Fordon/ Försäkringsvillkor/ Mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fordon/ Försäkringsvillkor/ Mars 2011"

Transkript

1 / Försäkringsvillkor/ Mars 2011 Personbil, Lätt lastbil, Motorcykel, Snöskoter, Husvagn, Lätt släp, EU-moped, Moped Ring oss gärna på eller besök

2 Viktigt att tänka på när du läser villkoret 1 / Detta är det kompletta villkoret för fordon med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas av just din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Det är därför viktigt att du har tillgång till ditt försäkringsbrev när du läser villkoret. 2 / När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, så kallade säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa noga. 3 / Hur stor ersättning du får beror bland annat på vilken självrisk du har, hur gammalt och vilket slags föremål skadan gäller samt om du har följt de säkerhetsföreskrifter som gäller. 4 / Om du inte hittar den information du söker eller om något i försäkringsbrevet är felaktigt - kontakta oss! Moderna Trygghetsförsäkringar - en del av Moderna Försäkringar (org.nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för Sida 3 2. Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Hur kan du kombinera din försäkring Delkasko kan ha följande omfattningar Egendom som är försäkrad Egendom som inte är försäkrad Täckningsschema försäkrade skadehändelser A. Trafik B. Stöld C. Räddning D. Glas E. Brand F. Maskin G. Rättsskydd H. Vagnskada I. Utökat skydd Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Säkerhetsföreskrifter Andra åligganden om försäkringsförhållanden Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat åliggande Framkallande av försäkringsfall Psykiskt störda och barn Allmänna begränsningar Ersättnings- och värderingsregler Hur vi ersätter Detta ersätts inte Värdering av viss utrustning Nyvärde personbil Bärgning, hämtning Tvist om värde Självrisk Grundsjälvrisk Särskild självrisk Premiestegen Inplacering Så regleras ditt premiesteg Premiefördel Rättsskydd Vem försäkringen gäller för Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Ombud Vilka kostnader som försäkringen ersätter Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Självrisk och högsta ersättningsbelopp När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd Utökat skydd Hyrbil Värdesäkring Ingen självrisk Reducerad självrisk Utökat delkasko Särskilda villkor för vissa fordon Bil och motorcykel äldre än 30 år Snöskoter Husvagn Avställt fordon Årsförsäkring (snöskoter, motorcykel och EU-moped) Säkerhetsföreskrift avseende direktimporterade personbilar av vissa märken Säkerhetsföreskrift avseende motorcykel Särskilt stöldskydd- spårsändarutrustning för personbil Allmänna villkor Försäkringstiden Ändring av premie eller andra villkor Betalning av premie Dröjsmålsränta Återkrav Dubbelförsäkring Preskription Skaderegistrering Personuppgiftslagen (PuL) Kontakt och omprövning om du råkar ut för en skada Ring oss på

3 1. Vem försäkringen gäller för 2. Var försäkringen gäller 3. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är fordonets verklige civilrättslige ägare och huvudsaklige brukare. Det vill säga att försäkringen avser endast ditt lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare, ägare och huvudsaklig brukare till det försäkrade fordonet. Detta innebär att om du tecknar försäkring för fordonet även om någon annan än du äger det eller är huvudsaklig brukare av fordonet, kan du bli utan ersättning vid till exempel stöld eller skada. Trafikförsäkringen gäller också enligt trafikskadelagen för den som drabbas av skada i följd av trafik med fordonet. Räddningsförsäkringen gäller även för passagerare i fordonet. Rättsskyddsförsäkringen gäller även för fordonets förare. Har du köpt fordonet på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till säljaren (intill säljarens återstående fordran). Har du hyrt (leasat) fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren. Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa länder. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. För att ersättning ska lämnas vid stöld, tillgrepp eller rån av, personbil eller lätt lastbil i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Montenegro, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, Ungern samt Vitryssland ska bilen vara utrustad med ett av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänt elektroniskt stöldskydd (immobilizer). Saknas sådan startspärr lämnas ingen ersättning. Kontakta alltid oss när du ska resa utanför Norden. Ta med fordonets registreringsbevis när du reser utanför Norden. Angående försäkring för avställt fordon, se punkt Fordonsvillkoret gäller för privat bruk av personbill, lätt lastbil, motorcykel, snöskoter, husvagn, lätt släp, EU-moped och moped. Taxi- bud- eller uthyrningsbil omfattas inte. Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din försäkring har. 3.1 Hur kan du kombinera din försäkring Fordon Trafik Delkasko Vagnskada Utökat skydd Personbil Lätt lastbil Motorcykel Snöskoter Husvagn Lätt släp EU-moped Moped 3

4 3.2 Delkasko kan ha följande omfattningar Fordon Brand Glas Stöld Maskin Rättsskydd Räddning Personbil Lätt lastbil Motorcykel Snöskoter Husvagn Lätt släp EU-moped Moped Här nedan anges vilken egendom som försäkringen utom trafikförsäkringen omfattar. Täckningsschemat i punkt 3.5, visar vilka skadehändelser de olika omfattningarna täcker. För vissa fordon gäller dessutom särskilda villkor, se punkt Egendom som är försäkrad Försäkringen (utom trafikförsäkring) omfattar följande egendom: 1. Det fordon som anges i försäkringsbrevet och sådan utrustning som fordonet seriemässigt kunde levereras med i samband med tillverkning. 2. Fast monterat tillbehör till fordonet dvs. utrustning i eller på fordonet som hör till fordonet och som kan anses vara normalt för ett sådant fordon. För personbil, lätt lastbil och husvagn gäller att ersättningen vid stöld av ljud- och bildutrustning är begränsad till kronor. Därutöver ersätts montering med totalt högst kronor. eller lätt lastbil, men inte har hjullås godkända av Moderna Trygghetsförsäkringar. Med hjullås menas låsbara hjulmuttrar/bultar. Begränsningen gäller inte vid stöld av hela bilen. 3. Avmonterad fordonsdel eller tillbehör, om inte annan del eller tillbehör monterats i dess ställe. För personbil, lätt lastbil, husvagn och lätt släp omfattas dock en extra uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet. 3.4 Egendom som inte är försäkrad 1. Mobiltelefon och telefax 2. Band, skivor och magasin till band- respektive skivspelare 3. Utrustning och tillbehör som det enligt lag är förbjudet att använda 4. Hjälm och annan personlig skyddsutrustning om du inte vid samma skadetillfälle också har drabbats av personskada 5. Avmonterad ljud- och bildutrustning som kan användas utanför fordonet. Ersättningen är begränsad till kronor för stöld av hjul (däck med fälg) som är monterade på personbil 4

5 3.5 täckningsschema - försäkrade skadehändelser Det framgår av ditt försäkringsbrev vilka moment som ingår i din försäkring. 1. Försäkringen gäller för: Trafik A. Trafik personskada skada på annans egendom utanför fordonet som uppkommer till följd av trafik med fordonet. ombudskostnader som är nödvändiga och skäliga för att tillvarata din rätt till ersättning om du drabbas av ersättningsbar personskada. För val av ombud, se punkt 8.4. Bestämmelserna som gäller för trafikförsäkringen finns i trafikskadelagen. För skador utomlands tillämpas skadelandets lag. Delkasko B. Stöld C. Räddning Skada genom stöld (innebär att någon tar något som tillhör annan i avsikt att behålla det) tillgrepp (innebär att någon tar fordon som tillhör annan i avsikt att använda det) försök till stöld eller tillgrepp rån (innebär att någon genom att använda våld eller hota om att använda våld tar något som tillhör annan) skadegörelse i samband med ovanstående händelser. Förlust av fordon ersätts om det inte kommer till rätta inom 30 dagar från det du gjort polisanmälan och anmälan till Moderna Trygghetsförsäkringar. Persontransport Resa till hemort i Sverige för förare eller passagerare och privat bagage som inte kan fortsätta resa med fordonet därför att: föraren drabbats av olycksfall, blir plötsligt sjuk eller avlider fordonet skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls och kommer inte till rätta eller kan repareras i rimlig tid för den fortsatta färden. Istället för hemresa kan fortsatt resa ersättas ifall det blir billigare. Fordonstransport vid skada i Sverige, till närmaste lämpliga verkstad om det skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls, eller till fordonets hemort i Sverige om resan måste avbrytas och fordonet måste lämnas kvar för att föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit och ingen medresenär kan köra hem det vid skada utomlands, till fordonets hemort i Sverige om skadan är så allvarlig att den inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta färden. Transport ersätts även om fordonet kommer till rätta sedan resan fortsatt på annat sätt eller om resan måste avbrytas och fordonet måste lämnas kvar för att föraren drabbats av olycksfall, blivit plötsligt sjuk eller avlidit och ingen medresenär kan köra hem det. I sådant fall ersätts också transport av tillkopplat släp. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 och punkt 4.2 Om dessa inte följs se punkt 4.3 Du ska omedelbart meddela Moderna Trygghetsförsäkringar om du krävs på skadestånd och kravet leder till rättegång Det är inte bindande för Moderna Trygghetsförsäkringar om du utan vår tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning Moderna Trygghetsförsäkringar är inte heller bundet av domstolsdom om du inte fullgjort din anmälningsskyldighet. Skada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du vid bedrägeri eller förskingringsbrott genom olovligt brukande (innebär att någon olovligen använder annans fordon som han har i besittning) orsakad av annat fordon 1. När fordonet lämnas ska det vara låst med godkänt stöldskydd. Nyckel får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet och ska i övrigt förvaras aktsamt. Se punkt Låssjälvrisk vid stöld. 2. Tillbehör som förvaras i fordonet ska vara inlåst i detta. 3. Avmonterad fordonsdel eller tillbehör ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av dig. 4. Förkommer nyckel till personbil och lätt lastbil av årsmodell 1999 eller yngre ska dessutom denna omedelbart avkodas i bilens styrbox. Driftstopp på grund av brist på drivmedel Avställt fordon. 5

6 Delkasko D. Glas E. Brand F. Maskin 1. Försäkringen gäller för: skada som består i att vind-, sido- eller bakruta (samt siktskiva på motorcykel eller snöskoter) krossas, genombryts eller spräcks. Skada genom eld som kommit lös blixtnedslag explosion brand som anlagts av tredje man. Med tredje man menas annan än dig själv och som handlat utan ditt samtycke. Skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter. skada som påverkar bilens funktion och berört någon av följande komponenter: motor, grenrör och generator turboaggregat och överladdningsaggregat tändsystem (utom tändstift) kylsystem, oljekylare och laddluftkylare startmotor och värmepaket bränslesystem (utom ledningar, filter och bränsletank) kraftöverföring (utom slitna lamellbelägg och följdskador) styrväxel (utom styrleder) hydraulpump (utom bromssystemets huvud- och hjulcylindrar) bromsservo styr- och reglersystem för ABS klimatanläggning (utom kondensor) system för avgasrening styr- och reglerenhet om felet påverkar någon av ovanstående komponenter antisladd-, antispinn- och chassistabiliseringssystem inklusive dess styrelektronik airbag och styrenhet till airbag samt bältesförsträckare (ersättningsbart även om det inte påverkar bilens funktion). fabriksmonterat elektroniskt stöldskydd inkl. larm (utom central- och dörrlås, nycklar och fjärrkontroll) fabriksmonterad/-t färddator, farthållare, regnsensor, informationsoch kommunikationssystem för data och navigering. Kostnader utöver självrisken för undersökning och demontering i syfte att fastställa om skadan kan ersättas. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Skada som sker när fordonet kolliderar, välter eller kör av vägen. Detta undantag tillämpas inte för snöskoter genom stöld. Sollucka, glastak, lykt-, strålkastar- och spegelglas ersätts inte. Skada genom explosion i motor, avgassystem, däck och slangar trafikolycka även om den uppkommit som en följd av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning. skada orsakad av djur Bil som är äldre än 8 år räknat från första registreringen eller körts mer än km där motoreffekthöjande åtgärder vidtagits av annan än generalagent eller av denne utsedd återförsäljare. Skada eller fel som är vagnskada som beror på uppenbart felaktig reparationsåtgärd som orsakats av köld, väta eller korrosion på komponent som avviker från bilens seriemässiga utförande eller som uppstått pga. användande av sådan komponent på batteri, oavsett motorns drivmedel som fabrikant eller annan svarar för enligt lag, eller som kan ersättas via garantier eller liknande åtaganden. på instrumentgrupp, display samt reglageanordning till dessa. orsakade av djur. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 och punkt 4.2 Om dessa inte följs se punkt 4.3 Anordning som används för att värma eller torka fordonet ska vara godkänd enligt gällande föreskrifter för sitt ändamål. Svetsningsarbete i fordonet får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits, som friläggning och demontering av brännbart material. Brandsläckare ska finnas till hands. Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade. Kostnader för hopsättning och återmontering efter undersökning och demontering, där skadan inte ersätts av försäkringen. Fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service, skötsel m.m. ska följas. Service, reparation eller monteringsåtgärd ska vara fackmannamässigt utförd. Bilen får inte köras så att motor eller kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning. 6

7 Delkasko 1. Försäkringen gäller för: G. Rättsskydd ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och mål. se punkt 8 Vagnskada H. Vagnskada I. Utökat skydd Skada genom trafikolycka annan olyckshändelse utanför fordonet skadegörelse av tredje man Ersättning för hyrbil Kostnad för hyrbil vid ersättningsbar skada Värdesäkring kontantersättning vid skada på bilen Ingen självrisk vid reparation av glasruta räddning utanför Sverige kollision utanför Sverige med utlandsregistrerat fordon (om din försäkring även omfattar vagnskada). Reducerad självrisk vid (om din försäkring även omfattar vagnskada) kollision med djur skadegörelse av tredje man. Utökat delkasko (om din försäkring bara omfattar trafik och delkasko) ersättning vid kollision med djur ersättning vid skadegörelse av tredje man. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar se punkt 9 Skada Skada som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakat skada på bilinredning. på fordonsdel med konstruktions-, fabrikationseller materialfel om skadan orsakats av felet som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll genom rost, frätning, köld, väta eller fukt genom stöld om de komponenter på EU-mopeden som kan vara hastighetshöjande, inte överensstämmer med svenskt typgodkännande som uppkommit på avställt fordon i trafik. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 och punkt 4.2 Om dessa inte följs se punkt 4.3 Fordonets maximilast får inte överskridas. Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet. 7

