Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar:

15 Bilaga p 34 A

16 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 15 Studieuppehåll och studieavbrott 16 Ansökan från specialpedagogiska rådet om medel för att förlägga ett förlängt rådsmöte på Folkets Hus i Umeå 17 Beslut om kursplaner för examensarbete gällande F-3 och åk 4-6 Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 15. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 16 Beslut. Missiv. Bilaga p 17 A. Förslag på kursplan för examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 6LÄ050 Bilaga p 17 B. Förslag på kursplan för examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 6LÄ051. Bilaga p 17 C. Utdrag från minnesanteckningar från grundlärarrådets möte 11 mars Bilaga p 17 D. Kommentarer till förslag till kursplaner för Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 (6LÄ050) och Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 (6LÄ051). Bilaga p 17 E. Maria Löfgren Annika Kjellsson Lind Birgitta Wilhelmsson

17 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum Bilaga p 34 A Sid 2 (2) Ärende Anmärkning Föredragande

18 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Anmälan av beslut Dnr FS Bilaga p 34 A Sid 1 (1) Ärende p: 15 Ärende: Studieuppehåll och studieavbrott Föredragande: Maria Löfgren Bakgrund: Information om fattade beslut om studieuppehåll och studieavbrott. Beredning: Förslag till beslut: Ad acta. Motivering till beslut: Beslut: enligt förslag. Bilagor: Förteckning över beviljade studieuppehåll och studieavbrott. Expedieras till: Diariet Kopia för kännedom till: Anders Råberg

19 Lärarhögskolan Rektors beslut Beslut Bilaga p 34 A Sid 1 (1) P: 16 Ärende: Ansökan från specialpedagogiska rådet om medel för att förlägga ett förlängt rådsmöte på Folkets Hus i Umeå. Bakgrund: Se verksamhetsplan från rådet Motivering till beslut: I samband med den granskning som genomförs av UKÄ har ett antal brister och möjligheter synliggjorts som ger anledning till en översyn av termin ett och tre i programmen. Detta är ett omfattande arbete som kräver ett längre möte och rådet ber därför om medel för att få förlägga mötet utanför universitetet. Beslut: Rektor beviljar rådet medel för att genomföra en heldag på Folkets Hus 14 mars, inklusive lunch och två fika för 9 personer. Kontering: 6000 Expedieras till: Lili-Ann Kling Sackerud För kännedom: Anna Sjöberg, Eva Alenius

20 Bilaga p 16 B Bilaga p 34 A VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR SPECIALPEDAGOGISKA RÅDET 1. Utvärderingar av kurser och helt program En förenklad kursutvärderingsmodell ifylls och skickas till ordförande och UmPe i mitten på februari. Detta gäller kurser i alla tre specialiseringar och handlar om termin ett och termin tre. Termin två ska skickas in i mitten av september till de tidigare nämnda. Programutvärdering görs med den av Monica Liljeström och Karin Söderström gjorda enkät mot examensmålen. Denna ska göras och vara inlämnad 31januari även denna ska skickas till ordförande och UmPe. I vilken form (digitalt etc.) programutvärderingen ska göras beslutas av rådet. Utvärderingarna tas efter sammanställning och analys snarast upp på rådsmöten för diskussion och reflektion. 2. Programutveckling Vi behöver göra en programöversyn av framförallt termin ett som är den gemensamma. En arbetsgrupp behöver tillsättas för detta arbete. I anslutning till utvärderingen av termin ett och tre behöver rådet ha ett heldagsmöte i mars månad och halvdag i oktober. Fortsatt arbete med examensarbetet är nödvändigt. Detta kan ske separat alternativt av programöversynsgruppen. När det gäller frågan om programöversyn är det nödvändigt med aktiv samverkan med lärarhögskolans kvalitetsansvarige Birgitta Wilhelmsson. 3. Övrigt - Vi vill ha möjlighet att åka på nationella nätverksträffarna 1-2 gånger per år. - Vi vill synas i mässammanhang (Lärarmässan ex.vis) med information om våra program och specialiseringar - Kan behövas en enkel broschyr om våra program alternativt roll ups - Internationaliseringsarbete framförallt utbyte (lärar? forskning?) med våra nordiska grannar (ex.vis Åbo Akademi, Bodö) 4. Budget -Tid till rådets heldagsmöte och halvdagsmöte (6 ledamöter och sex timmar samt 6 ledamöter och två timmar) samt kaffe till heldagsmötet Äskande: kr ( kr) -Resa (och vid behov uppehälle) till de 1-2 nationella nätverksträffarna för 2-4 rådsmedlemmar Äskande: kr -Tid till arbetsgrupp för programöversyn Detta är inte specifikt ett rådsarbete så denna budget är svår att föreslå. Äskande: kr (20 timmar x 3 personer) -Utgifter för en enkel broschyr alternativt roll ups om våra program Äskande:? -Vad det gäller internationaliseringsarbetet återkommer vi med äskande om mer specificerat ekonomiskt stöd under våren 2014 Äskande:?

21 Bilaga p 16 B Bilaga p 34 A

22 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Ärende p: 17 Ärende: Beslut om kursplaner för examensarbete gällande F-3 och åk 4-6 Föredragande: Birgitta Wilhelmsson Bakgrund: Lärarhögskolan har i oktober månad 2013 uppmanat berörd institution, Institutionen för språkstudier, att lämna förslag på nya kursplaner med därtill kort beskrivning av vilka förändringar som gjorts sedan utbildningarna beställdes. Beredning: Förslag från Institutionen för språkstudier har inkommit till kanslichefen, se bilaga 1 och 2, den 5 mars Kursplanerna har diskuterats och kommenterats i grundlärarrådet, se bilaga 3, utdrag från minnesanteckningar från rådsmöte 11 mars Frågor som tagits upp i minnesanteckningarna från grundlärarrådet har också diskuterats och klarats ut i lärarutbildningsrådet den 12 mars Förslagen till kursplaner för examensarbete för F-3 och åk 4-6 har också granskats via LH kansli utifrån de ursprungsförslag som lämnades då utbildningarna beställdes Förslag till beslut: Att förslagen till kursplaner som inkommit från Institutionen för språkstudier för examensarbete för F-3 och åk 4-6 godkänns. Motivering till beslut: Institutionen för språkstudier har följt rektors uppmaning gällande beskrivning av förändringar av de ursprungsförslag som lämnades då utbildningarna beställdes. Förslagen är väl genomarbetade utifrån hög kvalitet, genomförbarhet och en utveckling av ursprungsförslaget vad gäller momentindelning och FSR. Beslut: Enligt förslag. Bilagor: 1) Förslag på kursplan för examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 6LÄ050, 2) Förslag på kursplan för examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, 6LÄ051, 3) Utdrag från minnesanteckningar från grundlärarrådets möte 11 mars 2014,

23 Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Beslut Dnr Bilaga p 34 A Sid 2 (2) 4) Kommentarer till förslag till kursplaner för Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 (6LÄ050) och Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 (6LÄ051). Expedieras till: Carin Jonsson, Ingela Valfridsson, Gun Lundberg, Görel Sandström Kopia för kännedom till:

24 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 1 (7) Bilaga p 17 B Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1 3 Degree Project for the degree of Bachelor of Arts in Early Years Education, years f 3 Högskolepoäng: 30 högskolepoäng Kurskod: 6LÄ050 Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier Medverkande institution/-er och omfattning: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Institutionen för matematik och matematisk statistik (omfattning fastställs i samband med kursplanens fastställande) Huvudområde: Inget huvudområde Nivå: Avancerad Utbildningsområde: Undervisning Betygsgrader: VG Väl Godkänd, G Godkänd, U Underkänd Programtillhörighet: Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1 3 (LYGFT). Fastställande Kursen är beställd och godkänd av Lärarhögskolan vid Umeå universitet och kursplanen är fastställd av Humanistiska fakulteten 2014-xx-xx. Kursplanen gäller från Innehåll Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande inom svenska, matematik eller engelska och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning. Kursen inleds med en introduktion i vetenskapligt arbete med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Den innefattar även begreppsanvändning och källkritiska överväganden inom för arbetet relevanta områden. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning, och innebär en fördjupning inom området språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Kursen består av tre moment.

25 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 2 (7) Bilaga p 17 B Moment 1. Forskningsplanering, 7,5 hp Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området undervisning och lärande inom svenska, matematik eller engelska samt utarbetande av en forskningsbakgrund inom individuellt valt ämnesområde. I valet av forskningsfråga ska hänsyn tas till relationen mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktik liksom kopplingen till utbildningsvetenskaplig kärna och lärarens yrkesroll. Etiska aspekter ska beaktas. Till forskningsfrågorna ska fogas en preliminär diskussion av lämpliga metoder för den planerade undersökningen. Momentet behandlar forskningsprocessens delar med särskild tonvikt på formulering av forskningsfråga inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling mot bakgrund av tidigare forskning och lärarens yrkesroll; koppling mellan forskningsfråga och vald metod; samt etiska överväganden. I valet av forskningsfråga kan varierande tonvikt läggas till exempel vad avser relationen mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktik, liksom kopplingen till utbildningsvetenskaplig kärna och lärarens yrkesroll, men samtliga aspekter bör vara beaktade. Genomförande ska det står här?: Inom ramen för momentet skriver de studerande en forskningsöversikt och en forskningsplan för examensarbetet. Arbetena bearbetas i peer review-grupper och vid seminarier där studenterna förväntas ge feedback på andras arbeten samt ta emot, värdera och inarbeta synpunkter från andra studenter och från vetenskapliga granskare. Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift, 7,5 hp Revidering av syfte och frågeställningar, beskrivning av metod för insamling och analys av material samt utformning av utkast till forskningsrapport där preliminära resultat presenteras. Moment 3. Forskningsrapportering, 15 hp Färdigställande av forskningsrapport i form av en vetenskaplig artikel omfattande maximalt ord. I dess slutversion ska följande delar vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten mot bakgrund av en koncentrerad teoretisk bakgund. Försvar av den egna och opposition på annans examensarbete. Moment 2. Genomförande och rapportering, 22,5 hp Momentet består av genomförande av forskningsuppgift som formulerats och planerats i moment 1, samt av rapportering av densamma. Momentet behandlar forskningsprocessens delar med särskild tonvikt på analys och presentation av resultat, tolkning av resultat mot bakgrund av tidigare forskning, samt kommunikation av forskning i skriftlig och muntlig form.

26 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 3 (7) Bilaga p 17 B Genomförande ska det står här?: Inom ramen för kursen skriver de studerande en rapport i form av en vetenskaplig uppsats och presenterar sina resultat muntligt i konferensformat. De skriftliga arbetena bearbetas i peer review-grupper och vid seminarier där studenterna förväntas ge feedback på andras arbeten samt ta emot, värdera och inarbeta synpunkter från andra studenter och från vetenskapliga granskare. Förväntade studieresultat För godkänd kurs ska den studerande Moment 1 formulera ett syfte och forskningsbara frågor inplacera studien i ett forskningsområde och definiera ett antal nyckelbegrepp i en kunskapsöversikt baserad på svensk och internationell forskningslitteratur beskriva en lämplig metod för insamling av material samt anlägga etiska aspekter på den planerade forskningsuppgiften presentera en realistisk tidsplan för arbetet Moment 2 självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar kopplade till ämnesdidaktik samt lärarens yrkesroll välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet strukturera en sammanhängande presentation av den egna undersökningens syfte, frågeställningar, metodbeskrivning samt preliminära resultat mot bakgrund av en forskningsöversikt Moment 3 Kunskap och förståelse uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom det valda ämnesområdet och grundläggande förståelse av dess nyckelbegrepp uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av primär- och sekundärkällor uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap Färdighet och förmåga självständigt formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning och lärarens yrkesroll välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för detta dra slutsatser utifrån egna resultat med referens till tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten

27 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 4 (7) Bilaga p 17 B diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat, strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen Värderingsförmåga och förhållningssätt göra bedömningar som är relevanta för det pedagogiska arbetet utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv konstruktivt kunna såväl ge som ta emot kritik Kunskap och förståelse kunna redogöra för och diskutera relevanta teorier, forskningsmetoder och forskningsresultat i anslutning till en forskningsfråga inom språk-, läs-, skriv-, och matematikutveckling Färdighet och förmåga kunna identifiera, formulera och avgränsa forskningsfrågor mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning och lärarens yrkesroll kunna genomföra och redovisa resultaten av en vetenskapligt motiverad litteratursökning i relation till vald forskningsfråga kunna välja och motivera forskningsmetod mot bakgrund av vald forskningsfråga kunna planera och genomföra en vetenskaplig studie samt analysera och tolka resultatet mot bakgrund av aktuell forskning kunna samla, bearbeta och analysera data i enlighet med vetenskapliga principer kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna tillämpa relevanta metodologiska och etiska kriterier för att värdera forskningsplaner konstruktivt kunna såväl ge som ta emot kritik kunna diskutera och reflektera över forskningsresultat i relation till lärarens yrkesroll kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för den egna vetenskapliga kompetensutvecklingen. Förkunskapskrav Utbildningsvetenskaplig kärna I och II, VFU I och II, genomgången kurs Läraryrkets dimensioner (VFU III) samt ämnesstudier om lägst 90 hp.

28 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 5 (7) Bilaga p 17 B Undervisningens uppläggning Undervisningen består av seminarier samt handledning såväl gruppvis som individuellt. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Hela eller delar av den planerade studien genomförs med fördel vid någon av de praktikskolor där studenten genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Omfattningen av vistelsen görs upp mellan studenten och praktikskolan. Arbetet på praktikskolan kan omfatta ca två veckor, vilket inkluderar diskussion kring problemformulering, ev. datainsamling samt presentation av studiens resultat. Undervisningen består av introduktion, handledning såväl gruppvis som individuell, litteraturstudier samt seminarier. Examination Moment 1 Examinationen i moment 1 görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment. Moment 2 Examinationen i moment 2 görs dels fortlöpande vid de obligatoriska seminarierna, dels genom bedömning av utkast till forskningsrapport. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 2 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment. Moment 3 Examinationen i moment 3 görs genom bedömning av färdigställt examensarbete. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete. Vid examinationen av detta moment används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på momentet vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Moment 1 Examination sker genom seminariebehandling av skriftlig forskningsöversikt och forskningsplan.

29 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 6 (7) Bilaga p 17 B Moment 2 Examination sker löpande i seminarier kring studenternas forskningsprojekt samt genom bedömning av en skriftlig uppsats och av muntlig presentation av forskningsresultaten i konferensform. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på 15 hp. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se Kurslitteratur Vetenskapliga artiklar samt annan teoretisk och metodologisk litteratur inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling utifrån vald forskningsuppgift (fastställs i samråd med handledare) Handbok i vetenskapligt skrivande t.ex.: Johansson, Bo & Svedner, Per Olov Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig utformning. 5u. Uppsala: Kunskapsföretaget. Rienecker och Stray-Jörgensen Att skriva en bra uppsats. 2u. Stockholm: Liber.

30 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 7 (7) Bilaga p 17 B

31 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4-6, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 1 (7) Bilaga p 17 C Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 Degree Project for the degree of Bachelor of Arts in Early Years Education, years 4-6 Högskolepoäng: 30 högskolepoäng Kurskod: 6LÄ051 Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier Medverkande institution/-er och omfattning: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Institutionen för matematik och matematisk statistik (omfattning fastställs i samband med kursplanens fastställande) Huvudområde: Inget huvudområde Nivå: Avancerad Utbildningsområde: Undervisning Betygsgrader: VG Väl Godkänd, G Godkänd, U Underkänd Programtillhörighet: Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4-6 Fastställande Kursen är beställd och godkänd av Lärarhögskolan vid Umeå universitet och kursplanen är fastställd av Humanistiska fakulteten 2014-xx-xx. Kursplanen gäller från Innehåll Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande inom svenska, matematik eller engelska och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning. Kursen inleds med en introduktion i vetenskapligt arbete med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Den innefattar även begreppsanvändning och källkritiska överväganden inom för arbetet relevanta områden. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning, och innebär en fördjupning inom området språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Kursen består av tre moment.

32 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4-6, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 2 (7) Bilaga p 17 C Moment 1. Forskningsplanering, 7,5 hp Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området undervisning och lärande inom svenska, matematik eller engelska samt utarbetande av en forskningsbakgrund inom individuellt valt ämnesområde. I valet av forskningsfråga ska hänsyn tas till relationen mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktik liksom kopplingen till utbildningsvetenskaplig kärna och lärarens yrkesroll. Etiska aspekter ska beaktas. Till forskningsfrågorna ska fogas en preliminär diskussion av lämpliga metoder för den planerade undersökningen. Momentet behandlar forskningsprocessens delar med särskild tonvikt på formulering av forskningsfråga inom språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling mot bakgrund av tidigare forskning och lärarens yrkesroll; koppling mellan forskningsfråga och vald metod; samt etiska överväganden. I valet av forskningsfråga kan varierande tonvikt läggas till exempel vad avser relationen mellan ämnesinnehåll och ämnesdidaktik, liksom kopplingen till utbildningsvetenskaplig kärna och lärarens yrkesroll, men samtliga aspekter bör vara beaktade. Genomförande ska det står här?: Inom ramen för momentet skriver de studerande en forskningsöversikt och en forskningsplan för examensarbetet. Arbetena bearbetas i peer review-grupper och vid seminarier där studenterna förväntas ge feedback på andras arbeten samt ta emot, värdera och inarbeta synpunkter från andra studenter och från vetenskapliga granskare. Moment 2. Genomförande av forskningsuppgift, 7,5 hp Revidering av syfte och frågeställningar, beskrivning av metod för insamling och analys av material samt utformning av utkast till forskningsrapport där preliminära resultat presenteras. Moment 3. Forskningsrapportering, 15 hp Färdigställande av forskningsrapport i form av en vetenskaplig artikel omfattande maximalt ord. I dess slutversion ska följande delar vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten mot bakgrund av en koncentrerad teoretisk bakgund. Försvar av den egna och opposition på annans examensarbete. Moment 2. Genomförande och rapportering, 22,5 hp Momentet består av genomförande av forskningsuppgift som formulerats och planerats i moment 1, samt av rapportering av densamma. Momentet behandlar forskningsprocessens delar med särskild tonvikt på analys och presentation av resultat, tolkning av resultat mot bakgrund av tidigare forskning, samt kommunikation av forskning i skriftlig och muntlig form.

33 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4-6, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 3 (7) Bilaga p 17 C Förväntade studieresultat Moment 1 För godkänd kurs ska den studerande kunna formulera ett syfte och forskningsbara frågor inplacera studien i ett forskningsområde och definiera ett antal nyckelbegrepp i en kunskapsöversikt baserad på svensk och internationell forskningslitteratur beskriva en lämplig metod för insamling av material samt anlägga etiska aspekter på den planerade forskningsuppgiften presentera en realistisk tidsplan för arbetet Moment 2 För godkänd kurs ska den studerande kunna självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar kopplade till ämnesdidaktik samt lärarens yrkesroll välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet strukturera en sammanhängande presentation av den egna undersökningens syfte, frågeställningar, metodbeskrivning samt preliminära resultat mot bakgrund av en forskningsöversikt Moment 3 Kunskap och förståelse För godkänd kurs ska den studerande kunna uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom det valda ämnesområdet och grundläggande förståelse av dess nyckelbegrepp uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av primär- och sekundärkällor uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap Färdighet och förmåga För godkänd kurs ska den studerande kunna självständigt formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning och lärarens yrkesroll välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för detta dra slutsatser utifrån egna resultat med referens till tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten

34 Institutionen för språkstudier Umeå universitet, Umeå Telefon: Kursplan Kurser inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans år 4-6, 240 hp Bilaga p 34 A Sid 4 (7) Bilaga p 17 C diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat, strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen Värderingsförmåga och förhållningssätt För godkänd kurs ska den studerande kunna göra bedömningar som är relevanta för det pedagogiska arbetet utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv konstruktivt kunna såväl ge som ta emot kritik Kunskap och förståelse kunna redogöra för och diskutera relevanta teorier, forskningsmetoder och forskningsresultat i anslutning till en forskningsfråga inom språk-, läs-, skriv-, och matematikutveckling Färdighet och förmåga kunna identifiera, formulera och avgränsa forskningsfrågor mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk forskning och lärarens yrkesroll kunna genomföra och redovisa resultaten av en vetenskapligt motiverad litteratursökning i relation till vald forskningsfråga kunna välja och motivera forskningsmetod mot bakgrund av vald forskningsfråga kunna planera och genomföra en vetenskaplig studie samt analysera och tolka resultatet mot bakgrund av aktuell forskning kunna samla, bearbeta och analysera data i enlighet med vetenskapliga principer kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna tillämpa relevanta metodologiska och etiska kriterier för att värdera forskningsplaner

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-01-20 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 1 Beviljade medel för ökad internationell

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap och närliggande huvudområden BESLUT 1(10) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 Anna-Karin.Malla@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av arkiv-, biblioteks- och museivetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november KALLELSE Nr 7:2014 Grundutbildningsutskottets 2014-11-12 MDH 1.1-21/14 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november 2014 Plats: Konferensrum L370 i hus Verktyget i Eskilstuna

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer