ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10"

Transkript

1 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I I 0 kl. I I Thre Ohlssn, fp rdf. Mnica Sprrng, s Lars Ljungqvist, kd Jan Gustavssn, s Christina Trstenssn, c Anki Lfstedt, m Snia Tencic-Anderssn, s Magnus Jhanssn, m Thmas Jhrssn, tjg ers Jesper L6fstedt, f, ers g Gtiran Svenssn, {iirvaltningschef Anette Osterhlm, sekreterare Magnus Jhanssn Paragraf O Underskrifter Sekreterare Ordfrande Justerande Magnus Jhanssn ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- ch fritidsniimnden Sammantradesdatum Anslaget sdtts upp Fdrvaringsplats fdr prtkllet Underskrift l3 Kmmunkntret, Skillingaryd Paragraf Anslaget tas ner G'l Anette Osterhlm

2 VAGGERYDS KOMMUN KULTUR OCH FRITIDS, FORVAITNINGEN KALLELSE Oatum Sida 1( 1) Kultur- ch fritidsndmnden kallas till sammantrdde Tid: Onsdag kl (gruppmdten 14.15) Plats: Niimndrummet, Skillingehus Thre Olssn Ordf<irande /Gdran Svenssn Val av prtklisjusterare samt gdkiinnande av dagrdning. F6rslag pi prtkllsjusterare: Magnus Jhanssn Arenden: Eknmi l. Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2. Attest{iirteckning fiir KFN:s verksamhetsmr6de Obetalda fakturr Fcireningsiirenden 4. Ansdkan m siirskilt bidrag Gcitastrms Buleklubb - Kulturverksamhet Begiiran m startbidrag 6. Knst- ch kulturdag 2010 Bilaga 7. Friilsningsarm6n & Skilllingaryds Mansk<jr Ans6kan m bidrag Iiir knsert i Skillingaryds Bilaga Arena 8. Skillingaryds Teaterftirening - Ansdkan m liirhdjt kulturbi&ag Bilaga Sim- ch sprthallar Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 9. Sprthallskiillaren, Vaggeryd - investeringsmedel Begiiraa m att fl mdispnera -,' - bllaga ldrttsplatser 10. Fcireningen Mvalla - Beg2iran m att fii installera larm Bilaga Ovrigt 1 1. Redvisning av delegatinsbeslut 12. Anm?ilningar 1 3. Rapprter 14. Owiga fr8gr - infrmatin m freningsbidrag ( m tiden medger ) Bilaga Bilaga

3 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ 015 Dnr 2010/001 Sida: 2 Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2009 Kultur- ch fritidsnamndens beslut: 1. Kultur- ch fi:itidsn2imnden gdkiinner verksamhetsberiittelse, eknmisk redvisning ch miljdbkslut ldr verksamhets Aret Overskttet pi I kr kan dispneras av verksamletema i enlighet med fullmiiktiges beslut ch efter niimndens gdkiinnande. 3. Kulhr- ch fi:itidsniimnden riktar ett tack till alla berrirda sm pi ett ftirtj,instfullt satt bidraget till verksamhetsber2ittelsens innehill ch utfrmning. F<irvaltningen har sammanstdllt en verksamhetsberzittelse ch eknmisk redvisning fijr Kultur- ch ffitidsverksamheten har under 2009 msatt krnr ch det eknmiska resultatet blev ett dversktt pi krnr. Se vidare verksamhetsberiittelse Arendets tidigare handlliggning Vid mdtet med kultur- ch fritidsnzimndens beredning $ 16 Iiireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden gdkzinner verksamhetsberiittelse ch eknmisk redvisning fiir verksamheten ir Overskttet pi kr kan dispneras av verksamhetema i enlighet med fullrniiktiges beslut ch efter niimndens gdk2innande. 3. Kultur- ch fritidsniimnden riktar ett tack till alla bercirda sm pa ett ftirtjiinstfullt siitt bidraget till verksamhetsberettelsens innehill ch utfrmning.,2 e'p lc 0l -te /i,t Ek-iur^.rr ct lllf td"'\

4 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsn2imnden $ i0i001 3 Attestfiirteckn i n g fcir ku ltu r- ch fritidsndmndens verksamhetsmrade Kultur- ch fritidsndmndens beslut: Kultur- ch fiitidsnamnden ger befattningshavare inm niimndens ansvarsmride ratt att attestera kntn enligt upprattat fiirslag. F<irvaltningen har uppr?ittat ett ftirslag till attestft)rteckning fiir kultur- ch fritidsniimndens verksamhetsmride. De befattningshavare inm ndmndens verksamletsmr6de sm :ir utsedda att vara beslutsattestanter attesterar fakturr ch verifikatiner inm respektive verksamheter ch tiildelad budget. 2 //i exp l0'oi rs E k!,'rar iie r t lri ter I

5 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kulh:r- ch fiiti dsniimnden $ /030 4 Obetalda fakturr Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstind med betalning av hynesfakturr ftir periden nvember juni Avbetalning skall g6ras med halva summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsa inte aktuellt att skriva av freningens hyresskulder. 2. De kmmunala bidragen sm {iireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer lcipande att awdknas mt hyresskulden. 3. Partema trziffas pa nltt m cirka ett halvir. Vid detta tillf?ille skall SIK presentera en budget Itir verksamhetsiret / I 1 samt en etg;irdsplan sm redvisar vilka etgarder fiireningen har vidtagit ch planerar att vidta liir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. FrAn ch med hristen 2010 kmmer hyreskstnaderna fiir sprthallama att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit {ijr betalning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer {iirskttsbetalning av hyra att tilliimpas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Frireningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast Till kultur- ch fritidsniimnden har det kmmit en skrivelse fiin Skillingaryds Innebandyklubb angaende fakturr ftir lkalhyrr i sprthallama sm liireningen i dagsliiget inte har mjlighet att betala. Aven fiireningama Mva.lla ch Vaggeryds idrttsplats har betalda fakturr till kmmunen. Representanter fran Skillingaryds IK redvisa vid dagens sammantriide fiireningens eknmiska situatin ch vilka itgikder sm planeras fiir att rdna upp ftireningens eknmi. Fdreningen framliir 6nskemil att fi slippa betala hyresfakturr, sm ttalt uppgir till ca 70 tkr, alternatilt att en avbetalningsplan uppriittas. Vid dagens mcite med kultur- ch fritidsn?imnden diskuteras fiigan m.7 rt

6 VAGGERYDS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKO LL Sammantr6desdatum: Dnr Kultur- ch fritidsniimnden $ /030 Sida: 5 ftireningarnas eknmiska situatin. Ett nytt mdte med Skillingaryds IK iir planerat efter semestem fiir att se vad Iiireningen vidtagit ftir atgihder. Dck Zir ftireningen villig att l6sa sin eknmiska situatin. Vad det giiller ftireningen Vaggeryds IP kmmer de att betalar del av sin skuld i april ch sista h?ilften innan irets slut. Arendets tidigare handlsggning Vid mritet med kultur- ch fi:itidsntimndens beredning $ l7 liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstand med betalning av hyresfakturr ftir periden Avbetalning skall gras med halva nvernber juni summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsi inte aktuellt att skriva av iiireningens hyresskulder. 2- De kmmunala bidragen sm ftireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer ldpande att awiiknas mt hyresskulden. 3. Parterna triiffas pi nytt m cirka ett halvar. Vid detta tillfiille skall SIK presentera en budget fiir verksamhetsdret 20 I 0/1 1 samt en atg2irdsplan sm redvisar vilka itg2irder ftireningen har vidtagit ch planerar att vidta {iir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. Fran ch med h6sten 2010 kmmer hyreskstnadema ftir sprthallarna att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit fiir beta.lning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer frskttsbetalnin g av hyra att till2impas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Fdreningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast '.2-.,ti1 Exp LJtdragsbestyrkande

7 SAM MANTRADES PROTOKOLL Samfiantredesdatum: Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ t21, 6 Ans<ikningar m serskilt bidrag 2009 Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Fdrdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljussp6r Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljussp6r. Anslaget utbetalas efter det att arbetet iir genmliirt ch redvisat fijr n?imnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 7 av kstnaden eller krnr till I st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprekta medel ur resultatregleringsfnden. Vid niimndens sammantrzide beviljades 10 fijreningar ett s2irskilt bidrag. Det iterstir att behandla tvi ansrikningar. Vid dagens m6te med kultur- ch fi:itidsniimnden diskuteras fiigan vidare ch de sista ansdkningama gdkzinns. Arendets tidigare handleggning Kultur- ch fritidsn2imnden beviljar siirskilt bidrag till 10 lika prjekt. l. F6rdel-ning av szirskilt bidrag Hks IF - Energisparitgiirder Beslut: krnr i energisparbidrag, vilket mtsvarar 3O % av kstnaden ch i enlighet med giillande nrm. 2. Ilks IF - Asfalt pi hckeyrink Beslut: Anscikan avslis med mtivering att fiireningen beviljats bidrag till energisparitgiirder. 3. Hks IF - Driinering av A-plan samt ett mindre garage Beslut: krnr - kan antingen anviindas till driinering av ftbllsplan eller garage. 17 //t Exp ICU \ lg 'x-,lui, 'rvrrlyi.' fl, lr.lr1l!ir,il 'r-r-, \,il.lrylrf1 tir- I udragsbestyrkande

8 SAM MANTRAD ES PROTOKO LL Kultur- ch fi:itidsn:imnden Sammantrddesdatum: $ 0r8 Dnr 2010/21 Sidal '7 Friilsningsarm6ns Ungdmsgflrd - Renvering ch handikappanpassning av ungdmsglrden FAglabdck Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 % av beriiknade byggkstnad. Skillingaryds Frisksprtklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Niimnden awaktar med beslut till ndsta sammantrdde. Ans<ikan samrdnas med Vaggeryds SOK i samma iirende. Hks Crssfiireningen - Inkiip av traktr Beslut: l0 000 krnr till inkdp av traktr., Prjekt "Hitta ut" - "Hitta ut kartr" Besiut: krnr till hiils- ch fiiskvirdsprjektet Hitta ut i Vaggeryds kmmun. Bidragsmttagare iir Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK. Ytterligare krnr kan stikas frin kmmunledningskntret. Byggnadsftireningen Flkets Hus i IIk - Ommilning av byggnad Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 7 av den redvisade kstnaden- 9. Bick Ridskleftirening - Vdgskyltar Beslut: 50 0% av kstnaden dck max krnr vilket mtsvarar 1 viigskylt. 10. Vaggeryds thai- ch kickbxningsklubb - Inkiip av redskap Beslut: 50 Z av kstnaden, dck max krnr. 11. Skillingaryds Bwlingallians - Utbyte av datrer Beslut: krnr till nya datrer i enligt med separat beslut. 12 Skillingaryds Bwlingallians - B1'te av "maskar" Beslut: Avslag med mtivering att fiireningen beviljats ett bidrag till datrer. 13. Bndstrps llembygdsfiirening - Dataanalysering av stckbet Beslut: krnr till analyskstnader. /r'/ Exp

9 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr;desdaluml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ 018 2l0/ Svenarums Hembygdsftirening - Anslutning till ft6a1arm31j vatten Beslut: krnr till kstnad fijr anslutningsavgift till kmmunalt vatten. 2. De beviljade bidragen anslis ur kntt fijreningsbidrag ch lkalt kulturarv (ans<ikan 13 ch 14) ch genm att iansprikta medel ur resultatreglerin gsfnden. 3. Bidragen betalas ut till respektive liirening si snart verifikatiner kan visas upp, vilka styrker kstnaderna i enlighet med inliimnade ans<ikningshandlingar. Redvisningen frin respektive fiirening skall vara gjrd senast ftir att bidraget skall betalas ut. Vid mtet med kulh.u- ch fi:itidsn:imndens beredning S 26 fiireslgs Iiiljande: 1. F6rdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljusspir. Anslaget utbetalas efter det att arbetet?ir genmfiirt ch redvisat fiir niimnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 0% av kstnaden eller krnr till 1 st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprikta medel ur resultatregleringsfnden. ',.. /, '1, rt/ Exp

10 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ Gtitastriims Buleklubb - Begdran m startbidrag Kultur- ch fritidsnamndens beslut: l. Fdreningen G6tastrdms Buleklubb beviljas ett startbidrag pi 500 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilliimpas fiir ungdmsrganisatiner. 2. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet fiireningen bedrivit under Vaggeryds kmmun har fiitt dmu ett {iireningstillsktt vid namn Gdtastrdms Buleklubb. Frireningen hyr kiillarlkaler av Skillingaryds Mekaniska i Skillingaryd. F6reningen sm iir ansluten till Svenska Bulefiirbundet har liimnat in en anscikan att bli gdkiind lr att s<ika kmmunala bidrag till sin verksamhet. Frireningen har enligt stadgama att verka fiir buleverksarnhet bland bam ch ungdm samt Swiga ildrar inm kmmunen. Enligt g:illande bestdmmelser kan en nybildad ftirening beviljas startbidrag pi 500 krnr sm bevis pi att ltireningen iir beriittigad till kmmunala bidrag. Sm krav fiir att beviljas startbidrag giiller; - att {iireningen?ir en ppen, allmzinnltig rganisatin till vilken allmiinheten kan begiira tillfade - att ltireningen iir ansluten till en riksrganisatin ch antagit stadgar - att fiireningen har minst ti medlernmar frin 7 ir ch uppit - att plus- eller bankgir finns Av de handlingar ftireningen bifgat till sin anscikan framgar att {iireningen uppfuller kraven. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kulh.r- ch fritidsniimndens beredning g 24 {tireslgs ftiljande: 1. Frireningen G6tastr<ims Buleklubb beviljas ett startbidrag pi t/, e'p I 00.1r13 6.1$ [111 i;rrr r?xtiv LLtrW-t

11 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fritidsn2imnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanbedesdatum: $ 019 Dnr 2009/070 Sida l0 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilldmpas fiir ungdmsrganisatiner. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet {iireningen bedrivit under a/z //t. Exp

12 SAM MANTRAD ESPROTOKO LL Kultur- ch fritidsnemnden Sammantrddesdatum: $ 020 Dnr 2010/034 Sida: 11 Knst- ch kulturdag 2010 Kultur- ch fritidsniim ndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsnzimnden beslutar att datum ftir knst- ch kulturdag blir den 2 ktber. Dck bcir m6jligheten finnas att den 3 ktber kunna besdka knstndrer,4rantverkare med flera i sina egrra lkaler. 2. En s?irskild prjektgrupp tillsiitts. I gruppen ingir representanter fiin Iiirvaltningen ch knstutskttet samt lika verksamheter inm kulturmradet. F6r prjektledning svarar ett eller flera studieftirbund. 3. Kultur- ch fritidsniimnden iterkmmer med beslut m vilka medel niimnden dr beredda att ansle till prjektet. Kmmunfullmiiktige fattade , $ 56 beslut m att uppdra 3t kultur- ch fi:itidsniimnden att anrdna en knstrunda.&nstnatt vartannat ar i Vaggads kmmun. Arrangemanget skall kmbineras med andra liimpliga kulturaktiviteter fiir att bredda aktivitetsutbudet ch cika intresset bland allmiinheten. Praktiska mst2indigheter ska avg6ra dag ch tid fiir arrangemanget ch den lkala priigeln skall p:ingteras. Vid dagens mdte med beredningen diskuteras frigan. F<irvaltningen ftireslir att de tre lkala studiefijrbunden i kmmunen tillfiigas m deras intresse m att agera prjektledare fiir knst ch kulturdagen Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimnden idag diskuteras fiigan kring att ta hjiilp av ett eller flera lkala studieftirbund. Kns! ch kulturdagen 2010 skall vara pi nya Fenix kulturscentrum, Fenix 2 men med mdjligheter att kunna anviinda hela Fenix sm bas. F6rvaltningen fiir i uppdrag att jbba vidare med vilka sm bdr representeras i kmmande prjektgrupp ch presentera pi niista beredning. Arendets tidigare handldggning Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning g 28 fiireslgs fiiljande: 1. F6rvaltningen fir i uppdrag att tillskriva Vuxensklan, ABF ch NBV m det finns inkesse att iita sig ett prjektledaransvar {iir knst- ch kulturdag Arendet tas upp till diskussin vid nzimndens sammantriide i mars. /t;. '-.,//,, Exp

13 SAM MANTRADES P ROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fritidsniimnden $ 021 Dnr 2010/028 Sida: 12 Frdlsningsarm6n/Skillingaryds Manskiir - Ansijkan m bidrag fcir knsert i Skillingaryds Arena Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Fr2ilsningsarm6n ch Skillingaryds manskrir ett anslag pd kr till hyreskstnader fiir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett stdrre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas ur kntt {iir kulturarrangemang. Kultur- ch ffitidsniimnden har fitt in ansdkningar fian Friilsningsarm6n ch mansk<iren m bidrag fiir knsert i Skillingaryds Arena Det iir Friilsningsarm6n i Skillingaryd sm i samarbete med Skillingaryds Mansk<ir arrangerzu en knsert med Jhan Stengird. Medverka 96r iiven Fr2ilsningsarm6ns Brassband samt blandade k6rer ffln J6nk6ping. De begzir krnr i bidrag fiir att tiicka delar av annnseringskstnad fcir arrangemanget. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Friilsningsarm6n ch Skillingaryds manskdr ett anslag pi kr till hyreskstnader ftir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett strirre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas w kntt fiir kulturarrangernang..':) ',:. /.. i,.t;, -/,

14 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ / Skillingaryds Teaterfiirening - Anscikan m ftirhiijt kulturbidrag Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prva frigan m ftirh6jt bidrag till Skillingaryds TeaterfiJrening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli ftiriindrat krnr med mtivering aft 2010 drs budget redan iir faststiilld. Skillingaryds Teaterfiirening har inliimnat en ansrikan m fiirh6jt kulturbidrag till kultur- ch fritidsniimnden. Frireningen har varit aktiva med lika aktiviteter under Deras malsiittning 2ir att under 2010 kunna frts2itta att erbjuda kiinda artister. De dnskar fi sitt bidrag <ikat fran krnr per ar till krnr per ir fr att kunna frtsiitta sitt ambiti6sa arbete. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning freslgs {iiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prdva fiigan m fiirhcijt bidrag till Skillingaryds Teaterliirening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli fiiriindrat krnr med mtivering at rs budget redan iir faststzilld.,2 r/ exp I OCl3i8 jj v(il vs*y1 s't cu v ri[ t erir)

15 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantr5desdatum: Kultur- ch fritidsn?imnden s 023 Dnr 2010/007 Sida: 14 Sprthallskdllaren Vaggeryd - Begdran m att fa mdispnera investeringsmedel Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden begiir hs kmmunstyrelsen att fi mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr fr ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader {iir att st2illa i rdning den si kallade bsgskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fcir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte. Kultur- ch fritidsniimnden planerar iiir att stiilla i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprtha.llens kiillare til1 en verksamhetslkal sm kan anvdndas ftir thai- ch kickbxning samt bigskytte. Lkalema beh<jver bland annat itgiirdas vad avser ventilatin. I kultur- ch fritidsniimndens investeringsbudget finns investeringsmedel avsatta till en ny entr6 sm ursprungligen var tiinkt fr UC's r?ikning men eftersm niimnden planerar fiir en flytt av verksamheten :ir det inte liingre aktuellt med detta. Arendets tidigare handlaggning Vid mdte med kultur- ch fritidsniimndens beredning $ 18 {iireslgs ftiljande: Kultur- ch fritidsn2imnden begiir hs kmmunstyrelsen att f[ mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr {iir ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader fr att st2illa i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fiir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte.,'; /il e'p lc0.11l'ci Kcrrirltur I \&)if L-tr-l

16 SAM MANTRAD ES PROTOKOLL Sammantredesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ / Fiireningen Mvalla - Begiiran att f6 installera larm mm Kultur- ch fritidsnimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsn2imnden gdkzinner att fiireningen Mvalla installerar larm ch dvervakningskamerr i de inmhuslkaler sm?ir av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ldrutsetter att lreningen begiir n6dviindiga tillstand {tir atg,irden. F6reningen Mvalla har liimnat en begiiran till kultur- ch fritidsn:imnden m att f[ installera larm ch <ivervakningskamerr i allmiinna inmhusutrymmen i anlziggningen, det vill s?iga krridrer, caf6 mm. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsnaimndens beredning ftireslgs fijljande: I. Kulhr- ch fritidsnzimnden gdkiinner att {iireningen Mvalla installerar larm ch <ivervakningskamerr i de inmhuslkaler sm dr av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ftirutsdtter att fi)reningen begiir nddviindiga tillstand fiir itgiirden. 2:,41 Exp l0o3le I8',g, i,, y"1',.1 h'twgy'la

17 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammanbedesdatumt Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ / Redvisning av delegatinsbeslut De delegatinsbeslut sm fattats under periden till ch med redvisas fiir niimnden.,7.///, Exp

18 trc't <i c{ v a () c.t L IJ (D a rf) a E< c b ( EO )i \, (! ir'l (.) ạ ): {! -,i:e NIE E 0) Fp :1 ri tq a z F j trl tl ri a : n rs.9 C)Y.99 = dd a.e 'E ie V -- I a 9* >:r a c, I 0 a) li J!.ti Ni N t,,t \\i 0)

19 ,t- > g!.) bi) q) (t) d) (g c\l c.l c.l c'l I c.l N q.) + (! b -v 0) F-,.1,l bi) 60 ) &.f c tc) c 6l O O- l-.1 a-l v lia a () E '=.d CB F ij() '6 ail l= :(6 (he ZE O '.1?. )s L/ b frl P!c rig a:d

20 I ta) l cl +l F F q l LAA l q I rd F Ol a.l I a F u1 r vj c ; i..:l,b,b,5 jal Hl rl OI l c..t I I l-'rrh.l N \r.l ^l.!.\l -vl (-rla la k i F.r a.r..1. l ^l cl!l 0)l il==r r!lsf<f 'El.i"1 "6 btsrs!t,- 'tr tri =166pI -IOOO -,ta = 5l I '5 1 cdl (6l b0 =l cal.t!!? al tx] ael c.r.r v') l I I I hd ca gul 17.=l ^ = I I l' lb l16 l lq l= l= lra l.a t;) tv lv) ll!t!i ta-i lvv; t!!f lbt-? ld I F F.9 te= l.v.!> lavrv) cal g sss E44 vl.l,li: I..t.Y.!t Y \Jd r-t.i!t =bt a,<l (.)l === 55H =t, _3_3-3 Li 'O ' v h0 ().d

21 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdaiuml Dnr Sida: Kultur- ch fiitidsniimnden $ t Anm6lningar 1. Kultur- ch fritidsniimndens beredning g 019, Mtin En framitsyftande ch framgangsrik kmmun. 2. Kultur- ch fi:itidsniimndens beredning 20l0-O2-23 g 020, Medbrgarftirslag - Renvering av Vaggeryds idrttsplats. 3. Kultur- ch fritidsn:imndens beredning g 025, G6tastrcims Buleklubb - Ans6kan m siirskilt bidrag. 4. Kultur- ch fritidsnzimndens beredning g 027, Vaggeryds BTK - Ans6kan m siirskilt bidrag. 5. Kultur- ch ffitidsniimndens beredning 201O-O2-23 g 028, Knsr ch kulturdag Kulhu- ch ffitidsnzimndens beredning g 030, F6reningen Vaggeryds idrttsplats - Beg2iran m investeringsbidrag. 7. Kmmunfullmiiktige $ 110, Investeringsbudget fiir 2010 ch plan ftir investeringsanslag fiir Aren samt frslag till utdebitering ftjr ch inrikb:ringsbeslut avseende budgetarbetet Kmmunstyrelsen g 035, Flyttbidrag till Skillingaryds Skyttegille. 9. Kmmunledningskntret , Ramjustering p.g.a. siinkta persnalmkstnader ftir Prjekt: Bissefiillams samling - En kulturhistrisk samling. Sammanstiillning till Leader Kultur- ch fiitidsn2imndens knstutsktt - Mirnesanteckningar fran mtet 2O1O Kultur- ch fritids{iirvaltningen , Rerniss}ttrande angiende klimat- ch energistrategi med nya klimatm6l ftir Jdnkdpings liin. Exp

22 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fri tidsn:irnnden Dnr 20tl17 Sida: 18 Rapprter A) F6rvaltningschefen infrmerar m att arbete kring Miliseum. F6r tillfiillet inviintar man ett knkret ar,talsftrslag frin Frtifikatinsverket. En knstruktiv dialg fiirs med deras fastighetsenhet. B) Ord{iirande infrmerar m liiget fiir fiireningen Vaggeryds idrttsplats. F6reningens irsbkslut samt verksamhetsberiittelse Zir klart. Arendet kmmer att behandlas pi ndsta niimndsammantrdde men det iir i psitiv anda. C) F6rvaltningschefen redgdr fiir statusen pi utbytet av datrer i bwlinghallen. Delar av arbetet ar utliirt dck fungerar inte datrema till full. Anledningen dr restnterade reservdelar fr6n Tyskland. D) Ordfiirande ch Anette infrmerar m Kultursklans Virsar6 sm iigde rum s6ndagen den 7 mars. Det var tvi {iirestdllningar denna dag, en liir de nigt ynge elevema samt en {iir de iildre eleverna. Aven Gta Stream Big Band niirvarade ch avslutade kviillen med flaggan i tpp. Ordftirande 2ir impnerade av den utvecklade bredden sm numera frnns inm kultursklan med drama, dans mm. E) Fcirvaltningschefen skickar runt en bk m Jdnk<ipings statshistria. Delar av bken iir ftirfattad av Sven Engkvist ch handlar m J6nk6pings sltt. F) F6waltningschefen redg<ir ftir liiget kring renveringen av Skillingaryd sim- ch sprthall. Han samt sim- ch sprthallschefen har i strt sett fullgirt sina itaganden. Anbudshandlingar kmmer att skickas ut under april med planerad byggstart till smmaren. Prjektiigare iir kmmunstytelsen, via fastighetsenheten. CV t/i r'/i Exp

23 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr6desdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ r0t Ovriga fragr - Sn<itdckta knstverk Kultur. ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden vill patala lzimpiigheten ch riskerna sm kan uppsti med att liigga sn<i vid ch pi de knstniirliga utsmyckningama. Risken iir str att skadr uppstir pi knstverken. Lars Ljungkvist tar upp frigan m sndtackta knstverk. Den vinter sm varit har imeburit stra prblern med sncirrijning sv. Niimnden har nterat att ett antal knstverk mer eller mindre tackts av sndhdgar fran sndrdjning. Risken zir str att knstverken kan kmma till skada. / /., '/'(' '/ -r exp I03t3 -I k-i^' r :KA KctlUYet-

24 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fi:itidsniimnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantredesdatum: Dnr Sida: $ 029 2O10t0O7 20 Renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen iskillingaryd Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden beslutar, sm verksamhetsansvarig niimnd fiir sim- ch sprthallama, att tillskriva kmmunstyrelsen med begiiran att KS tillser att mbyggnaden av sim- ch sprthallen kan genmfiiras enligt tidsplanen ch arbetet diirmed p5b<irjas direkt efter vecka 26, da smmarsimsklan avslutats i Skillingaryds simhall. Byggtiden beriikans till ca 9 mdnader. Kmmunfullmiiktige fattade under nvember 2009 beslut m renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen i Skillingaryd. Planeringen av prjektet har pigitt under en liingre tid med ambitinen att mbyggnatinen skall vara genmftird under 2010 ch verksamheten kan kmma iging vid irsskiftet Kultur- ch fritidsniimnden iir rad <iver att mbyggnatinen iinnu inte kmmit iging ch diirmed riskerar arbetet att bli {iirsenat. (,.r'a' '// J exp l0o.)r8 Kttt vl iv' ).slj t L.tt' -\ Utdragsbestyftande

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Vindelns folkhdgskola 1 //.,/' ?a u:t /t 7,fzf/z tl-y{fl t,

Vindelns folkhdgskola 1 //.,/' ?a u:t /t 7,fzf/z tl-y{fl t, (9lff*ilc',.. (7) PROTOKOLL STYRELSEN F6R VINDELNS FOLKHOCSTOUI, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$31-37 20rL-09-22 Kl09:00 - l5:00 Vindelns flkhdgskla Bertil Hlmberg (s) rdftirande Carina Fredrikssn

Läs mer

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen I (5) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-2s 2012-04-20 Kl 10:00-15:00 Vindelns flkhcigskla, umeifilialen Bertil Hlmberg (s) rdftirande Kenth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

s*'f;dhewforentng 1. Stämmans SkLtateio 3. Valav sekreterare för stämman. o Stämman beslutade att utse

s*'f;dhewforentng 1. Stämmans SkLtateio 3. Valav sekreterare för stämman. o Stämman beslutade att utse SkLtatei s*'f;dhewfrentng www.ski ntebp rta en. se Prtkl I för Ordina rie höststä mma, Skinteb Samfä ll ighetsförening (SSF). 20t+ll-z0 19.00 i K8. Närvarande: 32 medlemmar samt ca 20 bstadsrättsägare.

Läs mer

Holmberg Katarina Juhl6n t/

Holmberg Katarina Juhl6n t/ .lra aa- - }V'!'7 VINDELNS FLKHcsKLA r (7) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSXOL.q. Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-le 2r-4-2 Kl 9: - 15: H

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats ch tid Karlskrna 13:00-15.30 ande Stefan Haskå, M, rdf Jan Carlssn, S, v rdf Britt-Marie Angergård Grönqvist, M Kerstin Pabrn, FP Ola Frslin, FP Lena Hlst, C Karin Wibe

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 26 juni kl. 13.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats ch tid Stra knferensrummet, Heby kmmun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Christer Jhanssn (LP) Inger Ingstedt (C) Olf Nilssn (S), vice rdförande Margatetha

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 18.00 K U N G Ö R E L S E 2015-04-09 Kmmunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 20 april 2015 kl 1800 Ärenden 1 Upprp ch val av prtklljusterare samt kungörande av tid ch plats

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2009-04-14 1(19) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2009-04-14 kl. 14:00-17:00 Beslutande Thore Ohlsson, fp ordf. Monica Sporrong, s Jan Gustavsson, s Christina Torstensson,

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

x[r:anet 7. Godkännande av dagordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordfiirande vid stämman

x[r:anet 7. Godkännande av dagordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordfiirande vid stämman x[r:anet Prtkll fttrt vid årsstämma i Xtranet ruppen i Stckhlm AB (publ), rg.nr. 556634-1300, avhållen tisdagen den 26 april 2010, kl. 14.00, i blagets lkaler på Björnsnsgatan 313 i Brmma. 1. Stämmans

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:00. Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef

Lilla sammanträdesrummet, biblioteket Malung, kl. 13:00-16:00. Kristina Lundberg, sekreterare Anette Åhlenius, kultur- och fritidschef ID Malung-Sälens kmmun Kultur- ch fritidsnämndens arbetsutsktt 1 Plats ch tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, bibliteket Malung, kl. 13:00-16:00 Åsa Hedlöf (S), rdförande Janne frsgren () Gun Byttner

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm.

~SAlA SALA KOMMUN. ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling. 2011-11-16 Dm. ~SAlA ~ KOMMUN Bilaga KS 2011/236/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering & Utveckling 2011-11-16 Dm. SALA KOMMUN Kmmllnstyrelsrms förvaltning Anders Dahlberg, markingenjör tfn 0224-55201 Ink. 2011-11-

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

fu"k ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12.

fuk ,#rms,,4t*lp..kni* Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL 1(10) 2014-12. a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-29 1(14) Plats och tid Beslutande Sessionsalen Skillingehus, Skillingaryd 2014-01-29 kl 14.00 17.30 Kenth Williamsson, (S) ordf Ewa Magnusson,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) Louise Hamilton (MP) Monica Granath (M) Marie-Louise Maxstad Hamretz (KD)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) Louise Hamilton (MP) Monica Granath (M) Marie-Louise Maxstad Hamretz (KD) Plats och tid Bibliotekets hörsal, Kl. 15.00-17.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan

Alternativbeskrivning för VA och väg samt terminalfrågan för ch väg samt terminalfrågan Gdkännande Urvalet av alternativ gdkänt för spridning av styrgruppen 2003-12-02. Dkumentet gdkänt för spridning ch publicering på Internet, 2003-12-19 av prjektledaren Trsten

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande Kmmunkansliet Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0282 Plicy för barn- ch ungdmar i Österåkers kmmun Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RKLUBBEN FOR BELGISKA VALLHI]NDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll stvrelsemdte AfBV 24111-06 hos Malin Bersstrand i Bromma Nflrvarande: Speciellt inbjuden: Anmiilt fiirhinder: Rickard

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Malung-Sälens kmmun Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 1 Plats ch tid Kmmunkntret, Malung, kl. 08:30-11:00 Beslutande Kurt Pdgrski (S) rdförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tm

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Kerstin Perjos, sekreterare Niclas Knuts, socialchef Jenny Wikstål, vård- och omsorgschef

Kerstin Perjos, sekreterare Niclas Knuts, socialchef Jenny Wikstål, vård- och omsorgschef Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Scialkntret, Malung, kl. 08.00-11.30 Beslutande Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie Strömbäck

Läs mer