8 4. säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar 4.1 säkerhetsföreskrifter Du måste se till att: 1. föraren inte är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 2. föraren har det körkort och den ålder som krävs för att köra fordonet 3. fordonet inte används om körförbud meddelats eller inträtt. Vid inträtt körförbud gäller dock försäkringen för närmaste vägen till verkstad eller besiktning 4. fordonet inte används under tävling eller träning för tävling, på inhägnat tävlingsområde eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel street race ) 5. följa de särskilda säkerhetsföreskrifterna som anges i Täckningsschemat punkt samt uppfylla annat åliggande enligt punkt följa säkerhetsföreskrifterna avseende a) utlandsfärd till vissa länder, punkt 2 Var försäkringen gäller b) husvagn, punkt (stöld av vissa föremål) c) husvagn, punkt (vattenskada) d) direktimporterade bilar, punkt 10.6 (stöldskydd) e) snöskoter, punkt 10.2 (nödstopp) f) Harley Davidson och Buell, punkt 10.7 g) skyddsutrustning för förare av motorcyklar med trafikklassning 7 och över, punkt 10.7 h) spårsändarutrustning för personbil med marknadsvärde över kr, punkt avställt fordon inte framförs i trafik 4.2 andra åligganden om försäkringsförhållanden De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen framgår av försäkringsbrevet. 1. Riskökning När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter om sådana förhållanden som: huvudsaklig brukare, årlig körsträcka, antal år med eget fordon, tidigare trafik- och vagnskador, fordonets parkering på natten samt nypriset (gäller bara husvagn). Om de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller ändras måste du anmäla det till oss omedelbart. Om du försummar att anmäla fel i uppgifterna eller annan riskändring avseende någon av ovanstående uppgifter kan ersättningen minskas enligt punkt 4.3. För trafikförsäkring gäller vad som anges i trafikskadelagen 2. Vid skada Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till Moderna Trygghetsförsäkringar så snart som möjligt på telefon Vi har rätt att anvisa räddningskår, reparatör (verkstad och glasmästare) samt uthyrare. Stöld, rån och skadegörelse ska polisanmälas omedelbart efter att skadan har inträffat. Vid begäran från Moderna Trygghetsförsäkringar ska handlingar från polisen skickas in. Skada på älg, ren, rådjur, hjort och tamdjur ska anmälas till ägaren eller jakträttsinnehavaren. Kan denne inte anträffas ska skadan omedelbart anmälas till polisen. Intyg från djurägaren eller polisen ska på begäran skickas till oss. Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för skaderegleringen. Du är skyldig att medverka till besiktning av skadan. 3. Räddningsåtgärder När skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste du så gott du kan försöka hindra eller begränsa skadan. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. 4.3 Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annat åliggande Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges i punkt 4.1, punkt i Täckningsschemat eller annat åliggande enligt punkt 4.2 kan ersättningen vid en skada reduceras med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan anses vara skäligt. Vad gäller upplysningsplikten vid skaderegleringen kan ersättningen reduceras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna eller på förhållandets samband med den inträffade skadan. Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åligganden inte uppfylls är avdraget för skada som berör delkasko eller vagnskada dock som regel enligt tabellen på nästa sida. 8

9 Villkor Säkerhetsföreskrifter Avdrag* Punkt Om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel 100 % Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt 4.2 Punkt B krav 1 Punkt B krav 2 och 3 Punkt B krav 4 Om föraren inte har det körkort eller den ålder som krävs Om fordonet används under körförbud Om fordonet används under tävling och liknande Om avställt fordon framförs i trafik Oriktig uppgift om årlig körsträcka Låskrav, godkänt stöldskydd, förvaring av nyckel Stöld av tillbehör och avmonterad fordonsdel Förkommer nyckel till personbil eller lätt lastbil av årsmodell 1999 eller yngre ska dessutom denna omedelbart avkodas i bilens styrbox. 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % per felaktig körsträckeklass, dock lägst kronor 25 %, samt din självrisk höjs enligt punkt % 25 % Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den försäkrade egendomen. Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnats drabbar det alla som omfattas av försäkringen. För trafikförsäkring gäller vad som anges i trafikskadelagen. Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i samband med skada drabbas den som lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter. 4.4 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet med uppsåt lämnas ingen ersättning till dig. Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet sätts ersättningen ned efter vad som är skäligt. I allvarliga fall betalas ingen ersättning alls. Med ditt handlande likställs handlande av den som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen. Punkt E Punkt F Punkt Säkerhetsföreskrifter för brand Fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service och skötsel m.m. Stöld av vissa föremål ur husvagn 25 % 25 % 50 % 4.5 PSYKISKT STÖRDA OCH BARN Om en psykiskt störd person eller ett barn under 12 år handlat på ett sätt som i sig kan leda till att ersättningen minskas eller inte lämnas får ersättningen inte sättas ned. Punkt 2 Stöldskydd vid utlandsfärd till vissa länder 25 % lägst kronor Punkt 10.6 Stöldskydd till direktimporterade bilar 25 % lägst kronor Punkt 10.7 Förvaring av Harley Davidson eller Buell nattetid Skyddsutrustning vid färd med motorcykel Punkt 10.8 Krav på spårsändare på personbil med marknadsvärde över kr 25 % 25 %. Extra trafiksjälvrisk med 1/10 PBB ** samt 25 % på vagnskadeersättning om det är aktuellt * Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger. ** PBB = Prisbasbelopp 9

10 4.6 ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR Försäkringen gäller inte för skador i nedan angivna situationer, förutom avseende trafikförsäkring där det som anges i trafikskadelagen gäller. Militärt eller polisiärt ändamål När fordonet används för militärt eller polisiärt ändamål. Krig Skador som har samband med krig eller krigsliknande händelser. Har skada genom krig eller krigsliknande händelse inträffat utanför Sverige gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader från oroligheternas utbrott och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. Vi betalar också förlust av fordonet när förlusten beror på att du vid evakuering varit tvungen att lämna kvar fordonet. Samma begränsningar gäller utanför Sverige för resor till och vistelse i länder eller områden som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Atomskador Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess. Virus- och hackerangrepp Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hackerangrepp eller liknande händelse. Dammgenombrott Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte punkt 8 Rättsskydd. Force majeure Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Leverantörsgaranti Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 5. ersättnings- och värderingsregler 5.1 hur vi ersätter Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om skadat fordon ska repareras, ersättas kontant eller återanskaffas, det vill säga inköp av likadant eller närmast motsvarande egendom. Moderna Trygghetsförsäkringar har också rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen alternativt var återanskaffningen ska göras. Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du alltid beställare av en reparation. Det är du som är beställare och betalningsansvarig. Vid reparation ska begagnad likvärdig utbytesdel användas om sådan finns att tillgå. Kontant ersättning grundas på fordonets, se punkt 3.3, värde i allmänna handeln omedelbart före skadan. Motsvarande gäller också vid skada på del av fordon eller tillbehör. Vid förlust av försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl att du äger det förlorade föremålet som vad det är värt och hur gammalt det är. Kravet på sådant styrkande är större ju högre värde föremålet har. OBS! Om fabrikat, modell, ålder och ursprung av utrustning och tillbehör inte kan styrkas med exempelvis originalkvitto/ garantibevis kan det leda till att ersättningen minskas eller bortfaller helt. Moderna Trygghetsförsäkringar övertar äganderätten till fordon, del därav och tillbehör som ersatts. 5.2 detta ersätts inte - kostnad för förbättring eller förändring av fordonet eller utrustning som görs i samband med reparation - merkostnad för reparation av fordon som avsevärt avviker från fabriksutförande - merkostnad på grund av att våra anvisningar om inköpsställe eller transportmedel inte inhämtas eller följs, t.ex. dyrare reparations- eller inköpskostnad - kostnad för lackering som inte motsvarar den som fordonet hade i det seriemässiga utförandet - eventuell värdeminskning efter reparation - normalt slitage när fordonet använts i samband med stöld eller tillgrepp - mervärdesskatt när du eller bilägaren/uthyraren är redovisningsskyldig för sådan - merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar måste fraktas på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte vi särskilt godkänt merkostnaden 5.3 värdering av viss utrustning Viss utrustning, se tabell på nästa sida, värderas till vad det kostar att inköpa ny likvärdig utrustning (nypriset) vid av Moderna Trygghetsförsäkringar anvisat inköpsställe. Du får ersättning med så många procent av nypriset som anges i tabellen på nästa sida. Övrig utrustning ersätts med marknadsvärdet. 5.4 NYVÄRDE PERSONBIL Skadad personbil som tillverkats seriemässigt kan ersättas med ny bil av samma eller likvärdigt fabrikat, typ och årsmodell (nyvärdesersättning). Samtidigt skadad utrustning ersätts med ny om den ingick i bilens inköpspris. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda: 1. Skadan ska ha skett inom ett år från det att bilen registrerades första gången (förregistrering av bilhandlare räknas inte) 2. Du ska ha ägt bilen oavbrutet sedan den registrerades första gången 3. Bilen ska ha körts högst km 4. Skälig reparationskostnad ska beräknas överstiga 50 % av den nya bilens på-gatan-pris vid skadetillfället (inklusive mervärdesskatt). 10

11 Om det finns särskilda skäl har vi rätt att i stället betala skadan kontant med ett belopp som motsvarar vad det skulle kosta oss att anskaffa en ny bil. Ersättningstabell till punkt Värdering av viss utrustning Föremål Ålder i år och ersättning i procent 5.5 BÄRGNING, HÄMTNING Om skada på fordonet är ersättningsbar betalar vi också nödvändig bärgning till närmaste verkstad. Har skadan skett utomlands betalar vi transport till närmaste verkstad i Sverige, om vi anser det nödvändigt. Om stöldförsäkrat fordon återfinns på annan ort än där det tillgripits ersätter vi dig för skäliga hämtningskostnader. Om det finns särskilda skäl kan vi ombesörja hämtning av fordonet. Kostnad för hämtning och hemtransport av fordon ersätts högst med ett belopp som motsvarar fordonets värde. I fråga om oreparerat fordon avses värdet efter skadan. Hemtransport av oreparerat fordon ersätts bara om skadan har skett utomlands. 5.6 TVIST OM VÄRDE Om vi inte kan komma överens om värdet av skada på egendom ska, om vi inte enas om annat, ett utlåtande begäras av en värderingsman som utses av svensk handelskammare. Värderingsmannen ska tillämpa de regler som finns i dessa villkor. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. Ljud- och bildutrustning Bilbatteri Förtält till husvagn Lättmetallfälgar Kapell och tygsufflett Vinterdäck* Däck <1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år < Antal körda km Ersättning i procent standarddäck* Ersättning i procent högfartsdäck* H, V, W, Y och ZR eller mer än 6 år gamla Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala kronor. Om skadan genom värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar dock Moderna Trygghetsförsäkringar hela kostnaden samt det högre ersättningsbeloppet. * En förutsättning är att däcken är funktionsdugliga och har lagstadgat mönsterdjup. 11

12 6. självrisk Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala vid varje skadetillfälle. Självrisken består av en så kallad grundsjälvrisk och en eventuell särskild självrisk. Vald grundsjälvrisk framgår av ditt försäkringsbrev. Övriga grundsjälvrisker anges i tabellen nedan. 6.1 grundsjälvrisk Brand Stöld 1) Glas 2) Räddning 3) Maskin 4) Rättsskydd Vagnskada Personbil och lätt lastbil Trafik Vald självrisk Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning därför ska betalas från flera delar i försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos Moderna Trygghetsförsäkringar, behöver du bara betala en grundsjälvrisk - den högsta. Om trafikförsäkringen gäller med självrisk måste den alltid betalas utöver annan självrisk. Motorcykel Snöskoter Husvagn Lätt släp EU-moped Moped % av skadekostnaden lägst Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk 20% av kostnaderna, lägst Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk 0 0 Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk Vald självrisk 6.2 särskild självrisk För vissa situationer tillämpas även särskild självrisk enligt punkt nedan. 1. Trafikbrott Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 10 % av prisbasbeloppet om föraren: a) kört fordonet utan att ha det körkort som krävs b) är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel c) orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet 2. Ungdomssjälvrisk om under 24 år Om föraren var en annan än du eller din make/maka/sambo/ registrerad partner gäller trafikförsäkringen och vagnskadeförsäkringen för personbil, lätt lastbil, motorcykel och snöskoter med en extra självrisk på kronor om föraren var under 24 år när skadan inträffade. Den extra självrisken gäller inte vid kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbanan. Vid samtidig trafik- och vagnskada dras bara en ungdomssjälvrisk. 3. Låssjälvrisk vid stöld Om de särskilda säkerhetsföreskrifterna enligt punkt 3.5.B.3 (krav 1) i Täckningsschemat inte följs tillämpas vid stöld eller tillgrepp en extra självrisk enligt tabellen på nästa sida. Med godkänt lås menar vi godkänt av Stöldskyddsföreningen (SSF). Särskilda regler 1) Om du haft fler än två stöldskador innevarande försäkringsår och ett försäkringsår bakåt fördubblas din självrisk. 2) Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av oss godkänd reparatör i stället för byte av rutan sänks självrisken till 200 kronor. Självrisk tas inte ut vid reparation om du har tecknat Utökat skydd. 3) Självrisk tas inte ut vid räddning utanför Sverige om du har tecknat Utökat skydd. 4) Den högre självrisken (3 000 kronor) gäller för bil och lätt lastbil som körts mer än km. 12

13 Personbil och lätt lastbil Motorcykel Bilen ska vara låst med ett godkänt stöldskydd Motorcykeln ska vara låst med två skilda godkända lås. Om bygellås eller kätting och lås används ska låset omsluta två av motorcykelns motstående ramdelar, t.ex. de båda gaffelbenen kr kr 8. Glasreparation Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation hos av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd reparatör i stället för byte av rutan sänks självrisken till 200 kronor. EU-moped När mopeden lämnas ska den låsas med ett av oss godkänt lås, till exempel bygel eller kätting och lås. Om bygel eller kätting och lås används ska denna omsluta två av mopedens ramdelar till exempel båda gaffelbenen. Mopedens styrlås är inte godkänt kr 9. Fordon i låst garage Vi tillämpar ingen grundsjälvrisk vid stöld eller tillgrepp av hela fordonet vid inbrott i låst garage som bara du disponerar, undantaget om detta är en säkerhetsföreskrift. Snöskoter Husvagn/Lätt släp När skotern lämnas ska den vara låst med av oss godkänt lås eller låst med kätting och lås klass 3. Är skotern placerad på ett släp ska dessutom släpet vara låst med ett godkänt dragskolås. Frånkopplat släp till snöskoter ska förvaras i låst utrymme. När husvagnen/släpet lämnas ska den/det vara låst med ett godkänt dragskolås. 4. Bristfälliga däck Vagnskadeförsäkring gäller med en extra självrisk på kronor om brister finns på fordonets lagstadgade utrustning avseende däck. Denna extra självrisk tillämpas i den mån bristfälligheten har samband med den inträffade skadan. 5. Larm Är personbil eller lätt lastbil försedd med ett av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänt larm, och detta var i funktion vid skadetillfället, reduceras grundsjälvrisk med 50% vid skada som ersätts enligt punkt 3.5 B Stöld i Täckningsschemat. Självriskreduceringen gäller inte vid stöld av avmonterad fordonsdel eller tillbehör förvarade på annan plats än inlåst i fordonet. 6. Elektroniskt stöldskydd (immobilizer) och spårningssystem Är person- eller lätt lastbil försedd med av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänt elektroniskt stöldskydd (immobilizer) eller spårningssystem med larmcentralkoppling, och denna var i funktion vid skadetillfället, tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld eller tillgrepp av hela fordonet kr kr 7. Maskinskada Självrisken för maskinskada tillämpas för i Täckningsschemat uppräknade komponenter var för sig. Den högre självrisken som anges i tabell Grundsjälvrisk Delkasko punkt 6.1 gäller för personbil och lätt lastbil som har körts mer än km. Maskinskada ersätts inte för personbil eller lätt lastbil som är äldre än åtta år från första registreringen eller som har körts mer än km. Om ditt fordon har direktimporterats till Sverige gäller maskinskadeförsäkringen med en extra självrisk på kronor. Med direktimporterat fordon avses sådana fordon som inte har importerats till Sverige av tillverkaren eller av denne utsedd generalagent i Sverige. 10. Motorcykel Vid färd med motorcykel med trafikklassning sju och över krävs av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd skyddsutrustning, annars tillämpas en extra trafiksjälvrisk om 1/10 av Prisbasbeloppet. 11. Förhöjd självrisk motorcykel Om föraren var någon annan än försäkringstagaren, dennes maka/make, sambo eller registrerad partner när skadan inträffade höjs självrisken med kronor på vagnskadeförsäkringen. 13

14 7. premiestegen 8. rättsskydd 7.1 inplacering När du tecknar en försäkring för en personbil, lätt lastbil eller motorcykel, placeras du på ett steg på premiestegen, som vi beräknar utifrån bland annat antal sammanhängande år med körkort till fordonet. 7.2 Så regleras ditt premiesteg För varje skadefritt försäkringsår i Moderna Trygghetsförsäkringar flyttas du vid huvudförfallodagen upp ett steg på premiestegen tills du når steg 12 som är det högsta. Vid varje skada som medför utbetalning från trafik- eller vagnskada flyttas du ner två premiesteg vid nästa huvudförfallodag. Du flyttas inte ner något steg om skadan uppkommer vid: - skada som ersätts via delkasko - besiktning av fordonet av polisman eller annan behörig - kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan - skadegörelse av tredje man - annan skada då du kan bevisa att någon annan än du själv eller föraren av ditt fordon ensam vållat skadan. 7.3 premiefördel Din första skada på försäkringen medför inte att du flyttas ner på premiestegen om: - du har kört skadefritt* de första två åren efter att du har tecknat försäkringen i Moderna Trygghetsförsäkringar och - du står på premiesteg 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 när skadan uppkommer. *Med skadefritt menas, att det inte har varit trafik- eller vagnskador som har medfört utbetalning från Moderna Trygghetsförsäkringar. 8.1 vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. 8.2 vad försäkringen gäller för Rättsskyddet gäller för tvist, där du själv är part, som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Om tvisten prövas av nämnd, annan myndighet eller annan instans än ovan nämnda gäller försäkringen inte för den prövningen. Försäkringen gäller för brottmål där den försäkrade misstänks, åtalas eller slutligen döms för: - vårdslöshet i trafik - vållande till annans död - vållande till kroppsskada eller sjukdom. 8.3 vad försäkringen inte gäller för Försäkringen gäller inte för: - tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel länsstyrelse, länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten - tvister som vid rättslig prövning ska handläggas som så kallade småmål. Med småmål menas tvister där värdet av vad som yrkas inte överstiger kronor. Beloppsbegränsningen gäller även för tvister utomlands. Tvist med Moderna Trygghetsförsäkringar om försäkringsavtalet omfattas dock - tvister som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av registrerat partnerskap, upplösning av samboförhållande eller frågor som aktualiseras i sådant sammanhang - tvister som avser anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet - brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa gärningar, till exempel rattfylleri, grovt rattfylleri eller olovlig körning. Försäkringen gäller inte heller för tvist som avser skadestånd eller anspråk på grund av att den försäkrade begått eller misstänks ha begått sådana gärningar - tvister där du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad - tvister som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnader kan lämnas genom trafikförsäkring - tvister som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyldigheten kan omfattas av trafikförsäkring - tvister som har samband med överlåtna krav. 8.4 ombud För att försäkringen ska gälla krävs att du anlitar ett ombud. Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din bostadsort eller den ort där förhandling sker. Ditt ombud ska vara advokat eller biträdande jurist anställd på advokatbyrå. Du kan även anlita annat lämpligt ombud under förutsättning att denna efter en lämplighetsprövning godkänts av Moderna Trygghetsförsäkringar. Vi har rätt att påkalla skiljedom rörande skäligheten av det anlitade ombudets arvode och kostnader. Vi har även rätt att begära prövning av skäligheten av advokats eller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråk hos Försäkringsförbundets Nämnd för Rättskyddsfrågor (FNR). 8.5 vilka kostnader som försäkringen ersätter Moderna Trygghetsförsäkringar ersätter endast nödvändiga och skäliga kostnader som du inte kan få betalda av din motpart eller av staten. Försäkringen ersätter: - ombuds arvode och omkostnader - kostnader för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt - kostnader för nödvändiga utredningar som ditt ombud beställt - kostnader för bevisning i rättegång och skiljeförfarande - expeditionskostnader i domstol - rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten - rättegångskostnader som du vid förlikning har åtagit dig att 14

15 betala till din motpart, under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade fullföljts. Ersättning lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättshjälpsområdet. Som huvudregel utbetalas arvode och annan ersättning då ärendet har slutredovisats till Moderna Trygghetsförsäkringar. Allmänt a conto kan dock utbetalas om det finns skäl till det med hänsyn till det arbete som lagts ned i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas. Betalning a conto sker inte oftare än en gång i halvåret. 8.6 vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Försäkringen ersätter inte: - värdet av försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra omkostnader som försäkrad har haft - kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal - kostnader för skiljemän - merkostnader som beror på att du har anlitat flera ombud eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl - kostnader som i avvaktan på prövning av liknande mål inte ersätts enligt 10 9 punkten rättshjälpslagen. Har du tillerkänts ersättning i form av skadestånd som också får anses täcka ombudskostnader och övriga kostnader, får du inte ersättning från försäkringen för dessa kostnader. 8.7 självrisk och högsta ersättningsbelopp Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock lägst kronor. Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är kronor. En tvist anses föreligga om: - två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist - flera tvister avser samma angelägenhet - yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter. Således kan en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. 8.8 När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd 1. Huvudregel Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten eller misstanken om brott uppkommer och om den då gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits i Moderna Trygghetsförsäkringar. Om du tidigare har haft samma slags rättsskyddsförsäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den. 2. Om du inte har haft försäkring i två år Om du när tvisten uppkommer har försäkring i Moderna Trygghetsförsäkringar men inte har haft den så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott inträffat sedan din nu gällande försäkring trätt i kraft. 3. Om din försäkring har upphört Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer på grund av att försäkringsbehovet upphört kan du trots detta få rättsskydd om försäkringen var i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott och det därefter inte gått längre tid än tio år. 9. utökat skydd Detta är en tilläggsförsäkring. Av försäkringsbrevet framgår om Utökat skydd ingår. Utökat skydd gäller endast för personbil och lätt lastbil som är minst trafik- och delkaskoförsäkrad hos Moderna Trygghetsförsäkringar. Upphör delkaskoförsäkringen att gälla så upphör också Utökat skydd. Vad försäkringen gäller för Rätt till: - hyrbil enligt punkt värdesäkring enligt punkt ingen självrisk enligt punkt reducerad självrisk enligt punkt utökat delkasko enligt punkt hyrbil Om bilen inte kan användas på grund av händelse som är ersättningsbar enligt punkt 3.5 B, D, E, F och H i Täckningsschemat eller vagnskadegaranti lämnas ersättning antingen för kostnad för hyrbil eller kontant ersättning. Kostnad för hyrbil ersätts med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för standardutrustad bil av motsvarande storlek. Merkostnad för självriskreducering, drivmedel, färjebiljetter, trängselavgift, vägtull och liknande för hyrbilen betalas av dig. Bilen ska hyras hos ett biluthyrningsföretag anvisat av Moderna Trygghetsförsäkringar. Istället för hyrbil kan kontantersättning lämnas med 125 kronor per dag för personbil och 150 kronor per dag för lätt lastbil. Du kan växla mellan hyrbil och kontantersättning under avbrottstiden. Ersättning lämnas för den tid som är skälig för att reparera bilen. Har skadan inträffat utanför Sverige lämnas ersättning för den tid som är skälig med hänsyn till den fortsatta resan. Vid återresa till hemorten ska färdvägen om möjligt anpassas så att egen bil kan avhämtas om den är färdigreparerad. Oavsett var skadan inträffat lämnas ersättning för högst 45 dagar. 15

16 Om bilen inte ska repareras utan lösas in lämnas ersättning i högst 14 dagar efter meddelat inlösenbesked. Ersättning lämnas inte - för dag som förloras genom dröjsmål från din sida - i de fall stilleståndsersättning erhålls från trafikförsäkring - om bilen vid skadetillfället var avställd eller belagd med körförbud. 9.2 värdesäkring Om bilen skadas och skadan ersätts genom bilens vagnskadeförsäkring i Moderna Trygghetsförsäkringar och om reparationskostnaden uppgår till minst kronor, får du kontant ett belopp som motsvarar 10 % av reparationskostnaden, dock högst kronor. Ersättning lämnas endast om bilen repareras. 9.3 ingen självrisk Grundsjälvrisk enligt punkt 1 tas inte ut vid: - reparation i stället för byte av glasruta enligt punkt 3.5 D Glas i Täckningsschemat - räddning utanför Sverige enligt punkt 3.5 C Räddning i Täckningsschemat - vid kollision utanför Sverige med annat identifierat utlandsregistrerat motorfordon och om uppkommen vagnskada på ditt fordon är ersättningsbar enligt punkt 3.5 H Vagnskada i Täckningsschemat. (Om din försäkring även omfattar vagnskada). 9.4 reducerad självrisk Grundsjälvrisk enligt punkt 1 vid vagnskada (om din försäkring omfattar vagnskada) reduceras med högst kr om bilen skadas vid: - kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan - skadegörelse av tredje man. 9.5 utökat delkasko Har du delkasko, men inte vagnskadeförsäkring hos Moderna Trygghetsförsäkringar, lämnas ersättning för reparation av bilen med högst kronor om bilen skadas vid: - kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan - skadegörelse av tredje man - kollision utanför Sverige med annat identifierat utlandsregistrerat motorfordon och om uppkommen vagnskada på ditt fordon är ersättningsbar enligt punkt 3.5 H Vagnskada i Täckningsschemat. Ersättning lämnas inte om bilen inte repareras. Se även punkt 4.2 om din skyldighet att anmäla skadan. 10. särskilda villkor för vissa fordon 10.1 Bil och motorcykel äldre än 30 år Gäller personbil, lätt lastbil eller motorcykel som är äldre än 30 år. Ersättningen lämnas med högst: kronor för personbil och lätt lastbil kronor för motorcykel. Oavsett dessa maximala ersättningsbelopp gäller punkt 5 Ersättnings- och värderingsregler snöskoter Före start av skoterns motor och under färd ska skoterns nödstopp vara satt i funktion. Om detta inte följs minskas som regel ersättningen med 20 %, dock minst kronor. Vid skada på drivband värderas drivbanden till återanskaffningskostnad minskad med slitageavdrag på 10 % per körda km. Försäkringen omfattar även släp och gäller med samma omfattning som för snöskotern då det är tillkopplat. Detta gäller även då släpet är frånkopplat under förutsättning att det förvaras i låst utrymme, se punkt Ersättningen för släp är maximerat till kronor husvagn 1. Personligt lösöre Personligt lösöre högst kronor: - avsett enbart för privat bruk - förvarat i fordonet - som tillhör dig eller någon i ditt hushåll. omfattas vid ersättningsbar skada enligt B Stöld, E Brand eller H Vagnskada i Täckningsschemat samt vid vattenskada enligt punkt Se även punkt 4.2 om din skyldighet att anmäla skadan. 1.1 Försäkringen gäller inte för - pengar, frimärken och värdehandlingar (t.ex. aktier, obligationer, checkar, biljetter och kuponger) 16

17 - antikviteter, konstverk och äkta mattor - motordrivet fordon, motorbåt eller segelbåt (även vindsurfingbräda) och delar av eller utrustning till sådana. 1.2 Undantag och säkerhetsföreskrifter vid stöld a) Vid stöld gäller försäkringen endast om skadan skett genom inbrott i fordon, såvida inte hela fordonet tillgripits. Fordonet ska vara låst. b) För nedanstående lösöre lämnas ersättning endast om skadan skett under resa utanför hemorten, och i fråga om stöld endast om fordonet i samband med resan inte lämnats obebott mer än ett dygn. Begränsningen gäller även om stölden hänt under första dygnet och gäller för följande föremål. - föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, samt vapen, vin och sprit. Samlad ersättning per skadetillfälle: högst kronor - fick- och armbandsur - päls, pälsverk - kameror, optik, projektorer, kikare och musikinstrument - radio, TV, band- och skivspelare och tillbehör till sådan utrustning vilken inte är fast monterad och konstruerad för att användas i fordonet - dator, telefon, telefax och tillbehör till sådan utrustning. Om föreskrifterna i punkt a och b inte följs kan ersättningen vid skada minskas enligt punkt Vattenskada Vagnskadeförsäkringen omfattar utöver vad som sägs i Täckningsschemat under H. Vagnskada - skada genom oberäknad utströmning av vatten från fordonets tank eller ledningssystem. 2.1 Undantag - Ersättning lämnas inte om skadan orsakas av köld - Samlad ersättning för vattenskada på husvagn och lösöre är högst kronor. 2.2 Säkerhetsföreskrifter Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas enligt punkt Semesteravbrott Om både dragbil och husvagn är försäkrade hos Moderna Trygghetsförsäkringar omfattar försäkringen även rätt till ersättning för semesteravbrott om husvagnen inte kan användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt delkasko- eller vagnskadeförsäkringen, och skadan medför avbrott av påbörjad semesterresa. Ersättning lämnas med 200 kronor/dygn för den tid fordonet inte kunnat användas, längst 21 dygn från och med skadedagen. Ersättning lämnas inte för dygn som förloras genom dröjsmål från din sida. Den självrisk som gäller för respektive försäkringsform (brand-, stöld- eller vagnskadeförsäkring) dras av från sammanlagd ersättning för skadan och avbrottet avställt fordon Försäkringen gäller endast för personbil eller lätt lastbil som är avställt i Vägtrafikregistret, uppställt i Sverige och inte brukas. Försäkringen gäller under avställningstiden, enligt punkt 3.5 i Täckningsschemat, med samma täckning som din försäkring hade redan innan avställningen, men med följande begränsade omfattningar: Delkasko Det framgår av ditt försäkringsbrev gällande vid avställningen om din försäkring omfattar delkasko. - A. Stöld - B. Glas - C. Brand - D. Rättsskydd Vagnskada Det framgår av ditt försäkringsbrev gällande vid avställningen om din försäkring omfattar vagnskada. - Vagnskada, exklusive trafikolycka (kollision). Utökat skydd Det framgår av ditt försäkringsbrev gällande vid avställningen om din försäkring omfattar Utökat skydd. - Värdesäkring enligt punkt Ingen självrisk vid reparation av glasruta enligt punkt Reducerad självrisk med högst kronor vid skadegörelse av tredje man (om din försäkring innan avställningen omfattar vagnskada) enligt punkt Ersättning för reparation av bilen med högst kronor vid skadegörelse av tredje man (om du innan avställningen varken har vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring i Moderna Trygghetsförsäkringar) enligt punkt 9.5. Självrisk enligt punkt 1 tillämpas även under avställningstiden Årsförsäkring (snöskoter, Motorcykel och EU-moped) Försäkringen för din snöskoter, motorcykel eller EU-moped är en årsförsäkring det vill säga den gäller med samma omfattning året runt utan premieåterbetalning vid avställning. Trafikförsäkring ingår oavsett om du ställer av fordonet hos Vägtrafikregistret eller inte. Uppsägning innan huvudförfallodagen kan göras endast vid försäljning eller skrotning av fordonet Säkerhetsföreskrift avseende direktimporterade personbilar (gäller inte bilar som tagits in i landet som flyttgods) Direktimporterade personbilar som är yngre än nio år ska vara utrustade med ett av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänt elektro-niskt stöldskydd (immobilizer) där koderna är lagrade i bilens dator. Där gäller att auktoriserad märkesverkstad ska radera de koder i bilens dator där ägaren inte har motsvarande 17

18 nycklar. Vid stöld eller tillgrepp av bilen ska intyg om godkänd nyckelkontroll uppvisas. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas enligt punkt Säkerhetsföreskrifter avseende motorcykel Motorcyklar av märkena Harley Davidson och Buell ska under nattetid på hemorten försvaras i låst, enskilt utrymme. Det enskilda utrymmet får endast disponeras av dig som försäkringstagare eller din familj. Om detta inte följs minskas ersättningen med 25 % vid stöld/tillgrepp eller försök till stöld/tillgrepp av motorcykel. Förare av motorcykel med trafikklassning sju och över ska vid färd med fordonet bära av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd hjälm, ryggskena och skyddsdräkt med CE-godkända skydd samt godkända handskar och stövlar. Om dessa krav ej uppfylls tillämpas en extra trafiksjälvrisk om 10 % av PBB samt en nedsättning med 25 % av vagnskadeersättningen om vagnskadeförsäkring finns Särskilt stöldskydd spårsändarutrustning för personbil Har personbilen ett marknadsvärde över kronor ska utöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med en av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd spårsändarutrustning som är i funktion. Om du bryter mot säkerhetsföreskriften minskas ersättningen vid stöld/tillgrepp eller försök till stöld/tillgrepp av personbilen enligt punkt allmänna villkor För denna försäkring gäller vad som står i försäkringsbrevet med därtill hörande handlingar och detta försäkringsvillkor, Trafikskadelagen (1975:1410) och Försäkringsavtalslagen (2005:104). Svensk lag tillämpas på avtalet försäkringstiden Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den tecknades. Försäkringens förnyas automatiskt för ett år om inte uppsägning har gjorts av dig som försäkringstagare eller av oss. Den förnyade försäkringen börjar löpa när tiden för den tidigare försäkringen går ut. Har du tecknat motsvarande försäkring hos annat försäkringsbolag, förnyas inte försäkringen. Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har upphört eller om någon annan liknande omständighet har inträffat. Vi kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot Moderna Trygghetsförsäkringar eller annars om det finns synnerliga skäl. Vid uppsägning under försäkringstiden har du rätt att få tillbaka den del av premien som avser tiden efter upphörandet ändring av premie eller andra villkor Ändring av premie eller villkor kan vi göra i samband med förnyelse av försäkringen. Du måste före ändringsdagen meddela oss om du inte accepterar ändringarna och därför vill upphöra med försäkringen betalning av premie Premien för ny försäkring eller utökning av försäkring (tilläggspremie) ska betalas inom 32 dagar efter att Moderna Trygghetsförsäkringar sänt premiekravet. När försäkringen ska förnyas ska den nya premien betalas senast när den nya försäkringstiden börjar. Premien måste dock betalas inom en månad från det att Moderna Trygghetsförsäkringar sänt premiekravet. Om premien inte betalas i rätt tid meddelar Moderna Trygghetsförsäkringar skriftligen att försäkringen upphör 14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla dröjsmålsränta Vi ersätter skador så snart det är möjligt. Om utredningen drar ut på tiden kan vi betala ersättning i förskott. Skulle det ändå, trots att du gjort vad som åligger dig, dröja mer än en månad innan du får ersättning får du ränta på det belopp du är berättigad till. Dröjsmålsräntan beräknas enligt 6 räntelagen. Under polisutredning eller värdering betalar vi ränta enligt riksbankens referensränta återkrav I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada, övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan. För trafikförsäkring gäller vad som anges i trafikskadelagen dubbelförsäkring Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än vad som sammanlagt svarar mot skadan. Är summan av ansvarsbeloppen större än skadan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen Preskription Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot Moderna Trygghetsförsäkringar inom tre år från det du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Om du anmält skadan till oss inom den tid som angetts i stycket ovan har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan mot Moderna Trygghetsförsäkringar räknat från den dag då vi meddelat dig vårt slutliga beslut i ersättningsfrågan. För trafikförsäkring gäller vad som anges i trafikskadelagen. 18

19 11.8 skaderegistrering Moderna Trygghetsförsäkringar äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring 11.9 Personuppgiftslagen (PuL) De personuppgifter du lämnar till Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring, behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som kund eller som visar intresse för att bli kund men kan även erhållas från annat bolag inom koncernen eller från våra samarbetspartners. Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, tex SPAR. Moderna Försäkringar kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig. Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig eller religiös tillhörighet, vissa ekonomiska förhållande och hälsotillstånd. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för analyser, affärs- och metodutveckling, samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för dessa ändamål även komma att lämnas ut till samarbetspartners och andra bolag inom koncernen. Vidare kan uppgifter om en försäkring hos oss komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen. Uppgifter kan enligt lag behöva utlämnas till myndigheter. Vi säljer inte personuppgifter till företag. Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av person- numret inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling) för vissa försäkringar. Vi kontrollerar även om du har några betalningsanmärkningar. Genom att du lämnar personnummer samtycker du till detta och efterföljande behandling av personuppgifterna. Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Vid behandling av personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga integriteten. Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring (org nr ) är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig, Box 7830, Stockholm. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text. 19

20 12. kontakt och omprövning KONTAKT Vid skada kontakta Moderna Trygghetsförsäkringar på telefon OMPRÖVNING AV ÄRENDE Ta alltid först kontakt med den skadereglerare eller annan medarbetare som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om du fortfarande inte är nöjd efter att du fått besked från ansvarig chef har du möjlighet att få ditt klagomål prövat i Moderna Försäkringars Överprövningsnämnd. Moderna Försäkringar Överprövningsnämnden Box Stockholm Telefax Konsumenternas Försäkringsbyrå Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Postadress: Box 24215, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108 Telefon: Hemsida: Trafikskadenämnden Nämnden prövar frågor som rör trafikskadeersättningar för personskada. Nämnden handlägger främst frågor om ersättning vid invaliditet och dödsfall. Nämnden kan även pröva ärenden som avser ersättning för personskada när den skadeidande begär. Postadress: Box 24048, Stockholm Telefon: Stockholm Hemsida: Försäkringsgivare Tryg Forsikring A/S Danmark Postadress: Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark CVR nr: Ballerup Hemsida: Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Du kan även vända dig till ARN:s särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad. Postadress: Box 174, Stockholm Telefon: Hemsida: Domstol Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, t.ex. om förenklat rättegångsförfarande. 20

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. ðviktiga begränsningar Motorfordon För- och efterköpsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01)

Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01) Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2009-02-01 (Motor 2009-02-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...4

Läs mer

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G MOTORFORDONSFÖRSÄKRING

F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G MOTORFORDONSFÖRSÄKRING F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R A U R O F Ö R S Ä K R I N G MOTORFORDONSFÖRSÄKRING 2007-11-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VILLKOR...3 Fordonsklasser... 3 Försäkringstid... 3 Betalningsvillkor...

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor AKF-M Gäller från 2015-07-01 Villkor Motorförsäkring 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Villkor MF50. Motorfordonsvillkor. Gäller från 2009-01-01

Villkor MF50. Motorfordonsvillkor. Gäller från 2009-01-01 Villkor MF50 Motorfordonsvillkor Gäller från 2009-01-01 Trafikljus i villkoret För att beskriva de olika avsnitten i villkoret finns trafikljus till din hjälp. Rött ljus Visar vad försäkringen inte gäller

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab.

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Allt börjar i Trollhättan. Varje gång en ny Saab ligger på ritbordet i Trollhättan åker vi dit. Vi vet var lås ska placeras för att minska inbrottsrisken,

Läs mer

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring

Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Sveland Husbil och Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Din husbil ska försäkras från dag ett När du köper husbil ska du tänka på att teckna försäkring direkt,

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Villkoren gäller från 2008-11 Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 www.modernaforsakringar.se/foretagsmotor

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad 2 Bilhandel och bilverkstad Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Försäkring HusbilBAS och HusbilPLUS

Försäkring HusbilBAS och HusbilPLUS Förköpsinformation Försäkring HusbilBAS och HusbilPLUS Hos oss kan du få allt från ett gott grundskydd till ett mer omfattande skydd för din husbil, dig själv och dina medtrafikanter. Välj mellan HusbilBAS

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor If rulla vidare-försäkring för Mazda-ägare, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor Bil, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan du snabbt och enkelt informera dig om det väsentligaste innehållet i försäkringen.

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01

Husvagns- och husbilsförsäkring. Gäller från 2016-01-01 HUSVAGNS- OCH HUSBILSFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Husvagns- och husbilsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Husvagns- och husbilsförsäkring Med vår husvagns- och husbilsförsäkring får du ett bra

Läs mer

Stor Personbilsförsäkring

Stor Personbilsförsäkring Stor Personbilsförsäkring Annlegsmaskin Taxi Bil Auto Campingbil Campingvogn Ulykke Arbeidsulykke Ufør Hytte Hus Næringseiendom Avbrudd Ansatt Prosjet Vår stora bilförsäkring ger ett extra bra skydd för

Läs mer

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning.

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil

Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Produkt- och förköpsinformation Bil och Lätt lastbil Försäkringen för bil och lätt lastbil kan du anpassa till just dina behov och körvanor. Du kan välja allt från den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din försäkring har. Följande moment kan ingå:

Det framgår av ditt försäkringsbrev vilken omfattning din försäkring har. Följande moment kan ingå: 1 Detta är villkoren för Paydrives bilförsäkring betala som du kör. Tillsammans med förköpsinformationen och försäkringsbrevet beskriver de vad som gäller för din försäkring. Dessa dokument tillämpas med

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Motorcykel. Försäkringsvillkor 1 januari 2015

Motorcykel. Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Motorcykel Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Innehåll Översiktlig information... 4 Allmänna försäkringsvillkor...6 Vilka fordon villkoren gäller för...6 Vad som ingår i försäkringen...6 Var försäkringen

Läs mer

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Villkorssammanfattning Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5

Läs mer

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN? BILFÖRSÄKRING Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014

Lexus In Business Bilförsäkring. 1 oktober 2014 Lexus In Business Bilförsäkring 1 oktober 2014 2 Foto: Andreas Lind 3 Säkert på väg Har ditt företag en Lexus? I så fall låter du säkert en auktoriserad Lexus-verkstad serva din bil. Och på samma sätt

Läs mer

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Försäkringsvillkor för Taxi Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se Org.nr. 516403- - -nr. 24260666 Klausdalsbrovej Detta försäkringsvillkor utgör en

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015.

Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015. Sammanfattning av Försäkringsvillkor bil, företag, december 2015. Detta är en sammanfattning av villkoret för bilförsäkring. Här kan ni snabbt och enkelt få information om det väsentligaste innehållet

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer