Att leva i långvarig hemlöshet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leva i långvarig hemlöshet"

Transkript

1 Att leva i långvarig hemlöshet Fattiga familjer Berättelser om vägen till från hemlöshet Anders Arnsvik Lisbeth Eriksson Anders Arnsvik Forskningsrapport 2012:3

2 Anders Arnsvik Lisbeth Eriksson Fattiga familjer Forskningsrapport 2012:3 FoU-Nordväst är en forsknings- utvecklingsenhet för socialtjänstens individ- familjeomsorg samt omsorg för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU-Nordväst ägs åtta kommuner i nordvästra Stockholms län: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna stad, Sundbybergs stad, Upplands-Bro Upplands Väsby. För ytterligare information: Alla rättigheter förbehållna FoU-Nordväst samt författarna Grafiskform (omslag): FoU-Nordväst Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB 2013 ISBN: ISSN:

3 4

4 Innehållsförteckning 1 Inledning 7 Syfte frågeställning Definition fattigdom 2 Metod 9 Datainsamling De intervjuade familjerna Analys Ett interaktivt förhållningssätt 3 Fattigdom i en historisk kontextuell belysning Den sociala frågan Samhällets reaktion Välfärdssamhällets framväxt Ett förändrat samhälle Fattigdomens orsaker på 2000-talet 4 Barnfattigdom i siffror Barnfattigdom i internationell forskning Barnfattigdom i nordisk forskning Skillnader i barns erfarenheter 28 8 Barns strategier för coping 30 9 Barnfattigdom i Sollentuna ett empiriskt exempel 31 Barnens hälsosituation Utbildning Fritidsaktiviter Ekonomi Familj sociala relationer 10 Diskussion 37 Välfärdssamhälldet då nu De fattiga barnen i Sollentuna Ensamhet Skola En marginaliserad position Referenser 46 5

5 6

6 1 Inledning Hösten 2011 kom en förfrågan till FoU-Nordväst från Järfällas försörjningsstödsenhet ville veta mer om kunskapsläget kring fattigdom med fokus på barnens situation i Sverige. FoU-Nordväst åtog sig uppdraget sikten var att vi skulle sätta oss in i frågan erbjuda ett seminarium kring temat till samtliga nordvästkommuner. Parallellt med detta ville Sollentuna försörjningsstödsenhet (februari 2012) ha FoU:s hjälp att analysera ett insamlat intervjumaterial. Bakgrunden var att Försörjningsstödsenhetens personal under perioden januari 2011 till februari 2012, intervjuat ett 50-tal barnfamiljer under lång tid uppburit försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Fokus i intervjuerna var barnens situation. Vi åtog oss detta uppdrag den här rapporten är resultatet dessa analyser den forskningsgenomgång vi gjort. Rädda Barnen samt forskningen inom socialt arbete har under de senaste 10 åren uppmärksammat fattigdomen de ökande ekonomiska klyftorna i det svenska samhället. Alltmer forskningen inom området har kommit att intressera sig för vad det innebär att vara fattig beroende försörjningsstöd. Inte minst barnens situation har kommit att fokuseras. Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät för människor olika anledningar inte klarar sin försörjning försörjningsstödet bygger på att behovet ekonomiskt stöd från samhället skall vara tillfälligt värja ett akut försörjningsproblem. Åtminstone var det sikten med försörjningsstödet när det infördes (Puide, 2000) efter det då i stor utsträckning fanns arbete till alla. Vad noterats under de senaste 10 åren är att arbetstillfällena minskat gruppen blivit långvarigt beroende försörjningsstöd för sin försörjning har ökat (Socialstyrelsen, 2012). Med långvarigt beroende försörjningsstöd i det här sammanhanget ses 10 månader eller längre. Ett tillfälligt stöd har för många människor idag blivit en permanent försörjningskälla. Fattigdomsfrågan har även i allt större utsträckning under den senaste tiden lyfts fram i media. Under våren maren 2012 har exempelvis floran artiklar reportage skildrar fattigdom utsatthet ur olika perspektiv varit rikhaltig. Tidningarnas debatt- kultursidor har diskuterat fattigdomsfrågan utanförskapet utifrån olika utgångspunkter. En central fråga har varit hur fattigdomen ska definieras i vårt välfärdssamhälle. Vilka är referenspunkterna i vår tid? Sverige är inte ett fattigt land kan man då hävda att det finns fattigdom i det svenska samhället? 7

7 1.1 Syfte frågeställningar Syftet med denna studie är att på olika sätt belysa företeelsen fattiga familjer eller barnfattigdom. De frågor varit ledande för oss i detta arbete är: - Hur kan fenomenet barnfattigdom/fattiga familjer förstås i ett historiskt perspektiv? - Vad säger svensk internationell forskning om fattiga familjer utifrån barnens perspektiv? - Hur uppfattar barn familjer med långvarigt försörjningsstöd sin situation? 1.2 Definition fattigdom Det finns flera sätt att definiera fattigdom. Definitionerna bygger på samhällets normer samt hur vi ser på värderar ekonomiska förhållanden. Inom EU används i huvudsak ett relativt fattigdomsbegrepp innebär att fattigdomsgränsen går vid högst 50 eller 60 procent landets medianinkomst. Fattigdom kan också definieras med absoluta ekonomiska mått, det vill säga inkomster understiger en viss gräns. Gränsen kan sättas på olika sätt beroende på land sammanhang. Världsbankens definition fattigdom i utvecklingsländer (en inkomst på mindre än två dollar per dag) Socialstyrelsens riksnorm för socialbidrag är två exempel. Under senare år har andra dimensioner fattigdom diskuterats allt mer, till exempel socialt utanförskap, att ha begränsade handlingsmöjligheter en sårbar utsatt position i samhället. Även om många kan enas om att sådana faktorer starkt påverkar vem är fattig, är det dock svårt att använda dem praktiskt för att mäta fattigdom. I vissa intervjuundersökningar används självskattade begrepp att sakna kontantmarginal att ha svårt att få ekonomin att gå ihop för att fånga in ekonomisk utsatthet (Salonen, 2010). I Sverige har ett s.k. fattigdomsindex ibland använts ( exempelvis Rädda Barnen). Fattigdomsindexet är ett mått på alla de barn antingen lever i familjer uppbär försörjningsstöd eller har en låg inkomststandard. Familjens inkomst divideras med en norm för levnadskostnader vilka inkluderar baskonsumtion, fackföreningsgifter samt barnomsorgskostnader. 2 Metod 8

8 barnomsorgskostnader. 2 Metod 2.1 Datainsamling Denna 2.1 Datainsamling rapport är uppdelad i flera delar. Den första delen utgörs en historisk tillbakablick på fattigdomsproblematiken i Sverige, den andra delen är en genomgång befintlig Denna rapport är uppdelad i flera delar. Den första delen utgörs en historisk tillbakablick forskning inom området den tredje delen är en empirisk studie utförd i Sollentuna på fattigdomsproblematiken i Sverige, den andra delen är en genomgång befintlig kommun. I de två första delarna har data samlats in genom studier dokument, annan forskning inom området den tredje delen är en empirisk studie utförd i Sollentuna litteratur forskningsrapporter. När det gäller forskningsgenomgången har vi bl.a. tagit del kommun. I de två första delarna har data samlats in genom studier dokument, annan ett antal forskningsöversikter inom området. Vi gör inte anspråk på att denna genomgång litteratur forskningsrapporter. När det gäller forskningsgenomgången har vi bl.a. tagit del är heltäckande utan urval har gjorts. När det gäller internationell forskning har vi framförallt ett antal forskningsöversikter inom området. Vi gör inte anspråk på att denna genomgång använt oss en sammanställning täcker den brittiska forskningen de senaste tio åren är heltäckande utan urval har gjorts. När det gäller internationell forskning har vi framförallt rörande barns upplevelser att leva i fattiga familjer (Ridge, 2011). När det gäller den nordiska använt oss en sammanställning täcker den brittiska forskningen de senaste tio åren forskningen har vi till största delen använt oss den genomgång Harju (2008) gjort i sin rörande barns upplevelser att leva i fattiga familjer (Ridge, 2011). När det gäller den nordiska handling. Vi menar att dessa översikter ger en bra samlad bild över den forskning forskningen har vi till största delen använt oss den genomgång Harju (2008) gjort i sin finns på området. handling. Vi menar att dessa översikter ger en bra samlad bild över den forskning finns på området. När det gäller den empiriska studien så är den ett resultat ett samarbete mellan socialkontoret i Sollentuna FoU-Nordväst. Socialsekreterare anställda på socialkontoret När det gäller den empiriska studien så är den ett resultat ett samarbete mellan har gjort intervjuer med sina egna klienter. Urvalet bestod de familjer uppburit socialkontoret i Sollentuna FoU-Nordväst. Socialsekreterare anställda på socialkontoret försörjningsstöd eller introduktionsersättning i minst 10 månader. Familjerna erbjöds ett har gjort intervjuer med sina egna klienter. Urvalet bestod de familjer uppburit hembesök intervjuerna gjordes således i familjernas egna hem. En uttalad önskan från försörjningsstöd eller introduktionsersättning i minst 10 månader. Familjerna erbjöds ett socialsekreterarnas sida var att få tala både med barnen med föräldrarna. Intervjuerna hembesök intervjuerna gjordes således i familjernas egna hem. En uttalad önskan från eller samtalen skrevs sedan ner socialsekreteraren i form journalanteckningar. socialsekreterarnas sida var att få tala både med barnen med föräldrarna. Intervjuerna eller samtalen skrevs sedan ner socialsekreteraren i form journalanteckningar. Under samtalet användes en intervjuguide innehållande fyra teman. Dessa hade valts utifrån det upplägg finns inom BBiC 1 var resultatet diskussioner inom arbetsgruppen på Under samtalet användes en intervjuguide innehållande fyra teman. Dessa hade valts utifrån försörjningsstöd. Temana var; hälsa, utbildning, familj sociala relationer samt ekonomi. det upplägg finns inom BBiC 1 var resultatet diskussioner inom arbetsgruppen på Generellt kan man säga att det i en del materialet framskymtar ett tydligt familjeperspektiv försörjningsstöd. Temana var; hälsa, utbildning, familj sociala relationer samt ekonomi. eller ett föräldraperspektiv. I vissa fall försvinner barnperspektivet. En hel del Generellt kan man säga att det i en del materialet framskymtar ett tydligt familjeperspektiv anteckningarna handlar om hur föräldrarna klarar att hantera situationen, vilket naturligtvis eller ett föräldraperspektiv. I vissa fall försvinner barnperspektivet. En hel del påverkar barnens situation. Det säger dock inget om hur barnen uppfattar den. Vissa barn är anteckningarna handlar om hur föräldrarna klarar att hantera situationen, vilket naturligtvis små påverkar barnens på det sättet situation. inte Det möjliga säger att dock tala inget med om om hur dessa barnen saker. uppfattar Rapporten den. kommer Vissa barn därför är utifrån små detta på det att sättet i mångt inte möjliga mycket att tala bli med en redogörelse om dessa saker. analys Rapporten över kommer hur föräldrarna därför hanterar utifrån detta situationen att i mångt i förhållande mycket till barnen bli en redogörelse deras behov, således analys vad över man hur skulle föräldrarna kunna kalla hanterar ett barnperspektiv situationen i förhållande men inte barnens till barnen perspektiv deras (Halldén, behov, 2003) således vad man skulle kunna kalla ett barnperspektiv men inte barnens perspektiv (Halldén, 2003) 1 BBiC står för Barnens Behov i Centrum. 1 BBiC står för Barnens Behov i Centrum. 9

9 2.2 De intervjuade familjerna 2.2 De intervjuade familjerna Det insamlade materialet omfattar 51 intervjuer socialsekreterare haft med barnfamiljer Det insamlade materialet omfattar 51 intervjuer socialsekreterare haft med barnfamiljer erhållit försörjningsstöd eller introduktionsersättning under minst 10 månader. I erhållit försörjningsstöd eller introduktionsersättning under minst 10 månader. I familjerna finns sammanlagt 88 barn fördelar sig på ålder enligt följande: familjerna finns sammanlagt 88 barn fördelar sig på ålder enligt följande: Tabell 1. Barnens åldrar. Tabell 1. Barnens åldrar. Ålder Antal Ålder 0-3 år Antal år år år år år år Okänd år ålder 17 3 Okänd Totalt ålder 88 3 Totalt 88 Av 88 barn deltog 64 vid de samtal socialsekreterarna hade med familjerna. Fem de Av 88 barn deltog 64 vid de samtal socialsekreterarna hade med familjerna. Fem de 51 familjerna har föräldrar med svenskklingande namn (9 %). Av journalanteckningarna 51 familjerna har föräldrar med svenskklingande namn (9 %). Av journalanteckningarna framgår inte om familjemedlemmarna har utländsk bakgrund eller ej. Inte heller ställdes den framgår inte om familjemedlemmarna har utländsk bakgrund eller ej. Inte heller ställdes den frågan vid intervjutillfället. Enligt befintlig statistik från 2010 (Socialstyrelsen, 2010) vet vi frågan vid intervjutillfället. Enligt befintlig statistik från 2010 (Socialstyrelsen, 2010) vet vi dock att utrikesfödda hushåll uppbär försörjningsstöd utgör 35 % alla hushåll. Adderar dock att utrikesfödda hushåll uppbär försörjningsstöd utgör 35 % alla hushåll. Adderar man flyktingar till detta blir summan totalt 48 %. Av de 51 samtal genomförts härrör 36 man flyktingar till detta blir summan totalt 48 %. Av de 51 samtal genomförts härrör 36 från delningen för försörjningsstöd 15 från Introduktionsmottagningen. Det råder olika från delningen för försörjningsstöd 15 från Introduktionsmottagningen. Det råder olika förutsättningar för dem uppbär försörjningsstöd för dem erhåller förutsättningar för dem uppbär försörjningsstöd för dem erhåller introduktionsersättning. Introduktionsersättning beviljas under högst två år. Syftet är att introduktionsersättning. Introduktionsersättning beviljas under högst två år. Syftet är att underlätta för personen att komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande bli delaktig i det underlätta för personen att komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande bli delaktig i det svenska samhället, enligt Sollentuna kommuns hemsida. Förutsättningen för att beviljas svenska samhället, enligt Sollentuna kommuns hemsida. Förutsättningen för att beviljas introduktionsersättning är att man följer en uppgjord introduktionsplan. I den mån det är introduktionsersättning är att man följer en uppgjord introduktionsplan. I den mån det är meningsfullt kommer vi i redovisningen att skilja på de familjer fått meningsfullt kommer vi i redovisningen att skilja på de familjer fått introduktionsersättning de fått ekonomiskt bistånd. introduktionsersättning de fått ekonomiskt bistånd. Materialet representerar ingen totalundersökning. Det finns ett bortfall på cirka 44 familjer Materialet representerar ingen totalundersökning. Det finns ett bortfall på cirka 44 familjer från enheten för försörjningsstöd. Bortfallet kan delas i tre kategorier. En tredjedel beror på att från enheten för försörjningsstöd. Bortfallet kan delas i tre kategorier. En tredjedel beror på att en handläggare inte haft samtal med sina familjer, en tredjedel beror på att familjerna olika en handläggare inte haft samtal med sina familjer, en tredjedel beror på att familjerna olika anledningar sagt nej till samtal den sista tredjedelen beror på att familjerna haft kontakt anledningar sagt nej till samtal den sista tredjedelen beror på att familjerna haft kontakt med Barn- ungdomsdelningen att man då valt att inte erbjuda dessa familjer detta med Barn- ungdomsdelningen att man då valt att inte erbjuda dessa familjer detta samtal. samtal. 10

10 2.3 Analys När socialsekreterarna genomfört intervjuerna med familjerna skrev de ner samtalen på ett journalblad. Detta material överlämnades sedan till oss på FoU-Nordväst. Efter genomläsning texterna kategoriserade vi intervjuerna i fem kategorier. Dessa överensstämde med den frågeguide, eller de teman, man haft vid intervjuerna dvs. barnens hälsosituation, utbildning, familj sociala relationer samt ekonomi, men kompletterades med ytterligare en, nämligen fritidsaktiviteter. En svårighet framkom vid analysen var att det var svårt att utläsa journalanteckningarna vem sagt vad. Ibland framgick det att det var barnet, ibland att det var en förälder men så var inte alltid fallet. Under varje kategori har en kvantifiering svaren delvis gjorts. Det har också gjorts en uppdelning mellan familjer med försörjningsstöd familjer med introduktionsersättning, där det varit motiverat. Resultatet intervjuerna har sedan relaterats till tidigare forskning. 2.4 Ett interaktivt förhållningssätt Denna studie var inte planerad inom ramen för FoU-Nordvästs verksamhet utan var påpekats tidigare ett initiativ från politiker tjänstemän på socialkontoret. Så småningom kom den att utvecklas till ett gemensamt arbete ansvar. På detta sätt skulle man kunna resonera kring studien i termer en interaktiv ansats (Svensson et al. 2002). Detta innebär att kunskap utvecklas med utgångspunkt både i praktikens kunskapsbehov i aktuella mer teoretiska kunskapsfrågor. Här fanns således ett intresse för ny kunskap både från ett teoretiskt perspektiv från ett mer praktiskt. Den kunskap utvecklats menar vi har hög praktisk användbarhet (Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). Det är nyttan användbarheten utgjort fokus snarare än en teoretisk förståelse. Ur ett praktikerperspektiv kan man säga att det handlar om att gå från att vara en konsument olika forskningsrapporter till att bli en producent kunskap, något helt ligger i linje med en evidensbaserad praktik (EBP). Ett syfte mer generellt med den gemensamma kunskapsbildningen i en interaktiv ansats är att skapa en reflekterande gemenskap där forskare praktiker, i detta fall socialarbetare, tillsammans undersöker problematiska eller på andra sätt intressanta situationer. En förutsättning för detta arbetssätt är att forskare praktiker ses jämbördiga parter men med olika utgångspunkter, förutsättningar, kunskaper roller. Så skulle man kunna beskriva situationen i arbetet med barnkonsekvensanalysen. Socialarbetarna har utifrån den erfarenhet de har att arbeta med fattiga familjer konstruerat en intervjuguide med den utgångpunkt samlat in data genom intervjuer med sina egna brukare. Vi forskare har sedan kategoriserat analyserat dessa data utifrån den kunskap kring vetenskapliga metoder kring aktuell 11

11 forskning finns inom FoU-enheten. Man kan uttrycka det att socialarbetarna har en kunskap inifrån men kan i vissa situationer bli hemmablinda vilket försvårar en kritisk insikt ett nytänkande. Forskarna kan då bidra med att ge en fördjupad förståelse förutsättningarna. Vi forskare har också kunskap om relevanta vetenskapliga metoder. Genom att utbyta erfarenheter kunskap sker ett gemensamt lärande reflektioner görs innebär att olika alternativ kan bli synliga att beslut kring ett utvecklingsarbetes innehåll metoder kan bygga på ett bättre underlag. I denna studie har vi efter att vi gjort analysen intervjuerna haft diskussion med de inblandade socialarbetarna men också med politiker i kommunen. Nu finns planer på att arbeta vidare med problematiken dessa planer innebär ett fortsatt samarbete mellan FoU-Nordväst kommunen. På detta sätt menar vi stärks ytterligare socialarbetarnas roll producenter meningsfull kunskap. Som forskare i en studie med detta upplägg finns dock naturligtvis ett antal utmaningar. En dessa är att enbart utifrån en text göra analyser. Möjligheten att få en tydligare bild människorna deras upplevelser hade ökat om vi själva gjort intervjuerna. Kanske hade tolkningarna blivit annorlunda om vi också hade mött dessa familjer. Men i denna situation blir interaktionen med de är praktiskt verksamma desto viktigare. Det uppstår ett ömsesidigt beroende i processen att skapa ny kunskap. Vi forskare är beroende de praktiskt verksamma de är beroende oss. Det blir också ett utnyttjande i positiv bemärkelse, allas kunskaper erfarenheter. 12

12 3 Fattigdom i en historisk kontextuell belysning Den fattigdom förekommer idag är inte jämförbar med de förhållanden rådde i Sverige för 100 år sedan. För att förstå fenomenet fattigdom vad ledde fram till framväxten välfärdssamhället är det viktigt att sätta in fattigdomen de samhälleliga insatserna mot densamma i ett historiskt sammanhang. I det följande beskrivs skeenden vilka sammantaget bidrog till att Sverige lyfte sig från fattigdom armod till ett välfärdssamhälle, hur utvecklingen sedan fortgått. 3.1 Den sociala frågan Den sociala frågan med dess innebörder fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet, usla bostäder, alkoholmissbruk med mera hade under 1800-talet ännu inte hamnat på den politiska dagordningen. Det sociala arbete förekom var oftast punktvis sporadiskt exempelvis fattigvårdsarbete, räddningsarbete, barnårdsarbete, omsorg, reglering tiggeri, bekämpning lösdriveri osv. (Swärd & Egerö, 2006). En inte ringa del insatserna sköttes kyrkan alternativt ideella organisationer. Gemensamt för insatserna var att de inte var generella enhetliga utan att det främst handlade om punktinsatser mot särskilda grupper. Vid 1900-talets början var Norden den fattigaste enklen i Europa Sverige kunde liknas vid ett enda stort fattighus. Sverige var fortfarande i huvudsak ett jordbrukssamhälle (Swärd & Egerö, 2006). Men industrialiseringen under 1800-talet dominerat i Europa hade under århundradet successivt påverkat det svenska samhället. Ett tydligt uttryck för det var att människor hade börjat lämna landsbygden i hopp om att finna arbete i de större städerna (Fridholm, 2005). Sverige var överbefolkat jordbruket var den största näringen klarade inte att producera mat i den utsträckning behövdes (Carlsson & Rosen, 1961). Till bilden hör även att Sverige bestod en åldrande befolkning samt att män kvinnor i produktiv ålder emigrerade till landet i väster, Nordamerika, i hopp om en bättre framtid. Cirka en miljon människor emigrerade under åren (Bonniers lexikon, 1994). Annat betydelse påverkade fattigdomens utbredning under senare delen 1800-talet var att Sverige 1867 drabbades svår torka vilket ledde till missväxt (Häger m. fl., 1978). 13

13 3.2 Samhällets reaktion 3.2 Samhällets reaktion Under 1800-talets senare del växte det fram olika rörelser i samhället syftade till att uppmärksamma Under 1800-talets sociala senare del frågor växte samt det fram lyfta olika fram rörelser behovet i samhället en enhetlig syftade socialpolitik. till att Exempelvis uppmärksamma bildades sociala Nykterhetsrörelsen frågor samt under lyfta fram senare behovet delen 1800-talet en enhetlig socialpolitik. reaktion mot det Exempelvis utbredda bildades supandet Nykterhetsrörelsen började få alltmer under hälässiga senare delen 1800-talet samhälleliga konsekvenser reaktion mot (www.iogt.se). det utbredda supandet Likaså bildades började 1903 få Centralförbundet alltmer hälässiga för Socialt Arbete samhälleliga (CSA) konsekvenser vars syfte var att (www.iogt.se). uppmärksamma Likaså bildades sprida 1903 kunskap Centralförbundet om den tidens för Socialt sociala Arbete frågor (CSA) (Förhammar, vars syfte 2000, var Qvarsell, att uppmärksamma 2003, Wisselgren, sprida 2000). kunskap om den tidens sociala frågor (Förhammar, 2000, Qvarsell, 2003, Wisselgren, 2000) inbjöd CSA till Kongressen för fattigvård folkförsäkring. Fattigvårdskongressen förde 1905 inbjöd fattigdomen CSA till Kongressen dess bekämpande för fattigvård upp på 1900-talets folkförsäkring. dagordning, Fattigvårdskongressen samtidigt kongressdelegaterna, förde fattigdomen drygt dess 1000 bekämpande personer från upp olika på 1900-talets delar Sverige dagordning, redogjorde samtidigt för hur de sociala kongressdelegaterna, problemen kunde drygt gestalta 1000 sig personer (Swärd från & Egerö, olika delar 2006). Kongressen Sverige redogjorde är väl protokollerad för hur de sociala är problemen idag en kunde rik kunskapskälla gestalta sig (Swärd & Egerö, bidrar 2006). till förståelsen Kongressen är väl framväxten protokollerad välfärdssamhället. är idag en rik kunskapskälla bidrar till förståelsen framväxten välfärdssamhället. Ett väsentligt skäl till det ökande intresset för en mer samlad socialpolitik var att agrarsamhällets Ett väsentligt skäl åtgärder till det för att ökande lindra intresset fattigdom för inte en var mer anpassat samlad till socialpolitik industrisamhället. var att Industrisamhället agrarsamhällets åtgärder krävde andra för att åtgärder lindra fattigdom (Swärd & inte Egerö, var 2006). anpassat Forskare till industrisamhället. brukar tala om olika Industrisamhället konstituerande krävde dimensioner, andra åtgärder det vill (Swärd säga förhållanden & Egerö, 2006). Forskare haft betydelse brukar för tala om talets olika konstituerande det tidiga dimensioner, 1900-talets åtgärdspolitik det vill säga förhållanden g en ny haft innebörd betydelse åt för nya förutsättningar talets det tidiga för den 1900-talets moderna socialpolitiken åtgärdspolitik det sociala g en arbetet. ny innebörd (Swärd åt & Egerö, nya 2006). förutsättningar En konstituerande för den moderna dimension socialpolitiken brukar det nämnas sociala är arbetet. framväxten (Swärd & de Egerö, nya vetenskaperna 2006). En konstituerande exempelvis dimension psykologi, pedagogik, brukar nämnas medicin/hygien är framväxten med de rötter nya i upplysningstiden vetenskaperna höll på exempelvis att skapa psykologi, en ny syn på pedagogik, människan. medicin/hygien Individen var möjlig med att förändra rötter i på upplysningstiden ett annat sätt än höll tidigare. på att skapa En annan en ny dimension syn på människan. är något Individen forskarna var kallar möjlig framväxten att förändra på ett det annat sociala. sätt än Det tidigare. sociala En är en annan konstruktion dimension är något ett sätt att forskarna tänka i de kallar industrialiserade framväxten västländerna det sociala. (Swärd Det & sociala Egerö, är 2006). en konstruktion ett sätt att tänka i de industrialiserade västländerna (Swärd & Egerö, 2006). 3.3 Välfärdssamhällets framväxt 3.3 Välfärdssamhällets framväxt Kongressen lade grunden till att den sociala frågan hamnade på den politiska dagordningen. Ljuset Kongressen riktades lade mot grunden samhällets till att baksidor, den sociala eller frågan kalla hamnade det samhällets på den oförmåga politiska att dagordningen. ta hand om människor, Ljuset riktades mot lyfte samhällets fram behovet baksidor, breda eller satsningar kalla det i stället samhällets för sporadiska oförmåga att punktvisa. ta hand om I början människor, 1910-talet lyfte började fram behovet Sverige ta breda de första satsningar stegen i stället mot välfärdssamhället. för sporadiska Införandet punktvisa. I början 1910-talet började Sverige ta de första stegen mot välfärdssamhället. Införandet 14

14 folkpensionen, 1913 (Edebalk, 2011), var obligatorisk omfattade hela folket, var ett folkpensionen, (Edebalk, (Edebalk, 2011), 2011), var var obligatorisk obligatorisk omfattade omfattade hela hela folket, folket, var var ett ett tydligt folkpensionen, uttryck för 1913 detta. (Edebalk, Likaså 2011), bildades Socialstyrelsen var obligatorisk under 1910-talet. omfattade Socialstyrelsen hela folket, var fick ett tydligt tydligt folkpensionen, uttryck uttryck för för 1913 detta. detta. (Edebalk, Likaså Likaså 2011), bildades bildades Socialstyrelsen var obligatorisk under under 1910-talet talet. omfattade Socialstyrelsen hela folket, var fick fick uppdraget tydligt uttryck att samordna för detta. arbetet Likaså (Swärd bildades Socialstyrelsen Egerö, 2006, Wisselgren, under 1910-talet. 2000). Socialstyrelsen fick ett uppdraget uppdraget tydligt uttryck att att samordna samordna för detta. arbetet arbetet Likaså (Swärd (Swärd bildades Socialstyrelsen Egerö, Egerö, 2006, 2006, Wisselgren, Wisselgren, under 1910-talet. 2000). 2000). uppdraget att samordna arbetet (Swärd & Egerö, 2006, Wisselgren, 2000). Socialstyrelsen fick uppdraget att samordna arbetet (Swärd & Egerö, 2006, Wisselgren, 2000). Det gjorde arbetet med välfärdsbygget möjligt var att det fanns bred politisk enighet. Den Det Det gjorde gjorde arbetet arbetet med med välfärdsbygget möjligt möjligt var var att att det det fanns fanns bred bred politisk politisk enighet. enighet. Den Den framväxande Det gjorde arbetarrörelsen arbetet med välfärdsbygget liberaler möjligt var viktiga var att det aktörer fanns bred stödde politisk utvecklingen. enighet. Den framväxande Det gjorde arbetarrörelsen arbetet med välfärdsbygget liberaler liberaler möjligt var var viktiga viktiga var att det aktörer aktörer fanns bred stödde stödde politisk utvecklingen. Sverige framväxande började arbetarrörelsen successivt arbetet liberaler med att var övergå viktiga från aktörer ett jordbrukssamhälle stödde utvecklingen. enighet. Den till ett Sverige Sverige framväxande började började arbetarrörelsen successivt successivt arbetet arbetet liberaler med med att att var övergå övergå viktiga från från aktörer ett ett jordbrukssamhälle stödde utvecklingen. till till ett ett industrisamhälle Sverige började successivt för att detta arbetet skulle med bli att möjligt övergå behövde från Sverige ett jordbrukssamhälle skötsamma till nyktra ett industrisamhälle Sverige började successivt för för att att detta detta arbetet skulle skulle med bli bli att möjligt möjligt övergå behövde behövde från Sverige Sverige ett jordbrukssamhälle skötsamma skötsamma till nyktra nyktra arbetare industrisamhälle (Magnusson, för 1991, att Sundin detta skulle m. Fl., bli 2005). möjligt behövde Sverige skötsamma nyktra ett arbetare arbetare industrisamhälle (Magnusson, för 1991, 1991, att Sundin Sundin detta skulle m. m. Fl., Fl., bli 2005). 2005). arbetare (Magnusson, 1991, Sundin m. Fl., 2005). möjligt behövde Sverige skötsamma nyktra arbetare (Magnusson, 1991, Sundin m. Fl., 2005). Välfärdsbygget tog rejäl fart efter Sverige hade stått utanför världskriget dess Välfärdsbygget tog tog rejäl rejäl fart fart efter efter Sverige Sverige hade hade stått stått utanför utanför världskriget världskriget dess dess industri Välfärdsbygget var intakt tog vilket rejäl fart underlättade efter utvecklingen. Sverige hade stått sammanhanget utanför världskriget kan nämnas dess att industri industri Välfärdsbygget var var intakt intakt tog vilket vilket rejäl fart underlättade underlättade efter utvecklingen. Sverige hade stått sammanhanget utanför världskriget kan kan nämnas nämnas dess att att socialdemokraterna industri var intakt vilket kom underlättade till makten utvecklingen. under 1930-talet I hade sammanhanget träffat en överenskommelse kan nämnas att socialdemokraterna industri var intakt vilket kom kom underlättade till till makten makten utvecklingen. under under 1930-talet 1930-talet I hade hade sammanhanget träffat träffat en en överenskommelse kan nämnas att med socialdemokraterna näringslivet kom gick till ut makten på under att industrins 1930-talet hade överskottsvinster träffat en överenskommelse placerades med med socialdemokraterna näringslivet näringslivet kom gick gick till ut ut makten på på under att att industrins industrins 1930-talet hade överskottsvinster träffat en överenskommelse placerades placerades investeringsfonder med näringslivet med syftet gick att ut det skulle på att användas industrins till att överskottsvinster bygga upp samhället placerades (Nilsson, i investeringsfonder med näringslivet med med syftet syftet gick att att ut det det skulle skulle på att användas användas industrins till till att att överskottsvinster bygga bygga upp upp samhället samhället placerades (Nilsson, (Nilsson, i 2011). investeringsfonder med syftet att det skulle användas till att bygga upp samhället (Nilsson, 2011). 2011). investeringsfonder 2011). med syftet att det skulle användas till att bygga upp samhället (Nilsson, 2011). Namnet på det samhälle skulle byggas upp kom att benämnas Folkhemmet (Dahlqvist Namnet Namnet på på det det samhälle samhälle skulle skulle byggas byggas upp upp kom kom att att benämnas benämnas Folkhemmet Folkhemmet (Dahlqvist (Dahlqvist 2002, Namnet på det samhälle skulle byggas Ambitionen upp kom var att att benämnas samhället Folkhemmet skulle ta ansvar (Dahlqvist för 2002, 2002, Namnet på det samhälle skulle byggas Ambitionen Ambitionen upp kom var var att att att benämnas samhället samhället Folkhemmet skulle skulle ta ta ansvar ansvar (Dahlqvist för för människors 2002, väl ve. De värden Ambitionen ligger till var grund att för samhället en sådan skulle syn ta på ansvar rättvisa för är människors människors 2002, väl väl ve. ve. De De värden värden ligger till grund för en sådan syn på rättvisa är Ambitionen ligger till var grund att för samhället en sådan skulle syn ta på ansvar rättvisa för är föreställningen människors väl om om att ve. att alla De alla människor värden människor har ligger har vissa till vissa grundläggande för en sociala sådan sociala rättigheter. syn på rättvisa rättigheter. Sverige är föreställningen Sverige människors väl om att ve. alla De människor värden har ligger vissa till grundläggande för en sociala sådan rättigheter. syn på rättvisa Sverige är lik föreställningen lik andra andra västländer om att alla västländer inspirerades människor inspirerades har både vissa både liberala grundläggande liberala socialistiska sociala socialistiska ideal rättigheter. ideal utvecklades Sverige lik utvecklades föreställningen andra västländer om att alla inspirerades människor har både vissa liberala grundläggande socialistiska sociala ideal rättigheter. utvecklades Sverige lik brittiska andra brittiska reformatörer västländer reformatörer inspirerades T. T. Marshall både Marshall liberala Aurin Aurin Beveridge socialistiska Beveridge efter efter andra ideal andra världskriget utvecklades världskriget slut. slut. lik brittiska andra reformatörer västländer inspirerades T. Marshall både liberala Aurin Beveridge socialistiska efter andra ideal världskriget utvecklades slut. Detta brittiska Detta var var visioner reformatörer visioner om om sociala T. H sociala rättigheter Marshall rättigheter Aurin kom Beveridge kom att att lägga efter lägga grunden andra grunden för världskriget för den den moderna slut. Detta moderna brittiska var visioner reformatörer om sociala T. H rättigheter Marshall Aurin kom Beveridge att lägga efter grunden andra för världskriget den moderna slut. välfärdsstaten Detta var visioner (Blomqvist sociala (Blomqvist Rothstein, rättigheter Rothstein, 2000). kom att lägga grunden för den moderna välfärdsstaten 2000). Detta var visioner (Blomqvist sociala Rothstein, rättigheter 2000). välfärdsstaten (Blomqvist & Rothstein, 2000). kom att lägga grunden för den moderna välfärdsstaten (Blomqvist & Rothstein, 2000). den den tidsanda tidsanda rådde rådde fanns fanns inga inga gränser gränser för för vilka vilka brister brister samhället samhället skulle skulle ta ta sig sig för för att den tidsanda rådde fanns inga gränser för vilka brister samhället skulle ta sig för att att åtgärda. I den tidsanda åtgärda. Denna Denna utveckling rådde fanns utveckling hade inga hade brett gränser brett politiskt för politiskt stöd vilka stöd decennierna brister decennierna efter samhället efter krigsslutet. skulle krigsslutet. Fattigdomen ta sig för åtgärda. Fattigdomen I den tidsanda Denna utveckling rådde fanns hade inga brett gränser politiskt för stöd vilka decennierna brister efter samhället krigsslutet. skulle Fattigdomen ta sig för minskade åtgärda. Denna minskade utveckling försvann hade försvann från brett från den politiskt den politiska stöd decennierna politiska agendan. efter agendan. Olika krigsslutet. Olika bidragssystem Fattigdomen minskade åtgärda. Denna utveckling försvann hade från brett den politiskt politiska stöd decennierna agendan. efter Olika krigsslutet. bidragssystem Fattigdomen försäkringssystem minskade försvann fångade fångade stället från stället upp den upp människor politiska människor folkpension agendan. Olika folkpension för för äldre, bidragssystem äldre, förtidspension för försäkringssystem för minskade försvann fångade stället från upp den människor politiska folkpension agendan. Olika för äldre, bidragssystem förtidspension för dem försäkringssystem dem hälsoskäl fångade hälsoskäl inte i stället inte kunde upp kunde arbeta, människor arbeta, studiebidrag folkpension studiebidrag för för studerande, för äldre, studerande, föräldraförsäkring, förtidspension dem försäkringssystem hälsoskäl fångade inte i stället kunde upp arbeta, människor studiebidrag folkpension för studerande, för äldre, föräldraförsäkring, förtidspension arbetsmarknadsersättning dem hälsoskäl inte vid kunde vid arbetslöshet arbeta, arbetslöshet studiebidrag så så vidare. för vidare. Den studerande, Den generella föräldraförsäkring, generella skolpolitiken arbetsmarknadsersättning dem hälsoskäl inte vid kunde arbetslöshet arbeta, studiebidrag så vidare. för Den studerande, generella föräldraförsäkring, skolpolitiken utbyggnaden arbetsmarknadsersättning utbildningsväsendet vid arbetslöshet ledde ledde till till att så att breda vidare. breda samhällsgrupper Den generella kunde skolpolitiken kunde börja börja studera utbyggnaden studera arbetsmarknadsersättning utbildningsväsendet vid arbetslöshet ledde till att så breda vidare. samhällsgrupper Den generella kunde skolpolitiken börja studera vid utbyggnaden vid universitet universitet utbildningsväsendet högskolor, högskolor, en förmån ledde förmån till tidigare att breda tidigare var samhällsgrupper var förbehållet förbehållet samhällets kunde samhällets priviligierade börja studera vid utbyggnaden universitet utbildningsväsendet högskolor, förmån ledde till tidigare att breda var samhällsgrupper förbehållet samhällets kunde priviligierade börja studera grupper. vid universitet grupper. Även Även bostadsbyggandet högskolor, förmån tog tog fart fart under tidigare under 1970-talet var förbehållet 1970-talet ansågs samhällets ansågs hemlösheten priviligierade hemlösheten inte inte längre grupper. längre vid universitet Även bostadsbyggandet högskolor, en tog förmån fart under tidigare 1970-talet var förbehållet ansågs samhällets hemlösheten priviligierade inte längre grupper. Även bostadsbyggandet tog fart under 1970-talet ansågs hemlösheten inte längre grupper. Även bostadsbyggandet tog fart under 1970-talet ansågs hemlösheten inte längre 15

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Att leva i långvarig hemlöshet

Att leva i långvarig hemlöshet Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet Anders Arnsvik Forskningsrapport 2012:2 2 Anders Arnsvik Att leva i långvarig hemlöshet Berättelser om vägen till och från hemlöshet

Läs mer

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov

Att leva på marginalen. - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov FoU-Södertörn skriftserie nr 39/04 Att leva på marginalen - en intervjuundersökning om försörjningsstöd, föräldraskap och barns behov Andreas Andersson ISSN 1403-8358 1 Förord Hur föräldrar och barn upplever

Läs mer

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner

Igen och igen. - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Henrik Forsner Igen och igen - en rapport om dem som ombesöker socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd Henrik Forsner henrik.forsner@jarfalla.se Rapport Praktikerprojekt hösten 2012 2 Förord Denna rapport

Läs mer

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015

Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tredje årgången Stockholms Stadsmissions Barn- och Ungdomsrapport 2015 Tema: Ensamkommande flyktingbarn Omslagets citat är ett före detta ensamkommande flyktingbarns råd till de som bestämmer. Samtliga

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

fattigdom i välfärdsstaten

fattigdom i välfärdsstaten fattigdom i välfärdsstaten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 fattigdom i välfärdsstaten En konferens i Göteborg 16 17 april 2002 Konferensen

Läs mer

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation

Boverket. Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Mellan uppehållstillstånd och bostad En kartläggning av nyanlända flyktingars bostadssituation Boverket

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

Skälig levnadsnivå i Malmö

Skälig levnadsnivå i Malmö Skälig levnadsnivå i Malmö - Om handläggning och bedömning av socialbidragsärenden Torbjörn Hjort Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 7 maj 2012 Författare Torbjörn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling i förorten

Folkbildning och lokal utveckling i förorten Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2008 Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie om folkbildningens villkor och vardag Lisbeth Eriksson Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA

PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Foto: Klas Eriksson PÅ VÄG MOT ETT GÖTEBORG FÖR ALLA Om minskade skillnaders betydelse för social hållbarhet och god folkhälsa ÖKA LIVSCHANSER MINSKA SKILLNADER FÖREBYGG OCH STÄRK 2 INNEHÅLL Sidan 3-5...

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Barnhälsoindex för Sveriges kommunerw- En uppsättning indikatorer för barns hälsa

Barnhälsoindex för Sveriges kommunerw- En uppsättning indikatorer för barns hälsa Barnhälsoindex för Sveriges kommunerw- En uppsättning indikatorer för barns hälsa Innehåll SKL:s förord 3 Förord 4 1. Perspektiv på barns hälsa 6 2. Kunskap om barns hälsa 7 3. Barn är friska, men 9 4.

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?

En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? Heléne Nellvik & Katarina Piuva En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? En rapport om organiseringen av insatser till äldre med missbruk/samsjuklighet i Ekerö och Sundbyberg Forskningsrapport

Läs mer

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET

ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET Utvärderingsrapport juni 2008 Hemlöshetsprojekt Socialstyrelsen ATT FÖREBYGGA HEMLÖSHET En utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun Anders Arnsvik FoU-Nordväst Katarina Puiva FoU-Nordväst

Läs mer

Social ekonomi en väg mot förändring?

Social ekonomi en väg mot förändring? Social ekonomi en väg mot förändring? Utvärdering av Dataverkstaden Väntorp. - ett ESF Växtkraft Mål 3 projekt Ann Palm Katarina Piuva Forskningsrapport från FoU-Nordväst 2007:1 ISBN 978-91-89681-17-0

Läs mer

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun

Barnfattigdom. - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande den existerande barnfattigdomen i Södertälje kommun Södertörns högskola Samhällsvetenskapliga insititutionen Projektarbete 15hp Internationell migration & etniska relationer Vårterminen 2013 Barnfattigdom - En kartläggning utifrån barns perspektiv gällande

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer. Förstudie 1 - Förutsättningar Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Förstudie 1 - Förutsättningar Anders Bro, Örebro läns landsting Hans Andersson, stiftelsen Cesam

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer