ARBETSKRAFTSBAROMETERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSKRAFTSBAROMETERN"

Transkript

1 ARBETSKRAFTSBAROMETERN 16 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1

2 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar Statistik per utbildningsområde: PEDAGOGIK OCH LÄRARUTBILDNING...1 SAMHÄLLSVETENSKAP OCH JURIDIK...18 TEKNIK OCH TILLVERKNING...24 NATURVETENSKAP, LANT- OCH SKOGSBRUK, DJURSJUKVÅRD...36 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIAL OMSORG...42 ÖVRIGA UTBILDNINGAR...52 Könsfördelning, andel 6+ och antal examinerade...54 Löner...56 Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till beslutsfattare, forskare och allmänhet. All officiell statistik finns på Adress: SCB, Box 243 Besöksadress: Karlavägen 1, Stockholm Klostergatan 23, Örebro Följ oss på Facebook och Instagram FRÅGA OSS OM STATISTIK! Statistikservice tfn: e-post: Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro 16:12

3 SKA DU VÄLJA UTBILDNING? ELLER VILL DU BARA FÅ MER INFORMATION OM VILKA UTBILDNINGAR SOM ARBETSMARKNADEN HAR BEHOV AV? Arbetskraftsbarometern visar hur arbetsgivarna själva har svarat på frågor om vilka utbildningar som har brist på arbetssökande och inte. Det gör att informationen om vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden kommer direkt från de som står för rekryteringen. I 16 års Arbetskraftsbarometer är det tydligt att bristen på personal inom utbildningsområdet samt hälso- och sjukvården fortsätter att vara stor. Samtidigt som många arbetsgivare rapporterar brist på personal har de också gjort bedömningen att de kommer öka antalet anställda på tre års sikt. VÄLKOMMEN att ta del av statistiken i årets Arbetskraftsbarometer! PS. Om du vill få fler siffror än de som publiceras i denna folder, finns de att hämta gratis på 3

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för samordningen av Sveriges officiella statistik, som vi gör på uppdrag av regering och riksdag. SCB är politiskt obundna och fria från påverkan. Alla får tillgång till vår statistik samtidigt när vi publicerar ny statistik på scb.se vardagar kl 9.3. Vår statistik används som underlag till beslut, forskning och debatt. TACK TILL ALLA SOM LÄMNAT UPPGIFTER! Företag, sjukhus, skolor och andra verksamheter lägger ner mycket tid på att lämna uppgifter till Arbetskraftsbarometern. Det är tack vare de svaren som elever, studenter, högskolor, politiker och andra kan veta vilka behov arbetsmarknaden har av utbildad arbetskraft. 4

5 DET HÄR ÄR ARBETSKRAFTS- BAROMETERN Arbetskraftsbarometern är en undersökning som frågar arbetsgivarna om deras behov av utbildad arbetskraft, idag och de närmaste åren. Frågorna som ställs handlar om hur tillgången på arbetssökande har sett ut det senaste året, och om arbetsgivarna tror att antalet anställda kommer förändras på ett och tre års sikt. Undersökningen har genomförts varje år sedan FAKTA Urval: cirka 7 arbetsställen Omfattning: 72 utbildningar Referensperiod: september 15 augusti 16 Svarsfrekvens: 73 procent Vilken kompetens behövs? Vilken utbildning ska jag välja? Civilingenjör kanske? Hur ser det ut på arbetsmarknaden? Behov idag? Sjuksköterska? Behov i framtiden? 5

6 UTBILDNING inte samma sak som yrke I Arbetskraftsbarometern är det arbetsgivarnas efterfrågan på utbildningar som undersöks. Men en utbildning kan leda till många olika yrken. Till exempel kan civilingenjörer i industriell ekonomi ha väldigt olika arbetsuppgifter. Även agronomer och samhällsvetare arbetar inom ett stort antal yrken. Personer som utbildat sig till tandläkare, veterinärer och bibliotekarier arbetar däremot i stor utsträckning i just de yrkena. TANDLÄKARUTBILDADE ARBETAR SOM JUST TANDLÄKARE Yrkesspridning bland förvärvsarbetande år Procent Tandläkare Universitets- och högskollärare Chefer Övriga yrken MEDAN CIVILINGENJÖRER I INDUSTRIELL EKONOMI FINNS INOM MÅNGA OLIKA YRKEN Yrkesspridning bland förvärvsarbetande år Procent 3 1 Chefer Organisationsutvecklare Dataspecialister Säljare, inköpare, mäklare Företagsekonomer och Ingenjörer tekniker Civ.ing, elektronik och teleteknik Civ.ing, maskin Övriga civing Marknadsanalytiker och marknadsförare Övriga yrken 6

7 Hur vanliga är utbildningarna? Antal förvärvsarbetande efter utbildningsgrupp, 14 Barn- och fritid* Fritidspedagog Speciallärare och specialpedagog Förskollärare Grundskollärare: Tidiga år Grundskollärare: Senare år, matematik/no Grundskollärare: Senare år, språk/so Gymnasielärare: Matematik/naturvetenskap Gymnasielärare: Historia/samhällsvetenskap Gymnasielärare: Språkvetenskap Bildlärare Idrottslärare Musiklärare Bibliotekarie Ekonom Journalist Jurist Personal- och beteendevetare Programmerare och systemvetare Psykolog Samhällsvetare Bygg* Dator- och kommunikationsteknik* Elteknik* Fordon* Industriteknik* Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik* Automation* VVS* Arkitekt Civilingenjör: Byggnadsteknik Civilingenjör: Elektronik/datateknik/automation Civilingenjör: Energi- och elektroteknik Civilingenjör: Industriell ekonomi, organisation Civilingenjör: Kemi-/bioteknik Civilingenjör: Lantmäteri Civilingenjör: Maskin-, fordons- och farkostteknik Civilingenjör: Material- och geoteknik Civilingenjör: Teknisk fysik Högskoleingenjör: Byggnadsteknik Högskoleingenjör: El/elektroteknik/datateknik Högskoleingenjör: Kemi-, bio- och materialteknik Högskoleingenjör: Maskin-, fordons-, farkostteknik Naturbruk* Biolog Fysiker Kemist Agronom Lantmästare Jägmästare och skogsvetare Skogsingenjör, skogsmästare och skogstekniker Veterinär Vård- och omsorg* Socionom Arbetsterapeut Sjukgymnast/Fysioterapeut Receptarie Apotekare Biomedicinsk analytiker Barnmorska Distriktssköterska Sjuksköterska: Grundutbildning Sjuksköterska: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård Sjuksköterska: Övrig specialistutbildning Läkare Tandhygienist Tandsköterska Tandtekniker Tandläkare Restaurang* Transport* Religionsvetare och teologer * gymnasienivå 41 % av de som jobbar har någon av utbildningarna som undersöks i Arbetskraftsbarometern. Industriteknik är den utbildning där det finns flest män. Inom omvårdnad finns flest kvinnor antal 7

8 LÄGET PÅ ARBETSMARKNADEN Under den tidsperiod som årets Arbetskraftsbarometer omfattar, september 15 till augusti 16, fortsatte läget på den svenska arbetsmarknaden att förbättras. Antalet sysselsatta ökade och antalet arbetslösa fortsatte att minska. Från tredje kvartalet 15 till tredje kvartalet 16 minskade arbetslösheten från 6,5 procent till 6,3 procent i åldern år. Av de arbetslösa var 182 män och 153 kvinnor. Under tredje kvartalet 16 uppgick antalet sysselsatta i åldern år till per- soner. Det motsvarar en ökning med 49 sedan tredje kvartalet 15. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 67,9 procent. Det senaste året har sysselsättningen framför allt ökat inom finansiella verksamheter och företagstjänster. Inom detta område var det 23 8 fler som arbetade tredje kvartalet 16 jämfört med motsvarande kvartal 15. Källa: SCB (Arbetskraftsundersökningarna, AKU) STÖRST BRIST PÅ INOM SKOLA OCH VÅRD De senaste åren har bristen på lärare och pedagoger varit utbredd. I årets Arbetskraftsbarometer rappor terar arbetsgivarna brist på nio av tretton utbildningar inom utbildningssektorn. Störst brist på nyutexaminerade är det på lärare mot grundskolans senare år med inriktning matematik och naturvetenskap, där hela 96 procent av arbetsgivarna upplevt brist på nyut examinerade. Bristen är även stor på förskollärare och fritidspedagoger. Även inom hälso- och sjukvården har det varit stor brist på utbildade de senaste åren. Störst brist är det på sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistutbildade. I årets Arbetskraftsbarometer svarar över tre av fyra arbetsgivare att det råder brist på nyutexaminerade med dessa utbildningar. Inom tandvården är bristen som högst på nyutexaminerade tandhygienister och tandsköterskor. Stor efterfrågan på utbildade inom teknik och tillverkning Bland de arbetsgivare som i störst utsträckning svarar att de kommer öka antalet anställda till 19 ligger många inom utbildningsområdet teknik och tillverkning. Arbetsgivarna upplever främst ökade anställningsbehov av högskoleingenjörer inom byggnadsteknik, civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation samt av VVS-utbildade. För dessa utbildningar har över åtta av tio arbetsgivare angett att de vill anställa fler på tre års sikt. 8

9 BRIST PÅ ARBETSSÖKANDE MED Utbildningsgrupper där störst andel arbets givare rapporterar brist på nyutexaminerade Utbildning som svarar brist Grundskollärarutbildning: Senare år, matematik/no 96 Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning 91 Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård 89 Fritidspedagogutbildning 84 Förskollärarutbildning 83 Störst brist inom skolan och vården. GOD TILLGÅNG PÅ ARBETSSÖKANDE MED Utbildningsgrupper där störst andel arbetsgivare rapporterar god tillgång på nyutexaminerade Utbildning Arbetsgivarna rapporterar: som svarar god tillgång Journalistutbildning 72 Samhällsvetarutbildning 58 Biologutbildning 55 Tandteknikerutbildning 51 Juristutbildning 5 INOM 34 av 72 utbildningsgrupper UPPLEVER EN MAJORITET BRIST PÅ BRIST PÅ INOM 9 AV 13 GYMNASIEUTBILDNINGAR Arbetskraftsbarometern 16 visar att arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade inom många av de gymnasiala utbildningsgrupperna. I nio av tretton utbildningsgrupper har majoriteten av arbetsgivarna svarat brist på nyutexaminerade. Exempelvis har över tre av fyra arbetsgivare uppgett att de upplever brist på nyutexaminerade med fordons- och industriteknisk utbildning. Samtidigt är det en majoritet av arbetsgivarna som gör bedömningen att de kommer att öka antalet anställda på tre års sikt inom dessa utbildningsområden som upplever brist på fordonsutbildade Svårare att rekrytera socionomer Allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera socionomer. I årets Arbetskraftsbarometer har närmare sju av tio arbetsgivare uppgett brist på nyutexaminerade socionomer och nio av tio har upplevt brist på yrkeserfarna. Arbetsgivarna bedömer också att de har ökade behov att anställa fler socionomer de kommande åren. 9

10 PEDAGOGIK OCH LÄRARUTBILDNING ANSTÄLLNINGSBEHOVEN INOM UTBILDNINGSOMRÅDET varierar bland annat med befolkningens utveckling, politiska beslut om lärartäthet och vilka utbildningskrav som ställs på de anställda. Sedan en tid tillbaka råder det stor brist på lärare och pedagoger inom många inriktningar, inte minst grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det råder även brist på speciallärare och specialpedagoger, vilket är ett yrkesområde där många förväntas gå i pension inom kort. Gymnasielärarutbildning: Matematik/naturvetenskap Speciallärar- och specialpedagogutbildning Grundskollärarutbildning: Senare år, matematik/no Fritidspedagogutbildning Förskollärarutbildning Gymnasielärarutbildning: Språkvetenskap Grundskollärarutbildning: Tidiga år Grundskollärarutbildning: Senare år, språk/so Musiklärarutbildning Gymnasielärarutbildning: Historia/samhällsvetenskap Barn- och fritidsutbildning (gymnasienivå) Idrottslärarutbildning Bildlärarutbildning som på tre års sikt bedömer att antalet anställda kommer att MINSKA/ÖKA 62 % Ökade anställningsbehov av lärare inom matematik/no. Svårast att få tag på personal med som uppger brist på nyutexaminerade yrkeserfarna Grundskollärarutbildning: Senare år, matematik/no 96 % 87 % Fritidspedagogutbildning 84 % 87 % Förskollärarutbildning 83 % 83 % Grundskollärarutbildning: Senare år, språk/so 82 % 78 % Speciallärar- och specialpedagogutbildning 8 % 8 % Gymnasielärarutbildning: Matematik/naturvetenskap 74 % 73 % 1

11 BARN- OCH FRITIDSUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarna upplever någon brist samtidigt som majoriteten har oförändrade anställningsbehov kommande år. Tillgång på utbildade FRITIDSPEDAGOGUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tydlig brist på fritidspedagoger och arbetsgivarna vill anställa fler på tre års sikt. Tillgång på utbildade Brist på 6 utb

12 SPECIALLÄRAR- OCH SPECIALPEDAGOGUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Brist på speciallärare och specialpedagoger samtidigt som stora pensionsavgångar väntas de kommande åren. Tillgång på utbildade FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 Tillgång på utbildade på utbildade % av arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade föskollärare

13 GRUNDSKOLLÄRARUTBILDNING: Tidiga år Årskurs 1 6 Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tidigare år har vi haft många personer som sökt lärartjänster, nu är det väldigt få. Rektor vid en grundskola i Stockholm Tillgång på utbildade GRUNDSKOLLÄRARUTBILDNING: Senare år, ma/no Tillgång på utbildade 16 1 på utb. 8 6 Fortsatt stor brist på gymnasielärare i matematik och naturvetenskap, inte minst på nyutexaminerade. Tillgång på utbildade

14 GRUNDSKOLLÄRARUTBILDNING: Senare år, språk/so Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Biträdande rektor vid en högstadieskola i Mellansverige Det har varit svårare att hitta utbildade språklärare i jämförelse med SO-lärare. Tillgång på utbildade GYMNASIELÄRARUTBILDNING: Matematik/naturvetenskap Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Majoriteten av arbetsgivarna tror att de kommer öka antalet anställda matematik- och NO-lärare de kommande åren. Tillgång på utbildade

15 GYMNASIELÄRARUTBILDNING: Historia/samhällsvetenskap Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 erad tillgång på gymnasielärare i historia/samhällskunskap. Tillgång på utbildade GYMNASIELÄRARUTBILDNING: Språkvetenskap Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Bristen på språkutbildade gymnasielärare har ökat mer och mer de senaste åren. Tillgång på utbildade

16 BILDLÄRARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna uppger att de har oförändrade anställningsbehov de kommande åren IDROTTSLÄRARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Brist på yrkeserfarna idrottslärare medan arbetsgivarnas bedömning för nyutexaminerade varierar. Tillgång på utbildade

17 MUSIKLÄRARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Majoriteten av arbetsgivarna upplever brist på utbildade musiklärare. Tillgång på utbildade Tillgång på utbildade 16 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. 17

18 SAMHÄLLSVETENSKAP OCH JURIDIK OMRÅDET SAMHÄLLSVETENSKAP OCH JURIDIK innefattar både offentlig och privat sektor. Banker, IT-företag, kommuner och myndigheter är några av de arbetsgivare som svarar i Arbetskraftsbarometern. Sedan många år tillbaka anser arbetsgivarna att det överlag är god tillgång på nyutexaminerade samhällsvetare och jurister. I årets Arbetskraftsbarometer är tillgången fortsatt god på många av utbildningarna, men för vissa har tillgången minskat. Exempelvis upplever arbetsgivarna nu mer balanserad tillgång på bibliotiekarier och personal- och betendevetare. som på tre års sikt bedömer att antalet anställda kommer att MINSKA/ÖKA Programmerar- och systemvetarutbildning 61 % Psykologutbildning Ekonomutbildning Juristutbildning Bibliotekarieutbildning Samhällsvetarutbildning Personal- och beteendevetarutbildning Journalistutbildning Arbetsgivarna vill anställa fler programmerare och systemvetare. Gott om arbetssökande med som uppger god tillgång på nyutexaminerade yrkeserfarna Journalistutbildning 72 % 57 % Samhällsvetarutbildning 58 % 44 % Juristutbildning 5 % 15 % Ekonomutbildning 43 % 25 % Bibliotekarieutbildning % 17 % 18

19 BIBLIOTEKARIEUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade Andelen arbetsgivare som har svårt att rekrytera yrkeserfarna bibliotekarier har ökat de senaste åren. EKONOMUTBILDNING T.ex företags- eller nationalekonomi Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Fortsatt god tillgång på nyutexaminerade ekonomer, även om tillgången tycks minska. Tillgång på utbildade

20 JOURNALISTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Inkl. medie- och kommunikationsvetenskap Tillgång på utbildade av 1 arbetsgivare upplever god tillgång på nyutexaminerade journalister JURISTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade Arbetsgivarna upplever fortsatt god tillgång på nyutexaminerade jurister

21 PERSONAL- OCH BETEENDEVETARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Den tidigare goda tillgången på personal- och beteendevetare tycks minska. Tillgång på utbildade PROGRAMMERAR- OCH SYSTEMVETARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade 6 16 enl. arbetsgivarna Inkl. informatik 6 av 1 arbetgivare vill anställa fler programmerare och systemvetare på sikt

22 PSYKOLOGUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Bristen på psykologutbildade har ökat samtidigt som majoriteten av arbetsgivarna vill anställa fler de kommande åren. SAMHÄLLSVETARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 på nyutexaminerade samhällsvetare, samtidigt tre av tio sysselsatta är 6 år eller äldre. Tillgång på utbildade Tillgång på utbildade T.ex. statsvetenskap, kultureller samhällsgeografi

23 23

24 TEKNIK OCH TILLVERKNING ARBETSGIVARNA INOM TEKNIK OCH TILLVERKNING omfattar alltifrån stora fordons- och tekniktillverkare, till små företag inom till exempel bygg och hantverk. Efterfrågan på utbildade varierar mycket mellan olika branscher, och är dessutom ofta konjunkturkänslig. I år rapporterar arbetsgivarna en något större brist på flera gymnasiala utbildningar inom teknik. MINSKA/ÖKA Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik Civilingenjörsutbildning: Elektronik/datateknik/automation VVS-utbildning (gymnasienivå) Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik Arkitektutbildning Civilingenjörsutb.: Maskin-, fordons- och farkostteknik Högskoleingenjörsutbildning: El/elektroteknik/datateknik Civilingenjörsutbildning: Lantmäteri Industriteknisk utbildning (gymnasienivå) Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik Elteknisk utbildning (gymnasienivå) Utbildning i automation (gymnasienivå) Fordonsutbildning (gymnasienivå) Högskoleingenjörsutb.: Maskin-, fordons-, farkostteknik Civilingenjörsutbildning: Industriell ekonomi, organisation Högskoleingenjörsutbildning: Kemi-, bio- och materialteknik Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik (gymnasienivå) Byggutbildning (gymnasienivå) Civilingenjörsutbildning: Kemi-/bioteknik Dator- och kommunikationsteknik (gymnasienivå) Civilingenjörsutbildning: Material- och geoteknik Civilingenjörsutbildning: Teknisk fysik som på tre års sikt bedömer att antalet anställda kommer att 86 % Ökade anställningsbehov inom byggbranschen. Svårast att få tag på personal med som uppger brist på nyutexaminerade yrkeserfarna Industriteknisk utbildning (gymnasienivå) 77 % 83 % Fordonsutbildning (gymnasienivå) 77 % 81 % Byggutbildning (gymnasienivå) 7 % 85 % Civilingenjörsutbildning: Teknisk fysik 6 % 72 % Högskoleingenjörsutbildning: El/elektroteknik/datateknik 57 % 86 % Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik (gymnasienivå) 57 % 98 % 24

25 BYGGUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Svårt att få tag på byggutbildade. Tillgång på utbildade DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Närmare hälften av arbetsgivarna har oförändrade anställningsbehov på tre års sikt. Tillgång på utbildade

26 ELTEKNISK UTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Bristen på eltekniskt utbildade har ökat under senare år. Tillgång på utbildade FORDONSUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 HR-partner vid ett bilhandelsföretag i Västra Götaland Vi ser att det kommer bli en utmaning att rekrytera bilmekaniker i framtiden. Tillgång på utbildade

27 INDUSTRITEKNISK UTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade % av arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade med industriteknisk utbildning. Tillgång på utbildade KYL-, VÄRMEPUMPS- O VENTILATIONSTEKNIK (gymn.nivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Svårt att rekrytera utbildade inom kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik. Tillgång på utbildade Undersöks först fr.o.m. 15 Undersöks först fr.o.m

28 UTBILDNING I AUTOMATION (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna bedömer att de kommer anställa fler de närmaste åren VVS-UTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Stor brist på yrkeserfarna och arbetsgivarna svarar att de har ökade anställningsbehov på tre års sikt. Tillgång på utbildade Undersöks först fr.o.m. 15 Undersöks först fr.o.m

29 ARKITEKTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Relativt balanserad tillgång på nyutexaminerade arkitekter men brist på yrkeserfarna. Tillgång på utbildade CIVILINGENJÖRSUTB: Byggnadsteknik T.ex. samhällsbyggnadsteknik, väg och vatten Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna har ökade anställningsbehov på tre års sikt

30 CIVILINGENJÖRSUTB: Elektronik, datateknik, automation Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade Inkl. informationsteknik 8 av 1 arbetsgivare gör bedömningen att de kommer öka antalet anställda på tre års sikt CIVILINGENJÖRSUTBILDNING: Energi- och elektroteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Varannan arbetsgivare har svårt att rekrytera nyutexaminerade civilingenjörer inom energi- och elektroteknik. Tillgång på utbildade

31 CIVILINGENJÖRSUTB: Industriell ekonomi, organisation Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarnas bedömning varierar men överlag rapporteras en balanserad tillgång på utbildade. Tillgång på utbildade CIVILINGENJÖRSUTBILDNING: Kemi- och bioteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Hälften av arbetsgivarna upplever balanserad tillgång på nyutexaminerade civilingenjörer i kemi/bioteknik. Tillgång på utbildade

32 CIVILINGENJÖRSUTBILDNING: Lantmäteri Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade av 1 arbetsgivare har ökade anställningsbehov på tre års sikt CIVILINGENJÖRSUTB: Maskin-, fordons- och farkostteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Varierad bild av tillgången på nyutexaminerade men brist på yrkeserfarna. Tillgång på utbildade

33 CIVILINGENJÖRSUTBILDNING: Material- och geoteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade T.ex. materialdesign Liksom tidigare år är tillgången på civilingenjörer i material- och geoteknik relativt balanserad CIVILINGENJÖRSUTBILDNING: Teknisk fysik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 En allt större andel av arbetsgivarna har haft svårt att rekrytera civilingenjörer inom teknisk fysik. Tillgång på utbildade

34 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING: Byggnadsteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna har ökade anställningsbehov på tre års sikt HÖGSKOLEINGENJÖRSUTB: El, elektroteknik, datateknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarna har svårt att rekrytera högskoleingenjörer i el/elektroteknik/datateknik. Tillgång på utbildade

35 HÖGSKOLEINGENJÖRSUTB: Kemi-, bio- och materialteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarnas bedömning varierar, men tillgången på utbildade tycks vara relativt balanserad. Tillgång på utbildade HÖGSKOLEINGENJÖRSUTB: Maskin-, fordons-, farkostteknik Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarnas bedömning varierar men överlag rapporteras balanserad tillgång på nyutexaminerade. Tillgång på utbildade

36 NATURVETENSKAP, LANT- OCH SKOGSBRUK, DJURSJUKVÅRD ARBETSGIVARNA INOM OMRÅDET NATURVETENSKAP, lant- och skogsbruk, djursjukvård innefattar bland annat läkemedelsbolag och skogs- och jordbruksföretag, men också myndigheter och kommunala miljökontor. Överlag anses tillgången på nyutexaminerade inom detta område vara god eller balanserad. Undantaget är naturbruksutbildade, där arbetsgivarna menar att är brist på arbetssökande både med och utan yrkeserfarenhet. som på tre års sikt bedömer att antalet anställda kommer att MINSKA/ÖKA Veterinärutbildning 52 % Skogsingenjörs-, skogsmästar- och skogsteknisk utbildning Kemistutbildning Naturbruksutbildning (gymnasienivå) Agronomutbildning Jägmästar- och skogsvetarutbildning Lantmästarutbildning Fysikerutbildning Biologutbildning Varannan arbetsgivare har ökade anställningsbehov av veterinärer. Svårast att få tag på personal med som uppger brist på nyutexaminerade yrkeserfarna Naturbruksutbildning (gymnasienivå) 69 % 62 % Lantmästarutbildning 39 % 68 % Agronomutbildning 35 % 53 % Skogsingenjörs-, skogsmästar- och skogsteknisk utbildning 29 % 64 % Kemistutbildning 28 % 54 % Veterinärutbildning 25 % 92 % 36

37 NATURBRUKSUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade av 1 arbetsgivare har svårt att rekrytera naturbruksutbildade. Tillgång på utbildade BIOLOGUTBILDNING Inkl. kandidat eller master i miljövetenskap Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Överlag god tillgång på nyutexaminerade biologer. Tillgång på utbildade

38 FYSIKERUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarna upplever balanserad tillgång på fysiker och har oförändrade anställningsbehov den närmaste tiden. Tillgång på utbildade KEMISTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Den tidigare goda tillgången på nyutexaminerade kemister har blivit mer balanserad enligt arbetsgivarna. Tillgång på utbildade

39 AGRONOMUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tf VD på ett företag i Östra Mellansverige Brist på växtodlingsrådgivare såväl agronomer som lantmästare. Tillgång på utbildade LANTMÄSTARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av de sysselsatta är 6 år eller äldre

40 JÄGMÄSTAR- OCH SKOGSVETARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Majoriteten av arbetsgivarna upplever balanserad tillgång på nyutexaminerade. Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade SKOGSINGENJÖR-, SKOGSMÄSTAR- OCH SKOGSTEKNIKERUTBILDNING Tillgång på utbildade Arbetsgivarnas bedömningar varierar, men överlag rapporteras balanserad tillgång på nyutexaminerade

41 VETERINÄRUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade % av arbetsgivarna upplever brist på yrkeserfarna veterinärer. Tillgång på utbildade Tillgång på utbildade 16 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. 41

42 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIAL OMSORG INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN arbetar en stor del av Sveriges befolkning. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare är några av de största yrkesgrupperna.de senaste åren har arbetsgivarna rapporterat stor brist på sjuksköterskor. Inom tandvården har bristen ökat på tandhygienister och tandsköterskor. I år rapporterar arbetsgivarna även en större brist på socionomer. som på tre års sikt bedömer att antalet anställda kommer att MINSKA/ÖKA Sjuksköterskor: anestesi-, intensiv-, operationssjukvård 75 % Sjuksköterskor, övrig specialistutbildning Vård- och omsorgsutbildning (gymnasienivå) Socionomutbildning Tandhygienistutbildning Barnmorskeutbildning Sjuksköterskor, grundutbildning Receptarieutbildning Distriktssköterskeutbildning Biomedicinsk analytikerutbildning Arbetsterapeututbildning Sjukgymnast-/Fysioterapeututbildning Ökade anställningsbehov av Läkarutbildning Tandsköterskeutbildning specialistutbildade Tandläkarutbildning sjuksköterskor. Tandteknikerutbildning Apotekarutbildning Svårast att få tag på personal med som uppger brist på nyutexaminerade yrkeserfarna Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning 91 % 93 % Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård 89 % 88 % Distriktssköterskeutbildning 78 % 84 % Sjuksköterskor: Grundutbildning 76 % 76 % Receptarieutbildning 75 % 82 % Tandhygienistutbildning 71 % 75 % 42

43 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarnas bedömning varierar men överlag någon brist på utbildade, oavsett yrkeserfarenhet. Tillgång på utbildade SOCIONOMUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Andelen arbetsgivare som upplever brist på socionomer har ökat kraftigt under senare år. Tillgång på utbildade

44 ARBETSTERAPEUTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Omkring hälften av arbetsgivarna upplever brist på arbetsterapeuter. Tillgång på utbildade SJUKGYMNAST-/FYSIOTERAPEUTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Det har blivit svårare att rekrytera sjukgymnaster/fysioterapeuter. Tillgång på utbildade

45 RECEPTARIEUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade av 4 arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade receptarier. Tillgång på utbildade APOTEKARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Majoriteten av arbetsgivarna har oförändrade anställningsbehov av apotekare fram till 19. Tillgång på utbildade

46 BIOMEDICINSK ANALYTIKERUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgången på nyutexaminerade är relativt balanserad idag, men stora pensionsavgångar väntas de kommande åren. Tillgång på utbildade BARNMORSKEUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Majoriteten av arbetsgivarna upplever brist på barnmorskor och har ökade anställningsbehov de kommande åren. Tillgång på utbildade

47 DISTRIKTSSKÖTERSKEUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Bristen på distriktsköterskor är fortsatt stor samtidigt som tre av tio yrkesverksam ma är 6 år eller äldre. Tillgång på utbildade SJUKSKÖTERSKOR: Grundutbildning Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna rapporterar brist på nyutexaminerade grundutbildade sjuksköterskor

48 SJUKSKÖTERSKOR: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade av 4 arbetsgivare har ökade anställningsbehov på tre års sikt SJUKSKÖTERSKOR: Övrig specialistutbildning T.ex. psykiatrisk vård eller vård av äldre. Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Fortsatt stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna. Tillgång på utbildade

49 LÄKARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarna upplever relativt balanserad tillgång på nyutexaminerade läkare, men brist på yrkeserfarna. Tillgång på utbildade TANDHYGIENISTUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade av 1 arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade tandhygenister

50 TANDSKÖTERSKEUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Arbetsgivarna rapporterar brist på tandsköterskor samtidigt som många yrkesverksamma väntas gå i pension inom kort. Ges på Yrkeshögskolan Tillgång på utbildade TANDTEKNIKERUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Relativt god tillgång på nyutexaminerade tandtekniker även i år. Tillgång på utbildade

51 TANDLÄKARUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Över hälften av arbetsgivarna upplever brist på nyutexaminerade tandläkare. Tillgång på utbildade Tillgång på utbildade 16 Tillgång på utbildade % av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. 51

52 ÖVRIGA UTBILDNINGAR RESTAURANGUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Otillräckligt med arbetssökande som är utbildade inom restaurang,. Tillgång på utbildade

53 TRANSPORTUTBILDNING (gymnasienivå) Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Vi upplever att det är en stor brist på chaufförer med transportutbildning, men även med befintlig yrkeskunskap. VD på ett transportbolag i Mellansverige Tillgång på utbildade RELIGIONSVETAR- OCH TEOLOGUTBILDNING Tillgång på utbildade 16 1 på utbildade 8 6 Tillgång på utbildade av 3 av de yrkesverksamma med denna utbildning är 6 år eller äldre

54 Könsfördelning, andel 6+ och antal examinerade Antal som Andel Andel Andel Antal arbetar män kvinnor 6+ exami- % % % nerade 1) 15/16 Samtliga förvärvsarbetande Agronomutbildning Apotekarutbildning Arbetsterapeututbildning Arkitektutbildning Barn- och fritidsutbildning* Barnmorskeutbildning Bibliotekarieutbildning Bildlärarutbildning Biologutbildning Biomedicinsk analytikerutb Byggutbildning* Civ.ing.utb: Byggnadsteknik Civ.ing.utb: Elektronik, datateknik, automation Civ.ing.utb: Energi- och elektroteknik Civ.ing.utb: Industriell ekonomi, organisation Civ.ing.utb: Kemi- och bioteknik Civ.ing.utb: Lantmäteri Civ.ing.utb: Maskin-, fordons- och farkostteknik Civ.ing.utb: Material- och geoteknik Civ.ing.utb: Teknisk fysik Dator- och kommunikationsteknik* Distriktssköterskeutbildning Ekonomutbildning Elteknisk utbildning* Fordonsutbildning* Fritidspedagogutbildning Fysikerutbildning Förskollärarutbildning Grundskollärarutb: Senare år, matematik/no Grundskollärarutb: Senare år, språk/so Grundskollärarutb: Tidiga år Gymnasielärarutb: Historia/samhällsvetenskap Gymnasielärarutb: Matematik/naturvetenskap Gymnasielärarutb: Språkvetenskap Högskoleing.utb: Byggnadsteknik Högskoleing.utb: El, elektroteknik, datateknik Högskoleing.utb: Kemi-, bio- och materialteknik Högskoleing.utb: Maskin-, fordons-, farkostteknik Idrottslärarutbildning Industriteknisk utbildning* Journalistutbildning Juristutbildning Jägmästar- och skogsvetarutbildning Kemistutbildning Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik*

55 Könsfördelning, andel 6+ och antal examinerade Antal som Andel Andel Andel Antal arbetar män kvinnor 6+ exami- % % % nerade 1) 15/16 Lantmästarutbildning Läkarutbildning Musiklärarutbildning Naturbruksutbildning* Personal- och beteendevetarutbildning Programmerar- och systemvetarutbildning Psykologutbildning Receptarieutbildning Religionsvetar- och teologutbildning Restaurangutbildning* Samhällsvetarutbildning Sjukgymnast-/Fysioterapeututbildning Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård Sjuksköterskor: Grundutbildning Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning Skogsingenjörs-, skogsmästaroch skogsteknikerutbildning Socionomutbildning Speciallärar- och specialpedagogutbildning Tandhygienistutbildning Tandläkarutbildning Tandsköterskeutbildning Tandteknikerutbildning Transportutbildning* Utbildning i automation* Veterinärutbildning VVS-utbildning* Vård- och omsorgsutb* *Gymnasienivå 1 För gymnasieutbildningarna redovisas antal examinerade 14/15. För inriktningar med färre än 5 individer ingår inte dessa i sammanställningen. För tandsköterskor redovisas antalet examinerade 15. Källa: SCB (Befolkningens utbildning) SCB (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS) Skolverket Myndigheten för yrkeshögskolan 55

56 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män 56 Agronomutbildning Statlig Kommunal Privat Apotekarutbildning Statlig Kommunal Privat Arbetsterapeututbildning Statlig Kommunal Privat Arkitektutbildning Statlig Kommunal Privat Barn- och fritidsutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Barnmorskeutbildning Statlig Kommunal Privat Bibliotekarieutbildning Statlig Kommunal Privat Bildlärarutbildning Statlig Kommunal Privat Biologutbildning Statlig Kommunal Privat Biomedicinsk analytikerutbildning Statlig Kommunal Privat Byggutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat

57 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik, automation Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Industriell ekonomi, organisation Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Kemi- och bioteknik Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Lantmäteri Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Maskin-, fordons- och farkostteknik Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Material- och geoteknik Statlig Kommunal Privat Civilingenjörsutbildning: Teknisk fysik Statlig Kommunal Privat Dator- och kommunikationsteknik (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Distriktssköterskeutbildning Statlig Kommunal Privat

58 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män 58 Ekonomutbildning Statlig Kommunal Privat Elteknisk utbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Fordonsutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Fritidspedagogutbildning Statlig Kommunal Privat Fysikerutbildning Statlig Kommunal Privat Förskollärarutbildning Statlig Kommunal Privat Grundskollärarutbildning: Senare år, matematik/no Statlig Kommunal Privat Grundskollärarutbildning: Senare år, språk/so Statlig Kommunal Privat Grundskollärarutbildning: Tidiga år Statlig Kommunal Privat Gymnasielärarutbildning: Historia/samhällsvetenskap Statlig Kommunal Privat Gymnasielärarutbildning: Matematik/naturvetenskap Statlig Kommunal Privat

59 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män Gymnasielärarutbildning: Språkvetenskap Statlig Kommunal Privat Högskoleingenjörsutbildning: Byggnadsteknik Statlig Kommunal Privat Högskoleingenjörsutbildning: El, elektroteknik, datateknik Statlig Kommunal Privat Högskoleingenjörsutbildning: Kemi-, bio- och materialteknik Statlig Kommunal Privat Högskoleingenjörsutbildning: Maskin-, fordons-, farkostteknik Statlig Kommunal Privat Idrottslärarutbildning Statlig Kommunal Privat Industriteknisk utbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Journalistutbildning Statlig Kommunal Privat Juristutbildning Statlig Kommunal Privat Jägmästar- och skogsvetarutbildning Statlig Kommunal Privat Kemistutbildning Statlig Kommunal Privat

60 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män 6 Kyl-, värmepumps- och ventilationsteknik (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Lantmästarutbildning Statlig Kommunal Privat Läkarutbildning Statlig Kommunal Privat Musiklärarutbildning Statlig Kommunal Privat Naturbruksutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Personal- och beteendevetarutbildning Statlig Kommunal Privat Programmerar- och systemvetarutbildning Statlig Kommunal Privat Psykologutbildning Statlig Kommunal Privat Receptarieutbildning Statlig Kommunal Privat Religionsvetar- och teologutbildning Statlig Kommunal Privat Restaurangutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat

61 Löner Genomsnittlig månadslön 15 * Kvinnor Män Kvinnor Män Samhällsvetarutbildning Statlig Kommunal Privat Sjukgymnast-/Fysioterapeututbildning Statlig Kommunal Privat Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård Statlig Kommunal Privat Sjuksköterskor: Grundutbildning Statlig Kommunal Privat Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning Statlig Kommunal Privat Skogsingenjörs-, skogsmästar- och skogsteknisk utbildning Statlig Kommunal Privat Socionomutbildning Statlig Kommunal Privat Speciallärar- och specialpedagogutbildning Statlig Kommunal Privat Tandhygienistutbildning Statlig Kommunal Privat Tandläkarutbildning Statlig Kommunal Privat Tandsköterskeutbildning Statlig Kommunal Privat

62 Löner Genomsnittlig månadslön 15 Tandteknikerutbildning Statlig Kommunal Privat Transportutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Utbildning i automation (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Veterinärutbildning Statlig Kommunal Privat VVS-utbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat Vård- och omsorgsutbildning (gymnasienivå) Statlig Kommunal Privat * Nyutexaminerade avser examinerade Inget att redovisa.. För osäker för att anges Källa: SCB och Medlingsinstitutet * Kvinnor Män Kvinnor Män 62

63 Agronomutbildning...39 Apotekarutbildning...45 Arbetsterapeututbildning...44 Arkitektutbildning...29 Barn- och fritidsutbildning...11 Barnmorskeutbildning...46 Bibliotekarieutbildning...19 Bildlärarutbildning...16 Biologutbildning...37 Biomedicinsk analytikerutbildning...46 Byggutbildning...25 Civilingenjörsutb: Byggnadsteknik...29 Civilingenjörsutb: Elektronik, datateknik, automation...3 Civilingenjörsutbildning: Energi- och elektroteknik...3 Civilingenjörsutb: Industriell ekonomi, organisation...31 Civilingenjörsutb: Kemi- och bioteknik...31 Civilingenjörsutb: Lantmäteri...32 Civilingenjörsutb: Maskin-, fordons- och farkostteknik...32 Civilingenjörsutb: Material- och geoteknik...33 Civilingenjörsutb: Teknisk fysik...33 Dator- och kommunikationsteknik...25 Distriktssköterskeutbildning...47 Ekonomutbildning...19 Elteknisk utbildning...26 Fordonsutbildning...26 Fritidspedagogutbildning...11 Fysikerutbildning...38 Förskollärarutbildning...12 Grundskollärarutbildning: Senare år, ma/no...13 Grundskollärarutbildning: Senare år, språk/so...14 Grundskollärarutbildning: Tidiga år...13 Gymnasielärarutbildning: Historia/ samhällsvetenskap...15 Gymnasielärarutbildning: Matematik/ naturvetenskap...14 Gymnasielärarutbildning: Språkvetenskap...15 Högskoleingenjörsutb: Byggnadsteknik...34 Högskoleingenjörsutb: El, elektroteknik, datateknik...34 Högskoleingenjörsutb: Kemi-, bio- och materialteknik...35 Högskoleingenjörsutb: Maskin-, fordons-, farkostteknik...35 Idrottslärarutbildning...16 Industriteknisk utbildning...27 Journalistutbildning... Juristutbildning... Jägmästar- och skogsvetarutbildning... Kemistutbildning...38 Kyl-, värmepumps- o ventilationsteknik...27 Lantmästarutbildning...39 Läkarutbildning...49 Musiklärarutbildning...17 Naturbruksutbildning...37 Personal- och beteendevetarutbildning...21 Programmerar- och systemvetarutbildning...21 Psykologutbildning...22 Receptarieutbildning...45 Religionsvetar- och teologutbildning...53 Restaurangutbildning...52 Samhällsvetarutbildning...22 Sjukgymnast-/fysioterapeututbildning...44 Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård...48 Sjuksköterskor: Grundutbildning...47 Sjuksköterskor: Övrig specialistutbildning...48 Skogsingenjör-, skogsmästar- och skogsteknikerutbildning... Socionomutbildning...43 Speciallärar- och specialpedagogutbildning...12 Tandhygienistutbildning...49 Tandläkarutbildning...51 Tandsköterskeutbildning...5 Tandteknikerutbildning...5 Transportutbildning...53 Utbildning i automation...28 Veterinärutbildning...41 VVS-utbildning...28 Vård- och omsorgsutbildning...43

Vilka utbildningar ger jobb?

Vilka utbildningar ger jobb? ARBETSKRAFTSBAROMETERN 15 Vilka utbildningar ger jobb? Siffror & STATISTIK + löner 1 INNEHÅLL Utbildning inte samma sak som yrke... 6 Hur vanliga är utbildningarna... 7 Arbetsmarknadsläget för olika utbildningar

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Arbetskraftsbarometern 2015 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar

Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 212:2 Arbetskraftsbarometern 12

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2014

Arbetskraftsbarometern 2014 ETSMARKNAD INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARB RAPPORT 214:2 Arbetskraftsbarometern 214 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 214:2 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, juni 2015 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Regionala matchningsindikatorer Jönköpings län, 2016 Bearbetad statistik från SCB på efterfrågan (E), utbud (U), matchning (M) och regionala förutsättningar till

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland

Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Regionala matchningsindikatorer - Östergötland Analyser av regional matchning på arbetsmarknaden två olika utgångspunkter 1. Analys av grupper inom enskilda branscher eller med särskilda utbildningsbakgrunder.

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer en översikt

Regionala matchningsindikatorer en översikt Regionala matchningsindikatorer en översikt Indikator/tabell Vad indikatorn/tabellen visar Utb.grupp Kön Län Kommun Exempel på fråga som belyses E1 Lediga jobb Antal lediga jobb enligt arbetsgivarna. Totalt,

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Arbetskraftsbarometern 2014 UF0505 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Arbetskraftsbarometern `13

Arbetskraftsbarometern `13 INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD RAPPORT 213:3 Arbetskraftsbarometern `13 Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar information om utbildning och arbetsmarknad 213:3 Arbetskraftsbarometern

Läs mer

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling

Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet

Läs mer

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025

VKL 21 oktober Kompetensplattformen. Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 VKL 21 oktober 2016 Kompetensplattformen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser till 2025 Länsstyrelsen Anette Jonsson Simon Bölling Kompetensplattformsuppdraget Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Utbilda för framtidens välfärd

Utbilda för framtidens välfärd Utbilda för framtidens välfärd Kompetensförsörjning Vad säger andra? Dimensioneringen av högre utbildning inom områdena vård- och lärarutbildningarna fungerar inte tillfredsställande** 1 Antal äldre äldre,

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Boråsregionen med sikte på 2020 Bakgrund Uppdrag till samtliga regioner att bilda kompetensplattformar: Öka matchningen mellan utbildningssystemen och arbetsmarknadens

Läs mer

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning

Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Kompetensbehov inom teknik och tillverkning Vad säger de regionala matchningsindikatorerna om gymnasieingenjörer och datautbildade? REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 5 MAJ 2017 Jan Persson

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland

Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad. Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland Prognoser över Östergötlands framtida arbetsmarknad Annelie Almérus, Arbetsförmedlingen Fredrik Sunnergren, Region Östergötland 1 Olika prognoser om tillgång och efterfrågan på yrken och utbildad arbetskraft

Läs mer

Framtida utbildning och arbetsmarknad

Framtida utbildning och arbetsmarknad 2012-01-27 FOKUS: STATISTIK Framtida utbildning och arbetsmarknad År 2030 beräknas 170 utbildade saknas inom vården Fram till 2030 kommer både tillgång och efterfrågan av efter arbetskraft öka kraftigt.

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 Rapport 2011:4 Tillväxt och utveckling KOMPETENSPLATTFORM VÄSTRA GÖTALAND Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2020 BILAGERAPPORT 2 Denna rapport är en bilaga till huvudrapporten

Läs mer

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU

Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer. Olle Dahlberg. 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU Lite blandat, faktiskt, om Ingenjörer Olle Dahlberg Utbildningen För få eller ganska många? 2014-01-24 Olle Dahlberg, SPU 14000 12000 Civilingenjörer Sökande 1:a hand, antagna och nybörjare (HT) samt examinerade

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Information om utbildning och arbetsmarknad 29:5 Arbetskraftsbarometern 9 Utsikterna på arbetsmarknaden för 72 utbildningar information om utbildning och arbetsmarknad 29:5 Arbetskraftsbarometern 9 Utsikterna

Läs mer

Tandhygienistutbildning

Tandhygienistutbildning Tandhygienistutbildning Nästan samtliga är kvinnor Antalet förvärvsarbetande med tandhygienistutbildning var år 213 cirka 1 i Sörmlands län, 13 i Östergötlands län, 24 i Örebro län och 1 i Västmanlands

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 214 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025

INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 INGEN LÄTT MATCH! Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos 2025 Dagens presentation Bakgrund Vad påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsläget Utsikter för olika utbildningsgrupper Fokus

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Information om utbildning och arbetsmarknad 26:4 Arbetskraftsbarometern 6 Utsikterna på arbetsmarknaden för 7 utbildningar Information om utbildning och arbetsmarknad 26:4 Arbetskraftsbarometern 6 Utsikterna

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Temarapport 20:3 Tema: Utbildning och arbetsmarknad Arbetskraftsbarometern 17 20 En återblick på 32 utbildningsgrupper Utbildning och forskning TemaRAPPORT 20:3 Arbetskraftsbarometern 17 20 En återblick

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Sambandet mellan utbildning och yrke. En studie om högskoleutbildningar.

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Sambandet mellan utbildning och yrke.  En studie om högskoleutbildningar. Befolkning & välfärd 2007 nr 1 Tema: Utbildning Sambandet mellan utbildning och yrke En studie om högskoleutbildningar SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Förord I denna rapport

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Information om utbildning och arbetsmarknad 27:4 Arbetskraftsbarometern 7 Utsikterna på arbetsmarknaden för 7 utbildningar Information om utbildning och arbetsmarknad 27:4 Arbetskraftsbarometern 7 Utsikterna

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Östra Mellansverige 2025

Östra Mellansverige 2025 Östra Mellansverige 225 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Förord En lyckad kompetensförsörjning bygger på att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att befolkningen

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 25:5 Arbetskraftsbarometern 5 Utsikterna på arbetsmarknaden för 7 utbildningar INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 25:5 Arbetskraftsbarometern 5 Utsikterna

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

SKÅNE Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX SKÅNE 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 3 Region Skåne Utgivningsort: Malmö Foto: Freddy Billqvist

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Arbetskrafts BAROMETERN

Arbetskrafts BAROMETERN Arbetskrafts BAROMETERN 01 Utsikterna på arbetsmarknaden för 77 utbildningar Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:4 Statistiska centralbyrån 2001 1 Information about Education and Labour market

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 Samtliga 2 94 95 96 97 98 99 1 2 3 Intresset för ekonomisk utbildning har en längre tid varit mycket stort och ekonomer behövs

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern Information om utbildning och arbetsmarknad 2006:4 Arbetskraftsbarometern 06 Utsikterna på arbetsmarknaden för 70 utbildningar Statistiska centralbyrån 2006 Information on education and the labour market

Läs mer

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning

Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Allmän skolutbildning Bilaga 1 Tabeller Tabell 1 Befolkningen 1998 i åldern 16-64 år fördelad efter utbildning och sysselsättningsstatus Förklaringar av kategorierna i tabellhuvudet finns efter tabellen. Utbildning Förvärvsarbetande

Läs mer

Redovisning av olika utbildningsgrupper

Redovisning av olika utbildningsgrupper Redovisning av olika utbildningsgrupper Läsanvisningar På de följande sidorna redovisas för ett urval av utbildningar två diagram samt uppgifter om antalet förvärvsarbetande, förvärvsfrekvensen och de

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Fritidspedagoger Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Efterfrågan på lärare med inriktning mot fritidshem väntas

Fritidspedagoger Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Efterfrågan på lärare med inriktning mot fritidshem väntas UNDERVISNING Barn- och fritidsutbildade Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge 1996 25 1 6 Samtliga 4 2 97 99 1 3 5 I dag råder god på personer med barn- och fritidsutbildning. Tillgången bedöms minska något

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Förenkla ett supersvårt val

Förenkla ett supersvårt val Förenkla ett supersvårt val Valet är en process inget quick fix process process 15 april Skjuta upp-sjukan lätt Kolla facebook dammsuga roligt Planera resan till London tråkigt Bestämma utbildning svårt

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad 2013-11-22 Olle Dahlberg Ingenjörernas arbetsmarknad Hösten 2013 med blickar framåt och bakåt Mer om ingenjörer finns alltid att läsa på Ingenjörsbloggen (ingenjorsbloggen.se) Box 1419, 111 84 Stockholm,

Läs mer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer

Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer Underlag till Myndigheten för yrkeshögskolan 2016 och berörda aktörer 1 Innehåll Sammanfattande bild... 3 Bakgrund, metod och tolkning... 5 Utbud och efterfrågan... 6 DATA/IT... 11 Statistikunderlag till

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2020 Region Skåne Västra Götalandsregionen Regionalisering av trender och prognoser Samarbetsprojekt mellan SCB,VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:4. Tema: Arbetsmarknad. Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Utbildning och forskning Temarapport 2010:4 Tema: Arbetsmarknad Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden

Läs mer

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014

Matchning för tillväxt. Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Reglabs matchningsindikatorer 2014 Matchning för tillväxt Bakgrund Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Utsikterna på arbetsmarknaden för 74 utbildningar

Utsikterna på arbetsmarknaden för 74 utbildningar Arbetskrafts BAROMETERN 03 Utsikterna på arbetsmarknaden för 74 utbildningar Information om utbildning och arbetsmarknad 2003:5 Statistiska centralbyrån 2003 1 Information about Education and Labour Market

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Barn- och fritidsutbildade

Barn- och fritidsutbildade UNDERVISNING Barn- och fritidsutbildade Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 6 4 2 Förskoleministern föreslår nu att en ny barnskötarutbildning inrättas och betonar samtidigt att både förskollärare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN VÄSTMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Västmanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse

Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Utflöde och rekryteringsbehov en jämförelse Modell för jämförelsen Utflödet från utbildningsväsendet till arbetsmarknaden och arbetsmarknadens rekryteringsbehov beräknas var för sig och för varje enskilt

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 215/16 RAPPORT 215:5 Rapport 215:5 Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 215/16

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Teknisk beskrivning. Teknisk beskrivning

Arbetskraftsbarometern 06. Teknisk beskrivning. Teknisk beskrivning Arbetskraftsbarometern 06 Teknisk beskrivning Teknisk beskrivning Arbetskraftsbarometern ger information om arbetsmarknadsläget och utsikterna för 70 utbildningsgrupper, varav huvuddelen utgörs av högskoleutbildningar.

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer