Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig IT-utbildning. Utbildningen består av en helhet som intresserar sig för hur teknik utvecklas och används av människor i organisationer och samhälle. Detta innebär att tekniken finns med men inte som en isolerad företeelse. Utbildningsprogrammet har en profilering som verksamhetsinriktad systemutveckling. Inriktningen innebär att utbildningens innehåll fokuserar analys, utveckling, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå som delar. Att utveckla IT-system innebär att utveckla och förbättra verksamheter. Tre inriktningar Programmet erbjuder tre inriktningar: IT och management, IT och projekt samt Webbutveckling. Studerande väljer en inriktning efter intresse. Samläsning kommer delvis att ske mellan de tre inriktningarna. Det innebär att de andra två inriktningarna finns med som en bakgrund till din valda inriktning för att ytterligare bredda din kunskap. Samläsning ger möjlighet till att samarbeta med studenter som har en delvis annan intresseinriktning. Efter avslutad utbildning är det inte ovanligt att du i olika projekt just kommer att möta dessa olika kompetenser. Du väljer inriktning en bit in på den första terminen. IT och management Organisationer satsar i allt högre grad på moderna IT-system som stöd för att bedriva sin verksamhet. IT-system ses ofta som en del av en företagsstrategi. IT-systemen har därmed en avgörande betydelse för hur man bedriver verksamhet. Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra organisationer eller privata kunder. Du kommer bl a att studera: verksamhetsprocesser, styrningsprinciper, organisationsfrågor och affärssystem. En stor del av studierna ägnas åt frågor om hur man kan styra verksamheter med hjälp av IT. Av särskilt intresse är att förstå vilka för- och nackdelar som användning av ITsystem innebär för verksamheter. Det innebär att du utöver ett IT-kunnande även får en särskild kompetens avseende managementfrågor. Centrala kurser innehåller tar upp ekonomiska aspekter på IT-system, elektroniska affärer, IT-projekt samt affärssystem och företag. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att: - förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet - förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa kunna arbeta med organisationsfrågor, strategiska frågor och frågor om verksamhetsstyrning - ha en grundläggande kunskap om utveckling av IT-system ha en grundläggande kunskap om hur IT-systemen används IT och projekt Projektarbete är det arbetssätt som nästan uteslutande används i samband med förändrings- och utvecklingsarbete av ITsystem inom företag och organisationer. Att arbeta i projektform innebär att samarbeta för att gemensamt nå i förväg bestämda mål. Inriktningen syftar till att du skall förstå hur projektarbete bedrivs och vad projektledarrollen innebär i ett sammanhang där

2 IT-system utvecklas. Inriktningen syftar också till att du skall få en hög ITkompetens. Det innebär att du kommer att förstå IT-systemens roll i verksamheter; du lär dig hur verksamheter och IT-system förändras, designas och förvaltas. Centrala kurser tar upp IT-projekt och projektledning, systemutvecklingsprojekt samt processer, IT-system och koordination. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att: - förstå hur IT-projekt planeras, genomförs och utvärderas - förstå olika roller med ansvar för ledning av IT-projekt förstå innehållet i olika projektmodeller och kunna använda IT-stöd för projektledning - förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet - förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa - ha en grundläggande kunskap om utveckling av IT-system - ha en grundläggande kunskap om hur IT-systemen används Webbutveckling Överallt möter vi IT-system. Man kan säga att IT numera är ett naturligt inslag i vår vardag. IT finns inte bara på jobbet utan vi möter IT likaväl på vår fritid, t ex när vi bokar resor, beställer varor på Internet, spelar dataspel eller pratar i mobiltelefoner. Inriktningen webbutveckling syftar till du skall få kunskap om design av webbaserde system som kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra företag eller privata kunder. Du kommer att, utöver en traditionell IT-kompetens, få en särskild kompetens avseende webbutveckling. Inriktningen är i huvudsak tekniskt till sin karaktär, men samhällsvetenskapliga inslag förekommer. Detta innebär att tekniken, dvs hur webbaserade IT-system designas och programmeras är i fokus men det sammanhang (dvs den verksamhet) som IT-system förekommer inom betonas också. Inriktningen erbjuder en modern och aktuell kompetens avseende design av webbaserade system. Centrala kurser tar upp webbutvecklingsverktyg, programmeringsspråk, databaser, objektorienterade arbetssätt och elektroniska affärer. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att: - ha kunskap om modern webbutveckling - förstå hur IT-system används - förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet - förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa - ha kunskap om moderna utvecklingsverktyg Övergripande mål Det övergripande målet är att studenten självständigt ska kunna producera eller förmedla kunskaper. Studenten ska alltså kunna förvärva den kunskap och kompetens förmedla som behövs för att kunna fungera i en professionell yrkesroll. Mål för lärandet, förväntade studieresultat För utbildningen gäller allmänt de mål som anges i 1 kap. 9 högskoleförordningen. Mål därutöver är att studenten skall ha tillägnat sig: kompetens att förstå, strukturera, syntetisera, och kritiskt värdera kunskaper förmåga till egen kunskapsbildning genom olika undersökningsmetoder öva förmågan att kritiskt utveckla och utvärdera lösningsalternativ ur såväl den enskilda individens som organisationens synvinkel sätta sig in i den samhällsdebatt som finns kring verksamheter och informationsteknik samt förstå möjligheter och problem som aktualiseras av informationsteknik bli medveten om sociala och psykologiska faktorers betydelse för samspelet mellan individer, grupper och organisationer förvärva insikt i behovet av samarbete över fack- och ämnesgränser inhämta grundbegrepp och orienterande kunskaper inom företagsekonomi bli medveten om effekter av förändring i verksamheter förvärva insikt i kvalitetsfaktorers betydelse för utvecklingsprocessen genom omfattande träning kunna genomföra, dokumentera och presen- 2

3 tera analysarbete inom flera tillämpningsområden inhämta kunskap om programmeringsspråk och andra datorstödda verktyg förvärva kännedom om systemutvecklingsmetoder och IT-system i användning öva förmågan till att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling samt utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper utveckla nya kunskaper Kunskaper och insikter I samtliga kurser förekommer inslag av både teori och praktiska övningar. Kunskaper och insikter förvärvas således både genom teori och genom praktik. Teknik utvecklas för närvarande med hög hastighet. Programmet har därför en nära samverkan med närliggande forskningsområden. Detta innebär att ny kunskap från forskningen tillförs programmet löpande. Innehållet i ett flertal kurser har genererats efter goda forskningsresultat. De kunskaper som den studerande förvärvar ska därför vara aktuella och förankrade i samtida forskningssammanhang. För att skaffa sig kunskaper och insikter skall den studerande tillägna sig vetenskapliga redskap för att analysera, värdera och bearbeta information. Färdighet och förmågor I sin yrkesverksamhet ska studenten efter utbildningen kunna arbeta inom flera IT-relaterade områden. Den studerande ska efter genomförd utbildning både ha en hög och bred anställningsbarhet. En systemvetare är både intresserad av verksamhetsfrågor och tekniska frågor. Därför ska den studerande ha tillägnat sig färdigheter och förmågor för att kunna verka inom områden som t ex verksamhetsanalys, design av IT-system, utvärdering av IT-system och programmering. En systemvetares kompetens är bred till sin karaktär och en systemvetare ska ha färdighet och förmåga att diskutera och driva IT-utveckling såväl tillsammans med verksamhetsföreträdare som med teknikexperter. En systemutvecklare arbetar huvudsakligen med analyser av verksamheter och att föreslå förändringsbehov, design av IT-system och utvärdering av IT-system. En ledstjärna i utbildningen är att färdighet och förmåga tillägnats både genom kunskap genom handling och handling genom kunskap. Värderingar och förhållningssätt Den studerande ska genom programmet skapa sig en kritisk medvetenhet om olika perspektiv på nyckelbegrepp som förändringsarbete, design, programmering, ITsystem, organisation och verksamhet samt projektarbete och lärande. Studerande ska bli medveten om att och kunna förhålla sig till olika sätt att uppfatta central begrepp inom det systemvetenskapliga området. Att kunna anlägga ett kritiskt perspektiv ses som särskilt viktigt. Övning i att kunna anlägga ett kritiskt perspektiv genomsyrar samtliga kurser på programmet. De studerande skall kunna reflektera över den egna kunskapsutvecklingen. Nivå Kunskaper och färdigheter för självständig yrkesverksamhet och/eller för fortsatta studier på avancerad nivå. Pedagogik och lärande Utbildningen syftar till att vara kompetensuppbyggande och inte kompetensförmedlande. Detta lärande bygger på att studenter förvärvar kunskaper genom aktiv medverkan istället för ett passivt informationsmottagande. Lärandet är därför ofta projektbaserat, dvs studenter arbetar och söker kunskap i grupp. Kurser Kurser som ges under de två inledande åren är mer grundläggande till sin karaktär. Kurser som ges under det avslutande året är mer fördjupande till sin karaktär. För varje kurs finns en kursplan som mer utförligt beskriver kursens syfte, innehåll, hur undervisningen är upplagd, förkunskapskrav samt former för examination. År 1 Det inledande året fungerar som en grund för fortsatta studier inom programmet. Under år 1 skall studenten översiktligt förvärva kunskaper om vad systemvetenskap innebär. Höstterminen innehåller kurserna Informatik, teknik och lärande, Diskret matematik och logik, samt inledningen till en större projektkurs IT-projekt - introduktion. 3

4 I kursen Informatik, teknik och lärande förväntas studenter förvärva grundläggande kunskap om de centrala begreppen inom informatikområdet, förvärva kunskap om ett projektorienterat arbetssätt som tillämpas på ett flertal kurser inom programmet samt inledande programmering. Kursen Diskret matematik och logik syftar delvis till att repetera delar av gymnasiekunskaper i matematik men också tillhandahålla förkunskaper inför kommande kurser i programmering och databaser. Den större projektkursen ITprojetkt - introduktion innehåller flera moment som: förändringsarbete/ verksamhetsanalys, systemutformning, frågespråk och databaser samt användbarhet. Denna kurs är introducerande till sin karaktär och syftar till att studenter tidigt i utbildningen skall få en helhetsförståelse för systemutvecklingsprocessen samt att väcka intresse för huvudämnet informatik/informationssystem. Vårterminen innehåller en fortsättning på projektkursen Introduktion till systemutveckling, Kalkylering och beslutsstöd, Processer och IT, Webbprogrammering och databaser och Webbsystem och ITförvaltning Kursen Kalkylering och beslutsstöd syftar till att studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om centrala begrepp inom företagsekonomi samt att studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om ekonomiska aspekter på informationssystem, dvs studerande skall förstå hur man kan bedöma den ekonomiska nyttan med ett IT-system. I kursen IT och processer skall den studerande förvärva kunskaper om fenomenen processer och IT-system samt dess relationer. Den studerande skall även tillägna sig kunskaper om perspektiv och modeller för att avgränsa verksamheter som en del i analys och utveckling av processer och att förstå IT-system i ett sammanhang. Kursen Webbprogrammering syftar till att studerande skall utveckla kunskaper och färdigheter i praktisk webbprogrammering och webbdesign. Kursen Webbsystem och IT-förvaltning syftar till att studenter ska förvärva kunskaper om systemförvaltningsprocesser samt att kunna analysera dessa. Kurser innehåller även tekniska moment som förvaltning av programvara. Exempel på detta kan vara ändring och nyitveckling av existerande programvara baserat på verksamheters förändrade behov. Det första läsåret innehåller 46 hp i huvudämnet informatik/informationssystem, 8 hp i ämnet företagsekonomi och 6 hp i ämnet matematik. Informatik, teknik och lärande, 6 hp (Information Systems, Technology and Learning) Kurskod: 725G37 Diskret matematik och logik, 6 hp (Discrete Mathematics and Logics) Kurskod: 764G05 Ämne: Matematik IT-projekt - introduktion, 18 hp (IT-project - introduction) Kurskod: 725G38 Kalkylering och beslutsstöd, 8 hp (English title) Kurskod: 722G21 Ämne: Företagsekonomi IT och processer, 7 hp (IT and Processes) Kurskod: 725G47 Webbprogrammering, grundkurs, 7,5 hp (Web Programming and Database ) Kurskod: 725G54 Webbsystem och IT-förvaltning, 7,5 hp (Web systems and IT-Maintenance) Kurskod: 725G48 År 2 Det andra året innehåller 53 hp i huvudämnet informatik och 7 hp i ämnet datorsystem. Höstterminen innehåller kurserna Systemintegration, arkitektur och metod, Datorarkitektur och operativsystem, Databaser och datamodellering och IT-design. I kursen Systemintegration, arkitektur och metod skall den studerande förvärva kunskaper om hur informationssystem med olika format kan integreras samt för- 4

5 värva kunskap om olika metoder för design av informationssystem. Under kursen Datorarkitektur och operativsystem diskuteras hur datorer är uppbyggda samt hur operativsystemens uppgift och hur dessa fungerar. I kursen Databaser och datamodellering förvärvar studenten kunskaper i hur data kan modelleras, organiseras/lagras och administreras över tiden. I kursen ITdesign diskuteras olika design och utvärdering utifrån olika perspektiv (handlingsbarhet och användbarhet).. Vårterminen innehåller kurserna Affärssystem för företag, E-tjänster i företag och samhälle och IT-projekt - fördjupning. I kursen Affärssystem för företag utvecklar studenten bland annat kunskap om hur affärssystem är uppbyggda, hur de implementeras och relateras till organisering av verksamhet. I kursen E-tjänster för företag och samhälle möter studenten e-tjänster som fenomen i olika tillämpningar och utvecklar bland annat kunskap om logiken bakom tjänsterna, interaktion mellan aktörer vid tjänsteutveckling och tjänsteanvändning. Kursen IT-projekt - fördjupning är en fördjupning av kursen IT-projekt - introduktion som ges i årskurs 1. I denna kurs förväntas studerande tillägna sig fördjupad kunskap om begreppen design, utvärdering, projekt, gruppsykologi och konsultrollen. Systemintegration, arkitektur och metod, 8 hp (Systems Integration, Architecture and Information Systems Methodology ) Kurskod: Datorarkitektur och operativsystem, 7 hp (Computer Architecture and Operating Systems) Kurskod: 725G45 Ämne: Datorsystem Databaser och datamodellering, 8 hp (Data Bases and Data Modeling) Kurskod: 725G41 IT-design, 7 hp (IT Design) Kurskod: 725G40 Affärssystem för företag, 7,5 hp (Enterprise systems) Kurskod: 725G49 E-tjänster i företag och samhälle, 7,5 hp (Commercial and Public e-services) Kurskod: 725G50 IT-projekt fördjupning, 15 hp (IT-project - advanced) Kurskod: 725G51 År 3 År 3 är en fördjupning av de första åren. Kurser kan under tredje året ges på engelska. Under höstterminen (30 hp) på år 3 erbjuds studerande möjliget att profilera sig enligt den studieinriktning som valts (IT och management, IT och projekt samt webbutveckling). Kurser för respektive inriktning presenteras på en särskild lista som åtefinns på programmets webbsida (se Listan innehåller kurser som är relaterade till en systemvetenskaplig kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Vårterminens resterande 30 hp ges i hudämnet informatik och består av kurserna Statiska metoder, Kvalitativa undersökningar samt avslutande Kandidatuppsats. Kursen Statistiska metoder behandlar Metoder för statistiska dataanalyser. I kursen Kvalitativa undersökningar skall studenter förvärva grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och tillägna sig en förståelse för kvalitativ analys. Kursen syftar till att stödja den avslutande kandidatuppsatsen. I en kandidatuppsats skall det framgå att studenter kan bedriva kunskapsutvecklande arbete med en vetenskaplig inriktning. Fullföljande av år 3 leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap. Val av kurser enligt särskild lista (30 hp) Se Statistiska metoder, 7,5 hp 5

6 (Statistical Methodology) Kurskod: 732G60 Ämne: Statistik Kvalitativa undersökningar, 7, 5 hp (Qualitative Studies) Kurskod: 725G52 Kandidatuppsats (15 hp) (Bachelor Thesis) Kurskod: 725G36 Programmets anknytning till mastersutbildning Programmet har anknytning till flera närliggande mastersutbildningar. Programmets anknytning till forskarutbildning Inom institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs bland annat forskning inom ämnena Informationssystemutveckling, Ekonomiska informationssystem. Inom institutionen för Datavetenskap (IDA) bedrivs bland annat forskning inom ämnet datalog. Beroende på intresseinriktning finns ett flertal valmöjligheter till forskarstudier efter avslutad grundutbildning. Den forskning som främst anknyter till systemvetenskapliga programmet bedrivs på insitituionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) och bedrivs inom VITS (Verksamhetsutveckling, Informationsteknologi, Styrning och Samverkansformer). Övriga angränsande forskningsmiljöer vid Linköpings universitet är Human-Centred Systems (IDA), Tema K (Kommunikation) samt Tema T (Teknik och social förändring). Föreskrifter om behörighet Förutom grundläggande behörighet krävs som särskilda förkunskapskrav för antagning till utbildningsprogrammet: Ma B + Sh A. Betyget i Ma B + Sh A ovan skall vara lägst G. Regler för uppflyttning till högre årskurs För tillträde till årskurs 2 skall den studerande ha erhållit minst 45 högskolepoäng från årskurs 1. För tillträde till årskurs 3 skall den studerande ha erhållit minst 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2. Examensbenämning Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet systemvetenskap inom programmet för Systemvetenskap med endera tillägget: - IT och management - IT och projekt - Webbutveckling (Bachelor of Science within Information Systems Analysis Program with one of the additions: - IT and Management - IT and Project - Web design Övriga föreskrifter och anvisningar Undervisningen Undervisningsformerna anges i kursplaner. Prov och examination För de kurser som examineras i form av skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. I kursplaner preciseras vad som gäller för respektive kurs. Tillgodoräknande av utbildningar inom och utom landet Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av programansvarig. Examensbevis Studerande som uppnått 180 högskolepoäng uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen inom programmet för system- 6

7 vetenskap. Det innebär att den studerande har godkänts i följande antal högskolepoäng/ämne: 121,5 hp Informatik 8 hp Företagsekonomi 7,5 hp Statistik 7 hp Datorsystem 6 hp Matematik 30 hp Valbara kurser motsvarande vald inriktning och enligt lista som finns på insitutionen I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom utbildningsprogrammet för systemvetenskap. I beviset förtecknas genomgångna kurser och övriga moment i utbildningen. Examensbevis utfärdas av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Blanketten skall inlämnas till StudentCentrum. Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen Reviderad av kursplanenämnden Dnr: 979/06-41 Utskriftsdatum: Läs mer om Systemvetenskapliga programmet på 7

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Grundutbildning i informatik i Linköping

Grundutbildning i informatik i Linköping Grundutbildning i informatik i Linköping Ulf Melin och Anders Persson Informatik och forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ulf.melin@liu.se Agenda Vad bedriver vi

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits)

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer