Swedbank Finans Årsredovisning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank Finans Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Swedbank Finans Årsredovisning sid 1 (av 38)

2 Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Verksamhetsbeskrivning Vi utvecklar, marknadsför och säljer finansiella tjänster samt administration av vagnparker AutoPlan och fakturakrediter. Våra produkter skall bidra till ökad marknadsandel och ökad säljkraft, för såväl Swedbank och samverkande sparbanker, som för externa samarbetspartners. Våra gemensamma produkter ska ge största möjliga kundnytta i form av behov, funktion och pris. Distribution Vår försäljning sker via tre kanaler: Swedbanks kontorsnät och samverkande sparbankers kontorsnät (interna samarbetspartners), Återförsäljare/leverantörer/generalagenter, s.k. Leverantörsfinansiering (externa samarbetspartners), Direkt till slutkund med finansiering och administration av större vagnparker, s.k. vagnparksadministration. Sammantaget når de tre kanalerna en bred kundgrupp, konsumenter såväl som företag, stat och kommun. Vi finansierar allt ifrån konsumentens mc eller husvagn, lantbrukarens skördetröska eller entreprenörens stenkross till kopiatorer och komplicerade elektroniska kommunikationssystem. Vi administrerar och finansierar vagnparker till flera av Sveriges största företag. sid 2 (av 38)

3 Produktutveckling Vi satsar mycket tid och stora resurser på produktutveckling. Produktutveckling sker i samarbete med våra större samarbetspartners och kunder. I banken möts vi i marknadsråden och hos våra externa samarbetspartners i produktråden. Syftet med att produktutveckla på detta sätt, är att tillvarata kompetensen från dem som är närmast kunderna d.v.s. lokala banker och sparbanker samt externa samarbetspartners. Upplever både våra interna och externa partners att våra produkter bidrar till till ökade marknadsandelar och ökad försäljning, så har vi lyckats. Försäljning Swedbank Finans utlåning stock uppgick 2007 till drygt 30 Mdr, 27 Mdr i form av ca hyres-/avbetalnings-/leasingavtal och 2,3 Mdr i form av Fakturakrediter. Vår nyförsäljning under samma år var 14,9 Mdr. Vi omsätter vår stock i sin helhet på lite drygt 2 år. För att klara en så hög omsättningshastighet år efter år krävs extremt fokus på lyhördhet för kundens behov, på försäljning och kostnadseffektiv logistik. Vi tror att det är vår förmåga att anpassa oss efter kunders behov, vår kompetens inom särskilda branscher, försäljning och kostnadseffektiv logistik som våra samarbetspartners och kunder upplever som ett mervärde med Swedbank Finans. Marknad Den totala finansbolagsutlåningen i Sverige minskade i statistiken med ca 6 mdr, pga. att ett finansbolag flyttade in sin verksamhet i banken under 2007 ( källa; SCB). Swedbank Finans ökade under samma år sin utlåning med 3,2 Mdr, 12 %, vilket är 15,7 % av den totala svenska finansbolagsutlåningen i Sverige för december sid 3 (av 38)

4 Kostnadseffektivitet Swedbank Finans är till nytta för våra samarbetspartners och kunder - ett av marknadens mest kostnadseffektiva finansbolag. Relationen kostnader-intäkter, det s.k. K/I talet är ca 0,31 före förluster. Kvalitet För att försäkra oss om att verksamheten hela tiden håller högsta kvalitet till bästa nytta för samarbetspartners och kunder krävs extern, läs: objektiv, bevakning och uppföljning. Vi arbetar därför med och är certifierade enligt modellen produktionsstyrd kvalitetssäkring, ISO 9001:2000. I linje med Swedbanks miljöengagemang är vi också miljöcertifierade enligt ISO Fredrik Enhörning Verkställande direktör Swedbank Finans AB sid 4 (av 38)

5 Swedbank Finans AB (publ) Årsredovisning för Swedbank Finans, org.nr Styrelsen och verkställande direktören för Swedbank Finans AB (publ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2007, bolagets 38:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Swedbank Finans AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Bolaget är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och är ISO certifierat enligt standard SS-EN 9000:2000 samt SS-EN Från och med 2007 upprättas finansiella rapporter enligt lagbegränsad IFRS. Inga väsentliga skillnader har identifierats vid övergången till de nya reglerna. Affärsidé Swedbank Finans uppgift är att öka Swedbankskoncernens lönsamhet och marknadsandelar genom att utveckla, marknadsföra och producera finansbolagsprodukter. Dessa utgörs av avbetalning, leasing, billeasing/ vagnparksadministration (AutoPlan) och fakturakredit. Koncernstruktur I koncernen ingår förutom moderbolaget Swedbank Finans AB (publ) de helägda dotterbolagen ML Rental AB, Autoplan AB (vilande), Gota Projektfinans AB (vilande) samt Merkantil Leasing i Stockholm AB. ML Rental AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver verksamhet genom samarbeten med ett antal leverantörer. sid 5 (av 38)

6 Verksamhet Verksamheten når marknaden via lokal bankmarknad och sparbanksmarknad, samarbetande leverantörer inom utvalda branscher samt via direktbearbetning av företagskunder med behov av finansiering och administration av större bilinnehav (mer än 15 bilar). Affärsutbudet riktar sig till både företag och privatpersoner i Sverige samt i viss mån övriga Norden. Bolagets regionansvariga arbetar integrerat med lokala Swedbankskontor och samverkande sparbanker. Bolaget tillhandahåller och administrerar finansbolagsprodukter samt fungerar som försäljningsstöd. Häri ingår aktivt säljstöd, produktutbildning och marknadsföring. Dessutom genomförs olika kampanjaktiviteter i samråd med de samarbetande parterna. Vidare samarbetar Bolaget med ledande leverantörer och återförsäljare i utvalda branscher. Affärsidén innebär att leverantören eller återförsäljaren via Swedbank Finans kan erbjuda sina kunder objektsfinansiering. Enheten Tunga Maskiner erbjuder finansiering till lantbruk, materialhantering samt bygg- och entreprenadsektorn. Enheten IT & Kommunikation är inriktad på finansiering av IT och kommunikations-teknik, kontorsutrustning samt medicinsk och miljöteknisk utrustning. Enheten Konsument vänder sig till återförsäljare med i huvudsak privatpersoner som slutkund och erbjuder avbetalningslån för köp av exempelvis båt, bil, husvagn och motorcykel. Enheten AutoPlan tillhandahåller vagnparksfinansiering och biladministration till stora företag med hjälp av ett av marknadens främsta system för vagnparkshantering. ML Rental AB Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområde säljstödjande finansiering till företag. Verksamheten riktar sig främst till leverantörsbolag inom utvalda produktområden. sid 6 (av 38)

7 Väsentliga händelser Försäljningsutvecklingen via externa kanaler leverantörsfinansiering och biladministration/autoplan såväl som interna kanaler har varit stabil. Ökningen av utlåningsstocken med 12 % är huvudsakligen genererad via lokala Swedbankskontor, men även vår försäljning via samarbetande leverantörer och Autoplanprodukten har ökat under året, vilket sammanlagt resulterat i ökade marknadsandelar på 14%. Under 2007 har affärsavslut skett gällande kunder med hemvist i Norge och Danmark. Resultatet ökar från 2006 till 2007 med cirka 23 %. Utlåningsutveckling s utlåning har ökat med 12 %. Lånefordringar i koncernen utgörs framför allt av avbetalningslån, leasing och fakturakrediter, med säkerhet i de objekt respektive kundfordringar som finansieras. Lånefordringarnas utlåning till allmänhetens fördelning mellan branscher finns i not 31. Typ av lånefordran, mkr Bokfört värde Avbetalningslån Leasing Factoring Reverslån 51 Totalt Upplåning Bolaget finansieras i sin helhet av moderbolaget Swedbank AB. Upplåningen löper i allt väsentligt med rörlig ränta med undantag från en mindre del som löper med fast ränta. sid 7 (av 38)

8 Rörelseresultat IT-funktion tillhandahålls av Swedbank AB. Dessa tjänster förvärvas för en ersättning som motsvarar bankens faktiska kostnader för att utföra tjänsterna. s rörelseresultat efter kreditförluster uppgår för 2007 till 691 (561) Mkr. s rörelseresultat efter kreditförluster uppgår till 673 (549) Mkr. Osäkra lånefordringar s osäkra lånefordringar, efter reserveringar för sannolika förluster, var vid utgången av (79) Mkr vilket utgör 0,2 % (0,3 %) av den totala utlåningen. Motsvarande uppgifter för moderbolaget var 68 (70) Mkr och 0,2 % (0,3 %). Kapitaltäckning s och moderbolagets kapitalbas och kapitaltäckningsgrad framgår av not 27. Femårsöversikt s och moderbolagets utveckling under de senaste fem åren framgår på sidan 4 och 5. Ränterisk Med ränterisk avses att värdet av ett finansiellt instrument kan variera på grund av förändringar i räntenivån. s ränterisker uppkommer som ett resultat av att räntebindningstiderna för tillgångar och skulder inte sammanfaller. s utlåning och upplåning sker i allt väsentligt till rörlig ränta, varför ränterisken är begränsad. Inverkan på värdet av tillgångar och skulder om marknadsräntan stiger med en procentenhet framgår i not 29. En höjning av marknadsräntorna med en procentenhet medför en positiv framtida resultatpåverkan i koncernen på 37 mkr. En förändring av rörelsekostnaderna med en procentenhet påverkar koncernresultatet negativt med 2 mkr. sid 8 (av 38)

9 Valutakursrisk Med valutakursrisk avses att värdet av tillgångar och skulder kan variera på grund av förändringar i valutakurser. s utlåning och upplåning i valuta matchas i allt väsentligt, för att minimera valutakursrisken. s tillgångar och skulder i utländsk valuta framgår i not 27. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser mot koncernen och att ställda säkerheter ej täcker fordran. Utlåning sker endast till kunder med en bedömd god återbetalningsförmåga samt med objektssäkerhet respektive pant i fakturafordringar vid fakturakredit. Kreditriskerna framgår i not 31. Likviditetsrisk Likviditetsrisker uppstår som ett resultat av att förfallostrukturen för kassaflöden från tillgångar och skulder ej sammanfaller. finansieras i sin helhet av moderbolaget Swedbank AB vilket leder till en låg likviditetsrisk. Risk- och osäkerhetsfaktorer Swedbank Finans resultat påverkas av makroekonomiska förändringar som bolaget själv inte råder över. Bland annat påverkas förändringar i det allmänna ränteläget enligt ovan. Swedbank Finans lämnar av det skälet ingen resultatprognos. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fria vinstmedel om kr enligt moderbolagets balansräkning balanseras i ny räkning. s fria egna kapital uppgår till 468,8 Mkr. sid 9 (av 38)

10 I övrigt hänvisas till följande sammandrag av resultaträkningar och balansräkningar, nyckeltal för de senaste fem åren samt kassaflödesanalyser avseende koncernen och moderbolaget. sid 10 (av 38)

11 Femårsöversikt mkr Utlåning till allmänheten Leasingobjekt Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto och leasingintäkter Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet % 14,4% 13,2% 14,9% 12,2% 11,9% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 inkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 sid 11 (av 38)

12 Femårsöversikt mkr Utlåning till allmänheten Leasingobjekt Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Räntenetto och leasingintäkter Provisioner netto och övriga intäkter Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Nedskrivning fin anltillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital 15,3% 14,2% 16,9% 13,3% 13,6% Kostnader/Intäkter exkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 inkl. kreditförluster 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 sid 12 (av 38)

13 Resultaträkning mkr Not Ränteintäkter 1 626, , ,5 745,4 Leasingintäkter 10,8 3, , ,8 Räntekostnader -875,4-510,1-843,8-486,7 Ränte- och leasingnetto 2 761,6 652, , ,5 Erhållen utdelning koncernbolag ,5 29,5 Provisionsintäkter 149,2 146,4 148,6 145,7 Provisionskostnader -75,1-83,1-71,8-79,3 Provisionsnetto 3 74,1 63,3 76,8 66,4 Övriga intäkter 13,5 14,5 14,7 14,5 Summa intäkter 849,2 730, , ,9 Personalkostnader 4 103,9 97,4 101,8 95,3 Övriga allmänna administrationskostnader 5 70,4 82,7 113,8 78,7 Summa allmänna administrationskostnader 174,3 180,1 215,6 174,0 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 11,0 9, , ,0 Summa kostnader 185,3 189, , ,0 Resultat före kreditförluster 663,9 541,2 662,0 543,9 Kreditförluster, netto 7-27,3-20,2-11,3-11,9 Nedskrivning av finanseilla anläggningstillgångar ,4 Rörelseresultat 691,2 561,4 673,3 549,4 Bokslutsdispositioner ,0-460,9 Skatter 9 193,6 158,7 14,2 26,9 Årets resultat 497,6 402,7 36,1 61,6 Resultat per aktie i kr 1 442, ,2 104,7 196,9 sid 13 (av 38)

14 Balansräkning mkr Not Tillgångar Utlåning till kreditinstitut ,4 327,2 301,5 257,4 Utlåning till allmänhet 11, , , , ,1 Aktier och andelar 13 1,0 1,0 1,0 1,0 Aktier och andelar i koncernftg ,5 19,5 Immateriella anläggningstillgångar 15 46, Materiella tillgångar Leasingobjekt 16 34,4 19, , ,4 Inventarier 17 7,3 7,8 0,6 0,9 Övriga tillgångar ,3 859, ,3 781,5 Förutbet kostn och uppl intäkter 19 45,3 37,1 42,0 35,6 Summa tillgångar , , , ,4 Skulder, och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut , , , ,1 Aktuella skatteskulder 0,1 0,1 0,1 0,1 Uppskjutna skatteskulder ,9 924,5 - - Övriga skulder , , , ,9 Uppl kostn och förutbet intäkter ,7 397,6 406,8 328,0 Summa skulder , , , ,1 Obeskattade reserver , ,0 Eget kapital 24 Eget kapital hänförligt till aktieägarna i moderbolaget 3 687, ,4 Aktiekapital 345,0 345,0 Andra fonder 69,0 69,0 Balanserad vinst 388,4 388,3 Summa eget kapital 3 687, ,4 802,4 802,3 Summa skulder och eget kapital , , , ,4 Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 25 Noter ej direkt relaterade till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen eller förändringar i eget kapital: Not 26 - Verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder Not 27 - Tillgångar och skulder i utländsk valuta Not 28 - Kapitaltäckningsanalys Not 29 - Värdeförändring om marknadsräntan stiger med en procentenhet Not 30 - Löptidsöversikt Not 31 - Kreditrisker Not 32 - Likviditetsrisk Not 33 - Närstående relationer Not 34 - Poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten sid 14 (av 38)

15 Kassaflödesanalys mkr Not Likvida medel vid årets början ,0 462,9-927,3 210,9 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 691,2 561,4 673,3 549,4 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet i den löpande verksamheten 34 73,8 81, , ,2 Betalda skatter -0,3-0,4-0,2-0,4 Ökning/minskning av utlåning till kreditinstitut -18,0-27,4 39,9 23,3 Ökning/minsking av utlåning till allmänheten , , , ,3 Förändring av övriga tillgångar och skulder, netto 25,7 25,8 56,1 39,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten , , , ,6 Investeringsverksamheten Förvärv av aktier - -13, ,1 Förvärv av leasingobjekt -55,0-22, , ,9 Försäljning av leasingobjekt 30, , ,1 Förvärv av kontorsinventarier -2,4-6,6 0,0-0,2 Försäljning av kontorsinventarier 0,9 1,9-0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25,6-40, , ,0 Finansieringsverksamheten Förändring av upplåning från kreditinstitut 2 210,8 727, ,1 983,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 210,8 727, ,1 983,2 ÅRETS KASSAFLÖDE -302, ,9-654, ,2 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT , , ,5-927,3 Kommentarer till kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar under året samt likvida medel vid årets början och slut. Kassaflödesanalysen redovisas enligt indirekt metod och delas in i in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande veksamheten utgår från årets rörelseresultat. Justering görs för poster som inte ingår i den löpande verksamhetens kassaflöde. Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder består av sådana poster som ingår i den normala affärsverksamheten såsom utlåning till allmänheten och kreditinstitut och som inte är att hänföra till investerings- eller finansieringsverksamheten. I kassaflödet ingår ränteinbetalningar med 1062,1 samt ränteutbetalningar inklusive kapitaliserade räntor med 872,9. Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten består av förvärv respektive försäljning av anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten Under förändring av upplåning från kreditinstitut ingår nettoförändring av upplåning med kortare löptider och hög omsättning. Likvida medel Likvida medel består av saldo på inlåningskonto i Swedbank AB. sid 15 (av 38)

16 Förändringar i eget kapital Övrigt Aktie tillskjutet Balanserad Totalt eget mkr kapital kapital vinst kapital Ingående balans 1 januari , ,4 441, ,1 Lämnade koncernbidrag -95,0-95,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 26,6 26,6 Förskjutning mellan balanserad vinst och övrigt tillskjutet kapital 339,6-339,6 0,0 Årets resultat 402,7 402,7 Utgående balans 31 december , ,0 436, ,4 Ingående balans 1 januari , ,0 436, ,4 Lämnade koncernbidrag -50,0-50,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 13,9 13,9 Förskjutning mellan balanserad vinst och övrigt tillskjutet kapital 429,1-429,1 0,0 Årets resultat 497,6 497,6 Utgående balans 31 december , ,1 468, ,9 Övrigt Aktie tillskjutet Balanserad Totalt eget mkr kapital kapital vinst kapital Ingående balans 1 januari ,0 69,0 395,1 809,1 Lämnade koncernbidrag -95,0-95,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 26,6 26,6 Årets resultat 61,6 61,6 Utgående balans 31 december ,0 69,0 388,3 802,3 Ingående balans 1 januari ,0 69,0 388,3 802,3 Lämnade koncernbidrag -50,0-50,0 Skatt på lämnade koncernbidrag 14,0 14,0 Årets resultat 36,1 36,1 Utgående balans 31 december ,0 69,0 388,4 802,4 sid 16 (av 38)

17 Not 1 Redovisningsprinciper Grundläggande redovisningsprinciper Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna internationella redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards IFRS samt tolkningar av dessa. I koncernredovisningen tillämpas också Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt vissa kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kreditinstitut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med tillägg och anpassningar enligt övergångsbestämmelserna till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:6 och FFFS 2007:13). s årsredovisning är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. Övergång till internationella redovisningsregler (IFRS) Fr o m 2007 upprättas finansiella rapporter enligt lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting Standards). Med lagbegränsad IFRS menas en tillämpning av samtliga IFRS /IAS som är godkända för obligatorisk tillämpning inom EU med undantag beroende på lagbestämmelser samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Bolaget har konstaterat att inga väsentliga skillnader har identifierats vid övergången till de nya reglerna. Basel II nya kapitaltäckningsregler Den 1 februari 2007 trädde en ny lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar i kraft. Lagen innebär bland annat möjlighet att beräkna kapitalkrav med hjälp av metoder med olika grader av komplexitet och riskkänslighet. Detta medför en mer precis spegling av de risker ett institut är exponerat för än tidigare regler. Lagen innebär också ett krav på kapitaltäckning för operativa risker. Verksamheten i Swedbank Finans AB omfattas av de nya reglerna, dock har bolaget under år 2007 i enlighet med övergångsreglerna kvarstått i tidigare kapitaltäckningsregler enligt Basel I. Koncernredovisning (IFRS 3, IAS 27) Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de företag där moderbolaget har bestämmande inflytande, det vill säga rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier för att uppnå ekonomiska förmåner. Dotterbolagen har intagits i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att aktiernas anskaffningsvärde elimineras mot förvärvat eget kapital. Ett dotterbolags bidrag till eget kapital är således enbart det kapital som tillkommit efter förvärvet. Alla koncerninterna transaktioner och koncerninterna vinster elimineras. Betydande bedömningar och uppskattningar Presentation av konsoliderade finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att företaget gör bedömningar och uppskattningar som påverkar rapporterade belopp för tillgångar och skulder på balansdagen samt rapporterade intäkter och kostnader under rapportperioden. Utfallet kan avvika ifrån gjorda uppskattningar. Bedömningar Leasingtillgångar bedöms vara finansiella eller operationella. Ett finansiellt leasingavtal innebär att ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Då leasegivaren bär de ekonomiska riskerna och fördelarna bedöms leasingavtalet som operationellt. Uppskattningar gör olika uppskattningar för att fastställa värden på vissa tillgångar och skulder. När värdet prövas på fordringar, för vilka förlusthändelse inträffat, uppskattas när i framtiden lånets kassaflöde erhålls samt dess storlek. Om kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms inte kunna bli tillräckligt förbättrad inom två år och säkerhetens värde inte täcker lånebeloppet görs en nedskrivning för sannolik förlust. Betydande redovisningsprinciper Tillgångar och skulder i utländsk valuta (IAS 21) Tillgångar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagskurs. Orealiserade kursförluster netto har belastat rörelseresultatet. Finansiella instrument (IAS 39) Finansiella instrument redovisas på affärsdag då avtal ingåtts om förvärv förutom lånefordringar som redovisas på likviddag. Borttagande av finansiella tillgångar sker då rättigheten att erhålla kassaflöden från ett finansiellt instrument förfallit eller då rättigheten sid 17 (av 38)

18 att erhålla kassaflöden överförts i allt väsentligt till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då skulden utsläckts genom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört. Lånefordringar och reservering för kreditförluster Utlåningsposterna består av utlåning till kreditinstitut samt utlåning till allmänheten och kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till högst det värde som, med hänsyn till säkerhetens värde, beräknas inflyta. I balansräkningen har lånefordringar redovisats netto efter avdrag för gjorda nedskrivningar för såväl konstaterade som sannolika kreditförluster. Rörelseresultatet har belastats med konstaterade och sannolika kreditförluster med avdrag för återvinningar på tidigare års konstaterade förluster. På balansdagen bedöms om det finns objektiva belägg som tyder på ett nedskrivningsbehov för en lånefordran eller för en grupp av lånefordringar. Osäkra lånefordringar är sådana för vilka det är sannolikt att betalningarna inte fullföljs enligt kontraktsvillkoren. Bedömning av osäkra fordringar sker när bokförda värdet överstiger bedömt belåningsvärde i kombination med utebliven betalning mer än 60 dagar. Nedskrivning för sannolika kreditförluster görs om kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms inte kunna bli tillräckligt förbättrad inom två år och säkerhetens värde inte täcker lånebeloppet. Kundfordringar Kundfordringar kategoriseras som Lånefordringar och kundfordringar vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering med avdrag för nedskrivningar. Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut kategoriseras som Övriga finansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder Leverantörsskulder kategoriseras som Övriga finansiella skulder vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Aktier och andelar Andelar består av en bostadsrätt som kategoriseras som Finansiella tillgångar som kan säljas vilket innebär att den redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Eventuell värdeförändring redovisas direkt mot eget kapital till dess att tillgången säljs då värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. Immateriella tillgångar (IAS 38) Förvärvade immateriella tillgångar värderas initialt till anskaffningsvärde. Nyttjandeperiod för immateriella tillgångar bedöms vara antingen bestämbar eller obestämbar. Immateriella tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av över dess längd. har en immateriell tillgång i form av utvecklingsavgifter (implementering av Basel II regelverk) vars anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar hänförs till tillgången varför den tas upp i balansräkningen. Avskrivning beräknas påbörjas år Leasingavtal (IAS 17) Finansiella leasingavtal redovisas i koncernen som utlåning till allmänheten. Leasingobjekt har redovisats till aktuella restvärden efter avdrag för nedskrivning som gjorts på grund av leasetagares bristande betalningsförmåga. Erhållna leasingbetalningar fördelas mellan ränta och amortering av fordran. Ränteintäkten fördelas över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls på under varje period redovisad nettoinvestering avseende leasingavtalet. Nedskrivningarna av objekten redovisas i koncernen som kreditförluster. Operationella leasingavtal redovisas i balansräkningen på slag av tillgång. Leasingintäkterna periodiseras och intäktsredovisas linjärt under leasingavtalets löptid. Eget kapital Eget kapital består av posterna aktiekapital, reservfond samt obeskattade reserver. Reservfonden uppfyller lagstadgade regler enligt aktiebolagslagen till och med år Obeskattade reserver består av överavskrivningar på leasinginventarier. Intäkter (IAS 18) Ränta, inklusive avgifter och kostnader som utgör en integrerad del i den effektiva avkastningen, periodiseras så att en jämn avkastning erhålls för tillgången. sid 18 (av 38)

19 Avskrivningar Leasingobjektens nyttjandeperiod är tre år för dator- och kontorsutrustning samt billeasing. För övrig utrustning är nyttjandeperioden fem år. Det avskrivningsbara beloppet har baserats på anskaffningsvärdet och beräknats efter annuitetsmetod. Avskrivning sker ner till noll eller till garanterat restvärde. Restvärdet bestäms med hänsyn till bedömt marknadsvärde på objektet vid avtalets slut. Inventariernas nyttjandeperiod är fem år och deras restvärde är noll. Det avskrivningsbara beloppet redovisas linjärt i resultaträkningen under nyttjandeperioden. Nedskrivningar av anläggningstillgångar Vid varje rapporttillfälle görs en bedömning om någon indikation på värdenedgång föreligger avseende koncernens anläggningstillgångar. Föreligger någon indikation på värdenedgång görs en nedskrivningsprövning genom att beräkna tillgångens återvinningsvärde. Återvinnningsvärdet är det högsta av tillgångens nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen i de fall återvinningsvärdet understiger tillgångens bokförda värde. Gjorda nedskrivningar återförs om förändringar skett i de antaganden som ledde fram till den ursprungliga nedskrivningen. Återföring av gjord nedskrivning görs inte så att det redovisade värdet överstiger vad som skulle ha redovisats, efter avdrag för planenliga avskrivningar, om någon nedskrivning inte gjorts. En återföring av gjorda nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Skatter Uppskjuten skatt har beräknats på temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra framtida skatteavdrag. Temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller en skulds redovisade värde och skattemässiga värde. upprättar årsredovisningen enligt IFRS så långt det är förenligt med ÅRKL, RR 32 och Finansinspektionens föreskrifter. Leasingavtalen i moderbolaget redovisas som om de vore operationella leasingavtal. Nyckeltal Nyckeltal i femårsöversikten har beräknats enligt Svenska Bankföreningens rekommendation. sid 19 (av 38)

20 Definitioner Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Vid obeskattade reserver justeras resultatet med 72% av förändring obeskattade reserver och eget kapital med 72% av genomsnittet av obeskattade reserver. K/I-tal före kreditförluster Rörelsekostnader exklusive kreditförluster i förhållande till rörelseintäkter. I moderbolaget hanteras finansiell leasing som utlåning. K/I-tal efter kreditförluster Rörelsekostnader inklusive kreditförluster i förhållande till rörelseintäkter. I moderbolaget hanteras finansiell leasing som utlåning. Reserveringsgrad osäkra fordringar Reserv för sannolika kreditförluster i förhållande till osäkra fordringar brutto. Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i förhållande till utlåning till allmänheten. Kreditförlustnivå Kreditförluster i förhållande till ingående balans av utlåning till allmänheten brutto. Konstaterad förlust Förlust som är beloppsmässigt fastställd eller övervägande sannolik genom att konkursförvaltare lämnat uppskattning av utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller fordran eftergivits på annat sätt. Oreglerad fordran Fordran för vilken räntor/amorteringar är förfallna till betalning sedan mer än 60 dagar. Osäker fordran Fordran som är oreglerad enligt ovan, eller för vilken andra omständigheter medför osäkerhet om dess värde, och för vilken säkerhetens värde ej med betryggande marginal täcker både kapitalbeloppet och upplupen ränta. Omstrukturerad fordran Fordran för vilken någon form av eftergift beviljats till följd av låntagarens finansiella problem. Swedbank Finans har inga omstrukturerade fordringar. Bruttoinvestering i leasingavtal Summan av de vid varje tidpunkt återstående minimileaseavgifter, som enligt ett finansiellt leasingavtal tillfaller leasegivaren. Med minimileaseavgifter förstås de betalningar som löpande skall erläggas av leasetagaren till leasegivaren under leasingavtalets giltighetstid med tillägg av för leasegivaren eventuella restvärden, som garanteras av leasetagaren eller denne närstående företag eller av oberoende tredje part, som har ekonomiska förutsättningar att fullfölja sitt åtagande. Ej intjänade finansiella intäkter Skillnaden mellan leasegivarens bruttoinvestering i leasingavtalet och bruttoinvesteringens nuvärde. Bruttoinvesteringens nuvärde har framräknats på basis av leasingavtalets effektiva ränta per bokslutstidpunkten. Återstående löptid För fordringar och skulder med amortering räknas återstående löptid som tiden fram till förfallodagen för respektive amortering. sid 20 (av 38)

Swedbank Finans Årsredovisning 2008

Swedbank Finans Årsredovisning 2008 Swedbank Finans Årsredovisning 2008 swedbankfinans.se sid 1 (av 38) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ)

Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ) Årsredovisning 2006 Swedbank Finans AB Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ) Verksamhetsbeskrivning Vi utvecklar, marknadsför och säljer,

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Årsredovisning 2001. Finans

Årsredovisning 2001. Finans Årsredovisning 2001 Finans Årsredovisning för FöreningsSparbanken Finans AB (publ) Org nr 556131-3395 Styrelsen och verkställande direktören för FöreningsSparbanken Finans AB (publ), avger härmed årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2000. Finans

Årsredovisning 2000. Finans Årsredovisning 2000 Finans Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för FöreningsSparbanken Finans AB (publ), organisationsnummer 556131-3395, Stockholm avger härmed årsredovisning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2009

Swedbank Finans Årsredovisning 2009 Swedbank Finans Årsredovisning 2009 swedbankfinans.se sid 1 (av 41) Swedbank Finans AB VD har ordet Swedbank Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ)

FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ) Årsredovisning 2004 VD-kommentar: FöreningsSparbanken Finans AB, med dotterbolaget ML Rental AB, är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ) Verksamhetsbeskrivning Vi utvecklar, marknadsför

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Finans

Årsredovisning Finans Årsredovisning 2003 Finans VD Fredrik Enhörning summerar året Verksamhetsåret 2003 FöreningsSparbanken Finans AB (publ) är ett helägt dotterbolag till FöreningsSparbanken AB (publ), som utsågs till Årets

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning Finans

Årsredovisning Finans Årsredovisning 2002 Finans VD Fredrik Enhörning summerar året Verksamhetsåret 2002 Vi lägger ytterligare ett bra år bakom oss och under 2002 har FöreningsSparbanken Finans uppnått en försäljning om totalt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer