Baedekers triumf och inhemska rivaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baedekers triumf och inhemska rivaler"

Transkript

1 Baedekers triumf och inhemska rivaler Med medelklassens tilltagande välstånd och resande i Europa efter 1800-talets mitt hade resehandböcker och lokala guider börjat bli en riktigt lönsam del av bokmarknaden. Förutom många små och stora förläggares sporadiska nedslag i genren investerade allt fler förlag i en systematisk utgivning av ett växande antal guidetitlar till populära och nya resmål. I kölvattnet på de redan stora guideserierna skedde under 1800-talets andra hälft och i talets början närmast oräkneliga försök att skapa nya guideserier runt om i Europa, många särskilt anpassade till färdsätt (tåg, till fots, cykel, bil) eller särskilda områden och intressen (badorter, konststäder, natur och geologi, bergstrakter), allt för att exploatera och nå spirande eller oupptäckta delar av marknaden. Guideboken hade i högsta grad nu också blivit produkt och vara och inte bara följden av entusiasters önskan att täcka icke tillgodosedda behov, stimulera utvecklingen av egna intresseområden eller vinna egen tillfredsställelse (ungefär som många av dem som helt oberoende av efterfrågan skrev en bok om sina resor). Konkurrensen mellan alltfler titlar till ungefär samma resmål medförde ökade krav på förbättringar, utvidgade turer och målpunkter, tätare uppdatering. Guiderna fick mer och mer karaktären av färskvara i de resandes ögon, och länge medförde utbytet av någon enstaka uppgift kunde medförde omständliga sättningsarbeten. I sin detaljrika och samtidigt mångsidigt orienterade bok The English Guide Book c från 1974 berättar John Vaughan om hur t.ex. valet att kringgå detta arbete med hjälp av den nya kopieringstekniken stereotyping på 1820-talet ledde till att guiden The Original Picture of London p.g.a. successivt sämre kvalitet, slutligen överflyglades av sina konkurrenter och lades ner (s. 100). Särskilt populärt och respektingivande var det givetvis inte heller att som i Süd-Tirol och Kärnten (Amthors Alpenführer 1910) inleda nytrycket av en guide med tio sidor rättelser, att utelämna tryckår (vanligt hos engelska guider) eller att helt enkelt skrapa bort det angivna utgivningsåret, vilket wienförlaget Hartleben någon gång uppenbarligen gjort (Öhlberger 1983, se nedan). För de förlag som satsat på större, kontinuerligt växande serier blev uppdateringen och effektiviseringen av produktionen därför allt viktigare, såväl den redaktionella insamlings-, författar- och redaktionella fasen som den tekniska framställningen. Förlagen tvingades till viktiga avvägningar mellan å ena sidan systematik och rationalitet i det egna arbetet och å det andra nyskapande grepp och inslag som både kunde locka läsarna och underlätta för dem att hitta rätt, t.ex. med hjälp av kartor och illustrationer, innehållets disposition, den grafiska

2 framställningen och textens artikulering och differentiering genom olika indelningar, uppräkningar, delrubriker, indrag och inte minst olika typsnitt, grader, kursiveringar, fetstil och t.ex. en stjärna eller asterix som kvalitetsmarkör vid hotell och sevärdheter. Den sistnämnda blev känd som Baedeker-stjärnan sedan Baedeker kopierade den från Murray 1844 och ibland även dubblerade den (Baumgarten 1987 s. 385), en praxis som även återkom hos andra förlag, t.ex. franska Michelin. Oavsett de många valmöjligheterna till markeringar kunde emellertid alla ta hjälp av den revolutionerande tekniska utveckling som på 1800-talet skedde inom bok- och tryckeribranschens praktiskt taget alla områden: kart- och bildåtergivning (litografin, xylografin, fotot), övergången från lump till papper, kemiska tryckfärger, förstoring och förminskning, överföring mellan olika trycktekniker, maskinell tryckning, bättre bindning, mm. Sammanfattningsvis kan vi beskriva det hela som en tilltagande mekanisering och industrialisering med vars hjälp varje förläggare kunde ge sina guider och serier något eget kännetecken (format, färg, typograf) och ett varumärke, vanligtvis sitt eget namn, ungefär som företagen inom den senare framväxande bilindustrin. Undantag förekom givetvis och så småningom fick allt fler serier namn efter t.ex. färger eller träffande formuleringar (Guide Diamant, Highway and Byways. So, you are going to X, osv.). Samtidigt var och är reseguiden en egen genotyp i bokfloran, definierad av relevans och användbarhet i både fysisk och textuellt-språklig bemärkelse i förhållande till den resande turistens önskan om information och vägledning. Udda special-, alternativ- och lokalguider kunde av olika skäl välja ganska stora avvikelser från utvecklingen och en annars ganska gemensam form, men för guideserier med krav på trogna och nya användare krävdes en fortlöpande anpassning till de grundläggande kraven och den form som visat sig gångbar och kostnadseffektiv: ett hanterbart format, ett ganska samstämt innehåll utan utrymmeskrävande detaljbeskrivningar och erbjudanden för enbart specialintresserade och en disposition som på en läsares första medvetande- och nyfikenhetsnivå tydligt skilde praktisk reseinformation, övergripande historiska, kulturella och topografiska beskrivningar, ortskaraktäristik och redovisningar av enskilda byggnader och sevärdheter från varandra, och då också med hjälp av kartor och illustrationer som underlättade och ytterligare förtydligade detta. Som boktyp kom resehandboken, och vi talar då särskilt om de regionala guiderna, därför att förändras och modelleras i ungefär samma riktning och genomgå vad vi måste beskriva som en harmonisering, normering och standardisering. Denna process inleddes redan i 1800-talets början och kom att påverka större delen av utbudet från ungefär 1860-talet (att i dagens

3 antikvariat själv hitta hyllan med gamla resehandböcker tillhör därför en av de lättaste uppgifterna). Enhetligheten blev längre fram i tiden något mindre genom bl.a. de många specialguiderna för järnväg och senare bil, men är ändå påtaglig än i dag, märkligt nog kan man tycka med tanke på t.ex. internet som tillåter var och en att komponera sin egen guide (även om ingen ännu har utvecklat ett bra program för detta). Kanske kommer vi heller aldrig att acceptera att fråntas den behagliga känsla det är mentalt såväl som fysiskt och taktilt att ha så mycket vi behöver veta i den lilla kompakta bok guiderna utgör, för de trosvissa ungefär som en tillfällig bibel. En viktig skillnad mot förr, som medförde att guideboken bibehöll sin status, var naturligtvis den radikalt förbättrade bild- och karthanteringen. En del av standardiseringen av guideserierna på 1800-talet var annars i själva verket bortrationaliseringen av bilder, foton och annat än informationsmättade vyer, panoraman och givetvis kartor, något som delvis berodde på det växande utbudet av illustrerade tidskrifter, album, vykort, bildrika monografier. Till normeringsprocessen hörde också en förändring av språk och beskrivningar, där t.ex. målande landskapsbeskrivningar och långa historiska skildringar skars ner kraftigt samtidigt som språket fick en mer saklig, nästan officiell, hos de mest ambitiösa förlagen förment vetenskaplig och objektiv karaktär. Idag har resehandböckerna ett friare förhållande till detta och om bara sak- och faktainformationen är rik är invändningarna få mot både många bilder och ett mer journalistiskt och t.o.m. personligt anslag i beskrivningar, redovisningar och omdömen. Baedekers triumf Den viktigaste enskilda förebilden för resehandbokens standardisering blev tveklöst det tyska förlaget Karl Baedekers kompakta röda guider, länge i psalmboksformat med bibeltunnt papper. Själv såg förlagsgrundaren på 1830-talet, då hans guider hade en annan utformning, den samtida John Murray som ett föredöme och sägs ha tagit sina omslags röda färg (delvis från 1846) och guidernas typografi och disposition från honom, även om dennes guider var lite större för att tillåta text i två spalter. Men om någon i förorden till olika nya guider och guideserier angavs som förebild skulle det just bli Baedeker. En ny bok om Baedeker har t.ex. en bild på guider från 24 olika förlag med rött eller rödbrunt omslag och förgylld titel vilka lätt kunde förväxlas med Baedekers guider (Müller 2012 s. 45), låt vara att formatet i några fall kunde skifta avsevärt, samtidigt som det skulle vara lätt att lägga till ytterligare ett sjugotal förlagsserier med likartat utseende (rött var otvivelaktigt den dominerande färgen för resehandböcker fram till 1:a världskriget). Namnet Baedeker kom till och med att användas

4 synonymt med ordet guide i uppslagsböcker, fortfarande t.ex. i den svenska ordboken Ord för ord från 1994 (Norstedts). En summering av turistlitteratur i en skrift från det anrika förlaget Justus Perthes hade i själva verket redan 1864 rubriken Baedekeriana (Hinrichsen 1991). Några förläggare använde också namnet som uppvärderande tillskott med avsiktlig risk för förväxling, t.ex. Kiessling s Berliner Baedeker från 1876 (orsaken till att Baedeker 1878 började ge ut separata berlinguider, säges det), Svenska Baedeker n eller vägvisaren för hufvudstaden 1897, Baedeker de La République Argentine (A. B. Martinez 1907), Ryska Baedekern. Guide till Paris 1909 (P. Kopelmann, översättning från ryska), men uppenbart mer kritiskt i A Fool s Baedeker (A. Holitscher 1925) och Baedecker: Rejsen till China 1872 (anonym dansk skrift obs: stavningen) och i de tyska serierna Der Lustige Baedeker av R. Schmidt-Cabanis (red) runt 1890 och München-förlaget Pipers Was nicht im Baedeker steht från 1927 (se Special- och alternativguider ). Ännu mer nyfikna var nog många på den välkände filmteoretikern Béla Balázs Der Phantasie-Reiseführer das ist Ein Baedeker für der Seele 1925 (för själen alltså), men som mer är en filosofisk betraktelse om hur vi genom seendet förnimmer omvärlden. I åtminstone två av fallen följde stämningar från Baedeker själv. Triumfen, som fram till i dag märkligt nog bara tycks ha vuxit i antikvariatens hyllor och auktionsfirmornas kataloger, var en kombination av många faktorer, t.ex. de faktaspäckade och kartbemängda guidernas noggrannhet, kontinuiteten i företaget självt genom inskolade entusiastiska barn och barnbarn (liksom också hos Murray och Muirhead i England, Joanne i Frankrike, Appleton i USA), ett tidigt effektivt distributionssystem, många guider även utgivna på engelska och franska, mm. En av de främsta bekräftelserna på framgången var den plats Baedekers guider alltid fick på listan över referenser till många länder i den internationellt sett kanske mest använda statistiska årsboken, engelska Statesmen`s Year Book. Att Meyer, Hachette, Grieben eller andra guider än också Murray förekom så sällan kan heller inte bara ha berott på språket, eftersom det var ganska vanligt med referenser på många olika språk i den aktuella årgången (1908). Hävdar man därmed att Baedekers guider var bäst av alla är man emellertid på osäker mark, eftersom varje guides kvalitet var beroende av relationen mellan de två skapande huvudinstanserna, den redaktionella respektive författande. Med stor frihet för den senare blev guiderna i samma serie ganska olika varandra och några alltid alldeles utmärkta, som t.ex. hos Murray, Black s, Meyer, m.fl. Baedeker lät dock alltid det redaktionella arbetet avgöra, med experter anlitade för specialavsnitten, vilket borgade för en jämn ganska hög kvalitet, även om de senare liksom den övriga staben inte alltid ens nämndes i förordet. Övriga förlag angav

5 ofta författaren, och när en sådan inte förekom nästan alltid en ansvarig redaktör och den som bearbetat utgåvan. Det hela var givetvis också i högsta grad en manlig värld till ungefär talet, tycks det, dvs ungefär samtidigt som Ellen Rydelius dök upp i Sverige, Louise Faure- Favier i Frankrike (först med flygguider) och Clara E. Laughlin i USA ( So, you are going to... X ), men då med England med sin kvinnliga författartradition som det stora undantaget redan från 1700-talet Vaughan ovan ger oss uppåt ett tiotal namn, med den berömda Mariana Starke i spetsen i början av 1800-talet, alltför slarvig och ivrig att ge ut det hon skrivit i nytryck, enligt John Murray. Och i Sverige hade vi ju faktiskt efter 1800-talets mitt den flitiga Octavia Carlén, som betade av slott och kyrkor med större aptit än det Stockholm och det Göteborg hon lyckades särskilt bra med i separata guider. Säkerligen fanns det motsvarigheter i många länder. Trots att engelsmännen var dominerande bland de internationella resenärerna och turisterna fram till 1800-talets början och den tyska turismen först tog fart efter seklets mitt kom ändå valet bland de förra ganska tidigt att stå mellan Baedeker och Murray, båda med en snabbt utökad utgivning från 1840-talet och Murray med sina tvåspaltiga sidor och sitt lite större format. Det var också främst dessa två format som gällde, Baedekers hos de flesta, men Murrays ändå inte ovanligt (Black s, Guide Joanne, Appleton, Cook, Ward, Lock & Co, Chaix, Garnier Frères). Även en mindre 8:o dök upp, kanske tänkt som anpassad till damernas små handväskor, t.ex. Joannes Guide Diamant, Guide Conty, Little guides m.fl.. Ser vi Baedeker som saklig, pålitlig och lite tråkig i större portioner, en konsumtion av text som den här typen av litteratur inte i första hand var avsedd för, kan Murray, med reservation för författarfrågan ovan, hållas som snabbare till omdömen och något slarvigare med fakta. K. T. Wagner skriver t.ex. i sitt förord till Handbuch für Reisende in Dänemark, Norwegen, Schweden, Russland, Polen und Finnland 1840 att han först hade velat översätta Murrays guide från 1839 med ungefär samma resmål, men efter påbörjat arbete fann att den var ett planlöst ihopkok av några enkla resebeskrivningar och allmänna bokverk, varför han valde att skriva en egen guide istället. Hårda ord, som ändå inte speglar en bransch där man snarare var försiktig med riktad personkritik i vilken guide fanns det inte brister som alltid någon kunde se som katastrofala (de flesta guider sökte också uttryckligen rättelser hos sina läsare, även om det då mer förväntades handla om aktualiteter, t.ex. nerlagda hotell och urusla menyer). Mest inskränkte man sig till lovord om de egna verken: den första heltäckande, enda utförliga, osv. Men allvarlig kritik hade givetvis alltid fog för sig, som av Murray`s första schweizguide 1838, där fördomarna vad gällde befolkningen i bergsbyarna var närmast

6 häpnadsväckande. Och ovan nämnde Wagner tycks ha varit att lita på. Hans sextio tättskrivna och väldisponerade sidor om Sverige matchade i kvalitet t.ex. lätt Cooks tur genom landet femtio år senare. För både Baedeker och Murray dök det på hemmaplan också tidigt upp konkurrenter med ambitionen att delvis täcka in ungefär samma resmål i egna guideserier, om än inte alltid i lika tjocka och dyra volymer, i Tyskland främst Meyer, Grieben och Woerl, och som tyskspråkigt förlag även Hartleben i Wien och andra (se nedan). Dyrast var Baedeker som 1926 varierade mellan 4-5 Riksmark för guider till delstater och upp till 7-8 Mark för t.ex. delar av Frankrike och väl över 10 Mark för de tjocka guiderna eller de i mindre upplagor som Medelhavet, Storbritannien, m.fl. Meyer låg ett par mark lägre och Hartleben var något dyrare. De flesta Griebenguider kostade 1 till högst 2 RM och Woerls guider under 1 Rm, ibland bara 50 pfennig, och båda var exempel på hur turismen omfattade allt bredare befolkningsskikt, särskilt för resor inom de egna länderna. I England handlade det om Black s, Cook s, Bradshaw, Nelson & Son s Hand-books for Tourists, MacMillan, Thourough Guides, Ward, Lock & Co från 1896 och senare Muirhead s. I t.ex. Frankrike, det tredje landet med en stor produktion av reseguider, kom däremot förlaget Hachette att överta L. Maisons guider från seklets mitt (bl.a. Guide Richard) och ungefär samtidigt etablera samarbete med den senares flitige guideförfattare, historikern och geografen Adolphe Joanne. Därmed skapade förlaget sig en dominerande position vid sidan om några till en början ganska ansenliga serier som Guide Conty, Guide Garnier Frères och Guide Chaix, den senare nerlagd före 1900 (se Franska guider Hachette tar kommandot ). Med Guides-Joanne och Collection Guide- Joanne och senare framför allt serienamnet Les Guides Bleus skapade förlaget ett lika starkt varumärke inom det franska språkområdet som Baedeker och delvis Murray hade gjort internationellt. Den enda franska motsvarigheten blev Michelin (start 1900), före 2:a världskriget dock egentligen aldrig ett reellt hot p.g.a. ett helt annorlunda upplägg med bilturismen i fokus. Meyers Reisebücher Meyer hade sitt ursprung i det väletablerade Bibliographisches Lithografisches Institut i Leipzig som vunnit stor respekt genom utgivning av uppslagsverk, lexikon och vetenskaplig litteratur, t.ex. Meyer s Universum Den systematiska utgivningen av guider inleddes 1862 under varumärket Meyers Reisebücher. Serien var den som tydligast skulle komma att framstå som en direkt konkurrent till Baedeker, med delvis samma resmål (också utanför

7 Tyskland) och samma kvalitet, omfång och format (dock brun inbindning och till en början ett större murray-format ), men med tyska som i stort sett genomgående språk och sammantaget något färre titlar. Ibland varierades de senare och fick t.ex. som separta serier heta Der Hochturist (i 9 volymer), Deutsche Alpen (i 3 volymer) eller kort och gott Balkanstaaten eller Weserland, allt ofta till skillnad från Baedekers angivelser av vilka länder och områden det handlade om. Den långvariga utgivningen kom senare även att innehålla en del okonventionella guider som t.ex. Weltreise och en flygguide, Luftreisebuch, Mittel-Europa Som flera av de mer påkostade guideserierna (Joanne, Black, Murray) lyfte Meyer också fram de enskilda författarna. H. von Berlepsch, förlagets förste redaktör, kom själv stå för den första guiden, då om Schweiz, som han anonymt behandlat i en tidigare publicerad guide, Weber s Illustrierter Alpenführer Efter tio år lämnade han förlaget för att i både guider och topografisk litteratur skriva om Alplandet på andra förlag, något som gjorde honom till en av de mer namnkunniga vid sidan om Ebel, Tschudi och några till när det gällde detta så flitigt omskrivna och välbesökta turistland. För förlagets första Skandinavienguide 1879, Norwegen, Schweden und Dänemark, och de många guider som från 1874 föregick den, engagerades Yngvar Nielsen, Norska Turistföreningens blivande president och identisk med författaren till den länge enda permanent uppdaterade och genomarbetade resehandboken om Norge. För italienguiderna var författaren under lång tid Th. Gsell-Fells, som liksom Baedeker delade upp Italien i tre delar, två av dem i sin tur i ytterligare två välmatade delar Att resultatet t.ex. var avsevärt mer inträngande stadsbeskrivningar än i de flesta andra förlagens guider, kan man i flera fall konstatera. I avsnittet om Neapel (Unter-Italien, 1877, Band I) får vi t.ex. hos Gsell-Fells istället för många guiders omständliga topografiska och topologiska bestämningar av stadens läge och alldeles för långa historiebeskrivningar en karaktäristik som rör det mesta av stadens former från gatunät, olika gatu- och byggnadstyper till byggmaterial, balkonger, prång och markiser samt hur allt detta tas i bruk och besittning av befolkningen med hänsyn till dess vanor och seder, dess bosättningar i staden efter yrke och klass, m.m. Troligen handlade detta inte bara om utrymme i boken, för trots många andra fördelar levererade Baedeker i jämförelse med Gsell-Fels mest ett Neapel i form av en redaktionellt avslipad och sorterad textmassa, där läsaren snabbt lotsades till huvudgatorna för några meningar om dem innan enskilda byggnader och parker började betas av en efter en. Vi kan också jämföra med L. V. Bertarellis senare berömda kompakta italienguider med de underbara kartorna och fundera över meningen med den typ av skriftliga vägvisningar och

8 uppräkningar av angivna byggnader till höger och vänster som dominerade den allmänna stadsbeskrivningen i avsnittet om Neapel i den franska översättningen av originalguiden på italienska (Les Guides Bleus, L`Italie 1927, s. 438). Sen länge väl etablerad tycks dock Meyer indirekt ha tvingats ändra sin utgivning efter nazismens maktövertagande och alla oklarheter om händelsen får en utomstående gärna att ana ett diskret ingripande från nazisterna, som uppenbarligen valde Baedeker för sina tänkta och önskade projekt av guidekaraktär. I Meyers lilla bio- och bibliografi av baedekerförlagets biografiförfattare Alex Hinrichsen (i Hauenstein, W. Wegweiser durch Meyer`s Reiseführer 1993) finns nämligen bara påminnelsen om en oförklarlig överenskommelse mellan Baedeker och Meyer 1935, som inskränkte den senares utgivning till områden den förre inte täckte eller avsåg att täcka och därmed helt enkelt gav Baedeker viss kontroll över Meyers utgivning, som nu heller inte kunde upprätthållas. Det hela förblev desto märkligare då varken de mycket produktiva förlagen Griebens eller Woerls verksamhet tycks ha påverkats, båda förvisso med en något annorlunda inriktning. Däremot kom Baedeker otvivelaktigt att gå nazisternas ärenden. Att ett par av förlagets guider över Deutsches Reich i 1930-talets slut hade hakkors eller ett Hitlercitat på försätts- eller titelblad, behöver kanske inte tynga ett eftermäle alltför mycket. En betydande del av den tyska företagsvärlden utan explicita nazisympatier tycks ju inte ha gjort något för att undvika sådana tids- och rikssymboliska tecken. Men det okommenterade införlivandet av nazisternas egna symbolhändelser, martyrer och rasistiska ståndpunkter i vissa textavsnitt är komprometterande nog för Baedeker, och än mer förlagets guider till ockuperade områden, t.ex. Elsass 1944 och inte minst förlagets guide till det erövrade Polen, Das Generalgouvernement 1943, som blev en riktigt skrämmande uppslutning bakom den nazistiska antisemitismen (läs t.ex. om judarna i Lublin, Krakow, etc). Förlaget hade för övrigt vid ett tidigare tillfälle inte visat sig ha någon absolut spärr mot antisemitiska kommentarer, t.ex. i samband med eventuella besökare av stranden i Dubbeln nära Riga som fick t.ex. veta att den kunde vara använd av judar, (Russland 1912 s. 62). Vidare om detta i Baedeker och nazisterna. Grieben och Woerl En annan tysk förläggare som tidigt konkurrerade med Baedeker var C. L. E. Theodbald Grieben ( ). Engagerad i många förlagsbildningar i Berlin, bl.a. annat övertog han F. H. Morins reselitteratur och kom under åren under namnet Griebens Reisebibliothek att ge ut 65 titlar, många tillkomna efter egna resor (Neue deutsche

9 Biographie, Dunker und Humboldt, Berlin 1966). Guideboksserien såldes därefter till Albert Goldschmidt, som själv med sina söner fortsatte utgivningen av resehandböcker, men med det vid det laget välkända förlagsnamnet alltid kvar som catchword på omslaget, t.ex. Griebens Reiseführer. Fram till 1944 hade över 250 olika titlar utkommit, omspännande nästan hela Europa, och en del av dem även på engelska eller franska och de flesta banden ständigt uppdaterade och titlarna i stort sett numrerade i bibehållen ordning. Kring 1900 innehöll t.ex. den annonserade listan 100 nummer, alla med högst en handfull års skillnad mellan utgivningsåren. Goldschmidt bibehöll också en från början ganska tydlig profilering gentemot Baedeker och Meyer genom att främst behandla delområden och enskilda städer (mindre länder såsom de nordiska förekom också, och även både Italien, Schweiz och några mindre länder). Samtidigt kom praktiska reseanvisningar och den envisa strävan att guida de resande krympa utrymmet för mer ingående bakgrundsbeskrivningar. Goldschmidt var också nästan helt ensam om att introducera och i årtionden envist behålla ett slags mätsticka för kartan i styv papp, en Sucher (sökare) som skulle underlätta för läsarna att på de stora stadskartorna lättare hitta de i registret angivna gatorna och byggnaderna. Den ymniga utgivningen och de ständiga nyutgåvorna gör att de länge karaktäristiska beigebruna banden ibland inte ens ställs upp på butikshyllorna i dagens antikvariat, en klar diskriminering i relation till innehållet och även av förlagets titlar och oftare mer genomarbetade guider före 1900 med omslag i brunt, grått eller blekgult. Woerl, det fjärde stora tyska guideboksförlaget, följde än mer konsekvent i Griebens spår och gjorde framgångsrikt lokalt orienterade guidehäften till sitt signum och sin egen nisch. Vid sidan om vägvisare för besök i större städer, också en del utländska, kom utgivningen att utmynna i en smått fenomenal serie guider under varumärket Woerl s Reisehandbücher, ibland också kallade Woerl s Stadtführer eller Thalführer (Thal = dal). Förlaget hade till slut en häftad småskrift till nästan varenda ort i Tyskland med ett par tusen besökare varje säsong och kunde några år före 1900 skryta med nästan 600 aktuella titlar, praktiskt taget uteslutande på tyska och med förlaget självt som redaktör av uppgifter från en oräknelig mängd hjälpsamma och engagerade personer. Som son till en geograf och kartograf hade Leo Woerl efter många resor för den bokhandel han var anställd i öppnat sin egen förlagsbokhandel i Würzburg 1866, som efter 1897 återfanns i Leipzig, det nav i den tyska bokutgivningen som de flesta förläggarna förr eller senare drogs till, åtminstone för något decenniums erfarenheter. Woerls tidvis starka och inte

10 ovanliga tilltro till effekten av redovisade personliga utmärkelser är möjligen en detalj att fundera över. Under t.ex. hans namn i förorden kunde det bl.a. stå sex påvliga medaljer, vilket antingen avslöjade en medveten orientering mot bestämda målgrupper eller en eftersläpning i hans förståelse av marknadens neutralitet i frågor som de här, vilket var en självklarhet för de flesta andra förläggarna. Troligen var de ändå lika bundna till titulaturens och alla utmärkelsers betydelse som samtiden i stort, men mer klara över när det var dags att ta fram medaljerna, och vilka av dem. Woerl tycks så småningom också ha förstått. Konkurrenter i marginalen Vid sidan om dessa fyra fanns det naturligtvis många andra förlag som till och från publicerade tyskspråkiga resehandböcker i egna serier. Deras titlar under olika år och skeden kan mycket väl ha varit betydande, men utan att de över tid erfor samma framgång som ideologisk kunskapsreferens som Baedeker eller att de genom sina begränsade resmål enskilda städer, orter, trakter, järnvägslinjer, lokala vandringsleder och sina enkla förpackningar inte framstod som allvarliga konkurrenter till Baedeker. Många hade karaktären av praktiska vägledningar för mer begränsade turer och resor, och blev för många läsare en förbrukningsvara man inte bekymrade sig mycket om efter resans slut. Vi kan här t.ex. urskilja ett antal populära serier med häften i medvetet enhetlig form, med ett nog så substantiellt innehåll och med en förbluffande utgivning på ganska kort tid under beteckningen Europäisches Wanderbilder av schweiziska förlaget Orell Füssli & Co och med nästan 40-talet titlar 1882, dessutom parallellt på franska och engelska i särskilda serier med namnen L`Europe illustrée och Illustrated Europe. Vidare kan man nämna Handlischer Luginsland med 21 band på sidor 1910, Rechts und Links der Eisenbahn med 65 häften på sidor 1907, förlaget Albert Otto Pauls Miniatur- Bibliothek i Leipzig, med mini-häften på 40 sidor i en resehandboksavdelning med uppåt titlar, Österrikes stadsbanors järnvägsguider på sidor i 35 olika volymer redan på 1880-talet (också för rutter till utlandet), det speciella Reise-Manuale samt ett växande antal serier av specialguider för alpinister, fotvandrare, cyklister och senare bilister. Vilken betydelse fick häftena i dessa serier för användarna utöver funktionen som vägledare under resan? För den som reste regelbundet under t.ex. varje säsong kan man lätt föreställa sig att man noggrant och med glädje sparade de använda häftena och att just den enhetliga utformningen var ett särskilt motiv för detta. Hade man några i samma serie och var nöjd med disposition och innehåll låg det nära till hands att man höll kvar vid serien om det passade

11 med resmålen när det var dags igen. Men för de flesta och för alla dem som vid nästa resa till någon ort eller bestämd trakt fann en annan guide, kunde sparvärdet hos dessa häften bli ungefär detsamma som hos vilken av alla enskilda och tillfälligt utgivna små guider som helst. Dvs. det kunde knappast jämföras med motsvarande hos en inbunden resehandbok på flera hundra sidor med vidare utblick mot omvärlden och kanske många kartor. Tvivelsutan kan man konstatera att just omfånget, bindningen och den enhetliga utformningen hade betydelse för hanteringen av reseguiden och att många förlag som tillfälligt eller medvetet inledde en produktion av reseguider, men på grund av skiftande omständigheter under årens lopp aldrig såg sig villiga eller förmögna att uppfylla kraven för påkostade guider till exempelvis ett större antal olika länder. Deras utbud av titlar kunde vara ganska stort för att bara nämna tyska och tyskspråkiga: Amthor, Beckmann, Bruckmann, Carly, Geuter, Globus, Gottschalck, Hölscher, Köhler, Lorenz, Meinhold, Richter, Schuster, Seydlitz, Storm, Trautwein och Wagner men deras val av lokala resmål i ofta ganska skiftande utformningar gav dem en speciell och komplementär roll på marknaden. Enskilda titlar kunde liksom alla enskilda guider p.g.a. upplägg och författare mycket väl bli stora framgångar, medan de flesta troligen försvann i en intensiv konkurrens om vägledningen till de attraktiva resmålen, i vilken delvis också Grieben och särskilt Woerl i högsta grad deltog, men då just med stöd av sin etablerade roll på marknaden. Det fanns dock ett antal tyska förlag som bland sina titlar presenterade många volymer som till omfång, innehåll och utformning mer än väl matchade alla de fyra särskilt beskrivna förlagens motsvarigheter. Med all respekt för eventuella utgåvor i de nyligen uppräknade förlagens serier skulle jag här vilja peka på Bruckmann i München, Hartleben i Wien och Schmidt i Zürich, alla med ganska tunga bidrag på 1800-talet, och ofta i en egen enhetlig utformning. Hamburgförlaget Richters grönsvarta band griper däremot över mer begränsade områden och rörde sig framför allt i ungefär Griebens sfär, med klart övertag i relation till Woerl där titlarna var desamma, om än inte priset. En senare 1900-talsföreteelse som Storm med sina utstickande små gula volymer är möjligen också värd att nämna. Medan Bruckmann och Schmidt kommer att tas upp i kampen om turisterna till the playground of Europe, alltså Schweiz, är inte minst en längre kommentar till Hartleben på plats här. Hartleben var ett förlag som från 1803 efter långvarig utgivning av bl.a. populärvetenskaplig geografisk och historisk litteratur skaffat sig gott rykte. Efter två guider om kurorter i Böhmen respektive längs atlantkusten i USA i 1870-talets slut, den senare skriven av Hesse-Hartweg,

12 en flitig skribent om amerikanska städer, bl.a. Chicago (och med flera titlar översatta till svenska), beslöt förlaget att inleda en mer regelbunden utgivning av resehandböcker 1880 under rubriken Illustrierter Führer durch... X och hade fram till 1915 gett ut 65 numrerade titlar. Medvetenheten om huvudkonkurrenten Baedeker tycks ha varit stor och innebar med några undantag (Italien, Spanien och Portugal, Schweiz och några tyska landskap) att fokus riktades mot det egna Habsburgska imperiet, där Baedekers inspel huvudsakligen var nyutgåvor av guiden Österrike-Ungern, med ganska svag täckning vad gällde många delområden, förutom några regelbundet behandlade och angränsande delar av Alperna i också separata guider. Att Hartleben-guidernas utformning skulle motivera rubriken Falsche Baedeker in grossen Stil på Reinhard Öhlbergers artikel om förlaget i tidskriften Reiseleben 1983 (Heft 6) är dock småaktigt att påpeka och har sin förklaring. Den ansvarige för tidskriften var Ursula Hinrichsen, tillsammans med bl.a. Alex Hinrichsen en av Baedekerarvets väktare. Som många andra guider, t.ex. Amthors, liknade banden visserligen Baedekers till det yttre, ofta också till omfång, och Hartleben annonserade också själv sina guider med beskrivningen i röd Baedeker-bindning. Men inlagan var delvis annorlunda, med ganska många illustrationer, senare ersatta av foton, samtidigt som de flesta volymerna skrevs av olika författare. Några titlar såg också många utgåvor, t.ex. de över Wien (8 stycken i två varianter), Trieste (6) och Dalmatien (11). Så konkurrensen härifrån torde nog ha haft sin inverkan på Baedekers försäljning (några titlar kommer att tas upp i uppsatsen Centraleuropa ). Utöver alla dessa regelbundna producenter av resehandböcker översvämmades den tyska marknaden av enskilda initiativ, både guldkorn och rena spekulationer. Vanliga utgivare var lokala turistorganisationer, där introduktionerna till respektive orter kunde bestå av allt från någon eldsjäls noggranna uppteckningar till enkla schablonartade broschyrer. Samtidigt förekom det allt fler specialguider riktade mot konst, geologi, flora och fauna och nöjesliv, mot kulturellt och socialt olika grupper, t.ex. kristna, arbetare och alpinister, eller enbart turister och resande med olika trafikslag och sätt att resa i fokus: till fots, på cykel, med båt, tåg eller bil och t.o.m. lite senare med flyg. Kring många av dessa intressen uppstod det också veritabla serier av manualer, vägvisare, guider och även tidskrifter och årsböcker, med artiklar som i sig kunde vara eller fungera väl som guider och vägvisare. Kring 1900, om inte tidigare, kan man nog säga att hela denna marknad i det närmaste blivit oöverskådlig i de största turistländerna och gjort en komplett rekonstruktion omöjlig, särskilt som en del av detta ofta flyktiga och ganska tidsbundna material aldrig nådde några arkiv.

13 Bosse Bergman

De första guideserierna

De första guideserierna Svenska guideserier Guidebokens standardisering från 1800-talets mitt var bland annat en följd av bok- och tryckeribranschens industrialisering. Men för förläggarna handlade det också om att skapa en produkt

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales πdiskussion Sven Ove Hansson svarar Robert Callergård Jag vill börja med att tacka Robert Callergård för en tänkvärd och konstruktiv

Läs mer

Schweiz, the playground of Europe.

Schweiz, the playground of Europe. Schweiz, the playground of Europe. Vilket var det främsta turistlandet om vi tänker på turismen som framväxande samhällsfenomen och näring under 1800-talet? Även om Paris troligen var resmålet nummer ett

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Lägg till ny artikel. När du har fyllt i och sparat de obligatoriska uppgifterna markerade med * kan du fylla i resten av informationen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ Ingela Wadbring Texten är hämtad ur: Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Lyckan kommer, lyckan går SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 36 Hela rapporten kan beställas via www.som.gu.se,

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer

Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer 1 Torekovs församlings skrifter om ön Läs mer Stiftnämndens karta över Hallands Väderö kom ut 1965, samma år som naturparken från 1958 fick beteckningen naturreservat med anledning av en ny naturvårdslag.

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Anvisningar till skribenter

Anvisningar till skribenter Välkommen som skribent i Medusa! Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV 27 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS DISTANSKURS BREV BREV 27 POCKETBÖCKER Här kommer ett axplock av gamla, nya, svenska och utländska pocket. Olika formspråk och olika titlar. Den första pocketboken kom ut i England

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

PM P R O M E M O R I A

PM P R O M E M O R I A PM P R O M E M O R I A PM är en kortform av det latinska pro memoria som betyder för minnet. Disposition Hur du strukturerar texten i ditt PM (1) Rubrik Om utrymme ges för att själv välja rubrik: Välj

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Franska guider - Hachette tar kommandot

Franska guider - Hachette tar kommandot Franska guider - Hachette tar kommandot För 1900-talets generationer resande och turister är Frankrike huvudsakligen förknippat med två slags guider, som hos fransmännen själva fick en minst lika stor,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

Motorcykeln övervann avstånden och ledde till långväga turism

Motorcykeln övervann avstånden och ledde till långväga turism Motorcykeln övervann avstånden och ledde till långväga turism 17 januari 2013 Bilen övervann avstånden och öppnade möjligheter till vidsträckta resor runtom i vårt land och omvärlden, men för många män

Läs mer

Järnvägens linjeguider

Järnvägens linjeguider Järnvägens linjeguider På 1830-talet inleddes järnvägens utbyggnad på allvar i Europa (spår för muskeldrivna transporter på räls fanns sen långt tidigare), då först i England och sedan i Belgien med mångas

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:2 2011 Så bra, då är vi överens! Elisabeth Elgán* Stockholms universitet Jag vill tacka Sophie Nyman och Lena Hejll från Historiska museet för att de tog sig tid att svara

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 1. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 1 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke.

Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. Nu är det dags att vända blad. Lite inspiration för dig som ska hjälpa till att förändra bibliotekets varumärke. 2 Vi är kända, men kunskapen om oss måste bli bättre. Kännedomen om biblioteken är mycket

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI

KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI 221 Av sekreterare JAN GILLBERG Radioutredningens betänkanden har nyligen offentliggjorts. "Man behöver inte vara speciellt visionärt begåvad för att våga förutse, att utredningens

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Alex författarlexikon

Alex författarlexikon Alex författarlexikon Avancerad guide Alex författarlexikon Våren 2010 Alex innehåller information om författare, titlar och filmatiseringar. Det finns även litteraturhänvisningar, lexikon med termer och

Läs mer

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt?

Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? Frågor och svar on StegVis: Måste alla på skolan/förskolan börja arbeta med StegVis samtidigt? På sikt är det viktigt att alla som arbetar i förskolan/skolan känner väl till arbetssättet. Då talar till

Läs mer

Europeiska unionens råd KONTROLLERAR DU IDENTITETER ELLER IDENTITETSHANDLINGAR?

Europeiska unionens råd KONTROLLERAR DU IDENTITETER ELLER IDENTITETSHANDLINGAR? Europeiska unionens råd PRADO Offentligt register över äkta identitets- och resehandlingar online KONTROLLERAR DU IDENTITETER ELLER IDENTITETSHANDLINGAR? PRADO ger enkel onlinetillgång till tekniska beskrivningar

Läs mer

Tyska landskap och städer

Tyska landskap och städer Tyska landskap och städer Tyska tillhörigheter och identiteter har i ett tillbakablickande perspektiv sin utgångspunkt i folkvandringar och germanska språk. En inte alltför avlägsen utgångspunkt är utbredningen

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa

Interzoo 2004. Världens största zoofackmässa Världens största zoofackmässa Interzoo 2004 Text och foto: Kjell Fohrman V ä r l d e n s s t ö r s t a z o o f a c k m ä s s a g å r a v s t a p e l n v a r t a n n a t å r i Nürnberg, Tyskland - årets

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Artiklar/Registrera ny artikel. Fyll först i de obligatoriska uppgifterna märkta med * på Information 1 och spara. Fortsätt sedan

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG DYNAMIKEN SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Dynamics Engagement_062513_wp _EMEA HUR ENGAGERADE ÄR DINA

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

BESLUT 2008-01-15 5003-07-40

BESLUT 2008-01-15 5003-07-40 Datum BESLUT Dnr 2008-01-15 5003-07-40 SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN Justitiekanslerns beslut Arctic Air Aktiebolag, 556284-3887, tillerkänns ersättning av staten med 587 312 kr jämte ränta på beloppet

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m

HHIMHi. iiiijsrm. OSB Sm us m^^mw^^m HHIMHi iiiijsrm OSB Sm us m^^mw^^m Turisttrafiken till Finland. År 1935 besöktes vårt land av 63.747 utlänningar, vilka beräknas ha tillfört landet ca 250 milj. mk. Föregående år voro motsvarande värden

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

FRÅGA 1: KONST VUXEN Från vilket land kom konstnären till detta verk?

FRÅGA 1: KONST VUXEN Från vilket land kom konstnären till detta verk? 7 25 66 79 FRÅGA 1: KONST VUEN Från vilket land kom konstnären till detta verk? 1 Danmark Norge 2 Sverige BARN (SVÅR) En konstnär blandar gärna sina färger på en träskiva som kallas (Tips: Använd uteslutningsmetoden)

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Kolonialismens Historia Koloniernas födelse & Världsimperium Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42716 / T42816 Ämnen: Historia Målgrupp: Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 15

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:10 2003-03-14 Dnr C 5/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:10 2003-03-14 Dnr C 5/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:10 2003-03-14 Dnr C 5/02 KÄRANDE Tryckeriaktiebolaget Ljusnan, 556011-1352, Box 1059, 821 12 BOLLNÄS Ombud: advokaterna Staffan Bergling och Jesper Alwall, Advokatfirman Bergling

Läs mer

Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport "Utsugning av vissa - guldkant för andra"

Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport Utsugning av vissa - guldkant för andra Kommentarer om nätverket Schyst Resandes rapport "Utsugning av vissa - guldkant för andra" - Ett allvarligt problem med studien och dess rapport är den genomgående begreppsförvirringen och bristen av definitioner.

Läs mer

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering Tyska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi i årskurs 9 med att eleverna får utveckla sina kunskaper för att använda tyskan i längre enklare dialoger och längre enklare texter.. De får många tillfällen att använda språket i vardagliga

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer

Svenska som andraspråk poäng

Svenska som andraspråk poäng Svenska som andraspråk 2 100 poäng KURSKOD: SVASVA02 Prövningsdelar Prövningen består av en skriftlig och en muntlig del och innehåller detta: SKRIFTLIG DEL Den skriftliga delen består av två delar, ett

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Utgivning och försäljning av litteratur

Utgivning och försäljning av litteratur Bilaga 2 00 Tabeller Utgivning och försäljning av litteratur Tabell 1 Monografier registrerade i Nationalbibliografin, 1984 2011 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Monografier registrerade i Nationalbibliografin

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer