ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL. Kultur- och fritidsniimnden 1(20) 2010-03- l3. Kommunkontoret, Skillingaryd. Anette Osterholm 2010-03-10"

Transkript

1 Kul tur/fritidsniimnd en SAM MANTRAD ESP ROTOKOLL Sammankadesdatuml Sida: 1(20) Plats ch tid Beslutande Ovriga narvarande Utses att justera N2imndrummet. Skil lingehus 20 I I 0 kl. I I Thre Ohlssn, fp rdf. Mnica Sprrng, s Lars Ljungqvist, kd Jan Gustavssn, s Christina Trstenssn, c Anki Lfstedt, m Snia Tencic-Anderssn, s Magnus Jhanssn, m Thmas Jhrssn, tjg ers Jesper L6fstedt, f, ers g Gtiran Svenssn, {iirvaltningschef Anette Osterhlm, sekreterare Magnus Jhanssn Paragraf O Underskrifter Sekreterare Ordfrande Justerande Magnus Jhanssn ANSLAG / BEVIS Organ Kultur- ch fritidsniimnden Sammantradesdatum Anslaget sdtts upp Fdrvaringsplats fdr prtkllet Underskrift l3 Kmmunkntret, Skillingaryd Paragraf Anslaget tas ner G'l Anette Osterhlm

2 VAGGERYDS KOMMUN KULTUR OCH FRITIDS, FORVAITNINGEN KALLELSE Oatum Sida 1( 1) Kultur- ch fritidsndmnden kallas till sammantrdde Tid: Onsdag kl (gruppmdten 14.15) Plats: Niimndrummet, Skillingehus Thre Olssn Ordf<irande /Gdran Svenssn Val av prtklisjusterare samt gdkiinnande av dagrdning. F6rslag pi prtkllsjusterare: Magnus Jhanssn Arenden: Eknmi l. Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2. Attest{iirteckning fiir KFN:s verksamhetsmr6de Obetalda fakturr Fcireningsiirenden 4. Ansdkan m siirskilt bidrag Gcitastrms Buleklubb - Kulturverksamhet Begiiran m startbidrag 6. Knst- ch kulturdag 2010 Bilaga 7. Friilsningsarm6n & Skilllingaryds Mansk<jr Ans6kan m bidrag Iiir knsert i Skillingaryds Bilaga Arena 8. Skillingaryds Teaterftirening - Ansdkan m liirhdjt kulturbi&ag Bilaga Sim- ch sprthallar Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 9. Sprthallskiillaren, Vaggeryd - investeringsmedel Begiiraa m att fl mdispnera -,' - bllaga ldrttsplatser 10. Fcireningen Mvalla - Beg2iran m att fii installera larm Bilaga Ovrigt 1 1. Redvisning av delegatinsbeslut 12. Anm?ilningar 1 3. Rapprter 14. Owiga fr8gr - infrmatin m freningsbidrag ( m tiden medger ) Bilaga Bilaga

3 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ 015 Dnr 2010/001 Sida: 2 Arsbkslut ch verksamhetsberiittelse 2009 Kultur- ch fritidsnamndens beslut: 1. Kultur- ch fi:itidsn2imnden gdkiinner verksamhetsberiittelse, eknmisk redvisning ch miljdbkslut ldr verksamhets Aret Overskttet pi I kr kan dispneras av verksamletema i enlighet med fullmiiktiges beslut ch efter niimndens gdkiinnande. 3. Kulhr- ch fi:itidsniimnden riktar ett tack till alla berrirda sm pi ett ftirtj,instfullt satt bidraget till verksamhetsber2ittelsens innehill ch utfrmning. F<irvaltningen har sammanstdllt en verksamhetsberzittelse ch eknmisk redvisning fijr Kultur- ch ffitidsverksamheten har under 2009 msatt krnr ch det eknmiska resultatet blev ett dversktt pi krnr. Se vidare verksamhetsberiittelse Arendets tidigare handlliggning Vid mdtet med kultur- ch fritidsnzimndens beredning $ 16 Iiireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden gdkzinner verksamhetsberiittelse ch eknmisk redvisning fiir verksamheten ir Overskttet pi kr kan dispneras av verksamhetema i enlighet med fullrniiktiges beslut ch efter niimndens gdk2innande. 3. Kultur- ch fritidsniimnden riktar ett tack till alla bercirda sm pa ett ftirtjiinstfullt siitt bidraget till verksamhetsberettelsens innehill ch utfrmning.,2 e'p lc 0l -te /i,t Ek-iur^.rr ct lllf td"'\

4 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsn2imnden $ i0i001 3 Attestfiirteckn i n g fcir ku ltu r- ch fritidsndmndens verksamhetsmrade Kultur- ch fritidsndmndens beslut: Kultur- ch fiitidsnamnden ger befattningshavare inm niimndens ansvarsmride ratt att attestera kntn enligt upprattat fiirslag. F<irvaltningen har uppr?ittat ett ftirslag till attestft)rteckning fiir kultur- ch fritidsniimndens verksamhetsmride. De befattningshavare inm ndmndens verksamletsmr6de sm :ir utsedda att vara beslutsattestanter attesterar fakturr ch verifikatiner inm respektive verksamheter ch tiildelad budget. 2 //i exp l0'oi rs E k!,'rar iie r t lri ter I

5 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kulh:r- ch fiiti dsniimnden $ /030 4 Obetalda fakturr Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstind med betalning av hynesfakturr ftir periden nvember juni Avbetalning skall g6ras med halva summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsa inte aktuellt att skriva av freningens hyresskulder. 2. De kmmunala bidragen sm {iireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer lcipande att awdknas mt hyresskulden. 3. Partema trziffas pa nltt m cirka ett halvir. Vid detta tillf?ille skall SIK presentera en budget Itir verksamhetsiret / I 1 samt en etg;irdsplan sm redvisar vilka etgarder fiireningen har vidtagit ch planerar att vidta liir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. FrAn ch med hristen 2010 kmmer hyreskstnaderna fiir sprthallama att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit {ijr betalning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer {iirskttsbetalning av hyra att tilliimpas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Frireningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast Till kultur- ch fritidsniimnden har det kmmit en skrivelse fiin Skillingaryds Innebandyklubb angaende fakturr ftir lkalhyrr i sprthallama sm liireningen i dagsliiget inte har mjlighet att betala. Aven fiireningama Mva.lla ch Vaggeryds idrttsplats har betalda fakturr till kmmunen. Representanter fran Skillingaryds IK redvisa vid dagens sammantriide fiireningens eknmiska situatin ch vilka itgikder sm planeras fiir att rdna upp ftireningens eknmi. Fdreningen framliir 6nskemil att fi slippa betala hyresfakturr, sm ttalt uppgir till ca 70 tkr, alternatilt att en avbetalningsplan uppriittas. Vid dagens mcite med kultur- ch fritidsn?imnden diskuteras fiigan m.7 rt

6 VAGGERYDS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKO LL Sammantr6desdatum: Dnr Kultur- ch fritidsniimnden $ /030 Sida: 5 ftireningarnas eknmiska situatin. Ett nytt mdte med Skillingaryds IK iir planerat efter semestem fiir att se vad Iiireningen vidtagit ftir atgihder. Dck Zir ftireningen villig att l6sa sin eknmiska situatin. Vad det giiller ftireningen Vaggeryds IP kmmer de att betalar del av sin skuld i april ch sista h?ilften innan irets slut. Arendets tidigare handlsggning Vid mritet med kultur- ch fi:itidsntimndens beredning $ l7 liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar medge Skillingaryds Innebandyklubb anstand med betalning av hyresfakturr ftir periden Avbetalning skall gras med halva nvernber juni summan senast ch resterande summa senast Det Zir alltsi inte aktuellt att skriva av iiireningens hyresskulder. 2- De kmmunala bidragen sm ftireningen kmmer att beviljas under 2010 ch kmmer ldpande att awiiknas mt hyresskulden. 3. Parterna triiffas pi nytt m cirka ett halvar. Vid detta tillfiille skall SIK presentera en budget fiir verksamhetsdret 20 I 0/1 1 samt en atg2irdsplan sm redvisar vilka itg2irder ftireningen har vidtagit ch planerar att vidta {iir att rdna upp den eknmiska situatinen. 4. Fran ch med h6sten 2010 kmmer hyreskstnadema ftir sprthallarna att faktureras minadsvis med 10 dagars kredit fiir beta.lning. Om betalning inte sker inm utsatt tid kmmer frskttsbetalnin g av hyra att till2impas. 5. Den skuld fiireningen Mvalla har till kmmunen pi krnr skall avbetalas med halva summan senast ch resterande halva Fdreningen Vaggeryds idrttsplats skuld pi krnr skall i enlighet med tidigare beslut vara avbetalad senast '.2-.,ti1 Exp LJtdragsbestyrkande

7 SAM MANTRADES PROTOKOLL Samfiantredesdatum: Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ t21, 6 Ans<ikningar m serskilt bidrag 2009 Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Fdrdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljussp6r Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljussp6r. Anslaget utbetalas efter det att arbetet iir genmliirt ch redvisat fijr n?imnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 7 av kstnaden eller krnr till I st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprekta medel ur resultatregleringsfnden. Vid niimndens sammantrzide beviljades 10 fijreningar ett s2irskilt bidrag. Det iterstir att behandla tvi ansrikningar. Vid dagens m6te med kultur- ch fi:itidsniimnden diskuteras fiigan vidare ch de sista ansdkningama gdkzinns. Arendets tidigare handleggning Kultur- ch fritidsn2imnden beviljar siirskilt bidrag till 10 lika prjekt. l. F6rdel-ning av szirskilt bidrag Hks IF - Energisparitgiirder Beslut: krnr i energisparbidrag, vilket mtsvarar 3O % av kstnaden ch i enlighet med giillande nrm. 2. Ilks IF - Asfalt pi hckeyrink Beslut: Anscikan avslis med mtivering att fiireningen beviljats bidrag till energisparitgiirder. 3. Hks IF - Driinering av A-plan samt ett mindre garage Beslut: krnr - kan antingen anviindas till driinering av ftbllsplan eller garage. 17 //t Exp ICU \ lg 'x-,lui, 'rvrrlyi.' fl, lr.lr1l!ir,il 'r-r-, \,il.lrylrf1 tir- I udragsbestyrkande

8 SAM MANTRAD ES PROTOKO LL Kultur- ch fi:itidsn:imnden Sammantrddesdatum: $ 0r8 Dnr 2010/21 Sidal '7 Friilsningsarm6ns Ungdmsgflrd - Renvering ch handikappanpassning av ungdmsglrden FAglabdck Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 % av beriiknade byggkstnad. Skillingaryds Frisksprtklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Niimnden awaktar med beslut till ndsta sammantrdde. Ans<ikan samrdnas med Vaggeryds SOK i samma iirende. Hks Crssfiireningen - Inkiip av traktr Beslut: l0 000 krnr till inkdp av traktr., Prjekt "Hitta ut" - "Hitta ut kartr" Besiut: krnr till hiils- ch fiiskvirdsprjektet Hitta ut i Vaggeryds kmmun. Bidragsmttagare iir Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK. Ytterligare krnr kan stikas frin kmmunledningskntret. Byggnadsftireningen Flkets Hus i IIk - Ommilning av byggnad Beslut: krnr vilket mtsvarar 20 7 av den redvisade kstnaden- 9. Bick Ridskleftirening - Vdgskyltar Beslut: 50 0% av kstnaden dck max krnr vilket mtsvarar 1 viigskylt. 10. Vaggeryds thai- ch kickbxningsklubb - Inkiip av redskap Beslut: 50 Z av kstnaden, dck max krnr. 11. Skillingaryds Bwlingallians - Utbyte av datrer Beslut: krnr till nya datrer i enligt med separat beslut. 12 Skillingaryds Bwlingallians - B1'te av "maskar" Beslut: Avslag med mtivering att fiireningen beviljats ett bidrag till datrer. 13. Bndstrps llembygdsfiirening - Dataanalysering av stckbet Beslut: krnr till analyskstnader. /r'/ Exp

9 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr;desdaluml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ 018 2l0/ Svenarums Hembygdsftirening - Anslutning till ft6a1arm31j vatten Beslut: krnr till kstnad fijr anslutningsavgift till kmmunalt vatten. 2. De beviljade bidragen anslis ur kntt fijreningsbidrag ch lkalt kulturarv (ans<ikan 13 ch 14) ch genm att iansprikta medel ur resultatreglerin gsfnden. 3. Bidragen betalas ut till respektive liirening si snart verifikatiner kan visas upp, vilka styrker kstnaderna i enlighet med inliimnade ans<ikningshandlingar. Redvisningen frin respektive fiirening skall vara gjrd senast ftir att bidraget skall betalas ut. Vid mtet med kulh.u- ch fi:itidsn:imndens beredning S 26 fiireslgs Iiiljande: 1. F6rdelning av siirskilt bidrag 2010, ut<iver tidigare fattade beslut: 1. Skillingaryds Frisksprtklubb ch Vaggeryds skid- ch rienteringsklubb - Upprustning av elljusspir Beslut: Skillingaryds FK ch Vaggeryds SOK beviljas krnr vardera fiir upprustning av elljusspir. Anslaget utbetalas efter det att arbetet?ir genmfiirt ch redvisat fiir niimnden. 2. Vaggeryds Brdtennisklubb Beslut: 50 0% av kstnaden eller krnr till 1 st brdtennisbrd. 2. Beviljade bidrag anslis ur kntt fiir fiireningsbidrag genm att iansprikta medel ur resultatregleringsfnden. ',.. /, '1, rt/ Exp

10 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ Gtitastriims Buleklubb - Begdran m startbidrag Kultur- ch fritidsnamndens beslut: l. Fdreningen G6tastrdms Buleklubb beviljas ett startbidrag pi 500 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilliimpas fiir ungdmsrganisatiner. 2. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet fiireningen bedrivit under Vaggeryds kmmun har fiitt dmu ett {iireningstillsktt vid namn Gdtastrdms Buleklubb. Frireningen hyr kiillarlkaler av Skillingaryds Mekaniska i Skillingaryd. F6reningen sm iir ansluten till Svenska Bulefiirbundet har liimnat in en anscikan att bli gdkiind lr att s<ika kmmunala bidrag till sin verksamhet. Frireningen har enligt stadgama att verka fiir buleverksarnhet bland bam ch ungdm samt Swiga ildrar inm kmmunen. Enligt g:illande bestdmmelser kan en nybildad ftirening beviljas startbidrag pi 500 krnr sm bevis pi att ltireningen iir beriittigad till kmmunala bidrag. Sm krav fiir att beviljas startbidrag giiller; - att {iireningen?ir en ppen, allmzinnltig rganisatin till vilken allmiinheten kan begiira tillfade - att ltireningen iir ansluten till en riksrganisatin ch antagit stadgar - att fiireningen har minst ti medlernmar frin 7 ir ch uppit - att plus- eller bankgir finns Av de handlingar ftireningen bifgat till sin anscikan framgar att {iireningen uppfuller kraven. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kulh.r- ch fritidsniimndens beredning g 24 {tireslgs ftiljande: 1. Frireningen G6tastr<ims Buleklubb beviljas ett startbidrag pi t/, e'p I 00.1r13 6.1$ [111 i;rrr r?xtiv LLtrW-t

11 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fritidsn2imnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanbedesdatum: $ 019 Dnr 2009/070 Sida l0 krnr ch iir diirmed beriittigad till kmmunala bidrag ch lkalsubventiner enligt de nrmer sm tilldmpas fiir ungdmsrganisatiner. Kmmunala bidrag kan beviljas fian ch med 2010 ch di grundat pi den verksamhet {iireningen bedrivit under a/z //t. Exp

12 SAM MANTRAD ESPROTOKO LL Kultur- ch fritidsnemnden Sammantrddesdatum: $ 020 Dnr 2010/034 Sida: 11 Knst- ch kulturdag 2010 Kultur- ch fritidsniim ndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsnzimnden beslutar att datum ftir knst- ch kulturdag blir den 2 ktber. Dck bcir m6jligheten finnas att den 3 ktber kunna besdka knstndrer,4rantverkare med flera i sina egrra lkaler. 2. En s?irskild prjektgrupp tillsiitts. I gruppen ingir representanter fiin Iiirvaltningen ch knstutskttet samt lika verksamheter inm kulturmradet. F6r prjektledning svarar ett eller flera studieftirbund. 3. Kultur- ch fritidsniimnden iterkmmer med beslut m vilka medel niimnden dr beredda att ansle till prjektet. Kmmunfullmiiktige fattade , $ 56 beslut m att uppdra 3t kultur- ch fi:itidsniimnden att anrdna en knstrunda.&nstnatt vartannat ar i Vaggads kmmun. Arrangemanget skall kmbineras med andra liimpliga kulturaktiviteter fiir att bredda aktivitetsutbudet ch cika intresset bland allmiinheten. Praktiska mst2indigheter ska avg6ra dag ch tid fiir arrangemanget ch den lkala priigeln skall p:ingteras. Vid dagens mdte med beredningen diskuteras frigan. F<irvaltningen ftireslir att de tre lkala studiefijrbunden i kmmunen tillfiigas m deras intresse m att agera prjektledare fiir knst ch kulturdagen Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimnden idag diskuteras fiigan kring att ta hjiilp av ett eller flera lkala studieftirbund. Kns! ch kulturdagen 2010 skall vara pi nya Fenix kulturscentrum, Fenix 2 men med mdjligheter att kunna anviinda hela Fenix sm bas. F6rvaltningen fiir i uppdrag att jbba vidare med vilka sm bdr representeras i kmmande prjektgrupp ch presentera pi niista beredning. Arendets tidigare handldggning Vid m6tet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning g 28 fiireslgs fiiljande: 1. F6rvaltningen fir i uppdrag att tillskriva Vuxensklan, ABF ch NBV m det finns inkesse att iita sig ett prjektledaransvar {iir knst- ch kulturdag Arendet tas upp till diskussin vid nzimndens sammantriide i mars. /t;. '-.,//,, Exp

13 SAM MANTRADES P ROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fritidsniimnden $ 021 Dnr 2010/028 Sida: 12 Frdlsningsarm6n/Skillingaryds Manskiir - Ansijkan m bidrag fcir knsert i Skillingaryds Arena Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Fr2ilsningsarm6n ch Skillingaryds manskrir ett anslag pd kr till hyreskstnader fiir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett stdrre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas ur kntt {iir kulturarrangemang. Kultur- ch ffitidsniimnden har fitt in ansdkningar fian Friilsningsarm6n ch mansk<iren m bidrag fiir knsert i Skillingaryds Arena Det iir Friilsningsarm6n i Skillingaryd sm i samarbete med Skillingaryds Mansk<ir arrangerzu en knsert med Jhan Stengird. Medverka 96r iiven Fr2ilsningsarm6ns Brassband samt blandade k6rer ffln J6nk6ping. De begzir krnr i bidrag fiir att tiicka delar av annnseringskstnad fcir arrangemanget. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning liireslgs fiiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beviljar Friilsningsarm6n ch Skillingaryds manskdr ett anslag pi kr till hyreskstnader ftir Skillingaryds Arena. 2. Anslaget iir befgat med mtiveringen att aktiviteten iir att betrakta sm ett strirre kulturarrangemang riktat till allmiinheten. 3. Anslaget anvisas w kntt fiir kulturarrangernang..':) ',:. /.. i,.t;, -/,

14 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ / Skillingaryds Teaterfiirening - Anscikan m ftirhiijt kulturbidrag Kultur- ch fritidsniimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prva frigan m ftirh6jt bidrag till Skillingaryds TeaterfiJrening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli ftiriindrat krnr med mtivering aft 2010 drs budget redan iir faststiilld. Skillingaryds Teaterfiirening har inliimnat en ansrikan m fiirh6jt kulturbidrag till kultur- ch fritidsniimnden. Frireningen har varit aktiva med lika aktiviteter under Deras malsiittning 2ir att under 2010 kunna frts2itta att erbjuda kiinda artister. De dnskar fi sitt bidrag <ikat fran krnr per ar till krnr per ir fr att kunna frtsiitta sitt ambiti6sa arbete. Arendets tidigare handldggning Vid m<itet med kultur- ch fi:itidsniimndens beredning freslgs {iiljande: 1. Kultur- ch fritidsniimnden beslutar att prdva fiigan m fiirhcijt bidrag till Skillingaryds Teaterliirening i samband med behandlingen av budget Det kmmunala anslaget ftir 2010 fijrbli fiiriindrat krnr med mtivering at rs budget redan iir faststzilld.,2 r/ exp I OCl3i8 jj v(il vs*y1 s't cu v ri[ t erir)

15 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantr5desdatum: Kultur- ch fritidsn?imnden s 023 Dnr 2010/007 Sida: 14 Sprthallskdllaren Vaggeryd - Begdran m att fa mdispnera investeringsmedel Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden begiir hs kmmunstyrelsen att fi mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr fr ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader {iir att st2illa i rdning den si kallade bsgskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fcir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte. Kultur- ch fritidsniimnden planerar iiir att stiilla i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprtha.llens kiillare til1 en verksamhetslkal sm kan anvdndas ftir thai- ch kickbxning samt bigskytte. Lkalema beh<jver bland annat itgiirdas vad avser ventilatin. I kultur- ch fritidsniimndens investeringsbudget finns investeringsmedel avsatta till en ny entr6 sm ursprungligen var tiinkt fr UC's r?ikning men eftersm niimnden planerar fiir en flytt av verksamheten :ir det inte liingre aktuellt med detta. Arendets tidigare handlaggning Vid mdte med kultur- ch fritidsniimndens beredning $ 18 {iireslgs ftiljande: Kultur- ch fritidsn2imnden begiir hs kmmunstyrelsen att f[ mdispnera krnr av de ursprungligen budgeterade krnr {iir ny entr6 till sprthallskiillaren till mkstnader fr att st2illa i rdning den si kallade bigskyttelkalen i sprthallens kiillare till en fullgd verksamhetslkal fiir bland annat thai- ch kickbxning ch bigskytte.,'; /il e'p lc0.11l'ci Kcrrirltur I \&)if L-tr-l

16 SAM MANTRAD ES PROTOKOLL Sammantredesdatuml Dnr Sida: Kultur- ch fi:itidsniimnden $ / Fiireningen Mvalla - Begiiran att f6 installera larm mm Kultur- ch fritidsnimndens beslut: 1. Kultur- ch fritidsn2imnden gdkzinner att fiireningen Mvalla installerar larm ch dvervakningskamerr i de inmhuslkaler sm?ir av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ldrutsetter att lreningen begiir n6dviindiga tillstand {tir atg,irden. F6reningen Mvalla har liimnat en begiiran till kultur- ch fritidsn:imnden m att f[ installera larm ch <ivervakningskamerr i allmiinna inmhusutrymmen i anlziggningen, det vill s?iga krridrer, caf6 mm. Arendets tidigare handldggning Vid mdtet med kultur- ch fi:itidsnaimndens beredning ftireslgs fijljande: I. Kulhr- ch fritidsnzimnden gdkiinner att {iireningen Mvalla installerar larm ch <ivervakningskamerr i de inmhuslkaler sm dr av allmiin karaktiir, bland annat krridrer, caf6 ch samlingslkaler. 2. Niimnden ftirutsdtter att fi)reningen begiir nddviindiga tillstand fiir itgiirden. 2:,41 Exp l0o3le I8',g, i,, y"1',.1 h'twgy'la

17 VAGGERYDS SAMMANTRADESPRTKLL KOMMUN Sammanbedesdatumt Dnr Sidal Kultur- ch fritidsniimnden $ / Redvisning av delegatinsbeslut De delegatinsbeslut sm fattats under periden till ch med redvisas fiir niimnden.,7.///, Exp

18 trc't <i c{ v a () c.t L IJ (D a rf) a E< c b ( EO )i \, (! ir'l (.) ạ ): {! -,i:e NIE E 0) Fp :1 ri tq a z F j trl tl ri a : n rs.9 C)Y.99 = dd a.e 'E ie V -- I a 9* >:r a c, I 0 a) li J!.ti Ni N t,,t \\i 0)

19 ,t- > g!.) bi) q) (t) d) (g c\l c.l c.l c'l I c.l N q.) + (! b -v 0) F-,.1,l bi) 60 ) &.f c tc) c 6l O O- l-.1 a-l v lia a () E '=.d CB F ij() '6 ail l= :(6 (he ZE O '.1?. )s L/ b frl P!c rig a:d

20 I ta) l cl +l F F q l LAA l q I rd F Ol a.l I a F u1 r vj c ; i..:l,b,b,5 jal Hl rl OI l c..t I I l-'rrh.l N \r.l ^l.!.\l -vl (-rla la k i F.r a.r..1. l ^l cl!l 0)l il==r r!lsf<f 'El.i"1 "6 btsrs!t,- 'tr tri =166pI -IOOO -,ta = 5l I '5 1 cdl (6l b0 =l cal.t!!? al tx] ael c.r.r v') l I I I hd ca gul 17.=l ^ = I I l' lb l16 l lq l= l= lra l.a t;) tv lv) ll!t!i ta-i lvv; t!!f lbt-? ld I F F.9 te= l.v.!> lavrv) cal g sss E44 vl.l,li: I..t.Y.!t Y \Jd r-t.i!t =bt a,<l (.)l === 55H =t, _3_3-3 Li 'O ' v h0 ().d

21 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdaiuml Dnr Sida: Kultur- ch fiitidsniimnden $ t Anm6lningar 1. Kultur- ch fritidsniimndens beredning g 019, Mtin En framitsyftande ch framgangsrik kmmun. 2. Kultur- ch fi:itidsniimndens beredning 20l0-O2-23 g 020, Medbrgarftirslag - Renvering av Vaggeryds idrttsplats. 3. Kultur- ch fritidsn:imndens beredning g 025, G6tastrcims Buleklubb - Ans6kan m siirskilt bidrag. 4. Kultur- ch fritidsnzimndens beredning g 027, Vaggeryds BTK - Ans6kan m siirskilt bidrag. 5. Kultur- ch ffitidsniimndens beredning 201O-O2-23 g 028, Knsr ch kulturdag Kulhu- ch ffitidsnzimndens beredning g 030, F6reningen Vaggeryds idrttsplats - Beg2iran m investeringsbidrag. 7. Kmmunfullmiiktige $ 110, Investeringsbudget fiir 2010 ch plan ftir investeringsanslag fiir Aren samt frslag till utdebitering ftjr ch inrikb:ringsbeslut avseende budgetarbetet Kmmunstyrelsen g 035, Flyttbidrag till Skillingaryds Skyttegille. 9. Kmmunledningskntret , Ramjustering p.g.a. siinkta persnalmkstnader ftir Prjekt: Bissefiillams samling - En kulturhistrisk samling. Sammanstiillning till Leader Kultur- ch fiitidsn2imndens knstutsktt - Mirnesanteckningar fran mtet 2O1O Kultur- ch fritids{iirvaltningen , Rerniss}ttrande angiende klimat- ch energistrategi med nya klimatm6l ftir Jdnkdpings liin. Exp

22 SAM MANTRADESPROTOKOLL Sammantrddesdatum: Kultur- ch fri tidsn:irnnden Dnr 20tl17 Sida: 18 Rapprter A) F6rvaltningschefen infrmerar m att arbete kring Miliseum. F6r tillfiillet inviintar man ett knkret ar,talsftrslag frin Frtifikatinsverket. En knstruktiv dialg fiirs med deras fastighetsenhet. B) Ord{iirande infrmerar m liiget fiir fiireningen Vaggeryds idrttsplats. F6reningens irsbkslut samt verksamhetsberiittelse Zir klart. Arendet kmmer att behandlas pi ndsta niimndsammantrdde men det iir i psitiv anda. C) F6rvaltningschefen redgdr fiir statusen pi utbytet av datrer i bwlinghallen. Delar av arbetet ar utliirt dck fungerar inte datrema till full. Anledningen dr restnterade reservdelar fr6n Tyskland. D) Ordfiirande ch Anette infrmerar m Kultursklans Virsar6 sm iigde rum s6ndagen den 7 mars. Det var tvi {iirestdllningar denna dag, en liir de nigt ynge elevema samt en {iir de iildre eleverna. Aven Gta Stream Big Band niirvarade ch avslutade kviillen med flaggan i tpp. Ordftirande 2ir impnerade av den utvecklade bredden sm numera frnns inm kultursklan med drama, dans mm. E) Fcirvaltningschefen skickar runt en bk m Jdnk<ipings statshistria. Delar av bken iir ftirfattad av Sven Engkvist ch handlar m J6nk6pings sltt. F) F6waltningschefen redg<ir ftir liiget kring renveringen av Skillingaryd sim- ch sprthall. Han samt sim- ch sprthallschefen har i strt sett fullgirt sina itaganden. Anbudshandlingar kmmer att skickas ut under april med planerad byggstart till smmaren. Prjektiigare iir kmmunstytelsen, via fastighetsenheten. CV t/i r'/i Exp

23 SAM MANTRAD ESPROTOKOLL Sammantr6desdatum: Dnr Sida: Kultur- ch fritidsniimnden $ r0t Ovriga fragr - Sn<itdckta knstverk Kultur. ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden vill patala lzimpiigheten ch riskerna sm kan uppsti med att liigga sn<i vid ch pi de knstniirliga utsmyckningama. Risken iir str att skadr uppstir pi knstverken. Lars Ljungkvist tar upp frigan m sndtackta knstverk. Den vinter sm varit har imeburit stra prblern med sncirrijning sv. Niimnden har nterat att ett antal knstverk mer eller mindre tackts av sndhdgar fran sndrdjning. Risken zir str att knstverken kan kmma till skada. / /., '/'(' '/ -r exp I03t3 -I k-i^' r :KA KctlUYet-

24 VAGGERYDS KOMMUN Kultur- ch fi:itidsniimnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantredesdatum: Dnr Sida: $ 029 2O10t0O7 20 Renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen iskillingaryd Kultur- ch fritidsnamndens beslut: Kultur- ch fritidsniimnden beslutar, sm verksamhetsansvarig niimnd fiir sim- ch sprthallama, att tillskriva kmmunstyrelsen med begiiran att KS tillser att mbyggnaden av sim- ch sprthallen kan genmfiiras enligt tidsplanen ch arbetet diirmed p5b<irjas direkt efter vecka 26, da smmarsimsklan avslutats i Skillingaryds simhall. Byggtiden beriikans till ca 9 mdnader. Kmmunfullmiiktige fattade under nvember 2009 beslut m renvering ch mbyggnatin av sim- ch sprthallen i Skillingaryd. Planeringen av prjektet har pigitt under en liingre tid med ambitinen att mbyggnatinen skall vara genmftird under 2010 ch verksamheten kan kmma iging vid irsskiftet Kultur- ch fritidsniimnden iir rad <iver att mbyggnatinen iinnu inte kmmit iging ch diirmed riskerar arbetet att bli {iirsenat. (,.r'a' '// J exp l0o.)r8 Kttt vl iv' ).slj t L.tt' -\ Utdragsbestyftande

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Prtkll L/2006 Prt.kll frt vid sammantrdde med freningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hs Mna Nrdin, Krkgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdrPh (LA) ngrid S. Erikssn (E)

Läs mer

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006

Storu mandekl arati onen. Antagen i samlorstind av 51 markdgare frin Viisterbotten och Norrbotten vid markiigartriiff i Storuman den 28 Januari 2006 Stru mandekl arati nen Antagen i samlrstind av 51 markdgare frin Viisterbtten ch Nrrbtten vid markiigartriiff i Struman den 28 Januari 2006 I n neh i I lsftifteckn in g. Dagrdning Prtkll Strumandeklaratinen

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN

K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\o/\ ~ ~\ \6 ~LÅ BÅSTADS. ~DG l - ( 1... - \ ~( KOMMUN BÅSTADS KOMMUN K 5 ll lt /IO - Cl a 6 \l e(s\/\ ~ ~\ \6 ~LÅ ~DG l - ( 1... - \ ~( BUDGETUPPFÖLJNING 3-2011 lllllehåll Sida Eknmiavdelningens skrivelse 1 Sammanställning av budgetavvikelser 3 Resultaträkning

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhusets, Heby kommun, 16 september kl. 15.00 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Brandstatinen, Heby kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgerssn (C) Per Erikssn

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet. GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind 3 260 42 MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: 01131082063-1,01131}il522-1 och 01131076781-6 Korten

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer