Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska Verken i Linköping AB (publ)"

Transkript

1 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2011 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Genom export av kunnande skall koncernen också kunna bidra till globalt miljökunnande. Koncernen bildar ett av regionens största företag. Bolaget skall erbjuda produkter och tjänster till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekter. Koncernens olika verksamhetsområden är i flera fall en viktig del av regionens medborgares vardag och utgör grunden i ett modernt samhälles infrastruktur. Koncernens storlek och verksamhetsområden inom flera samhällsnyttiga områden förpliktigar. Tekniska Verken är också ett innovativt företag som strävar efter att vara ledande och i framkanten inom olika områden. Bolaget eftersträvar hög grad av professionalism i sitt agerande gentemot kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter. Arbetet präglas av hög grad av transparens i syfte att möta koncernens kärnvärden Drivande Trovärdiga Positiva. Bolagets uppfyllelse av de uppdrag som Linköpings kommun givit har sammanfattningsvis uppfyllts på ett framgångsrikt sätt under De av Linköpings kommun och Linköpings Stadshus AB definierade målen för bolagets verksamhet sammanfattas kort nedan: Mål utifrån generella ägardirektiv: Att verka för att Linköping är attraktivt utifrån fullmäktiges fastställda Visions och samverkansprogram. Verka utifrån devisen Linköping där idéer blir verklighet. Bidra till ekologisk hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och minskad segregation. Måluppfyllnad, generella ägardirektiv: Tekniska Verken har under 2011 fortsatt ett sedan tidigare väl fungerande arbete i syfte att aktivt understödja kommunens generella ägardirektiv. Några exempel återges nedan: Koncernen samverkar mycket nära med Linköpings Universitet. Det tioåriga samarbetsavtalet om ca 30 mnkr fortlöper inom området miljöteknik varvid Tekniska Verken betalar en professur. Samverkan med Linköpings Universitet, regionalt näringsliv och politik har fortgått i syfte att positionera Linköping som Sveriges biogascentrum. Studiebesök för ett stort antal nationella och internationella grupper som önskar ta del av Tekniska Verken koncernens aktiva arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom samverkan med externa parter har koncernen bidragit till att ge Linköping uppmärksamhet inom miljö och ekologiska områden så som Växthus projekt med odling på höjden. Genom dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB och den betydande kapacitetsutbyggnad som av biogasproduktionen som bolaget har drivit i regionen har såväl bolaget som Linköping

2 2 rönt stor uppmärksamhet i lokal, regional och nationell media. Utbyggnad stöder ett ekologiskt samhälle genom möjliggörandet av regional busstrafik på biogas. Ett flertal politiska besök från rikspolitiker har genomförts i positiv anda. Usitall har, trots avsaknad av formellt slutfört projekt, vunnit gehör för sin affärsmodell och de internationella miljövärden som man kan bidra till. Detta har ytterligare givit Linköping internationell uppmärksamhet utifrån sitt energi och miljökunnande. Svensk Biogas FoU inom Tekniska Verken har genom forskningsartiklar i internationell fackpress fått uppmärksamhet för spjutspetskompetens och därmed också positionerat Linköping internationellt. Koncernen har under året ytterligare ökat sitt engagemang inom vindkraft och förnyelsebar energi. De senaste åren har koncernens vindkraftsinvesteringar uppgått till omkring 100 mnkr per år. Samverkansprojektet med Mjölby Svartådalen Energi AB om regional samverkan och expansion inom bredbandsområdet resulterade i att Utsikt Bredband AB bildades. I genomförda kundundersökningar erhåller Tekniska Verken mycket positiva omdömen som, enligt oberoende analysföretag, ligger väsentligt över genomsnitt. Koncernen arbetar aktivt internt för att bidra till minskad segregation och ökad integration av personer av utländsk härkomst. Koncernen understödjer arbetet mot ungdomsarbetslösheten genom att erbjuda praktikantplatser. En ny koncernövergripande Likabehandlingsplan antogs i december Tekniska Verken tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Koncernens likabehandlingsplan behandlar olika former av kränkande särbehandling med definition på handlingsplan, mål och ansvar. Tekniska Verken fick av affärstidningen Veckans Affärer utmärkelsen Årets Gröna Kapitalist Detta kan ses som ett bevis på koncernens aktiva arbete för ekologisk tillväxt med starkt affärsmannaskap. Utmärkelsen bidrar ytterligare till att också positionera Linköping som en plats där Ideér blir verklighet. Utmärkelsen kan också ses som ett bevis på en väl fungerande samverkan mellan ett kommunalt bolags affärsmässighet och det positiva, breda politiska stödet i kommunen för denna samverkan. Uppförandet av anläggningen för optisk utsortering av organiskt avfall har pågått under hela 2011 och beräknas färdigställd under Anläggning bidrar till ökat kretsloppstänk och ökade miljövärden. Baserat på ovanstående exempel är det därmed Tekniska Verkens uppfattning att de generella ägardirektiven har uppfyllts mycket väl.

3 3 Mål utifrån särskilda ägardirektiv: Inom ramen för verksamheten bidra till att göra Linköpings kommun attraktiv att bo i och bedriva näringsverksamhet igenom utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga priser. Prisnivån skall ligga under genomsnittet i Sverige. Slå vakt om kundintresset i monopol eller monopolliknande verksamheter. Agera för gemensamma tekniska lösningar i kollektiva system där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt för kunderna. Säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till el, vattenavlopp, värme, renhållning m.fl. tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet. Vid prissättning på konkurrensutsatt marknad se till att konsumenter och kunder i Linköping erhåller attraktiva priser. Bidra till miljö och kretsloppsanpassning genom utveckling i egen regi eller i samverkan. Bidra till tillväxt av företag och företagande i miljösektorn i regionen. Minimera klimatpåverkande utsläpp. Säkerställa långsiktig konkurrensförmåga genom hög effektivitet. Ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. Medverka till upprättande av energi och avfallsplaner på uppdrag av kommunen. Måluppfyllnad, särskilda ägardirektiv: Det produkt och tjänsteutbud som Tekniska Verken koncernen erbjuder bedöms ha en sådan kvalitet och historiskt uppvisad driftssäkerhet att det på ett positivt sätt understödjer kommunens attraktionskraft. Av koncernens samlade investeringar utgör ca 25% exploateringsinvesteringar för understödjande av kommunens fortsatta expansion. Samverkan mellan kommunen och bolaget är god vad gäller planering och utbyggnad av kommunen. Koncernen har driftsmässigt inte uppvisat några större störningar. En viss ökning av vattenläckage har dock noterats. Detta bedöms bero på en kombination av de senaste hårda vintrarna och ökad ålder på ledningsnätet. Störningarna har dock åtgärdats snabbt och effektivt. Under året uppstod betydande läckage på en huvudledning för fjärrvärme. Läckaget kunde snabbt lindras genom omledning av fjärrvärmen. Reparationsarbetet var omfattande. Division Vatten med stor framgång under året mött de gränsvärden som åsatts för kvävereduktion på avloppsreningsverket. Kvaliteten på Linköpings vatten är mycket god. För att säkerställa vattentillgång i en expansiv kommun, vidmakthållen hög kvalitet har beslut fattats om betydande investeringar. Dessa investeringar inleds under Prismässigt placerar sig Linköping på plats nummer 27 av landets 290 kommuner i den s.k. Nils Holgersson undersökningen. Undersökningen tar sikte på fler av de områden som Tekniska Verken bedriver verksamhet inom. För enskilda områden placerar sig Tekniska Verken/Linköpings kommun ännu bättre än totalplaceringen. Inte inom något av de områden som ingår i undersökningen ligger Tekniska Verkens prisnivå över riksgenomsnittet. Detta är ett tydligt bevis på bolagets efterlevnad av ägardirektivets mål. Inom energiområdet samverkar koncernen med flera, sedan tidigare, befintliga större kunder för energioptimering och energieffektivisering. Bolaget avser ytterligare stärka arbetet inom detta område i linje med EU beslut om energiproducentens ansvar för energieffektivisering. Kontinuerligt pågår arbetet med att minska den fossila andelen bränsle, öka biogasproduktionen, lansera waste to energy filosofin etc. Detta bidrar påtagligt till miljöoch kretsloppssatsningar likväl som strävan att minimera klimatpåverkan globalt. Miljöinvesteringar och andra lagtvingande investeringar (ofta med miljöprofil) utgör ca 17% av koncernens samlade investeringar.

4 4 Koncernen skall ha en ekonomisk ställning som medger investeringar och utveckling utan aktieägartillskott. Under 2011 har koncernen lämnat 190 mnkr i utdelning till aktieägaren och investeringarna har uppgått till cirka 780 mnkr (bedömd siffra för helåret). Bolaget har haft en verksamhetsmässig positiv utveckling, men med lägre vinstförväntan för helåret 2011 jämfört med Bolaget välkomnar en öppen och konstruktiv dialog kring framtida investeringsbehov, utdelning och ägartillskott vid större strategiska investeringar. Det är bolagets uppfattning att de mål som angivits i de särskilda ägardirektiven mycket väl har uppnåtts och understötts av bolaget. Långsiktiga finansiella mål och restriktioner: Avkastning på sysselsatt kapital >8% som genomsnitt över en konjunkturcykel. Soliditet > 30%. Operativt kassaflöde efter utdelning, exklusive strategiska investeringar, > 0 mnkr. Utdelning till Linköpings Stadshus AB har för 2011 planerats till 190 mnkr. Måluppfyllnad, finansiella mål och restriktioner: De finansiella målen och dess måluppfyllelse rapporteras separat enligt särskild tidplan efter fastställelse av årsbokslutet Preliminärt (före upprättande av årsbokslut 2011) kan följande indikeras: Avkastningen på sysselsatt kapital bedöms överstiga 8% något. Soliditeten bedöms överstiga 30%. Operativa kassaflödet bedöms ligga nära 0 efter utdelning om 190 mnkr. Utdelning om 190 mnkr bedöms kunna understödjas utan kortsiktiga men för bolaget. Bolaget välkomnar dialog om dynamisk utdelningspolicy och öppenhet för aktieägartillskott i samband med större strategiska investeringar i framtiden. Sammanfattande bedömning om uppfyllelse av det kommunala uppdraget Det är bolagets uppfattning att det uppdrag som Linköpings kommun lämnat till bolaget mycket väl har uppfyllts och att de långsiktiga finansiella måltalen kommer att kunna mötas.

5 5 Väsentliga händelser under året Verksamhetsåret har mycket påtagligt påverkats av den onormalt kalla starten av året och den milda avslutningen av året. Koncernens verksamheter är i betydande omfattning påverkade av klimatförutsättningar som temperatur och nederbörd. Förändringar i dessa faktorer kan, jämfört med ett så kallat normalår, få mycket kraftiga resultateffekter för koncernen. Under året har de strukturella förändringarna i koncernen främst varit: Driftstart av Utsikt Bredband AB som regional bredbandsleverantör och tillhandahållande av ett öppet nät för operatörerna. Delägare i bolaget är MSE med 10,1% av aktierna/rösterna. Intagande av Sandviken Energi som delägare i Bixia genom att apportera in deras elhandelsverksamhet i Bixia. Bixia förvärvar 60% av aktierna i Höglandsvind AB. Bixia AB äger därmed 100% av Höglandsvind. Bildandet av Tekniska Verken i Linköping Vind AB i syfte att understödja regionala vindkraftssatsningar och att samla koncernens vindkraftsägande i en separat bolagsstruktur. Under året förvärvade Tekniska Verken i Linköping Vind minoritetsposter i Vävinge Vind och Hackeryd Vind. Under året bildades Tekniska Verken Driftum AB. Bolaget förvärvar verksamheterna inom Infrateknik och Energieffektivisering från Stadspartner AB. Bolaget börjar bedriva verksamhet 1 januari 2012 och övertar då också Mätteknik från Tekniska Verken. Försäljning av Stadspartner AB med kvarstående verksamhet efter flytt av Infrateknik och Energieffektivisering inleddes mot slutet av året. Biogasmackarna i Örebro och Nyköping har avyttrats som ett led i bolagets strategi att vara en ledande producent av biogas kompletterad med väl fungerande distributionsnät i regionen. Genom mackarna i Örebro och Nyköping bidrog Svensk Biogas positivt till utvecklingen generellt inom biogasområdet. Värmeproduktionen var volymmässigt mycket hög i början av året på grund av den stränga vintern. På grund av stillestånd i generatorer/turbiner minskade bolagets möjlighet att vid höga elpriser optimalt producera el som komplement till värmeproduktionen. Detta har påverkat koncernens resultat negativt under Vattenkraftproduktionen har varit mycket positiv under året och överstiger normalår väsentligt. Trots relativt låga elpriser har detta bidragit positivt och stabiliserande på koncernens resultat. Investeringar i förnyelsebar energiproduktion fortsätter. Under året genomförs ett flertal förvärv av vindkraft samt inleds byggande av vindkraft. Koncernens energiproduktion skall enligt styrelsens beslut ske med successivt minskad andel fossilt bränsle. Arbetet i denna riktning pågår kontinuerligt.

6 6 Framtiden Koncernens kärnverksamheter inom energiproduktion, avfallshantering, vatten och avlopp samt elnät ges alltid stort fokus ur ett kundperspektiv. Företagets ansvar för tillgänglighet, kvalitet, miljö och pris är stort. Bolaget utgår i sina strategiska planer från ett fortsatt brett politiskt stöd för fortsatt kommunalt ägande. Under 2012 implementerar koncernen nya arbetssätt för strategisk planering och flerårig affärsplanering. Under 2012 tas den nya optiska sorteringen av organiskt avfall i drift. För framgångsrik insamling krävs omfattande information till kommunens invånare och ett brett stöd att understödja sorteringen i olika soppåsar hos medborgarna. Arbetet med förprojektering om etapp 1 i arbetet att i förlängningen ersätta kraftvärmeverket (KV1) i centrala Linköping pågår. Förprojekteringen skall ses som en fördjupad analys för att framtida beslutsunderlag. Studien är nu inriktad på en ny panna (av befintliga tre pannor i KV1) i geografisk anslutning till Gärstadverken. En ny panna bidrar påtagligt att ytterligare sänka andelen fossilt bränsle. En uppdelning av Bixias elhandelsverksamhet och vindkraftsverksamhet utreds. Syftet med en eventuell uppdelning är att öka affärsfokus i respektive verksamhetsben samt att möjliggöra att Tekniska Verken är fortsatt majoritetsägare (>50%) i elhandelsverksamheten men största minoritetsägaren (ca 45%) i vindkraftsverksamheten. Genom uppdelningen konsolideras inte vindkraftsverksamheten finansiellt i koncernen vilket bedöms positivt för koncernens samlade investeringar och finansiella position.

7 7 Områden av särskild vikt för det kommande året/de kommande åren, utan inbördes kronologi, kan nedanstående punkter exemplifiera: Prisnivån på koncernens produkter och tjänster. Ökad reglering och strävan att ligga under riksgenomsnitt kan öka pressen på koncernens resultat. Utökad prisreglering på elnät genom Energimarknadsinspektionens intäktsram. Elprisutveckling. Minskande tillgången till avfall i närområdet som bränsle för energiproduktion samt därmed sammanhängande negativa prisutveckling för koncernen. o Alternativ avfallsbehandling och bränsleanskaffning behöver utvärderas och utvecklas. Koncernens finansiella ställning och att säkerställa förmåga att förvalta och utveckla verksamheten är alltid central samtidigt som bolaget har en önskan att säkerställa skälig avkastning i form av utdelning till ägaren. o Investeringsnivåerna bedöms fortsatt vara relativt höga och avser såväl reinvesteringar för att skydda den infrastruktur som byggts upp i Linköping och regionen som investeringar inom nya områden. Exploateringsinvesteringar och lagstadgade investeringar utgör över 40% av koncernens samlade investeringar. Koncernen har fokus i det fortsatta interna strategiarbetet att försöka prioritera om och ner investeringar för att möta andra politiskt eller strategiskt drivna betydande investeringsbehov. o Dynamiken mellan det kommunala uppdraget för Tekniska Verken, identifierade eller önskade exploateringsinvesteringar, behovet av förnyelseinvesteringar och utdelningsnivån. Tekniska Verken koncernen har under 2011 på ett positivt och framgångsrikt sätt understött det generella ägardirektivet och det särskilda ägardirektivet. Genom fortsatt stort ansvarstagande, engagemang och professionalism skall bolaget i positiv samverkan med kunder, leverantörer, ägare och finansiärer säkerställa en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Linköping den 23 januari 2012 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Anders Jonsson Vd och koncernchef

8 8 Del 2, rapporteras med uppdaterad information den 20 februari Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen Notera att allt finansiellt material är preliminärt till dess att reviderad årsredovisning har godkänts av årsstämman. Nyckeltal Belopp i mnkr Rörelsens intäkter, mnkr varav nettoomsättning, mnkr Balansomslutning, mnkr Eget kapital, mnkr Resultat efter finansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella poster i % av eget kapital (snitt) 14% 17% 20% Soliditet % 36% 33% 35% Investeringar, mnkr (netto) Antal anställda (medelantal) De finansiella måltalen eller restriktionerna som kommunen upprättat sammanfattas i nedanstående tabell. Långsiktigt mål Utfall 2011 Utfall 2010 Avkastning sysselsatt kapital > 8% 9,0% 9,6% Soliditet > 30% 36% 33% Operativt kassaflöde *) > 0 mnkr 29 mnkr 266 mnkr **) Utdelning, mnkr ***) *) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus återförda av och nedskrivningar samt ej kassaflödespåverkande poster, minus årets investeringar minus utdelning till ägaren. Notera att måltalet bygger på en intern definition vilken avviker från bolagets officiella årsredovisning. **) För verksamhetsåret 2010 ändrades principen för kontantreglering av utdelningsbetingat koncernbidrag ( utdelning ). Reglering sker först efter årsstämman fastställt bokslutet (normalt i maj efterföljande år). I samband med bytet av princip bokfördes utdelningen för verksamhetsåret 2010 medan kontantregleringen skedde i maj 2011 därav är redovisat kassaflöde ca 190 mnkr högre just vid mätpunkten december **) Utdelningen är inte uttryckt som ett mål utan är snarare ett uttryck för kommunens/linköpings Stadshus AB s önskan inför styrelsens beslut och årsstämmans fastställande av utdelningen. Bolaget har här beaktat den uttryckta önskan om nivå på utdelning. Det skall dock noteras att styrelsen ännu inte beslutat om utdelning. Bolaget efterfrågar fortsatt en utdelningspolicy som beaktar bolagets resultatutveckling, kassaflöde och framtida investeringsbehov.

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 Tekniska Verken koncernen STABILITET I VERKSAMHET OCH OMSÄTTNING RESULTATFÖRBÄTTRING 2011 JMFRT MED ONORMALT TERTIAL 2010 POSITIVT MOTTAGANDE AV UTSIKT BREDBAND SOM NY

Läs mer

Bokslutskommuniké. Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012

Bokslutskommuniké. Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012 Bokslutskommuniké Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Helår 2012 Tekniska verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, -7% TILL 5.433 MNKR (5.852) RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +10% TILL 465 MNKR (412) LÅGA

Läs mer

januari april DELÅRSRAPPORT

januari april DELÅRSRAPPORT 2012 januari april DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER MINSKAR INTÄKTERNA GOD STABILITET I RESULTATET STRUKTURELL FÖRÄNDRING AV DOTTERKONCERNEN BIXIA RÖRELSENS INTÄKTER, - 10% TILL 2.111

Läs mer

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5

TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 TEKNISKA VERKEN D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I AUGUSTI 2 0 1 5 Tekniska verken-koncernen MILT VÄDER OCH LÅGA ELPRISER HÅLLER TILLBAKA INTÄKTERNA. BETYDANDE ENGÅNGSPOST (+66 MNKR) FÖR ELNÄTSANSLUTNING

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013.

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké för Tekniska verken i Linköping AB (publ) med organisationsnummer 556004-9727 för verksamhetsåret 2013. Kommunikén avser koncernen om inte annat särskilt anges.

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN JANUARI APRIL 2010 Tekniska Verken koncernen HÖGA PRODUKTIONSKOSTNADER EXTREM VINTER HÖGA ELPRISER OCH PROFILKOSTNADER PRESSAR ELHANDELN ELHANDELN VÄXER FÖRVÄRV

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-04 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-219 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB uppfyllelse av det kommunala uppdrag 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Linköpings Stadshus AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012

Linköpings Stadshus AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012 1 (2) Kommunledningskontoret 2013-02-19 Dnr Ks Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Linköpings Stadshus AB, uppfyllelse av det kommunala uppdraget år 2012 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Tekniska verken-koncernen

Tekniska verken-koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2016 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH LÅGA VATTENFLÖDEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6% TILL 331 MNKR (353). JUSTERAT FÖR FÖREGÅENDE

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Tekniska verken-koncernen

Tekniska verken-koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2016 Tekniska verken-koncernen POSITIV RESULTATUTVECKLING TROTS LÅGA ELPRISER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER, 389 MNKR (414). JUSTERAT FÖR FÖREGÅENDE ÅRS ENGÅNGSINTÄKT

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2011 1 DGC One AB Bokslutskommuniké 2011 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2011 Q4 2010 Nettoomsättning, mkr 104,6 75,9 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 30,8 11,7 Rörelseresultat,

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Tekniska verken-koncernen

Tekniska verken-koncernen Tekniska verken-koncernen Bokslutskommuniké Helår 2016 RÖRELSENS INTÄKTER ÖKADE 4% TILL 4 867 MNKR (4 689) BEGRÄNSADE NEDSKRIVNINGAR JÄMFÖRT MOT TIDIGARE ÅR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA),

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Tekniska verken-koncernen

Tekniska verken-koncernen Tekniska verken-koncernen Bokslutskommuniké Helår 2015 RÖRELSENS INTÄKTER, SJÖNK 4% TILL 4.689 MNKR (4.903) ENGÅNGSINTÄKT OM 68 MNKR FÖR NY MOTTAGNINGSSTATION FÖR ELNÄT RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

Läs mer

Kommunala bolag Ägarstyrning

Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelse Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb: www.kfs.net Arbetsgivarorganisationen för

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB)

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2017:178-107 Finansenheten 2017-04-18 1/2 Handläggare Ulrika Kalfholm 0152-292 32 Kommunstyrelsen Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens,

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer