Baedekers triumf och inhemska rivaler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baedekers triumf och inhemska rivaler"

Transkript

1 Baedekers triumf och inhemska rivaler Med medelklassens tilltagande välstånd och resande i Europa efter 1800-talets mitt hade resehandböcker och lokala guider börjat bli en riktigt lönsam del av bokmarknaden. Förutom många små och stora förläggares sporadiska nedslag i genren investerade allt fler förlag i en systematisk utgivning av ett växande antal guidetitlar till populära och nya resmål. I kölvattnet på de redan stora guideserierna skedde under 1800-talets andra hälft och i talets början närmast oräkneliga försök att skapa nya guideserier runt om i Europa, många särskilt anpassade till färdsätt (tåg, till fots, cykel, bil) eller särskilda områden och intressen (badorter, konststäder, natur och geologi, bergstrakter), allt för att exploatera och nå spirande eller oupptäckta delar av marknaden. Guideboken hade i högsta grad nu också blivit produkt och vara och inte bara följden av entusiasters önskan att täcka icke tillgodosedda behov, stimulera utvecklingen av egna intresseområden eller vinna egen tillfredsställelse (ungefär som många av dem som helt oberoende av efterfrågan skrev en bok om sina resor). Konkurrensen mellan alltfler titlar till ungefär samma resmål medförde ökade krav på förbättringar, utvidgade turer och målpunkter, tätare uppdatering. Guiderna fick mer och mer karaktären av färskvara i de resandes ögon, och länge medförde utbytet av någon enstaka uppgift kunde medförde omständliga sättningsarbeten. I sin detaljrika och samtidigt mångsidigt orienterade bok The English Guide Book c från 1974 berättar John Vaughan om hur t.ex. valet att kringgå detta arbete med hjälp av den nya kopieringstekniken stereotyping på 1820-talet ledde till att guiden The Original Picture of London p.g.a. successivt sämre kvalitet, slutligen överflyglades av sina konkurrenter och lades ner (s. 100). Särskilt populärt och respektingivande var det givetvis inte heller att som i Süd-Tirol och Kärnten (Amthors Alpenführer 1910) inleda nytrycket av en guide med tio sidor rättelser, att utelämna tryckår (vanligt hos engelska guider) eller att helt enkelt skrapa bort det angivna utgivningsåret, vilket wienförlaget Hartleben någon gång uppenbarligen gjort (Öhlberger 1983, se nedan). För de förlag som satsat på större, kontinuerligt växande serier blev uppdateringen och effektiviseringen av produktionen därför allt viktigare, såväl den redaktionella insamlings-, författar- och redaktionella fasen som den tekniska framställningen. Förlagen tvingades till viktiga avvägningar mellan å ena sidan systematik och rationalitet i det egna arbetet och å det andra nyskapande grepp och inslag som både kunde locka läsarna och underlätta för dem att hitta rätt, t.ex. med hjälp av kartor och illustrationer, innehållets disposition, den grafiska

2 framställningen och textens artikulering och differentiering genom olika indelningar, uppräkningar, delrubriker, indrag och inte minst olika typsnitt, grader, kursiveringar, fetstil och t.ex. en stjärna eller asterix som kvalitetsmarkör vid hotell och sevärdheter. Den sistnämnda blev känd som Baedeker-stjärnan sedan Baedeker kopierade den från Murray 1844 och ibland även dubblerade den (Baumgarten 1987 s. 385), en praxis som även återkom hos andra förlag, t.ex. franska Michelin. Oavsett de många valmöjligheterna till markeringar kunde emellertid alla ta hjälp av den revolutionerande tekniska utveckling som på 1800-talet skedde inom bok- och tryckeribranschens praktiskt taget alla områden: kart- och bildåtergivning (litografin, xylografin, fotot), övergången från lump till papper, kemiska tryckfärger, förstoring och förminskning, överföring mellan olika trycktekniker, maskinell tryckning, bättre bindning, mm. Sammanfattningsvis kan vi beskriva det hela som en tilltagande mekanisering och industrialisering med vars hjälp varje förläggare kunde ge sina guider och serier något eget kännetecken (format, färg, typograf) och ett varumärke, vanligtvis sitt eget namn, ungefär som företagen inom den senare framväxande bilindustrin. Undantag förekom givetvis och så småningom fick allt fler serier namn efter t.ex. färger eller träffande formuleringar (Guide Diamant, Highway and Byways. So, you are going to X, osv.). Samtidigt var och är reseguiden en egen genotyp i bokfloran, definierad av relevans och användbarhet i både fysisk och textuellt-språklig bemärkelse i förhållande till den resande turistens önskan om information och vägledning. Udda special-, alternativ- och lokalguider kunde av olika skäl välja ganska stora avvikelser från utvecklingen och en annars ganska gemensam form, men för guideserier med krav på trogna och nya användare krävdes en fortlöpande anpassning till de grundläggande kraven och den form som visat sig gångbar och kostnadseffektiv: ett hanterbart format, ett ganska samstämt innehåll utan utrymmeskrävande detaljbeskrivningar och erbjudanden för enbart specialintresserade och en disposition som på en läsares första medvetande- och nyfikenhetsnivå tydligt skilde praktisk reseinformation, övergripande historiska, kulturella och topografiska beskrivningar, ortskaraktäristik och redovisningar av enskilda byggnader och sevärdheter från varandra, och då också med hjälp av kartor och illustrationer som underlättade och ytterligare förtydligade detta. Som boktyp kom resehandboken, och vi talar då särskilt om de regionala guiderna, därför att förändras och modelleras i ungefär samma riktning och genomgå vad vi måste beskriva som en harmonisering, normering och standardisering. Denna process inleddes redan i 1800-talets början och kom att påverka större delen av utbudet från ungefär 1860-talet (att i dagens

3 antikvariat själv hitta hyllan med gamla resehandböcker tillhör därför en av de lättaste uppgifterna). Enhetligheten blev längre fram i tiden något mindre genom bl.a. de många specialguiderna för järnväg och senare bil, men är ändå påtaglig än i dag, märkligt nog kan man tycka med tanke på t.ex. internet som tillåter var och en att komponera sin egen guide (även om ingen ännu har utvecklat ett bra program för detta). Kanske kommer vi heller aldrig att acceptera att fråntas den behagliga känsla det är mentalt såväl som fysiskt och taktilt att ha så mycket vi behöver veta i den lilla kompakta bok guiderna utgör, för de trosvissa ungefär som en tillfällig bibel. En viktig skillnad mot förr, som medförde att guideboken bibehöll sin status, var naturligtvis den radikalt förbättrade bild- och karthanteringen. En del av standardiseringen av guideserierna på 1800-talet var annars i själva verket bortrationaliseringen av bilder, foton och annat än informationsmättade vyer, panoraman och givetvis kartor, något som delvis berodde på det växande utbudet av illustrerade tidskrifter, album, vykort, bildrika monografier. Till normeringsprocessen hörde också en förändring av språk och beskrivningar, där t.ex. målande landskapsbeskrivningar och långa historiska skildringar skars ner kraftigt samtidigt som språket fick en mer saklig, nästan officiell, hos de mest ambitiösa förlagen förment vetenskaplig och objektiv karaktär. Idag har resehandböckerna ett friare förhållande till detta och om bara sak- och faktainformationen är rik är invändningarna få mot både många bilder och ett mer journalistiskt och t.o.m. personligt anslag i beskrivningar, redovisningar och omdömen. Baedekers triumf Den viktigaste enskilda förebilden för resehandbokens standardisering blev tveklöst det tyska förlaget Karl Baedekers kompakta röda guider, länge i psalmboksformat med bibeltunnt papper. Själv såg förlagsgrundaren på 1830-talet, då hans guider hade en annan utformning, den samtida John Murray som ett föredöme och sägs ha tagit sina omslags röda färg (delvis från 1846) och guidernas typografi och disposition från honom, även om dennes guider var lite större för att tillåta text i två spalter. Men om någon i förorden till olika nya guider och guideserier angavs som förebild skulle det just bli Baedeker. En ny bok om Baedeker har t.ex. en bild på guider från 24 olika förlag med rött eller rödbrunt omslag och förgylld titel vilka lätt kunde förväxlas med Baedekers guider (Müller 2012 s. 45), låt vara att formatet i några fall kunde skifta avsevärt, samtidigt som det skulle vara lätt att lägga till ytterligare ett sjugotal förlagsserier med likartat utseende (rött var otvivelaktigt den dominerande färgen för resehandböcker fram till 1:a världskriget). Namnet Baedeker kom till och med att användas

4 synonymt med ordet guide i uppslagsböcker, fortfarande t.ex. i den svenska ordboken Ord för ord från 1994 (Norstedts). En summering av turistlitteratur i en skrift från det anrika förlaget Justus Perthes hade i själva verket redan 1864 rubriken Baedekeriana (Hinrichsen 1991). Några förläggare använde också namnet som uppvärderande tillskott med avsiktlig risk för förväxling, t.ex. Kiessling s Berliner Baedeker från 1876 (orsaken till att Baedeker 1878 började ge ut separata berlinguider, säges det), Svenska Baedeker n eller vägvisaren för hufvudstaden 1897, Baedeker de La République Argentine (A. B. Martinez 1907), Ryska Baedekern. Guide till Paris 1909 (P. Kopelmann, översättning från ryska), men uppenbart mer kritiskt i A Fool s Baedeker (A. Holitscher 1925) och Baedecker: Rejsen till China 1872 (anonym dansk skrift obs: stavningen) och i de tyska serierna Der Lustige Baedeker av R. Schmidt-Cabanis (red) runt 1890 och München-förlaget Pipers Was nicht im Baedeker steht från 1927 (se Special- och alternativguider ). Ännu mer nyfikna var nog många på den välkände filmteoretikern Béla Balázs Der Phantasie-Reiseführer das ist Ein Baedeker für der Seele 1925 (för själen alltså), men som mer är en filosofisk betraktelse om hur vi genom seendet förnimmer omvärlden. I åtminstone två av fallen följde stämningar från Baedeker själv. Triumfen, som fram till i dag märkligt nog bara tycks ha vuxit i antikvariatens hyllor och auktionsfirmornas kataloger, var en kombination av många faktorer, t.ex. de faktaspäckade och kartbemängda guidernas noggrannhet, kontinuiteten i företaget självt genom inskolade entusiastiska barn och barnbarn (liksom också hos Murray och Muirhead i England, Joanne i Frankrike, Appleton i USA), ett tidigt effektivt distributionssystem, många guider även utgivna på engelska och franska, mm. En av de främsta bekräftelserna på framgången var den plats Baedekers guider alltid fick på listan över referenser till många länder i den internationellt sett kanske mest använda statistiska årsboken, engelska Statesmen`s Year Book. Att Meyer, Hachette, Grieben eller andra guider än också Murray förekom så sällan kan heller inte bara ha berott på språket, eftersom det var ganska vanligt med referenser på många olika språk i den aktuella årgången (1908). Hävdar man därmed att Baedekers guider var bäst av alla är man emellertid på osäker mark, eftersom varje guides kvalitet var beroende av relationen mellan de två skapande huvudinstanserna, den redaktionella respektive författande. Med stor frihet för den senare blev guiderna i samma serie ganska olika varandra och några alltid alldeles utmärkta, som t.ex. hos Murray, Black s, Meyer, m.fl. Baedeker lät dock alltid det redaktionella arbetet avgöra, med experter anlitade för specialavsnitten, vilket borgade för en jämn ganska hög kvalitet, även om de senare liksom den övriga staben inte alltid ens nämndes i förordet. Övriga förlag angav

5 ofta författaren, och när en sådan inte förekom nästan alltid en ansvarig redaktör och den som bearbetat utgåvan. Det hela var givetvis också i högsta grad en manlig värld till ungefär talet, tycks det, dvs ungefär samtidigt som Ellen Rydelius dök upp i Sverige, Louise Faure- Favier i Frankrike (först med flygguider) och Clara E. Laughlin i USA ( So, you are going to... X ), men då med England med sin kvinnliga författartradition som det stora undantaget redan från 1700-talet Vaughan ovan ger oss uppåt ett tiotal namn, med den berömda Mariana Starke i spetsen i början av 1800-talet, alltför slarvig och ivrig att ge ut det hon skrivit i nytryck, enligt John Murray. Och i Sverige hade vi ju faktiskt efter 1800-talets mitt den flitiga Octavia Carlén, som betade av slott och kyrkor med större aptit än det Stockholm och det Göteborg hon lyckades särskilt bra med i separata guider. Säkerligen fanns det motsvarigheter i många länder. Trots att engelsmännen var dominerande bland de internationella resenärerna och turisterna fram till 1800-talets början och den tyska turismen först tog fart efter seklets mitt kom ändå valet bland de förra ganska tidigt att stå mellan Baedeker och Murray, båda med en snabbt utökad utgivning från 1840-talet och Murray med sina tvåspaltiga sidor och sitt lite större format. Det var också främst dessa två format som gällde, Baedekers hos de flesta, men Murrays ändå inte ovanligt (Black s, Guide Joanne, Appleton, Cook, Ward, Lock & Co, Chaix, Garnier Frères). Även en mindre 8:o dök upp, kanske tänkt som anpassad till damernas små handväskor, t.ex. Joannes Guide Diamant, Guide Conty, Little guides m.fl.. Ser vi Baedeker som saklig, pålitlig och lite tråkig i större portioner, en konsumtion av text som den här typen av litteratur inte i första hand var avsedd för, kan Murray, med reservation för författarfrågan ovan, hållas som snabbare till omdömen och något slarvigare med fakta. K. T. Wagner skriver t.ex. i sitt förord till Handbuch für Reisende in Dänemark, Norwegen, Schweden, Russland, Polen und Finnland 1840 att han först hade velat översätta Murrays guide från 1839 med ungefär samma resmål, men efter påbörjat arbete fann att den var ett planlöst ihopkok av några enkla resebeskrivningar och allmänna bokverk, varför han valde att skriva en egen guide istället. Hårda ord, som ändå inte speglar en bransch där man snarare var försiktig med riktad personkritik i vilken guide fanns det inte brister som alltid någon kunde se som katastrofala (de flesta guider sökte också uttryckligen rättelser hos sina läsare, även om det då mer förväntades handla om aktualiteter, t.ex. nerlagda hotell och urusla menyer). Mest inskränkte man sig till lovord om de egna verken: den första heltäckande, enda utförliga, osv. Men allvarlig kritik hade givetvis alltid fog för sig, som av Murray`s första schweizguide 1838, där fördomarna vad gällde befolkningen i bergsbyarna var närmast

6 häpnadsväckande. Och ovan nämnde Wagner tycks ha varit att lita på. Hans sextio tättskrivna och väldisponerade sidor om Sverige matchade i kvalitet t.ex. lätt Cooks tur genom landet femtio år senare. För både Baedeker och Murray dök det på hemmaplan också tidigt upp konkurrenter med ambitionen att delvis täcka in ungefär samma resmål i egna guideserier, om än inte alltid i lika tjocka och dyra volymer, i Tyskland främst Meyer, Grieben och Woerl, och som tyskspråkigt förlag även Hartleben i Wien och andra (se nedan). Dyrast var Baedeker som 1926 varierade mellan 4-5 Riksmark för guider till delstater och upp till 7-8 Mark för t.ex. delar av Frankrike och väl över 10 Mark för de tjocka guiderna eller de i mindre upplagor som Medelhavet, Storbritannien, m.fl. Meyer låg ett par mark lägre och Hartleben var något dyrare. De flesta Griebenguider kostade 1 till högst 2 RM och Woerls guider under 1 Rm, ibland bara 50 pfennig, och båda var exempel på hur turismen omfattade allt bredare befolkningsskikt, särskilt för resor inom de egna länderna. I England handlade det om Black s, Cook s, Bradshaw, Nelson & Son s Hand-books for Tourists, MacMillan, Thourough Guides, Ward, Lock & Co från 1896 och senare Muirhead s. I t.ex. Frankrike, det tredje landet med en stor produktion av reseguider, kom däremot förlaget Hachette att överta L. Maisons guider från seklets mitt (bl.a. Guide Richard) och ungefär samtidigt etablera samarbete med den senares flitige guideförfattare, historikern och geografen Adolphe Joanne. Därmed skapade förlaget sig en dominerande position vid sidan om några till en början ganska ansenliga serier som Guide Conty, Guide Garnier Frères och Guide Chaix, den senare nerlagd före 1900 (se Franska guider Hachette tar kommandot ). Med Guides-Joanne och Collection Guide- Joanne och senare framför allt serienamnet Les Guides Bleus skapade förlaget ett lika starkt varumärke inom det franska språkområdet som Baedeker och delvis Murray hade gjort internationellt. Den enda franska motsvarigheten blev Michelin (start 1900), före 2:a världskriget dock egentligen aldrig ett reellt hot p.g.a. ett helt annorlunda upplägg med bilturismen i fokus. Meyers Reisebücher Meyer hade sitt ursprung i det väletablerade Bibliographisches Lithografisches Institut i Leipzig som vunnit stor respekt genom utgivning av uppslagsverk, lexikon och vetenskaplig litteratur, t.ex. Meyer s Universum Den systematiska utgivningen av guider inleddes 1862 under varumärket Meyers Reisebücher. Serien var den som tydligast skulle komma att framstå som en direkt konkurrent till Baedeker, med delvis samma resmål (också utanför

7 Tyskland) och samma kvalitet, omfång och format (dock brun inbindning och till en början ett större murray-format ), men med tyska som i stort sett genomgående språk och sammantaget något färre titlar. Ibland varierades de senare och fick t.ex. som separta serier heta Der Hochturist (i 9 volymer), Deutsche Alpen (i 3 volymer) eller kort och gott Balkanstaaten eller Weserland, allt ofta till skillnad från Baedekers angivelser av vilka länder och områden det handlade om. Den långvariga utgivningen kom senare även att innehålla en del okonventionella guider som t.ex. Weltreise och en flygguide, Luftreisebuch, Mittel-Europa Som flera av de mer påkostade guideserierna (Joanne, Black, Murray) lyfte Meyer också fram de enskilda författarna. H. von Berlepsch, förlagets förste redaktör, kom själv stå för den första guiden, då om Schweiz, som han anonymt behandlat i en tidigare publicerad guide, Weber s Illustrierter Alpenführer Efter tio år lämnade han förlaget för att i både guider och topografisk litteratur skriva om Alplandet på andra förlag, något som gjorde honom till en av de mer namnkunniga vid sidan om Ebel, Tschudi och några till när det gällde detta så flitigt omskrivna och välbesökta turistland. För förlagets första Skandinavienguide 1879, Norwegen, Schweden und Dänemark, och de många guider som från 1874 föregick den, engagerades Yngvar Nielsen, Norska Turistföreningens blivande president och identisk med författaren till den länge enda permanent uppdaterade och genomarbetade resehandboken om Norge. För italienguiderna var författaren under lång tid Th. Gsell-Fells, som liksom Baedeker delade upp Italien i tre delar, två av dem i sin tur i ytterligare två välmatade delar Att resultatet t.ex. var avsevärt mer inträngande stadsbeskrivningar än i de flesta andra förlagens guider, kan man i flera fall konstatera. I avsnittet om Neapel (Unter-Italien, 1877, Band I) får vi t.ex. hos Gsell-Fells istället för många guiders omständliga topografiska och topologiska bestämningar av stadens läge och alldeles för långa historiebeskrivningar en karaktäristik som rör det mesta av stadens former från gatunät, olika gatu- och byggnadstyper till byggmaterial, balkonger, prång och markiser samt hur allt detta tas i bruk och besittning av befolkningen med hänsyn till dess vanor och seder, dess bosättningar i staden efter yrke och klass, m.m. Troligen handlade detta inte bara om utrymme i boken, för trots många andra fördelar levererade Baedeker i jämförelse med Gsell-Fels mest ett Neapel i form av en redaktionellt avslipad och sorterad textmassa, där läsaren snabbt lotsades till huvudgatorna för några meningar om dem innan enskilda byggnader och parker började betas av en efter en. Vi kan också jämföra med L. V. Bertarellis senare berömda kompakta italienguider med de underbara kartorna och fundera över meningen med den typ av skriftliga vägvisningar och

8 uppräkningar av angivna byggnader till höger och vänster som dominerade den allmänna stadsbeskrivningen i avsnittet om Neapel i den franska översättningen av originalguiden på italienska (Les Guides Bleus, L`Italie 1927, s. 438). Sen länge väl etablerad tycks dock Meyer indirekt ha tvingats ändra sin utgivning efter nazismens maktövertagande och alla oklarheter om händelsen får en utomstående gärna att ana ett diskret ingripande från nazisterna, som uppenbarligen valde Baedeker för sina tänkta och önskade projekt av guidekaraktär. I Meyers lilla bio- och bibliografi av baedekerförlagets biografiförfattare Alex Hinrichsen (i Hauenstein, W. Wegweiser durch Meyer`s Reiseführer 1993) finns nämligen bara påminnelsen om en oförklarlig överenskommelse mellan Baedeker och Meyer 1935, som inskränkte den senares utgivning till områden den förre inte täckte eller avsåg att täcka och därmed helt enkelt gav Baedeker viss kontroll över Meyers utgivning, som nu heller inte kunde upprätthållas. Det hela förblev desto märkligare då varken de mycket produktiva förlagen Griebens eller Woerls verksamhet tycks ha påverkats, båda förvisso med en något annorlunda inriktning. Däremot kom Baedeker otvivelaktigt att gå nazisternas ärenden. Att ett par av förlagets guider över Deutsches Reich i 1930-talets slut hade hakkors eller ett Hitlercitat på försätts- eller titelblad, behöver kanske inte tynga ett eftermäle alltför mycket. En betydande del av den tyska företagsvärlden utan explicita nazisympatier tycks ju inte ha gjort något för att undvika sådana tids- och rikssymboliska tecken. Men det okommenterade införlivandet av nazisternas egna symbolhändelser, martyrer och rasistiska ståndpunkter i vissa textavsnitt är komprometterande nog för Baedeker, och än mer förlagets guider till ockuperade områden, t.ex. Elsass 1944 och inte minst förlagets guide till det erövrade Polen, Das Generalgouvernement 1943, som blev en riktigt skrämmande uppslutning bakom den nazistiska antisemitismen (läs t.ex. om judarna i Lublin, Krakow, etc). Förlaget hade för övrigt vid ett tidigare tillfälle inte visat sig ha någon absolut spärr mot antisemitiska kommentarer, t.ex. i samband med eventuella besökare av stranden i Dubbeln nära Riga som fick t.ex. veta att den kunde vara använd av judar, (Russland 1912 s. 62). Vidare om detta i Baedeker och nazisterna. Grieben och Woerl En annan tysk förläggare som tidigt konkurrerade med Baedeker var C. L. E. Theodbald Grieben ( ). Engagerad i många förlagsbildningar i Berlin, bl.a. annat övertog han F. H. Morins reselitteratur och kom under åren under namnet Griebens Reisebibliothek att ge ut 65 titlar, många tillkomna efter egna resor (Neue deutsche

9 Biographie, Dunker und Humboldt, Berlin 1966). Guideboksserien såldes därefter till Albert Goldschmidt, som själv med sina söner fortsatte utgivningen av resehandböcker, men med det vid det laget välkända förlagsnamnet alltid kvar som catchword på omslaget, t.ex. Griebens Reiseführer. Fram till 1944 hade över 250 olika titlar utkommit, omspännande nästan hela Europa, och en del av dem även på engelska eller franska och de flesta banden ständigt uppdaterade och titlarna i stort sett numrerade i bibehållen ordning. Kring 1900 innehöll t.ex. den annonserade listan 100 nummer, alla med högst en handfull års skillnad mellan utgivningsåren. Goldschmidt bibehöll också en från början ganska tydlig profilering gentemot Baedeker och Meyer genom att främst behandla delområden och enskilda städer (mindre länder såsom de nordiska förekom också, och även både Italien, Schweiz och några mindre länder). Samtidigt kom praktiska reseanvisningar och den envisa strävan att guida de resande krympa utrymmet för mer ingående bakgrundsbeskrivningar. Goldschmidt var också nästan helt ensam om att introducera och i årtionden envist behålla ett slags mätsticka för kartan i styv papp, en Sucher (sökare) som skulle underlätta för läsarna att på de stora stadskartorna lättare hitta de i registret angivna gatorna och byggnaderna. Den ymniga utgivningen och de ständiga nyutgåvorna gör att de länge karaktäristiska beigebruna banden ibland inte ens ställs upp på butikshyllorna i dagens antikvariat, en klar diskriminering i relation till innehållet och även av förlagets titlar och oftare mer genomarbetade guider före 1900 med omslag i brunt, grått eller blekgult. Woerl, det fjärde stora tyska guideboksförlaget, följde än mer konsekvent i Griebens spår och gjorde framgångsrikt lokalt orienterade guidehäften till sitt signum och sin egen nisch. Vid sidan om vägvisare för besök i större städer, också en del utländska, kom utgivningen att utmynna i en smått fenomenal serie guider under varumärket Woerl s Reisehandbücher, ibland också kallade Woerl s Stadtführer eller Thalführer (Thal = dal). Förlaget hade till slut en häftad småskrift till nästan varenda ort i Tyskland med ett par tusen besökare varje säsong och kunde några år före 1900 skryta med nästan 600 aktuella titlar, praktiskt taget uteslutande på tyska och med förlaget självt som redaktör av uppgifter från en oräknelig mängd hjälpsamma och engagerade personer. Som son till en geograf och kartograf hade Leo Woerl efter många resor för den bokhandel han var anställd i öppnat sin egen förlagsbokhandel i Würzburg 1866, som efter 1897 återfanns i Leipzig, det nav i den tyska bokutgivningen som de flesta förläggarna förr eller senare drogs till, åtminstone för något decenniums erfarenheter. Woerls tidvis starka och inte

10 ovanliga tilltro till effekten av redovisade personliga utmärkelser är möjligen en detalj att fundera över. Under t.ex. hans namn i förorden kunde det bl.a. stå sex påvliga medaljer, vilket antingen avslöjade en medveten orientering mot bestämda målgrupper eller en eftersläpning i hans förståelse av marknadens neutralitet i frågor som de här, vilket var en självklarhet för de flesta andra förläggarna. Troligen var de ändå lika bundna till titulaturens och alla utmärkelsers betydelse som samtiden i stort, men mer klara över när det var dags att ta fram medaljerna, och vilka av dem. Woerl tycks så småningom också ha förstått. Konkurrenter i marginalen Vid sidan om dessa fyra fanns det naturligtvis många andra förlag som till och från publicerade tyskspråkiga resehandböcker i egna serier. Deras titlar under olika år och skeden kan mycket väl ha varit betydande, men utan att de över tid erfor samma framgång som ideologisk kunskapsreferens som Baedeker eller att de genom sina begränsade resmål enskilda städer, orter, trakter, järnvägslinjer, lokala vandringsleder och sina enkla förpackningar inte framstod som allvarliga konkurrenter till Baedeker. Många hade karaktären av praktiska vägledningar för mer begränsade turer och resor, och blev för många läsare en förbrukningsvara man inte bekymrade sig mycket om efter resans slut. Vi kan här t.ex. urskilja ett antal populära serier med häften i medvetet enhetlig form, med ett nog så substantiellt innehåll och med en förbluffande utgivning på ganska kort tid under beteckningen Europäisches Wanderbilder av schweiziska förlaget Orell Füssli & Co och med nästan 40-talet titlar 1882, dessutom parallellt på franska och engelska i särskilda serier med namnen L`Europe illustrée och Illustrated Europe. Vidare kan man nämna Handlischer Luginsland med 21 band på sidor 1910, Rechts und Links der Eisenbahn med 65 häften på sidor 1907, förlaget Albert Otto Pauls Miniatur- Bibliothek i Leipzig, med mini-häften på 40 sidor i en resehandboksavdelning med uppåt titlar, Österrikes stadsbanors järnvägsguider på sidor i 35 olika volymer redan på 1880-talet (också för rutter till utlandet), det speciella Reise-Manuale samt ett växande antal serier av specialguider för alpinister, fotvandrare, cyklister och senare bilister. Vilken betydelse fick häftena i dessa serier för användarna utöver funktionen som vägledare under resan? För den som reste regelbundet under t.ex. varje säsong kan man lätt föreställa sig att man noggrant och med glädje sparade de använda häftena och att just den enhetliga utformningen var ett särskilt motiv för detta. Hade man några i samma serie och var nöjd med disposition och innehåll låg det nära till hands att man höll kvar vid serien om det passade

11 med resmålen när det var dags igen. Men för de flesta och för alla dem som vid nästa resa till någon ort eller bestämd trakt fann en annan guide, kunde sparvärdet hos dessa häften bli ungefär detsamma som hos vilken av alla enskilda och tillfälligt utgivna små guider som helst. Dvs. det kunde knappast jämföras med motsvarande hos en inbunden resehandbok på flera hundra sidor med vidare utblick mot omvärlden och kanske många kartor. Tvivelsutan kan man konstatera att just omfånget, bindningen och den enhetliga utformningen hade betydelse för hanteringen av reseguiden och att många förlag som tillfälligt eller medvetet inledde en produktion av reseguider, men på grund av skiftande omständigheter under årens lopp aldrig såg sig villiga eller förmögna att uppfylla kraven för påkostade guider till exempelvis ett större antal olika länder. Deras utbud av titlar kunde vara ganska stort för att bara nämna tyska och tyskspråkiga: Amthor, Beckmann, Bruckmann, Carly, Geuter, Globus, Gottschalck, Hölscher, Köhler, Lorenz, Meinhold, Richter, Schuster, Seydlitz, Storm, Trautwein och Wagner men deras val av lokala resmål i ofta ganska skiftande utformningar gav dem en speciell och komplementär roll på marknaden. Enskilda titlar kunde liksom alla enskilda guider p.g.a. upplägg och författare mycket väl bli stora framgångar, medan de flesta troligen försvann i en intensiv konkurrens om vägledningen till de attraktiva resmålen, i vilken delvis också Grieben och särskilt Woerl i högsta grad deltog, men då just med stöd av sin etablerade roll på marknaden. Det fanns dock ett antal tyska förlag som bland sina titlar presenterade många volymer som till omfång, innehåll och utformning mer än väl matchade alla de fyra särskilt beskrivna förlagens motsvarigheter. Med all respekt för eventuella utgåvor i de nyligen uppräknade förlagens serier skulle jag här vilja peka på Bruckmann i München, Hartleben i Wien och Schmidt i Zürich, alla med ganska tunga bidrag på 1800-talet, och ofta i en egen enhetlig utformning. Hamburgförlaget Richters grönsvarta band griper däremot över mer begränsade områden och rörde sig framför allt i ungefär Griebens sfär, med klart övertag i relation till Woerl där titlarna var desamma, om än inte priset. En senare 1900-talsföreteelse som Storm med sina utstickande små gula volymer är möjligen också värd att nämna. Medan Bruckmann och Schmidt kommer att tas upp i kampen om turisterna till the playground of Europe, alltså Schweiz, är inte minst en längre kommentar till Hartleben på plats här. Hartleben var ett förlag som från 1803 efter långvarig utgivning av bl.a. populärvetenskaplig geografisk och historisk litteratur skaffat sig gott rykte. Efter två guider om kurorter i Böhmen respektive längs atlantkusten i USA i 1870-talets slut, den senare skriven av Hesse-Hartweg,

Sverige, också ett fädernesland

Sverige, också ett fädernesland Sverige, också ett fädernesland Med kuperade, skogsrika och ganska glest befolkade vidsträckta länder var Norden länge inskriven i ett slags utkantsmystik hos de alltfler resenärer som av nyfikenhet och

Läs mer

Brittisk jakt på det pittoreska

Brittisk jakt på det pittoreska Brittisk jakt på det pittoreska Turismens hemland är tveklöst England även om vi talar om en kulturell praktik och näring för vilken själva grundidén är att vara någon annanstans än hemma. Från 1700-talets

Läs mer

Palestina, Egypten och Mellersta Östern

Palestina, Egypten och Mellersta Östern Palestina, Egypten och Mellersta Östern Kanske kan Mellanöstern, Främre Orienten, Mindre Asien eller vad man föredrar att kalla länderna runt Medelhavets östra del vara en acceptabel geopolitisk ansats

Läs mer

Amerika från öst till väst i norr och söder därom

Amerika från öst till väst i norr och söder därom Amerika från öst till väst i norr och söder därom Turismen i Nordamerika följde en annan utveckling än i Europa och präglades av de stora avstånden och den fortsatta omvandlingen av avlägsna vidder och

Läs mer

men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex.

men väl Korea. Beträffande Kina tycks inhemska företag och myndigheter inte ha sett någon större idé med guider på kinesiska, men väl t.ex. Mot Fjärran Östern Benämningen Fjärran Östern The Far East ger lätt obehagliga känningar av en förgången geografi, för oss svenskar representerad av forskningsresenären som samtidshjälte i Sven Hedins

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign

Gör din egen bok. Bengt Kjöllerström. Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Bengt Kjöllerström Gör din egen bok Handledning för att skriva, layouta, producera och ge ut en egen bok med hjälp av Word och InDesign Turningpoint AB Innehåll Gör din egen bok Handledning för att skriva,

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

KULTUR MOMS PÅ BÖCKER

KULTUR MOMS PÅ BÖCKER KULTUR MOMS PÅ BÖCKER En utvärdering av de tre första åren Rapport från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen Kulturmoms på böcker En utvärdering av de tre första åren Rapport

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM IT-UNIVERSITETET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM [ för AB Scandinavian Travel Agent DMC] Madeleine Afshar

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Till glädje och vinst

Till glädje och vinst KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSINFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:15 Till glädje och vinst En jämförande studie i urval av skönlitteratur

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer