Personliga lärmiljöer, virtuella lärmiljöer och formellt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personliga lärmiljöer, virtuella lärmiljöer och formellt lärande"

Transkript

1 Personliga lärmiljöer, eller Personal learning environments, PLEs, är ett begrepp som man allt oftare i samband med web 2.0 diskussioner, stöter på i internationell debatt kring vuxnas flexibla lärande. Företrädare för denna rörelse hävdar, hårddraget, att individen nu i det närmaste kan ta full kontroll över sitt eget lärande. Man behöver inte längre utbildningsanordnarnas plattformar, man kan organisera sitt eget lärande med hjälp av sin dator, internet och den mjukvara som passar en bäst. Man väljer dessutom själv med vem man vill kommunicera som stöd för sitt lärande. Är vi på väg mot en framtid där pedagogiken och det organiserade lärandet kommer att tappa i betydelse? Vad kommer då i stället? En ökad personlig frihet i den vuxnes lärande eller en förödande kunskapsutveckling styrd av narcissism och trivialisering? Eller kommer denna rörelse att i den formella utbildningsvärlden tvinga fram en mera öppen och folkbildningslik syn på lärande. Hur kommer folkbildningens flexibla lärande att påverkas av denna rörelse och vad händer med Folkbildningsnätet? Nedanstående artikel av Niall Sclater, programdirektör vid Open University i Storbritannien, skall inte läsas som någon rekommendation eller som ett gott exempel utan enbart för att förstå vad Personliga lärmiljöer står för och hur man på olika håll inom den formella utbildningsvärlden resonerar kring hur man kan möta denna utveckling. Personliga lärmiljöer, virtuella lärmiljöer och formellt lärande Niall Sclater Det pågår många diskussioner om personliga lärmiljöer, PLM, på nätet, men ändå har de flesta lärare och lärande inte hört talas om personliga lärmiljöer. Denna granskning av aktuell litteratur försöker besvara några av nyckelfrågorna: vad är personliga lärmiljöer, vad erbjuder de framtidens lärande och vilka blir konsekvenserna för institutioner som konstruerar och använder virtuella lärmiljöer, VLM? PLM-konceptet har uppkommit ur en mångfald anledningar, dagordningar och socio-tekniska innovationer. Den tydligaste anledningen tycks komma ur ett missnöje med virtuella lärmiljöer som medel att underlätta lärande. Kommunikationsmöjligheterna i VLM används dåligt av de flesta institutioner. Systemen används först och främst som förvaringsplattform för föreläsningsanteckningar och PowerPointpresentationer, vilket kan leda till att bevara en behavioristisk utbildningsmodell, vilket man försöker komma bort ifrån. Utbildare inom distanslärande säger att de virtuella lärmiljöerna ofta används som verktyg för institutionell kontroll, skapade för att organisera de lärandes Virtuella lärmiljöer har verkligen en tendens att begränsa studenterna till innehåll skapat för en speciell kurs och interagerande enbart med deltagarna i den kursen (Wilson m fl, 2006) och skapar därigenom en beroendekultur erfarenheter (Hoel, 2006). Virtuella lärmiljöer har verkligen en tendens att begränsa studenterna till innehåll skapat för en speciell kurs och interagerande enbart med deltagarna i den kursen (Wilson m fl, 2006) och skapar därigenom en beroendekultur (Powell, 2006). De virtuella lärmiljöernas ofullkomlighet kan dock ha lika mycket att göra med institutionernas brist på förståelse om hur de kan användas för att stödja lärande som med brister i systemen själva.

2 Under tiden börjar studenter på högskolor och universitet och har med sig betydande erfarenheter av onlinevärlden och ökande kunskaper om hur man använder social mjukvara på fritiden, i arbetet och i lärandet. Man har antytt att institutioner för lärande inte kan drömma om att konkurrera med utvecklingen som sker så snabbt överallt på internet och att studenter kommer att uppleva VLM och dess verktyg som underlägsna de verktyg de redan använder fritt på internet. Förespråkare av PLM är alla överens om att det finns ett behov av att utnyttja möjligheterna hos en rad verktyg, tjänster och innehåll utanför institutionen som de lärande kan använda under studietiden. Det finns dock tre tydliga riktningar när det gäller genomförbarheten hos personliga lärmiljöer. Den första gruppen (Wilson m fl, 2006) hävdar att klientmjukvara kan utvecklas för att fungera som en bro mellan de lärande och de otaliga resurser som finns att tillgå på nätet. Den andra gruppen försöker uppnå samma sak genom att erbjuda sofistikerade webbservrar och möjliggöra deltagande via webbläsare utan extra mjukvara (Elgg, 2006). En tredje grupp hävdar att personliga lärmiljöer redan i hög grad är här, och att många distanslärande redan använder en mängd onlineverktyg på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Klientmjukvara, en webbplats eller multipla webbplatser? En anledning till att skapa specialkonstruerad klientmjukvara för personliga lärmiljöer är att om studenterna ska kunna ta kontroll över sitt eget lärande måste de äga den mjukvara som hanterar det, mjukvaran borde inte ligga på en server som kontrolleras av en institution någonstans. Ett annat argument för detta tankesätt är att fram tills vi har tillgång till internet överallt kommer det att vara nödvändigt att ibland använda datorer eller mobil utrustning utan att vara uppkopplad på internet. Systemet kan alltså inte vara helt webbaserat. I en nyligen utkommen uppsats (Johnson m fl, 2006) klargör förespråkarna för klientmjukvara sin vision av PLM som innefattande en koordinerande mjukvara som interagerar genom webbtjänster med en mångfald av utbildningsverktyg och informationskällor inne i en serviceorienterad arkitektur. Till skillnad från klientmjukvara är webbläsaren det viktigaste lärverktyget någonsin skapat eftersom den ger tillgång till en lång rad verktyg och en mängd innehåll, den sammanför också lärande genom användning av ett enda enkelt gränssnitt. Webbläsare fortsätter att utvecklas som det huvudsakliga verktyget för nyheter, underhållning, affärer, handel, administration och kommunikation. Det är riskabelt att försöka skapa system som medlar mellan de lärande och världen utanför utan att använda en webbläsare som de ändå använder i de flesta andra aspekter av livet. Extra klientmjukvara utgör en onödig belastning på institutioner och studenter, dessutom måste alla system som ska installeras lokalt En anledning till att skapa specialkonstruerad klientmjukvara för personliga lärmiljöer är att om studenterna ska kunna ta kontroll över sitt eget lärande måste de äga den mjukvara som hanterar det, mjukvaran borde inte ligga på en server som kontrolleras av en institution någonstans. vara enkla att installera, konfigurera och underhålla om studenterna ska använda dem tillsammans med eller istället för de virtuella lärmiljöer som institutionerna erbjuder (Franklin 2006). Där den virtuella lärmiljön är verksamhetskritisk skulle supportfrågorna bli svårhanterliga för institutionerna när studenterna använder olika personliga lärmiljöer, avgiftsbelagda eller open source, som måste kunna interagera med lärarna och andra deltagare i gruppen (Horizon Project, 2006). Naturligtvis ska man sträva efter självständigt lärande men många lärande kommer även i fortsättningen att behöva stöd i sitt lärande online. Om man lämnar dem att helt klara sitt formella lärande själva kommer avhoppen att öka.

3 Företrädarna för klientbaserade PLM hävdar att det kommer att dyka upp open source-plm och även avgiftsbelagda PLM och att de lärande kommer att kunna ladda ner den PLM de vill ha. För att hantera frågorna runt hur PLM interagerar med institutionella system har det antagits att de lärande kommer att begära att deras PLM dockar med ett VLM-moderskepp då och då för att tanka ner innehåll och skicka in egna uppgifter (Morrison, 2006a). Deltagare som använder fler än en leverantör skulle då kunna docka sin PLM med flera institutionella moderskepp enligt behov. Förutom svårigheterna med installation och bruk som redan nämnts, finns det ytterligare två grundläggande antaganden i tanken med klienter. Först måste det finnas stora samkörningsmöjligheter mellan de olika systemen. Utvecklare av open source-plm och försäljare av PLM skulle vara tvungna att komma överens om en uppsättning gemensamma samkörningssstandarder och dessa måste också fungera med de virtuella lärmiljöerna. Det finns dock lite intresse hos försäljare av distanslärandesystem att följa gemensamma standarder, de har många gånger goda orsaker att försäkra sig om att deras system inte är samkörningsbara (Sclater, Low and Barr 2002). Inte ens de stora försäljarna kan enas om hur deras direktmeddelandesystem, instant messaging system, ska fungera (Battelle, 2005). Samma fenomen uppträder inom open source-utvecklingen där välutnyttjade system som t.ex. Moodle ännu har misslyckats med att integrera många viktiga standarder och specifikationer inom distanslärande. Samkörning inom PLM verkar därför för närvarande som en utopisk vision. Det andra antagandet om klient-plm är att de lärande klarar av att själva vara tekniskt ansvariga för att hantera sitt eget lärmaterial. Många kommer dock att misslyckas med att göra säkerhetskopior på sina hemdatorer och en stor mängd information kommer att försvinna, speciellt i det livslånga lärandet där det finns ett otal risker att tappa eller skada hårdvara och data. Därför blir det nödvändigt för studenter i det livslånga lärandet att docka regelbundet med någon form av moderskepp. Denna tjänst kan erbjudas av staten, den aktuella lärinstitutionen eller en kommersiell tredje part. Gratis resurser eller plattform från lärinstitutionen? Allt oftare hörs röster som säger att institutioner inte längre borde erbjuda hjälpmedel för distansstudier för studenterna och att de borde utnyttja gratis resurser på nätet. En lärare (Fischer 2006) använder olika system för bloggar, wiki, podcast, direktmeddelande, e-post och bilddelning med sina studenter. Användningen av en PLM-modell med flera system genom en webbläsare uppmuntrar deltagarna att utnyttja det bästa i alla miljöer. Fischer hyser dock allvarliga tvivel gentemot detta tillvägagångssätt eftersom det kräver att deltagarna kommer ihåg många webbadresser, användarnamn, lösenord och användargränssnitt. Det är helt tydligt att detta inte är en robust och hanterbar lösning för stora institutioner, speciellt där deltagarna betalar för tjänster och där systemen är väsentliga i bedömningsprocessen. Online hjälpmedel såsom Elgg (2006) erbjuder dock bloggar, wikis och andra hjälpmedel för självorganiserade grupper av inlärare vilket gör att man undviker problem med verktyg som är spridda på multipla webbplatser, dessa hjälpmedel ses som ännu en möjlig form av PLM. Elgg har likheter med virtuella lärmiljöer såsom tex Moodle som håller på att utveckla möjligheter att inkludera social mjukvara. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning deltagare kommer att vilja använda webbplatser såsom Elgg, som ägs av tredje part eller om de kommer att använda de hjälpmedel som lärinstitutionen tillhandahåller. Det är troligt att många kommer att bibehålla medlemskapet i t.ex. MySpace som de startade innan de började på universitetet medan de kommer att delta i universitetets VLM för sitt formella lärande. Det är värt att titta på vilka verktyg studenter behöver för att lära effektivt. Många har redan bärbara datorer med nätverk hemma och kopplar upp sig på det trådlösa nätverket på studieplatsen. Dessa datorer har stora hårddiskar och ett hierarkiskt filsystem som gör det möjligt att spara stora mängder lärmaterial och eget arbete. System såsom Google Desktop gör det möjligt att söka och ladda ner material på egna datorer genom att använda Googlegränssnittet som de redan är förtroliga med. Där har de tillgång till vanlig mjukvara såsom ordbehandling, e-postfunktioner, kalender, kalkylblad, databas och presentationer.

4 Webbläsaren ger tillgång till lärmaterial endera via institutionens VLM eller genom det växande förrådet av gratis material. Den skaffar administrativ information från lärinstitutionen i form av kursplaner, litteraturlistor, tid och plats för föreläsningar - online eller i klassrummet, tentamenstider, resultat etc. Den utgör fönstret mot en enorm mängd social mjukvara och kommunikationsverktyg, vissa erbjuds av institutionen, andra finns tillgängliga någon annanstans. Ordböcker, synonymordböcker, vetenskapliga räknetabeller och alla andra nödvändigheter i en lärmiljö finns på nätet. Ett annat särskilt effektivt hjälpmedel som underlättar lärande mer än något annat är Googles sökfunktion (Attwell 2006). Nu kommer även mjukvara för e-portfolio som kommer att utgöra en viktig bro mellan innehållet på användarens hårddisk och säkerhetkopieringsmöjligheter som hyses professionellt. Studenterna växlar snabbt mellan olika verktyg och webbplatser Effektiva deltagare i onlinelärande vet hur de ska använda tjänster som erbjuds och det är möjligt att de kommer att motsätta sig ytterligare klientmjukvara som är till för att medla å deras vägnar. Det finns starka belägg (Conole m fl, 2006) för att studenter nu ser sin PC som det viktigaste lärverktyget och kan därför ses som en faktisk PLM. Forskning visar att de lärande har allt lättare för att växla mellan en stor mängd verktyg och webbplatser, medan de samtidigt använder lokalinstallerade applikationer, böcker, internet och även deltar i olika online eller fysiska praktikgemenskaper. VLM är en konservativ teknik för att hantera grupper, erbjuda verktyg och leverera innehåll. Med tanke på att formell utbildning fortsätter att efterfrågas Förespråkare av PLM såsom Wilson m fl (2006) försöker ge PLM en plats som ersättare för VLM. Deras motivation har sin grund i det livslånga och informella lärandet som ligger utanför ramarna för rådande institutionaliserad utbildning. Man kan egentligen se hela PLM-debatten i detta ljus: PLM som koncept, i betydelsen en mängd digitala hjälpmedel tillgängliga snarare än ett konkret system, som passar och redan används flitigt i det livslånga och informella lärandet. Van Harmelen (2006) identifierar den bakomliggande motivationen för PLM tillsammans med de grundläggande begränsningarna vilket är att den enbart kan användas fullt ut genom en grundläggande förändring i pedagogisk praktik inklusive högre grad av autonomi, mångfald, öppenhet och anslutningsbarhet. Fraser (2006) ser också att de viktigaste aspekterna av PLM är en begreppsmässig förändring/utmaning som modellen representerar i förhärskande utbildning. Det är dock ironiskt hur PLM avbildas som ett sätt att minska central kontroll, och är samtidigt i sig självt ett försök att systematisera och binda den väldiga, dynamiska, anarkistiska uppsättning verktyg och resurser som finns på nätet. Vad Wilson, Liber och de andra utredarna (Wilson m fl, 2006) misslyckas med är att ge ett svar på hur PLM kan användas i existerande institutionella sammanhang där de lärande organiseras i enheter med specifikt innehåll och specifika resultat, schemalagd bedömning och lektioner där en separat grupp studenter interagerar med en lärare. Dessa enheter grupperas i kvalifikationer som alltmer innebär en ekonomisk kostnad för studenten med år av avbetalningar som i teorin förmildras av ökade anställningsutsikter. Milligan (2006) hävdar att VLM är en konservativ teknik för att hantera grupper, erbjuda verktyg och leverera innehåll. Med tanke på att formell utbildning fortsätter att efterfrågas av lärande och stöds av regeringar runt om i världen är det osannolikt att det kommer att försvinna inom en överskådlig framtid. Det kommer fortsättningsvis att finnas behov av onlinesystem som erbjuder administrativ funktionalitet i form av möjligheter till registrering och betalning för kurser och av att erbjuda tillgång till information såsom kursbeskrivningar, kursplaner, litteraturlistor, tider för föreläsningar, tentamen och resultat. System som hyses centralt behövs också för att lämna in material, för rättning av uppgifter online och återlämning av dessa rättade uppgifter. Virtuella lärmiljöer gör det möjligt för institutioner att säkra kontinuiteten i tjänsterna gentemot studenterna tillsammans med säkerhetskopieringsmöjligheter, speciellt för e-portfolioinnehåll och resultat av livslångt lärande. VLM kan användas

5 att begränsa tillgång till innehåll och tjänster till dem som är inskrivna på kurserna, att sammanföra studenterna med läraren och att uppmuntra flitig kontakt under tiden de studerar med en enda uppsättning robusta kommunikationsverktyg. VLM gör det också möjligt att skydda underåriga från olämpligt material och tillåta avlägsnande av pornografiskt eller copyrightskyddat material, kränkande, rasistiska eller andra olagliga inlägg i bloggar. Institutioner har också ett moraliskt och juridiskt ansvar att säkra tillgång till mjukvara, det är osannolikt att detta ansvar kan upprätthållas helt utan central kontroll av systemen. Open Source ger sanbb utveckling av lärmiljöer Naturligtvis uppfyller inte de virtuella lärmiljöerna alla ovanstående önskemål, men de utvecklas hela tiden, speciellt snabbt på open source-området. Som exempel kan nämnas Moodles e-portfoliosystem MyStuff, utvecklat av Open University i England, detta system gör det möjligt för lärande att spara och tagga innehåll, och att dela med sig och diskutera med andra. Alla funktioner som är användbara i utbildningssammanhang i ett Web 2.0-system kan inlemmas i en VLM, även om den mindre grupp som använder det (en grupp på en institution eller kurs snarare än en global uppsättning användare) kan begränsa användbarheten. Den stora frågan är inte huruvida VLM kan eller borde utvecklas till en samling sociala mjukvaruverktyg som också finns på andra platser på internet utan vad det mest passande användningssammanhanget för den lärande vid ett givet tillfälle är. En student som studerar mjukvaruteknik kanske använder en universitetsbaserad wiki för kursens uppgifter, en ägd wiki för kollaboration med kamrater på arbetsplatsen och Wikipedia för fritiden. Det är troligt att dessa system kommer att vara olika på funktionalitets- och användargränssnittsnivå. Effektiva wikianvändare kan de grundläggande wikifunktionerna och borde snabbt kunna lära sig en ny. Att samla dessa olika områden via ett medlande gränssnitt kan ha ett visst värde för den lärande men kommer inte alltid att vara nödvändig eller passande och kan resultera i en minsta gemensamma nämnare i fråga om funktionalitet. Sammanfattning Stanier (2006) hävdar att PLM-mönstret har ett värde i att hjälpa oss att visualisera de mest passande verktygen för lärande och hur de kan länkas ihop snarare än att ta sig uttryck i en påtaglig produkt. En kommentator i ämnet beskriver hur hans egen personliga lärmiljö varierar beroende på typen av lärmål och omfattningen av resurser han uppfattar, hittar, länkar till, får tillgång till och hanterar (Fiedler 2006). Nyliga försök att lyfta fram PLM-debatten på konferenser visar en stor variation i tankesätt inklusive att definiera en tjänstorienterad arkitektur för att underlätta en PLM, utveckla funktionslistor för PLM klientmjukvara, diskussioner runt frågor om support för tillgänglighet, säkerhet och tillgänglighet, och till och med frågor om sociala aspekter (Marshall, 2006). Försök att definiera PLM ses dock av Marston (2006) som lätt skrämmande Det finns ett grundläggande problem med detta eftersom en PLM inte ses som en sak, men så snart förespråkare för personliga lärmiljöer börjar diskutera konceptet försöker de definiera det så (Powell, 2006). En av de mest användbara aspekterna av PLMdebatten är att det satts ljus på konflikten mellan ägandeskap av lärprocessen mellan institutioner och individer (Powell, 2006). Försök måste göras för att hitta ett sätt att uppmuntra de lärande att utveckla En av de mest användbara aspekterna av PLM-debatten är att det satts ljus på konflikten mellan ägandeskap av lärprocessen mellan institutioner och individer egna självständiga lärfärdigheter, upptäcka resurser på nätet, lära sig att skilja auktoritativa källor från tvivelaktiga, och att delta i bredare lärgemenskaper när det behövs. Lärinstitutioner borde fortsätta att utveckla sin expertis i distanslärande, förfina onlinemetodik, utveckla bättre interaktivt innehåll och experimentera med den växande massan av utbildningsverktyg online. De har ännu inte varit så bra på detta och PLM-lobbyn är medveten om det.

6 Kanske är det bästa för institutioner just nu att noga bevaka utvecklingen på internet, fortsätta utveckla funktionaliteten i de egna virtuella lärmiljöerna och, kanske viktigast av allt, utveckla sin förståelse av de pedagogiska möjligheter som redan finns i system för distanslärande. Det ska erkännas att det inte är så lätt att vidareutveckla en VLM som är avgiftsbelagd och detta har antagligen verkat till de personliga lärmiljöernas fördel, frustrationen över att inte kunna arbeta med ett ogenomträngligt system för att få det att göra det man vill. Det är värt att notera att PLM-rörelsen till största del drivs av tekniker på institutioner som valt dylika system snarare än att använda open source-vlm. Man har också märkt (Marshall, 2006, Wilson m fl, 2006) att säljare av lärmiljösystem kommer att snabba på integrationsmöjligheterna av Web 2.0-funktioner i sina produkter om deras marknad hotas. Också institutioner borde ha stora intressen av att säkra att deras VLM möter de lärandes behov. Powell (2006) anser till och med att de är institutionellt oförmögna att förstå konsekvenserna för individerna och att ta beslut som stödjer utveckling av personliga lärmiljöer. För universitet och högskolor kan det vara fördelaktigt ju fler som använder VLM eftersom de kan använda sig av den information de får via klickströmmar som skapas när användarna navigerar genom lärmaterial och kommunikationsfunktioner. Klickströmsinformation blir alltmer värdefullt inom näringslivet där reklam kan riktas till en specifik målgrupp men klickströmmar kan också hjälpa användare att ge rätt information vid rätt tidpunkt. Vi är beredda att offra lite av vårt privatliv än så länge mot bekvämlighet, service och kapacitet (Batelle, 2005). Det kommer att bli alltmer nödvändigt för universitet och högskolor att utveckla riktlinjer för hur de kommer att använda denna information och skydda studenternas privatliv. På plussidan kan nämnas att effektiv användning av klickströmmar leda till identifiering av svagare studenter som sedan kan få stödundervisning och därigenom minska avhopp. Det kan också möjliggöra sofistikerad analys av användaraktivitet som visar vad studenterna läser, hur de interagerar med andra och om den formativa onlinebedömningen de gör visar att de klarar av ämnet. Sådan information kan användas för att hantera problem med kurser och leda till bättre kurser i framtiden. Morrison (2006b) påpekar med rätta att universitet och högskolor riskerar att bli tekniska getton där inga försök görs för att möta studenternas förväntningar på onlinelärande. Faran med PLM är dock att man genom att försöka lämna över lärandekontrollen till studenterna och uppnå anslutningsbarhetens minsta gemensamma nämnare med multipla system, kan leda till att användningen av personliga lärmiljöer kväver innovation (Franklin 2006). Detta skulle skapa en onödig mur mellan de lärande och resurserna och gemenskaperna på internet. Det största problemet med personliga lärmiljöer är dock att ingen egentligen kan säga vad de är. Framgångsrikt nytänkande såsom ordbehandling, e-post, Google, Amazon och ebay snappas snabbt upp av ett stort antal människor och blir snabbt kommersiellt utnyttjade. Efter två år grälar erfarna utbildare i distanslärande fortfarande om personliga lärmiljöer och konceptet är i stort okänt i utbildningssammanhang, inte minst bland studenter. Om PLM-rörelsen avstannar kommer ändå utmaningarna för lärinstitutionerna att kvarstå. Det är en ständig fråga hur man bäst utnyttjar den enorma blandning teknik som redan finns tillgänglig för att uppnå effektivt lärande. Denna fråga måste hanteras av erfarna distanslärare och nya aktiviteter i distanslärandet måste provas ut, effekterna måste utvärderas och god praktik spridas till kolleger. Det viktigaste meddelandet från PLM-rörelsen är att de som jobbar med formellt lärande inte kan vila på lagrarna utan måste ta till sig av det enastående sociala nytänkandet som sker på internet.

7 Litteratur ATTWELL, G. (2006) Personal Learning Environments [blog ] org/2006/06/01/personal-learning-environments/ BATTELLE, J. (2005) The Search, Nicholas Brealey Publishing, London CONOLE, G.C., DE LAAT, M., DILLON, T., DARBY, J. (2006) Student Experiences of Technologies, Draft Final Report, JISC ELGG (2006) elgg.net FIEDLER, S. (2006) What Constitutes Personal Learning Environments, Seblogging [blog ] FISCHER, C. (2006) Small Pieces versus Moodle Remote Access [blog ] FRANKLIN, T. (2006) Why Personal Learning Environments? LinkedDocuments/PLE.doc FRASER, J. (2006) Re: PLE Workshop Impressions [blog reply ] Stephen s Blog [blog ] HOEL, T. (2006) PLE Position Paper, paper/ Horizon Project (2006) Personal Learning Environments [wiki ] horizon/wiki/shortlist_3c House of Commons Education and Skills Committee (2006) The Schools White Paper: Higher Standards, Better Schools For All cmeduski/633/633.pdf JISC (2005) Personal Learning Environments, e-learning Frameworks and Tools Programme JOHNSON, M., HOLLINS, P., WILSON, S., LIBER, O. (2006) Towards a reference model for the personal learning environment, Proceedings of the 23rd annual ascilite conference: Who s learning? Whose technology?, Sydney, 3-6 Dec, proceeding/pdf_papers/p141.pdf MARSHALL, S. (2006) PLE Workshop Impressions Stephen s Blog [blog ] MARSTON, P. (2006) Re: PLE Workshop Impressions [blog reply ] Stephen s Blog [blog ] MILLIGAN, C. (2006) The Road to the Personal Learning Environment? members/ple/resources/colinmilligan.pdf

8 MORRISON, D. (2006a) Whose PLE is it anyway? Auricle: learning technologies in Higher Education information, issues, perspectives [blog ] MORRISON, D. (2006b) The Virtual Learning Environment takes it personally, Auricle: learning technologies in Higher Education information, issues, perspectives [blog ] ac.uk/dacs/cdntl/pmachine/morriblog_more.php?id=497_0_4_0_m POWELL, S. (2006) Personal Learning Environments Experts Meeting education, research, e-learning, reflexivity, critical thinking skills, dissemination, assessment, online communities, learning technology, creativity [blog ] SCLATER, N., LOW, B. and BARR, N. (2002) Interoperability with CAA: does it work in practice?, Proceedings of the Sixth International Computer Assisted Assessment Conference, Loughborough University, England, 9-10 July 2002 VAN HARMELEN, M. (2006) Personal Learning Environments take a step forward in Schmoller, S. Fortnightly Mailing [blog] WILSON, S., LIBER, O., JOHNSON, M., BEAUVOIR, P., SHARPLES, P., MILLIGAN, C. (2006) Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems, TENCompetence Project

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Diskussionsunderlag till styrgruppen för Folkbildningsnätet Datum: 2008-08-15 Slutversion Jan Hylén jan.hylen@metamatrix.se Tel:

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA:

METODIK FÖR ATT UTVECKLA KOLLABORATIVT BLANDAT LÄRANDE (CBLM) VER. 1.0 WWW.WEBQUESTS.EU PROJEKTKONSORTIA: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Utredning: Ny lärplattform

Utredning: Ny lärplattform 1 2014-06-09 Dnr SU FV-1.1.2-3732-13 Utredning: Ny lärplattform Stockholms universitet Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UPPDRAG

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten

Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet (FMLOPE) Henric Bagerius Nätbaserat lärande i Försvarsmakten Försvarsmaktens ledarskapsoch pedagogikenhet

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser

Att ge bort kunskap gratis. Framväxten av öppna lärresurser Att ge bort kunskap gratis Framväxten av öppna lärresurser Madeleine Caesar, vd, KK-stiftelsen: Internet går på högvarv och är plattformen för allt fler av samhällets aktiviteter. Trådlöst bredband byggs

Läs mer

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008

Framtidens lärande. En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE CFL 2008 Framtidens lärande En framsynt spaning på kommande trender i utbildningsvärlden CFL 2008 NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT LÄRANDE I den här artikeln vill vi peka på ett antal trender som vi tror är viktiga

Läs mer

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ IT-kommissionen Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ Tänk fritt, tänk stort, tänk om...... så här vill vi göra! Visioner och reflektioner om önskvärda framtider rapport från IT-kommissionens hearing,

Läs mer

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook

Marknadsföring på sociala medier. Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Institutionen Kultur och medier MK 2002 HT 2010 Uppsats: 15 hp Handledare: Martina Ladendorf Marknadsföring på sociala medier Fyra stycken svenska företags marknadskommunikation på Facebook Fyra stycken

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg

ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg ger tillgång till nätverk du inte visste att du hade Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler Håkan Selg Department of Information Technology Technical report 2010-028 Uppsala

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem

För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem LIU-IEI-FIL-G--13/01059--SE För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem Cloud based ERP systems - Advantages and Drawbacks Jacob Andersson Elvis Zahirovic Vårterminen 2013 Tommy Wedlund Informatik/Systemvetenskapliga

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer