ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument Kjell Grundström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument 2011-04-06 Kjell Grundström"

Transkript

1 High Voltage Valley ATT VÄCKA INTRESSE FÖR ELKRAFTTEKNIK I LUDVIKAS SKOLOR Idédokument Kjell Grundström

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Nuläge/utgångspunkter Styrdokument och skolans uppdrag Skolor i Ludvika 5 4. Övergripande mål 6 5. Strategi 6 6. Naturvetenskap och teknik samt Entreprenörskap i skolan Naturvetenskap och teknik Entreprenörskap 8 7. Erfarenheter av samarbeten mellan skola och näringsliv ABB De frivilliga skolformerna Grundskolan TeknikerJakten Åtgärder/aktiviteter för att lyfta intresset för Elkraftteknik Att övergripande arbeta för att mötet mellan skola och näringsliv präglas av kontinuitet och långsiktighet Initiera och ta ansvar för en samordning av mötet mellan skola och näringsliv, samt stötta initiativ kring detta möte Ta initiativ till och ansvar för en samordning av mötet mellan högskola och gymnasium, respektive gymnasium och grundskola Stötta lärares kompetensutveckling i framförallt de lägre stadierna Stötta och undersöka möjligheterna för företagen att utveckla egna verksamheter för att väcka teknikintresset i grundskolan Öka företagens intresse och faktiska deltagande i information kring teknikrelaterade jobb och verksamheter, och särskilt då inom elkrafttekniksektorn, till skolor och elever Undersöka förutsättningarna, behoven och möjligheterna till lokala yrkesutbildningar, inom gymnasieskola eller efter gymnasieskola, kring Elkraftteknik Genomförande 17 Appendix 18 Exempel på insatser i skolan i samverkan med näringsliv 18 Andra initiativ 20 Kontakter mellan gymnasieskola och akademi 20 Intervjuer 24 Webbadresser och publikationer 24

3 1. Bakgrund High Voltage Valley (HVV) bildades i slutet av 2005 som ett initiativ inom det regionala utvecklingsbolaget Samarkand i samarbete med Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers, ABB och STRI. HVV verkar för att utveckla Ludvikaregionens världsledande ställning inom elkraftteknik och stärka utflödet av innovationer. Initiativet har utvecklats på så sätt att HVV även ska bidra till regional utveckling och tillväxt. Projektet Ökad attraktionskraft kring High Voltage Valley har som övergripande syfte att stärka HVV som klusterinitiativ. Ett effektmål i projektet var att ett förslag på hur HVV ska arbeta för att lösa branschens framtida kompetensförsörjning skulle arbetas fram. I Projektplan High Voltage Valley lyfts frågan om kompetensförsörjning ytterligare och är ett av klusterinitiativets fem strategiska delprojekt. 2. Syfte Idéprogrammet har som syfte att dels utgöra ett kunskapsunderlag för HVV:s fortsatta arbete med kompetensförsörjning, dels ge förslag på hur HVV konkret ska kunna gå till väga för att i skolan, förskola till och med gymnasieskola, lyfta intresset för teknik, då speciellt elkraftteknik. 3. Nuläge/utgångspunkter 3.1 Styrdokument och skolans uppdrag Styrdokument i skolan kring ämnesområdet är framförallt Skolförordningen, Gymnasieförordningen, läroplaner och programmål för förskola och grundskola respektive de frivilliga skolformerna. Beslut om en ny läroplan för gymnasieskolan fattas den 2:a maj. Nya läroplaner kommer att gälla från och med läsåret 2011/2012 för grundskolan. I den nya läroplanen kommer teknikområdet i de tidigare stadierna 1-3 att behandlas i förhållande till vardagligt användande, men också säkerhet kring elektricitet. I årskurserna 4-6 ska inom kursplanen för fysik energins oförstörbarhet och flöde, energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället behandlas, men också elektriska kretsar och batterier. I teknikämnet ska tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter behandlas, egna konstruktioner som tillämpar principer för elektriska kopplingar samt tekniska system i hem och samhälle och dess förändring över tid.

4 Elkraftteknik berörs i årskurserna 7-9 i fysikämnet, kring energins användning och flöde, produktion, distribution och användning av el i samhället samt sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och sambanden mellan elektricitet och magnetism. Inom teknikämnet behandlas styr- och reglersystem för kraftöverföring och hur komponenter och delsystem samverkar i större system, som exempelvis produktion och distribution av elkraft. Ämnet ska också behandla konsekvenser av teknikval för samhälle och utveckling och kulturella föreställningar kring mäns och kvinnors yrkesval och teknikanvändning. Regeringen såg allvarligt på att utvärderingar indikerar att svenska elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap försämrats. Regeringen uppdrog i februari 2009 åt Statens Skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik (MNT). Detta genom att: Fördela projektmedel till skolhuvudmän för utvecklingsprojekt i grundskolan och motsvarande utbildning som syftar till att öka kvaliteten i undervisningen. Ge stöd till skolors utvecklingsarbete genom att bl.a. ta fram och tillhandahålla intresseskapande material för lärares undervisning samt sprida information och erfarenheter från tidigare projekt. Detta i samverkan med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet. Analysera och föreslå insatser om hur undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar kan stärkas, efter erfarenheter i projektet Naturvetenskap och Teknik för alla. Samråd skulle ske med Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Genomföra insatser för att underlätta övergången från gymnasieskolan till den högre utbildningen inom MNT-området. Fördela tillkommande medel till teknik- och naturvetenskapscentrum, s.k. Science Centers, för att vara en resurs för förskolor och skolor att utveckla undervisningen inom MNT. Kvalitetsutvecklingsenheten på Skolverket fick två specifika regeringsuppdrag kring utveckling av Natur- och teknikämnena. Det ena var att underlätta övergången från gymnasiet till högre utbildning. Det andra är att utveckla och stödja undervisningen i naturvetenskap och teknik i tidiga åldrar. Till skolans uppdrag hör också det entreprenöriella lärandet och kunskap om den egna hembygdens arbetsmarknad och arbetslivets förändringar. Läroplanerna för grundskolan, Lgr 11, betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter fram entreprenörskap dels som en uppgift för hela gymnasieskolan, dels som en möjlighet för elever att fördjupa sig i entreprenörskap inom samtliga program, men särskilt uttryckt i vissa program.

5 3.2 Skolor i Ludvika Ludvika kommun har idag 17 grundskolor som under 2010/2011 har 2617 elever inskrivna i årskurs F- 9, samt 2 grundsärskolor med 33 elever. Smedjebackens kommun har 330 elever, från F-6, varav 80 går i årskurs 5-6. Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunförbund mellan Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. VBU anordnar utbildning inom tolv av de nationella gymnasieprogrammen, samt ett specialutformat program och de individuella programmen. Bland programmen finns Elprogrammet i Grängesberg samt Industriprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, alla i Ludvika. I år går totalt 315 elever något av dessa program. Den 30 maj 2008 blev VBU:s Teknikprogram och Industriprogram certifierade som Teknikcollege. I februari 2010 blev även Elprogrammets automationsinriktning certifierat. Konceptet Teknikcollege ägs av Industrikommitéen. På VBU i Ludvika erbjuds följande inriktningar på det Industritekniska programmet: 1. Montering 2. Skärande 3. Svets På Teknikprogrammet erbjuds inriktningarna: 1. CNC 2. Ingenjör 3. Nätverk 4. Svets 5. Web-design. ABB Industrigymnasium, ett frigymnasium som i Ludvika startades 1995 med ABB som huvudman, är även det certifierat som Teknikcollege. I och med ABB:s fokusering på kärnverksamheterna bildade personalen att aktiebolag 2002 och tog över ägandet. Bland principerna för verksamheten finns att ingen utdelning ges till aktieägarna, utan att överskott går tillbaka till utbildningen, som buffert eller investeringar. Industrigymnasiet som fram till i år erbjudit två industriprogram, elkraftsystem och industriell IT, kommer från och med hösten att erbjuda ett program, Teknikprogram med inriktning produktionsteknik. Programmet kommer inte att ha riksintag, som de tidigare programmen. De båda gymnasierna har idag etablerade samarbeten med regionens företag, främst genom praktik och företagens deltagande i styrgrupp för Teknikcollege samt programråd.

6 4. Övergripande mål Med skolans och projektets förutsättningar som grund ska HVV verka för att: Eleverna upplever att mötet med teknik i skolan och i lokalsamhället är spännande och intresseväckande. Elever i högstadieskola och gymnasium får god inblick i och kunskap om tekniska företags faktiska arbetsinnehåll och arbetsvillkor. Öka lärares kompetens kring teknikämnet i skolan i allmänhet och kring elkraftteknik i synnerhet. Information kring de tekniska yrkena i skolan blir rättvisande och effektiv. Möjligheterna till lokal och regional teknikutbildning, i de frivilliga skolformerna och högskoleutbildning, motsvarar företagens behov. Hitta modeller för att föra ut kunskap kring elkraftteknik till de lägre stadierna. Stärka det entreprenöriella lärandet i grundskola och gymnasieskola. 5. Strategi HVV:s resurser och styrka i förhållandet till skolan återfinns framförallt i nätverket samt i kopplingen mellan näringsliv och akademi. I arbetet för att nå målen måste självklart skolans behov och förutsättningar vara styrande. Behoven och utformningen av samverkan mellan skola och näringsliv ser olika ut beroende på skolornas inriktning, elevernas ålder och även närsamhällets struktur. Skolan har ett uppdrag att samverka med det omgivande samhället, men resurserna för detta samverkansarbete är begränsade. I denna samverkan kan HVV spela en roll. För de yngre stadierna har framförallt behovet av en allmän utveckling av natur- och teknikämnena, men också kompetensutveckling av lärare betonats på nationell nivå. Elkraftteknik ges inte större utrymme i kursplanerna förrän i mellan- och högstadiet. För de lägre stadierna kan elkraftteknik snarare vara en del av SO-ämnets närmiljöstudier. Ett generellt teknik- och naturvetenskapsintresse finns ofta hos eleverna. Det handlar då om intresse för spektakulära händelser i omvärlden. Här kan HVV ha en roll för att hjälpa lärare, som sällan har en naturvetenskaplig grundutbildning, att hitta intressanta metoder för att förmedla kunskap i samverkan med gymnasieskola och företag. För de äldre stadierna i grundskolan kan framförallt HVV ha en roll i att hitta former för presentation av modernt teknikföretagande, men också i att arbeta för kontinuerliga, positiva och enkla kontakter mellan skola och näringsliv. När det gäller de frivilliga skolformerna, som redan idag naturligt har kontakter med företagen i regionen, kan HVV ha en roll i fördjupningen och samordningen av dessa. Det finns också ett behov i utvecklingen av kontakter mellan högskola/universitet och gymnasium samt i samverkan kring information till lägre stadier.

7 6. Naturvetenskap och teknik samt Entreprenörskap i skolan 6.1 Naturvetenskap och teknik I Skolverkets rapporter Fysik utan dragningskraft och Fler som kan konstateras att många högstadieelever uppfattar undervisningen i NO-ämnena som tråkig. Undervisningen styrs i hög grad av läromedel istället för kursplanens mål och elevernas intresse. Den får därmed dåligt koppling till verkligheten och riskerar att bli ointressant. Som ett sätt att möta dessa problem beskrivs STSmetoden. I STS-metoden används bl.a. resurser i närmiljön för att hitta information som kan ge lösning på olika problem, undervisning kan ske utanför klassrummet, eleverna ska aktivt söka information. Metoden fokuserar på framtiden, elevernas egen och vetenskapens roll i samhället och strävar efter att lösa uppgifter/problem som eleverna identifierar, men också på yrkesmässiga möjligheter, speciellt relaterat till naturvetenskap och teknologi som eleverna vill ägna sig åt. Britt Lindhal, Högskolan Kristianstad, konstaterar i ett av rapporternas kapitel att kampanjer där budskapet grundar sig på att naturvetenskap och teknik ger bra lön och är viktigt för samhället misslyckas. Idag fostrar vi våra barn till självförverkligande. Elever väljer vad som upplevs som roligt och intressant ur deras perspektiv. Hennes slutsats är undervisningen måste förändras så att ämnena blir intressanta. Eleverna i grundskolans tidiga år vill gärna ha spektakulär naturorientering. Åska, regnbågar, stormar, jordskalv, vulkaner, dinosaurier är intressanta, liksom liv utanför jorden och djurs beteende. I femman känner sig eleverna som duktigast, men intresset för orienteringsämnena där naturvetenskap har ingått hör till det svalaste. Man ser en viss rädsla för fysik och kemi - det är svårt! I högstadiet upplever många av eleverna att de inte kan och önskar att de fått lära sig de begrepp man använder tidigare. Laborationerna upplevs som det mest intressanta och spännande, men få förstår vad det är dessa går ut på. Undervisningen beskrivs som auktoritär, med föreläsningar, laborationer och litet utrymme för diskussion. Jämfört med naturorienteringen upplevs samhällsorienterande ämnen som intressantare, framförallt för att de berör eleverna mer. Britt Lindahl skriver att lärarens kunskaper och förståelse är utomordentligt viktigt om man ska nå intresse för naturvetenskap tidigt. Ännu viktigare är den ämnesdidaktiska kompetensen. Man måste kunna bygga kunskaper med utgångspunkt från elevernas nyfikenhet och vardag och kunna engagera eleverna i begreppsliga diskussioner kring naturvetenskap och teknik.

8 Skolverket gav Russell Tytler, professor i naturvetenskapens didaktik vid Deakin University i Australien, i uppdrag att sammanfatta na-didaktisk forskning för tidigare skolår och ge förslag på hur man kan stödja och utveckla undervisningen. Rapporten diskuterar vad som avgör elevernas intresse och studieval samt ger förslag på hur undervisningen ska bedrivas och vilket stöd lärarna behöver. Den identifierar läraren som den viktigaste faktorn för elevernas val, hans eller hennes engagemang, ämneskunskaper och sätt att undervisa och dennes behov av stöd för den egna verksamheten, olika nätverk och s.k. critical friends i form av exempelvis följande resurser: 1. Lärarna får tid för att delta i kompetensutvecklingen. 2. Det finns en lärare på varje skola som leder utvecklingen och hjälper sina kollegor. 3. Critical friends - till exempel lärarutbildare som kan stödja utvecklingen på skolan 4. Material som stödjer förändringen i form av diskussionsunderlag 5. Undervisningsmaterial för att exemplifiera god undervisning i form av tema, materiallådor, bedömningsmateriel och hänvisningar till internet. 6. Materiel för lärarutbildningen utifrån samma principer. 6.2 Entreprenörskap Entreprenörskap i skolan handlar dels om ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet, dels om kunskap i och om företagande. Till det entreprenöriella lärandet hör samarbete med omvärlden, en verklighetsanknytning och en samverkan med arbetslivet. Läroplanen föreskriver att: Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Eleverna ska också ha inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och kulturliv. I årskurserna 1-3 innebär detta att eleverna ska känna till yrken och verksamheter i närområdet. I årskurs 7-9 ska eleverna, enligt kursplanen i samhällskunskap, känna till arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Eleverna ska ha kunskap om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle samt några orsaker till individens val av yrke och löneskillnader. I skollagen för gymnasiet är betoningen på entreprenörskap stark och ska genomsyra hela gymnasieskolan. Entreprenörskap ska som eget ämne finnas i alla program. Skolverket har i uppdrag att stimulera entreprenörskap i skolan på alla nivåer. Konkret innebär det att främja skolors arbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling och underlätta erfarenhetsutbyten.

9 7. Erfarenheter av samarbeten mellan skola och näringsliv 7.1 ABB ABB har som tidigare ägare till ABB Industrigymnasium och med personal i styrgrupp och programråd för Ludvikas Teknikcollege lång erfarenhet av samverkan med skola. Trots detta ser man att mycket kan förbättras. ABB har generellt haft lätt för att rekrytera, men är fortfarande relativt produktionstungt. Ludvika står fortfarande bakom det tunga tänket i sina produkter. Produktion kring lägre spänning och med behov av lägre teknisk kompetens har man dock flyttat till länder där kostnaderna är mindre. ABB har i princip ett kontinuerligt behov av kompetenta medarbetare, främst inom teknik (konstruktion, utveckling), men också inom produktionsteknik, marknad och sälj, samt projektledning. Just för tillfället behöver företaget konstruktörer, maskin- och el, samt provare till produktion och med kravet 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Generellt är det främst bland civilingenjörer och högskoleingenjörer rekryteringsbehovet finns, men också i viss mån bland gymnasieingenjörer. ABB har ett ständigt behov av säljare, med en bakgrund som civilingenjör, högskoleingenjör och gymnasieingenjör. Även på tjänstemannasidan rekryterar ABB mest civilingenjörer och högskoleingenjörer. Den geografiska spridningen på rekryteringen är stor, världsomspännande när det gäller de högre kompetenserna. Gymnasieingenjörer rekryteras dock framförallt lokalt. Företaget har i högre utsträckning haft kontakt med gymnasieskolorna än de lägre stadierna. Ett samverkansinitiativ är emellertid att man inlett diskussioner med kommunens SYO-konsulenter kring former för hur företaget ska kunna komma ut och presentera sin verksamhet i skolorna. De flesta av företagets tekniker/ingenjörer kan tänkas vara positiva till en sådan insats. ABB har också öppnat upp sin verksamhet för skolan genom att ta emot praktikanter och erbjuda praktikjobb. I år garanteras alla i årskurs 1 på de tekniska utbildningarna sommarjobb. ABB anser att för en god utveckling av samverkan är kontinuitet och långsiktighet viktigt. Det här innebär att företagen måste in tidigare i de lägre stadierna. Företagen och skolorna måste ha ett bra system för att mottagande, i de fall företagen och skolorna gemensamt lyckas attrahera till de tekniska utbildningarna. För att lyckas med ett koncept kring skolengagemang ser man att utvecklingen av ett engagemang i de lägre stadierna är primärt. För de konkreta insatserna måste en arbetsfördelning till och till denna krävs en samordning/samordnare. ABB är öppet för de flesta initiativ, även som punktinsatser t.ex. tävlingar och annat, men det är också en prioriterings- och resursfråga.

10 Fortsättningen måste man också tänka på. En tänkbar väg är en fördjupning i form av högskoleingenjör med specialisering mot elkraft, kanske på Högskolan Dalarna. Den första, specifika eftergymnasiala utbildningen i elkraftteknik, Elkraftingenjör produktion, distribution och miljö, är nyligen inrättad inom Yrkeshögskolan i Arboga. Yrkeshögskoleingenjör skulle också kunna vara en tänkbar väg för en mer lokal vidareutbildning efter gymnasieskolan. 7.2 De frivilliga skolformerna I Ludvika erbjuds teknikinriktade utbildningar dels inom frigymnasiet ABB industrigymnasium, dels inom VBU:s Industritekniska program och Teknikprogram. Båda skolorna har certifieringen Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsbeteckning. I kriterierna för Teknikcollege är samverkan med näringslivet centralt. Till kriterierna för att kvalificera sig för beteckningen hör att programmen ska ha: Tydlig profil kopplat till de regionala, tekniskt inriktade företagens behov. Samverkan med utbildningsanordnare och företag med regionala och lokala styrgrupper där företagen är i majoritet. Den regionala styrgruppen är ansvarig för kvalitetssäkring kring arbetsprocess, utbildningens kvalitet och utveckling. Programmen präglas av lagarbete och ämnesintegration. I programmen ska erbjudas arbetsplatsförlagt lärande under god handledning. För Arvo Sarenbrant, rektor på Högbergsskolan och ansvarig för VBU:s Teknikcollege, är det arbetsplatsförlagda lärandet väsentligt. Det finns flera anledningar till detta. En av de viktigaste är att skolan inte kan hålla sina maskiner, sitt material och sina metoder på samma förnyelsenivå som företagen. Ett villkor för att teknikutbildningarna ska få ett vettigt innehåll är därför att eleverna kommer ut och arbetar i företagen. För att utbildningssituationen ska bli så verklighetsnära som möjligt arbetar man i VBU:s utbildningar bland annat med basgrupper som får specifika uppdrag, med krav på industriliknande dokumentation och med en exakt tidsplan. Den primära metoden för att optimera utbildningarna är att låta eleverna möta ingenjörer och deras arbete ute i verkligheten. Arvo ser följande möjligheter för näringslivet att ytterligare stärka de tekniska gymnasieutbildningarna: En spegelgrupp ute i industrin, med respons till eleverna från riktiga ingenjörer. Det är viktigt att engagemanget från Teknikcolleges styrgrupper implementeras på produktionsnivå att produktionschefer inom teknikföretagen ser fördelarna/nödvändigheten i kontakterna och legitimerar dessa både uppåt och nedåt. Framtidens jobb finns inom Teknikcollegekonceptet. Teknikföretagen måste samverka med skolorna i information och marknadsföring till ungdomar bland annat genom deltagande i öppet hus och på mässor. Det finns exempel där sådant deltagande visat sig ha god effekt på ansökningar till teknikutbildningarna

11 Använd ingenjörer/personal från företag i presentation av dels verksamheterna, dels det egna arbetet. Ett exempel är ABB:s Traineeingenjörer som verkligen genomfört bra presentationer. Teknikcollege är ett tydligt samarbetsprojekt, vilket ska framgå för alla led i näringslivet. Lärarnas pedagogiska utveckling handlar egentligen om att förmedla relativt enkla grepp och metoder, men också om interna grupprocesser. VBU arbetar med tvärgrupper inom pedagogiken. Torbjörn Gustafsson, platsansvarig på ABB Industrigymnasium, berättar att gymnasiet från hösten 2011 kommer att erbjuda ett program: Teknikprogram med produktionsinriktning. Det här är en förändring som grundats på diskussioner med ABB. Även tidigare kunde eleverna i båda programmen läsa ett utökat program och har i stor utsträckning också gjort det. För ABB Industrigymnasium innebär förändringen också att elevpengen minskar, då man går från industriprogram till teknikprogram. Det innebär att gymnasiet inte längre kommer att ha riksintag. I viss grad kommer kurserna kring elkraft minska, framför allt kring högspänning, där man haft ett bra och utvecklat koncept. Kursplanerna är inte riktigt klara. Det kan vara möjligt att få in området i andra kurser. Entreprenörskap i skolan finns i programmet representerat i kurser kring småföretagande, Företagsekonomi samt Organisation och företagande. För de som läser fjärde året ägnas en del av detta åt Entreprenörskap och företagande. Kring entreprenöriellt lärande i allmänhet ser man nog att skolans form som företag, dessutom med personal som ägare, gör att detta kommer naturligt. Idag samarbetar gymnasiet med företagen kring studiepraktik och prao, men också i presentationer av gymnasiet för niondeklasserna. I programrådet finns flera av de lokala företagen. Tidigare har industrigymnasiet också arbetat med mentorskap från företagen. Tyvärr har den här formen av samverkan ebbat ut, men är värt att återuppliva. Det är värdefullt med de kontakter eleverna etablerar under sina praktiker. Ofta kvarstår det under skoltiden. Tillsammans med VBU ger Industrigymnasiet handledarutbildning. Stöd från HVV med samordning och uppföljning skulle just för mentors- och handledarkontakterna vara positivt. De kontakter man haft med högskolan nyligen har varit en resa till Ångströmslaboratoriet i Uppsala, tillsammans med VBU och deras elever samt att gymnasiet deltagit på Sefströms Materialdagar. Man har också besök av tidigare elever som nu går på universitet eller högskola och berättar innehåll och vad högskolestudier innebär. Det har funnits möjligheter för eleverna att läsa kurser på Chalmers och KTH. Båda gymnasierna inser att ett inslag av konkurrens finns i deras relation, men uppfattar den inte som alltför störande.

12 Industrigymnasiet skulle gärna se ett utvecklat samarbete med Grundskolorna. Det finns konkreta arbetsmodeller, t.ex. Linköpings Mattecentrum, som skulle kunna fungera bra. En idé vore etablerandet av ett Teknikcentrum med uppgifter som fortbildning av lärare och för utbyte och möten mellan gymnasium och företag. Lokaler skulle lämpligen kunna utgöras av en sal på Samarkand. Om finansiering kan ordnas ser Industrigymnasiet inte problem med att hitta lämpliga personer för att hålla i verksamheten. Ludvikas skolor har börjat arbeta med skolutvecklingsmodellen Natur och Teknik för Alla, (NTA) vilken ett antal skolhuvudmän driver som en ekonomisk förening. I programmet ingår 16 lådor med material. Kring NTA:s teknikmaterial konstaterar Torbjörn att någon konkret måste ha ansvaret för materialet. Lådorna är relativt dyra och måste hållas kompletta. Konkreta förslag till initiativ från HVV är kort ett Teknikcentrum, med HVV som spindel i nätet. HVV har inte minst kunskaper kring vilka teknikområden som är aktuella och skulle kunna samordna insatser för finansiering. 7.3 Grundskolan Jonas Fors, rektor på Kyrkskolan, årskurserna 7-9, säger att det i skolan alltid finns ett intresse att kunna samverka med näringslivet. Man har glädje av att komma ut på besök på företag och även av att få inspiration och tips till laborationer. Ett konkret marknadsförings - projekt i VBU:s regi har varit Teknik för tjejer, en speciell tekniksatsning för flickor i åttonde klass. Jonas konstaterar att i den marknadsföring som sker från gymnasierna till grundskolan dominerar datorer och deras användningsområden. Han skulle vilja att man lyfte fysik- och matematikinnehållet i de tekniska och naturvetenskapliga kurserna. Här kan HVV också ha en samordningsroll i förhållande till företagen och presentationer från deras sida. Han konstaterar att företagen i förhållandevis liten utsträckning marknadsfört sin verksamhet mot grundskolan. Det finns behov av någon som kan äga frågan om en röd tråd i teknikundervisningen för hela skolan. Ett annat behov är att utse ansvarig för samarrangemang med företagen. Ett konkret exempel på detta är ett erbjudande från den lokala intresseföreningen för teknikundervisning om föreläsning av företagens teknikingenjörer kring laborationer och exempel på hur man kan arbeta. Det här riskerar att falla emellan eftersom enskilda lärare ska samordna, samtidigt som de alltid har som yttersta ansvar att prioritera de dagliga händelserna och frågorna.

13 7.4 TeknikerJakten TeknikerJakten i Dalarna är ett samarbetsprojekt mellan Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, Falun/Borlänge kommuner och Högskolan Dalarna med syftet att öka intresset för naturvetenskapliga och teknikorienterade utbildningar. Medel fördelas till projekt som stödjer aktiviteter som stimulerar elevers intresse för ämnesområdena, utvecklar lärandet i dessa eller utvecklar konkret marknadsföring för att öka antalet sökande till tekniska/naturvetenskapliga gymnasieprogram. TeknikerJaktens tidigare projektledare Per Ohlén anser att den hittills mest framgångsrika aktiviteten under hans tid var NTA-konceptet, som genom projektet etablerades i Falun och Borlänges skolor. Detta främst eftersom konceptet går in i den löpande verksamheten. Det kräver fortbildning av lärare samt att en NTA-samordnare utses. I materialet idag finns 16 olika teman avsett för stadier förskola till gymnasieskola. Materialet kan anpassas efter klass, inriktning och behov. Det går att arbeta på olika sätt med materialet kontinuerligt, som temavecka eller temadagar. Han konstaterar att initialkostnaden för konceptet är hög, men också att man sedan har tillgång till materialet i hela skolorganisationen och därmed kan låna av varandra. Allmänt är det bättre ju tidigare man sätter in materialet eftersom det löper genom stadierna. En återkommande fråga från lärarna är hur man ska hinna med kursplanen, ofta i form av lärobokens uppläggning. Arbetssättet i NTA innebär att man ska kunna fokusera på kursplanens mål istället, man måste kunna plocka bort från läroboken sådant som kan läras in på annat sätt. Det här är ofta unga lärare ofta fostrade i, men kan vara svårare för lärare som lärt sig annat angreppssätt. För framgång i arbetssättet är det primärt att få med sig hela arbetslag initialt. Under föregående projektperiod kunde ansökningar lämnas in löpande. En förändring inför den nya perioden är att man infört två behandlingsomgångar per år. Detta kan innebära en svårighet för skolfolk. De är inte vana att skriva ansökningar och behöver hjälp och stöttning i detta. Ofta är det så att lärarna kommer på ett direkt behov kring material eller en idé- för sin egen verksamhets räkning. Problemet är ofta att det är lite svårt för den enskilda läraren att sätta in sitt projekt i ett större sammanhang och i en kontext där idéerna lever kvar och vidare. TeknikerJakten började samarbeta med företag ungefär då Per Ohlén slutade som projektledare. Samarbetet gällde sponsring av NTA-lådorna. Det upplevdes som en konkret sak och en neutral arena för företagen att hänga med på. Framförallt upplevde och ville företagen att kontakterna med skolan ska vara en del av ett större sammanhang, inte bara ett studiebesök eller en utflykt för eleverna. Ett NTA-tema är magneter och motorer, det kan kanske finnas möjligheter av att utveckla elektriska varianter. För arbeta mot företag är det nödvändigt att få till en neutral spelplan. I styrgruppen för Teknikcollege, som Per också har erfarenhet av, tog skolfrågor som schemaläggning och skolplan fokus från samverkansfrågor. Det här var frågor som företag varken kunde eller vill engagera sig i och det innebar att intresset för företag att delta i gruppen snabbt dalade.

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Nyfiken på naturvetenskap

Nyfiken på naturvetenskap Rapport 2009:1 Nyfiken på naturvetenskap och teknik en kartläggning av initiativ som syftar till att öka barns och ungdomars intresse för ämnena Nyfiken på naturvetenskap och teknik 1 Förord Att barn

Läs mer

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59

6 Bilaga. Vad möter de unga? 59 Vad möter de unga? 59 6 Bilaga Översikt över olika nationella aktörer/koncept/organisationer som stimulerar till entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola/arbetsliv i utbildningssystemet

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Teknikcollege Hofors

Teknikcollege Hofors Till Regional styrgrupp Teknikcollege Gästrikland Reviderad ansökan 3 september 2012 Teknikcollege Hofors Industriskolan 1 Inledning Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Att arbeta med. entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. från förskola till vuxenutbildning

Att arbeta med. entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. från förskola till vuxenutbildning Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning Författare: - Bibbi Lodmark. Pedagog och projektledare, Söderhamns kommun - Bengt Söderhäll, adjunkt, Högskolan

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer