SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum"

Transkript

1 OGSKOLEFORBUNDET Sommonfrodesdolum Sido DirektionsmOte Platsochtid Overkalix, Jockfall kl Bes I ula nd e Bertil Segerlurid Tryggve Kentta (suppi.) Robert Forsberg Ake Bäckrnan Leif Nilsson Per Larsson Osten Lejon aparanda stad aparanda stad Kalix konmiun Kalix kornmun Overkalix korninun Overkalix koininun Overtorneá koinmun Ovrigadeltogande Maud Lundbäck, Kalix, Marika Björkander, utbildningsledare aparanda, Carina Bjärkman, utbildningsledare Kalix, Britt Marie Isaksson, utbildningsledare Overkalix, Erik Nilsson, ers. utbildningsledare Overkalix, Märit emphala, utbildningsledare Overtorneá, Margareta Strörnbäck, ON. Utsesattjustera Jusleringens plats och lid Tryggve Kenttä Under- / /.., -. - skrifter Sekreterare L I Paragrafer Marja Leena Riekkola /i7 Rbert Fors)fg Jusleronde Organ So mmci nträd esdat urn ANSLA /BEVIS Protokollet är justercit. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Ogskoleforbundet Ostra Norrbotten Datumför Datumför anslags uppsöttande anslogs nedtagande Förvari ngsplats forprotokollet ogskoleforbundets kansli, aparanda - / Underskrift V L t( Marj,ia-Leefla Riekkola Utd ogsbestyrkonde KO.MMENTUS FORLAGAB

2 OGS KOLE FORBUNDET OSTR NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Sida 60 Dagordni ng/godkannande av dagordning Medan direktionen dricker kaffe och ater smörgás, halsar Leif Nilsson, kommunalrád Overkalix, alla valkomna till Overkalix och Jockfalls Turist & Konferens AB, scm ligger fyra mu norr cm Overkalix centralort. Ann-Sofie Landin, scm tillsanmtans med sin familj driver anlaggningen, presenterar verksamheten. Därefter tar mötet vid. Dagordningen genomgás och godkanns. Den nuvarande direktionen samlas for sista gángen innan mandattiden gâr Ut. OrdfOranden Robert Forsberg uttalar sin egen samt hela direktionens ásikt cm OgskolefOrbundet Ostra Norrbotten: den behövs. an sager ocksá att det är roligt att lämna en sá livskraftig organisation till den scm kornmer efter Os 5. ON:s ledning, bade den politiska och organisatoriska, slutar samtidigt, dvs vid ársskiftet Justerare Utdragsbestyrkande

3 OGSKOLEFRBUNDET OSTRA NQRRBQTTEN Sammantràdesdahjm Direktionsmöte Sida 6 Val av justerare Tryggve Kenttä väljs till justerare. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

4 OGSKQLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdotum Direktionsmöte Sida 62 Meddel anden/rapporter Foregáende protokoll, den 5 oktober 200 Ordföranden Robert Forsberg laser upp protolcollet, som inte hade justerats vid direktionsmötet den 29 oktober 200. Protokollet godkanns utan anmärkningar och läggs till handlingarna. Foregáende protokoll, den 29 oktober 200 Ordföranden Robert Forsberg laser upp protokollet, som godkanns utan anmarkningar och laggs till handlingarna. Ovri gt Inget ovrigt. 8 Justerare,,. I Utdragsbestyrkande

5 OGS KOLE FORBUNDET OS TRA NQRRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Sido 63 Utbildningar Aktuellt Polisutbildning En grupp cm 8 studenter startar i januari 20. En träff med alla studenter fran Norrbotten sker dessförinnan. Butikskonuuunikation & ledning Mer information om utbildningen i Butikskonununikation koimner i januari 20. Statistik Förbundschefen Margareta Strbinbäck presenterar utbildningsstatistik angáende program, kurser, KY/Y utbildningar samt fordelning kvinrior/män. Bilaga Socionomutbildning kan bli aktuell via Luleá tekniska universitet genom att Ltu och Umeá universitet undersöker samarbetsmojligheter. Umeá universitet har examensrattighet angáende socionomutbildning. Carina Björkman, utbildningsledare Kalix, informerar direktionen om koinmande KY-utbildningar:. Kreditmäklare, ekonomisk utbildning via Calimo Affarspartner AB, scm ingár i Emric-koncernen 2. UnderskOterskeutbildning, specialistniv4, mom aldreomsorg B Processteknikutbildning, 400 hp, med inriktning inot massa och papper, är igáng och avslutas till váren 20. Justercire OperatOr.sutbildning, 200 hp, mom kraft-/värmeverk har startat i augusti 200 och avslutas till soinmaren 20. I Norrbotten räknas sju personer gá i pension mom kort i yrket. Utdragsbe5tyrkonde

6 GSKOLEFORBUNDET ids TR7 NORRBOTTEN Sammantridesdatum Direktionsmöte Sida Forts. 63 Utbildningen till Behandlingsassistent har varit mycket popular. i dagslaget vet man inte om utbildningen koinmer att ges i fortsattning via distans i östra Norrbotten. Ovrigt Inget ovrigt. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

7 OGSKOLEFORBUNDET STR NORRBOTTEN Sammantràdesdatum Direktionsmöte Sida 64 Ekonomisk rapport januari-november 200 Beslut Rapporten godkanns och laggs till handlingarna. Bakgrund Förbundschefen Margareta Strömbäck redovisar en periodiserad ekonomisk rapport over januari november 200 for OgskolefOrbundet stra Norrbotten. Intäkterna är SEK och kostnaderna SEK när det áterstár en mánad av áret 200. Arets resultat hittills är SEK. Bilaga 2 Direktionen tackar for inforinationen. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

8 OGSKOLEFORBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sommontrödesdatum Direktionsmöte Sido 65 Nya Forskarstation Ostra Norrbotten Strukturfondsdelegationen tar beslut den 5 december 200 cm fordelning av medel ansökta hos Tillväxtverket. ON bar ansökt cm inedel ur Mál 2. Om projektet fortsätter, knyter man an lokala foretag till Nya Forskarstation Ostra Norrbotten och far pa det viset en ännu mera verklighetsnara och lokal grund att stá pa. Med andra ord: man tillampar Triple elix konceptet i projektet. Direktionen tackar for informationen. 8 Justerare Utdragsbestyrkande

9 GSKOLE FORBUNDET OS TR NORRBOT TEN Sammanträdesdahjm Direktionsmote Sida 66 MOtesplan for 20 Beslut Direktionen föreslár nedanstáende mötesplan med reservation for andringar pga att den politiska ledningen vid nästa direktionsmotet är ny. Den nya direktionen justerar motesdatuinen for 20 efter behov. februari aparanda Arsredovisning april Kalix Agarsamrád Budget juni Overkalix Tertialbokslut 200 (j anuari april) 6 september Overtorneá Tertialbokslut 2000 (maj augusti) Ingángsvarden infor Budget oktober Kalix Budget Iemnber aparanda Motesplan 202 Nästa direktionsmote Nästa direktionsmote är den aparanda med start kl februari 20 i 8 Justerare Utdragsbestyrkonde

10 OGSKOLE FRBUNDE T OSTR NORRBOTTEN Direktionsmote Sammanträdesdatum Sidci 67 Ovrigt Avtackning av avgàende f Orbundschef Margareta Strönibäck Direktionen äter en gemensam jullunch pa Jockfalls Turist & Konferens och tackar samtidigt den avgáende forbundschefen Margareta Strämbäck for en utmarkt ledning av OgskolefOrbundet stra Norrbotten under áren fran starten den januari 999 till hennes pensionering sista december 200. Talen var mánga, kryddade bade med ailvar och humor. Direktionens ordforande Robert Forsberg representerar hela direktionen och tackar Margareta for ett utmärkt, kunnigt och eldsjale-aktigt arbete under de här tolv áren. Leif Nilsson och Per Larsson, báda Overkalix, har suttit i direktionen fran forsta borjan och kan dá referera lángt tillbaka, understryker Margaretas centrala och utvecklande roll i OgskolefOrbundet Ostra Norrbotten under hennes tid i organisationen. Gunvor Kohkoinen, fd utbildningsledare (den forsta) vertorneá, har skrivit en vacker dikt som hon sjunger till en bekant melodi for Margareta. Aven den nuvarande utbildningsledaren, Märit emphala, sjunger en fin, gainmal folksáng till forbundschefen. John Waltari, fd utbildningsledare (den första) aparanda och Eva Nilsson, fd utbildningsledare (den forsta) Overkalix, laser upp texter som far hela direktionen att skratta. 8 Den forsta utbildningsledaren i Kalix, Ulf Allberg, kunde inte vara med och ta avsked, men han är poet ut i fingerspetsarna och har skickat en egenkomponerad diktsamling till Margareta. Direktionen tackar for sig och avgár vid ârsskiftet. Justerare Utdragsbestyrkande

11 -- (I) 0) U) I- 0) 0) iq < Statistik ogskoleforbundet Ostra Norrbotten là Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneà totalt kv man totalt kv man totalt kv man totalt kv man Ii PROGRAM Arbetsterapeutprogram 8Ohp (ht 07) klar vt-i 0 Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 08) klar vt-i Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 09) klar vt-i 3 Ltu Arbetsterapeutprogrammet, 80 hp (ht 0) klarvt-4 Ltu 3arnmorskeprogrammaet 90 hp Umu Beteendevetenskapligt program (ht-09) klarvt-2 Miun Bibliotekarieutbildning (vt-io) kiar vt-i4 Boräs hs Civilekonom IG Datateknik 20 p ht-08 Miun Entreprenöriellt foretagande, 20 hp start ht-08 klar vt-ic DU Fastighetsmaklarprogrammet 80 hp (ht-08) klar vt-i Mah em och konsumentkunskap I oil, 30 hp + 30 hp klar vt-i0 Umu aisovgledning (reguijar) 20 hp start ht-09 kiar vt-li Ltu Lrare moderna sprãk 270 hp Du Larare senare ar/tidigare ár start ht-08 Ltu Larareprogram (idrott) 240 p, ht-06 klar vt-io Ltu Lrarprogram, 240p (vt-08) kiar ht- DU Lrarprogram, tidigare ár, ht-07 Lärarutbildning Lärare senare ár, ht-08 kiar vt-i 2 Ltu Lärarprogrammet, historia & religion, 270 hp (vt-08) klar vt-i2 DU Lararutbildning Lärare 4-9 (ht-i 0) Ltu Lararutbildning Làrare -6 (ht-ic) Ltu Lararutbildning musik distans 50% Umu Lärarutbildning, VAL (ht-09) VaxjO Lararutbildning, SAL Umu Lararutbildningen forskolalförskoleklass 2W hp Vt-07 forts -0 Ltu Lararutbildningen forskola/forskoleklass 20 hp Vt-08 klar ht-i i Ltu Lararutbildningen forskola/forskoleklass 20 hp ht-09 klarvt-i2 Miun Lararutbildningen fdrskolalforskoleklass 20 hp ht-i 0 klar vt-i 4 Ltu Gymnasielarare, bud 30 hp start ht-09 klarvt-io Umu Várdlärare, 60 hp Stim Univ Várdlarare, 90 hp startjan 20i0 klardec2oi2 Su : 8 6: 2. C 5 5 c I I 3 3 : 5 5: 34: 3 3 2: : O 9

12 Overtorneá totalt kv man nj LQ p) Univ. PROGRAM forts. Personalvetarprogrammet, 80 hp start ht-08 kiar vt-il Umu Polisutbildning 09C start jan 09-vt (v.3) PS Polisutblldning 08C PS Polisutbildning 08D PS Polisutbildning, 07D (klara 200) PS Psykiatriskvard, 20 hp start ht-i0 kiar vt-il Umu Pàbyggnadsutbildning I socialt arbete, 30 hp, 50% (ht-i0) kiar vt-il Umu Receptarieprogrammet 80 hp (ht 08) klar vt-i Rontgensjukskoterska (start vt-i 0) Sjukgymnastutbildning start ht-08 Tokem Sjukskäterska 80 hp (vt 07 klar vt-il Ltu SjukskOterska 80 hp (vt 08) klar ht-i Ltu SjukskOterska 80 hp (Vt 08) klar vt-il Ltu Sjuksköterska 80 p (Vt 09) Ltu Sjukskoterska 80 p (ht 09) reguljar Ltu Sjuksköterska (start vt-09) kiar vt-i2 Ltu Sjuksköterska, spec famlljeterapi Socionom (pàbyggnad omsorgsutbildning) 30 hp, halvfart klar vt-id Ltu/Umu Socionomutbildning, internationell, 40p (start ht-06- Vt 200) ToKem Socionomutbildning, 40 p (start ht-08 -vt-il?) ToKem Socialomsorg (start ht-08) Ltu Socialt arbete, pábyggnadsutbildning Turism, gastronomi och hospitality management (start ht-l0), 20h p Umu Ambulanssjukvárdar (start ht-08) Ltu Specialistsjuksköterska operationssjukvard 60 hp, ht-09 Ltu distriktsvárd, 75 hp, ht-09 Ltu IVA 6Ohp ht 09 Ltu yard av aldre, 60 hp, ht-09 Speciallararutbildning, matematik, 90 p Umu Studievagledarutbildning, 80 hp, start ht-07 Umu Studievagledarutbildning l2op (ht 08) Studievagledarutbildning 20p (ht 0) Umu aparanda totalt kv man : 0 2 0, 2 I 0 0 I il I I I il Kalix I Overkalix totalt kv man totalt_ kv man 4 4E I-- p I I I : I I 4 4._ I j 4

13 6 - Overtorneá totalt kv man t Overtorneá totalt kv man I I I I (i-i - ci pi w ci, - cli cli Univ. PROGRAM forts. Sociologi start ht-08 Ltu Systemvetenskap l8ohp start hto9 kiar Vt 202 Ltu Systemvetenskap l8ohp startvt20l0 klarvt 202 Ltu Träteknik Ltu otell Management 20 p Umu aparanda totalt kv man Kalix totalt kv man Ljhu F aiix kv man Sammanlagt PROGRAM 4J_ KURSER Univ. Arbetsledning, 30 hp, 25% ht-09-vt- Ltu Arbetsratt Ltu Arbetsrätt, 5hp, start ht 0/vt-il Ltu Arbetsmiljo & stress 7,5 hp Ltu arkitektur 30 hp hto9/vtlo Umu Byggnadsteknik for fastighetsmaklare & ekonomer, 7,5 hp (htl DM) IG Case Managemnet VàxjO Coping, sorg, konfliktharitering, 7,5 hp ig Digitalmedia, 30 hp (htl 0/vtl Konstfack E-halsa Ltu Engelska C, 3Ohp Ltu Fastighetsratt, 5 hp (ht 0) ig Filosofi Umu Finska, 7,5 hp Ltu Finska A II, 30 hp Umu Franska A, 30 hp (ht-l0) kiar ht-l0 h Foretagsekonomi A, 7,5 hp Miun Foretagsekonomi B, 7,5 hp (ht-0) Miun Geografi (distans), 30 hp DU em och konsumentkunskap (distans) UMU usbyggnadsteknik 22,5 hp DU alsaforaldre7,5hp vt-i0 Ltu aparanda Kalix totalt kv man totalt kv man 8 5 I 6 6 I 4 I I _ : 0 zez:z: , 8 _ I I 4I I 5i 5 I rkalix kv man I

14 U] U] - l) KURSER Univ. aparanda totalt kv man älso- & sjukvárdsadministartion A Ltu Internet Web-design med CSM, 7,5 h p, 25% (ht-l 0) klar vt-il Ltu Juridisk dversiktskursen Jöken, Al (ht-l 0) klar vt-il Ltu 5 5 Juridisk översiktskursen Jdken med IT-stöd Uu KBT-utbildning ár (vt-l 0) klar vt-il SE-hIsan Kommunal demokrati Ltu Kvalitativa metoder, 7,5 hp, ht-i0 Ltu Kvantitativa metoder, 7,5 hp ht-l0 Ltu Lakemedelsrakning, 7,5 hp (ht-0) IG Medlakunskap Ltu Mediclnsk Baskurs Sjukdomslära Du Medicinsk. Vetenskap/psykiatri, 5 hp Ltu Mikroteori A Ow 4 Moderna spràk Spanska Umu Naturvetenskapligt basàr Umu OmvárdnadB Ltu Omvárdnad C, 20 hp Ltu Omvârdnad D Portugisiska fde nybörjare, del 2 5 hp Ltu Du Psykologi Ltu Specialpedagogik, 30 hp htlo/vtll Umu Turismnetenskap-Turismens villkor, 30 hp Miun Webbdesign, 7,5 hpvt2olo Ltu Rãttsvetenskap LTU Samtal med barn, 7,5 hp ig Spanska for lärare, 3Ohp Umu Statliga rektorsutbildriing 20p Umu Svenska som andra sprãk (fortbildning av larare) Ltu Tolkutbildning ãrnos fhs Specialpedagogik Umu Engeiska A, 5 p Ltu Social raft g Utveckling av informationssystem, 7,5 hp start ht-l 0 klar vt-li Ltu I 2 I 22: 8! 4 Kalix totalt kv man 7 4 3_ iórkallx eâ tétait kv totalt kv man I I, I! I I I { I I 52 3

15 totait i i SammanIagtKURSER Sammanlagtkv&Y ci 0) ci, 0) cli - 0) 0) KURSER fort! Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneâ kv man totait kv man totalt kv man totalt kv man Internet webbdesign med CMS, 7,5 hp start ht Ltu, - Kompetensutveckling personal mom fritidshem (Kopt -da) start ht-l 0 Ltu Të3 i P - Univ. aparanda Kalix Overkalix Overtorneá KY- och Y-utbildning totait kv man totalt w totalt kv man totalt kv man n KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 80p, (ht 09-vt-i ) KUC 0 KY-utbildningar, VárdadministratOr (ht-09) klar vt-il Luleá 2 KY-utbildning, Elektroniktekniker, 80 p (ht-09) kiar vt-il KUC I I I Y- utbild; Behandlingsassistent socialt arbete, 80 p (ht-09-vt-i ) Komvux Kalix 20 7 Y-utbild; Behandlingsassistent socialt arbete, 80 p (ht-i 0-vt-i 2) Komvux Kalix 20 8 Y-utbild; Operator fjarr/kraftvarmeverk (ht- 0) Mar vt-i KUC I LZZ

16 . aparanda rogram Kurs KYIY Totalt Program FMTS I Totalt aparanda Kalix Kvinnor Program, Kurser, KYIY I Program, Kurser aparanda Kalix II. kaiix 7 7 I -I Overtorneâ , 36 (I) w J LQ w g SAMMANLAGT LA 200 Kalix rneâ Totalt Ky IMan Totalt Ky Man Ky j x KY- & Y-ut o[ 0 0 oth 6! Man Kvinnor 4

17 Bilaga 2 Ekonomisk rapport per 030 Ogskoleforbundet Ostra Norrbotten Projekt 5302 Medlemskommuner periodiserat Ovriga intäkter Intäkter BUDGET eir Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Revisionskonsulter Ovriga konsulter Annons, rekiam, trycksaker Resekostnader yra, leasing Tfn, mtrl,porto,repr mm Summa kostnader Periodens resultat 5 023

( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun

( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun Beslutande Under- Justeringens ST NORRBOTTEN Dire kt ion smote Robert Forsberg Kalix konunun Dnr Overkalix ki 93 23 3 -- 28 7 Stonfrodesdcrn MMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET KommunstYreSefl QMMUN

Läs mer

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten iip Ii VISION 211 211-1-1 HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten 211-12-31 Högskolefärbundet

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 välkommen Att bo och studera i Ådalen ska inte vara svårt. Därför ger Kramfors och Sollefteå ut en gemensam utbildningskatalog där vi visar vilket brett

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-01-20 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer