i Stora Skedvi, Skedvi Prästgård 1:67. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet för samråd. Detaljplanen syftar till att reglera markanvändningen i enlighet med nuvarande verksamheter. Allmän platsmark (vägmark och parkmark) överförs till kvartersmark för centrum och handelsändamål, bostadsändamål samt skola (barnstuga). Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden begära att CBS området även inkluderar annexet. Miljö- och byggnadsnämnden har till kommunstyrelsen översänt ärendet till kommunstyrelsen för förnyat samråd. Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till Miljö- byggnadsnämnden tillstyrka förslaget

25 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr KA05/ Antagande av anbud för olycksfallsförsäkring. Kommunens företagsmäklare Marsh har gjort en upphandling på olycksfallsförsäkring avseende kommunens elever för 40 kommuner däribland Säters kommun. Tre försäkringsbolag har inkommit med anbud. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Ksau fatta beslut i ärendet.

26 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr KA05/ Ansökan om ekonomisk garanti 2005, Folkets Hus. Folkets Hus anhåller i skrivelse om garanti för täckning av underskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Att genom förändring av det egna kapitalet anslå som ett garantibidrag för täckande av Folkets Hus ev underskott Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen upptas ärendet till behandling. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

27 Kommunstyrelsen Ks 147 Delgivningar. 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Granskning av delårsrapport januari-augusti Beredningsanteckningar från MittDalaberedningens möte den 7 oktober Barn- och utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning Budget 2006.

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2

Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Kommunstyrelsen 2003-06-18 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 18.00 19.10 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1

Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Kommunstyrelsen 2005-10-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 10.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1

Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Kommunfullmäktige 2007-04-26 1 Plats och tid Församlingsgården i Gustafs, kl. 19.00-21.00 Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Börje Nordh Lars Norman Bengt Östblom. Lars Fredriksson Kommunstyrelsen 2004-08-17 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 11.30 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) ersättare för Abbe Ronsten (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1

Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Kommunstyrelsen 2005-03-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 13.40 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Örjan Nordmark, ekonomichef Bert Stabforsmo, budgetsekreterare Kommunfullmäktige 2003-06-18 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.30-21.45. Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef

Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Kommunfullmäktige 2004-03-25 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 19.00-21.00 Beslutande Urban Falk, ordf (s) Ulla Högberg (s) Ingrid Norman (c) Karl-Erik Finnäs (c) Tommy Alvik (s) Birgitta Gustafsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c)

Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit Ragnarsson ( c) Kommunfullmäktige 2012-02-23 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 19.00 19.50 Beslutande Sixten Carlsson (s), ordf Eva Kungsmark (s), vice ordf Lars-Evert Dahlberg (kd) 2:e vice ordf Abbe Ronsten (s) Marit

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-02-07 1

Kommunstyrelsen 2006-02-07 1 Kommunstyrelsen 2006-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 09.00 12.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer