ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10"

Transkript

1 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I I 0 kl. I I Thre Ohlssn, fp rdf. Mnica Sprrng, s Lars Ljungqvist, kd Jan Gustavssn, s Christina Trstenssn, c Anki Lfstedt, m Snia Tencic-Anderssn, s Magnus Jhanssn, m Thmas Jhrssn, tjg ers Jesper L6fstedt, f, ers g Gtiran Svenssn, {iirvaltningschef Anette Osterhlm, sekreterare Magnus Jhanssn Paragraf O Underskrifter Sekreterare Ordfrande Justerande Magnus Jhanssn ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- ch fritidsniimnden Sammantradesdatum Anslaget sdtts upp Fdrvaringsplats fdr prtkllet Underskrift l3 Kmmunkntret, Skillingaryd Paragraf Anslaget tas ner G'l Anette Osterhlm

2 VAGGERYDS KOMMUN KULTUR OCH FRITIDS, FORVAITNINGEN KALLELSE Oatum Sida 1( 1) Kultur- ch fritidsndmnden kallas till sammantrdde Tid: Onsdag kl (gruppmdten 14.15) Plats: Niimndrummet, Skillingehus Thre Olssn Ordf<irande /Gdran Svenssn Val av prtklisjusterare samt gdkiinnande av dagrdning. F6rslag pi prtkllsjusterare: Magnus Jhanssn Arenden: Eknmi l. Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2. Attest{iirteckning fiir KFN:s verksamhetsmr6de Obetalda fakturr Fcireningsiirenden 4. Ansdkan m siirskilt bidrag Gcitastrms Buleklubb - Kulturverksamhet Begiiran m startbidrag 6. Knst- ch kulturdag 2010 Bilaga 7. Friilsningsarm6n & Skilllingaryds Mansk<jr Ans6kan m bidrag Iiir knsert i Skillingaryds Bilaga Arena 8. Skillingaryds Teaterftirening - Ansdkan m liirhdjt kulturbi&ag Bilaga Sim- ch sprthallar Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 9. Sprthallskiillaren, Vaggeryd - investeringsmedel Begiiraa m att fl mdispnera -,' - bllaga ldrttsplatser 10. Fcireningen Mvalla - Beg2iran m att fii installera larm Bilaga Ovrigt 1 1. Redvisning av delegatinsbeslut 12. Anm?ilningar 1 3. Rapprter 14. Owiga fr8gr - infrmatin m freningsbidrag ( m tiden medger ) Bilaga Bilaga

3 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ 015 Dnr 2010/001 Sida: 2 Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2009 Kultur- ch fritidsnamndens beslut: 1. Kultur- ch fi:itidsn2imnden gdkiinner verksamhetsberiittelse, eknmisk redvisning ch miljdbkslut ldr verksamhets Aret Overskttet pi I kr kan dispneras av verksamletema i enlighet med fullmiiktiges beslut ch efter niimndens gdkiinnande. 3. Kulhr- ch fi:itidsniimnden riktar ett tack till alla berrirda sm pi ett ftirtj,instfullt satt bidraget till verksamhetsber2ittelsens innehill ch utfrmning. F<irvaltningen har sammanstdllt en verksamhetsberzittelse ch eknmisk redvisning fijr Kultur- ch ffitidsverksamheten har under 2009 msatt krnr ch det eknmiska resultatet blev ett dversktt pi krnr. Se vidare verksamhetsberiittelse Arendets tidigare handlliggning Vid mdtet med kultur- ch fritidsnzimndens beredning $ 16 Iiireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden gdkzinner verksamhetsberiittelse ch eknmisk redvisning fiir verksamheten ir Overskttet pi kr kan dispneras av verksamhetema i enlighet med fullrniiktiges beslut ch efter niimndens gdk2innande. 3. Kultur- ch fritidsniimnden riktar ett tack till alla bercirda sm pa ett ftirtjiinstfullt siitt bidraget till verksamhetsberettelsens innehill ch utfrmning.,2 e'p lc 0l -te /i,t Ek-iur^.rr ct lllf td"'\

4 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsn2imnden $ i0i001 3 Attestfiirteckn i n g fcir ku ltu r- ch fritidsndmndens verksamhetsmrade Kultur- ch fritidsndmndens beslut: Kultur- ch fiitidsnamnden ger befattningshavare inm niimndens ansvarsmride ratt att attestera kntn enligt upprattat fiirslag. F<irvaltningen har uppr?ittat ett ftirslag till attestft)rteckning fiir kultur- ch fritidsniimndens verksamhetsmride. De befattningshavare inm ndmndens verksamletsmr6de sm :ir utsedda att vara beslutsattestanter attesterar fakturr ch verifikatiner inm respektive verksamheter ch tiildelad budget. 2 //i exp l0'oi rs E k!,'rar iie r t lri ter I

5 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kulh:r- ch fiiti dsniimnden $ /030 4 Obetalda fakturr Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstind med betalning av hynesfakturr ftir periden nvember juni Avbetalning skall g6ras med halva summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsa inte aktuellt att skriva av freningens hyresskulder. 2. De kmmunala bidragen sm {iireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer lcipande att awdknas mt hyresskulden. 3. Partema trziffas pa nltt m cirka ett halvir. Vid detta tillf?ille skall SIK presentera en budget Itir verksamhetsiret / I 1 samt en etg;irdsplan sm redvisar vilka etgarder fiireningen har vidtagit ch planerar att vidta liir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. FrAn ch med hristen 2010 kmmer hyreskstnaderna fiir sprthallama att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit {ijr betalning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer {iirskttsbetalning av hyra att tilliimpas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Frireningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast Till kultur- ch fritidsniimnden har det kmmit en skrivelse fiin Skillingaryds Innebandyklubb angaende fakturr ftir lkalhyrr i sprthallama sm liireningen i dagsliiget inte har mjlighet att betala. Aven fiireningama Mva.lla ch Vaggeryds idrttsplats har betalda fakturr till kmmunen. Representanter fran Skillingaryds IK redvisa vid dagens sammantriide fiireningens eknmiska situatin ch vilka itgikder sm planeras fiir att rdna upp ftireningens eknmi. Fdreningen framliir 6nskemil att fi slippa betala hyresfakturr, sm ttalt uppgir till ca 70 tkr, alternatilt att en avbetalningsplan uppriittas. Vid dagens mcite med kultur- ch fritidsn?imnden diskuteras fiigan m.7 rt

6 VAGGERYDS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKO LL Sammantr6desdatum: Dnr Kultur- ch fritidsniimnden $ /030 Sida: 5 ftireningarnas eknmiska situatin. Ett nytt mdte med Skillingaryds IK iir planerat efter semestem fiir att se vad Iiireningen vidtagit ftir atgihder. Dck Zir ftireningen villig att l6sa sin eknmiska situatin. Vad det giiller ftireningen Vaggeryds IP kmmer de att betalar del av sin skuld i april ch sista h?ilften innan irets slut. Arendets tidigare handlsggning Vid mritet med kultur- ch fi:itidsntimndens beredning $ l7 liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstand med betalning av hyresfakturr ftir periden Avbetalning skall gras med halva nvernber juni summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsi inte aktuellt att skriva av iiireningens hyresskulder. 2- De kmmunala bidragen sm ftireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer ldpande att awiiknas mt hyresskulden. 3. Parterna triiffas pi nytt m cirka ett halvar. Vid detta tillfiille skall SIK presentera en budget fiir verksamhetsdret 20 I 0/1 1 samt en atg2irdsplan sm redvisar vilka itg2irder ftireningen har vidtagit ch planerar att vidta {iir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. Fran ch med h6sten 2010 kmmer hyreskstnadema ftir sprthallarna att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit fiir beta.lning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer frskttsbetalnin g av hyra att till2impas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Fdreningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast '.2-.,ti1 Exp LJtdragsbestyrkande

7 SAM MANTRADES PROTOKOLL Samfiantredesdatum: Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ t21, 6 Ans<ikningar m serskilt bidrag 2009 Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Fdrdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljussp6r Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljussp6r. Anslaget utbetalas efter det att arbetet iir genmliirt ch redvisat fijr n?imnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 7 av kstnaden eller krnr till I st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprekta medel ur resultatregleringsfnden. Vid niimndens sammantrzide beviljades 10 fijreningar ett s2irskilt bidrag. Det iterstir att behandla tvi ansrikningar. Vid dagens m6te med kultur- ch fi:itidsniimnden diskuteras fiigan vidare ch de sista ansdkningama gdkzinns. Arendets tidigare handleggning Kultur- ch fritidsn2imnden beviljar siirskilt bidrag till 10 lika prjekt. l. F6rdel-ning av szirskilt bidrag Hks IF - Energisparitgiirder Beslut: krnr i energisparbidrag, vilket mtsvarar 3O % av kstnaden ch i enlighet med giillande nrm. 2. Ilks IF - Asfalt pi hckeyrink Beslut: Anscikan avslis med mtivering att fiireningen beviljats bidrag till energisparitgiirder. 3. Hks IF - Driinering av A-plan samt ett mindre garage Beslut: krnr - kan antingen anviindas till driinering av ftbllsplan eller garage. 17 //t Exp ICU \ lg 'x-,lui, 'rvrrlyi.' fl, lr.lr1l!ir,il 'r-r-, \,il.lrylrf1 tir- I udragsbestyrkande

8 SAM MANTRAD ES PROTOKO LL Kultur- ch fi:itidsn:imnden Sammantrddesdatum: $ 0r8 Dnr 2010/21 Sidal '7 Friilsningsarm6ns Ungdmsgflrd - Renvering ch handikappanpassning av ungdmsglrden FAglabdck Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 % av beriiknade byggkstnad. Skillingaryds Frisksprtklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Niimnden awaktar med beslut till ndsta sammantrdde. Ans<ikan samrdnas med Vaggeryds SOK i samma iirende. Hks Crssfiireningen - Inkiip av traktr Beslut: l0 000 krnr till inkdp av traktr., Prjekt "Hitta ut" - "Hitta ut kartr" Besiut: krnr till hiils- ch fiiskvirdsprjektet Hitta ut i Vaggeryds kmmun. Bidragsmttagare iir Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK. Ytterligare krnr kan stikas frin kmmunledningskntret. Byggnadsftireningen Flkets Hus i IIk - Ommilning av byggnad Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 7 av den redvisade kstnaden- 9. Bick Ridskleftirening - Vdgskyltar Beslut: 50 0% av kstnaden dck max krnr vilket mtsvarar 1 viigskylt. 10. Vaggeryds thai- ch kickbxningsklubb - Inkiip av redskap Beslut: 50 Z av kstnaden, dck max krnr. 11. Skillingaryds Bwlingallians - Utbyte av datrer Beslut: krnr till nya datrer i enligt med separat beslut. 12 Skillingaryds Bwlingallians - B1'te av "maskar" Beslut: Avslag med mtivering att fiireningen beviljats ett bidrag till datrer. 13. Bndstrps llembygdsfiirening - Dataanalysering av stckbet Beslut: krnr till analyskstnader. /r'/ Exp

9 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr;desdaluml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ 018 2l0/ Svenarums Hembygdsftirening - Anslutning till ft6a1arm31j vatten Beslut: krnr till kstnad fijr anslutningsavgift till kmmunalt vatten. 2. De beviljade bidragen anslis ur kntt fijreningsbidrag ch lkalt kulturarv (ans<ikan 13 ch 14) ch genm att iansprikta medel ur resultatreglerin gsfnden. 3. Bidragen betalas ut till respektive liirening si snart verifikatiner kan visas upp, vilka styrker kstnaderna i enlighet med inliimnade ans<ikningshandlingar. Redvisningen frin respektive fiirening skall vara gjrd senast ftir att bidraget skall betalas ut. Vid mtet med kulh.u- ch fi:itidsn:imndens beredning S 26 fiireslgs Iiiljande: 1. F6rdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljusspir. Anslaget utbetalas efter det att arbetet?ir genmfiirt ch redvisat fiir niimnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 0% av kstnaden eller krnr till 1 st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprikta medel ur resultatregleringsfnden. ',.. /, '1, rt/ Exp

10 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ Gtitastriims Buleklubb - Begdran m startbidrag Kultur- ch fritidsnamndens beslut: l. Fdreningen G6tastrdms Buleklubb beviljas ett startbidrag pi 500 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilliimpas fiir ungdmsrganisatiner. 2. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet fiireningen bedrivit under Vaggeryds kmmun har fiitt dmu ett {iireningstillsktt vid namn Gdtastrdms Buleklubb. Frireningen hyr kiillarlkaler av Skillingaryds Mekaniska i Skillingaryd. F6reningen sm iir ansluten till Svenska Bulefiirbundet har liimnat in en anscikan att bli gdkiind lr att s<ika kmmunala bidrag till sin verksamhet. Frireningen har enligt stadgama att verka fiir buleverksarnhet bland bam ch ungdm samt Swiga ildrar inm kmmunen. Enligt g:illande bestdmmelser kan en nybildad ftirening beviljas startbidrag pi 500 krnr sm bevis pi att ltireningen iir beriittigad till kmmunala bidrag. Sm krav fiir att beviljas startbidrag giiller; - att {iireningen?ir en ppen, allmzinnltig rganisatin till vilken allmiinheten kan begiira tillfade - att ltireningen iir ansluten till en riksrganisatin ch antagit stadgar - att fiireningen har minst ti medlernmar frin 7 ir ch uppit - att plus- eller bankgir finns Av de handlingar ftireningen bifgat till sin anscikan framgar att {iireningen uppfuller kraven. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kulh.r- ch fritidsniimndens beredning g 24 {tireslgs ftiljande: 1. Frireningen G6tastr<ims Buleklubb beviljas ett startbidrag pi t/, e'p I 00.1r13 6.1$ [111 i;rrr r?xtiv LLtrW-t

11 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fritidsn2imnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanbedesdatum: $ 019 Dnr 2009/070 Sida l0 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilldmpas fiir ungdmsrganisatiner. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet {iireningen bedrivit under a/z //t. Exp

12 SAM MANTRAD ESPROTOKO LL Kultur- ch fritidsnemnden Sammantrddesdatum: $ 020 Dnr 2010/034 Sida: 11 Knst- ch kulturdag 2010 Kultur- ch fritidsniim ndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsnzimnden beslutar att datum ftir knst- ch kulturdag blir den 2 ktber. Dck bcir m6jligheten finnas att den 3 ktber kunna besdka knstndrer,4rantverkare med flera i sina egrra lkaler. 2. En s?irskild prjektgrupp tillsiitts. I gruppen ingir representanter fiin Iiirvaltningen ch knstutskttet samt lika verksamheter inm kulturmradet. F6r prjektledning svarar ett eller flera studieftirbund. 3. Kultur- ch fritidsniimnden iterkmmer med beslut m vilka medel niimnden dr beredda att ansle till prjektet. Kmmunfullmiiktige fattade , $ 56 beslut m att uppdra 3t kultur- ch fi:itidsniimnden att anrdna en knstrunda.&nstnatt vartannat ar i Vaggads kmmun. Arrangemanget skall kmbineras med andra liimpliga kulturaktiviteter fiir att bredda aktivitetsutbudet ch cika intresset bland allmiinheten. Praktiska mst2indigheter ska avg6ra dag ch tid fiir arrangemanget ch den lkala priigeln skall p:ingteras. Vid dagens mdte med beredningen diskuteras frigan. F<irvaltningen ftireslir att de tre lkala studiefijrbunden i kmmunen tillfiigas m deras intresse m att agera prjektledare fiir knst ch kulturdagen Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimnden idag diskuteras fiigan kring att ta hjiilp av ett eller flera lkala studieftirbund. Kns! ch kulturdagen 2010 skall vara pi nya Fenix kulturscentrum, Fenix 2 men med mdjligheter att kunna anviinda hela Fenix sm bas. F6rvaltningen fiir i uppdrag att jbba vidare med vilka sm bdr representeras i kmmande prjektgrupp ch presentera pi niista beredning. Arendets tidigare handldggning Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning g 28 fiireslgs fiiljande: 1. F6rvaltningen fir i uppdrag att tillskriva Vuxensklan, ABF ch NBV m det finns inkesse att iita sig ett prjektledaransvar {iir knst- ch kulturdag Arendet tas upp till diskussin vid nzimndens sammantriide i mars. /t;. '-.,//,, Exp

13 SAM MANTRADES P ROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fritidsniimnden $ 021 Dnr 2010/028 Sida: 12 Frdlsningsarm6n/Skillingaryds Manskiir - Ansijkan m bidrag fcir knsert i Skillingaryds Arena Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Fr2ilsningsarm6n ch Skillingaryds manskrir ett anslag pd kr till hyreskstnader fiir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett stdrre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas ur kntt {iir kulturarrangemang. Kultur- ch ffitidsniimnden har fitt in ansdkningar fian Friilsningsarm6n ch mansk<iren m bidrag fiir knsert i Skillingaryds Arena Det iir Friilsningsarm6n i Skillingaryd sm i samarbete med Skillingaryds Mansk<ir arrangerzu en knsert med Jhan Stengird. Medverka 96r iiven Fr2ilsningsarm6ns Brassband samt blandade k6rer ffln J6nk6ping. De begzir krnr i bidrag fiir att tiicka delar av annnseringskstnad fcir arrangemanget. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Friilsningsarm6n ch Skillingaryds manskdr ett anslag pi kr till hyreskstnader ftir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett strirre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas w kntt fiir kulturarrangernang..':) ',:. /.. i,.t;, -/,

14 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ / Skillingaryds Teaterfiirening - Anscikan m ftirhiijt kulturbidrag Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prva frigan m ftirh6jt bidrag till Skillingaryds TeaterfiJrening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli ftiriindrat krnr med mtivering aft 2010 drs budget redan iir faststiilld. Skillingaryds Teaterfiirening har inliimnat en ansrikan m fiirh6jt kulturbidrag till kultur- ch fritidsniimnden. Frireningen har varit aktiva med lika aktiviteter under Deras malsiittning 2ir att under 2010 kunna frts2itta att erbjuda kiinda artister. De dnskar fi sitt bidrag <ikat fran krnr per ar till krnr per ir fr att kunna frtsiitta sitt ambiti6sa arbete. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning freslgs {iiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prdva fiigan m fiirhcijt bidrag till Skillingaryds Teaterliirening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli fiiriindrat krnr med mtivering at rs budget redan iir faststzilld.,2 r/ exp I OCl3i8 jj v(il vs*y1 s't cu v ri[ t erir)

15 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantr5desdatum: Kultur- ch fritidsn?imnden s 023 Dnr 2010/007 Sida: 14 Sprthallskdllaren Vaggeryd - Begdran m att fa mdispnera investeringsmedel Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden begiir hs kmmunstyrelsen att fi mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr fr ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader {iir att st2illa i rdning den si kallade bsgskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fcir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte. Kultur- ch fritidsniimnden planerar iiir att stiilla i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprtha.llens kiillare til1 en verksamhetslkal sm kan anvdndas ftir thai- ch kickbxning samt bigskytte. Lkalema beh<jver bland annat itgiirdas vad avser ventilatin. I kultur- ch fritidsniimndens investeringsbudget finns investeringsmedel avsatta till en ny entr6 sm ursprungligen var tiinkt fr UC's r?ikning men eftersm niimnden planerar fiir en flytt av verksamheten :ir det inte liingre aktuellt med detta. Arendets tidigare handlaggning Vid mdte med kultur- ch fritidsniimndens beredning $ 18 {iireslgs ftiljande: Kultur- ch fritidsn2imnden begiir hs kmmunstyrelsen att f[ mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr {iir ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader fr att st2illa i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fiir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte.,'; /il e'p lc0.11l'ci Kcrrirltur I \&)if L-tr-l

16 SAM MANTRAD ES PROTOKOLL Sammantredesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ / Fiireningen Mvalla - Begiiran att f6 installera larm mm Kultur- ch fritidsnimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsn2imnden gdkzinner att fiireningen Mvalla installerar larm ch dvervakningskamerr i de inmhuslkaler sm?ir av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ldrutsetter att lreningen begiir n6dviindiga tillstand {tir atg,irden. F6reningen Mvalla har liimnat en begiiran till kultur- ch fritidsn:imnden m att f[ installera larm ch <ivervakningskamerr i allmiinna inmhusutrymmen i anlziggningen, det vill s?iga krridrer, caf6 mm. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsnaimndens beredning ftireslgs fijljande: I. Kulhr- ch fritidsnzimnden gdkiinner att {iireningen Mvalla installerar larm ch <ivervakningskamerr i de inmhuslkaler sm dr av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ftirutsdtter att fi)reningen begiir nddviindiga tillstand fiir itgiirden. 2:,41 Exp l0o3le I8',g, i,, y"1',.1 h'twgy'la

17 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammanbedesdatumt Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ / Redvisning av delegatinsbeslut De delegatinsbeslut sm fattats under periden till ch med redvisas fiir niimnden.,7.///, Exp

18 trc't <i c{ v a () c.t L IJ (D a rf) a E< c b ( EO )i \, (! ir'l (.) ạ ): {! -,i:e NIE E 0) Fp :1 ri tq a z F j trl tl ri a : n rs.9 C)Y.99 = dd a.e 'E ie V -- I a 9* >:r a c, I 0 a) li J!.ti Ni N t,,t \\i 0)

19 ,t- > g!.) bi) q) (t) d) (g c\l c.l c.l c'l I c.l N q.) + (! b -v 0) F-,.1,l bi) 60 ) &.f c tc) c 6l O O- l-.1 a-l v lia a () E '=.d CB F ij() '6 ail l= :(6 (he ZE O '.1?. )s L/ b frl P!c rig a:d

20 I ta) l cl +l F F q l LAA l q I rd F Ol a.l I a F u1 r vj c ; i..:l,b,b,5 jal Hl rl OI l c..t I I l-'rrh.l N \r.l ^l.!.\l -vl (-rla la k i F.r a.r..1. l ^l cl!l 0)l il==r r!lsf<f 'El.i"1 "6 btsrs!t,- 'tr tri =166pI -IOOO -,ta = 5l I '5 1 cdl (6l b0 =l cal.t!!? al tx] ael c.r.r v') l I I I hd ca gul 17.=l ^ = I I l' lb l16 l lq l= l= lra l.a t;) tv lv) ll!t!i ta-i lvv; t!!f lbt-? ld I F F.9 te= l.v.!> lavrv) cal g sss E44 vl.l,li: I..t.Y.!t Y \Jd r-t.i!t =bt a,<l (.)l === 55H =t, _3_3-3 Li 'O ' v h0 ().d

21 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdaiuml Dnr Sida: Kultur- ch fiitidsniimnden $ t Anm6lningar 1. Kultur- ch fritidsniimndens beredning g 019, Mtin En framitsyftande ch framgangsrik kmmun. 2. Kultur- ch fi:itidsniimndens beredning 20l0-O2-23 g 020, Medbrgarftirslag - Renvering av Vaggeryds idrttsplats. 3. Kultur- ch fritidsn:imndens beredning g 025, G6tastrcims Buleklubb - Ans6kan m siirskilt bidrag. 4. Kultur- ch fritidsnzimndens beredning g 027, Vaggeryds BTK - Ans6kan m siirskilt bidrag. 5. Kultur- ch ffitidsniimndens beredning 201O-O2-23 g 028, Knsr ch kulturdag Kulhu- ch ffitidsnzimndens beredning g 030, F6reningen Vaggeryds idrttsplats - Beg2iran m investeringsbidrag. 7. Kmmunfullmiiktige $ 110, Investeringsbudget fiir 2010 ch plan ftir investeringsanslag fiir Aren samt frslag till utdebitering ftjr ch inrikb:ringsbeslut avseende budgetarbetet Kmmunstyrelsen g 035, Flyttbidrag till Skillingaryds Skyttegille. 9. Kmmunledningskntret , Ramjustering p.g.a. siinkta persnalmkstnader ftir Prjekt: Bissefiillams samling - En kulturhistrisk samling. Sammanstiillning till Leader Kultur- ch fiitidsn2imndens knstutsktt - Mirnesanteckningar fran mtet 2O1O Kultur- ch fritids{iirvaltningen , Rerniss}ttrande angiende klimat- ch energistrategi med nya klimatm6l ftir Jdnkdpings liin. Exp

22 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fri tidsn:irnnden Dnr 20tl17 Sida: 18 Rapprter A) F6rvaltningschefen infrmerar m att arbete kring Miliseum. F6r tillfiillet inviintar man ett knkret ar,talsftrslag frin Frtifikatinsverket. En knstruktiv dialg fiirs med deras fastighetsenhet. B) Ord{iirande infrmerar m liiget fiir fiireningen Vaggeryds idrttsplats. F6reningens irsbkslut samt verksamhetsberiittelse Zir klart. Arendet kmmer att behandlas pi ndsta niimndsammantrdde men det iir i psitiv anda. C) F6rvaltningschefen redgdr fiir statusen pi utbytet av datrer i bwlinghallen. Delar av arbetet ar utliirt dck fungerar inte datrema till full. Anledningen dr restnterade reservdelar fr6n Tyskland. D) Ordfiirande ch Anette infrmerar m Kultursklans Virsar6 sm iigde rum s6ndagen den 7 mars. Det var tvi {iirestdllningar denna dag, en liir de nigt ynge elevema samt en {iir de iildre eleverna. Aven Gta Stream Big Band niirvarade ch avslutade kviillen med flaggan i tpp. Ordftirande 2ir impnerade av den utvecklade bredden sm numera frnns inm kultursklan med drama, dans mm. E) Fcirvaltningschefen skickar runt en bk m Jdnk<ipings statshistria. Delar av bken iir ftirfattad av Sven Engkvist ch handlar m J6nk6pings sltt. F) F6waltningschefen redg<ir ftir liiget kring renveringen av Skillingaryd sim- ch sprthall. Han samt sim- ch sprthallschefen har i strt sett fullgirt sina itaganden. Anbudshandlingar kmmer att skickas ut under april med planerad byggstart till smmaren. Prjektiigare iir kmmunstytelsen, via fastighetsenheten. CV t/i r'/i Exp

23 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr6desdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ r0t Ovriga fragr - Sn<itdckta knstverk Kultur. ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden vill patala lzimpiigheten ch riskerna sm kan uppsti med att liigga sn<i vid ch pi de knstniirliga utsmyckningama. Risken iir str att skadr uppstir pi knstverken. Lars Ljungkvist tar upp frigan m sndtackta knstverk. Den vinter sm varit har imeburit stra prblern med sncirrijning sv. Niimnden har nterat att ett antal knstverk mer eller mindre tackts av sndhdgar fran sndrdjning. Risken zir str att knstverken kan kmma till skada. / /., '/'(' '/ -r exp I03t3 -I k-i^' r :KA KctlUYet-

24 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fi:itidsniimnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantredesdatum: Dnr Sida: $ 029 2O10t0O7 20 Renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen iskillingaryd Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden beslutar, sm verksamhetsansvarig niimnd fiir sim- ch sprthallama, att tillskriva kmmunstyrelsen med begiiran att KS tillser att mbyggnaden av sim- ch sprthallen kan genmfiiras enligt tidsplanen ch arbetet diirmed p5b<irjas direkt efter vecka 26, da smmarsimsklan avslutats i Skillingaryds simhall. Byggtiden beriikans till ca 9 mdnader. Kmmunfullmiiktige fattade under nvember 2009 beslut m renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen i Skillingaryd. Planeringen av prjektet har pigitt under en liingre tid med ambitinen att mbyggnatinen skall vara genmftird under 2010 ch verksamheten kan kmma iging vid irsskiftet Kultur- ch fritidsniimnden iir rad <iver att mbyggnatinen iinnu inte kmmit iging ch diirmed riskerar arbetet att bli {iirsenat. (,.r'a' '// J exp l0o.)r8 Kttt vl iv' ).slj t L.tt' -\ Utdragsbestyftande

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Holmberg Katarina Juhl6n t/

Holmberg Katarina Juhl6n t/ .lra aa- - }V'!'7 VINDELNS FLKHcsKLA r (7) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSXOL.q. Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-le 2r-4-2 Kl 9: - 15: H

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-29 1(14) Plats och tid Beslutande Sessionsalen Skillingehus, Skillingaryd 2014-01-29 kl 14.00 17.30 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll stvrelsemdte AfBV 24111-06 hos Malin Bersstrand i Bromma Nflrvarande: Speciellt inbjuden: Anmiilt fiirhinder: Rickard

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

.A.rsredovisning 2007 Bostadsrattsforeningen Trasten 21

.A.rsredovisning 2007 Bostadsrattsforeningen Trasten 21 ,,'.A.rsredvisning 2007 Bstadsrattsfreningen Trasten 21 Styrelsen fr Bri Trasten 21 (715422-0781), Stckhlm, redvisar har verksamheten fr januari till ch med december 2007. Om fbrvaitningsberattelsen Freliggande

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer

Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer Protokoll fran arsmote 2015,02-08 Bjomeborgs Jaktskyfteklubb Nya klubbhuset, skjutbanan Niirvarande 25 personer 1. ordfiirande I(im Eriksson, dppnade arsmdtet, och hiilsade alla v2ilkomna. Han fdriittade

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum 2015-06-09 Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3

BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING. fdr rzikenskapsiret 201 3 BRF LINDHAGENS N,LF, Orgnr 769621-3144 ARSREDOVISNING fdr rzikenskapsiret 21 3 Brf Lindhagens,4'116 '16962r-3144 1(8) Styrelsen ftjr Brf Lindhagens 4116 fir hiirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiret

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS

Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MINNESANTECKNINGAR 1 (11) Datum Build Up Skills Sverige - Yrkesarbetare i den svenska byggindustrin, BUSS Kick-ff ch referensgruppsmöte 1, 2011-11-30, Stckhlm, WSP Glben Nästa

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat

Kommuners styre och upphandling av ekologisk mat Kmmuners styre ch uhandling av eklgisk mat ammanställning av de 50 bästa kmmunerna när det gäller ffentlig uhandling av eklgisk mat, deras litiska styre ch de lkala artiernas målsättningar i relatin till

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Avtalet gäller fiberpjektet: Nrr ch Sör Limsta ) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer:

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer