Dokumentation av APU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation av APU"

Transkript

1 Österängskolan Kristianstad EC-programmet Dokumentation av APU ITiS 4 Vårterminen 2001 Göthe Andersson Boel Attner Göran Eklund Lennart Johansson Mats Johansson Bengt Martens Håkan Nilsson Hasse Persson Stefan Pettersson Bengt Wendel

2 Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund Syfte Genomförande Elevernas utvärdering Diskussion och slutsatser. 6 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Projektbeskrivning Frågeställningar inför praktik Enkät angående APU 1

3 1. Bakgrund Under hösten 2000 väckte några lärare, som undervisar på EC-programmet i årskurs 3, idén att tillsammans med eleverna i denna årskurs engagera sig i ett ITiS-projekt, som på något sätt skulle ha med deras arbetsplatsförlagda utbildning, APU, att göra. I årskurs 3 går ett fyrtiotal ungdomar. Under sista året i gymnasieskolan har dessa elever 7 veckors praktik. På EC-programmet går elever, som vill utbilda sig inom det el-tekniska området. Programmet har fyra inriktningar: automation, elektronik, elteknik samt datorteknik. Så småningom bildades ett arbetslag bestående av såväl karaktärsämneslärare som kärnämneslärare (svenska samhällskunskap företagsekonomi). Efter ytterligare ett tag vidgades arbetslaget till att bestå även av lärare, som inte enbart undervisar i årskurs 3 utan även i årskurs 1 och 2. Skälet härtill var tankar om att i förlängningen jobba vidare med projektet; utveckla det till att också omfatta eleverna i ettan och tvåan. Detta är i sin tur anledningen till att vi i laget är så många som tio medlemmar. Ett ämnesintegrerat arbetslag hade därmed skapats. Vi bestämde tillsammans med eleverna att projektet skulle mynna ut i en dokumentation av den arbetsförlagda utbildningen. 2. Syfte Vi ville med vårt ITiS-projekt (se projektbeskrivning, bilaga 1) att eleverna med hjälp av den nya tekniken skulle dokumentera sin arbetsplatsförlagda undervisning, som äger rum i två olika perioder under februari maj. Vi hade också tänkt att eleverna utifrån dokumentationen skulle kunna ställa samman ett presentationsprogram som ett komplement till informationen i den s.k. Programväljaren. Detta skulle kunna visas för blivande elever på EC-programmet, föräldrar, branschföreträdare m.fl. Eventuellt skulle programmet kunna ingå, som en del i en större presentation av hela EC-programmet. Dessutom var det vår målsättning att vi lärare såväl som elever, skulle lära oss att använda modern informationsteknik i ett praktiskt och konkret projekt och därigenom höja vår IT-kompetens. Eleverna skulle dokumentera olika arbetsmoment och reflektera över olika sidor av yrkesrollen, och det var tänkt att regelbundna kontakter skulle äga rum mellan elever och lärare via nätet i form av , bildöverföring m.m. 2

4 Rapporter och redovisningar skulle behandlas ur språklig synvinkel, och samhällsperspektivet skulle belysas i form av reflektioner kring arbetsmiljö, fackliga frågor, demokratiaspekter m.m. Det ämnesövergripande synsättet skulle betonas. Övergripande frågeställningar (bilaga 2) formulerades av elever och lärare tillsammans, innan APU-perioden inleddes, medan mer specifika frågeställningar, som var knutna till de enskilda arbetsplatserna, formulerades allt eftersom. 3. Genomförande Vecka 9 gick de elever som ingått i projektet ut på sin arbetsplatsförlagda utbildning APU. Med sig hade de ett antal frågeställningar, som de skulle besvara (bilaga 2). Vidare hade de i uppgift att via korrespondera med sina respektive handledare, d v s karaktärsämneslärarna. På våra arbetslagsträffar diskuterade vi huruvida vi skulle få in några mail eller inte, och vi enades om en att en svarsfrekvens runt 50% var en realistisk målsättning. I detta sammanhang kan vi nämna att spännvidden mellan eleverna på ECprogrammet är stor vad avser skrivförmåga. Somliga är goda skribenter medan andra har stora skrivsvårigheter, vilket naturligtvis leder till ovilja att formulera sig i skrift. En annan fråga vi diskuterade var huruvida möjligheten att använda datorn och kommunicera via mail skulle öka elevernas lust att skriva. Under våra arbetslags- och handledarträffar grep vi oss an uppgiften att lära oss tekniken. En förutsättning för att kunna genomföra projektet var att vi hade tillgång till digitalkameror, och bl a för detta ändamål hade tre kameror köpts in till skolan. Nu gällde det att lära sig att använda dessa. Vi konstaterade snabbt att vi hade minst sagt skiftande förkunskaper. Några hade aldrig sett en digitalkamera överhuvudtaget, medan andra var fullfjädrade användare. Vår handledare, Jan Persson, stod inför en stor pedagogisk utmaning! Kamerorna cirkulerade mellan oss. Vi övade, våndades och övade igen. Med hjälp av en lathund som utarbetats av en erfaren lagmedlem tränade vi också på att lägga in bilderna i datorn. En fråga vi ställde oss var om eleverna verkligen skulle klara av att fotografera med gott resultat!. Ett syfte med projektet var att lägga in elevernas dokumentation som en del i en större presentation av EC-programmet som skulle kunna visas för elever i lägre årskurser, branschföreträdare, föräldrar m fl. Alltså gällde det att lära sig programmet Power Point. Ämnet för de kommande handledarträffarna var alltså 3

5 givet. Utöver detta gick tre av medlemmarna i laget, Håkan Nilsson, Hasse Persson samt Stefan Pettersson en tredagarsutbildning i webdesign. Skulle vi få några mail eller inte? Det började bra och eleverna hörde av sig i glädjande stor utsträckning. Rapporterna uttryckte dessutom en hög ambitionsnivå. Eleverna använde sina privata datorer, lånade på företagen eller skrev helt enkelt på Österängskolan. Fliten avtog dock efterhand som tiden gick och rapporterna blev allt färre och allt kortare. Tänkbara förklaringar kan vara att vi krävde för täta rapporter, en per vecka, vilket kan ha medfört att eleverna helt enkelt tröttnat. Man kan givetvis inte heller bortse från det faktum att man har mest att berätta i början av en sjuveckorspraktik, speciellt om arbetsmomenten varit i stort sett desamma. Ungefär 25% av eleverna korresponderade föredömligt under hela perioden, medan ytterligare en fjärdedel kan sägas ha skött sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. En acceptabel svarsfrekvens som uppfyllde våra förväntningar! Bilderna blev däremot lika erbarmliga som vi fruktat! Många elever misslyckades med såväl exponeringar som motiv och kvaliteten var av en karaktär, som inget företag skulle vilja förknippas med. Eftersom bilderna var avsedda att visas i offentliga sammanhang enades vi om att lärarna i samband med sina besök på praktikplatserna skulle ta de bilder som erfordrades. Samtliga bilder vi använt har godkänts för publicering av de olika företagen. Vecka 16, efter påsklovet, återkom eleverna till skolan och nu vidtog arbetet med att skriva färdigt och redigera APU-rapporterna. För detta ändamål tog vi i anspråk en resursförmiddag (4 timmar). De som inte korresponderat under praktiktiden fick nu möjlighet att i lugn och ro summera sina erfarenheter och reflektera över sin framtida yrkesroll, medan de övriga redigerade och finslipade sina texter. Alltsammans granskades sedan av svenskläraren i arbetslaget. I stora drag innehöll rapporterna vad de skulle, men det som saknades generellt var samhällsperspektivet; frågor om arbetsmiljö, fackliga förhållanden, jämställdhet osv. Inte heller frågor som rörde ägarförhållanden samt juridiska förhållanden hade belysts i rapporterna. En orsak till detta kan vara att vissa kurser som behandlar dessa ämnen, t ex Företagsekonomi A, lästes klart redan under årskurs 2. Huvudorsaken är troligtvis en annan nämligen att eleverna på programmet fokuserar på yrkesrollen och karaktärsämnena medan kärnämnen som samhällskunskap och företagsekonomi ses som perifera ämnen. Undantag finns givetvis! 4

6 Med bilder, bildtexter och rapporter som underlag tog vi itu med att göra en presentation på en hemsida! Att ha alla elever och alla lärare i arbetslaget engagerade var en orimlig arbetsuppgift. De som utbildat sig i webdesign, fick huvudansvaret för denna uppgift och eleverna medverkade som konsulter, d v s de har haft synpunkter på urval av bilder, utformning osv. Samtliga elever har tagit del av samt godkänt hemsidan som var klar i vecka 19. Inom arbetslaget var vi nöjda och vi gjorde bedömningen att vi kommer att ha stor nytta av den i framtiden. Dock krävs kontinuerlig revidering. 4. Elevernas utvärdering Med utgångspunkt från resultat av Enkät angående elevernas APU (Bilaga 3), kan följande sammanfattning lämnas: Flertalet elever ansåg det meningsfullt att dokumentera APU:n. En del tyckte t.o.m. att det var roligt att redogöra för sina arbetsuppgifter och sina erfarenheter över huvudtaget. Några ifrågasatte förstås vad det skulle tjäna till. De tyckte också att de fått tydlig information om hur det var tänkt att dokumentationen skulle gå till. Några tyckte dock att lärarna hade varit litet sent ute med upplysningen. Automationsgruppen fick utbildning i att hantera digitalkamera och lärde sig att överföra bilder till dator. Däremot fick elektronik- och installationseleverna klara sig med det de tidigare lärt sig i ämnet estetisk verksamhet. Alla tyckte att fotografering och bildöverföring med digitalkamera var roligt. Arbetsgivarna var i stort sett positiva till att besvara frågor om företaget, men några elever drog sig för att ställa vissa frågor. Somliga tyckte t.ex. att det var genant att fråga om löner och årsomsättning. Hälften av eleverna menade att det här sättet att informera om EC-programmet var bra. Ett modernt och fräsigt sätt, sade någon. Vissa var tveksamma och tyckte det kändes ovant och två svarade att de absolut inte kunde tänka sig att använda detta sätt. Under Övrigt framkom det många förslag till hur tänkta intressenter skulle få veta om informationsprogrammets existens, t.ex. att det borde omnämnas i Programväljaren, att SYO-konsulenter och skolinformatörer skulle tipsa om det, att lärare kunde berätta om det vid företagsbesök, genom sökprogram etc. 5

7 Elever påpekade också att de känt sig jagade och att de lidit av tidsbrist. Jag jobbar ju hela dagarna och då vill jag inte hålla på att skriva också. Man efterlyste lugnare tempo. 5 Diskussion och slutsatser Hur har då vi medlemmar i arbetslaget upplevt ITiS-projektet? Vid vårt senaste arbetslagsmöte summerade vi våra erfarenheter, som kan sammanfattas enligt följande: Vi känner oss i stort sett nöjda med det presentationsprogram som vi framställt tillsammans med eleverna. Det är vår bedömning att vi kommer att ha stor nytta av detta i de sammanhang vi tidigare angivit. Det har också upplevts som en extra stimulans av såväl oss, men framförallt av eleverna, att få arbeta med ett konkret projekt av den här karaktären. Vi ser inte presentationsprogrammet som en slutprodukt utan det kommer sannolikt att revideras och förbättras kontinuerligt av kommande årskullar på EC-programmet. Vi anser att vi nått målet att tillämpa ett elevaktivt arbetssätt. Resultatet kunde ha blivit ännu bättre om vi haft mer tid till förfogande. Under hela projektets gång har vi känt flåset i nacken. Det hade varit önskvärt att få någon form av nedsättning i tjänsten för att kunna arbeta med ITiS-projektet. Arbetsbelastningen har uppfattats som utomordentligt stor av lagmedlemmarna, som samtliga undervisar heltid. Det kan tilläggas att vi parallellt med ITiS-projeket deltagit i våra ordinarie arbetslag. Vi har helt enkelt haft stora svårigheter att träffas! Österängskolan är en stor skola, där våra undervisningslokaler ligger åtskilda och vi har skilda lärarrum, varför vi faktiskt inte träffar på varandra spontant under en vanlig arbetsdag. Arbetslaget har inte varit optimalt sammansatt. Som nämndes ovan arbetar vi som ingått i projektet normalt inte i samma arbetslag. Boel Attner (lärare i svenska och religionskunskap) är knuten till naturvetenskapliga programmet, medan Mats Johansson (samhällskunskap, historia och företagsekonomi) ingår i samhällsvetenskapliga programmet. Konsekvensen har blivit att dessa teorilärare inte haft den dagliga kontakt med eleverna som egentligen är önskvärd i ett projekt av den här karaktären. I viss mån har emellertid detta kompenserats av att de undervisat eleverna i tidigare årskurser, varför personkännedomen fanns. Vi anser inte att vi på ett tillfredsställande sätt nått målet om ämnesintegration och ett ämnesövergripande förhållningssätt. En orsak är sannolikt det 6

8 som nämns i punkten ovan, en annan det faktum att eleverna fokuserar på sin yrkesroll och sina karaktärsämnen. Dessa attityder hos eleverna vet vi av erfarenhet är mycket svåra att ändra! Vi har definitivt nått vårt mål att bli bättre på att använda den nya tekniken. Vissa av oss har gjort stora framsteg, förvisso mot bakgrund av att kunskaperna var dåliga när vi startade projektet! Andra i laget, med bättre förkunskaper, har framförallt gjort first class till ett dagligt arbetsredskap, Mycket av vår kommunikation går numera via datorn. Även Power Point kommer vi att ha nytta av i vår dagliga verksamhet. Vi har också insett att vi med internet har ett utmärkt medium för kommunikation med eleverna. Detta kan kanske utvecklas och användas t ex vid sjukanmälningar, veckoinformation, ledighetsansökningar o s v. Som nämndes ovan har de olika programarbetslagen karaktären av skolor i skolan, beroende på att Österängskolan är så stor som den är (1400 elever). Projektet har enligt samtliga medlemmar bidragit till att fler naturliga möten skapats mellan lärarna, vilket länge varit ett övergripande mål. Vi har också uppskattat att få träffa kollegor som arbetar med andra åldersgrupper på andra skolor. Det har varit mycket givande att få ta del av deras erfarenhet och vi tror att sådana möten över stadiegränserna har ett mycket stort värde. Litteraturen (Rask) och diskussionerna kring källkritik på internet har vi upplevt som särskilt givande. Vi brottas med denna problematik dagligen, speciellt i rådande specialarbetstider. De erfarenheter vi gjorde under kursen har redan lett till att internetfuskare avslöjats. Till sist, datakommunikation i all ära, men den kan enligt vårt förmenande aldrig ersätta det mänskliga mötet! 7

9 PROJEKTBESKRIVNING Bilaga 1 Österängskolan, EC-programmet Bakgrund. Elprogrammet på Österängskolan vänder sig till ungdomar, som vill utbilda sig inom det el-tekniska området. Programmet har fyra inriktningar; automation, elektronik, elteknik samt datorteknik Inom ramen för programmet genomför eleverna, ett fyrtiotal, arbetsplatsförlagd utbildning APU. Övergripande mål. Med vårt ITiS-projekt vill vi att eleverna i årskurs 3 genom att utnyttja den nya tekniken ska dokumentera sin APU, som de fullgör under februari-maj. Materialet ska sedan sammanställas till ett presentationsprogram, som ska kunna visas för blivande elever på programmet, föräldrar, branschföreträdare m fl. Eventuellt kommer programmet att ingå som en del i en större presentation av hela elprogrammet. Vidare är det vår målsättning att vi, såväl lärare som elever, ska lära oss att använda modern informationsteknik i ett praktiskt och konkret projekt och därigenom höja vår IT-kompetens. Dagsläget. Varje elev får besök av lärare på resp. arbetsplats under praktiktiden. Varje elev gör iakttagelser på arbetsplatsen som sedan ligger till grund för redovisningar i skolan där erfarenheterna jämförs och diskuteras. Syfte och genomförande. Eleverna kommer att få tillgång till tre stycken digitalkameror som införskaffats för ändamålet. Med hjälp av dessa ska eleverna dokumentera olika arbetsmoment och reflektera över olika sidor av yrkesrollen. Bilderna ska sedan förses med text. Vi vill att eleverna ska utveckla ett reflekterande förhållningssätt och göra sitt text- och bildurval urval utifrån detta. Regelbundna kontakter ska äga rum mellan elever och lärare via nätet i form av , bildöverföring osv. Ett ämnesövergripande synsätt ska betonas. Elevernas rapporter och redovisningar kommer att behandlas ur språklig synvinkel, och även samhällsperspektivet ska belysas i form av reflektioner runt arbetsmiljö, fackliga frågor, demokratiaspekter mm. Övergripande frågeställningar formuleras av elever och lärare tillsammans innan APU-perioden inleds, medan mer specifika frågeställningar som knyts till de enskilda arbetsplatserna, formuleras efterhand. 8

10 Utvärdering. Utvärdering kommer att ske kontinuerligt i kontakten mellan elever och lärare. Efter det att programmet färdigställts kommer utvärdering att ske i enkätform med eleverna. Vidare kommer synpunkter att hämtas in från branschens företrädare samt från eleverna i de lägre årskurserna. 9

11 Frågeställningar inför praktik Bilaga 2 Om företaget Företagets huvudsakliga inriktning? Några specialinriktningar? Ägarförhållanden (aktiebolag, handelsbolag, koncern m.m.)? Antalet anställda? Årsomsättning? Avtalsområde (arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer)? Lönebild för de anställda? Vilken framtidsbild finns det för företaget? Vilken kompetensutveckling/fortbildning finns det för de anställda? Vilka möjligheter finns att få arbete inom företaget om ett par år? Om din egen arbetsinsats Vilka olika arbetsmoment har du varit med om? Vilka verktyg, instrument eller maskiner kom du i kontakt med? Stötte du på arbetsmoment, som borde finnas med i din utbildning? Har du varit i kontakt med ritningar, manualer eller instruktioner av något slag? Hur upplevde du arbetsmiljö, arbetstider och arbetskamrater? Inträffade något som du skulle vilja delge dina skolkamrater? Var något som du kom i kontakt med av speciellt intresse? 10

12 Enkät angående APU Bilaga 3 Frågor: 1. Kändes det meningsfullt eller ej att dokumentera APU:n? 2. Fick du tillräcklig information eller ej, om hur du skulle göra dokumentationen? 3. Fick du utbildning i att hantera digitalkameran? 4. Hur ställde arbetsgivaren sig till att besvara frågor om företaget? 5. Hur ser du på detta sätt att sprida information om EC-programmet? Övriga synpunkter: Förslag till förbättringar av dokumentationen. Förslag till hur informationsprogrammet kan användas. Hur skall man få reda på att informationen finns? Annat? 11

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25 Intize ipads Projektrapport 2012-10-25 Edvin Linge Sara Johansson Rikard Ljungstrand Chalmers Tekniska Högskola VFU Tummelplats Examinator: Tom Adawi Handledare: Jens Kabo Handledare: Åsa Ek Handledare:

Läs mer

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer