SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum"

Transkript

1 OGSKOLEFORBUNDET Sommonfrodesdolum Sido DirektionsmOte Platsochtid Overkalix, Jockfall kl Bes I ula nd e Bertil Segerlurid Tryggve Kentta (suppi.) Robert Forsberg Ake Bäckrnan Leif Nilsson Per Larsson Osten Lejon aparanda stad aparanda stad Kalix konmiun Kalix kornmun Overkalix korninun Overkalix koininun Overtorneá koinmun Ovrigadeltogande Maud Lundbäck, Kalix, Marika Björkander, utbildningsledare aparanda, Carina Bjärkman, utbildningsledare Kalix, Britt Marie Isaksson, utbildningsledare Overkalix, Erik Nilsson, ers. utbildningsledare Overkalix, Märit emphala, utbildningsledare Overtorneá, Margareta Strörnbäck, ON. Utsesattjustera Jusleringens plats och lid Tryggve Kenttä Under- / /.., -. - skrifter Sekreterare L I Paragrafer Marja Leena Riekkola /i7 Rbert Fors)fg Jusleronde Organ So mmci nträd esdat urn ANSLA /BEVIS Protokollet är justercit. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Ogskoleforbundet Ostra Norrbotten Datumför Datumför anslags uppsöttande anslogs nedtagande Förvari ngsplats forprotokollet ogskoleforbundets kansli, aparanda - / Underskrift V L t( Marj,ia-Leefla Riekkola Utd ogsbestyrkonde KO.MMENTUS FORLAGAB

2 OGS KOLE FORBUNDET OSTR NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Sida 60 Dagordni ng/godkannande av dagordning Medan direktionen dricker kaffe och ater smörgás, halsar Leif Nilsson, kommunalrád Overkalix, alla valkomna till Overkalix och Jockfalls Turist & Konferens AB, scm ligger fyra mu norr cm Overkalix centralort. Ann-Sofie Landin, scm tillsanmtans med sin familj driver anlaggningen, presenterar verksamheten. Därefter tar mötet vid. Dagordningen genomgás och godkanns. Den nuvarande direktionen samlas for sista gángen innan mandattiden gâr Ut. OrdfOranden Robert Forsberg uttalar sin egen samt hela direktionens ásikt cm OgskolefOrbundet Ostra Norrbotten: den behövs. an sager ocksá att det är roligt att lämna en sá livskraftig organisation till den scm kornmer efter Os 5. ON:s ledning, bade den politiska och organisatoriska, slutar samtidigt, dvs vid ársskiftet Justerare Utdragsbestyrkande

3 OGSKOLEFRBUNDET OSTRA NQRRBQTTEN Sammantràdesdahjm Direktionsmöte Sida 6 Val av justerare Tryggve Kenttä väljs till justerare. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

4 OGSKQLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdotum Direktionsmöte Sida 62 Meddel anden/rapporter Foregáende protokoll, den 5 oktober 200 Ordföranden Robert Forsberg laser upp protolcollet, som inte hade justerats vid direktionsmötet den 29 oktober 200. Protokollet godkanns utan anmärkningar och läggs till handlingarna. Foregáende protokoll, den 29 oktober 200 Ordföranden Robert Forsberg laser upp protokollet, som godkanns utan anmarkningar och laggs till handlingarna. Ovri gt Inget ovrigt. 8 Justerare,,. I Utdragsbestyrkande

5 OGS KOLE FORBUNDET OS TRA NQRRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Sido 63 Utbildningar Aktuellt Polisutbildning En grupp cm 8 studenter startar i januari 20. En träff med alla studenter fran Norrbotten sker dessförinnan. Butikskonuuunikation & ledning Mer information om utbildningen i Butikskonununikation koimner i januari 20. Statistik Förbundschefen Margareta Strbinbäck presenterar utbildningsstatistik angáende program, kurser, KY/Y utbildningar samt fordelning kvinrior/män. Bilaga Socionomutbildning kan bli aktuell via Luleá tekniska universitet genom att Ltu och Umeá universitet undersöker samarbetsmojligheter. Umeá universitet har examensrattighet angáende socionomutbildning. Carina Björkman, utbildningsledare Kalix, informerar direktionen om koinmande KY-utbildningar:. Kreditmäklare, ekonomisk utbildning via Calimo Affarspartner AB, scm ingár i Emric-koncernen 2. UnderskOterskeutbildning, specialistniv4, mom aldreomsorg B Processteknikutbildning, 400 hp, med inriktning inot massa och papper, är igáng och avslutas till váren 20. Justercire OperatOr.sutbildning, 200 hp, mom kraft-/värmeverk har startat i augusti 200 och avslutas till soinmaren 20. I Norrbotten räknas sju personer gá i pension mom kort i yrket. Utdragsbe5tyrkonde

6 GSKOLEFORBUNDET ids TR7 NORRBOTTEN Sammantridesdatum Direktionsmöte Sida Forts. 63 Utbildningen till Behandlingsassistent har varit mycket popular. i dagslaget vet man inte om utbildningen koinmer att ges i fortsattning via distans i östra Norrbotten. Ovrigt Inget ovrigt. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

7 OGSKOLEFORBUNDET STR NORRBOTTEN Sammantràdesdatum Direktionsmöte Sida 64 Ekonomisk rapport januari-november 200 Beslut Rapporten godkanns och laggs till handlingarna. Bakgrund Förbundschefen Margareta Strömbäck redovisar en periodiserad ekonomisk rapport over januari november 200 for OgskolefOrbundet stra Norrbotten. Intäkterna är SEK och kostnaderna SEK när det áterstár en mánad av áret 200. Arets resultat hittills är SEK. Bilaga 2 Direktionen tackar for inforinationen. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

8 OGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sommontrödesdatum Direktionsmöte Sido 65 Nya Forskarstation Ostra Norrbotten Strukturfondsdelegationen tar beslut den 5 december 200 cm fordelning av medel ansökta hos Tillväxtverket. ON bar ansökt cm inedel ur Mál 2. Om projektet fortsätter, knyter man an lokala foretag till Nya Forskarstation Ostra Norrbotten och far pa det viset en ännu mera verklighetsnara och lokal grund att stá pa. Med andra ord: man tillampar Triple elix konceptet i projektet. Direktionen tackar for informationen. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

9 GSKOLE FORBUNDET OS TR NORRBOT TEN Sammanträdesdahjm Direktionsmote Sida 66 MOtesplan for 20 Beslut Direktionen föreslár nedanstáende mötesplan med reservation for andringar pga att den politiska ledningen vid nästa direktionsmotet är ny. Den nya direktionen justerar motesdatuinen for 20 efter behov. februari aparanda Arsredovisning april Kalix Agarsamrád Budget juni Overkalix Tertialbokslut 200 (j anuari april) 6 september Overtorneá Tertialbokslut 2000 (maj augusti) Ingángsvarden infor Budget oktober Kalix Budget Iemnber aparanda Motesplan 202 Nästa direktionsmote Nästa direktionsmote är den aparanda med start kl februari 20 i 8 Justerare Utdragsbestyrkonde

10 OGSKOLE FRBUNDE T OSTR NORRBOTTEN Direktionsmote Sammanträdesdatum Sidci 67 Ovrigt Avtackning av avgàende f Orbundschef Margareta Strönibäck Direktionen äter en gemensam jullunch pa Jockfalls Turist & Konferens och tackar samtidigt den avgáende forbundschefen Margareta Strämbäck for en utmarkt ledning av OgskolefOrbundet stra Norrbotten under áren fran starten den januari 999 till hennes pensionering sista december 200. Talen var mánga, kryddade bade med ailvar och humor. Direktionens ordforande Robert Forsberg representerar hela direktionen och tackar Margareta for ett utmärkt, kunnigt och eldsjale-aktigt arbete under de här tolv áren. Leif Nilsson och Per Larsson, báda Overkalix, har suttit i direktionen fran forsta borjan och kan dá referera lángt tillbaka, understryker Margaretas centrala och utvecklande roll i OgskolefOrbundet Ostra Norrbotten under hennes tid i organisationen. Gunvor Kohkoinen, fd utbildningsledare (den forsta) vertorneá, har skrivit en vacker dikt som hon sjunger till en bekant melodi for Margareta. Aven den nuvarande utbildningsledaren, Märit emphala, sjunger en fin, gainmal folksáng till forbundschefen. John Waltari, fd utbildningsledare (den första) aparanda och Eva Nilsson, fd utbildningsledare (den forsta) Overkalix, laser upp texter som far hela direktionen att skratta. 8 Den forsta utbildningsledaren i Kalix, Ulf Allberg, kunde inte vara med och ta avsked, men han är poet ut i fingerspetsarna och har skickat en egenkomponerad diktsamling till Margareta. Direktionen tackar for sig och avgár vid ârsskiftet. Justerare Utdragsbestyrkande

11 -- (I) 0) U) I- 0) 0) iq < Statistik ogskoleforbundet Ostra Norrbotten là Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneà totalt kv man totalt kv man totalt kv man totalt kv man Ii PROGRAM Arbetsterapeutprogram 8Ohp (ht 07) klar vt-i 0 Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 08) klar vt-i Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 09) klar vt-i 3 Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 0) klarvt-4 Ltu 3arnmorskeprogrammaet 90 hp Umu Beteendevetenskapligt program (ht-09) klarvt-2 Miun Bibliotekarieutbildning (vt-io) kiar vt-i4 Boräs hs Civilekonom IG Datateknik 20 p ht-08 Miun Entreprenöriellt foretagande, 20 hp start ht-08 klar vt-ic DU Fastighetsmaklarprogrammet 80 hp (ht-08) klar vt-i Mah em och konsumentkunskap I oil, 30 hp + 30 hp klar vt-i0 Umu aisovgledning (reguijar) 20 hp start ht-09 kiar vt-li Ltu Lrare moderna sprãk 270 hp Du Larare senare ar/tidigare ár start ht-08 Ltu Larareprogram (idrott) 240 p, ht-06 klar vt-io Ltu Lrarprogram, 240p (vt-08) kiar ht- DU Lrarprogram, tidigare ár, ht-07 Lärarutbildning Lärare senare ár, ht-08 kiar vt-i 2 Ltu Lärarprogrammet, historia & religion, 270 hp (vt-08) klar vt-i2 DU Lararutbildning Lärare 4-9 (ht-i 0) Ltu Lararutbildning Làrare -6 (ht-ic) Ltu Lararutbildning musik distans 50% Umu Lärarutbildning, VAL (ht-09) VaxjO Lararutbildning, SAL Umu Lararutbildningen forskolalförskoleklass 2W hp Vt-07 forts -0 Ltu Lararutbildningen forskola/forskoleklass 20 hp Vt-08 klar ht-i i Ltu Lararutbildningen forskola/forskoleklass 20 hp ht-09 klarvt-i2 Miun Lararutbildningen fdrskolalforskoleklass 20 hp ht-i 0 klar vt-i 4 Ltu Gymnasielarare, bud 30 hp start ht-09 klarvt-io Umu Várdlärare, 60 hp Stim Univ Várdlarare, 90 hp startjan 20i0 klardec2oi2 Su : 8 6: 2. C 5 5 c I I 3 3 : 5 5: 34: 3 3 2: : O 9

12 Overtorneá totalt kv man nj LQ p) Univ. PROGRAM forts. Personalvetarprogrammet, 80 hp start ht-08 kiar vt-il Umu Polisutbildning 09C start jan 09-vt (v.3) PS Polisutblldning 08C PS Polisutbildning 08D PS Polisutbildning, 07D (klara 200) PS Psykiatriskvard, 20 hp start ht-i0 kiar vt-il Umu Pàbyggnadsutbildning I socialt arbete, 30 hp, 50% (ht-i0) kiar vt-il Umu Receptarieprogrammet 80 hp (ht 08) klar vt-i Rontgensjukskoterska (start vt-i 0) Sjukgymnastutbildning start ht-08 Tokem Sjukskäterska 80 hp (vt 07 klar vt-il Ltu SjukskOterska 80 hp (vt 08) klar ht-i Ltu SjukskOterska 80 hp (Vt 08) klar vt-il Ltu Sjuksköterska 80 p (Vt 09) Ltu Sjukskoterska 80 p (ht 09) reguljar Ltu Sjuksköterska (start vt-09) kiar vt-i2 Ltu Sjuksköterska, spec famlljeterapi Socionom (pàbyggnad omsorgsutbildning) 30 hp, halvfart klar vt-id Ltu/Umu Socionomutbildning, internationell, 40p (start ht-06- Vt 200) ToKem Socionomutbildning, 40 p (start ht-08 -vt-il?) ToKem Socialomsorg (start ht-08) Ltu Socialt arbete, pábyggnadsutbildning Turism, gastronomi och hospitality management (start ht-l0), 20h p Umu Ambulanssjukvárdar (start ht-08) Ltu Specialistsjuksköterska operationssjukvard 60 hp, ht-09 Ltu distriktsvárd, 75 hp, ht-09 Ltu IVA 6Ohp ht 09 Ltu yard av aldre, 60 hp, ht-09 Speciallararutbildning, matematik, 90 p Umu Studievagledarutbildning, 80 hp, start ht-07 Umu Studievagledarutbildning l2op (ht 08) Studievagledarutbildning 20p (ht 0) Umu aparanda totalt kv man : 0 2 0, 2 I 0 0 I il I I I il Kalix I Overkalix totalt kv man totalt_ kv man 4 4E I-- p I I I : I I 4 4._ I j 4

13 6 - Overtorneá totalt kv man t Overtorneá totalt kv man I I I I (i-i - ci pi w ci, - cli cli Univ. PROGRAM forts. Sociologi start ht-08 Ltu Systemvetenskap l8ohp start hto9 kiar Vt 202 Ltu Systemvetenskap l8ohp startvt20l0 klarvt 202 Ltu Träteknik Ltu otell Management 20 p Umu aparanda totalt kv man Kalix totalt kv man Ljhu F aiix kv man Sammanlagt PROGRAM 4J_ KURSER Univ. Arbetsledning, 30 hp, 25% ht-09-vt- Ltu Arbetsratt Ltu Arbetsrätt, 5hp, start ht 0/vt-il Ltu Arbetsmiljo & stress 7,5 hp Ltu arkitektur 30 hp hto9/vtlo Umu Byggnadsteknik for fastighetsmaklare & ekonomer, 7,5 hp (htl DM) IG Case Managemnet VàxjO Coping, sorg, konfliktharitering, 7,5 hp ig Digitalmedia, 30 hp (htl 0/vtl Konstfack E-halsa Ltu Engelska C, 3Ohp Ltu Fastighetsratt, 5 hp (ht 0) ig Filosofi Umu Finska, 7,5 hp Ltu Finska A II, 30 hp Umu Franska A, 30 hp (ht-l0) kiar ht-l0 h Foretagsekonomi A, 7,5 hp Miun Foretagsekonomi B, 7,5 hp (ht-0) Miun Geografi (distans), 30 hp DU em och konsumentkunskap (distans) UMU usbyggnadsteknik 22,5 hp DU alsaforaldre7,5hp vt-i0 Ltu aparanda Kalix totalt kv man totalt kv man 8 5 I 6 6 I 4 I I _ : 0 zez:z: , 8 _ I I 4I I 5i 5 I rkalix kv man I

14 U] U] - l) KURSER Univ. aparanda totalt kv man älso- & sjukvárdsadministartion A Ltu Internet Web-design med CSM, 7,5 h p, 25% (ht-l 0) klar vt-il Ltu Juridisk dversiktskursen Jöken, Al (ht-l 0) klar vt-il Ltu 5 5 Juridisk översiktskursen Jdken med IT-stöd Uu KBT-utbildning ár (vt-l 0) klar vt-il SE-hIsan Kommunal demokrati Ltu Kvalitativa metoder, 7,5 hp, ht-i0 Ltu Kvantitativa metoder, 7,5 hp ht-l0 Ltu Lakemedelsrakning, 7,5 hp (ht-0) IG Medlakunskap Ltu Mediclnsk Baskurs Sjukdomslära Du Medicinsk. Vetenskap/psykiatri, 5 hp Ltu Mikroteori A Ow 4 Moderna spràk Spanska Umu Naturvetenskapligt basàr Umu OmvárdnadB Ltu Omvárdnad C, 20 hp Ltu Omvârdnad D Portugisiska fde nybörjare, del 2 5 hp Ltu Du Psykologi Ltu Specialpedagogik, 30 hp htlo/vtll Umu Turismnetenskap-Turismens villkor, 30 hp Miun Webbdesign, 7,5 hpvt2olo Ltu Rãttsvetenskap LTU Samtal med barn, 7,5 hp ig Spanska for lärare, 3Ohp Umu Statliga rektorsutbildriing 20p Umu Svenska som andra sprãk (fortbildning av larare) Ltu Tolkutbildning ãrnos fhs Specialpedagogik Umu Engeiska A, 5 p Ltu Social raft g Utveckling av informationssystem, 7,5 hp start ht-l 0 klar vt-li Ltu I 2 I 22: 8! 4 Kalix totalt kv man 7 4 3_ iórkallx eâ tétait kv totalt kv man I I, I! I I I { I I 52 3

15 totait i i SammanIagtKURSER Sammanlagtkv&Y ci 0) ci, 0) cli - 0) 0) KURSER fort! Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneâ kv man totait kv man totalt kv man totalt kv man Internet webbdesign med CMS, 7,5 hp start ht Ltu, - Kompetensutveckling personal mom fritidshem (Kopt -da) start ht-l 0 Ltu Të3 i P - Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneá KY- och Y-utbildning totait kv man totalt w totalt kv man totalt kv man n KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 80p, (ht 09-vt-i ) KUC 0 KY-utbildningar, VárdadministratOr (ht-09) klar vt-il Luleá 2 KY-utbildning, Elektroniktekniker, 80 p (ht-09) kiar vt-il KUC I I I Y- utbild; Behandlingsassistent socialt arbete, 80 p (ht-09-vt-i ) Komvux Kalix 20 7 Y-utbild; Behandlingsassistent socialt arbete, 80 p (ht-i 0-vt-i 2) Komvux Kalix 20 8 Y-utbild; Operator fjarr/kraftvarmeverk (ht- 0) Mar vt-i KUC I LZZ

16 . aparanda rogram Kurs KYIY Totalt Program FMTS I Totalt aparanda Kalix Kvinnor Program, Kurser, KYIY I Program, Kurser aparanda Kalix II. kaiix 7 7 I -I Overtorneâ , 36 (I) w J LQ w g SAMMANLAGT LA 200 Kalix rneâ Totalt Ky IMan Totalt Ky Man Ky j x KY- & Y-ut o[ 0 0 oth 6! Man Kvinnor 4

17 Bilaga 2 Ekonomisk rapport per 030 Ogskoleforbundet Ostra Norrbotten Projekt 5302 Medlemskommuner periodiserat Ovriga intäkter Intäkter BUDGET eir Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Revisionskonsulter Ovriga konsulter Annons, rekiam, trycksaker Resekostnader yra, leasing Tfn, mtrl,porto,repr mm Summa kostnader Periodens resultat 5 023

7 Marja-Leena Riekkola

7 Marja-Leena Riekkola KOMMENTUS HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Direktionsmöte 2009 09 15 Plotsochtid Filipsborg, Kalix Tisdag 2009 09 15 ki 09.30 12.30 Beslutonde Tryggve Kentta (suppi.) Haparanda stad Robert Forsberg

Läs mer

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUN DET Sammantradesdatum Direktionsmöte 2012-02-22 Platsochtid Beslutande Haparanda, Gula huset 2012 02 22 kl 09.30 13.00 Gunnel Simu Haparanda stad 69 74 Kristiina Kvist Haparanda

Läs mer

SAMMANTRDESPROTO KOLL

SAMMANTRDESPROTO KOLL HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTO KOLL Sommoritradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 Platsochtid Vita huset Fredag 200 04 11 Overkalix kl 09.00 12.30 Beslutande Robert Forsberg Kalix koimnun Ake Bäckrnan

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte 2012 05 22 Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset 2012 05 22 Hamnskär kl 09.00 10.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda ÖstRA NORRBOTTEN SAMMANTRAD ESPROTO KO tl Sommonlrödesdoium Plots och tid Bes I uio nde Cape East, Haparanda 540 Sven-Erik Bucht Bo Kronborg (suppl.) Robert Forsberg i, AKe uackman Tomas Vedestig Gunvor

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum - HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum Direktionsmöte 2012 09 26 Plotsochtid Överkalix, Vita huset 2012 09 26 kl 09.30 12.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Inga-Lis

Läs mer

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn Sida Direktionsmöte 2009 12 03 Platsochtid Tornedalsskolan, Torsdag 2009 12 03 Haparanda ki 09.30-13.00 Beslutande Haparanda stad Tryggve Kenttä

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum KOMMF:NTI,S HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Direktionsmöte SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum 2011 06 0 Plats och tid Beslutande Överkalix, Vita huset 2011 06 0 kl 09.30 15.00 Gunnel Simu Lena

Läs mer

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN.

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN. ÖSTRA NORRBOTTEN Plots och tid Besl uto nde SATT,IMANTRAD E 5 P ROTO KO t I. Sommonlrödesdotunr 2010-0 6-0 B ttt"'eå Hotell- Tornedalia, Överk*j:x Folkets hus) Tryggve Kenttä (supp1. ) Robert Forsbergi

Läs mer

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda HOGSKOLEFORBUNDET Samrnantradesdatum Sido Direktionsmöte 2011-02-11 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2011 02 11 ki 09.30 13.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Ylipekkala Maud Lundback Ake Bäckman Birgitta

Läs mer

( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun

( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun Beslutande Under- Justeringens ST NORRBOTTEN Dire kt ion smote Robert Forsberg Kalix konunun Dnr Overkalix ki 93 23 3 -- 28 7 Stonfrodesdcrn MMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET KommunstYreSefl QMMUN

Läs mer

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Ilo,t.,kolejnrhnr,de, Ot fra Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-09-24 Plats Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011-09 16 Plotsochtid Övertorneå, Nordkalottens 2011 09 16 Kultur och forskningscentrum kl 10.00 12.00 Beslutande

Läs mer

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 IlogsÅoleforbr,ndr 0 tro No rrbofle,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2014-03-04 Plats

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) 1(6) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Församlingsgården, Övertorneå Kl 09.00 11.15 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) Sture

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Direktionsmöte tia,,åoieiori,,ndc, ö,rr V,,,,i,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2015-06-04 Plats

Läs mer

Fakta på ficka 201 n 0

Fakta på ficka 201 n 0 Fakta 2010 på fickan Luleå tekniska universitet omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 400 anställda och 14 000 studenter. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson,

Läs mer

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte 2011-12-09 Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011 12 09 Studiebesök på Emric kl 09.00 14.00 Beslutande Gunnel

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMrNTUS HOGSKOLE FRBUN DET SAMMANTRADESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN Sammantrddesdatum DirektionsmOte 2011 04 06 Platsochtid Kalix, FOrvaltningshuset 2011 04 06 Lokalen Pergola ki 09.30 15.00 Beslutande

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-02-27 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Fredagen den 27 februari 2009, kl. 8.30-12: 30, Försäkringskassan, 15-25 Johan Andersson (s), Södertälje

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-30 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 69 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 70 Prognos per juli 2011 socialnämndens verksamheter 71 Socialnämndens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,-

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,- sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL s Utbildningsutskottet 0-03-09 Plats och tid Beslutande Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 0-03-09 kl. 08.30 -.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Ida Karkiainen (S) Agneta Franzen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Knut Omark (ns) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) Sture Larsson (s) Anneli Hedlund (.kr) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS

Knut Omark (ns) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) Sture Larsson (s) Anneli Hedlund (.kr) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS 1(6) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kyrkstugan, Hietaniemi Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Helena Haapaniemi (.kr) Ove Kohkoinen (s) Sture Larsson (s) Anneli Hedlund

Läs mer

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA 2016 PÅ FICKAN ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Filipstad Luleå tekniska universitet är i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (7) Plats och tid Strömsvik tisdag den 22 april kl 08,00 Beslutande Helen J Kokkonen (S) ordf Ingemar Gustavsson (S) Jörgen Malmström (NB) Marie Lindh Eriksson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Produktionsstyrelsen

Produktionsstyrelsen 1(6) Plats och tid Slottet, Cafeterian 3 tr, Kl 19.00-20.10 Paragrafer 45-48 Beslutande Övriga deltagare Ersättare Boris von Uexküll, ordf, (M) Sara Jendi Linder, (M) Peter Forssman, v ordf (KD), 45-47

Läs mer

SAMMANTRADESPROTO KOLL

SAMMANTRADESPROTO KOLL KMMETUS HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Saniraanlradesdotum Sida Direktionsmöte 21 1 29 Platsochtid Kalix, Kalix TJniverity 21 1 29 ki 9. 12. Beslutande Bertil Segerlund Haparanda stad Tryggve

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde

Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde Sökande till programutbildningar som vänder sig till nybörjare VT2007 Sorterat efter utbildningsområde Utbildningsområde Lärosäte Anmälningskod Utbildningsnamn Antal sökande första hand Antal sökande totalt

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2010, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Sydöstra Skånes Räddningstjänst

Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen Ystad 09:00 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Lennart Johansson (Ystad) (M) Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Peter Boström (Tomelilla) (T) Gull-Britt Kristersson

Läs mer

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justeringens tid och plats: 2014-10- Övertorneå Församlingsexp. 70-82 BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(5) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 9 oktober 2014 kl: 09.00-11.00 Kent Alanentalo (t) Helena Haapaniemi (t) Lars Enbuske (t)

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh

Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä, Kh 1(5) Plats och tid: Beslutande: Församlingsgården, Övertorneå torsdagen den 22 januari 2015 kl: 09.00-12.00 Kent Alanentalo (t) Stig Lampinen (t) Monika Simu (c) Desirée Waranperää Krutrök (s) Roland Hemphälä,

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.30 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen

Läs mer

Knut Omark (ns), vice ordf

Knut Omark (ns), vice ordf 1(7) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 12.00 Knut Omark (ns), vice ordf Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Kommunkontoret 2013-03-18

Kommunkontoret 2013-03-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.30 14.05 Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande Jerry Elvin (S), Lindesberg

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 2 HT2014 grundutbildningsprogram Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp" ett flertal gånger (en gång per urvalgrupp). Dessa ska dock enbart räknas en gång per

Läs mer

Lenas Inger Lindqvist Jan-Erik Flint Yvonne Eriksson Harlin Liljeqvist Marita Stålhem Elisabet Blomberg Caroline. Tita Bergquist och Bertil Brorsson

Lenas Inger Lindqvist Jan-Erik Flint Yvonne Eriksson Harlin Liljeqvist Marita Stålhem Elisabet Blomberg Caroline. Tita Bergquist och Bertil Brorsson HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Gröndals kyrka, församlingssalen, Gröndalsvägen 61, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Studiebesök vid socialnämndens verksamheter i Hede 19 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 20 Socialnämndens

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-12-10 45 Plats och tid Rackstadmuseet kl 13.30-15.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Maj-Britt Ericson SKPF Rolf Nyhrén PRO Ulf Nilsson

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2002-09-10 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-17.00 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Handikapp- och pensionärsrådet 2014-05-07 1 (13) Plats och tid Samlingssalen Vaukagården, onsdagen den 7 maj 2014, Kl. 9.00 12.00 Beslutande Leif Rönnqvist, ordförande John Sundström, ledamot Eva Forsmark,

Läs mer

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning

Arbetsmaterial inför Organisation 2013 gällande Nämnden för lärarutbildning Arbetsmaterial inför gällande Nämnden för lärarutbildning senaste versionen finns på Medarbetare, Lärarutbildningens kansli Byggnad Kalmar Byggnad Växjö Lärarutbildningens kansli Storken M Helårsstudenter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid

Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1!I,,,,k,h trhg,,,dr Onra -% SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-12-11 Plats Kommunhuset

Läs mer

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14

Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM. Tillägg: antagning HT13-VT14 Foto: Johan Wingborg LÄRARPROGRAM Tillägg: antagning HT13-VT14 UTAN LÄRARE - INGEN FRAMTID Var med och påverka Sverige år 2100! Cancerforskare, bilmekaniker, barnmorskor, musiker eller brandmän vilka skulle

Läs mer

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt

Läs mer

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2

80009 Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automat 43 LU Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik 1 2 Program som studenten är antagen till Program som X antal studenter som blev antagna till det andra program helst ville bli antagen till (prio=1) Tolkning: Av de 62 som i urvalet blev antagna till Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum s arbetsutskott 2012-12-17 1(13) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2012-12-17, kl 09 00-10 30 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Peter Danielsson (s) Margareta Johansson (åkl)

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015 Filosofiska fakulteten AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BI 18.35 7 22 AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BIEX 17.30 8

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN 2017 ltu.se VÅRASTYRKOR n Spetsforskning n Utbildning och forskning i nära samarbete med näringsliv och

Läs mer

Sven Forsberg, förvaltningschef Kjell Lindgren, sekreterare John Waltari, 43 Arja Martinviita, 44. Barn- och ungdomskontoret

Sven Forsberg, förvaltningschef Kjell Lindgren, sekreterare John Waltari, 43 Arja Martinviita, 44. Barn- och ungdomskontoret s Utbildningsutskottet 2010-08-11 1 Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 2010-08-11 kl. 08.30-10:30 Kåre Strömbäck (s) ordförande Agneta Franzén (s) Hans Öhman (s) Lennart Blom (c) Kurt Lindfors (m) ers.

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-02-23

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2010-02-23 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Adbo Jerry Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Ove Haarala. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 52-56

Underskrifter Sekreterare Lars Nilsson. Laila Furskog. Ove Haarala. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 52-56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 97 (105) Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden Laila Furskog (S), ordförande Ove Haarala (V) Jan-Erik Apelqvist (S) Margareta Henricsson (Ns) Ingegärd Hjerpe (S) Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Direktionen 2007-2010

Direktionen 2007-2010 Årsredovisning 2007 Direktionen 2007-2010 2 1 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 Ordinarie 1. (s) Stig Hedlund Haparanda stad 2. (c) Bertil Segerlund v ordförande Haparanda stad 3. (s) Robert Forsberg ordförande Kalix

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent Hammarström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Socialnämnd 2012-08-15 1(32) Sida Plats och tid Åsele kommunhus, 2012-08-15, kl 10 00 15 00 Beslutande Gunnel Jonsson (s) ordförande Erik Danielsson (s) Peter Danielsson (s) Thord Dahlberg

Läs mer