Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering"

Transkript

1 Sammanfattning av alla REHSAM projekt som fått finansiering Wiholm Clairy (4100)

2 REHSAM-projekt 2009 Implementering av tidiga, arbetsplatsbaserade, preventiva insatser för personer med smärtrelaterad funktionsnedsättning Örebro läns landsting Projektledare (PI) professor Steven Linton Trots att det finns mycket kunskap om muskuloskeletala besvär har denna kunskap ännu inte implementerats i någon större utsträckning. Litteraturen visar att både individuella och arbetsrelaterade psykosociala faktorer är centrala i utvecklingen av funktionsnedsättning på grund av smärta. Faktorerna kan även användas för tidig identifiering av personer i riskzonen. Dessa faktorer borde åtgärdas i ett tidigt skede, vilket sällan sker. Istället finns stora brister i kunskap om faktisk implementering av metoder för att tidigt identifiera och åtgärda smärtrelaterade problem på arbetsplatser. Än mindre kunskap finns om behandlingsprogram som riktar sig till både arbetstagare och arbetsledare. Dessutom är de mekanismer som ligger bakom interventionernas effektivitet fortfarande till stora delar okända. Enligt aktuella vetenskapliga modeller tycks de drabbade som utvecklar funktionsnedsättning ägna sig åt beteenden som verkar hjälpa kortsiktigt, men paradoxalt nog förvärrar problemet på sikt. Utifrån dessa teorier, föreslås ett nytt behandlingsprogram som fokuserar på att främja kommunikation, arbeta med målsättning och utveckla problemlösningsfärdigheter för både individen och arbetsledaren. Både individ och arbetsledare får därigenom en skräddarsydd intervention som antas minska funktionsnedsättning och sjukfrånvaro. Den här studien syftar till att implementera den teoribaserade behandlingen på arbetsplatser via företagshälsovården. För ändamålet kommer 150 relativt nyanställda arbetstagare eller vårdsökande att randomiseras antingen till en kontrollgrupp som får sedvanlig vård eller en behandlingsgrupp som får ett paket bestående av träning i kommunikation, målsättning och problemlösning. För att fånga upp processvariabler och mekanismer kommer mätningar göras veckovis. I för-, efter- och uppföljningsmätningar kommer mått på hälsa, funktionshinder och sjukskrivning att undersökas. Studien har ett stort värde då den utforskar nyttan av ett konkret system för att tillämpa tidig identifiering och intervention och kan även bidramed ökad förståelse för mekanismerna.

3 Effekter av kognitiv och fysisk träning som tillägg till ett multifaktoriellt rehabiliteringsprogram för patienter med utmattningssyndrom Västerbottens läns landsting PI docent Lisbeth Slunga Trots att kognitiva exekutiva nedsättningar är vanliga hos patienter med utmattningssyndrom finns ännu ingen specifik träning utprovad för denna patientgrupp. Svårigheter att återgå i arbete beror hos dessa patienter ofta på problem med minne och uppmärksamhet. Det primära syftet med studien är att utvärdera om tillägg av kognitiv eller fysisk träning till en multimodal basrehabilitering (BasRehab) kan ge förbättringar av kognitiv funktion och arbetsförmåga. Totalt 144 patienter rekryteras från Stresskliniken, Norrlands Universitetssjukhus med inklusionskriterier; ålder år, diagnos utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsens kriterier och bedömd av läkare och psykolog som lämplig för BasRehab. BasRehab pågår under totalt 24 veckor och består av kognitivt beteendeinriktad rehabilitering i grupp med träffar en gång per vecka, ett individuellt motiverande samtal för fysisk aktivitet på recept (FaR ) och arbetslivsinriktade åtgärder. Grupper om åtta patienter randomiseras efter 12 veckors BasRehab till fortsättning med ett av tre olika program, A, B eller C. Program A består av fortsatt BasRehab ytterligare 12 veckor. Program B innehåller ett tillägg av datorbaserad exekutiv träning och program C ett tillägg av fysisk träning med inomhuscykling. Primära utfallsvariabler är kognitiv exekutiv funktion, arbetsförmåga, total sjukfrånvaro och kostnadseffektivitet. Sekundära utfallsvariabler är kognitiv funktion visualiserad med fmri, psykologiska variabler och fysisk kapacitet. Studien förväntas ge kunskap om huruvida det är möjligt för patienter med utmattningssyndrom att genom ett tillägg avspecifik träning av kognitiv funktion eller fysisk träning ytterligare förbättra sin exekutiva funktion och arbetsförmåga. Acceptansorienterad KBT via internet vid multimodal rehabilitering av långvarig smärta i nacke-skuldror och ländrygg Östergötlands läns landsting PI professor Björn Gerdle

4 Långvarig smärta innebär ofta ett omfattande individuellt lidande i form av olika negativa psykosociala konsekvenser, t.ex. depression, ångest, trötthet samt påverkade sociala relationer och reducerat deltagande i samhällslivets olika aktiviteter. Smärta är den vanligaste anledningen till att människor i västvärlden söker vård. Flera systematiska översikter rapporterar god evidens för multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta. Dessa rehabiliteringsprogram bygger på en biopsykosocial helhetssyn. Men effekterna av de multimodala rehabiliteringsprogrammen är ännu ej optimerade. Den psykologiska komponenten i programmen av idag kan oftast beskrivas som kognitivt-beteende inriktad (KBT). Under senare åren har forskare och kliniker, delvis i kontrast till traditionell KBT inom smärtområdet, betonat vikten av acceptans för att öka funktionsnivå och förbättra livskvalitet. Projektet består av en randomiserad kontrollerad studie med 12 månaders uppföljningstid och jämför ett välfungerande multimodalt rehabiliteringsprogram med ett program som har ett internetbaserat acceptansorienterat tillägg (motivationshöjande inledningsvis och vidmakthållande avslutningsvis). I projektet inkluderas ca 150 patienter i yrkesför ålder med långvarig nociceptiv smärta från nacke, skuldror och/eller ländrygg. Vår övergripande hypotes är att det samlade tillägget av acceptansorienterade insatser via internet (motivationshöjande inledningsvis och vidmakthållande avslutningsvis) leder till bättre och mer varaktiga resultat än det existerande traditionella KBT-baserade multimodala rehabiliteringsprogrammet. Målen kan långsiktigt formuleras som att erbjuda ett bredare och effektivare utbud av evidensbaserade multimodala rehabiliteringsåtgärder vid långvarig smärta. Om projektet visar sig framgångsrikt innebär detta förbättrade rehabiliteringsmöjligheter för patienter med långvarig smärta samt olika typer av samhälleliga fördelar. Effekter av guidad basal kroppskännedom för reducering av smärta i nacke och axlar hos personer med synnedsättning Örebro läns landsting PI docent Lars-Olof Lundqvist Personer med långvariga muskuloskeletala besvär har försämrad livskvalitet, fysisk funktion, arbetsförhållanden och arbetsförmåga samt förbrukar väsentliga samhällsresurser. Ett ofta förbisett faktum i dessa sammanhang är sambandet mellan muskuloskeletala besvär och betydelsen av ett normalt fungerande synsystem. Personer som får en synnedsättning i vuxen ålder upplever ofta reducerad hälsa och livstillfredsställelse.

5 Många mister sin tro på att kunna fortsätta med de aktiviteter de tidigare har utfört såsom att klara sin vardag med arbete, boende och i vissa fall personlig vård. Synnedsättningen resulterar ofta i att personen får ökad rörelserädsla och tillägnar sig nya rörelsemönster som i sin tur ger upphov till muskuloskeletala besvär. Rehabiliterande insatser för att reducera de negativa konsekvenserna innebär ofta förskrivning av olika synhjälpmedel vilka i sin tur ofta medför ergonomiskt ogynnsamma och statiska kroppsställningar med ytterligare förhöjd risk för muskuloskeletala problem. Ett förhindrande av uppkomsten av sådana besvär skulle sannolikt möjliggöra en bibehållen arbetsförmåga för personen vilket är viktigt ur både individens och samhällets perspektiv. Det övergripande syftet med projektet är att utvärdera effekterna av ett interventionsprogram och utveckla en teoretisk modell för sambandet mellan närarbete, ögonbesvär och muskuloskeletala besvär. Interventionen utvärderas i en randomiserad studie på 80 personer med synnedsättning och smärta i nacke och axlar. Interventionen baseras på en av en anpassad etablerad sjukgymnastisk metod för att öka kroppsmedvetande, kroppsbehärskning och rörelsemönster. Effekterna av interventionen kommer att mätas med en mängd olika utfallsmått härledda ur bl.a. WHO:s ICF-modell. En innovativ datoriserad lösning för att fastställa proprioception och öga-handkoordination under vardagliga aktiviteter, the Clinical Kinematic Assessment Tool kommer att användas. Vid positivt resultat av interventionen kommer den att implementeras vid Syncentralen i Örebro som därmed utgör modell för implementering i andra verksamheter. Aktivitets- och livsrollsorienterad arbetsrehabilitering i primärvård: en randomiserad kontrollerad intervention för återgång i arbete. Landstinget i Dalarna PI Med dr Catharina Gustavsson Inom ramen för Rehabiliteringsgarantin har Landstinget Dalarna inlett ett arbete för att kunna erbjuda patienter med smärta från rygg, nacke och axlar tillgång till evidensbaserad multimodal rehabilitering med utgångspunkt från ett biopsykosocialt perspektiv; genom bedömning i tvärprofessionella team som grund för individuellt utformade rehabiliteringsprogram. Smärtrehabilitering har i ett historiskt perspektiv, utifrån ett biomedicinskt perspektiv, till stor del varit smärtfokuserat. Men forskning visar att smärtrelaterad aktivitetsbegränsning och nedsatt arbetsförmåga till mycket större del förklaras av psykologiska, sociala och arbetsrelaterade faktorer, än av smärtintensiteten i sig. I Kanada har ett behandlingsprogram för minskad aktivitetsbegränsning och ökad arbetsförmåga prövats i

6 primärvården. Behandlingsprogrammet inriktar sig mot psykosociala faktorer av betydelse för aktivitetsoch arbetsförmåga och reducerar psykosociala hinder för återgång till arbete. I studier har behandlingsprogrammet haft bättre effekt på återgång till arbete jämfört med andra behandlingsinsatser. Ett motsvarande behandlingsprogram grundat på psykosociala riskfaktorprofiler, finns idag inte tillgängligt i svensk primärvård. Det är likaså fortfarande en brist på behandlingsstrategier med visad effekt på återgång till arbete och minskad sjukskrivning. Syftet med detta projekt är att, med en randomiserad kontrollerad studiedesign, pröva ett behandlingsprogram för återgång i arbete (Aktivitets- och livsrollsorienterad arbetsrehabilitering), som anpassas till svenska förhållanden och för tillämpning i primärvård, avseende effekt på utfallsvariablerna arbetsförmåga/återgång till arbete och sjukfrånvaro. Problembaserad metod, en genväg till förbättrad arbetsförmåga hos personer med lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress? En randomiserad studie. Kalmar läns landsting och Jönköpings landsting Med dr Kent- Inge Perseius Hälso- och sjukvårdens mål för rehabilitering säger att rehabiliteringen ska utgå från individens behov och bygga på respekt för dennes självbestämmande och integritet. Därför är det viktigt att rehabiliteringsaktörer har ett förhållningssätt som bidrar till en interpersonell dialog och använder terapeutiska redskap som kan stärka och uppmuntra individen att återfå sin självkänsla och kunna formulera mål för sin arbetsåtergång. Problembaserad Metod (PBM) är en pedagogisk metod som framgångsrikt använts för rehabilitering av personer med besvär från rörelseapparaten. Att arbeta i grupp och tänka i pedagogiska banor har visat sig ha flera fördelar; deltagarna blir engagerade och aktivt styrande i sin egen rehabilitering snarare än passiva mottagare av information. De arbetar, med stöd av handledare, mot egendefinierade förändringsmål som ska vara konkreta och välavgränsade. Syftet med föreslaget projekt är att söka evidens för att PBM leder till ökad arbetsförmåga och därmed till ökad möjlighet till arbetsåtergång för personer med lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. PBM jämförs härvidlag med traditionell kognitiv beteendeterapi i en randomiserad kontrollerad dualcenterstudie utifrån intention to treat - principer, i Jönköpings- och Kalmar län omfattande personer år, sjukskrivna för lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress.

7 Utfallsmått är förändringar i arbetsförmåga baserade på den perspektivsammanvägning som är nödvändig för att förstå individens utförandekapacitet. De består av såväl objektiv bedömning utifrån som subjektiv uppfattning inifrån. Bedömning av arbetsförmåga grundar sig därför på en dialog mellan dem som rehabiliterar och den som ska rehabiliteras med hjälp av instrumentet DOA Dialog om arbetsförmåga. Vidare kommer en Cost-Benefit analys att genomföras där de direkta kostnaderna för interventionerna jämförs med normerade förändringar sjukskrivningsdagarbland de medverkande. Dessa normeras såväl mellan grupperna som över tid för att säkerställa att konjunktursvängningar inte återspeglas i sjukskrivningssiffrorna. REGASSA. Randomiserad kontrollerad prövning av rehabilitering av personer med smärta i nacke, skuldror och rygg Stockholms läns landsting tillsammans med Rehabiliteringsnätverket PI docent Yvonne Forsell Projekt sker inom konsortiet REGASSA (Rehabiliteringsgaranti samlad satsning och ansökan) - en samverkan med Stockholms läns landsting-karolinska institutet, Region Skåne-Lunds universitet, Västmanlands läns landsting-uppsala universitet, och landstingen i Kronobergs, Blekinge, Hallands och Gottland. Syftet är att i en randomiserad design jämföra olika typer av behandlingsinsatser genom tidigt insatta, individuellt utformade rehabiliteringsinsatser enligt en strukturerad vårdkedja i primärvård respektive i multimodala insatser (av multiprofessionella team) förkorta alternativt förhindra långvariga eller upprepade sjukskrivningsperioder orsakade av nackskulder- och/eller ryggbesvär. Målsättningen är också att identifiera rehabiliteringskedjor för att beräkna kostnadseffektivitet på arbetsförmåga och sjukfrånvaro. Randomisering sker efter screening till behandlingsformerna i primärvården 1a) fysisk aktivitet där olika typer av träning utvärderas 1b) kort KBT-utbildade terapeuter med patientintervention i grupp jämfört med sedvanlig behandling 1c) multimodal bedömning och därefter riktade insatser med en intensivfas och uppföljning, och till tre typer av multimodala insatser på specialistnivå 2a) individuella versus gruppbaserade program gällande planering och målsättning 2b) fysiskt inriktade program med betoning på aktivitet och höjande insatser vad gäller fysisk kapacitet vs psykologinriktade program som betonar kognitiva och affektiva 2c) program med intensiv behandling kontra program med punktinsatser över längre tid (ett års program med så kallat booster-återbesök).

8 Utifrån patientmaterialet och befintliga databaser och register kommer hypotesgenererande studier att utföras med analys av om man på ett tidigt stadium kan identifiera vad som karakteriserar olika sub-grupper av patienter, där vissa rehabiliteringsinsatser har stora effekter på hälsoläget, så att strategier för optimala rehabiliteringsinsatser kan skräddarsys på ett tidigt stadium. Vi föreslår också en organisation för såväl en tydlig vårdkedja, samt tillskapande av forskningscenter för translatorisk ryggforskning där forskare, och kliniker med olika professioner samverkar och där patientrepresentanter inbjuds till diskussioner. REHSAM-projekt 2010 Bedömning och träning av kritiska funktioner av betydelse för tidig och hållbar arbetsåtergång för patienter med utmattningssyndrom VG Regionen PI professor Gunnar Ahlborg Långvarig stress utan tillräcklig tid för återhämtning kan leda till ett tillstånd karakteriserat av svår mental och fysisk utmattning och kognitiva svårigheter, ofta även med kroppsliga besvär, nedstämdhet och ångest. Diagnostiska kriterier för ett sådant tillstånd kallat utmattningssyndrom har etablerats i Sverige (ICD-10 kod F43.8). Enligt klinisk erfarenhet tar det ofta lång tid för personer med utmattningssyndrom att återvända till heltidsarbete. I en studie på Institutet för stressmedicin av sådana patienter som fortfarande var sjukskrivna efter två år fann vi att energibrist, kognitiva störningar, externt locus of control (bemästring) och låg självkänsla utgjorde de främsta arbetshindren. Projektets syfte är att genom bedömning och träning systematiskt utvärdera en rehabiliteringsstrategi som fokuserar på dessa fyra dimensioner. Specifikt vill vi utveckla och förbättra en modell för individuell bedömning, med etablerade metoder, och träning av fysisk och mental uthållighet, kognitiv förmåga, locus of control och självkänsla samt utvärdera denna nya rehabiliteringsstrategi i en randomiserad, kontrollerad studie. Patienter med utmattningssyndrom hänförs efter bedömning slumpmässigt antingen till en interventionsgrupp (n=60) som får genomgå ett extensivt träningsprogram som baseras på en individuell bedömning av de fyra nämnda dimensionerna, eller till en kontrollgrupp (n=60) som får sedvanlig, individuellt anpassad, multimodal behandling och rehabilitering. Alla deltagare skall ha nedsatt arbetsförmåga med åtminstone deltidssjukskrivning och behov av träning i minst en av de fyra bedömda dimensionerna. Andelen som är i heltidsarbete efter ett års uppföljning utgör primär utfallsvariabel och jämförs mellan

9 interventions- och kontrollgrupp. Vi antar att den nya rehabiliteringsstrategin kan förkorta sjukfrånvaron avsevärt och göra att personerna återfår en hållbar arbetsförmåga. Multimodala rehabiliteringsprogram vid långvarig smärta levererade av en behandlare. En randomiserad studie. Östergötlands läns landsting PI professor Björn Gerdle Det finns måttlig till stark evidens för att multimodal rehabilitering har effekt vid långvarig smärta och dess konsekvenser. Multimodal rehabilitering i klinisk praxis idag bedrivs i en form där flera personalkategorier tillsammans arbetar i team. Detta är förhållandevis kostsamt och innebär att ett relativt begränsat antal patienter erbjudas teambaserad multimodal rehabilitering. Samtidigt är behoven av multimodala insatser avsevärt större för patienter vid dessa kliniker och även i primärvård. Det kan av olika anledningar ofta vara svårt att etablera särskilda team i primärvården för multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta. Endast i begränsad omfattning har prövats i kontrollerade vetenskapliga studier om multimodal rehabilitering förmedlad av en behandlare har klinisk relevant effekt på smärtan och dess konsekvenser. Syftet är övergripande att utveckla effektiv multimodal rehabilitering vid långvarig smärta som kan förmedlas av en behandlare. I en randomiserad studie jämförs: I) Gruppbaserad multimodal rehabilitering i form av övningar enligt ACT och II) Gruppbaserad multimodal rehabilitering i form av aktivitet, kunskap och fysisk träning. Dessa två interventioner jämförs också med två andra grupper av patienter med långvarig smärta (ej randomiserade). Den övergripande hypotesen är att den förstnämnda interventionen innebär bättre långsiktiga resultat för att den tydligare hjälper individen att bearbeta psykologiska aspekter hos sig själv som kan antas ha långtidseffekter. En underliggande hypotes är att båda interventionerna har positiva långtidseffekter på smärtan och dess konsekvenser inklusive upplevd hälsa och arbetsåtergång eller sjukskrivning. Målen innebär att erbjuda ett bredare och effektivt utbud av evidensbaserade multimodala rehabiliteringsåtgärder vid långvarig smärta. Enkla och effektiva multimodala rehabiliteringsprogram utvecklas som kan förmedlas av en behandlare. Härigenom öppnas upp nya vägar att behandla för svåra smärtor, möjliggörs deltagande i sådana program när behandlingens omfång försvårar deltagande, erbjuds nya sätt att kringgå tidigare kända hinder till förändring inom rehabilitering. Mycket goda förutsättningar finns för spridning av resultaten till praktisk sjukvård.

10 Har datoriserad kognitiv terapi positiv effekt på funktion, arbetsförmåga och sjukskrivningsfrekvens vid mild till måttlig depression i primärvården? VG Regionen PI professor Cecilia Björkelund Projektets syfte är att utvärdera om behandling av depression i primärvården kan förbättras genom användning av datoriserad kognitiv beteendeterapi (KBT) speciellt med avseende på långtidsresultat (6 och 12 månader). Specifikt kommer effekter på depressiva symtom samt på funktion, arbetsförmåga, sjukskrivning och livskvalitet i ett långtidsperspektiv att bedömas. Studien kommer att genomföras som en randomiserad kontrollerad studie på ett tiotal vårdcentraler. I en hälsoekonomisk utvärdering kommer också behandlingskostnader att relateras till resultat vad gäller depressiva symtom, funktion, livskvalitet samt arbetsförmåga. Det saknas studier genomförda i primärvård som utvärderar behandlingsresultat som är av vikt för de patienter som behandlas i primärvården, där inte enbart påverkan på depressiva symtom utan också funktion, arbetsförmåga och livskvalitet är viktiga faktorer för patienter som drabbas av depression. I arbetslivet, med ökande krav på hög prestation, är depression en vanlig sjukskrivningsorsak framför allt bland kvinnor. De flesta patienter med depression har nedsatt funktion - lätt, måttlig eller större nedsättning - vilken inte alltid överensstämmer med graden av depression. Minskning av depressiva symtom är ett viktigt behandlingsresultat, men att återfå förbättrad funktion, arbetsförmåga och livskvalitet är lika viktigt för den typen av patienter som främst behandlas i primärvården. Datoriserad KBT kan i detta avseende utgöra ett kostnadseffektivt alternativ. Denna randomiserade kontrollerade studie sker som ett forskningssamarbete mellan Västra Götalandsregionen och enheterna för allmänmedicin, psykologi och psykiatri inom Göteborgs universitet och är delvis finansierat av regionen. Vi ansöker nu om en 6 och 12 månaders uppföljning av projektet, vilken är betydelsefull för adekvat bedömning av grad av återhämtning av funktion, arbetsförmåga, livskvalitet och vid utvärderingav behov av sjukskrivning. Kronisk muskuloskeletal smärta hos irakiska kvinnor som flytt till Sverige, upplevda orsaker och förslag till åtgärd, behovsbedömning och intervention Sörmlands läns landsting

11 PI docent Maria Müllersdorf Projektsammafattning Projektets övergripande syfte är att utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv beskriva förslag till åtgärder sett utifrån upplevda orsaker till kronisk muskuloskeletal smärta (KMS) hos irakiska kvinnor som flytt till Sverige, att utveckla ett instrument för bedömning av rehabiliteringsbehov samt att genomföra en intervention riktad mot målgruppen för studien. Fyra delstudier planeras: Delstudie I planeras som en kvalitativ intervjustudie med cirka irakiska kvinnor som sökt vård för KMS. En övergripande frågeställning kommer vara vägledande i intervjuerna - om informanternas upplevelser avseende orsaker till den KMS och deras förslag till åtgärder. Delstudie II vänder sig till de professionella inom primärvården som har riklig erfarenhet av möten med irakiska kvinnor som tvingats fly till Sverige. Studien kommer att genomföras som en Delphi-studie vilket är en metod med en konstant, pågående korrespondens mednyckelpersoner, i detta fall professionella i primärvården i Sverige. Korrespondensen med deltagarna sker via brev eller e-post. Delstudie III, är en instrumentutveckling med syfte att bedöma målgruppens behov av rehabilitering. Delstudie IV är en randomiserad kontrollerad interventionsstudie som ska genomföras i primärvården i Sörmland och Stockholmsläns landsting. Interventionen baseras på tidigare delstudier. Resultat från detta projekt kommer bidra till en ökad kunskap om kvinnor som ofta har en komplex börda med sig med olika trauman som kräver särskild omsorg för att lyckas i rehabilitering. Specifika instrument för att identifiera kvinnornas särskilda behov kommer sannolikt gynna kvinnorna och de professionella som kan få stöd i utvecklade bedömningsinstrument och bättre underlag för behandling. Samhället kan få vinster då patienter får mer riktad behandling som sannolikt minskar kostnaderna i hälso- och sjukvården. Vad tillför nackspecifik träning utöver multimodal rehabilitering för personer med långvariga besvär efter whiplashskada? Östergötlands läns landsting, Sörmlandsläns landsting, Örebro läns landsting PI docent Anneli Peolsson Trots stora samhällsekonomiska kostnader för sjukvård och sjukskrivning, vilka år 2006 i Sverige uppgick till fyra miljarder kronor finns det endast ett fåtal prospektiva randomiserade studier (RCT) avseende patienter med långvarig problematik efter pisksnärtsskada (WAD).

12 RCT-studier som undersökt återgång i arbete, samt vad nackspecifik träning tillför utöver den ordinarie multimodala rehabiliteringen, saknas helt för denna patientgrupp. Det generella syftet med studien är att undersöka vad nackspecifik träning tillför, utöver multimodal rehabilitering, med avseende på variabler som smärta, fysisk och psykisk funktion, sjukvårdskonsumtion och förändrat sjukskrivningsmönster hos personer med långvarig WAD. Ett annat syfte är att undersöka vilka faktorer som kan predicera ett gott utfall av rehabilitering. Efter informerat medgivande kommer 200 patienter i åldern år med WAD grad II och III med kvarstående problem mer än 6 månader efter trafikolycka att inkluderas i denna RCT. Patienterna kommer att lottas till endera av två olika välstrukturerade och beskrivna sjukgymnastiska behandlingar: A) smärthantering med kognitiv beteendeinriktning, samt konditionsträning under 8v med efterföljande fysisk aktivitet på recept (FAR). B) behandling A med tillägg av nackspecifik träning under sammanlagt 5 månader, med stegvis övergång mot FAR. Randomiseringen görs av projektledaren utifrån en datorgenererad randomiseringslista gjord av statistiker. Samtliga behandlande sjukgymnaster i studien kommer att introduceras till de olika behandlingsalternativen av projektledaren. De utvärderingsmått som används är väl beprövade och mätningar kommer att ske före behandling samt 2, 6, 12 och 24 månader efter behandlingsstart. Mätningar avseende fysisk funktion kommer att ske av oberoende och för randomiseringen blindade utvärderare. Bakgrundsfaktorer, sjukdomsspecifika och generiska mått kommer att utvärderas med hjälp av enkäter. Antal sjukskrivningsdata kommer att inhämtas från Försäkringskassan. Förutom minskat lidande förväntas resultatet av studien kunna leda till bättre prioriteringar inom sjukvården och försäkringskassan samt ge en mer långsiktig insikt i kostnad gentemot nytta för behandling av aktuell patientgrupp. Randomiserad undersökning av depressionsbehandling med Interpersonell psykoterapi (IPT) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) Landstinget Västernorrland PI professor Rolf Holmström I den här studien kommer effekterna av IPT och KBT för deprimerade patienter att undersökas. Patienterna kommer att ha diagnosen Egentlig depression och skatta sig själva som lindrigt till måttligt deprimerade. Både IPT och KBT är evidensbaserade behandlingsmetoder för depression, och båda rekommenderas av Socialstyrelsen. De är manualbaserade och kommer att ges med 16 samtal.

13 Effekten av dem har aldrig tidigare jämförts i Sverige, och skillnader mellan dem med avseende på att bidra till återgång i arbete har inte studerats internationellt heller. Hypoteserna i studien är att metoderna kommer att visa sig lika effektiva när det gäller reduktion av depressionssymtom, men att KBT kommer att vara mer framgångsrik när det gäller återgång i arbete. Tre undergruppsanalyser kommer att göras. Vi antar att patienter med distanserad anknytning, lägre mentaliseringsförmåga samt män, får bättre resultat med KBT. Studien kommer att genomföras vid Sundsvalls sjukhus i samarbete med Linköpings universitet. Sundsvall är det enda sjukhus i landet som har en så pass stor grupp terapeuter med utbildning i IPT att en kontrollerad studie kan göras. Studien kommer att vara randomiserad. Åtta terapeuter ger IPT, åtta ger KBT och sammanlagt inkluderas 96 patienter i studien. Utfall kommer att bedömas som återgång till arbete/bibehållen arbetsförmåga och reduktion av diagnos och upplevda symtom. Projektet pågår två år. Både intent-to-treat och completers analyser genomförs på data. Studien har effectiveness-karaktär i den meningen att terapeuterna visserligen kommer att följa behandlingsmanualer men trots det utför terapierna på det sätt som de vanligen gör, och att exklusionskriterierna är få. Behandlingsintegriteten undersöks med rapporter från terapeuterna och genom skattningar av inspelade samtal. Kortare sjukfrånvaro och optimering av rehabiliteringsinsatser. En Individual Enabling and Support -modell (IES) för ett fungerande arbetsliv för personer med depression VG Regionen, Skåne Region PI docent Ulrika Bejerholm Personer med depression upplever svårigheter i att starta om och gå tillbaka till ett arbete. Forskning har visat att personer med depressiva symtom har nytta av den evidensbaserade arbetsrehabiliteringsmodellen Supported Employment, SE, och att motivation och livsstil är viktiga faktorer för arbetspotentialen, work readiness, i det inledande skedet av rehabiliteringen. Denna RCT studie fokuserar på en skräddarsydd arbetsrehabiliteringsmodell, Individual Enabling and Support, IES. Projektet syftar till att förkorta sjukskrivningsprocessen och att optimera stödet på vägen tillbaka till arbete. I IES ingår evidensbaserade metoder som MI, KBT och SE i syfte att mobilisera motivation och tankestrukturer (steg 1) och livsstil (steg 2), samt att ge stöd mot de arbetslivsmål som individen har (steg 3). I praktiken innebär IES att en person får träffa en arbetsspecialist, som först engagerar och stärker förutsättningar till arbete (steg 1 och 2) för att sedan stödja en person från sjukvården tillbaka eller till ett arbete (steg 3). IES rehabilitering integreras

14 med aktuell vård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Region Skåne är den huvudsökande parten. Västra Götalandsregionen är medsökande tillsammans med Lunds och Göteborgs universitet. Etthundratjugo deltagare kommer att rekryteras. Varje ort kommer att ha en arbetsspecialist, och 60 forskningsdeltagare kommer randomiseras till två grupper. Genom studiens design med användande av kontrollgrupp på två orter, kommer effektiviteten av IES med tidig återgång till arbete (place-train pradigm) att kunna jämföras med traditionell rehabilitering som erbjuds (train-place paradigm) med hjälp av statistiska metoder. Datainsamling kommer att ske vid studiens start samt vid 6 och 18 månader, vilken omfattning av tid motsvarar projektets längd. Resultaten har fyra huvudsakliga utfallsmått; arbetsmått, hälsomått, implementering och kostnadseffektivitet. Projektet kommer genomgående att ha ett könsperspektiv där både jämlikhetsaspekter och upplevelser av den kommer att studeras. Skräddarsytt web-stöd som tillägg till multimodal smärtrehabilitering inom primärvård Norrbottens läns landsting PI Karin Zingmark Projektet sker inom Norrbottens läns landsting. Syftet är att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera effekter avtidigt insatt skräddarsydd web-baserad multimodal smärtrehabilitering för personer med långvarig muskuloskeletal nack-, skulder- och ryggproblematik. Målet är också att studera om detta tidigt insatta web-baserade komplement till multimodal rehabilitering är mer kostnadseffektivt än enbart multimodal rehabilitering. Randomisering sker inom varje primärvårdsenhet efter screening till 1)Multimodal smärtrehabilitering med web-baserad utbildning och coachning eller 2) multimodal smärtrehabilitering. Vi förslår en tydlig rehabiliteringskedja där ett web-baserat program utvecklas, utvärderas och är redo för implementering om det visar sig att denna 1) visar på ökad arbetsförmåga och/eller 2) är kostnadseffektivt. Detta skall ske i ett nära samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Luleå Tekniska Universitet.

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa nr 2010;44(3) Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

REHSAM. REHSAM forskningsprogram

REHSAM. REHSAM forskningsprogram REHSAM Ett forskningsprogram som ska hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten hos människor som till exempel drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Vi som

Läs mer

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Författare: Per Lytsy och Ingrid Anderzén 1 Styrgrupp Johan Åberg Kjell Haglund Tomas Hedberg Pär Lundvik, tom 2011 05 Tina Anbäcken Rudfeltd, from 2011 05 Ove

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom för depressionssjukdom och ångestsyndrom beslutsstöd för prioriteringar version ISBN 978-91-86301-09-5 Artikelnr 2009-126-85 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord En viktig uppgift

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Tore Gustafsson, psykolog Vårdcentralen Gamlestadstorget För kontakt: www.torepsykolog.se Valda punkter

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Rehabresurs samarbete 2009-2014

Rehabresurs samarbete 2009-2014 2009-2014 Erfarenheter av att utveckla metoder för bedömning av arbetsförmåga för personer med komplex problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förord Vi har haft möjligheten att under åren 2009-2014

Läs mer

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Konferensens innehåll: Bakgrund och inledning 3 Grön rehabilitering

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader

LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING. - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats 20p Höstterminen 2001 LÖSNINGSFOKUSERAD GRUPPTERAPI VID LÅNGTIDSSJUKSKRIVNING - en jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem

Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem Motiverande samtal som behandling vid alkoholproblem - en metod eller ett förhållningssätt? Sandra Linder & Marie Sjöstedt GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 2012:4 Hälsopedagogutbildningen:

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer