Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth Gunnarsson (MP) ej beslutande Marlene Larsson (V) ej beslutande Övriga närvarande Lars Broberg, produktionschef Kerstin Jonasson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Åsa Sikberg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Kerstin Jonasson Vidimerande Lars Broberg Ordförande Jonas Nyberg Justerande Åsa Sikberg BEVIS OM ANSLAG Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Tierps köping Paragrafer Underskrift Kerstin Jonasson Utdragsbestyrkande

2 (327) 302 Dnr Ks Ansökan om busskort/stadsbussarna i Gävle beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U 006 att avslå ansökan om busskort för stadsbussarna i Gävle. N.N. har i skrivelse den 1 november 2011 anhållit om busskort för stadsbussarna i Gävle för sin dotter. Dottern studerar vid John Bauer gymnasiet i Gävle. Chef för processtöd Helena Broberg har överlämnat yttrande den 17 november Av yttrandet framgår följande - Att ta sig från buss-/tågstationen i Gävle till skolan är en sträcka på ett par kilometer och sträckan eller trafikförhållandena kan inte betraktas som orimliga att hantera för en elev som går i gymnasiet. De skäl som anges i ansökan utgör inte grund för dispens. Delges Vårdnadshavaren Rektor Ro 6

3 (327) 303 Dnr Ks Skrivelse angående skolskjutsbestämmelser beslutar att med hänvisning till Skollagen 10 kap 40 har kommunen inte för avsikt att bekosta skolskjuts till annan kommuns friskola. Rektor vid Älvboda Friskola i Skutskär, Älvkarleby kommun har i skrivelse anhållit att de elever som bor i Tierps kommun och valt att studera vid Älvboda Friskola har rätt till skolkort/busskort från Tierps kommun. Utskottet har 251/2011 beslutat uppdra till t.f. produktionschef Lars Broberg att svara på skrivelsen och återrapportera ärendet till utskottet. Föreligger yttrande den 15 november 2011 från t.f. produktionschef Lars Broberg. Av yttrandet framgår att kommunen inte har för avsikt att bekosta skolskjuts till annan kommuns friskola. Delges Rektor vid Älvboda friskola

4 (327) 304 Dnr Ks Anmälan angående särskilt stöd för en före detta grundskoleelev vid grundskola i Tierps kommun beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna detsamma till Skolinspektionen. Skolinspektionen har den 21 september 2011 tagit emot en anmälan gällande en före detta elev vid en grundskola i Tierps kommun. I anmälan uppges bland annat att eleven inte tillräckligt fick det stöd som eleven var i behov av. Tierps kommun ombeds att yttra sig över uppgifterna i anmälan och redovisa vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits. Därutöver ombeds rektorn för skolan att svara på fyra frågor. Yttrandet ska senast den 22 november 2011 var Skolinspektionen tillhanda. Föreligger yttrande och tillhörande bilagor den 15 november 2011 från rektor vid den aktuella skolan, med svar på Skolinspektionens frågor. Yttrandet presenteras vid sammanträdet. Delges Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm Rektor

5 (327) 305 Delgivning beslutar att lägga informationen till handlingarna. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Didaktus Skolor AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr ks syst ansökan om godkännande av Didaktus Skolor AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Lärande i Östergötland AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Lärande i Östergötland AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Framtidsgymnasiet i Göteborg AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Framtidsgymnasiet i Göteborg AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. forts.

6 (327) 305 forts. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av YA Fri AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen godkänner ansökan för Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk samt Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Husbyggnad och avslår ansökan för Vård- och omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi samt Estetiska programmet inriktning Musik. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Sjölins Gymnasium AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Thoren Gruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Gävle kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Thoren Gruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen avslår ansökan. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Kunskapsskolan Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen godkänner ansökan för Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap och samhälle samt avslår ansökan för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Ekonomiprogrammet inriktning Juridik. Skolinspektionen Dnr Ks syst ansökan om godkännande av Kunskapsskolan i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Uppsala kommun. Skolinspektionen ändrar beslut av den 11 oktober 2011 och godkänner ansökan för Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap och Ekonomiprogrammet inriktning Juridik. forts.

7 (327) 305 forts. Skolinspektionen Dnr Ks syst betygsrätt för NTI-skolan AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. Skolinspektionen ger NTI-skolan AB tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet för de utbildningar som anges i förteckning i bilaga 1 till detta beslut. Skolverket Dnr Ks Information om Lärarlyftet II som startar våren Skolverket Dnr Ks syst Rapport Många elever byter gymnasieutbildning. Skolverket Dnr Ks Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. - Högbergsskolan uppfyller förutsättningarna för deltagande i försöksverksamheten. Skolverket avslår dock ansökan från Högbergsskolan på grund av att endast tio ansökningar kunnat beviljas. Skolverket Dnr Ks Skolverket har beslutat att statbidrag utgår till kommunen för genomförd sommarskola Skolverket Dnr Ks Ansökan/rekvisition av statsbidrag för lärarfortbildning, hösten SCB Dnr Ks syst Statsbidrag avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg bidragsåret 2012, preliminärt utfall. JO Dnr Ks angående kritik mot en grundskola i Tierps kommun för handläggningen av en framställning om utlämnande av allmänna handlingar. Ärendet avslutas. MaxicoM Dnr Ks syst Information om trådlös teknik och hälsorisker. Strålsäkerhetsmyndigheten Dnr Ks syst Information om trädlösa nätverk i skolor. forts.

8 (327) 305 forts. Datainspektionen Dnr Ks Inspektionsbekräftelse Datainspektionen genomför en inspektion av barn- och ungdomsutskottets behandling av skyddade personuppgifter. HÄTÖ-möte Protokoll från träff med Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner (HÄTO). Gävle kommun Dnr Ks syst 2011/452 Elever antagna vid gymnasieskolan Borgarskolan i Gävle kommun. Högbergsskolan Protokoll från programrådet för Naturvetenskapliga/Samhällsvetenskapliga programmet. Protokoll från programrådet för Estetiska programmet.

9 (327) 306 Meddelanden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Dnr Ks Syst Länsstyrelsen i Uppsala län har den 27 september 2011 beslutat att Stiftelsen Strömsbergs Industriminne erhåller högst 344 tkr i bidrag till vårdåtgärder på masugnen i Strömsbergs bruk och för antikvarisk kontroll högst 8 tkr. Dnr Ks Syst Länsstyrelsen i Uppsala län har den 27 september 2011 beslutat att Stiftelsen Strömsbergs Industriminne erhåller högst 101 tkr i bidrag till vårdåtgärder på pannrummet vid gamla sågen i Strömsbergs bruk och för antikvarisk kontroll högst 8 tkr. Dnr Ks Syst Sveriges Kommuner och Landsting genomförde 2009 en undersökning av alla kommuners webbplatser. Uppföljningen genomfördes försommaren 2010 som presenterade hösten En tredje studie har gjorts och som presenteras i skriften information till alla. Dnr Ks Syst Länsstyrelsen i Uppsala län har meddelat Brukshälsan i Uppland AB att anmälan om transport av farligt avfall som uppkommit i verksamheten har registrerats samt att anmälan ska göras vart femte år så länge transporten utförs. Dnr Ks Syst Svensk Solarieförening har till Regeringskansliet den 5 oktober 2011 överlämnat sitt yttrande i Betänkandet strålsäkerhet gällande rätt i ny form. Dnr Ks Syst Länsstyrelsen i Uppsala län har den 21 oktober 2011 lämnat med stöd av 36 avfallsförordningen Tällsgärde Entreprenad tillstånd till yrkesmässig transport av icke farligt och farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 21 oktober forts.

10 (327) 306 forts. Dnr Ks Syst Länsstyrelsen i Uppsala län har den 21 oktober 2011 lämnat med stöd av 36 avfallsförordningen HRF skogsmaskinservice AB tillstånd till yrkesmässig transport av icke farligt och farligt avfall. Tillståndet gäller till och med 21 oktober Dnr ks Migrationsverket har i beslut den 6 oktober 2011 beviljat Tierps kommun som statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Dnr Ks Trafikverket Region Öst har den 19 oktober 2011 lämnat Tierps kommun stöd avseende konsultkostnader för framtagande av en hastighetsplan enligt Rätt Fart i Staden och/eller framtagande av kommunikationsplan eller andra kommunikationsinsatser i samband med införandet av nya hastighetsgränser. Stöder uppgår till 50% av konsultkostnaderna med ett kostnadstak på 50 tkr. Dnr Ks Förvaltningsrätten har i beslut den 14 oktober 2011 avslagit sökandens yrkande om inhibition avseende kommunstyrelsens beslut om nyttjanderättsavtal med Tierp Arena. Dnr Ks Nedre Dalälvens Utvecklings AB har överlämnat myggbekämpningsrapport 2011 och redovisning av bekämpning i naturreservat Bekämpningen utfördes endast i Gävle kommun.

11 (327) 307 Information från Produktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna. T.f. produktionschef Lars Broberg och rektorer inom grundskolan informerade om kvalitetsarbetet i respektive rektorsområde.

12 (327) 308 Dnr Ks Gymnasieskolans organisation läsåret 2012/2013 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till organisation för gymnasieskolan, år 1, läsåret 2012/2013. Reservation Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M) lämnar muntlig reservation till beslutet. Från Högbergsskolan föreligger förslag den 16 november 2011 angående program och inriktningar för gymnasieskolans organisation inför läsåret 2012/2013. Nedan visas förslag med program, inriktning och antal platser Program 2012/2013 Inriktning Platser Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 700p 20 Ekonomiprogrammet Ekonomi 300 p Juridik 300 p 32 El- och energiprogrammet Data och kommunikationsteknik 400p Elteknik 500p 24 Estetiska programmet Musik 400p 16 Börjar åk 1 Fordon- och transportprogrammet Lastbilar och mobila maskiner 500p Transport 500p 36 Godshantering 400p Lärlingsutbildning 500p Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 500p 30 Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 400p 32 Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Naturvetenskap och samhälle 300p Samhällsvetenskap 450p Medier, information och kommunikation 350p Design och produktutveckling 300p Produktionsteknik 300p Teknikvetenskap 300p öppen ingång Vård och omsorgsprogrammet Inga inriktningar, utgång beroende av kursval 20 Introduktionsprogrammet Preparandutbildning Programinriktat utbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion Individuella alternativ Gymnasiesärskolan Fordonsinriktning Hälsoinriktning Totalt 272 platser

13 (327) 309 Avtal Ks/237 Samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar inför läsåret 2012/2013 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal för läsåret 2012/2013 avseende gymnasieutbildning med Älvkarleby kommun samt att uppdra till produktionschefen att förnya samverkansavtalen för läsåret 2012/2013 avseende gymnasieutbildningar med Gävle, Heby, Uppsala och Östhammars kommuner. Tierps kommun har samverkansavtal avseende gymnasieutbildningar med närliggande kommuner enligt nedanstående: Heby kommun, utbildningar som startar efter den 1 februari Gävle kommun, för tiden 1 juli juni Uppsala och Östhammars kommuner, utbildningar som startar efter den 1 juli Älvkarleby kommun, utbildningar som startar efter den 1 juli Älvkarleby kommun har sagt upp gällande samverkansavtal för omförhandling och önskar teckna ett nytt avtal som omfattar utbildningarna: FT - Fordon och transportprogrammet BA - Bygg- och anläggningsprogrammet ESMUS Estetiska programmet inriktning musik T.f produktionschef Lars Broberg har överlämnat förslag till nytt samverkansavtal med Älvkarleby kommun avseende gymnasieutbildningar som startar efter den 1 juli För de kommuner i länet som har samverkansavtal med Uppsala kommun kommer en träff att ske den 9 december 2011.

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS

Mikael Romanoff (fp) Barn- och utbildningskontoret, 2002-09-10 kl. 18.15. Mikael Romanoff (fp) ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2002-09-10 1-60 Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Bergaholm, kl. 19.00 22.32 Beslutande Övriga deltagande Christian Öhlin (m)

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden

Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden 1(23) Protokoll för utbildnings- och omsorgsnämnden Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum: 2013-03-11 Tid: 09.00-13.10 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum: 2013-03-13 Paragrafer: 463-487 Sekreterare:

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer