K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 K elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva företagshus strategiskt beläget i Borås affärsdistrikt Katrinedal Business District. Här ligger även Uddetorp Invests kontor.

3 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRET I KORTHET En viktig förändring under 2013 är namnändringen av moderbolagets firma från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till Uddetorp Invests roll som aktiv aktör. Utvecklingen av Uddetorp Invest AB innebar en tydligare uppdelning av koncernens affärsområden. Våra verksamheter återfinns företrädesvis inom affärsområdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Av stor betydelse för Uddetorp Invests verksamhet är även att Lars Angwald i augusti 2013 tillträdde som VD för koncernens fastighetsbolag Cernera Fastigheter AB. Uddetorp Invest AB:s omsättning under 2013 var 160 Mkr och eget kapital uppgår till 242 Mkr. Antalet helårsanställda medarbetare i koncernens verksamheter är 74. Mkr Totala tillgångar Koncernen Mkr Omsättningsutveckling Koncernen NYCKELTAL Cernera Fastigheter AB Viskans Mat & Dryck AB Onyx Sportcenter AB Syskonen Anderssons Restaurant AB Barbershop i Borås AB 1 Hotell Sköna Nätter HB 2 Nettoomsättning Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Tkr 965 Tkr Tkr 106 Tkr 986 Tkr 1 Omfattar 9 månader 2 Omfattar 16 månader ÅRET I KORTHET - 3

4 INNEHÅLL VISION AFFÄRSIDÉ OCH MÅL Året i korthet...3 Innehåll...4 VD har ordet...6 Vision och historia...8 Affärsidé och mål...8 Styrelse...9 Koncernstruktur...10 KONCERN- STRUKTUR 14 Revisionsberättelse VERKSAMHETER Historia Uddetorp Säteri Verksamheter...14 Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse...24 Resultaträkning koncernen...25 Balansräkning koncernen...26 Kassaflödesanalys koncernen...28 Moderbolagets resultaträkning...29 Moderbolagets balansräkning...30 Kassaflödesanalys moderbolaget...32 Noter för moderbolaget och koncernen INNEHÅLL

5 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING

6 Ny VD för Cernera Fastigheter En kort sammanfattning av året ger vid handen att koncernens fastighetsbolag Cernera Fastigheter och dess verksamhetsgrenar Fastighetsförvaltning och Kommersiella fastighetsprojekt under 2013 ytterligare förstärkt sin position som en stark lokal aktör. Företagets nya VD Lars Angwald, som tillträdde i augusti 2013, har haft glädjen att välkomna flera nya företag i våra fastigheter. Året har också inneburit ombyggnader och utveckling av flera fastigheter. Externa värderingar visar på en fortsatt värdetillväxt för våra förvaltningsfastigheter. FRÅN CERNERA TILL UDDETORP INVEST Låt mig först konstatera att år 2013 i sanning varit ett händelserikt år. Flera av våra verksamheter har gjort stora framsteg, många bokslut visar goda resultat och framtiden ser både ljus och spännande ut. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra duktiga medarbetare i koncernen, till ledande befattningshavare och samarbetspartners. Ett gediget arbete har under året presterats för att förbättra organisation och arbetssätt, att implementera nytt affärs- och lönesystem samt att integrera och utveckla våra olika verksamheter. Vi står väl rustade för framtiden när vi nu också expanderar och renoverar vårt huvudkontor. Nytt namn på koncernen En viktig förändring under 2013 är namnändringen av moderbolagets firma från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till Uddetorp Invests roll som en aktiv aktör i såväl befintliga verksamheter som i sökandet efter nya. Med namnbytet uppnåddes ännu en effekt, vi minskar risken för sammanblandning av moderbolagets tidigare namn AB Cernera och dess dotterbolag Cernera Fastigheter AB. Uddetorp Invests affärsidé är således att vara en aktiv ägare som med långsiktigt engagemang investerar i verksamheter med expansionsmöjligheter. Vi går in i affärer för att bygga såväl ekonomiska värden som värden av annan karaktär. Verksamheterna återfinns företrädesvis inom affärsområdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Vidare introducerade vi, till glädje för våra hyresgäster, i början av året Cernerakortet. Kortet berättigar våra hyresgäster rabatter och erbjudande hos många av alla de företag som hyr av oss samt hos koncernens egna verksamheter. För att ytterligare positionera oss som den starka lokala aktören med engagemang i stadens utveckling, har vi även bjudit in våra hyresgäster till såväl stadsvandringar med Stadsantikvarie Fredrik Hjelm som skulpturvandringar med kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren. Planer för 550 bostäder Cernera Fastigheters verksamhetsgren Bostadsprojekt har under året gjort stora framsteg. Samtliga våra fem projekt ligger i planprocess och inom en tvåårsperiod väntas vi ha fastställda planer för cirka 550 bostäder, varav cirka 200 bostäder är i egen projektportfölj och resterande del utgör hälftenägda bostäder i samarbetsprojekt. För ett av projekten, Trädgårdsstaden Hestra (Kantaten 1), väntas bygg- och säljstart under Området, är som namnet beskriver, beläget på attraktiva Hestra i Borås och totalt planeras för cirka 150 lägenheter i unikt område med stadens närhet och naturen runt knuten. Nyheter inom Hotell & Restaurang Inom affärsområdet Hotell & Restaurang har hotellverksamheten Sköna Nätter inkorporerats i koncernen. Verksamheten har under flera års tid visat en positiv utveckling och under året har erbjudandet avseende mat och dryck utvecklats. För sjunde året i rad ökar Viskans Mat & Dryck AB omsättning och resultat. Viskans fyra caféer/restauranger i staden har blivit självklara mötesplatser för många boråsare. Café Viskan i centrum uppmärksammades även nationellt då caféet rankades högt i restaurang- och caféguiden White Guide Café. Förra årets stora händelse i Borås restaurangvärld var dock öppnandet av Viskan Vinbar vägg i vägg med Café Viskan 6 - VD HAR ORDET

7 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 på Sandwalls plats. Sedan portarna slog upp i september har kunderna strömmat till. Viskan är ett ungdomligt fik/bistro/ bar mitt i Borås där det alltid är fullt av folk. Mysiga rum och härliga prång med udda bänkar och färgglada kuddar. Den glada personalen är både uppmärksam och snabb samt klarar av att fixa en god latte med art. (ur White Guide Café 2013) Jag kan konstatera att vår lunch- och cateringverksamhet med restaurangen Syskonen Anderssons har haft ett motigt år. Brister i organisationen ses som den största orsaken till den försämrade lönsamheten. Ett åtgärdsprogram togs fram under hösten innefattande förändring i personal, nya smakupplevelser, varumärke, omprofilering och service. Vad vi hittills kunnat utläsa har åtgärderna visat positiva tecken genom ökade försäljningsvolymer, fler och fler gäster samt långsam ökning av tidigare tappad catering. Uddetorp Säteri en ny verksamhet Under slutet av året kunde vi också hälsa en ny verksamhet välkommen in i koncernen. Genom ägarfamiljens köp av det pietetsfullt renoverade säteriet Uddetorp cirka 15 km norr om Borås, grundlades etableringen av en exklusiv mötesplats och konferensgård. Det helägda dotterbolaget Uddetorp Säteri, med affärsidén att arrangera exklusiva möten, kommer att utvecklas under Bra resultat för Onyx Några ord om framtiden Uddetorp Invest kommer genom sina verksamheter vara en del av människors vardag och helg. Därför ser jag att vi har ett ansvar att ta aktiv del i utvecklingen av såväl verksamheterna som Borås Stad. Tillsammans med våra verksamheters ledningspersoner kommer vi fortsätta att bygga varumärkena samt finjustera i styrning av ekonomi, affärssystem och organisation för att ytterligare stärka koncernens långsiktiga engagemang. De större direkta åtgärder som kommer att vidtagas under 2014 är bland annat utbyggnad av Café Viskan i Knalleland. Vidare planeras för expansion av Onyx Knalleporten vilket kommer ge ökade möjligheter för såväl ordinarie gymverksamhet som för CrossFit. Tillbyggnaden med nya möjligheter kommer naturligtvis lämpligt då Onyx Knalleporten firar 5-årsjubileum. Som tidigare nämnts föreligger även omfattande projektplaner för Cernera Fastigheter. Vi lever i en omtumlande tid med osäkerhet om vilken fart konjunkturen kommer att ta. Jag bedömer dock att vi kommer få se en måttlig tillväxt i kombination med fortsatt låga räntor, vilket är en bra utgångspunkt för våra verksamheter. Att verksamheterna dessutom i huvudsak bedrivs i Borås, en entreprenörsdriven tillväxtort, skapar goda affärsmöjligheter som vi ska tillvarata. Så om jag inledde med att fastslå att 2013 varit ett händelserikt år, är det mycket som pekar på att nästa års summering kommer att konstatera detsamma. Robert Smith Verkställande direktör Koncernens verksamheter inom området Skönhet & Hälsa har också haft ett bra år. Onyx, med tre gymanläggningar i Borås, har kunnat börja skörda frukterna av det långsiktiga arbete som lagts ned för att utveckla utbudet till sina kunder. Onyx har även under året gjort stora ombyggnader i sin centrumanläggning samt utökat rehabverksamheten i Knalleland. År 2013 gick vi även in som delägare i hårsalongen Barbershop. Salongen flyttades och nyöppnades i april i nya lokaler med en inredning som lät tala om sig såväl lokalt som nationellt. VD HAR ORDET - 7

8 VISION OCH HISTORIA Vår vision: Långsiktigt värdeskapande Historia Uddetorp Invest Uddetorp Invest ser sitt ägande och engagemang i koncernens verksamheter som långsiktigt. Då innehavet av befintliga verksamheter och eventuella förvärv av nya grundar sig i ett genuint intresse och aktivt deltagande i utvecklingen, ser vi att värdena som skapas kan vara av såväl ekonomisk som av annan art; exempelvis ett bättre utbud av mat och dryck samt möjligheter till hälsofrämjande åtgärder och rekreation. Visionen att skapa värden som har betydelse på lång sikt är en drivkraft med stark förankring i såväl lönsamhet som lust och intresse. Visionen att skapa värden som har betydelse på lång sikt är en drivkraft med stark förankring i såväl lönsamhet som lust och intresse. Uddetorp Invest AB:s verksamhet startades 1984 av familjen Tillväxt Smith i som resultat fortfarande Koncernen äger och driver företaget. Mkr Koncernens huvudverksamhet är och har historiskt varit fastighetsförvaltning 60 samt handel med värdepapper, men man verkar inom tre affärsområden: Fastigheter & Skog, 50 Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. 40 År 2013 förvärvade ägarfamiljen skogsegendomen 30 Uddetorp Säteri strax norr om Borås. I samband med detta 20 beslöts ändring av moderbolagets firmanamn till Uddetorp 10 Invest AB. Orsaken till namnbytet är dels kopplingen till familjegården, dels tydliggörande av dotterbolaget 0 Cernera Fastigheter AB:s verksamhet Mkr Mkr 60 Tillväxt i resultat Koncernen Mkr Mkr Tillväxt Eget i omsättning kapital Koncernen Mkr AFFÄRSIDÉ Tillväxt i omsättning OCH Koncernen MÅL Mkr Uddetorp Invest ska genom engagemang, affärs- 200 mässighet och möjliga synergier för koncernens verksamheter investera i och aktivt utveckla bolag med expansionsmöjligheter. Verksamheterna återfinns företrädesvis 150 inom områdena Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Kärnvärden 100 Våra kärnvärden sammanfattar vad Uddetorp Invest står för och vad vi strävar efter att uppnå. De stödjer arbetet 50 att förverkliga vision och 2011affärsidé, 2012 varför 2013de genomsyrar allt som görs i varumärkets namn. Kärnvärdena utgör en samlande gemenskap för varumärket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Totala tillgångar Koncernen Mkr LÅNGSIKTIGHET 1000 : De som arbetar i våra verksamheter, gör affärer eller samarbetar med Uddetorp Invest ska känna sig säkra i vetskapen att vårt engagemang är på lång sikt. TRYGGHET: 800 Vårt långsiktiga förhållningssätt skapar trygghet i alla led. Tryggheten uppstår även genom Uddetorp Invests affärsmässighet, fokus och strukturella ordning. ENGAGEMANG: 600 Oavsett om det gäller del- eller helägande i 2009 företag, 2010 sponsring 2011eller 2012 relationen 2013till medarbetare är Uddetorp Invests agerande engagerat. Finns inte engagemanget ger vi oss inte in i affären. 8 - VISION, AFFÄRSIDE

9 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 STYRELSE Uddetorp Invest AB:s styrelse består av sju ledamöter, inklusive ordförande. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Utbildning och befattning avser tiden när ledamöterna valdes in innevarande period. BO SMITH Ordförande Född 1938 Styrelseledamot sedan 1984 Delägare ROBERT SMITH VD och koncernchef Född 1964 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare MARTIN SMITH Vice VD Född 1970 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare INGELA SMITH Född 1966 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare KERSTIN SMITH Född 1939 Styrelseledamot sedan 2004 Delägare TORE B CARLSSON Född 1944 Styrelseledamot sedan 2004 Utbildning: Jur. kand. Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt, styrelseledamot i IFK Göteborgs huvudstyrelse GUNNAR WRAMSBY Född 1956 Styrelseledamot sedan 2004 Utbildning: Ek. dr Undervisar vid Högskolan i Borås, medförfattare till boken Företagets finansiella miljö STYRELSE - 9

10 KONCERNSTRUKTUR Cernera Fastigheter AB Cernera Bostads AB PROJEKTFASTIGHETER Cernera K7 AB FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Cernera Maskrosen AB CEB Holding I AB CEB Holding II AB Cernera Byttorpshörn 1 AB Cernera Karlsnäs AB Cernera City AB Cernera Katrinedal 11 AB Cernera Solrosen 6 AB Cernera Landala 2 AB Cernera Solrosen 6 KB Cernera Heimdal AB 50 % Cernera Eldflugan 1 AB Pallas 1 Fastighets AB Cernera Bryggaregatan AB Projekthus 10 i Borås AB Cernera Östermalm AB ABCME Kantaten 1 AB Cernera Näckrosen AB Cernera Merkurius 1 AB CBME Holding 1 AB CBME Holding 2 AB Cernera Perseus 3 AB Cernera K1:158 AB MRB Alfa AB 50 % 10 - KONCERNSTRUKTUR ABCWB M 1-10 Fastighets AB

11 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Seklernas Hus i Borås AB MRB Fanborgen AB Cernera Capital AB Cernera Invest AB Talgdanken III AB KB Norrmalm KB Blåsippan 50,9 % Uddetorp Säteri AB Hushållsgruppen Holding Sverige AB Club Onyx AB Viskans Mat & Dryck AB Cernera Projektutveckling AB 50 % Hushållsgruppen 7H AB Onyx Sportcenter AB Syskonen Anderssons Restaurant AB Barbershop i Borås AB Hotell Sköna Nätter KONCERNSTRUKTUR - 11

12 UDDETORP SÄTERI EN GÅRD MED HISTORIA Uddetorp Invest har fått sitt namn från sätesgården Uddetorp Säteri strax norr om Borås. Säteriet har dokumenterade anor sedan 1545 men har sannolikt en ännu längre historia. Då, 1545, var gården sätesgård för Bengta Mattsdotter-Kafle, änka efter Olof Bosson-Oxehuvud. Idag ägs det högt och naturskönt belägna säteriet med vidsträckt utsikt av familjen Smith. Den pietetsfullt renoverade mangårdsbyggnaden från senare delen av 1700-talet är inredd med noggrant utvalda antika möbler och andra tidstypiska detaljer. Omgivningarna med naturbetesmarker, åkermark samt skog med inslag av ädellövskog bjuder in till behagligt friluftsliv och rogivande promenader. Till säteriet hör även ett flertal gårdsbyggnader, damm med kräftfiske, jaktmarker samt fiskevatten i Lassesjön STYRELSE

13 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 KONCERNSTRUKTUR - 13

14 VÅRA VERKSAMHETER Med såväl familje- som företagsmässiga rötter i Borås ligger den anrika textil- och entreprenörsstaden oss varmt om hjärtat. Vidare har vi genom vårt bolag Cernera Fastigheter ett stort fastighetsbestånd i Borås, varför det har fallit sig naturligt att Uddetorp Invest främst engagerat sig i verksamheter i Borås med omnejd. Uddetorp Invest driver verksamheter företrädesvis inom områdena Fastighet & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa men vi utesluter aldrig intressanta affärer. Vår avsikt är alltid att gå in med ett långsiktigt perspektiv samt vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet och en tydlig affärsidé. För att diskutera engagemang i nya verksamheter gör vi anspråk på en tydlig presentation, dokumenterad behovsanalys, förslag till samarbete samt vilja och engagemang till utveckling. Vi gillar Borås Med de flesta av våra verksamheter i Borås vill vi vara en aktiv part av stadens utveckling. Borås har under de senaste åren delvis återtagit sin position som mode- och textilstad. Staden har även positionerat sig som kulturoch skulpturstad. Båda positionerna bidrar naturligtvis positivt till utvecklingen av våra verksamheter inom områdena Fastighet & Skog, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa. Därför ser vi det som viktigt att vi har ett utvecklande samarbete med Borås Stad. Varför det har fallit sig naturligt att Uddetorp Invest främst engagerat sig i verksamheter i Borås med omnejd. STARKA LOKALA VARUMÄRKEN 14 - VERKSAMHETER

15 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Eget kapital Tkr Soliditet...22 % Cernera Fastigheter AB Cernera Fastigheter AB är ett starkt, lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden - Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt - där enskilda projekt och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde. Bolaget har en betydande projektportfölj av bostäder. Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under innevarande räkenskapsår och totalt har investerats 26 Mkr (39 Mkr) i ett antal olika projekt och lokalanpassningar till kunder. Investeringarna har ökat nettoomsättningen med 6 % (9 %) och med hjälp av en positiv ränteutveckling har resultatet efter finansiella poster, rensat från återförda nedskrivningar, ökat med 28 % (30 %). Under året har bolaget fått ny VD som utvecklat organisationen, stärkt bolagets struktur för fortsatt expansion samt frigjort kapacitet och tid för ägarna att utveckla nya projekt och verksamheter. Trenden med ökade hyresintäkter, till största delen beroende av ökad uthyrning, har hållit i sig under 2013 och ser ut att fortsätta under VERKSAMHETER - 15

16 VERKSAMHETER Ägarandel... 50,9 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Tkr Balansomslutning Tkr Soliditet...34 % Viskans Mat & Dryck AB För sjunde året i rad ökar Viskans Mat & Dryck AB omsättning och resultat. Viskans fyra caféer/restauranger i staden har blivit mötesplatser för många boråsare. Café Viskan i centrum uppmärksammades även nationellt då caféet rankades högt i restaurang- och caféguiden White Guide Café. Viskan är ett ungdomligt fik/bistro/bar mitt i Borås där det alltid är fullt av folk. Mysiga rum och härliga prång med udda bänkar och färgglada kuddar. Den glada personalen är både uppmärksam och snabb samt klarar av att fixa en god latte med art. Förra årets stora händelse i Borås restaurangvärld var öppnandet av Viskan Vinbar vägg i vägg med Café Viskan på Sandwalls plats i Borås city. Vinbaren har snabbt etablerat sig som en populär restaurang. Med en flexibel organisation, effektiv ekonomistyrning och ett utbud som motsvarar marknadens behov fortsätter verksamhetens expansion. Ett första steg under 2014 är utbyggnad av Café Viskan i Knalleland. Det är också glädjande att konstatera att svenskens intresse för olika former av kaffe samt mer kontinentala restaurangvanor har kommit för att stanna VERKSAMHETER

17 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter finansiella poster Kr Balansomslutning Tkr Soliditet...34 % Onyx Sportcenter AB Onyx har med sina tre gym i Borås som affärsidé att erbjuda träning och friskvård med fokus på familjen. Onyx bedriver även rehabiliteringsverksamhet genom bland annat sjukgymnastik, KBT och akupunktur. Under 2013 har fokus på tydligt budgetansvar för ansvariga medarbetare, tidseffektiviseringar av arbetsscheman utifrån nyttjandegrad av anläggningar samt en ökad kostnadsmedvetenhet bidragit till ett bra resultat. Föregående år har även präglats av ombyggnaden av anläggningen i centrum. Där har Onyx utifrån behov och önskemål byggt om lokalerna och investerat i redskap och vikter för att erbjuda en anläggning med hög standard för gymverksamhet med fokus på fria vikter och maskiner. Vidare satsade Onyx under hösten 2013 på att stärka sitt erbjudande med personliga tränare vilket direkt gav verksamheten ett stort uppsving. De har också investerat tid och kraft på de nya koncepten Kom i form och Toppform. Kom i form, som främst vänder sig till människor som aldrig satt sin fot i en träningslokal, har visat sig mycket framgångsrikt. Onyx har även behållit sin position i Borås som den ledande aktören avseende gruppträning och CrossFit. VERKSAMHETER - 17

18 VERKSAMHETER Ägarandel...50,9 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Tkr Balansomslutning Tkr Soliditet...16 % Syskonen Anderssons Restaurant AB Husmanskost när den är som godast är löftet lunch- och cateringrestaurangen Syskonen Anderssons ger sina dagligen återkommande lunchgäster. Restaurangen har under en tid dragits med organisatoriska problem. Detta har orsakat försämrad lönsamhet. Under år 2013 har emellertid åtgärder vidtagits som redan visat god effekt. Genom ny driftschef och duktiga kockar har man tagit tillbaka positionen som en restaurang känd för vällagad husmanskost. Höstens åtgärder har även inneburit översyn av varumärket Syskonen Anderssons där en varumärkesplattform definierats. Arbetet har tagit sig uttryck i ny logotyp, ett grafiskt formspråk som överensstämmer med verksamhetens värderingar samt mindre men betydelsefulla åtgärder avseende restaurangens inredning och kökets funktioner. Ägarandel...25,45 % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Kr Balansomslutning Tkr Soliditet...10 % Omfattar 9 mån Barbershop i Borås AB Hår- och makeupsalong i Borås city som inte bara positionerat sig i premiumsegmentet tack vare sin höga kompetens utan även genom en extraordinär miljö och inredning. Reaktionerna från kunder, press samt mode- och frisörbloggare var mycket positiva, vilket bekräftade vår övertygelse om att kombinationen hög kompetens samt särskiljande uttryck stärker varumärke och verksamhet på ett genomgripande vis. Något som också visat sig i ökad kundtillströmning. Idag är Barbershops frisörer fullbokade. Detta i en stad med en överetablering av salonger. Barbershops varumärkesplattform sågs över under sista kvartalet Ett arbete som under första kvartalet 2014 bland annat resulterat i ny logotyp och hemsida VERKSAMHETER

19 UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013 Ägarandel % Nettoomsättning Tkr Resultat efter fin Kr Balansomslutning Tkr Soliditet % Omfattar 16 mån Hotell Sköna Nätter Trestjärniga Hotell Sköna Nätter har 66 rum och 120 bäddar och ligger på promenadavstånd till Borås city. Verksamhetens affärsidé är att erbjuda prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, turistande barnfamiljer och gruppresor. Året som gått har likt tidigare år visat positiv utveckling. Förklaringen till den goda utvecklingen står med största sannolikhet att finna i att Sköna Nätter som ett litet, flexibelt hotell erbjuder value for money, där hög service och god standard på rum och övriga miljöer står sig väl i konkurrensen med hotell i den högre prisklassen. Hotellets inkorporering i koncernen Uddetorp Invest under våren 2013, är ett fortsatt steg i Sköna Nätters utveckling. Vidare togs det beslut i mars 2014 att ansluta Sköna Nätter till den rikstäckande kedjan Sweden Hotels, där gäster bokar personliga och privatägda tre- och fyrstjärniga affärshotell. Ägarandel...100% Verksamheten är under uppstart varför några väsentliga siffror inte finns. Uddetorp Säteri AB Hösten 2013 förvärvade Familjen Smith, ägare av Uddetorp Invest, skogsegendomen Uddetorp Säteri. Samtidigt bildades bolaget Uddetorp Säteri AB. bröllop med samma exklusiva känsla avseende miljö, mat och omtanke kring minsta detalj. För att kunna utöka erbjudandet planeras även om- och tillbyggnader under Säteriet strax norr om Borås är en pietetsfullt renoverad sätesgård med dokumenterad historia sedan 1500-talet, som erbjuder exklusiva mötesmöjligheter för grupper med höga krav på avskildhet, service och miljö. Man kommer även att arrangera middagar och VERKSAMHETER - 19

20 I april 2013 blev Uddetorp Invest delägare i Barbershop. Salongen flyttades till nya lokaler som byggdes om och inreddes för att överensstämma med varumärkets image.

21 FINANSIELL RAPPORT UDDETORP INVEST ÅRSREDOVISNING 2013

22 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Uddetorp Invest AB, organisationsnummer , får härmed avge redovisning över företagets och koncernens verksamhet för räkenskapsåret Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna inom parentes avser föregående år. Under året har bolagets firma ändrats från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Moderbolaget Uddetorp Invest AB är moderbolag i en koncern verksam inom i huvudsak tre olika affärsområden; Fastigheter & Skog, Hotell & Restaurang samt Hälsa & Skönhet. Bolaget svarar för koncernbolagens ekonomiska administration, utveckling av affärsmodeller, ledningsgruppsamverkan, övergripande marknadsföring samt sponsorsamarbeten. Vidare finns väl uppbyggda externa kontakter inom juridik, skatt och finansiering. Verksamheten bedrivs från koncernens huvudkontor i Borås. Uddetorp Invest investerar i huvudsak i verksamheter med stor utvecklingspotential och där bolaget kan tillföra ekonomisk kompetens, lednings- samt styrelsefunktioner, ett brett kontaktnät, personalhantering samt marknadskompetens. I koncernen ingår varumärkena Cernera Fastigheter, Onyx, Café Viskan, Syskonen Andersson, Barbershop (fr.o.m. april 2013), Uddetorp Säteri (fr.o.m. december 2013) samt Hotell Sköna Nätter (fr.o.m. april 2013). Koncernens verksamheter Koncernens verksamheter har med något enstaka undantag visat en god utveckling och fina resultat. Cernera Fastigheter Cernera Fastigheter jämte dotterbolag äger och förvaltar fastigheter i Boråsregionen. Inom beståndet finns såväl färdigförädlade förvaltningsfastigheter samt projektfastigheter. Bolaget är en av de ledande aktörerna inom sitt marknadsområde och har en stark marknadsposition. Förvaltningsfastigheterna innehåller i huvudsak ytor för kontor och handel, men det finns även ett visst inslag av bostäder samt hotelloch restauranglokaler. Genomgående är fastigheterna i gott skick och har en attraktiv belägenhet. Externa värderingar utvisar per sista december 2013 ett fastighetsvärde för förvaltningsfastigheterna om 950 Mkr varav 860 Mkr utgör egen andel. Projektportföljen innehåller fastigheter som är under utveckling, bl.a. planeras för byggnation av ett stort antal bostadslägenheter. Samtliga våra projekt är i detaljplaneskede. Onyx Sportcenter Onyx är med tre anläggningar, drygt 70 instruktörer, cirka 150 pass i veckan, definitivt det gym i Borås som har bredast erbjudande för alla i familjen - barn som vuxen. De tre anläggningarna - Borås centrum, Knalleporten samt Knalleland - tillgodoser människors skiftande behov och önskemål av träning genom att erbjuda något olika inriktning; allt från träning med tyngre fria vikter i centrala Borås, CrossFit i Knalleporten till fokus på rehab i Knalleland. Alla tre anläggningarna erbjuder självklart även det traditionella gymmets alla möjligheter. Barbershop Barbershop blev under våren 2013 en del av Uddetorp Invest. Bolaget bedriver skönhetssalong i attraktiva och mycket unika lokaler i Borås. Viskans Mat & Dryck Viskan driver framgångsrikt café- och restaurangverksamhet på fyra olika platser i Borås. Café, bistro och Vinbar på populära Sandwalls plats mitt i Borås, café med central placering i Knalleland samt hälsoinriktat café i samarbete med gymmet Onyx i Knalleporten. Viskans caféer och restauranger har blivit självklara mötesplatser i Borås. Syskonen Andersson Syskonen Andersson bedriver lunch- samt cateringverksamhet från förhyrda lokaler i Tovek s bilanläggning i Knalleland. Restaurangen erbjuder vällagad husmanskost med tillhörande salladsbuffé, antingen på plats eller levererat till arbetsplatser eller till olika evenemang. Hotell Sköna Nätter Bolaget bedriver ett personligt trestjärnigt hotell på Östermalm i Borås, totalt finns 66 rum med 120 bäddar. Under hösten 2013 har verksamheten utökat sitt erbjudande vad avser mat och dryck. Verksamheten förvärvades under räkenskapsåret. Uddetorps Säteri Uddetorp Säteri är en nyetablerad rörelse som kommer erbjuda exklusiva möten i en unik miljö, de första kunderna väntas under våren Väsentliga händelser under året Under 2013 har moderbolagets firma namnändrats från AB Cernera till Uddetorp Invest AB. Det nya namnet är en markering att vi går från ett mer passivt ägarbolag till en mer aktiv aktör i såväl befintliga verksamheter som i nya. Med namnbytet minskar risken för sammanblandning av moderbolagets tidigare namn AB Cernera och dess dotterbolag Cernera Fastigheter. I samband men namnbytet presenterades en ny hemsida och en ny grafisk profil för bolaget. Det har varit fullt fokus på att förbättra och stärka organisationen och vårt arbetssätt, att implementera nytt affärs- och lönesystem samt att integrera och utveckla våra olika verksamheter. Inkråmet i Hushållsgruppen i 7H AB har sålts den 1 mars Fastighetsrörelsen har visat fin utveckling och i augusti 2013 tillträdde Lars Angwald som ny VD. Under året har i fastighetsrörelsen investerats 26 Mkr i befintliga fastigheter. Detaljplanearbetet för våra bostadsprojekt har utvecklats väl. Viskan Mat & Dryck AB öppnade i september 2013 en ny anläggning, Viskan Vinbar. Etableringen har mottagits mycket väl av Boråspubliken. Onyx Sportcenter AB har under året renoverat och uppgraderat sin centrumanläggning, vidare har rehabverksamheten i Knalleland utökats. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret I mars 2014 har tecknats avtal om förvärv av fastigheten Borås Landala 1. Byggnaden, som inrymmer knappt kvm uthyrbar area, är belägen i området Knalleporten och är grannfastighet med fastighetsrörelsens befintliga fastighet Landala 2. Hotell Sköna Nätter har tecknat avtal om att ansluta sig till den rikstäckande hotellkedjan Sweden Hotels FINANSIELL RAPPORTERING

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG

KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG KVALITET - NÄRHET - ENGAGEMANG ÅRSREDOVISNING 2014 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING INNEHÅLL ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET AFFÄRSIDÉ OM CERNERA FASTIGHETER INTERVJU TOMAS ROSSING

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer