Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Finans Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Swedbank Finans Årsredovisning sid 1 (av 38)

2 Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Verksamhetsbeskrivning Vi utvecklar, marknadsför och säljer finansiella tjänster samt administration av vagnparker AutoPlan och fakturakrediter. Våra produkter skall bidra till ökad marknadsandel och ökad säljkraft, för såväl Swedbank och samverkande sparbanker, som för externa samarbetspartners. Våra gemensamma produkter ska ge största möjliga kundnytta i form av behov, funktion och pris. Distribution Vår försäljning sker via tre kanaler: Swedbanks kontorsnät och samverkande sparbankers kontorsnät (interna samarbetspartners), Återförsäljare/leverantörer/generalagenter, s.k. Leverantörsfinansiering (externa samarbetspartners), Direkt till slutkund med finansiering och administration av större vagnparker, s.k. vagnparksadministration. Sammantaget når de tre kanalerna en bred kundgrupp, konsumenter såväl som företag, stat och kommun. Vi finansierar allt ifrån konsumentens mc eller husvagn, lantbrukarens skördetröska eller entreprenörens stenkross till kopiatorer och komplicerade elektroniska kommunikationssystem. Vi administrerar och finansierar vagnparker till flera av Sveriges största företag. sid 2 (av 38)

3 Produktutveckling Vi satsar mycket tid och stora resurser på produktutveckling. Produktutveckling sker i samarbete med våra större samarbetspartners och kunder. I banken möts vi i marknadsråden och hos våra externa samarbetspartners i produktråden. Syftet med att produktutveckla på detta sätt, är att tillvarata kompetensen från dem som är närmast kunderna d.v.s. lokala banker och sparbanker samt externa samarbetspartners. Upplever både våra interna och externa partners att våra produkter bidrar till till ökade marknadsandelar och ökad försäljning, så har vi lyckats. Försäljning Swedbank Finans utlåning stock uppgick 2007 till drygt 30 Mdr, 27 Mdr i form av ca hyres-/avbetalnings-/leasingavtal och 2,3 Mdr i form av Fakturakrediter. Vår nyförsäljning under samma år var 14,9 Mdr. Vi omsätter vår stock i sin helhet på lite drygt 2 år. För att klara en så hög omsättningshastighet år efter år krävs extremt fokus på lyhördhet för kundens behov, på försäljning och kostnadseffektiv logistik. Vi tror att det är vår förmåga att anpassa oss efter kunders behov, vår kompetens inom särskilda branscher, försäljning och kostnadseffektiv logistik som våra samarbetspartners och kunder upplever som ett mervärde med Swedbank Finans. Marknad Den totala finansbolagsutlåningen i Sverige minskade i statistiken med ca 6 mdr, pga. att ett finansbolag flyttade in sin verksamhet i banken under 2007 ( källa; SCB). Swedbank Finans ökade under samma år sin utlåning med 3,2 Mdr, 12 %, vilket är 15,7 % av den totala svenska finansbolagsutlåningen i Sverige för december sid 3 (av 38)

4 Kostnadseffektivitet Swedbank Finans är till nytta för våra samarbetspartners och kunder - ett av marknadens mest kostnadseffektiva finansbolag. Relationen kostnader-intäkter, det s.k. K/I talet är ca 0,31 före förluster. Kvalitet För att försäkra oss om att verksamheten hela tiden håller högsta kvalitet till bästa nytta för samarbetspartners och kunder krävs extern, läs: objektiv, bevakning och uppföljning. Vi arbetar därför med och är certifierade enligt modellen produktionsstyrd kvalitetssäkring, ISO 9001:2000. I linje med Swedbanks miljöengagemang är vi också miljöcertifierade enligt ISO Fredrik Enhörning Verkställande direktör Swedbank Finans AB sid 4 (av 38)

5 Swedbank Finans AB (publ) Årsredovisning för Swedbank Finans, org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Finans AB (publ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2007, bolagets 38:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Swedbank Finans AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Bolaget är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och är ISO certifierat enligt standard SS-EN 9000:2000 samt SS-EN Från och med 2007 upprättas finansiella rapporter enligt lagbegränsad IFRS. Inga väsentliga skillnader har identifierats vid övergången till de nya reglerna. Affärsidé Swedbank Finans uppgift är att öka Swedbankskoncernens lönsamhet och marknadsandelar genom att utveckla, marknadsföra och producera finansbolagsprodukter. Dessa utgörs av avbetalning, leasing, billeasing/ vagnparksadministration (AutoPlan) och fakturakredit. Koncernstruktur I koncernen ingår förutom moderbolaget Swedbank Finans AB (publ) de helägda dotterbolagen ML Rental AB, Autoplan AB (vilande), Gota Projektfinans AB (vilande) samt Merkantil Leasing i Stockholm AB. ML Rental AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver verksamhet genom samarbeten med ett antal leverantörer. sid 5 (av 38)

6 Verksamhet Verksamheten når marknaden via lokal bankmarknad och sparbanksmarknad, samarbetande leverantörer inom utvalda branscher samt via direktbearbetning av företagskunder med behov av finansiering och administration av större bilinnehav (mer än 15 bilar). Affärsutbudet riktar sig till både företag och privatpersoner i Sverige samt i viss mån övriga Norden. Bolagets regionansvariga arbetar integrerat med lokala Swedbankskontor och samverkande sparbanker. Bolaget tillhandahåller och administrerar finansbolagsprodukter samt fungerar som försäljningsstöd. Häri ingår aktivt säljstöd, produktutbildning och marknadsföring. Dessutom genomförs olika kampanjaktiviteter i samråd med de samarbetande parterna. Vidare samarbetar Bolaget med ledande leverantörer och återförsäljare i utvalda branscher. Affärsidén innebär att leverantören eller återförsäljaren via Swedbank Finans kan erbjuda sina kunder objektsfinansiering. Enheten Tunga Maskiner erbjuder finansiering till lantbruk, materialhantering samt bygg- och entreprenadsektorn. Enheten IT & Kommunikation är inriktad på finansiering av IT och kommunikations-teknik, kontorsutrustning samt medicinsk och miljöteknisk utrustning. Enheten Konsument vänder sig till återförsäljare med i huvudsak privatpersoner som slutkund och erbjuder avbetalningslån för köp av exempelvis båt, bil, husvagn och motorcykel. Enheten AutoPlan tillhandahåller vagnparksfinansiering och biladministration till stora företag med hjälp av ett av marknadens främsta system för vagnparkshantering. ML Rental AB Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområde säljstödjande finansiering till företag. Verksamheten riktar sig främst till leverantörsbolag inom utvalda produktområden. sid 6 (av 38)

7 Väsentliga händelser Försäljningsutvecklingen via externa kanaler leverantörsfinansiering och biladministration/autoplan såväl som interna kanaler har varit stabil. Ökningen av utlåningsstocken med 12 % är huvudsakligen genererad via lokala Swedbankskontor, men även vår försäljning via samarbetande leverantörer och Autoplanprodukten har ökat under året, vilket sammanlagt resulterat i ökade marknadsandelar på 14%. Under 2007 har affärsavslut skett gällande kunder med hemvist i Norge och Danmark. Resultatet ökar från 2006 till 2007 med cirka 23 %. Utlåningsutveckling s utlåning har ökat med 12 %. Lånefordringar i koncernen utgörs framför allt av avbetalningslån, leasing och fakturakrediter, med säkerhet i de objekt respektive kundfordringar som finansieras. Lånefordringarnas utlåning till allmänhetens fördelning mellan branscher finns i not 31. Typ av lånefordran, mkr Bokfört värde Avbetalningslån Leasing Factoring Reverslån 51 Totalt Upplåning Bolaget finansieras i sin helhet av moderbolaget Swedbank AB. Upplåningen löper i allt väsentligt med rörlig ränta med undantag från en mindre del som löper med fast ränta. sid 7 (av 38)

8 Rörelseresultat IT-funktion tillhandahålls av Swedbank AB. Dessa tjänster förvärvas för en ersättning som motsvarar bankens faktiska kostnader för att utföra tjänsterna. s rörelseresultat efter kreditförluster uppgår för 2007 till 691 (561) Mkr. s rörelseresultat efter kreditförluster uppgår till 673 (549) Mkr. Osäkra lånefordringar s osäkra lånefordringar, efter reserveringar för sannolika förluster, var vid utgången av (79) Mkr vilket utgör 0,2 % (0,3 %) av den totala utlåningen. Motsvarande uppgifter för moderbolaget var 68 (70) Mkr och 0,2 % (0,3 %). Kapitaltäckning s och moderbolagets kapitalbas och kapitaltäckningsgrad framgår av not 27. Femårsöversikt s och moderbolagets utveckling under de senaste fem åren framgår på sidan 4 och 5. Ränterisk Med ränterisk avses att värdet av ett finansiellt instrument kan variera på grund av förändringar i räntenivån. s ränterisker uppkommer som ett resultat av att räntebindningstiderna för tillgångar och skulder inte sammanfaller. s utlåning och upplåning sker i allt väsentligt till rörlig ränta, varför ränterisken är begränsad. Inverkan på värdet av tillgångar och skulder om marknadsräntan stiger med en procentenhet framgår i not 29. En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet medför en positiv framtida resultatpåverkan i koncernen på 37 mkr. En förändring av rörelsekostnaderna med en procentenhet påverkar koncernresultatet negativt med 2 mkr. sid 8 (av 38)

9 Valutakursrisk Med valutakursrisk avses att värdet av tillgångar och skulder kan variera på grund av förändringar i valutakurser. s utlåning och upplåning i valuta matchas i allt väsentligt, för att minimera valutakursrisken. s tillgångar och skulder i utländsk valuta framgår i not 27. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot koncernen och att ställda säkerheter ej täcker fordran. Utlåning sker endast till kunder med en bedömd god återbetalningsförmåga samt med objektssäkerhet respektive pant i fakturafordringar vid fakturakredit. Kreditriskerna framgår i not 31. Likviditetsrisk Likviditetsrisker uppstår som ett resultat av att förfallostrukturen för kassaflöden från tillgångar och skulder ej sammanfaller. finansieras i sin helhet av moderbolaget Swedbank AB vilket leder till en låg likviditetsrisk. Risk- och osäkerhetsfaktorer Swedbank Finans resultat påverkas av makroekonomiska förändringar som bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkas förändringar i det allmänna ränteläget enligt ovan. Swedbank Finans lämnar av det skälet ingen resultatprognos. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fria vinstmedel om kr enligt moderbolagets balansräkning balanseras i ny räkning. s fria egna kapital uppgår till 468,8 Mkr. sid 9 (av 38)

10 I övrigt hänvisas till följande sammandrag av resultaträkningar och balansräkningar, nyckeltal för de senaste fem åren samt kassaflödesanalyser avseende koncernen och moderbolaget. sid 10 (av 38)

11 Femårsöversikt mkr Utlåning till allmänheten Leasingobjekt Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto och leasingintäkter Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet % 14,4% 13,2% 14,9% 12,2% 11,9% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 inkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 sid 11 (av 38)

12 Femårsöversikt mkr Utlåning till allmänheten Leasingobjekt Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto och leasingintäkter Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning fin anltillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 15,3% 14,2% 16,9% 13,3% 13,6% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 inkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 sid 12 (av 38)

13 Resultaträkning mkr Not Ränteintäkter 1 626, , ,5 745,4 Leasingintäkter 10,8 3, , ,8 Räntekostnader -875,4-510,1-843,8-486,7 Ränte- och leasingnetto 2 761,6 652, , ,5 Erhållen utdelning koncernbolag ,5 29,5 Provisionsintäkter 149,2 146,4 148,6 145,7 Provisionskostnader -75,1-83,1-71,8-79,3 Provisionsnetto 3 74,1 63,3 76,8 66,4 Övriga intäkter 13,5 14,5 14,7 14,5 Summa intäkter 849,2 730, , ,9 Personalkostnader 4 103,9 97,4 101,8 95,3 Övriga allmänna administrationskostnader 5 70,4 82,7 113,8 78,7 Summa allmänna administrationskostnader 174,3 180,1 215,6 174,0 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 11,0 9, , ,0 Summa kostnader 185,3 189, , ,0 Resultat före kreditförluster 663,9 541,2 662,0 543,9 Kreditförluster, netto 7-27,3-20,2-11,3-11,9 Nedskrivning av finanseilla anläggningstillgångar ,4 Rörelseresultat 691,2 561,4 673,3 549,4 Bokslutsdispositioner ,0-460,9 Skatter 9 193,6 158,7 14,2 26,9 Årets resultat 497,6 402,7 36,1 61,6 Resultat per aktie i kr 1 442, ,2 104,7 196,9 sid 13 (av 38)

14 Balansräkning mkr Not Tillgångar Utlåning till kreditinstitut ,4 327,2 301,5 257,4 Utlåning till allmänhet 11, , , , ,1 Aktier och andelar 13 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktier och andelar i koncernftg ,5 19,5 Immateriella anläggningstillgångar 15 46, Materiella tillgångar Leasingobjekt 16 34,4 19, , ,4 Inventarier 17 7,3 7,8 0,6 0,9 Övriga tillgångar ,3 859, ,3 781,5 Förutbet kostn och uppl intäkter 19 45,3 37,1 42,0 35,6 Summa tillgångar , , , ,4 Skulder, och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Aktuella skatteskulder 0,1 0,1 0,1 0,1 Uppskjutna skatteskulder ,9 924,5 - - Övriga skulder , , , ,9 Uppl kostn och förutbet intäkter ,7 397,6 406,8 328,0 Summa skulder , , , ,1 Obeskattade reserver , ,0 Eget kapital 24 Eget kapital hänförligt till aktieägarna i moderbolaget 3 687, ,4 Aktiekapital 345,0 345,0 Andra fonder 69,0 69,0 Balanserad vinst 388,4 388,3 Summa eget kapital 3 687, ,4 802,4 802,3 Summa skulder och eget kapital , , , ,4 Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 25 Noter ej direkt relaterade till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen eller förändringar i eget kapital: Not 26 - Verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder Not 27 - Tillgångar och skulder i utländsk valuta Not 28 - Kapitaltäckningsanalys Not 29 - Värdeförändring om marknadsräntan stiger med en procentenhet Not 30 - Löptidsöversikt Not 31 - Kreditrisker Not 32 - Likviditetsrisk Not 33 - Närstående relationer Not 34 - Poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten sid 14 (av 38)

15 Kassaflödesanalys mkr Not Likvida medel vid årets början ,0 462,9-927,3 210,9 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 691,2 561,4 673,3 549,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten 34 73,8 81, , ,2 Betalda skatter -0,3-0,4-0,2-0,4 Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut -18,0-27,4 39,9 23,3 Ökning/minsking av utlåning till allmänheten , , , ,3 Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto 25,7 25,8 56,1 39,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten , , , ,6 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier - -13, ,1 Förvärv av leasingobjekt -55,0-22, , ,9 Försäljning av leasingobjekt 30, , ,1 Förvärv av kontorsinventarier -2,4-6,6 0,0-0,2 Försäljning av kontorsinventarier 0,9 1,9-0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,6-40, , ,0 Finansieringsverksamheten Förändring av upplåning från kreditinstitut 2 210,8 727, ,1 983,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 210,8 727, ,1 983,2 ÅRETS KASSAFLÖDE -302, ,9-654, ,2 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT , , ,5-927,3 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och delas in i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande veksamheten utgår från årets rörelseresultat. Justering görs för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom utlåning till allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheten. I kassaflödet ingår ränteinbetalningar med 1062,1 samt ränteutbetalningar inklusive kapitaliserade räntor med 872,9. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av förvärv respektive försäljning av anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten Under förändring av upplåning från kreditinstitut ingår nettoförändring av upplåning med kortare löptider och hög omsättning. Likvida medel Likvida medel består av saldo på inlåningskonto i Swedbank AB. sid 15 (av 38)

16 Förändringar i eget kapital Övrigt Aktie tillskjutet Balanserad Totalt eget mkr kapital kapital vinst kapital Ingående balans 1 januari , ,4 441, ,1 Lämnade koncernbidrag -95,0-95,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 26,6 26,6 Förskjutning mellan balanserad vinst och övrigt tillskjutet kapital 339,6-339,6 0,0 Årets resultat 402,7 402,7 Utgående balans 31 december , ,0 436, ,4 Ingående balans 1 januari , ,0 436, ,4 Lämnade koncernbidrag -50,0-50,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 13,9 13,9 Förskjutning mellan balanserad vinst och övrigt tillskjutet kapital 429,1-429,1 0,0 Årets resultat 497,6 497,6 Utgående balans 31 december , ,1 468, ,9 Övrigt Aktie tillskjutet Balanserad Totalt eget mkr kapital kapital vinst kapital Ingående balans 1 januari ,0 69,0 395,1 809,1 Lämnade koncernbidrag -95,0-95,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 26,6 26,6 Årets resultat 61,6 61,6 Utgående balans 31 december ,0 69,0 388,3 802,3 Ingående balans 1 januari ,0 69,0 388,3 802,3 Lämnade koncernbidrag -50,0-50,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 14,0 14,0 Årets resultat 36,1 36,1 Utgående balans 31 december ,0 69,0 388,4 802,4 sid 16 (av 38)

17 Not 1 Redovisningsprinciper Grundläggande redovisningsprinciper Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna internationella redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards IFRS samt tolkningar av dessa. I koncernredovisningen tillämpas också Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt vissa kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kreditinstitut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med tillägg och anpassningar enligt övergångsbestämmelserna till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:6 och FFFS 2007:13). s årsredovisning är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. Övergång till internationella redovisningsregler (IFRS) Fr o m 2007 upprättas finansiella rapporter enligt lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting Standards). Med lagbegränsad IFRS menas en tillämpning av samtliga IFRS /IAS som är godkända för obligatorisk tillämpning inom EU med undantag beroende på lagbestämmelser samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Bolaget har konstaterat att inga väsentliga skillnader har identifierats vid övergången till de nya reglerna. Basel II nya kapitaltäckningsregler Den 1 februari 2007 trädde en ny lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar i kraft. Lagen innebär bland annat möjlighet att beräkna kapitalkrav med hjälp av metoder med olika grader av komplexitet och riskkänslighet. Detta medför en mer precis spegling av de risker ett institut är exponerat för än tidigare regler. Lagen innebär också ett krav på kapitaltäckning för operativa risker. Verksamheten i Swedbank Finans AB omfattas av de nya reglerna, dock har bolaget under år 2007 i enlighet med övergångsreglerna kvarstått i tidigare kapitaltäckningsregler enligt Basel I. Koncernredovisning (IFRS 3, IAS 27) Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de företag där moderbolaget har bestämmande inflytande, det vill säga rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier för att uppnå ekonomiska förmåner. Dotterbolagen har intagits i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att aktiernas anskaffningsvärde elimineras mot förvärvat eget kapital. Ett dotterbolags bidrag till eget kapital är således enbart det kapital som tillkommit efter förvärvet. Alla koncerninterna transaktioner och koncerninterna vinster elimineras. Betydande bedömningar och uppskattningar Presentation av konsoliderade finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att företaget gör bedömningar och uppskattningar som påverkar rapporterade belopp för tillgångar och skulder på balansdagen samt rapporterade intäkter och kostnader under rapportperioden. Utfallet kan avvika ifrån gjorda uppskattningar. Bedömningar Leasingtillgångar bedöms vara finansiella eller operationella. Ett finansiellt leasingavtal innebär att ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Då leasegivaren bär de ekonomiska riskerna och fördelarna bedöms leasingavtalet som operationellt. Uppskattningar gör olika uppskattningar för att fastställa värden på vissa tillgångar och skulder. När värdet prövas på fordringar, för vilka förlusthändelse inträffat, uppskattas när i framtiden lånets kassaflöde erhålls samt dess storlek. Om kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms inte kunna bli tillräckligt förbättrad inom två år och säkerhetens värde inte täcker lånebeloppet görs en nedskrivning för sannolik förlust. Betydande redovisningsprinciper Tillgångar och skulder i utländsk valuta (IAS 21) Tillgångar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagskurs. Orealiserade kursförluster netto har belastat rörelseresultatet. Finansiella instrument (IAS 39) Finansiella instrument redovisas på affärsdag då avtal ingåtts om förvärv förutom lånefordringar som redovisas på likviddag. Borttagande av finansiella tillgångar sker då rättigheten att erhålla kassaflöden från ett finansiellt instrument förfallit eller då rättigheten sid 17 (av 38)

18 att erhålla kassaflöden överförts i allt väsentligt till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då skulden utsläckts genom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört. Lånefordringar och reservering för kreditförluster Utlåningsposterna består av utlåning till kreditinstitut samt utlåning till allmänheten och kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till högst det värde som, med hänsyn till säkerhetens värde, beräknas inflyta. I balansräkningen har lånefordringar redovisats netto efter avdrag för gjorda nedskrivningar för såväl konstaterade som sannolika kreditförluster. Rörelseresultatet har belastats med konstaterade och sannolika kreditförluster med avdrag för återvinningar på tidigare års konstaterade förluster. På balansdagen bedöms om det finns objektiva belägg som tyder på ett nedskrivningsbehov för en lånefordran eller för en grupp av lånefordringar. Osäkra lånefordringar är sådana för vilka det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren. Bedömning av osäkra fordringar sker när bokförda värdet överstiger bedömt belåningsvärde i kombination med utebliven betalning mer än 60 dagar. Nedskrivning för sannolika kreditförluster görs om kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms inte kunna bli tillräckligt förbättrad inom två år och säkerhetens värde inte täcker lånebeloppet. Kundfordringar Kundfordringar kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering med avdrag för nedskrivningar. Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut kategoriseras som Övriga finansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder Leverantörsskulder kategoriseras som Övriga finansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Aktier och andelar Andelar består av en bostadsrätt som kategoriseras som Finansiella tillgångar som kan säljas vilket innebär att den redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Eventuell värdeförändring redovisas direkt mot eget kapital till dess att tillgången säljs då värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Immateriella tillgångar (IAS 38) Förvärvade immateriella tillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar bedöms vara antingen bestämbar eller obestämbar. Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av över dess längd. har en immateriell tillgång i form av utvecklingsavgifter (implementering av Basel II regelverk) vars anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar hänförs till tillgången varför den tas upp i balansräkningen. Avskrivning beräknas påbörjas år Leasingavtal (IAS 17) Finansiella leasingavtal redovisas i koncernen som utlåning till allmänheten. Leasingobjekt har redovisats till aktuella restvärden efter avdrag för nedskrivning som gjorts på grund av leasetagares bristande betalningsförmåga. Erhållna leasingbetalningar fördelas mellan ränta och amortering av fordran. Ränteintäkten fördelas över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad nettoinvestering avseende leasingavtalet. Nedskrivningarna av objekten redovisas i koncernen som kreditförluster. Operationella leasingavtal redovisas i balansräkningen på slag av tillgång. Leasingintäkterna periodiseras och intäktsredovisas linjärt under leasingavtalets löptid. Eget kapital Eget kapital består av posterna aktiekapital, reservfond samt obeskattade reserver. Reservfonden uppfyller lagstadgade regler enligt aktiebolagslagen till och med år Obeskattade reserver består av överavskrivningar på leasinginventarier. Intäkter (IAS 18) Ränta, inklusive avgifter och kostnader som utgör en integrerad del i den effektiva avkastningen, periodiseras så att en jämn avkastning erhålls för tillgången. sid 18 (av 38)

19 Avskrivningar Leasingobjektens nyttjandeperiod är tre år för dator- och kontorsutrustning samt billeasing. För övrig utrustning är nyttjandeperioden fem år. Det avskrivningsbara beloppet har baserats på anskaffningsvärdet och beräknats efter annuitetsmetod. Avskrivning sker ner till noll eller till garanterat restvärde. Restvärdet bestäms med hänsyn till bedömt marknadsvärde på objektet vid avtalets slut. Inventariernas nyttjandeperiod är fem år och deras restvärde är noll. Det avskrivningsbara beloppet redovisas linjärt i resultaträkningen under nyttjandeperioden. Nedskrivningar av anläggningstillgångar Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på värdenedgång föreligger avseende koncernens anläggningstillgångar. Föreligger någon indikation på värdenedgång görs en nedskrivningsprövning genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinnningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet understiger tillgångens bokförda värde. Gjorda nedskrivningar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Skatter Uppskjuten skatt har beräknats på temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra framtida skatteavdrag. Temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller en skulds redovisade värde och skattemässiga värde. upprättar årsredovisningen enligt IFRS så långt det är förenligt med ÅRKL, RR 32 och Finansinspektionens föreskrifter. Leasingavtalen i moderbolaget redovisas som om de vore operationella leasingavtal. Nyckeltal Nyckeltal i femårsöversikten har beräknats enligt Svenska Bankföreningens rekommendation. sid 19 (av 38)

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper

Noter. 1 Företagsinformation. 2 Redovisningsprinciper Noter Angivna belopp i noter är i miljoner kronor (mkr) och bokfört värde om inget annat anges. Siffror inom parantes avser föregående år. Koncernens noter är upprättade enligt IFRS medan moderbolagets

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Om Swedbank Hypotek 5 Nyckeltal 2010-2014 6 Fem år i sammandrag 7 Resultaträkning, Rapport över totalresultat 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning. IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2008 IKANO Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Ökade volymer och effektiviseringar lade grunden till starkt resultat...3 Förvaltningsberättelse...4 5 år i sammandrag... 6 Resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

NYC KELN TILL MOBI LITET

NYC KELN TILL MOBI LITET NYC KELN TILL MOBI LITET ÅRSREDOVISNING Förord var ett bra år för Volkswagen Finans Sverige. Under året ökade vi vår andel av fordonsfinansieringen. Vi initierade 53 978 finansierings - avtal för både

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15.

Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Årsredovisning 2001 Omslagsbilden är ett detaljfotografi av räcket på den K-märkta MEA -trappan i SkandiaBankens lokaler på Hamngatan 15. Produktion och grafisk form: Citat Media Production AB Fotograf:

Läs mer