Baedekers triumf och inhemska rivaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baedekers triumf och inhemska rivaler"

Transkript

1 Baedekers triumf och inhemska rivaler Med medelklassens tilltagande välstånd och resande i Europa efter 1800-talets mitt hade resehandböcker och lokala guider börjat bli en riktigt lönsam del av bokmarknaden. Förutom många små och stora förläggares sporadiska nedslag i genren investerade allt fler förlag i en systematisk utgivning av ett växande antal guidetitlar till populära och nya resmål. I kölvattnet på de redan stora guideserierna skedde under 1800-talets andra hälft och i talets början närmast oräkneliga försök att skapa nya guideserier runt om i Europa, många särskilt anpassade till färdsätt (tåg, till fots, cykel, bil) eller särskilda områden och intressen (badorter, konststäder, natur och geologi, bergstrakter), allt för att exploatera och nå spirande eller oupptäckta delar av marknaden. Guideboken hade i högsta grad nu också blivit produkt och vara och inte bara följden av entusiasters önskan att täcka icke tillgodosedda behov, stimulera utvecklingen av egna intresseområden eller vinna egen tillfredsställelse (ungefär som många av dem som helt oberoende av efterfrågan skrev en bok om sina resor). Konkurrensen mellan alltfler titlar till ungefär samma resmål medförde ökade krav på förbättringar, utvidgade turer och målpunkter, tätare uppdatering. Guiderna fick mer och mer karaktären av färskvara i de resandes ögon, och länge medförde utbytet av någon enstaka uppgift kunde medförde omständliga sättningsarbeten. I sin detaljrika och samtidigt mångsidigt orienterade bok The English Guide Book c från 1974 berättar John Vaughan om hur t.ex. valet att kringgå detta arbete med hjälp av den nya kopieringstekniken stereotyping på 1820-talet ledde till att guiden The Original Picture of London p.g.a. successivt sämre kvalitet, slutligen överflyglades av sina konkurrenter och lades ner (s. 100). Särskilt populärt och respektingivande var det givetvis inte heller att som i Süd-Tirol och Kärnten (Amthors Alpenführer 1910) inleda nytrycket av en guide med tio sidor rättelser, att utelämna tryckår (vanligt hos engelska guider) eller att helt enkelt skrapa bort det angivna utgivningsåret, vilket wienförlaget Hartleben någon gång uppenbarligen gjort (Öhlberger 1983, se nedan). För de förlag som satsat på större, kontinuerligt växande serier blev uppdateringen och effektiviseringen av produktionen därför allt viktigare, såväl den redaktionella insamlings-, författar- och redaktionella fasen som den tekniska framställningen. Förlagen tvingades till viktiga avvägningar mellan å ena sidan systematik och rationalitet i det egna arbetet och å det andra nyskapande grepp och inslag som både kunde locka läsarna och underlätta för dem att hitta rätt, t.ex. med hjälp av kartor och illustrationer, innehållets disposition, den grafiska

2 framställningen och textens artikulering och differentiering genom olika indelningar, uppräkningar, delrubriker, indrag och inte minst olika typsnitt, grader, kursiveringar, fetstil och t.ex. en stjärna eller asterix som kvalitetsmarkör vid hotell och sevärdheter. Den sistnämnda blev känd som Baedeker-stjärnan sedan Baedeker kopierade den från Murray 1844 och ibland även dubblerade den (Baumgarten 1987 s. 385), en praxis som även återkom hos andra förlag, t.ex. franska Michelin. Oavsett de många valmöjligheterna till markeringar kunde emellertid alla ta hjälp av den revolutionerande tekniska utveckling som på 1800-talet skedde inom bok- och tryckeribranschens praktiskt taget alla områden: kart- och bildåtergivning (litografin, xylografin, fotot), övergången från lump till papper, kemiska tryckfärger, förstoring och förminskning, överföring mellan olika trycktekniker, maskinell tryckning, bättre bindning, mm. Sammanfattningsvis kan vi beskriva det hela som en tilltagande mekanisering och industrialisering med vars hjälp varje förläggare kunde ge sina guider och serier något eget kännetecken (format, färg, typograf) och ett varumärke, vanligtvis sitt eget namn, ungefär som företagen inom den senare framväxande bilindustrin. Undantag förekom givetvis och så småningom fick allt fler serier namn efter t.ex. färger eller träffande formuleringar (Guide Diamant, Highway and Byways. So, you are going to X, osv.). Samtidigt var och är reseguiden en egen genotyp i bokfloran, definierad av relevans och användbarhet i både fysisk och textuellt-språklig bemärkelse i förhållande till den resande turistens önskan om information och vägledning. Udda special-, alternativ- och lokalguider kunde av olika skäl välja ganska stora avvikelser från utvecklingen och en annars ganska gemensam form, men för guideserier med krav på trogna och nya användare krävdes en fortlöpande anpassning till de grundläggande kraven och den form som visat sig gångbar och kostnadseffektiv: ett hanterbart format, ett ganska samstämt innehåll utan utrymmeskrävande detaljbeskrivningar och erbjudanden för enbart specialintresserade och en disposition som på en läsares första medvetande- och nyfikenhetsnivå tydligt skilde praktisk reseinformation, övergripande historiska, kulturella och topografiska beskrivningar, ortskaraktäristik och redovisningar av enskilda byggnader och sevärdheter från varandra, och då också med hjälp av kartor och illustrationer som underlättade och ytterligare förtydligade detta. Som boktyp kom resehandboken, och vi talar då särskilt om de regionala guiderna, därför att förändras och modelleras i ungefär samma riktning och genomgå vad vi måste beskriva som en harmonisering, normering och standardisering. Denna process inleddes redan i 1800-talets början och kom att påverka större delen av utbudet från ungefär 1860-talet (att i dagens

3 antikvariat själv hitta hyllan med gamla resehandböcker tillhör därför en av de lättaste uppgifterna). Enhetligheten blev längre fram i tiden något mindre genom bl.a. de många specialguiderna för järnväg och senare bil, men är ändå påtaglig än i dag, märkligt nog kan man tycka med tanke på t.ex. internet som tillåter var och en att komponera sin egen guide (även om ingen ännu har utvecklat ett bra program för detta). Kanske kommer vi heller aldrig att acceptera att fråntas den behagliga känsla det är mentalt såväl som fysiskt och taktilt att ha så mycket vi behöver veta i den lilla kompakta bok guiderna utgör, för de trosvissa ungefär som en tillfällig bibel. En viktig skillnad mot förr, som medförde att guideboken bibehöll sin status, var naturligtvis den radikalt förbättrade bild- och karthanteringen. En del av standardiseringen av guideserierna på 1800-talet var annars i själva verket bortrationaliseringen av bilder, foton och annat än informationsmättade vyer, panoraman och givetvis kartor, något som delvis berodde på det växande utbudet av illustrerade tidskrifter, album, vykort, bildrika monografier. Till normeringsprocessen hörde också en förändring av språk och beskrivningar, där t.ex. målande landskapsbeskrivningar och långa historiska skildringar skars ner kraftigt samtidigt som språket fick en mer saklig, nästan officiell, hos de mest ambitiösa förlagen förment vetenskaplig och objektiv karaktär. Idag har resehandböckerna ett friare förhållande till detta och om bara sak- och faktainformationen är rik är invändningarna få mot både många bilder och ett mer journalistiskt och t.o.m. personligt anslag i beskrivningar, redovisningar och omdömen. Baedekers triumf Den viktigaste enskilda förebilden för resehandbokens standardisering blev tveklöst det tyska förlaget Karl Baedekers kompakta röda guider, länge i psalmboksformat med bibeltunnt papper. Själv såg förlagsgrundaren på 1830-talet, då hans guider hade en annan utformning, den samtida John Murray som ett föredöme och sägs ha tagit sina omslags röda färg (delvis från 1846) och guidernas typografi och disposition från honom, även om dennes guider var lite större för att tillåta text i två spalter. Men om någon i förorden till olika nya guider och guideserier angavs som förebild skulle det just bli Baedeker. En ny bok om Baedeker har t.ex. en bild på guider från 24 olika förlag med rött eller rödbrunt omslag och förgylld titel vilka lätt kunde förväxlas med Baedekers guider (Müller 2012 s. 45), låt vara att formatet i några fall kunde skifta avsevärt, samtidigt som det skulle vara lätt att lägga till ytterligare ett sjugotal förlagsserier med likartat utseende (rött var otvivelaktigt den dominerande färgen för resehandböcker fram till 1:a världskriget). Namnet Baedeker kom till och med att användas

4 synonymt med ordet guide i uppslagsböcker, fortfarande t.ex. i den svenska ordboken Ord för ord från 1994 (Norstedts). En summering av turistlitteratur i en skrift från det anrika förlaget Justus Perthes hade i själva verket redan 1864 rubriken Baedekeriana (Hinrichsen 1991). Några förläggare använde också namnet som uppvärderande tillskott med avsiktlig risk för förväxling, t.ex. Kiessling s Berliner Baedeker från 1876 (orsaken till att Baedeker 1878 började ge ut separata berlinguider, säges det), Svenska Baedeker n eller vägvisaren för hufvudstaden 1897, Baedeker de La République Argentine (A. B. Martinez 1907), Ryska Baedekern. Guide till Paris 1909 (P. Kopelmann, översättning från ryska), men uppenbart mer kritiskt i A Fool s Baedeker (A. Holitscher 1925) och Baedecker: Rejsen till China 1872 (anonym dansk skrift obs: stavningen) och i de tyska serierna Der Lustige Baedeker av R. Schmidt-Cabanis (red) runt 1890 och München-förlaget Pipers Was nicht im Baedeker steht från 1927 (se Special- och alternativguider ). Ännu mer nyfikna var nog många på den välkände filmteoretikern Béla Balázs Der Phantasie-Reiseführer das ist Ein Baedeker für der Seele 1925 (för själen alltså), men som mer är en filosofisk betraktelse om hur vi genom seendet förnimmer omvärlden. I åtminstone två av fallen följde stämningar från Baedeker själv. Triumfen, som fram till i dag märkligt nog bara tycks ha vuxit i antikvariatens hyllor och auktionsfirmornas kataloger, var en kombination av många faktorer, t.ex. de faktaspäckade och kartbemängda guidernas noggrannhet, kontinuiteten i företaget självt genom inskolade entusiastiska barn och barnbarn (liksom också hos Murray och Muirhead i England, Joanne i Frankrike, Appleton i USA), ett tidigt effektivt distributionssystem, många guider även utgivna på engelska och franska, mm. En av de främsta bekräftelserna på framgången var den plats Baedekers guider alltid fick på listan över referenser till många länder i den internationellt sett kanske mest använda statistiska årsboken, engelska Statesmen`s Year Book. Att Meyer, Hachette, Grieben eller andra guider än också Murray förekom så sällan kan heller inte bara ha berott på språket, eftersom det var ganska vanligt med referenser på många olika språk i den aktuella årgången (1908). Hävdar man därmed att Baedekers guider var bäst av alla är man emellertid på osäker mark, eftersom varje guides kvalitet var beroende av relationen mellan de två skapande huvudinstanserna, den redaktionella respektive författande. Med stor frihet för den senare blev guiderna i samma serie ganska olika varandra och några alltid alldeles utmärkta, som t.ex. hos Murray, Black s, Meyer, m.fl. Baedeker lät dock alltid det redaktionella arbetet avgöra, med experter anlitade för specialavsnitten, vilket borgade för en jämn ganska hög kvalitet, även om de senare liksom den övriga staben inte alltid ens nämndes i förordet. Övriga förlag angav

5 ofta författaren, och när en sådan inte förekom nästan alltid en ansvarig redaktör och den som bearbetat utgåvan. Det hela var givetvis också i högsta grad en manlig värld till ungefär talet, tycks det, dvs ungefär samtidigt som Ellen Rydelius dök upp i Sverige, Louise Faure- Favier i Frankrike (först med flygguider) och Clara E. Laughlin i USA ( So, you are going to... X ), men då med England med sin kvinnliga författartradition som det stora undantaget redan från 1700-talet Vaughan ovan ger oss uppåt ett tiotal namn, med den berömda Mariana Starke i spetsen i början av 1800-talet, alltför slarvig och ivrig att ge ut det hon skrivit i nytryck, enligt John Murray. Och i Sverige hade vi ju faktiskt efter 1800-talets mitt den flitiga Octavia Carlén, som betade av slott och kyrkor med större aptit än det Stockholm och det Göteborg hon lyckades särskilt bra med i separata guider. Säkerligen fanns det motsvarigheter i många länder. Trots att engelsmännen var dominerande bland de internationella resenärerna och turisterna fram till 1800-talets början och den tyska turismen först tog fart efter seklets mitt kom ändå valet bland de förra ganska tidigt att stå mellan Baedeker och Murray, båda med en snabbt utökad utgivning från 1840-talet och Murray med sina tvåspaltiga sidor och sitt lite större format. Det var också främst dessa två format som gällde, Baedekers hos de flesta, men Murrays ändå inte ovanligt (Black s, Guide Joanne, Appleton, Cook, Ward, Lock & Co, Chaix, Garnier Frères). Även en mindre 8:o dök upp, kanske tänkt som anpassad till damernas små handväskor, t.ex. Joannes Guide Diamant, Guide Conty, Little guides m.fl.. Ser vi Baedeker som saklig, pålitlig och lite tråkig i större portioner, en konsumtion av text som den här typen av litteratur inte i första hand var avsedd för, kan Murray, med reservation för författarfrågan ovan, hållas som snabbare till omdömen och något slarvigare med fakta. K. T. Wagner skriver t.ex. i sitt förord till Handbuch für Reisende in Dänemark, Norwegen, Schweden, Russland, Polen und Finnland 1840 att han först hade velat översätta Murrays guide från 1839 med ungefär samma resmål, men efter påbörjat arbete fann att den var ett planlöst ihopkok av några enkla resebeskrivningar och allmänna bokverk, varför han valde att skriva en egen guide istället. Hårda ord, som ändå inte speglar en bransch där man snarare var försiktig med riktad personkritik i vilken guide fanns det inte brister som alltid någon kunde se som katastrofala (de flesta guider sökte också uttryckligen rättelser hos sina läsare, även om det då mer förväntades handla om aktualiteter, t.ex. nerlagda hotell och urusla menyer). Mest inskränkte man sig till lovord om de egna verken: den första heltäckande, enda utförliga, osv. Men allvarlig kritik hade givetvis alltid fog för sig, som av Murray`s första schweizguide 1838, där fördomarna vad gällde befolkningen i bergsbyarna var närmast

6 häpnadsväckande. Och ovan nämnde Wagner tycks ha varit att lita på. Hans sextio tättskrivna och väldisponerade sidor om Sverige matchade i kvalitet t.ex. lätt Cooks tur genom landet femtio år senare. För både Baedeker och Murray dök det på hemmaplan också tidigt upp konkurrenter med ambitionen att delvis täcka in ungefär samma resmål i egna guideserier, om än inte alltid i lika tjocka och dyra volymer, i Tyskland främst Meyer, Grieben och Woerl, och som tyskspråkigt förlag även Hartleben i Wien och andra (se nedan). Dyrast var Baedeker som 1926 varierade mellan 4-5 Riksmark för guider till delstater och upp till 7-8 Mark för t.ex. delar av Frankrike och väl över 10 Mark för de tjocka guiderna eller de i mindre upplagor som Medelhavet, Storbritannien, m.fl. Meyer låg ett par mark lägre och Hartleben var något dyrare. De flesta Griebenguider kostade 1 till högst 2 RM och Woerls guider under 1 Rm, ibland bara 50 pfennig, och båda var exempel på hur turismen omfattade allt bredare befolkningsskikt, särskilt för resor inom de egna länderna. I England handlade det om Black s, Cook s, Bradshaw, Nelson & Son s Hand-books for Tourists, MacMillan, Thourough Guides, Ward, Lock & Co från 1896 och senare Muirhead s. I t.ex. Frankrike, det tredje landet med en stor produktion av reseguider, kom däremot förlaget Hachette att överta L. Maisons guider från seklets mitt (bl.a. Guide Richard) och ungefär samtidigt etablera samarbete med den senares flitige guideförfattare, historikern och geografen Adolphe Joanne. Därmed skapade förlaget sig en dominerande position vid sidan om några till en början ganska ansenliga serier som Guide Conty, Guide Garnier Frères och Guide Chaix, den senare nerlagd före 1900 (se Franska guider Hachette tar kommandot ). Med Guides-Joanne och Collection Guide- Joanne och senare framför allt serienamnet Les Guides Bleus skapade förlaget ett lika starkt varumärke inom det franska språkområdet som Baedeker och delvis Murray hade gjort internationellt. Den enda franska motsvarigheten blev Michelin (start 1900), före 2:a världskriget dock egentligen aldrig ett reellt hot p.g.a. ett helt annorlunda upplägg med bilturismen i fokus. Meyers Reisebücher Meyer hade sitt ursprung i det väletablerade Bibliographisches Lithografisches Institut i Leipzig som vunnit stor respekt genom utgivning av uppslagsverk, lexikon och vetenskaplig litteratur, t.ex. Meyer s Universum Den systematiska utgivningen av guider inleddes 1862 under varumärket Meyers Reisebücher. Serien var den som tydligast skulle komma att framstå som en direkt konkurrent till Baedeker, med delvis samma resmål (också utanför

7 Tyskland) och samma kvalitet, omfång och format (dock brun inbindning och till en början ett större murray-format ), men med tyska som i stort sett genomgående språk och sammantaget något färre titlar. Ibland varierades de senare och fick t.ex. som separta serier heta Der Hochturist (i 9 volymer), Deutsche Alpen (i 3 volymer) eller kort och gott Balkanstaaten eller Weserland, allt ofta till skillnad från Baedekers angivelser av vilka länder och områden det handlade om. Den långvariga utgivningen kom senare även att innehålla en del okonventionella guider som t.ex. Weltreise och en flygguide, Luftreisebuch, Mittel-Europa Som flera av de mer påkostade guideserierna (Joanne, Black, Murray) lyfte Meyer också fram de enskilda författarna. H. von Berlepsch, förlagets förste redaktör, kom själv stå för den första guiden, då om Schweiz, som han anonymt behandlat i en tidigare publicerad guide, Weber s Illustrierter Alpenführer Efter tio år lämnade han förlaget för att i både guider och topografisk litteratur skriva om Alplandet på andra förlag, något som gjorde honom till en av de mer namnkunniga vid sidan om Ebel, Tschudi och några till när det gällde detta så flitigt omskrivna och välbesökta turistland. För förlagets första Skandinavienguide 1879, Norwegen, Schweden und Dänemark, och de många guider som från 1874 föregick den, engagerades Yngvar Nielsen, Norska Turistföreningens blivande president och identisk med författaren till den länge enda permanent uppdaterade och genomarbetade resehandboken om Norge. För italienguiderna var författaren under lång tid Th. Gsell-Fells, som liksom Baedeker delade upp Italien i tre delar, två av dem i sin tur i ytterligare två välmatade delar Att resultatet t.ex. var avsevärt mer inträngande stadsbeskrivningar än i de flesta andra förlagens guider, kan man i flera fall konstatera. I avsnittet om Neapel (Unter-Italien, 1877, Band I) får vi t.ex. hos Gsell-Fells istället för många guiders omständliga topografiska och topologiska bestämningar av stadens läge och alldeles för långa historiebeskrivningar en karaktäristik som rör det mesta av stadens former från gatunät, olika gatu- och byggnadstyper till byggmaterial, balkonger, prång och markiser samt hur allt detta tas i bruk och besittning av befolkningen med hänsyn till dess vanor och seder, dess bosättningar i staden efter yrke och klass, m.m. Troligen handlade detta inte bara om utrymme i boken, för trots många andra fördelar levererade Baedeker i jämförelse med Gsell-Fels mest ett Neapel i form av en redaktionellt avslipad och sorterad textmassa, där läsaren snabbt lotsades till huvudgatorna för några meningar om dem innan enskilda byggnader och parker började betas av en efter en. Vi kan också jämföra med L. V. Bertarellis senare berömda kompakta italienguider med de underbara kartorna och fundera över meningen med den typ av skriftliga vägvisningar och

8 uppräkningar av angivna byggnader till höger och vänster som dominerade den allmänna stadsbeskrivningen i avsnittet om Neapel i den franska översättningen av originalguiden på italienska (Les Guides Bleus, L`Italie 1927, s. 438). Sen länge väl etablerad tycks dock Meyer indirekt ha tvingats ändra sin utgivning efter nazismens maktövertagande och alla oklarheter om händelsen får en utomstående gärna att ana ett diskret ingripande från nazisterna, som uppenbarligen valde Baedeker för sina tänkta och önskade projekt av guidekaraktär. I Meyers lilla bio- och bibliografi av baedekerförlagets biografiförfattare Alex Hinrichsen (i Hauenstein, W. Wegweiser durch Meyer`s Reiseführer 1993) finns nämligen bara påminnelsen om en oförklarlig överenskommelse mellan Baedeker och Meyer 1935, som inskränkte den senares utgivning till områden den förre inte täckte eller avsåg att täcka och därmed helt enkelt gav Baedeker viss kontroll över Meyers utgivning, som nu heller inte kunde upprätthållas. Det hela förblev desto märkligare då varken de mycket produktiva förlagen Griebens eller Woerls verksamhet tycks ha påverkats, båda förvisso med en något annorlunda inriktning. Däremot kom Baedeker otvivelaktigt att gå nazisternas ärenden. Att ett par av förlagets guider över Deutsches Reich i 1930-talets slut hade hakkors eller ett Hitlercitat på försätts- eller titelblad, behöver kanske inte tynga ett eftermäle alltför mycket. En betydande del av den tyska företagsvärlden utan explicita nazisympatier tycks ju inte ha gjort något för att undvika sådana tids- och rikssymboliska tecken. Men det okommenterade införlivandet av nazisternas egna symbolhändelser, martyrer och rasistiska ståndpunkter i vissa textavsnitt är komprometterande nog för Baedeker, och än mer förlagets guider till ockuperade områden, t.ex. Elsass 1944 och inte minst förlagets guide till det erövrade Polen, Das Generalgouvernement 1943, som blev en riktigt skrämmande uppslutning bakom den nazistiska antisemitismen (läs t.ex. om judarna i Lublin, Krakow, etc). Förlaget hade för övrigt vid ett tidigare tillfälle inte visat sig ha någon absolut spärr mot antisemitiska kommentarer, t.ex. i samband med eventuella besökare av stranden i Dubbeln nära Riga som fick t.ex. veta att den kunde vara använd av judar, (Russland 1912 s. 62). Vidare om detta i Baedeker och nazisterna. Grieben och Woerl En annan tysk förläggare som tidigt konkurrerade med Baedeker var C. L. E. Theodbald Grieben ( ). Engagerad i många förlagsbildningar i Berlin, bl.a. annat övertog han F. H. Morins reselitteratur och kom under åren under namnet Griebens Reisebibliothek att ge ut 65 titlar, många tillkomna efter egna resor (Neue deutsche

9 Biographie, Dunker und Humboldt, Berlin 1966). Guideboksserien såldes därefter till Albert Goldschmidt, som själv med sina söner fortsatte utgivningen av resehandböcker, men med det vid det laget välkända förlagsnamnet alltid kvar som catchword på omslaget, t.ex. Griebens Reiseführer. Fram till 1944 hade över 250 olika titlar utkommit, omspännande nästan hela Europa, och en del av dem även på engelska eller franska och de flesta banden ständigt uppdaterade och titlarna i stort sett numrerade i bibehållen ordning. Kring 1900 innehöll t.ex. den annonserade listan 100 nummer, alla med högst en handfull års skillnad mellan utgivningsåren. Goldschmidt bibehöll också en från början ganska tydlig profilering gentemot Baedeker och Meyer genom att främst behandla delområden och enskilda städer (mindre länder såsom de nordiska förekom också, och även både Italien, Schweiz och några mindre länder). Samtidigt kom praktiska reseanvisningar och den envisa strävan att guida de resande krympa utrymmet för mer ingående bakgrundsbeskrivningar. Goldschmidt var också nästan helt ensam om att introducera och i årtionden envist behålla ett slags mätsticka för kartan i styv papp, en Sucher (sökare) som skulle underlätta för läsarna att på de stora stadskartorna lättare hitta de i registret angivna gatorna och byggnaderna. Den ymniga utgivningen och de ständiga nyutgåvorna gör att de länge karaktäristiska beigebruna banden ibland inte ens ställs upp på butikshyllorna i dagens antikvariat, en klar diskriminering i relation till innehållet och även av förlagets titlar och oftare mer genomarbetade guider före 1900 med omslag i brunt, grått eller blekgult. Woerl, det fjärde stora tyska guideboksförlaget, följde än mer konsekvent i Griebens spår och gjorde framgångsrikt lokalt orienterade guidehäften till sitt signum och sin egen nisch. Vid sidan om vägvisare för besök i större städer, också en del utländska, kom utgivningen att utmynna i en smått fenomenal serie guider under varumärket Woerl s Reisehandbücher, ibland också kallade Woerl s Stadtführer eller Thalführer (Thal = dal). Förlaget hade till slut en häftad småskrift till nästan varenda ort i Tyskland med ett par tusen besökare varje säsong och kunde några år före 1900 skryta med nästan 600 aktuella titlar, praktiskt taget uteslutande på tyska och med förlaget självt som redaktör av uppgifter från en oräknelig mängd hjälpsamma och engagerade personer. Som son till en geograf och kartograf hade Leo Woerl efter många resor för den bokhandel han var anställd i öppnat sin egen förlagsbokhandel i Würzburg 1866, som efter 1897 återfanns i Leipzig, det nav i den tyska bokutgivningen som de flesta förläggarna förr eller senare drogs till, åtminstone för något decenniums erfarenheter. Woerls tidvis starka och inte

10 ovanliga tilltro till effekten av redovisade personliga utmärkelser är möjligen en detalj att fundera över. Under t.ex. hans namn i förorden kunde det bl.a. stå sex påvliga medaljer, vilket antingen avslöjade en medveten orientering mot bestämda målgrupper eller en eftersläpning i hans förståelse av marknadens neutralitet i frågor som de här, vilket var en självklarhet för de flesta andra förläggarna. Troligen var de ändå lika bundna till titulaturens och alla utmärkelsers betydelse som samtiden i stort, men mer klara över när det var dags att ta fram medaljerna, och vilka av dem. Woerl tycks så småningom också ha förstått. Konkurrenter i marginalen Vid sidan om dessa fyra fanns det naturligtvis många andra förlag som till och från publicerade tyskspråkiga resehandböcker i egna serier. Deras titlar under olika år och skeden kan mycket väl ha varit betydande, men utan att de över tid erfor samma framgång som ideologisk kunskapsreferens som Baedeker eller att de genom sina begränsade resmål enskilda städer, orter, trakter, järnvägslinjer, lokala vandringsleder och sina enkla förpackningar inte framstod som allvarliga konkurrenter till Baedeker. Många hade karaktären av praktiska vägledningar för mer begränsade turer och resor, och blev för många läsare en förbrukningsvara man inte bekymrade sig mycket om efter resans slut. Vi kan här t.ex. urskilja ett antal populära serier med häften i medvetet enhetlig form, med ett nog så substantiellt innehåll och med en förbluffande utgivning på ganska kort tid under beteckningen Europäisches Wanderbilder av schweiziska förlaget Orell Füssli & Co och med nästan 40-talet titlar 1882, dessutom parallellt på franska och engelska i särskilda serier med namnen L`Europe illustrée och Illustrated Europe. Vidare kan man nämna Handlischer Luginsland med 21 band på sidor 1910, Rechts und Links der Eisenbahn med 65 häften på sidor 1907, förlaget Albert Otto Pauls Miniatur- Bibliothek i Leipzig, med mini-häften på 40 sidor i en resehandboksavdelning med uppåt titlar, Österrikes stadsbanors järnvägsguider på sidor i 35 olika volymer redan på 1880-talet (också för rutter till utlandet), det speciella Reise-Manuale samt ett växande antal serier av specialguider för alpinister, fotvandrare, cyklister och senare bilister. Vilken betydelse fick häftena i dessa serier för användarna utöver funktionen som vägledare under resan? För den som reste regelbundet under t.ex. varje säsong kan man lätt föreställa sig att man noggrant och med glädje sparade de använda häftena och att just den enhetliga utformningen var ett särskilt motiv för detta. Hade man några i samma serie och var nöjd med disposition och innehåll låg det nära till hands att man höll kvar vid serien om det passade

11 med resmålen när det var dags igen. Men för de flesta och för alla dem som vid nästa resa till någon ort eller bestämd trakt fann en annan guide, kunde sparvärdet hos dessa häften bli ungefär detsamma som hos vilken av alla enskilda och tillfälligt utgivna små guider som helst. Dvs. det kunde knappast jämföras med motsvarande hos en inbunden resehandbok på flera hundra sidor med vidare utblick mot omvärlden och kanske många kartor. Tvivelsutan kan man konstatera att just omfånget, bindningen och den enhetliga utformningen hade betydelse för hanteringen av reseguiden och att många förlag som tillfälligt eller medvetet inledde en produktion av reseguider, men på grund av skiftande omständigheter under årens lopp aldrig såg sig villiga eller förmögna att uppfylla kraven för påkostade guider till exempelvis ett större antal olika länder. Deras utbud av titlar kunde vara ganska stort för att bara nämna tyska och tyskspråkiga: Amthor, Beckmann, Bruckmann, Carly, Geuter, Globus, Gottschalck, Hölscher, Köhler, Lorenz, Meinhold, Richter, Schuster, Seydlitz, Storm, Trautwein och Wagner men deras val av lokala resmål i ofta ganska skiftande utformningar gav dem en speciell och komplementär roll på marknaden. Enskilda titlar kunde liksom alla enskilda guider p.g.a. upplägg och författare mycket väl bli stora framgångar, medan de flesta troligen försvann i en intensiv konkurrens om vägledningen till de attraktiva resmålen, i vilken delvis också Grieben och särskilt Woerl i högsta grad deltog, men då just med stöd av sin etablerade roll på marknaden. Det fanns dock ett antal tyska förlag som bland sina titlar presenterade många volymer som till omfång, innehåll och utformning mer än väl matchade alla de fyra särskilt beskrivna förlagens motsvarigheter. Med all respekt för eventuella utgåvor i de nyligen uppräknade förlagens serier skulle jag här vilja peka på Bruckmann i München, Hartleben i Wien och Schmidt i Zürich, alla med ganska tunga bidrag på 1800-talet, och ofta i en egen enhetlig utformning. Hamburgförlaget Richters grönsvarta band griper däremot över mer begränsade områden och rörde sig framför allt i ungefär Griebens sfär, med klart övertag i relation till Woerl där titlarna var desamma, om än inte priset. En senare 1900-talsföreteelse som Storm med sina utstickande små gula volymer är möjligen också värd att nämna. Medan Bruckmann och Schmidt kommer att tas upp i kampen om turisterna till the playground of Europe, alltså Schweiz, är inte minst en längre kommentar till Hartleben på plats här. Hartleben var ett förlag som från 1803 efter långvarig utgivning av bl.a. populärvetenskaplig geografisk och historisk litteratur skaffat sig gott rykte. Efter två guider om kurorter i Böhmen respektive längs atlantkusten i USA i 1870-talets slut, den senare skriven av Hesse-Hartweg,

12 en flitig skribent om amerikanska städer, bl.a. Chicago (och med flera titlar översatta till svenska), beslöt förlaget att inleda en mer regelbunden utgivning av resehandböcker 1880 under rubriken Illustrierter Führer durch... X och hade fram till 1915 gett ut 65 numrerade titlar. Medvetenheten om huvudkonkurrenten Baedeker tycks ha varit stor och innebar med några undantag (Italien, Spanien och Portugal, Schweiz och några tyska landskap) att fokus riktades mot det egna Habsburgska imperiet, där Baedekers inspel huvudsakligen var nyutgåvor av guiden Österrike-Ungern, med ganska svag täckning vad gällde många delområden, förutom några regelbundet behandlade och angränsande delar av Alperna i också separata guider. Att Hartleben-guidernas utformning skulle motivera rubriken Falsche Baedeker in grossen Stil på Reinhard Öhlbergers artikel om förlaget i tidskriften Reiseleben 1983 (Heft 6) är dock småaktigt att påpeka och har sin förklaring. Den ansvarige för tidskriften var Ursula Hinrichsen, tillsammans med bl.a. Alex Hinrichsen en av Baedekerarvets väktare. Som många andra guider, t.ex. Amthors, liknade banden visserligen Baedekers till det yttre, ofta också till omfång, och Hartleben annonserade också själv sina guider med beskrivningen i röd Baedeker-bindning. Men inlagan var delvis annorlunda, med ganska många illustrationer, senare ersatta av foton, samtidigt som de flesta volymerna skrevs av olika författare. Några titlar såg också många utgåvor, t.ex. de över Wien (8 stycken i två varianter), Trieste (6) och Dalmatien (11). Så konkurrensen härifrån torde nog ha haft sin inverkan på Baedekers försäljning (några titlar kommer att tas upp i uppsatsen Centraleuropa ). Utöver alla dessa regelbundna producenter av resehandböcker översvämmades den tyska marknaden av enskilda initiativ, både guldkorn och rena spekulationer. Vanliga utgivare var lokala turistorganisationer, där introduktionerna till respektive orter kunde bestå av allt från någon eldsjäls noggranna uppteckningar till enkla schablonartade broschyrer. Samtidigt förekom det allt fler specialguider riktade mot konst, geologi, flora och fauna och nöjesliv, mot kulturellt och socialt olika grupper, t.ex. kristna, arbetare och alpinister, eller enbart turister och resande med olika trafikslag och sätt att resa i fokus: till fots, på cykel, med båt, tåg eller bil och t.o.m. lite senare med flyg. Kring många av dessa intressen uppstod det också veritabla serier av manualer, vägvisare, guider och även tidskrifter och årsböcker, med artiklar som i sig kunde vara eller fungera väl som guider och vägvisare. Kring 1900, om inte tidigare, kan man nog säga att hela denna marknad i det närmaste blivit oöverskådlig i de största turistländerna och gjort en komplett rekonstruktion omöjlig, särskilt som en del av detta ofta flyktiga och ganska tidsbundna material aldrig nådde några arkiv.

13 Bosse Bergman

De första guideserierna

De första guideserierna Svenska guideserier Guidebokens standardisering från 1800-talets mitt var bland annat en följd av bok- och tryckeribranschens industrialisering. Men för förläggarna handlade det också om att skapa en produkt

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Lägg till ny artikel. När du har fyllt i och sparat de obligatoriska uppgifterna markerade med * kan du fylla i resten av informationen

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:32 2003-11-06 Dnr C 3/03 KÄRANDE L. Optiker Aktiebolag, 556150-0256, Box 104, 461 23 TROLLHÄTTAN Ställföreträdare: styrelseledamoten P. L., adress som ovan SVARANDE Axet Optik

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA

SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA TT-Lines årliga trendrapport: SVENSKARNA PÅ BILSEMESTER I EUROPA Tema: Bilsemester med barnen, Polen som resmål & mat under semestern Tredje årgången Rapport 2014 Presenteras av TT-Line i samarbete med

Läs mer

Nästan hela Norden. Den moderna nationsguidens betydelse

Nästan hela Norden. Den moderna nationsguidens betydelse Nästan hela Norden För de flesta europeiska resenärerna i 1800-talets början hade de nordiska länderna ett ganska perifert läge. Det betydde inte att de helt hade försummats i resebeskrivningar eller äldre

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

FRÅGA 1: KONST VUXEN Från vilket land kom konstnären till detta verk?

FRÅGA 1: KONST VUXEN Från vilket land kom konstnären till detta verk? 7 25 66 79 FRÅGA 1: KONST VUEN Från vilket land kom konstnären till detta verk? 1 Danmark Norge 2 Sverige BARN (SVÅR) En konstnär blandar gärna sina färger på en träskiva som kallas (Tips: Använd uteslutningsmetoden)

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Centraleuropa och minnet av Habsburg

Centraleuropa och minnet av Habsburg Centraleuropa och minnet av Habsburg Geografi är ett ämne med ena foten i egennamn på platser, områden och länder, många ganska entydigt avgränsande, andra mer oprecisa och diffusa i sin utsträckning,

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod

HJÄLPGUIDE. till e-bok- och bokprojekt via mybod HJÄLPGUIDE till e-bok- och bokprojekt via mybod Välkommen till mybod! Med din registrering har du fått tillgång till alla viktiga funktioner och verktyg som du kan använda för att ge ut tryckta böcker

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

För att komma till källan måste man gå mot strömmen

För att komma till källan måste man gå mot strömmen För att komma till källan måste man gå mot strömmen D GENETICA FÄRGER OCH HÅRLAG HOS BELGISK VALLHUND Belgisk vallhund omfattar de fyra raserna malinois, laekenois, tervueren och groenendael. I ursprungslandet

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen

Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fanfiction ett sätt att hitta skrivglädjen Fackuppsats för Modul 2 Litteraturvänner världen runt vet att det finns få saker som är så inspirerande som en riktigt spännande berättelse, med personliga karaktärer,

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur

Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur Av Eva Hedström Idag har de flesta av oss tillgång till dator med Internet-uppkoppling. Men hur gör man för att hitta rätt information? Oavsett om

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi i årskurs 9 med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter.. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Svenska studenter utomlands

Svenska studenter utomlands Svenska studenter utomlands Först 1989 tilläts svenska studenter ta med sig studiemedlen utomlands, något som gjorde att svenska studenter i utlandet blev allt fler. Under 2000-talet har antalet varit

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

En studie i ojämlikhet

En studie i ojämlikhet En studie i ojämlikhet En studiehandledning till jämlikhetsanden utarbetad av karneval förlag och LO-distriktet i Stockholms län richard wilkinson kate pickett Jämlikhetsanden Därför är mer jämlika samhällen

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer