Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande"

Transkript

1 Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: Tid: Plats: Tryggheten Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande F2 Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut 5/12 och handlingar 11/12 Att anse mötet behörigt utlyst. F3 Adjungeringar Att adjungera närvarande tjänstemän med närvarooch yttranderätt F4 Justering av röstlängd Andreas Wilemoll Punkten inleds med information från Valnämnden om revideringar i partiers kandidatförteckningar. Att fastställa röstlängden. F5 Val av justeringspersoner Att utse två justerare tillika rösträknare. F6 Tid för justering av protokoll Att fastställa tid för justering av protokoll F7 Avsägelser och fyllnadsval F7 Vi har fått in två avsägelser. Dessutom finns ett antal organ där vakanser finns för vilka fyllnadsval behöver göras. Att lägga avsägelserna till handlingarna. Att som ledamot i kårstyrelsen utse: Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 14/15 utse: Sidan 1 av 4

2 Att som ersättare i Kårhusstiftelsens styrelse till slutet av verksamhetsåret 15/16 utse: Att som revisorsersättare i Kårhusstiftelsen utse: Att som ersättare i Stiftelsen Universitetshallens styrelse till slutet av verksamhetsåret 16/17 utse: Att som ersättare till verksamhetsrevisorer (2 st.) för kårstyrelsen utse: Att som ledamot i Valnämnden för: - Studentpartiet Socialdemokraterna utse: - Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ utse: - Förenade Studenter utse: F8 Fastställande av föredragningslista Att fastställa föreslagen föredragningslista Punkt Ärende Bilaga Föredragande: M1 Presidiet informerar M1_1 M2 Rapportering från organ inom M1_2 M2 Presidiet Maja Westling Punkt Ärende Bilaga Föredragande: U1 Sammanfattning av beslut från föregående protokoll, KF Stefan Brattlöf Att lägga protokollet till handlingarna Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: B1 Verksamhetsberättelse 13/14 B1 Linus Lundström Föregående verksamhetsårs kårstyrelsearbete ska nu granskas av sittande kårfullmäktige. Kårstyrelsen har i sitt arbete att återge föregående verksamhetsår i sin verksamhetsberättelse. Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. B2 Årsredovisningen 13/14 samt disposition av resultat Linus Lundström & Lars G Bokeskog Då en kårsektion ännu inte rapporterat in sitt underlag, är årsredovisningen ej färdig för beslut. Att bordlägga ärendet. Sidan 2 av 4

3 B3 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 13/14 B3 Maja Westling & Saga Henriksdotter Endast revisionsberättelsen avseende verksamheten är färdig. Frågan avseende den ekonomiska revisionen kan därmed ej behandlas. Att lägga verksamhetsrevisionen till handlingarna. Att bordlägga frågan avseende ekonomisk revision. B4 Ansvarsfrihet för 13/14 Maja Westling & Saga Henriksdotter Då varken årsredovisning eller ekonomisk revision färdigställts i tid, kan ansvarsfrihetsfrågan först behandlas vid ett kommande möte. Att bordlägga ärendet. B5 Stadgerevidering JF-sektionen B5_1 B5_2 Wilmer Prentius JF-sektionen har inkommit med förslag om stadgerevideringar för kårsektionen. Att godkänna JF-sektionens förslag till stadgerevidering. B6 Scharinska villan B6 Therésè Löfvenius Nilsson & Bore Sköld Då datumet för s tillträde till Scharinska villan närmar sig, har kårstyrelsen bedömt det som centralt att kårfullmäktige diskuterar vad avser med verksamhet i fastigheten. Att fatta beslut i frågan. B7 Ägar- och förvaltningspolicy B7 Wilmer Prentius För att säkerställa att studentkårens intressen tas tillvara i stiftelser, företag och föreningar med koppling till kåren, samtidigt som organisationerna ska kunna känna en trygghet i vad som förväntas av dessa, föreslås denna policy i syfte att användas som grund vid de tillfällen på olika sätt ska ge direktiv till organisationerna. Att fastställa ägar- och förvaltningspolicy i enlighet med kårstyrelsens förslag. Sidan 3 av 4

4 B8 Policy för utbildningspolitiska ställningstaganden B8 Wilmer Prentius Att föreslå kårfullmäktige fastställa policy för utbildningspolitiska ställningstaganden i enlighet med kårstyrelsens förslag och med förtydligandet att bilagan Utbildning straffbart är att betrakta som ett separat dokument. F9 Mötets avslutande Sidan 4 av 4

5 Avsägelser Stefan Brattlöf Organisationssekreterare Bilaga F7 Följande avsägelser har inkommit: Emma Strömberg avseende kårstyrelsen. Agnes Blom Bringlöv avseende kårfullmäktige Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 1

6 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1_1 Uppdragsansökningsordning: Henrik och jag har arbetat fram en handläggningsordning att använda när utlyser uppdrag eller tjänster. Musikhjälpen: samarbetar med Umeå studentradio under deras musikhjälpensändningar. Ledningsråd: Deltog vid ledningsråd med dekaner och rektorer. Förhandling med LH: Förhandlat med LH om avtalen kring utbildningsbevakning inför det nya kalenderåret. SARA: Träffades med fakulteternas och LH:s kanslichefer. Psykologiska föreningen: Maria och jag for på ett av psykologiska föreningens styrelsemöte och berättade om studentkåren och dess historia. Umpe: Deltog som mötesordförande vid Umpes stormöte. Scharinska samverkan: Thérèse och jag for på Scharinska-samverkan med kommunen. Folkuniversitetet: Cecilia och jag for på Folkuniversitetet för en genomgång av deras verksamhet och historia inför fortsatt styrelsearbete. Universitetsstyrelsens budgetkommitté: Fortsatta satsningar på kreativa miljöer, efter samhällsvetarhuset och humanisthuset så ska det nu påbörjas en ombyggnation av ljusgården i MIT-huset. Lisa Midlert: Lisa Midlert, universitetets myndighetskontakt vid utbildningsdepartementet, var på besök i Umeå. Studentkårernas ordförande och Midlert träffades hos mig och diskuterade problem, möjligheter och andra frågor. Ladok 3: Styrgruppen för införandet av Ladok 3 fortsätter att förbereda införandet av Ladok 3. Kårmedia i Umeå AB: Styrelsemöte för Kårmedia i Umeå AB. Bolagsstämma den 19 december, överskottsmål om 50 kkr. Remissvar: Skrivit ett yttrande gällande Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Därutöver skrivit tre yttrande om att avstå från att inkomma med synpunkter på remisser. Brev till utbildningsutskottet: Skrev brev till utbildningsutskottets presidium, ledamöter och suppleanter och bad dessa tillsätta en utredning för att utreda alternativa lösningar till studieavgiftsförslaget. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 5

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Kursplaner: Deltagit i författandet av ett kårgemensamt remissvar på förslaget till Regler för utformning av kursplaner på grund och avancerad nivå. Arbetsgruppen ska träffas 9/12 och gå igenom de inkomna synpunkterna. Studenträttsliga samverkansgruppen 14/11: Diskussion kring UKÄ:s tillsynsbeslut (Reg.nr: ) med kritik mot Umeå universitet avseende ändrat urval i en kurs vid Medicinska fakulteten. Vidare diskussion kring lämplig tid handläggningstid vid omprövning av betyg; konsekvenserna för studenterna om UKÄ drar in examensrätten p.g.a. bristande kvalitet; samt förutsättningarna för införandet av nötförbud vid UmU. Dialogmöte med lärarhögskolans ledning 18/11: Deltog och lyssnade vid LH:s dialogmöte där studenter ställde frågor, bland annat om revideringen av kurspaketet Utbildningsvetenskapliga kärnan Antagningsråd, 17/11 & 24/11: Deltagit i antagningsrådets arbete med revidering av Umeå universitets lokala antagningsordning (något som görs varje år). Beslut i Universitetsstyrelsen 17-18/12. Arbetsgruppen för E-lärandestrategi, 18/11: Sista mötet med arbetsgruppen, förslaget till strategi överlämnades till Prorektor 30/11. Ett bra förslag Personaldag vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 20/11: Deltog vid SamFak:s personaldag, temat var utmaningar för UmU (utifrån budgetproppen och nytt kvalitetssystem m.m.), samt pedagogisk meritering. Doktorandsektionen, 24/11: Diskussion om yttrande över två remisser inom forskarutbildningen, kartläggning av expensmedel inom olika institutioner, förslag om förteckning av samtliga kurser inom forskarutbildningen, planering av seminarium om forskningsansökningar samt revidering av sektionens stadgar /11: Nationell konferens i Stockholm om digital examination i högskolan. Intressanta exempel på hur vissa lärosäten implementerat konceptet med digitala salstentamina. Även mycket diskussion om examination i ett mer allmänt perspektiv. Kursklassificeringskommittén, 1/12: Diskussion initierad av undertecknad om revidering av UmU:s regler för kursklassificering utifrån att de inte är förenliga med nationella bestämmelser. Prorektor samt utredare från Planeringsenheten fick i uppdrag att göra ett urval av klassificerade kurser som ska jämföras med motsvarande kurser vid andra lärosäten. Fortsatt diskussion vid nästa sammanträde. PUNKTUM, 3/12: Deltagit i referensgruppens möte för Pedagogisk Utveckling av Nyfikenhet och KreativiteT vid UMeå universitet, PUNKTUM. 1,4 mkr kommer att delas ut till högskolepedagogiska projekt vid UmU under våren Tillgodoräknandehandläggningsordningsrevideringsarbetsgruppen, 4/12: Genomgång av handläggningsordningen för tillgodoräknande, kommer att föreslå Rektor att göra ett par mindre redaktionella revideringar. Arbetsgruppen för internationell mobilitet, 5/12: Arbetsgruppen hade sitt första sammanträde och har fått i uppdrag att komma överens om universitetsgemensamma definitioner av internationell mobilitet som gör att mäta och vara underlag för intern resursfördelning. JO-anmälan: Författat en anmälan till justitieombudsmannen som skickades in 24 november. Anmälan i sin helhet bifogas till handlingarna. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 5

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Remissvar: Författat s remissvar på Kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna Remissvar: Författat s remissvar på Handläggningsordning och nya reviderade blanketter för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet i samråd med doktorandföreningarna. Brev till riksdagens utbildningsutskott, Deltagit i författandet av s brev till ledamöterna i riksdagens utbildningsutskott där vi uppmanar dem att avvakta med beslutet om studieavgifter. Tentamensrutiner, 1/12: På s initiativ genomfördes det ett andra test med förbättrade tentamensrutiner enligt Uppsalamodellen (diskussion vid förra KF). Det blev en succé! Digitala salastentamin, Planerar ett kårgemensamt öppet seminarium om digitala salstentamina 4 mars 12:00 14:00. Öppet för studenter, lärare samt all övrig intresserad personal. Nya regler, Rektor beslutade om nya regler för Betyg och examination, salstentamina, samt handläggningsordning för salstentamina. kommer att tillsammans med de andra kårerna informera om det viktigaste förändringarna i en affischeringskampanj. Vice kårordförande: SfCS, 10/11: Åkte till Skellefteå och representerade (tillsammans med kårordförande) Umeå studentkår vid sektionens höstmöte. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HHUS:s styrelsemöte 12/11. Arbetsutskott och styrelse för Kempefonden, 19/11: Beslut om utdelning av stipendier för :- skulle fördelas till 41 stipendiater. Totalt 70 sökande. Även beslut om ändrad tolkning av begreppet avkastning i stiftelsens stadga för att möjliggöra en effektivare kapitalförvaltning. s personaldag, 21/11: Heldag med hela kansliet och arvoderade med diskussioner kring arbetsmiljö samt organisationens visioner. Kontaktperson för HumSek: Deltagit som kontaktperson för sektionen, vid HumSek:s styrelsemöte 2/12. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 5

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Varannan vatten: Deltagit i möte som innehöll en utvärdering av föregående års kampanj Varannan vatten (som genomfördes av Västerbottensläns landsting i samarbete med Brännbollsyran, BRÅ, Studenthälsan och ) under Brännbollsyran 2014, och en planering av samma kampanj under Brännbollsyran ska fortsätta som samarbetspartner. Ung och cancer: Föreläsningen Ung och cancer har genomförts. Utvärdering av eventet ska utföras. Utbildningskvalitet ut studentperspektiv: UPL har bett mig hålla i ett pass för erfarna högskolepedagoger om utbildningskvalitet ur studentperspektiv. Arbetsmiljöutbildning: Höstterminens arbetsmiljöutbildning är avklarad, uppslutningen av s SAMOs har varit helt klart godkänd. Nu jobbar vi med nästa steg: HSAMOs ska samtala med sina SAMOs. Samtliga HSAMOs från de fyra kårerna ska träffa Agnes och Lisa för att diskutera det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Vi ska även föra diskussioner med berörda kring studenternas representation i arbetsmiljöfrågor framförallt kopplat till AMK (Arbetsmiljökommittén) där vår funktion är högst oklar. Faktum är att AMKs funktion upplevs oklar. Sexualiserat våld: Föreläsningen om sexualiserat våld i Sverige har genomförts. Personaldag: har haft en personaldag där förtroendevalda tillsammans med personal har diskuterat förbättringsåtgärder av vår organisation och arbetsmiljö. Folkuniversitetet: Jag har deltagit i ett informationsmöte med Folkuniversitetets rektor och ekonomiansvarig. Där jag fått information om stiftelsens historia och nuläge samt om styrelsens arbete. Den 17/12 ska en heldagskonferens hållas med ett avslitande styrelsemöte då kommande års budget ska antas. Sedan 2009 har ett omfattande arbete gällande regionalspridning utförts inom FU och detta är något som nu har, i stort sett, etablerats Audit: Audit-arbetet vid Humfak har gjort framsteg. Intervjuer har genomförts med 5 urvalsgrupper (fakultetsledningen, prefekter, studierektorer, studieadministratörer och studenter). Ytterligare intervjuer med lärare planeras. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 5

10 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Samtyckeskampanj: Vi var med på och stöttade ett seminarium om samtyckeskultur och samtyckes lagstiftning den 13 november. Seminariet var väldigt intressant och medverkande i diskussionen var Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och författare till Samtyckesutredningen. Susanna Eriksson, doktorand i straffrätt som bloggar och debatterar samtyckesfrågor. Svante Tidholm, journalist, dokumentärfilmare och festivalgeneral på Way Out West, engagerad i Fatta Man och Män för jämställdhet. Monica Burman, moderator, är docent i straffrätt vid Umeå universitet. Jag delade ut vår samtyckeskondom innan och efter seminariet och deltog i en lunch efteråt där jag pratade med Svante Tidholm om att komma hit under våren och visa sin dokumentärfilm Som en Pascha som handlar om Europas största bordell som ligger i Köln, Tyskland och sedan prata om mansnormer. Jag har även kontaktat Lisa Krutrök som ritade bilden till vår samtyckeskondom och bett henne rita fler bilder på samma tema. Dessa bilder skulle användas till att göra till banderoller och/eller rollups. Räkmacka: Torsdagen den 4/12 var Räkmackan för s studenter. Programmen som var inbjudna var Personalvetarna och Sociologerna. Vi hade totalt 64 anmälda studenter. Det var även studenter från Biomedicin där. Det bjöds på Julbuffé och det hela kändes väldigt lyckat! Nästa termin kanske det blir så att vi kör en heldag med Räkmackor, men det återstår att se. Årshögtid: Blev tyvärr inställd på grund av för få intresserade. Men vi lägger krut på Årshögtiden i april istället då vi firar kårens födelsedag 16 april! Scharinska: Har varit på möte med samverkansgruppen och där bestämdes det att vi får tillgång till huset den 1 april nästa år. Jag var även på Medicinska kårens fullmäktige där det bestämdes att vi tillsammans med styrelsen på UMS ska se över en kårgemensam drift innan de tar ytterligare beslut om hur de vill göra med Scharinska. Universitetshallen: Efter att ha blivit vald som ledamot i Universitetshallen var nästa möte rätt tätt inpå. Där presenterade Siemens ett förslag på hur investeringar för att sänka energikostnaderna skulle kunna se ut och beslut togs även om huruvida UH skulle investera i markköp. Loppis: Loppisen gick bra, dock rätt få utställare som anmält intresse, 32st, varav några inte dök upp på söndagen så totalt var det 25 utställare. Dock kan detta ha berott på att det var skyltsöndag och aktiviteter på Gammlia som vi konkurrerade mot. Vi hade runt besökare. Efter loppisen fick vi mer hjälp än vi haft tidigare vilket betydde att det gick fortare att ställa i ordning allt. Kårhuset: Jag har skrivit ett etiskt policy dokument för Kårhuset som ska vid senare tillfälle tas i beslut. Musikhjälpen: stöttar Umeå studentradios insamlingsprojekt till förmån till Musikhjälpen där pengarna insamlade i år går till kampen för att stoppa spridningen av HIV. Vi på kåren har en insamlingsbössa som kommer under expeditionens öppettider stå där och under lunchen kommer vi i presidiet gå runt på campus med den. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 5

11 Bilaga M1_2

12

13

14 Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober :16 Till: Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Hej, sände utbildningsdepartementet ut ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygsystem på VFU-kurser i lärarutbildningen (se länk nedan). Förslaget sändes till en rad myndigheter och organisationer, och dessa uppmanades att inkomma med synpunkter senast Jag önskar ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ovan nämnda förslag. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Carl Carl Larsson Utbildningsansvarig & vice kårordförande 2014/

15 REG ERI NG SKAN SLI ET Utbildningsdepartementet LINKO PIN GS. Ink& ur dl: Rättssekretariatet Ann-Charlotte Wallin Telefon Telefax Delning av förordning Härmed delas förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Innebörden av förordningens förslag: Enligt 6 kap. 18 högskoleförordningen får en högskola föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Förslaget innebär en viss ändring i detta bl.a. utifrån skrivningar i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:01, utg.omr. 16, sid. 54, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104). Ändringen i 6 kap. 18 innebär att lärosätena såvitt avser utbildningar till vissa angivna examina ska använda fler betygssteg för ett godkänt resultat för en kurs som helt eller delvis är verksamhetsförlagd, om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Rubriken Utbildning på forskarnivå som i dag står närmast efter 6 kap. 27 ska rätteligen stå närmast efter 6 kap. 24. En ändring föreslås i enlighet härmed. Förordningens förslag Förslaget till förordning stödjer sig på följande normgivningsbemyndigande: 8 kap. 7 regeringsformen Förslaget har inte bedömts anmälningspliktigt enligt direktiv 98/34/EG (se EU-cirkulär nr 8) Någon konsekvensutredning har inte upprättats eftersom Postadress Stockholm Besöksadress Drottninggatan 16 Telefonväxel Telefax E-post: u.registratororegeringskansliet.se

16 behovet att genomföra en förtydligad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildningarna genom en flergradig betygsskala har presenterats i budgetpropositionen för Synpunkter lämnas senast fredagen den 11 april 2014 till Ann-Charlotte Wallin, rörpost: 416, Eventuella frågor ställs förutom till Ann-Charlotte Wallin till Gerd Mörck, Universitets- och högskoleenheten V-7 Charlotte Abrahamsson Mottagare utöver delningslis tan: Universitetskanslersämbetet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Kungl. Tekniska högskolan Luleå tekniska universitet Karlstads universitet Linn6.tniversitetet Örebro universitet Mittuniversitetet Malmö högskola Mälardalens högskola Dans- och cirkushögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Konstfack Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Södertörns högskola

17 3 Chalmers tekniska högskola AB Stiftelsen Högskolan i Jönköping Sveriges kommuner och landsting Friskolornas riksförbund Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Catharina Stenborg-Blom, L/ELT Torun Rudin,U/GV Kristina Lundström, U/S Gerd Mörck, U/UH

18 Svensk författningssamling Pläg Förordning om ändring i högskolefdrordningen (1993:100); SFS Utkom frän trycket den utfårdad den dd mm Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 dels att 6 kap. 18 ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast efter 6 kap. 27 ska sättas närmast efter 6 kap kap Betyg ska sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. För en helt eller delvis verksamhetsförlagd kurs inom utbildning som leder till eller yrkeslärarexamen, ska dock alltid fler än ett betygssteg användas för ett godkänt resultat. Detta gäller bara om den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar mer än tre högskolepoäng. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis På regeringens vägnar JAN BJÖRKLUND Charlotte Abrahamsson (Utbildningsdepartementet) Förordningen omtryckt 1998: Senaste lydelse 2010:

19 Carl Larsson Från: Ann-Charlotte Wallin Skickat: den 16 oktober :09 Till: Ämne: besked i anledning av begäran om utfående av handling Bifogade filer: allmän handling.docx Till Carl Larsson: Hej. Bifogar ett besked med anledning av din begäran i dag om utfående av vissa handlingar. Har du några allmänna frågor om beskedet är du välkommen att ringa mig. Med vänlig hälsning / Lotta Wallin Ann-Charlotte Wallin ämnesråd Rättssekretariatet Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Stockholm

20 U2014/ 5949 /RS Utbildningsdepartementet Carl Larsson Begäran att få ta del av allmän handling Du har den 16 oktober 2014 begärt att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag angående ändring i högskoleförordningen avseende betygssystem på VFU-kurser i lärarutbildningen. Någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos Utbildningsdepartementet. Detta besked kan inte överklagas. Däremot kan du, om du inte är nöjd med beskedet, vända dig till Utbildningsdepartementets registrator eller till mig och begära att frågan ska prövas av myndigheten. Ett beslut av myndigheten kan överklagas till regeringen. Frågan kan också komma att överlämnas direkt till regeringen. I tjänsten Ann-Charlotte Wallin Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Drottninggatan

21 Skrivelse Carl Larsson Ansvar över utbildningsfrågor PRÖVNING AV BEGÄRAN ATT FÅ TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Till: Ann-Charlotte Wallin, utbildningsdepartementet. vände sig per e-post, , till utbildningsdepartementet med en begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Begäran gällde att få ta del av de synpunkter som inkom till departementet med anledning av ett förslag till ändring i högskoleförordningen, avseende betygssystem för VFU-kurser i lärarutbildningen. Samma dag mottog ett svar på ovan nämnda begäran (U2014/5949/RS). I svaret framgick det att någon allmän handling som motsvarar din begäran förvaras inte hos utbildningsdepartementet. Då har vetskap att, åtminstone, en av de organisationer som erbjöds att inkomma med synpunkter på förslaget till förändring i förordningen, också har inkommit med ett svar till departementet, framstår meddelandet ovan som något märkligt. Vid ett senare telefonsamtal med berörd tjänsteman vid departementet ( ) klargjordes situationen. Handlingar som motsvarar s begäran kan mycket väl förvaras hos departementet, men de benämns inte som allmänna och behöver således ej heller lämnas ut. Efter viss utredning kan konstatera att handlingarna ej benämns som allmänna med stöd av bestämmelserna i 2 kap. 9 2 st. tryckfrihetsförordningen. Vi kan konstatera, utifrån nämnda bestämmelse kring s.k. mellanprodukter, att den delning av förordning som skedde i samrådssyfte med en rad myndigheter och organisationer ej anses som allmän handling om den ej expedierats eller tagits om hand för arkivering, varken vid utbildningsdepartementet eller hos de myndigheter som delningen sändes till i samrådsyfte. Då handlingen diariefördes då den inkom till Linköpings universitet , blev den också allmän handling vid den myndigheten och därigenom tillgänglig för allmänheten. Huruvida de svar som inkom till departementet avseende delningen av förordningen, ska anses som allmänna handlingar eller ej, har en avvikande uppfattning om. Vi anser att de svar och synpunkter som inkommit till departementet inte kan anses utgöra sådana utkast eller koncept som avses i 2 kap. 9 2 st. TF. De omfattas därför inte av denna undantagsbestämmelse utan är att betrakta som slutligt utformade handlingar som är allmänna och därför ska lämnas ut mot begäran. Till stöd för detta ställningstagande vill vi hänvisa till Regeringsrättens dom (RÅ 1999 ref. 36). Regeringsrätten framförde då att en utkast avseende del av revisionspromemoria som 15 oktober 1997 sänts med e-post från Skattemyndigheten i Göteborg till Riksskatteverket, RSV, utgör en sådan handling som enligt 2 kap. 9 2 st. TF, inte utgör allmän handling, om den inte Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

22

23

24 Meddelande Maja Westling Kårfullmäktiges ordförande Bilaga M2 I enlighet med Arbetsordning för kårfullmäktige, lämnas härmed denna rapport från organ inom. Inget att rapportera just nu. Inget att rapportera just nu. Carl Larsson föredragande: Beslut om utdelning av stipendier för :- skulle fördelas till 41 stipendiater. Totalt 70 sökande. Även beslut om ändrad tolkning av begreppet avkastning i stiftelsens stadga för att möjliggöra en effektivare kapitalförvaltning. Wilmer Prentius föredragande: Styrelsemöte för Kårmedia i Umeå AB. Bolagsstämma den 19 december, överskottsmål om 50 kkr. Wilmer Prentius och Cecilia Wagenius föredragande: Cecilia och Wilmer har deltagit i ett informationsmöte med Folkuniversitetets rektor och ekonomiansvarig. Där har de fått information om stiftelsens historia och nuläge samt om styrelsens arbete. Den 17/12 ska en heldagskonferens hållas med ett avslitande styrelsemöte då kommande års budget ska antas. Sedan 2009 har ett omfattande arbete gällande regionalspridning utförts inom FU och detta är något som nu har, i stort sett, etablerats. Therésè Löfvenius Nilsson föredragande: Efter att ha blivit vald som ledamot i Universitetshallen var nästa möte rätt tätt inpå. Där presenterade Siemens ett förslag på hur investeringar för att sänka energikostnaderna skulle kunna se ut och beslut togs även om huruvida UH skulle investera i markköp. Stiftelsen Studenthälsan har valt Emelie Björn som styrelseordförande samt även beslutat att bevilja två stipendiater totalt 16700:- i stipendier för höstterminen. Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 1

25 Bilaga B1

26 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 2 av 59

27 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 3 av 59

28 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 4 av 59

29 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 5 av 59

30 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 6 av 59

31 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ /2014 års kårstyrelse föreslår att kommande kårstyrelse använder verksamhetsberättelsen som överlämningsdokument. För att skapa möjligheter för kommande kårstyrelser att utföra ett så bra arbete som möjligt så krävs kontinuitet. Det gör vi genom en bra överlämning som är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en stark kår fylld med kunskap och stolthet. För att citera vår käre ordförande: Med det studentfackliga arbetets fana ständigt stolt vajande fortsätter verka för ett gott universitet, en bra studietid och att kårmedlemmar ska ha ett roligare studentliv. (Se bilaga 1: medlemsantal och valdeltagande samt Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar) Kårfullmäktige är s högsta beslutande organ. Församlingen tillsätts varje år i form av ett partival där samtliga medlemmar ges möjlighet att delta. Fullmäktige har att fatta samtliga beslut som är av större principiell natur genom att bland annat fastställa budget och verksamhetsplan för det kommande året. Kårfullmäktige har också att granska kårstyrelsens arbete. Under verksamhetsåret 2013/2014 har 69% av ledamöterna i snitt varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden vilket är en fortsatt minskning från 2012/2013 och 2011/2012 då 72,6% respektive 75% närvarande i snitt. Följande personer har suttit som ordförande, vice ordförande, ledamöter samt ersättare i s fullmäktige: Kårfullmäktiges ordförande: Fanny Eriksson Kårfullmäktiges Vice ordförande: Joakim Mäki Vänsterns studentförbund (VSF), 9 mandat Ordinarie: Karin Lindberg Jansson Linus Lundström Viveca Svensson Sellin Anders Berglund Signe Svallfors Viktor Bränberg Christian Liliequist Rebecca Carlander Bore Sköld Studentpartiet Socialdemokraterna (S), 8 mandat Ordinarie: Simon Edvinsson Saga Henriksdotter Liss Jonasson Jonas Johansson Emilia Wallin David Hillström Linda Westerlind Andreas Wilemoll Ersättare: Förenad Studenter (FS), 5 mandat Ordinarie: Joakim Skogberg Fredrik Nilsson Robin Tykosson Cecilia Wagenius Dennis Nyheim Ersättare: Per Sundqvist Christoffer Krantz Biblioteksgränd Umeå Sidan 7 av 59

32 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Ersättare: Lin Håkansson Adam Söderkvist Määttä Elin Alexandersson Robin Myte Linn Engström Joakim Mäki Petra Hedberg Mattias Sehlstedt Ann Högberg Daniel Nyström Weidan Gong Liberala studenter (LS), 4 mandat Ordinarie: Emma Strömberg Christian Oskarsson Sara Bartal Fredrik Olsson Alvebro Ersättare: Ida Sollander Axel Brännström Emelie Björn Erik Bröddén Hannes Tysén Jakob Wikström Kristoffer Filipsson Siri Adelmann Emma Mattsson Adrian Vinsa Josefina Lundgren Skerk Mattias Gotthold Agnes Blom Bringlöv Andreas Eliasson Amanda Boström Liv Nilsson Jaffar Ridha Eleonore Larsson Emma Söderström Robin Enander Ida Fredriksson Sara Westerlind Nils Hultin Ulf Liljegren Rebecka Jacobsson Åsa Zetterberg Johan Frisk Irma Olofsson Tobias Hedlund Fanny Eriksson Moderata studenter (M), 4 mandat Ordinarie: Max Persson Viktor Sjödin Lisa Nilsson Inge Breed Centerstudenter (C), 1 mandat Ordinarie: Maja Westling Biblioteksgränd Umeå Sidan 8 av 59

33 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ s styrelse utses varje år av kårfullmäktige och är kårens verkställande organ. Det är kårstyrelsen som lämnar förslag till verksamhetsplan och budget som kårfullmäktige i sin tur fastställer. Kårstyrelsen står också till ansvar inför kårfullmäktige. Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kårstyrelsen är samtidigt s Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. Kårstyrelsen har under verksamhetsåret 2013/2014 bestått av följande ledamöter och ersättare: Ordförande: Linus Lundström 1:e vice ordförande: Cecilia Wagenius 2:e vice ordförande: Emma Strömberg 4 ordinarie ledamöter: Anders Berglund Christian Oskarsson Joakim Skogberg Signe Svallfors 5 ersättare: Emelie Björn Sara Bartal till Erik Bröddén från Robin Tykosson Fredrik Nilsson Johanna Bergman till Bonnie Sagraeus från s arbetsutskott (AU) har bestått av ordförande, 1:e vice- samt 2:e vice ordförande. Således har årets arbetsutskott bestått av Linus Lundström, Cecilia Wagenius och Emma Strömberg. Centralt har under året haft 4 heltidsarvoderade studenter. De arvoderade har varit: Linus Lundström: Verksamhetsledning Cecilia Wagenius: Utbildningsfrågor Emma Strömberg: Studiesociala frågor Anders Berglund: Information- och externa relationer Biblioteksgränd Umeå Sidan 9 av 59

34 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Revisorerna har att fortlöpande granska kårstyrelsens arbete. Revisorerna har under året varit: Auktoriserad revisor: Andreas Vretblom, Grant Thornton Verksamhetsrevisorer: Ordinarie: Irma Olofsson till , Saga Henriksdotter från Majas Westling Ersättare: Saga Henriksdotter till , Nils Hultin från Inge Breed Valnämnden har att planera, marknadsföra och genomföra det årliga kårvalet där ledamöterna till kårfullmäktige väljs. Valnämnden har under året bestått av: Ordförande: Liss Jonasson Vice ordförande: Christian Oskarsson Ledamöter: Elina Holmgren-Tyskling Maja Westling Joakim Skogberg Jonas Johansson-Nordström Emelie Björn Joakim Mäki Biblioteksgränd Umeå Sidan 10 av 59

35 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ (Se även Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar samt Bilaga 3: Anställda och arvoderade under 2013/2014) Presidiet vid är kårstyrelsens verkställare. Mycket av kårens arbete sker i presidiet eller i samråd mellan presidialer och tjänstemännen. Nytt för året var att varje presidial skulle vara kontaktperson mot ett par av kårens sektioner, detta för att förbättra relationen mellan kårens sektioner och kårens centrala ledning. Försöket var till stor del framgångsrikt. Den yttersta ledningen för utgörs av AU vars sammansättning är ordförande, 1a och andre vice ordförande tillika tre av de fyra presidialerna. AU:s uppgift är att fatta beslut som inte tål uppskov och som inte är av principiellt viktig karaktär. Exempel på sådana beslut nomineringar, beslut om verksamhetsstipendium och remissvar. De frågor som nådde AU diskuterades dock i hela presidiet med målsättningen att nå konsensus. Formella AU-möten hölls vid behov när beslut skulle tas. Presidiet och AU följer också kårens ekonomi tillsammans med ekonomichef och övrig personal. Presidiet är också kårens länk till Umeå universitets ledning och rektor och innehar platser i många centrala organ inom universitet. Presidiet besökte även alla nya programstudenter under höstterminen för att presentera Umeå studentkår och för att ge ett ansikte på kårens företrädare. samarbetar med universitetsledningen i huvudsak via universitetsstyrelsemöten, rektors beslutsmöten, universitetets ledningsråd samt informella kontakter. Mycket av samarbetet sker också via andra centrala beslutande och beredande organ såsom budgetkommitté, disciplinnämnd, utbildningsstrategiskt råd osv. Internatresor med Ledningsrådet, utbildningsstrategiska rådet och universitetsstyrelsen har haft deltagare från presidiet. Kårstyrelsen är vald av kårfullmäktige att tillsammans leda kårens arbete. Kårstyrelsen sammanträdde åtta (8) gånger under verksamhetsåret. Kårstyrelsens ledamöter har bestått av ledamöter från Vänsterns studentförbund, Förenade studenter och Liberala studenter. Glädjande nog har vissa av kårens sektioner visat ganska stort intresse av att närvara på kårstyrelsemötena. Vi har också sett viss närvaro från oppositionen i fullmäktige. Kårstyrelsen har varit ytterst ansvarig för att verksamhetsplan och budget genomförs på bästa sätt. Biblioteksgränd Umeå Sidan 11 av 59

36 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårfullmäktige är s, av medlemmarna, direktvalda församling. Under året har kårfullmäktigesammanträden hållits vid åtta (8) tillfällen. I fullmäktige har sex kårpartier varit representerade: Socialdemokraterna, Vänsterns studentförbund, Moderata Studenter, Förenade studenter, Liberala studenter samt Centerstudenter. Kårfullmäktige har under året varit noga med att följa upp kårstyrelsens och presidiets arbete samt beslutat om såväl verksamhetsplan, budget samt de strategiska inriktningsbesluten. Genom möten med gruppledare från alla fullmäktigepartierna har förståelse för och om möjligt konsensus kring större beslut eftersökts. Vi har upplevt att vi har lyckats bra med den ambitionen. Under året har närvaron i kårfullmäktige varierat. Vi kunde se att en viss minskning av antalet närvarande ledamöter under verksamhetsåret andra halva. Målet har naturligtvis varit full närvaro vid varje sammanträde och har en del jobb att göra för att dit. Nytt parti för året var Förenade studenter. Arbetarpartiet, Gröna studenter och Pedagogerna fanns inte kvar i kårfullmäktige under verksamhetsåret. Med en engagerad och kunnig personal skapas och förbättras de förutsättningar som krävs för att de förtroendevalda ska lyckas genomföra sina verksamhetsplaner på ett bra sätt. kan skatta sig lycklig att ha just sådan personal. Trots att de sällan syns tydligt gentemot studenter eller andra parter så är det hos personalen en stor del av grunden till kårens verksamhet ligger. Då de förtroendevalda ofta byts ut från år till år är den kontinuitet som personalen tillför mellan åren och mellan nya förtroendevalda oerhört viktigt för organisationen. Under året har personalen varit involverade i kårens arbete och delaktiga i vilka framtida inriktningar kåren ska ta. Under året har löpande personalträffar samt två trevliga och lärorika personalkonferenser genomförts. Presidiet och personalen har även deltagit i ett kommunikations- och teambyggande projekt om två träffar. Givetvis har den årliga krocketturneringen genomförts. Kårordförande och kanslichef har haft en fortlöpande diskussion och särskild dialog rörande personalfrågor under verksamhetsåret. På personalsidan har inga större förändringar skett rörande tjänster. Presidiet har dock arbetat med att se över organisationen i syfte att minska kostnader och förtydliga ansvar och arbetsuppgifter. Personalen består av 1 Kanslichef (100%), 1 Kanslist (100%), 1 Organisationssekreterare (100%), 1 Informationssekreterare (100%), 1 Kamrer (100%) samt 1 Vaktmästare (50%). Ett samarbete med Folkuniversitetet har inletts om ytterligare 1 kanslist (50% - Folkuniversitetet står för den andra halvan av tjänsten). Den nya tjänsten blev tillsatt inför nästkommande verksamhetsår. Biblioteksgränd Umeå Sidan 12 av 59

37 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Samarbetet mellan studentkårerna har till stor del fungerat väl. Tidsbrist och prioriteringar på den egna kåren vid ett antal tillfällen ledde tyvärr en situation där vissa frågor fick skjutas på framtiden. En tidigare stötesten har rört kring de studenter som tillhör en kår, men vill vara medlem i en annan nådde vi en gemensam väg kring, tyvärr var det dock en av frågorna som aldrig hanns slutföra vilket gjort att den överlämnats till våra efterträdare. Umeå universitets tre kårer har också samverkat kring utbildnings- och studiesociala frågor, bland annat genomförde vi Umeå universitets första vårbal tillsammans. Ett möte med utbildningsbevakare sker dessutom varannan vecka då bland annat studentfall diskuteras. Kårordförandena har också regelbundet träffats inför rektors beslutsmöten och universitetsstyrelsemöten, men vi hade även ambitionen om regelbundna träffar där emellan för att lösa gemensamma frågor smidigt. Som tidigare nämnts var ett uttalat mål under året att förbättra relationerna mellan kårens sektioner och kåren centralt. Det är något som genomsyrade mycket av arbetet och ledde också till ett gott resultat på ett allmänt plan. Någon representant från presidiet deltog i de allra flesta av kårsektionernas styrelsemöten och även i ett antal av kårföreningarnas styrelsemöten. Vi såg även ett uppsving av kårsektionernas deltagande på kårstyrelsemötena och till viss mån även kårfullmäktige vilket var väldigt positivt. Det genomfördes även en föreningsdag som syftade till att vara forum där kårens föreningar kunde mötas och där även kåren centralt kunde deltaga. Tyvärr var deltagandet inte så bra vid den. Vi initierade även sektionsråd men fann att intresset från kårsektionerna för att aktivt delta i det var relativt svalt. Vi genomförde minst ett besök på varje off-campus-sektion. Vårt fokus under året var kårens interna organisation och därför spenderades väldigt lite tid inom ramarna för SFS-samarbetet. Då en annan av våra viktiga uppgifter var att minska kårens kostnader så beslutades det även slutligen i kårfullmäktige att skulle begära utträde ur SFS. Vi genomförde dock ett antal besök på andra kårer för att lära av varandra och få inspiration. SöderS (Södertörns högskolas studentkår), GUS (Göteborgs universitets studentkårer) och Stuff (Linköpings studentkår för humanister, samhällsvetare och lärarstudenter) träffade vi. Biblioteksgränd Umeå Sidan 13 av 59

38 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ (Se även Bilaga 4: Omsättning och medlemsavgiftsutveckling) Allt sedan kårobligatoriets avskaffande har kämpat med en ansträngd ekonomi. En viktig uppgift för oss var att bidra till att komma tillrätta med den situationen. Det gjorde vi genom ett koppel av olika åtgärder som både syftade till att minska kostnader och öka intäkter. Att begära utträde ur SFS och minska engagemanget inom den organisationen innebar förutom en relativt stor framtida besparing i form av medlemsavgiften också en besparing på budgetens resekonto då vi valt att inte aktivt delta på varken förberedande möten eller SFS Fum. Vi började se över kontoren i kår-korridoren för att se vilka vi kunde hyra ut till tredje part. Vi undersökte eventuella stöd från arbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden och hittade där vissa resurser. Umeå studentradio blev informerade att de inte skulle räkna med att erhålla verksamhetsmedel från framöver. Vi genomförde omförhandlingar av de avtal har med universitetets fakulteter. Detta för att ersättningarna de ger baseras på antal studenter och vår önskan var bibehållen ersättning trots ett minskat studentunderlag. Intäktssidan ökade något med försäljning av annonser på toalettpratarna. Godisautomaterna uppgraderades till mer ändamålsenliga maskiner och sortimentet kunde utvecklas. En översyn gjordes även på de fall där kårens expedition säljer biljetter för tredjepart där krav på viss provision infördes. Återinförandet på rabatterat tvåterminsmedlemsskap hade som främsta syfte att öka medlemsbasen och därigenom intäkterna. Vid ett antal tillfällen gjordes satsningar på att sälja stödmedlemskap på Kårhuset vilket gav ett gott resultat men som tyvärr inte blev så regelbundet som vi hoppats på. När det nalkades principiellt viktiga eller strategiska beslut kallade vi till gruppledarträffar för att söka förståelse, kommentarer, input och förhoppningsvis även koncensus om s ställning i de frågorna. s stadgar reviderades med avseende på kårvalet för att ge kårpartier mer tid att förbereda sig inför valet och även för att bättre anpassa valet till den internetbaserade modell som nyttjas. Även ett tydligare krav på medlemskap för ledamöter i kårfullmäktige infördes. fyllde 55 år våren 2014 och det skulle firas med en storstilad fest. En festgrupp tillsattes för att planera den. Tråkigt nog blev den inställd på grund av kort planeringstid och svalt intresse. Vi kan bättre och förhoppningsvis blir 56-årsfest något som kommer pratas om i generationer! Biblioteksgränd Umeå Sidan 14 av 59

39 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Försöker med sektionsråd slog inte så väl ut då intresset inte visade sig finnas riktigt hos sektionerna under verksamhetsåret. Det är nog en bra idé att hålla fast vid idén ändå och se om den får kraftfullare gehör ett annat verksamhetsår. Ett led i detta var att genomföra en mängd klassrumsbesök där vi presenterade oss själva och kåren. Vi gjorde även om kårens e-nyhetsbrev där vi tydligare lyfte fram presidialerna för att studenterna skulle få ett ansikte på oss. Ett uttalat mål var att skapa en kårstyrelse där de flesta ledamöterna var aktiva och helst hade egna projekt, förtroendeuppdrag eller ansvarsområden. Tyvärr var intentionerna mer ambitiösa än resultatet. Vi arbetade dock bland annat med en studentrepresentationspolicy som borde kunna bidra till en mer aktiv kårstyrelse under framtida verksamhetsår. Varje person i presidiet blev tilldelad en kårsektion i som de skulle agera som kontaktperson för och finnas med på deras sektionsmöten för att kunna ta upp aktuella händelser från kårens sida men även vara delaktig och insatt i kårsektionernas arbete och situation. Kårsektionerna i sin tur är i många fall sammansatta av kårföreningar och innehåller som oftast representanter från varje förening. I många fall gjordes även besök på kårföreningsnivå för att kunna förmedla hur kan hjälpa föreningen och vilka rättigheter föreningen har. Verksamhetsstipendium är det främsta verktyget från kårens sida för att ekonomisk bidra till kårföreningarnas studiesociala aktiviteter. Stipendiet har strukturerats upp genom framtagandet av en ny ansökningsblankett med tydligare riktlinjer, som underlättar både för presidiet och ansökande. Vi har stärkt kopplingen mellan kåren och kårföreningarna, vilket jag anser är en viktig stöttepelare för kårföreningarna och därigenom ger organisatorisk hjälp. I början av verksamhetsåret blev varje presidiemedlem kontaktperson till två sektioner och fick ansvar för relationen med sektionen samt sektionens föreningar. Jag valde att träffa varje förening för att informera om kåren, stärka relationen samt berätta vad som var aktuellt just då. Det här ledde till en bra kontakt med föreningarna. Folkuniversitetet anordnade en kassörutbildning där kårföreningsaktiva var välkomna, vilken jag skickade ut inbjudan till samtliga kårföreningar. Försökte även få till stånd en ordförandeutbildning i samarbete med Studiefrämjandet, men fick inte tag i vår kontaktperson på deras kontor trots många försök. Biblioteksgränd Umeå Sidan 15 av 59

40 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Även om tanken var att det skulle genomföras en mässa för olika föreningar vid Umeå universitet valde vi att skala ner det hela och istället genomföra en föreningsdag för kårföreningar inom. Vi ville att dagen skulle inspirera våra olika föreningar till att genomföra ny och omväxlande verksamhet. Vi lät därför kårföreningar och kårsektioner berätta om något speciellt de hade genomför under terminen. Under dagen informerade vi även om Kårhuset och vad det går att bedriva för verksamhet där. Vi informerade även om hur US möjligheter ser ut att kunna hjälpa våra föreningar. Under verksamhetsåret 13/14 skedde en hel del strukturella förändringar gällande det systematiska arbetet med utbildningsbevakning. I övrigt var det ett tryggt år för utbildningsbevakningen inom. Verksamhetsplanen var, likt tidigare år, oerhört ambitiös och på grund av bland annat stort fokus på organisatoriska frågor inom Umeå studentkår fick en del punkter i verksamhetsplanen prioriteras lite lägre av central utbildningsbevakare. Inför framtida verksamhetsplaner bör det diskuteras om vad som är reellt möjligt att genomföra och vad som bör anses vara mer av ett visionärt och långsiktigt arbete som snarare kan skriva in i ett utbildningspolitiskt dokument än i en verksamhetsplan. Tack vare en ny struktur samt ett stabilt och engagerat utbildningsbevakarlag blev mycket gjort under året, allt baserat på gemenskap, hjälpsamhet och samverkan. Ledorden för arbetet var fokus och kvalitet. Under året skedde en hel del inom Umeå universitet som rörde UKÄs utvärderingssystem, mycket kritik riktades mot systemet och flera utbildningar blev underkända i utvärderingen vilket medförde en del oroligheter och arbete med att åtgärda kvalitetsbristerna. På det stora hela verkar ändock utvärderingarna ha gett positiva resultat men i och med att mycket sker snabbt är det av oerhörd vikt att utbildningsbevakare vid berörd utbildning är alert när det kommer till arbetet inför och, kanske främst, efter en utvärdering. En utveckling som skett, och som kommer fortsätta under nästa verksamhetsår, är att det högst troligt kommer bli som så att lärosätena själva kommer erbjudas att själva utveckla ett kvalitetssystem och att det UKÄ fortsättningsvis kommer göra är att främst utvärdera lärosätenas kvalitetssystem (dvs inte gå in grundligt in i verksamheten som tidigare). Diskussionerna om denna utveckling har gått jämsides med att det var dags för Umeå universitet att uppdatera/utveckla vårt interna kvalitetssystem vilket har medfört att arbetet har varit grundligt, långsamt och långsiktigt dels för att det ska kunna verkställas ute i verksamheten, dels för att det ska kunna stå sig i en eventuell UKÄ-granskning och dels för att invänta besluten om det nya utvärderingssystemet. Studentkårernas del i kvalitetsarbetet har lyfts fram i större grad än tidigare, vilket är oerhört bra då vi tidigare många gånger glömts bort alt. setts som en sido-organisation och inte en del av Umeå universitets arbete. Som en del av arbetet med att säkerställa kvalitet i utbildningen anser att det är av stor vikt att de som undervisar vid Umeå universitet har genomgått någon kurs inom högskolepedagogik eller motsvarande. anser även att det är av största vikt att pedagogiken och undervisningen stiger i rang vid Umeå universitet där undervisning alltför ofta hamnar i forskningens skugga. Med detta som bakgrund gläds vi åt UPLs utvecklande av högskolepedagogiska kurser och att de bjuder in till att tala om Biblioteksgränd Umeå Sidan 16 av 59

41 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ högskolepedagogik ur ett studerandeperspektiv under kursen Ny som lärare. Vi gläds även åt Umeå universitets satsning på pedagogisk meritering som nu genomgått en pilot-omgång för att under nästa verksamhetsår utvecklas till ett standardiserat sätt för lärare att kunna meritera sig inom utbildning och inte endast inom forskning. En skrivelse som fått mycket uppmärksamhet och som lett till att Umeå universitet och dess fakulteter/lärarhögskolan har gett resurser till kvalitetsarbete är Studentfallsskrivelsen Vi återkommer till denna skrivelse i texten men övergripande ska det sägas att skrivelsen har varit grunden i vårt påverkansarbete under detta år och det har gjort arbetet lättare genom att i denna kunna välja problemområden att arbeta med och att kunna ha ett dokument att luta sig tillbaka mot i vårt påverkansarbete ett dokument som är erkänt av Umeå universitets ledning och anses betydelsefullt. Framtida år bör ta den senaste Studentfallsskrivelsen i beaktande då verksamhetsplanen formuleras, av den enkla anledningen att det är där vi summerat vilka problemområden vi ser allvarligt på. Samarbetet med SFS var under diskussion och även fast vi anser att syftet med den nationella organisationen är bra kan vi inte motivera kostnaderna för att vara medlem då vår egen ekonomi först måste stabiliseras. Dessutom har vi detta år inte kunnat ge lika mycket tid till det nationella samarbetet då vi istället har valt att stärka utbildningsbevakningen på vårt egna lärosäte. Det främsta arbetet inom systematisk utbildningsbevakning har inneburit ett stärkt internt samarbete i form av en ny arbetsgrupp, kallad GUPP. Under föregående år har de övriga kårerna gett kritik till att arbetsgruppen GUTBEV främst har bestått av utbildningsbevakare från Umeå studentkår och att detta lett till att många diskussioner inom arbetsgruppen har kretsat kring s verksamhetsområden i motsatts till gemensamma frågor. Bland det första som gjordes under verksamhetsåret 13/14 var därför att skapa arbetsgruppen GUPP som endast består av utbildningsbevakarna inom, och studiesocialt ansvarig vid Umeå studentkår. GUPP skapades med intentionen att interna frågor för skulle få ett tydligt och kontinuerligt forum för att under möten med GUTBEV endast fokusera på gemensamma frågor för de tre studentkårerna vid Umeå universitet. Arbetet inom GUPP medförde bland annat en översyn och kartläggning av studentrepresentationen vid institutionerna, stöd i arbetet med studentfall, formulerandet av årsberättelsen (något nytt för detta år som stärker vårt systematiska arbete, ger oss något att utgå ifrån då vi bedriver påverkansarbete, förstärker kontinuiteten inom vår organisation samt utgör vårt bidrag till Studentfallsskrivelsen 2016 ), röstning om pedagogiska priset och studievägledarpriset, författandet av en policy med stöd till studentrepresentanter (både arvoderade och ideella förtroendevalda) mm. En hel del av arbetet har även varit det som GUTBEV tidigare arbetade med, såsom diskussioner kring aktuella studentfall och aktuella händelser vid respektive fakultet/lh samt förberedelser inför dialogmöte med prorektor. Att detta blev en nödvändighet var tyvärr på grund av att GUTBEV inte fungerade detta år, de övriga kårerna kände sig tvungna att prioritera bort denna arbetsgrupp på grund av hög arbetsbelastning. Förslag för framtida år är att låta ordförandeskapet för arbetsgruppen ingå i kårernas rotationsordning för att stärka känslan av inkludering och motverka upplevelsen hos de övriga kårerna att de blir inbjudna till s möten. Biblioteksgränd Umeå Sidan 17 av 59

42 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Det GUTBEV arbetade med under året var att revidera kategorierna, och dess definitioner, till studentfallsdiariet. De nya kategorierna innebär bland annat att studiesociala frågor innefattas tydligare i diariet. Samtliga kårer vid Umeå universitet använder sig av samma kategorier för att bland annat underlätta för framtida arbete med Studentfallsskrivelsen. En ytterligare viktig del av den systematiska utbildningsbevakningen har varit ett aktivt påverkansarbete med Studentfallsskrivelsen Mycket har skett med hjälp av skrivelsen och vårt hårda arbete med att lyfta fram den. Det avgörande är att skrivelsen får ett starkt erkännande av Umeå universitets ledning i form av Universitetsstyrelsen och prorektor med ansvar för utbildningsfrågor. Universitetsstyrelsen (som är det organ där skrivelsen formellt tilldelas Umeå universitet) beslutade om hur arbetet med skrivelsen ska bedrivas under verksamhetsåret. I beslutet ingick att, genom USSR (Utbildningsstrategiska rådet), tillsätta en arbetsgrupp med syfte att formulera en plan för hur Umeå universitet säkerställer regelverkets efterlevnad (i enlighet med punkt 1.3 i Studentfallsskrivelsen 2013); att USSR väljer ut ytterligare två universitetsövergripande problemområden från skrivelsen (VFU och praktik samt uppsatts- och examensarbeten) att arbeta med under verksamhetsåret 13/14; samt att fakulteterna och Lärarhögskolan får i uppdrag att, tillsammans med berörd kår, välja ut tre problemområden vardera från skrivelsen de ska fokusera på att åtgärda. Vad som gjorts för att åtgärda valda problemområden ska redovisas under hösten 2014 och i samband med detta ska även en ny plan läggas för det fortsatta arbetet med Studentfallsskrivelsen En rolig bieffekt av presenterandet av Studentfallsskrivelsen 2013 har varit att enheten för universitetspedagogik och lärande (UPL) har i sitt planerande för 2014 kopplat delar av sina mål till skrivelsen. Studentfallsskrivelsen har även medfört återkommande diskussioner om antal studentfall, något som ifrågasätter skrivelsens relevans då det inte rör sig om många studentfall. En pågående diskussion och argumentation har därför förts detta verksamhetsår en diskussion där Umeå studentkår argumenterar för att fokuset på antalet studentfall innebär att fokusera på missvisande statistik. Antalet studentfall säger hur många studenter som vänder sig till kårerna, inte hur många studenter som farit illa och därför bör vi inte ta alltför allvarligt på siffrorna. Exempelvis: att en institution har många studentfall kan vara en följd av att en student vid institutionen känner en förtroendevald vid berörd kår inte att denna institution har fler problem än någon annan (där ingen i studentgruppen är benägen att gå till sin kår med problem). Vid verksamhetsårets slut gavs USSR en genomgång från om vilka de vanligaste problemområdena varit under det gångna året med exempel på studentfall till varje område och beskrivning av vilka följder det gett till enskilda studenter som farit illa. Denna redogörelse uppskattades varmt av deltagarna i USSR som fick större förståelse och en god diskussion kom till följd av redogörelsen. En sådan beskrivning bör ges till rådet i slutet av varje verksamhetsår, med fördel kopplat till Studentfallsskrivelsen och Studiebarometern. Förutom skapandet av GUPP har ytterligare en förändring gjorts som förhoppningsvis ska leda till en förbättring i den systematiska utbildningsbevakningen. Utbildningsbevakarna byter namn. Det som vid årets början hette Central utbildningsbevakare heter vid verksamhetsårets slut Studentombud med ansvar för utbildningsfrågor och det som hette Studiesocialt ansvarig heter Studentombud med ansvar för studiesociala frågor och de som kallades för utbildningsbevakare på fakultetsnivå heter Studentombud på fakultetsnivå. Varför denna Biblioteksgränd Umeå Sidan 18 av 59

43 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ förändring? Förslaget till namnbyte kom då vi diskuterade utbildningsbevakarnas arbetsbeskrivningar, särskilt i koppling till somligas uppdrag som Huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMO). Alla hade inte detta uppdrag i formell mening, vilket även medförde en orättvis arvodering då samtliga arbetade med frågorna som rör arbetsmiljö, informellt. Genom att förändra namnen likställer vi samtliga Studentombud, ger samtliga uppdraget att företräda studenter i samtliga frågor, utbildningsrelaterat såväl som arbetsmiljörelaterat etc., och breddar verksamheten utåt sett genom att med våra titlar påpeka att vi sysslar med så mycket mer än utbildningsbevakning. Vi har med detta inte ändrat våra faktiska arbetsuppgifter, vi har endast förtydligat och gjort en mer rättvis bild av det hela. Med detta visar vi även tydligt att Studentombuden på fakultetsnivå samarbetar minst lika mycket med Studentombudet med ansvar för studiesociala frågor som Studentombudet med ansvar för utbildningsfrågor (något som inte var en självklarhet tidigare och inte skedde i lika stor utsträckning). har gett informations-presentationer om vårt studentfackliga arbete, om våra vanligaste och allvarligaste studentfall, om regelverkets efterlevnad samt om vilka utbildningsrelaterade frågor vi anser är viktigast i nuläget. Dessa presentationer har getts vid UPLs lunchseminarium som ges till utbildningsansvariga vid UmU (främst från institutioner). Den andra presentationen gavs vid UPLs kurs Ny lärare som ges främst till personer som är nya lärare inom högskoleutbildningen. Dessa båda tillfällena har varit väldigt viktiga för att dels sprida vår syn över dessa frågor och dels sprida information om oss och vårt arbete för att sänka tröskeln för att kontakta oss. En tredje aspekt till detta är att vi kan få ta del av utbildningsansvarigas åsikter i ett forum med högt i tak vilket är viktigt för att vi ska få ökad förståelse om deras arbete något som gör att vi lättare kan komma fram till konstruktiva lösningar innan eller i samband med problem uppstår. Lärarhögskolans (LH) ledning inbjuder studenter och studentombud till dialogträffar. Dessa har varit enormt givande och är ovärderliga för utbildningsansvarig vid för att få inblick i LHs funktion, verksamhet och vilka problem studenterna lyfter fram detta är av vikt då LHs verksamhet skiljer sig avsevärt från fakulteternas. Kvalitet i utbildning på föreningsnivå: Ett kvalitetsutskott har skapats i en av Humseks underföreningar. Förhoppningen är att på sikt arbeta fram kvalitetsutskott i samtliga underföreningar som fokuserar på hur utbildningen kan förbättras och har en god och kontinuerlig kontakt med sin utbildningsbevakare. Vi har gått igenom de synpunkter som vi samlat in från studenter angående problem man stött på vid salstentamen och med dessa till grund har vi arbetat fram nya rutiner vid tentamensskrivning för att göra processen med utdelandet av tentamina mer tids-effektivt. Många gånger tvingas studenterna vänta i allt mellan 5-40 min på att få sin tentamen. Att det ser ut på detta sätt leder till att studenter inte får rätt till sin fulla skrivtid och tvingas genomgå ett stort stressmoment av Biblioteksgränd Umeå Sidan 19 av 59

44 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ negativ art strax innan tentamensskrivning. Ett testprojekt gällande tentamensanmälningar kommer ske där samtliga Under verksamhetsåret har stor del av vårt påverkansarbete varit riktat mot regelverkssidan. Då Regelsamlingen togs bort av UmU blev det inte bara betydligt svårare att hitta reglerna som finns vid UmU, och förstå dem, somliga av reglerna som tagits rektorsbeslut om och som endast införts in i Regelsamlingen, och ingen annanstans försvann tillsammans med samlingens borttagandes. Dessa regler återfördes efter våra påtryckningar till regelverkets hemsida så personal och studenter kan se deras existens. Förutom detta har vi drivit att sidan ska översättas till engelska, framförallt de regler som kan tänkas vara av särskild vikt för utbytesstudenter. En prioriteringslista för vilka regler som ska översättas har gjorts av en arbetsgrupp där vi deltagit. En viktig fråga under året har varit kursplaner och examination: Vad innebär det att skriva att examinationsformer ska framgå? Hur tydligt ska det framgå? har under året arbetat systematiskt med att lyfta frågan med specificering av examinationsformer i kursplaner. På alla nivåer, alla tänkbara möten och former. En kursplanegranskning av samhällsvetenskapliga fakultetens samtliga kursplaner (förutom de som rör endast lärarstudenter) har även utförts. Efter presenterandet av denna granskning har flera institutioner sett över sina kursplaner och humanistiska fakulteten har visat intresse för att en liknande granskning görs vid deras fakultet. Vi har fått återkommande studentfall som rör Cambro, några mer allvarliga då det rör sig om rättsäkerheten för studenterna. En skrivelse har författats och skickats till Rektor. Skrivelsen beskriver händelserna och dess grava natur. Ledningen har sett över problemen och åtgärdat dem. En enkät har utformats för att undersöka studenters åsikter. Denna har delats ut personligen av utbildningsansvarig i samband med att kunna synas och inbjuda till samtal med studenter. Under hösten mötte representanter för de tre kårerna universitetets lokalbokningsenhet för att få information om Time edit. Fokus var på fördelarna om samtliga institutioner vid UmU skulle använda sig av detta system. Kårerna fick chansen att ge feedback på systemet utifrån studenters behov men även hur detta system ska fungera för att regelbrott inte ska bli svårare att upptäcka. Ett förtydligande i webbkatalogen om programstudenters platsgaranti ska göras för att informera om detta för de som läser fristående kurser. Diskussion förs även huruvida det ska finnas platsgaranti för studenter som läser fristående kurs vid de kurser som har stor del programstudenter med platsgaranti. Detta blir en vidare diskussion som eventuellt kommer bli aktuell vid nästa revidering av lokala antagningsordningen. Biblioteksgränd Umeå Sidan 20 av 59

45 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Frågan om ökade möjligheter för praktik för studenter inom områden Samhällsvetenskap och Humaniora är kopplat till den låga studentpengen och är en fråga som är svår att driva på grund av avsaknaden av resurser inom detta område. Det vi kan göra är att driva frågan inom kursklassificeringskommittén, hur kan dessa praktik-kurser klassas? det är en diskussion som det finns stort behov av. Hur ska resurssystemet för praktik se ut? Vid USSR har ovanstående diskussion avverkats, baserat på bland annat ett av US remissvar till Umeå universitet, med resultatet att en arbetsgrupp har skapats för att se över praktikfrågan och Planeringsenheten vid Umeå universitet har getts i uppdrag att se över det budgettekniska som gör att det underlättas för HumSam-studenter att få möjlighet till praktik, med första målsättning att åtminstone inte antalet praktikplatser ska minska. Viktigt är dock att bollen inte tappas utan att uppföljning i frågan sker! Vid USSR har det även diskuterats en förfrågan, initierad av IO, om underlättade möjligheter för att utföra praktik utomlands. har bett Prorektor, Anders Fällström, att ta frågan vidare till arbetsgruppen som ska jobba med praktikfrågor och koppla det till Vision Om en sådan satsning görs och ett centralt resurssystem tillsätts för det möjliggör det att fler av HumSam-studenter kan ansöka om praktik. Arbetet för att utöka utbudet av föreläsningar via Cambro fortskrider och Cambro ställer sig positiva till detta och har med det i tankarna när det gäller utveckling av systemet. Det är ett arbete som ständigt måste fortgå. har uttalat sig i studenttidningen Vertex i frågan om behovet av ökad lärarledd tid inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Vi får se om frågan blir mer aktuell kring riksdagsvalet och att vi därmed ges möjlighet till att bedriva påverkansarbete. Arbetet för att utöka utbudet av kurslitteratur digitalt, som nedladdningsbart, har fortskridit och även om inte resultat kan anses ha nåtts så är t.ex. Biblioteksstyrelsen medvetna om detta efter påpekande från s sida och ställer sig försiktigt positiva eftersom det redan pågår ett digitaliseringsarbete av material. Det är väldigt svårt att lyfta denna fråga nu då de flesta sommarkurser dras ner för att tillgodose takbeloppet. De sommarkurser som finns kvar är inte irrelevanta längre och institutionerna har inte råd att inrätta fler. Kårens hållning har funnits med i diskussioner men för tillfället anses det inte vara en prioriterad fråga att driva, kanske mer relevant i ett breddat grepp om temat breddad rekrytering? Biblioteksgränd Umeå Sidan 21 av 59

46 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ s hållning har varit, efter diskussioner och reflektion att nej, universitetet ska inte syssla med det som krävs för att komma in på högre utbildning det jobbet ska ligga hos gymnasiet och stöd verksamhet. Det som däremot ska göras vid lärosäten är att utveckla stödfunktioner för studenter som kan ha svårt att anpassa sig till högre studier. Dessa stödfunktioner bör uppmärksamma och verka för att det inte ska vara tabubelagt för studenter att söka sig till dessa stödfunktioner (i mångt om mycket rör det sig om Studieverkstadens och Studenthälsans verksamheter). Hårt och gediget arbete som lönat sig. Efter att ha drivit frågan på universitetscentral nivå i ett flertal år förstår vi att, med nuvarandeledning, får vi inget stöd i arbetet med detta. Inte heller på fakultetsnivå anses detta vara ett behov att sträva efter. Vi har istället beslutat oss för att ta frågan underifrån, det innebär att det tar mer tid och energi för oss men också att vi kan arbeta på ett mer förutsättningslöst och flexibelt sätt i våra diskussioner med lärare och utbildningsansvariga vid institutionerna. Vi har författat en guide till anonyma hemtentamina via Cambro och via Youtube har vi lokaliserat en pedagogisk video som visar hur en kan utföra anonyma tentamina via Model. Ett antal institutioner (främst vid Samfak och Medfak) har visat intresse för detta! Ett fåtal försök har gjorts och dessa har slagit väl ut, intresset växer sig bland universitetslärarna och arbetet fortskrider under kommande år. Det är inte tidskrävande, det tillkommer inga merkostnader - det går! Mer om anonymitet: Vi har drivit frågan om hur vi löser anonymiteten när vissa skriver förhand och andra på datorn (de studenter som har rätt till pedagogiskt stöd). Inga bra lösningar har uppenbarats men vi tar med problematiken till relevanta arbetsgrupper för att diskutera vidare eventuellt kan ett framtida system med digitala tentamina lösa denna problematik. Behovet är redan uppfyllt. Av anledningen att lärare inte vill vara kontaktbar under examination (här talar vi om salstentamina), då det kan röra sig om helgdagar, så har det medfört att debatten kommit upp till ytan. Problemet är dock att det inte rör sig om att någon är emot att studenter endast ska utföra sina studier under traditionella arbetsdagar utan det rör sig om att det inte finns tillräckligt med salar för salstentamina under de tentamens-tunga perioderna. Därför finns det flera andra områden kan verka för som i längden leder till att inga examinationer förläggs till helgdagar. Exempel är flexibla undervisningssalar som kan nyttjas för detta, uppmuntra lärare att använda andra examinationsformer under dessa perioder (och underlätta för möjligheten att göra så exempelvis se över system för lärplattformar), verka för att planering av kurser förbättras etc. Under våren 2014 framkom information om ett förslag till beslut från universitetet om att lärare inte ska få närvara vid salstentamina. har reagerat kraftigt och även tagit kontakt med övriga kårer. Har lyft att kraven snarare borde bli hårdare för lärare att närvara och att beslutet fattats utan närvaro av studentrepresentanter. Biblioteksgränd Umeå Sidan 22 av 59

47 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Stor fråga som vi ständigt arbetar med och är inbakat i många andra frågor vi aktivt driver. Vi inväntar kommande riksdagsval för att eventuellt bedriva nationellt påverkansarbete. Vi kritiserar hur kursklassificeringar görs, vi arbetar genom konceptet många bäckar små. För att påverka detta inom Umeå universitet kan det vara smartast att påverka de områden där vi kan spara in/fördela ut medel på ett jämlikare sätt då det är svårt att påverka klassificeringen av studentpengen som exempelvis gällande praktik (se ovan). Processen med att utnämna vinnare till priserna förändrades till ett anonymt system där varje nominerad som svarat på våra frågor tilldelades en kod. Nytt för i år var även att vi författade ett brev till alla nominerade som inte vann för att tacka dem för deras fantastiska arbete vid Umeå universitet och poängterade att bli nominerad av studenterna till priset är redan en vinst. Erika Antill vann Studievägledarpriset för andra året i rad och Christina Johansson vann Pedagogiska priset. Totalt 45 nomineringar inkom till Pedagogiska priset och 6 nomineringar inkom till Studievägledarpriset. Priserna delades ut under Umeå universitets Vårpromovering, att det görs så är vi positiva till. Vi har ingen egen årshögtid och det är även positivt att vårt pris delas ut samtidigt som fakulteternas och på så vis jämställs med dessa. Umeå universitet ordnar pedagogiska samtal med pedagogiska pristagare, däribland US vinnare var en del av samtalen. Mycket inspirerande. Jajjemen! Stormen kring detta har lagt sig och är längre inte en så aktuell fråga som det varit tidigare år. Gällande doktorander har energi lagts mer på att se över möjligheterna till att representera doktoranderna på bästa sätt, för att sedan kunna driva frågor som dessa. Förslaget har getts till NTK och UMS. NTK har inget intresse av något av dessa kårgemensamma samarbeten. UMS visade svagt intresse men ville först och främst stärka organiserandet av doktorander inom sin egna kår innan de känner sig redo för kåröverskridande arbete. Viktigt att vi inte ger upp utan fortsätter vid varje nytt verksamhetsår att ställa frågan då vi anser att det är av stor vikt att bevakningen av forskarutbildningen stärks. Problemen för doktorander rör sig oftast om strukturella problem som är universitetsövergripande och därför är det positivt om det är en körövergripande organisation som bevakar frågorna. En viktig aspekt är frågan: Vad anser doktoranderna om detta? Indikationerna vi fått är att de är intresserade av ett kåröverskridande samarbete då de oftast inte märker av några gränser på det sättet att deras inställning och vilja ser ut så är viktigt att ha i beaktande i ett fortsatt arbete med frågan, är detta deras vilja även kommande år? Det har genomförts en studentfacklig utbildningsdag under vardera terminen under verksamhetsåret 13/14. Den första hölls i december, något som vi insåg egentligen var alldeles för sent men studentrepresentanter hade önskemål om att ges möjligheten till att sätta sig in i sitt uppdrag innan utbildningsdagen gavs. 31 studenter medverkade under dagen. Den andra utbildningsdagen gavs i mars, en betydligt bättre vald månad att hålla den i. 42 studenter deltog. Biblioteksgränd Umeå Sidan 23 av 59

48 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Båda dagarna utvärderades både av åhörarna och av oss som höll i dagen. Förslag till kommande år är att ta in så många utomstående som möjligt. Ett häfte (Till dig som är studentrepresentant) författades inför den andra dagen. Häftet innehåller riktlinjer och nödvändig information för en studentrepresentant, alt. någon som är eller vill bli engagerad i utbildningsfrågor. Ett sådant häfte hade efterfrågats vid bland annat den första utbildningsdagen. För de internationella studenternas rättssäkerhet har den engelska versionen av Regelrätt?, Know your rights, setts över i samband med revideringen av Regelrätt?. Den har spridits till engelskspråkiga studenter vid våra utställningar, kampanjer och liknande. Representanter från har informerat om vår organisation och vad vi kan hjälpa till med under Orientation Week som anordnas för de internationella studenterna i anslutning till terminsstart. Vi har arbetat med att se över behovet för ett nätverk för de internationella studenterna för att kunna stötta dem tydligare gällande deras rättigheter och även för att få insikt i de specifika problemen just denna studentgrupp kan tänkas hamna inför. International Office (IO) vid UmU har inget intresse för att samordna någon sådan grupp. Inte heller Studentcentrum (SC) har intresse av att skapa ett sådant nätverk för studenter. I och med att det upplevs oetisk att söka ut enskilda studenter i våra register har vi valt att inte gå vidare med att kontakta internationella studenter för detta ändamål. Det som kan vara av intresse för framtida verksamhet är att under Orientation weekk, fortsätta informera om (vi brukar bli inbjudna, men planera in det) och då särskilt nämna att vill de organisera sig står vi till deras förfogande och vi ser gärna att ha ett antal internationella studenter i en referensgrupp för att få veta mer om internationella studenters upplevelser. Detta kan mycket väl vara motiverat arbete i och med att Vision 2020 som UmU utarbetat har internationalisering som ett av sina fyra verksamhetsområden. Dock kan det även vara så att just detta gör att UmU redan är mycket mån om denna studentgrupp och att det då kan vara motiverat att arbeta för andra studentgruppers rättigheter. En tredje aspekt i det hela är det faktum att gärna ser att UmU såväl som den egna organisationen arbetat med breddad rekrytering en ingrediens i detta är internationella studenter. Kan vi engagera internationella studenter i för att bredda vår representation och därmed vår kunskap om studenters situation och behov? För kommande år är det bra att ta tidig kontakt med koordinatorerna för Buddy program och ha ett förslag på samarbete när det kommer till utbildningsfrågor (de sysslar med fritidsaktiviteter, inte alls med utbildning och studenträttsliga frågor), mest för att de ska veta att vi finns om frågor skulle uppstå men även för att skapa en bra kontakt med studentgruppen. Vid Antagningsrådet framkom detta år information om om möjligheten som finns till särskild antagningsomgång för avgiftsstudenter. Uppenbarligen finns irritation över att internationella studenter söker som avgiftsstudenter och kommer hit under de premisserna för att sedan skaffa sig ett extrajobb och genom detta få ett förändrat uppehållstillstånd vilket gör att de inte längre är avgiftsstudenter. Detta leder i vissa fall (de mest populära kurserna och programmen förmodar jag) till att institutionerna når över taket och förlorar pengar. Förövrigt kan vi se att antalet internationella studenter vid UmU har ökat sedan tappet vid införingen av avgiftsskyldighet för vissa grupper av internationella studenter. Biblioteksgränd Umeå Sidan 24 av 59

49 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ De får den informationen via UmU under deras Orientation week-dagar. Trots detta har vi sett att en oproportioneligt stor andel av studenterna som når Disciplinnämnden är internationella studenter så det är uppenbart att mer måste göras. Initial diskussion om detta har påbörjats med prorektor Anders Fällström och representant från Studentcentrum. Välkomstbrev och information om studenträttigheter har skickats ut till distansstudenter både till medlemmar (välkomstbrev) såsom studenter som nödvändigtvis inte är medlemmar (information om rättigheter). En ökad kontakt med SfCS utbildningsbevakare har inletts, hen har besökt Umeå för att bland annat delta i ett GUTBEV-möte och utbildningsansvarig tillsammans med kårordföranden har besökt Skellefteå för att träffa utbildningsbevakaren och sektionens ordförande. Off-Campussektionerna har bjudits in till en träff i Umeå för att knyta närmre kontakter mellan presidiet, utbildningsbevakarna och Off-Campussektionerna. I ett försök att nå ut bättre till distansstudenter har vi författat ett välkomstbrev till distansmedlemmar för att berätta om kårens organisation och verksamhet, vad distansstudenter får av sitt medlemskap samt vilka rättigheter de har och vilka regler som gäller vid UmU, vilka de kan kontakta etc. Välkomstbrevet skickas ut i samband med ny termin. Nästa steg för kommande år föreslås, förutom detta välkomstbrev, vara att skicka ut något liknande till även icke-medlemmar. Att medlemmar valdes ut denna gång var av två anledningar: 1. Mest akut att värna om de som faktiskt tecknat medlemskap 2. Vi fick veta att de var enklast att hitta i registret. Biblioteksgränd Umeå Sidan 25 av 59

50 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ En stor del av det studiesociala arbetet under verksamhetsåret har varit att hantera känsliga studentärenden. Förutom det har fokus varit att sprida information kring studenters sociala och ekonomiska situation. Stor vikt har lagts vid de stora bristerna i trygghetssystemet för gravida studenter samt studenter med barn. I början av verksamhetsåret sammanställdes en broschyr Student med barn? med lättillgänglig information från CSN och Försäkringskassan. Umeå studentkår hade även intentionen att starta upp ett nätverk för studenter med barn, men det fanns tyvärr ett bristande intresse för detta trots målgruppsinriktad informationsspridning och kontakt med förskola. I övrigt har det främst handlat om att sprida information om de brister som finns i trygghetssystemet. Dels genom en revidering av Regelrätt med mer studiesociala rättigheter samt under Du har rätt-kampanjen där jag hade en utställning om rättigheterna under namnet Studentlivet är mer än bara studier. Har även reviderat Handbok för din ekonomi. Under våra klassrumsbesök har vi delat ut detta material, vi har även upplyst studenter om en del av bristerna. Samarbetet med fackliga organisationer har främst skett på sektionsnivå, där sektionerna anordnat föreläsningar och dylikt tillsammans med fackliga organisationer. På central nivå har vi påbörjat ett arbete med Akademikerförbundet samt etablerat kontakt med JUSEK. har arbetat för att förbättra källarförrådet, första steget var att införskaffa ett kodlås så att föreningarna inte var tvungna att jaga rätt på kårens personal för att få tag i nyckel. Sedan kontaktades Lokalförsörjningsenheten för att få fler avlastningsytor, vi hade ett möte och blev informerade om att detta bör ske under verksamhetsåret 14/15. Lokalmässigt har kritik från kårföreningarna enbart inkommit vid ett tillfälle, och detta togs om hand på sektionsnivå genom Samsek:s utbildningsbevakare. Mottagningsutbildningen har varit studiesocialt ansvarigs skötebarn det här verksamhetsåret. Mottagningshandboken reviderades och fick det tillfälliga namnet Inspark 2014, med ett nästan helt nytt innehåll med en ny jargong och nytt utseende. Mottagningsutbildningen gjordes också om, med två kurstillfällen på 3,5 timmar vardera istället för enbart en eftermiddag. Det första utbildningstillfället handlade om faddrarnas uppdrag; vad innebär det att vara kårrepresentant och vad är en bra mottagning? Olika föreningar var inbjudna för att ge goda exempel och vi gick igenom mottagningshandboken och mottagningspolicyn, samt informerade om vad kåren kan hjälpa föreningarna med. Den andra utbildningsdagen låg fokus på ledarskap och alkoholkultur. Vi gick också igenom trakasserier och diskrimineringar, och berättade hur studenter gör om de befinner sig i en sådan situation. Biblioteksgränd Umeå Sidan 26 av 59

51 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Totalt utbildades 284 studenter, vilket är rekord! Kårstyrelsen är väldigt nöjd med de nya inslagen i utbildningen, speciellt krafttaget mot diskriminering. Under året genomförde kåren Loppis vid tre tillfällen, alla gånger var det stort besökarantal och många utställare. De två första loppisarna genomfördes i Kårhuset och Universum. Den tredje genomfördes på Östra Paviljongen i en av skrivsalarna. Flytten uppfattades som något positivt av de i arbetsgruppen, då Universum alltid på något sätt hade ställt till problem för våra besökare eller utställare. Östra paviljongen medför även en mindre arbetsinsats då bord och liknande redan finns på plats. I början av oktober genomförde en go-karttävling där lag om 5 tävlade om vilka som kunde köra flest varv under 45 minuter. Vi var 45 deltagare och arrangemanget var väldigt uppskattat bland deltagarna. Samarbetet med Juridiska sektionen angående Snow Wars kom igång under hössterminen och allt planeringsarbete gick väldigt smidigt. Även det praktiska arbetet inför själva arrangemanget som skedde någon vecka inför arrangemanget gick bra. Tyvärr fick vi lov att ställa in Snow-wars under den sista veckan på grund av snöbrist. I januari arrangerade välkomstmässan med framgång. Ca. 60 föreningar och företag ställde upp för en förväntansfylld skara studenter. Kultur på campus och Norrlandsoperan arrangerade framträdanden. Tillsammans med UMS och NTK genomfördes en vårbal i Universumhuset. Mottagandet blev mycket bra. Trots en envis kamp för en alkoholfri mötesplats på campusområdet, med diskussioner med Studentcentrum och universitetet så fick vi inte tillgång till en helt alkoholfri lokal. Vårt arbete uppmärksammades dock i media: ordförande intervjuades i VK och studiesocialt i Umeåtidningen samt av P4 Västerbotten. Vi träffade även nykterhetsorganisationer som var intresserade av vårt arbete och ville samarbeta med oss. Det främsta arbetet med studenters ekonomi har handlat om att informera studenter om de ekonomiska rättigheter som finns samt hjälpa till vid krångel med CSN. Studenters trygghetssystem är ett lapptäcke av olika regelverk där ingen myndighet vill ta övergripande ansvar. Det har varit få studenter som ansökt om akutlån, trots mycket marknadsföring och informationsspridning via klassrumsbesök. En positiv sak är att regeringen höjde taket på fribeloppet, vilket gjorde att vi inte behövde agera i den frågan. Biblioteksgränd Umeå Sidan 27 av 59

52 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Arbetet för att uppmärksamma miljöfrågor har främst skett inom ramarna för Arbetsmiljökommittén, men fokus har legat på psykosocial arbetsmiljö snarare än klimat. Däremot har vi åstadkommit dubbelsidig kopiering på universitetet samt startat upp ett arbete med termosar istället för pappersmuggar. Under året har vi också bestämt att handlingar skickas ut digitalt istället för att delas ut i fysisk form. En fråga som i omgångar varit aktuell från US sida. Vi kontaktade berörda personer på Husservice för att höra deras ställningstagande till att dubbelsidig kopiering ska vara förinställt på de kopieringsmaskiner som finns på Umeå universitet. Även om deras initiala respons var att de inte var speciellt entusiastiska till detta, återkom de någon månad senare och meddelade att efter en kommande systemuppdatering skulle dubbelsidig kopiering vara förinställt vid utskrift och kopiering på majoriteten av kopieringsmaskinerna vid Umeå universitet. Under verksamhetsåret har denna fråga inte varit prioriterad. Ett steg i arbetet med att göra en insats för ett bättre klimat från s sida var arbetet med att ta fram termosmuggar, som skulle vara gratis att ge bort till kårmedlemmar. Det startades ett samarbete med GN-café. GN kontaktade kåren då de såg ett problem med den stora förbrukningen av pappmuggar som sker varje dag vid samtliga kaféer vid Umeå universitet. De ville på något sätt kunna påverka situationen och deras tanke var att göra en termosmugg. Ett försök till termosmugg hade lanserats av GN något år tidigare där studenter hade möjlighet att köpa en enklare termosmugg, intresset hade dock varit lågt bland studenterna. Tanken med en termosmugg var något som uppskattades av kårstyrelsen och en dialog fortsatte med GN. Det hela landade i att det krävdes en bättre termosmugg än den som GN hade lanserat och helst skulle denna nya mugg vara gratis för s medlemmar. GN gick även med på att finansiera inköpet. Olika produktförslag togs fram och vi fann en mugg som vi kände oss nöjda med till överkomligt pris. Dessvärre blev kostnaden allt för stor för GN som inte kunde ta hela kostnaden, försök till att hitta andra aktörer som skulle kunna tänka sig att sponsra gjordes men vi lyckades inte komma upp i den summan som krävdes för att kunna göra beställningen. Biblioteksgränd Umeå Sidan 28 av 59

53 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Under året har vi arbetat med plattformen Umebo, som ska kunna erbjuda akutrum och andrahandsboenden via en bostadsportal. Vi har även haft möte med Bostaden tillsammans med de andra kårerna och Studentcentrum för att diskutera studenters bostadssituation. Under verksamhetsåret har denna fråga inte varit prioriterad. Under 2013 blev kåren kontaktad av en privatperson som hade tillgång till ett hus på Storgatan 7 i Umeå, huset innehöll ett kontorslandskap som inte var i bruk. Ägaren erbjöd sig att bygga om kontorslandskapet till 12 st. mindre rum som skulle kunna användas som studentbostäder och att skulle fungera som hyresvärd och hyra ut rummen till studenter. Efter renoveringen flyttade de första hyresgästerna in i början av januari. Antalet boende varierade kraftigt under de första månaderna men förhoppningen var att huset skulle fyllas med hyresgäster under hösten Våren 2013 lämnade kåren in en ansökan till Umeå kommun om att få vara den aktör som skulle driva Akutrumsförmedlingen för två år. I konkurrens med dåvarande utförare KFUM så fick uppdraget. Uppdraget innebär att vi ska hjälpa nya studenter från utanför Umeåregionen, samt nya studenter från länder inom EU som inte har hittat boende inför terminsstart. Det innebär kontakter med hyresvärdar och studenter via e-post, telefon och besök. Under högsäsong har det varit öppet varje dag 8-17, samt under lågsäsong två fm per vecka. Ansvarig tjänsteman är Ulrika Hoffrén som haft hjälp av tillfälligt anställda som skött det praktiska arbetet. Studenter i kö Tackade ja Tackade nej Hittade eget Boenden att förmedla ht vt Tanken var att detta skulle administreras via Umebo, ett program för köhantering av bostäder som Montania utvecklat, och som skulle anpassas för Akutrumsförmedlingens behov. Detta skulle tas i bruk inför ht 2013; tyvärr blev det inte så. På grund av missförstånd om våra önskemål till anpassningar och förseningar både hos kåren och hos Montania så har Umebo inte kunnat tas i bruk, men i skrivande stund så antar man att det ska vara igång till vt Biblioteksgränd Umeå Sidan 29 av 59

54 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Arbetet i samverkansgruppen med kommunen fortsatte och visade sig vara utmanande. Vi tog hur som slutligen helst fram konceptidéer för villan som även blev uppskattade av samverkansgruppen. Vi förde även diskussioner med Svedin & Fagerlund Restaurang och nöje AB om varumärket Scharinska vilket resulterade i att de ska sluta använda det vid årsskiftet 2014/2015. Restaureringarna av villan inleddes. Under våren startades Kårhuset upp, s första kårhus sedan millennieskiftet. Mer finns att läsa under avsnittet stiftelser och bolag. Arbetet för jämställdhet har blomstrat under verksamhetsåret. Under året har ett kårövergripande jämställdhetsforum startat upp, som bland annat genererat ett jämställdhetsdokument hos SHS. Kårens förlegade jämställdhetspolicy har reviderats från grunden och nästan 300 studenter har utbildats i diskrimineringslagen. Vi har även startat upp den årliga traditionen att uppmärksamma internationella kvinnodagen och initierat en DJ-utbildning riktad mot kvinnor för att motverka den ojämställda musikscenen på campus. SVT och Vertex uppmärksammade vår DJ-utbildning. Vi hade även intentionen att starta ytterligare studiecirkel, med tema Fröken Frimans krig, dessvärre fanns ett bristande intresse. Uppmärksammandet av internationella kvinnodagen blev en temavecka med två föreläsningar. Den första av Män För Jämställdhet och den andra arrangerades av Juridiska Föreningen tillsammans med Susanna Eriksson, jurist, som pratade om samtyckeslagstiftningen. Påverkansarbetet gentemot universitetet gällande jämlikhet har i högsta grad varit levande. I framställandet av universitetets likabehandlingsplan tog vi en central roll och fick genomslag för våra idéer genom flera rådslag. Vi har även fått igenom att i kommande lika behandlingsplaner ska studenter involveras tidigare genom dessa rådslag. I en enkät riktad mot studenter fick vi med ett icke-binärt alternativ under frågan kön. Vi har arbetat för könsneutrala toaletter och fick till stånd en utredning, men genomförandet lades på is i väntan på ombyggnationer i Samhällsvetarhuset (då detta hus har flest dam- och herrtoaletter). Vi har även gjort så att Rådet för lika villkor ska se över hemsidan och kurskatalog i syfte att eliminera förlegade könsroller och jobbigt binära bilder. Inom ramarna för Rådet för lika villkor har vi arbetat med remissen Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer. Vi har skickat in ansökningar och fått pengar till en samtyckeskampanj som ska genomföras verksamhetsåret 14/15. Vi har även tagit ställning för samtycke via vår kårkondom vars förpackning har ett samtyckesbudskap på sig. Biblioteksgränd Umeå Sidan 30 av 59

55 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Under året har vi verkligen försökt få till stånd ett samarbete med RFSL Umeå inom HBTQfrågor, men på grund av avhopp i deras styrelse och svårigheter att kommunicera har vi efter våra möten och planeringar inte kunnat genomföra våra idéer. Vi har även arbetat för trygghet på campus, genom en översyn av utomhusmiljöer tillsammans med Akademiska Hus. Under året har jag även deltagit i ett panelsamtal på temat, anordnad av UCGS, där vi uppmärksammade arbetet mot sexuella trakasserier. Under året har jag även gjort en broschyr med lättillgänglig information om vilken hjälp som finns att få vid behov på universitetet. Denna har delats ut till studenter. Vi anordnade en föreläsning kring mobbning i högskolan med Friends samt en föreläsning med EXPO, tillsammans med Kyrkan på campus, om organiserad intolerans och främlingsfientlighet. Något som kåren har arbetat med under året inom ramen för information är hur Umeå studentkår kan bli tydligare gentemot studenter, medlemmar och andra aktörer. Kåren ska vara tydliga inom marknadsföring, social media och webb. För att kunna stärka som varumärke krävs det att det tydligt framgår vem avsändaren är. Mycket har gjorts på denna front men långt ifrån tillräckligt. bör fundera över hur organisationen bör fungera för att må så bra som möjligt. Så som det ser ut i dagsläget är vi långt från studenterna och långt från kårföreningarna som står studenterna närmast. Att se över detta tar tid och energi och förslag är att under ett år lägga det som en punkt i VP:n och att Kårstyrelsen har det som ett tema för året, alternativt att en presidial har arbetsuppgiften att stärka organisationen där informationsspridning är en del av det hela. Det som gjorts under verksamhetsåret 13/14 kopplat till denna fråga är som följer: - Studentfackliga utbildningsdagen under höst- och vårtermin - Klassrumsbesök - Regelrätt? och Know your rights. Broschyrerna har reviderats, finns tillgängliga i kårexpeditionen och har spridits då vi delar ut gratis block, vid Välkomstmässorna, gör klassrumsbesök, genomför kampanjer etc. - Kårsektionskontakt och Kårföreningskontakt medför att presidiet sprider denna information då vi träffar sektioner och kårföreningar vid deras styrelsemöten. - Välkomstbrev till distansstudenter. - Dokumentet Till dig som studentrepresentant - Kampanjer: Kvalitet i utbildning-kampanj: Efter kartläggning av vårt arbete med kvalitet i utbildningen och i takt med UmUs granskning av hur de arbetar med kvalitet i utbildningen ställer vi frågan till studenterna vad som är kvalitet i utbildningen för dem genom en utställning som rör sig runt på campus under en veckas tid. Du har rätt -kampanj: Planerades till vecka 7 med tipsrunda (över 50 st deltagande), Biblioteksgränd Umeå Sidan 31 av 59

56 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ ge-bort-påsar med information och gotteri gavs till studenter, en utställning med rättigheter florerade på campus osv. Utfördes på svenska såväl som engelska. Diskussion om förbättringsarbetet med regelverkssidan på UmUs hemsida har initierats och ska fortsätta kommande verksamhetsår. US driver frågan om att sidan bör vara sökbar och översatt. Diskussion om vår egen hemsida har initierats. Den bör göras om snarast och då ha ett tydligt fokus på dessa frågor om rättigheter och stöd. har gjort klassrumsbesök på nästan alla förstaterminsprogramstarter, där vi har haft möjligheten att träffa nya studenter och informera om kårens verksamhet. Vi har haft bokbord med olika teman och aktiviteter runtom på campus ungefär 2 gånger per månad under hela verksamhetsåret. Vi har genomfört en föreningsdag på Kårhuset, och vid de tillfällen vi funnits ute bland studenter försökt informera vad Kårhuset går att användas till. Kårstyrelsen har försökt styra upp s engagemang inom social media. För att hjälpa oss själva med detta har vi skapat ett styrdokument för hur vi anser att ska använda sig av just social media. När året inleddes var s närvaro på Facebook väldigt otydlig, det fanns en grupp, en person och en gillasida som hette Umeå studentkår. -gruppen plockades bort och alla inlägg som gjordes styrdes om till kårens gillasida. Kåren har valt att behålla personen just för att kunna bjuda in till events som har skapats via gillasidan. Att behålla personen bara för att kunna bjuda in till arrangemang är ingen optimal lösning men det är så vi har hanterat problemet. Under året har vi valt att vid vissa tillfällen, såsom terminsstarter, betala för marknadsföring av inlägg på Facebook för att på så sätt locka fler personer att gilla sidan och få upp ögonen för kårens verksamhet. Ett Instagramkonto har skapats där kåren lagt ut bilder under det gånga året på verksamhet som har bedrivits. Kårstyrelsen ansåg att s hemsida är i behov av uppdatering och uppfräschning, dess design känns i dagsläget väldigt förlegad. Ett arbete gjordes i att uppdatera länkar och annat på hemsidan som inte var aktuella, skisser över hur menyer och undermenyer skulle kunna se ut togs fram. Ett samarbete inleddes med studenter från Digital medieproduktion vid institutionen för Informatik. Studenterna fick komma med synpunkter på kårhemsidans nuvarande design och komma med förslag på hur de skulle vilja förändra den. Detta resulterade i skisser på hur en ny hemsida skulle kunna se ut. Det fanns dock inte möjlighet att anlita någon att utveckla en ny hemsida. Antalet toalettpratare har utökat då gjort en inventering av det befintliga beståndet och bytt ut trasiga men även satt upp flera. Informationen i toalettprataren har bytts var fjortonde dag och det har tydligt visats att är avsändaren. Genomgående har studentkårens logotyp och slogan Kårmedlemmar har ett roligare studentliv kommunicerats. Delar av logotypen har använts som grafiskt element i bilder och logotypen i sin helhet används som tydlig avsändare på trycksaker och andra publikationer. Logotypen har under verksamhetsåret 13/14 fått en stående variant för att underlätta designarbetet. s grafiska profil har exponeras i en högre grad mot allmänheten. Biblioteksgränd Umeå Sidan 32 av 59

57 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ har funnits ute och besökt nästintill alla programstarter per termin inom kårens verksamhetsområde. Under dessa besök har vi informerat om och vad ett medlemskap innebär. Affischer som marknadsför kårens främsta erbjudanden har tagits fram och på många toalettpapper har det funnits erbjudanden som riktar sig exklusivt till kårmedlemmar. Att försöka visa på fördelarna med ett medlemskap är något som har genomsyrat all verksamhet. I slutet av vårterminen undersöktes möjligheten att betala kåravgiften via autogiro. representerades i samband med välkomstmässan i september, under denna mässa delade vi monter med våra samarbetspartners. I januari arrangerade vårens välkomstmässa med framgång. Ca. 60 föreningar och företag ställde upp för en förväntansfull skara studenter. Kultur på campus och Norrlandsoperan arrangerade framträdanden. Vid denna mässa fanns även möjlighet för kårens samarbetspartners att ställa ut. har arrangerat två partnerdagar per termin där våra samarbetspartners har haft möjlighet att stå i Lindellhallen under s flagg. Samarbetspartner framgår även via kårens hemsida. Under året har startat upp digitala anslagstavlor vid kårexpeditionen och i Kårhuset, dessa finns tillgängliga för kårens sektioner och föreningar men även externa aktörer. Välkomstmässa: deltog tillsammans med våra samarbetspartners på den välkomstmässa som Umeå universitet arrangerar. Konstrundvandring på Campus: Tillsammans med Ann-Chatrine från Konstvetenskap. Väldigt intressant. Väldigt dålig uppslutning. Go-karttävling: Ett 50-tal studenter tävlade i början av oktober. Venture Cup: Föreläsning med fokus på entreprenörskap, fick lov att ställas in pga. för få anmälda skulle ske i kårhuset. Umeåhjälmen: Ett projekt där verkade för att man ska använda cykelhjälm, detta skedde tillsammans med Kenneth Gruffman. Profilprodukter: gjorde en beställning av profilprodukter som finns till försäljning i expeditionen. Det handlar om en svart munktröja och en vattenflaska med Umeå studentkårs logotyp. Konstrundvandring Bildmuseet: Kårmedlemmar fick en guidad visning av aktuella utställning på Bildmuseet. Loppis: har genomfört 3 st. loppisar under verksamhetsåret. Informationsdag för gymnasiestudenter: Kåren deltog under dagen med informationsbord i Lindell. Biblioteksgränd Umeå Sidan 33 av 59

58 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Designtävling: I ett steg att marknadsföra Kårhuset startade en tävling där deltagare skulle ta fram en bild till ett kondompaket. Nyhetsbrev: E-kårren har bytt namn till På tapeten och skickas ut en gång i månaden via mejl till alla medlemmar. En central del av s verksamhet sedan kårobligatoriets avskaffande är att bedriva aktiv medlemsrekrytering och att bygga starka medlemsvärden i organisationen. Även om delar av detta arbete även pågick under kårobligatoriets tid, har det intensifierats sedan 1 juli s verksamhetsområde omfattar studerande vid humanistiska fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lärarhögskolan. Totalt omfattar detta ca: studenter. Av dessa studenter finns ca: 40% på distans, dvs. på annan ort än Umeå. För att få ett gott underlag för vårt arbete både nu och i framtiden, väljer vi att varje år föra dagsstatistik under de 10 första veckorna av terminen för att se medlemsutvecklingen. Nedan ses medlemsutvecklingen för de första 10 veckorna för höstterminen respektive vårterminen. Biblioteksgränd Umeå Sidan 34 av 59

59 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Det stora medlemstappet under höstterminen 2013 kan till stor del förklaras med ett minskat studentantal samt ett stort tapp på vårterminen 2013 jämfört med tidigare vårterminer. Anslutningsgraden har sedan obligatoriets avskaffande utvecklats på följande vis: har sedan VT12:s topp haft en stadig nedgång men kunde under VT14 se en återgång till en högre anslutningsgrad än föregående verksamhetsår. Biblioteksgränd Umeå Sidan 35 av 59

60 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Under året har vi genomfört en mängd olika samarbeten med olika föreningar och företag där fokus har varit att öka studentnyttan och stärka medlemskapet i. Det är som oftast kåren som har blivit kontaktade av olika aktörer vilket känns bra, det visar på att Umeå studentkår är ett starkt varumärke. Vid alla dessa möten och presentationer har vi alltid letat efter studentnyttan och valt att samarbeta utefter det. Under året har vi genomfört en mängd olika samarbeten med olika föreningar och företag, där alla samarbeten har strävat mot att öka studentnyttan och stärka medlemskapet i kåren. Exempel på externa parter som har kopplat erbjudanden till campuskortet är Umespexarna, Toughest, Umeå Open och Nordic Light Agency. Att verka för en rabatt på resor inom lokaltrafiken för kårmedlemmar har varit ett återkommande projekt i, vi har dock aldrig lyckats nå våra mål. Under verksamhetsåret togs arbetet upp och ny kontakt knöts med Ultra i Umeå. I dagsläget finns det ett rabatterat månadskort för studenter där de åker på ungdomstaxa. Ett problem är dock att dessa kort är väldigt otillgängliga, de säljs endast på Ultras reseinfo i Umeå och det krävs att studenten ska visa att de är folkbokförda i Umeå genom folkbokföringsbevis från skatteverket samt studerar vid Umeå universitet genom att visa antagningsbevis. Det eftersträvar är att det ska bli enklare för studenter att få tillgång till rabatten genom att öka platser där försäljning sker och genom att ta bort kravet på att man ska behöva uppvisa folkbokföringsbevis. Ett förslag på lösning från kårens sida har varit att låta försäljning ske i expeditionen där vi har möjlighet att kontrollera detta via Ladok. Ultra har dock ställt sig kritiska till detta förslag. Vårt arbete slutade i ett brev med synpunkter som vi skickade till politiker i Umeå, vi yrkade dock inte att någon generell rabatt skulle gälla för kårmedlemmar, utan detta ska tillfalla alla studenter vid Umeå universitet. Under året kopplades olika rabatter och erbjudanden till medlemskapet i, främst via olika föreningar som är verksamma i Umeå. Exempel på aktörer är Wasaline, IBK Dalen, IFK Umeå, Restaurangchansen och Profilteatern. Den här frågan fick vi inget utrymme att arbeta med. Biblioteksgränd Umeå Sidan 36 av 59

61 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Att arbeta för att av våra medlemmar får inblick i verksamheten hos olika arbetsgivare är en viktig uppgift för kåren och det är något som är högt prioriterat bland våra medlemmar. Under året fokuserade vi på att göra en översyn av de arbetsmarknadsprojekt som genomfört tidigare år samt fortsätta arbetet tillsammans med Umeå kommun och genomföra Räkmacka. Efter verksamhetsåret konstaterar vi att det går att göra mycket inom ramen för arbetsmarknadsfrågor och det finns bra grunder för utveckling, men som mycket annat i vår verksamhet gäller det att hitta drivna och engagerade studenter. Under verksamhetsåret har denna fråga inte varit prioriterad. En översyn av Headhunt och Headhunt 2.0 gjordes under verksamhetsåret och slutsatsen drogs att Headhunt 2.0 är ett bra verktyg för att hjälpa kårföreningar att anordna arbetsmarknadsdagar. Konceptet Headhunt 2.0 är något vi ska erbjuda våra sektioner/föreningar. Till skillnad från Headhunt riktar Headhunt 2.0 sig mot att skapa mindre arrangemang för en kårsektion/kårförening. Tyvärr fanns det inte tid att testa Headhunt 2.0 under året men genom att marknadsföra att möjligheten finns tidigare under året tror vi att detta skulle vara intressant för många föreningar. Under året har vi deltagit i samtliga Räkmacka som arrangeras av Umeå kommun tillsammans med ENS,, NTK och UMS. Räkmacka sker 3 gånger per termin, där specifika studentgrupper bjuds in till en förmiddag för att lyssna till föreläsare som arbetar med det studenterna utbildar sig till. Tanken med arrangemanget är delvis att studenter ska få lyssna till intressanta föreläsare men även att marknadsföra aktörer inom offentlig och privat sektor i Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun. Arrangemanget är väldigt uppskattat bland de studenter som besöker. En stor del av en studentkårs uppdrag är att få ut de åsikter man vill föra fram på olika sätt. Varje år lägger mycket arbete på att synas i media men också att svara på remisser samt formulera skrivelser som är en central del av studentinflytandet. Det är genom remisser och skrivelser vi på ett effektivt sätt kan ge vår syn på den utbildningspolitik som förs, såväl lokalt som nationellt. Biblioteksgränd Umeå Sidan 37 av 59

62 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Förutom att har åstadkommit medial synlighet har kåren även behandlat totalt 7 remisser samt författat 1 skrivelse. Remissvar: Regler och handläggningsordning för salstentamen Betyg och examination Plan för Lika villkor Regler för praktik och studieresor Internationaliseringsstrategi Vissa frågor om Högskoleprovet Så arbetar US med kvalitet i utbildningen Skrivelse: Ifrågasättande av rättssäkerheten vid examination genom Cambro (Cambro är trasigt) Ett framgångsrikt påverkansarbete måste bedrivas på många fronter samtidigt. Umeå är en studentstad och frågor som rör studenter och utbildningsfrågor har ett stort allmänintresse. Kårstyrelsen har under verksamhetsåret förekommit i media vid ett antal tillfällen. 2013/2014 förekom bland annat i följande medier: 14 artiklar i VK 10 artiklar i Folkbladet 1 artikel i Norran 5 artiklar på vertex.nu 5 inslag på svt.se 3 inslag på sverigesradio.se Fokus var under detta år bland annat bostadssituationen för studenterna, DJ-utbildning för kvinnliga studenter, alkoholfria alternativ på campus och Scharinska villans framtid. Biblioteksgränd Umeå Sidan 38 av 59

63 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ (Se även Bilaga 2: US struktur och påverkansvägar samt Bilaga 8: Bokslutsöversikt) Kårsektionerna utgör ryggraden i s struktur. Inom kårsektionerna samordnas studenter inom de flesta program samt fristående kurser som omfattas av s verksamhet. Då kårsektionerna även består av kårföreningar är det också i detta organisationsled som huvuddelen, ca: 90%, av alla aktiva återfinns. Kårens sektioner och föreningar har som huvudsaklig uppgift att bevaka utbildningarna inom sina respektive områden, genomföra mottagning av nya studenter samt arrangera studiesociala aktiviteter. Under verksamhetsåret har uppmuntrat kårsektionerna (och även kårföreningarna) till att inrätta så kallade Kvalitetsutskott somliga kårsektioner har det redan och någon kårförening har skapat ett sådant under detta år. har informerat om vilka behov ett sådant utskott kan uppfylla och föreslagit hur ett sådant utskott kan samarbeta med berört Studentombud. Problematisering har även förts om hur vi kan baka samman utbildningsfrågor med studerandearbetsmiljö-frågor för att undvika dubbelarbete, säkerställa att samtliga berörda får tillgång till relevant information samt minska arbetsbelastningen på den enskilda individen. Arbetet fortskrider. En föreläsning om studenters rättigheter har, baserat på efterfrågan, getts till studenter inom sektionerna vid Samfak i samarbete med dessa sektioner. Biblioteksgränd Umeå Sidan 39 av 59

64 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid Lärarhögskolan. Fortlöpande utbildningsbevakning UmPes styrelse med utbildningsbevakarna har bedrivit fortlöpande utbildningsbevakning och har arbetat aktivt för att få studenter inom Lärarhögskolan att förstå att utbildningsbevakarna finns till för dem och hur de kommer i kontakt med oss. I regelbundna möten med övriga utbildningsbevakare vid, NTK och UMS har UmPes dito samarbetat om gemensamma frågor. Lärarhögskolan I de olika råd som finns inom Lärarhögskolan har UmPe arbetat aktivt för att tillsätta studentrepresentanter på de platser UmPe förfogar över. Studententrepresentanterna har varit engagerade och råden har uttryckt att studenterna är en viktig del för hur råden ska gå framåt, då det skapar en bra samverkan mellan Lärarhögskolan och dess studenter. UmPe har under verksamhetsåret samarbetat med Lärarhögskolan vid olika event, såsom upptakten för de nya studenterna, examensceremonin för de studenter som tar examen, sommarringning till nya studenter och student för en dag etc. Mottagandet av nya studenter Under HT 13 var det tre olika mottagningar för de nya studenterna. TUFF, Hectos och Smisk har alla haft var sin för de studenter som faller inom föreningen. UmPe har innan detta inte haft någon egen mottagningsutbildning för generaler och faddrar, utan uppmanade alla inblandade att anmäla sig till s utbildning. Denna mottagningsutbildning innehåller allt som är viktigt att veta när man är delaktig i en mottagning och UmPe kände att det var nödvändning att anordna en egen när US besitter på mycket kompetens kring detta. Kommunikationsarbete Under verksamhetsåret har våra utbildningsbevakare arbetat väldigt aktivt med att nå ut till våra studenter. Den största kommunikationskällan har varit Facebook. Via Facebook skriver presidiet ut viktig information till studenterna om exempelvis rättigheter, skyldigheter, vart man kan vända sig vid behov av skrivhjälp etc. De har också lagt ut information om kommande event, både inom UmPes ramar men även annat, som exempelvis US eller andra organisationer anordnar. UmPe anordnade under vårterminen ett arbetsmarknadsevent med föreläsningar riktade till studenter i slutet av sin utbildning. UmPe bjöd Lärarhögskolans studenter på smörgåsar. Eventet var, trots lågt studentdeltagande, lyckat. Till nästa arbetsmarknadsevent kan man dock tänka på att börja planera ännu tidigare. Aktiviteter Styrelsen har under verksamhetsåret anordnat eller deltagit i en rad olika aktiviteter. Bland dessa kan nämnas; fem rektorsträffar, kick-off för UmPes styrelse, arrangerat ett arbetsmarknadsevent, arrangerat en UmPe-kväll i Naturvetarhuset, styrelsesamkväm, där alla kårföreningarna samlades och lärde känna varandra samt examensceremonier. Biblioteksgränd Umeå Sidan 40 av 59

65 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande inom beteendevetenskap, psykologi och pedagogik. Möten: Vi har deltagit i möten gällande: - Sektionsrådet - Utbildningsrådet - Kårstyrelsen - Kårfullmäktige - Husrådet - Pedagogiska institutionens utbildningsutskott - Studentrådet Arrangemang: - Vi har anordnat en styrelsekickoff. - Vi har fortsatt driva Betseks barlag med en kvällschef på Epuben. - Vi har genomfört en gemensam sittning för alla Betseks studenter. - Vi har hållit en gemensam examensceremoni med bankett för alla BetSek studenter med undantag för psykologstudenterna då de anordnar en egen examensceremoni för avgående studenter. Samarbete/sammanhållning: - Utbildningsbevakaren har aktivt deltagit i alla möten och har varit en bra länk mellan sektionen och kåren. Utbildningsbevakaren har alltid varit inbjuden till Betseks samkväm. - Vi har hållit kårföreningarna uppdaterade vad som hänt i sektionen genom kontakt med kårföreningarna. Utskotten: - Vi har drivit arrangemangsutskottet - Vi har drivit pubutskottet Övriga uppdrag: - Vi deltog i rekryteringsarbetet när BetSek och HHUS söker en ny utbildningsbevakare. - Vi marknadsförde Betsek genom Betsek sittningen och utdelning av profilkondomer i samband med sittningen. - Vi har uppdaterat och lagt ut information angående Betsek via sociala medier. Biblioteksgränd Umeå Sidan 41 av 59

66 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid Handelshögskolan. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning är en av de tre kärnverksamheterna inom HHUS Detta är ett fortlöpande arbete där Utbildningsutskottet bedriver det aktiva arbetet från sektionens sida tillsammans med den arvoderade utbildningsbevakaren som under året har varit Maria Kapell. Fokus ligger som alltid på att kunna kvalitetssäkra våra medlemmars utbildning vid Handelshögskolan i Umeå. Då Handelshögskolan har genomgått en stor förändring där även statistik och nationalekonomi har implementerats i verksamheten så ligger det nu i vårt intresse att fortsätta övervaka denna förändring. Maria Kapell som är sektionens arvoderade utbildningsbevakare är den person som våra medlemmar och studenter kan vända sig till då problem gällande utbildningen har dykt upp. HHUS har under året deltagit i arbetet med U9 som är ett samarbete mellan de nio största ekonomiutbildningarna i Sverige, bestående av Handelshögskolorna i Stockholm, Lund, Uppsala, Göteborg, Växjö, Lindköping, Jönköping och Umeå. Syftet med U9 är att utbyta erfarenheter bland annat när det kommer till utbildningsbevakning. Föreningens verksamhet Sociala utskottet har under året arrangerat sittningar, event, sportevenemang och resor. Finsittningen under hösten var väldigt lyckad. E-puben hade ett bra verksamhetsår där intresset för pubens verksamhet ökade och det tidigare försäljningsrekordet under en höst slogs. Puben har även bedrivit samarbete med Betsek och JF som båda har egna barlag på puben. Ekonomiutskottet har under året arbetat med föreningens interna kontroll och förbättringar av rutinerna. Detta för att säkerställa att HHUS ekonomiska ställning även i fortsättningen ska vara god. Biblioteksgränd Umeå Sidan 42 av 59

67 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid institutionen för Kostvetenskap, Statsvetenskap, Geografi och ekonomisk historia, Socialt arbete, Restauranghögskolan samt studenter vid Umeå centrum för genusstudier. Dessutom studerande vid institutionen för Informatik som ej läser BIT-programmet och studerande vid Handelshögskolans enheter för statistik och nationalekonomi och som ej läser inom Civilekonomprogrammen. I Samseks interna arbete har presidiet traditionellt haft ett stort ansvar. Det har därför varit tidigare styrelsers vilja att utveckla överlämningsarbetet, för att underlätta transitionsperioderna. Arbetet med detta fortsatte in i detta verksamhetsår, där ordentliga arbetsbeskrivningar upprättades för ordföranden, vice ordföranden och utbildningsbevakaren. För att förmedla arbetsbeskrivningarna och övriga erfarenheter anordnade det avgående presidiet en gemensam överlämning tillsammans med tillträdande ordförande samt tillträdande vice ordförande. Avsikten var att även tillträdande utbildningsbevakare skulle delta, men denne var vid denna tidpunkt ännu inte utsedd. Samarbetet med Juridiska föreningen (JF) har under året skett främst genom den gemensamma utbildningsbevakaren. För att säkerställa att JF fortsättningsvis, även nu efter sitt utträde ur Samsek, har inflytande vid tillsättningen av utbildningsbevakare arbetades ett samarbetsavtal gällande detta fram. Arbetet med detta tog tyvärr längre tid än önskat, vilket ledde till att tillsättningsprocessen för det nämnda uppdraget skedde väl sent. Den avgående styrelsen beklagar detta, och hoppas att samarbetsavtalets utformning ska göra att tillsättningsprocessen inleds i ett tidigare skede under det kommande verksamhetsåret. En ytterligare förhoppning hos den avgående styrelsen var att lyfta fram det internfeministiska arbetet inom sektionen. fastställde under året en jämställdhetspolicy, där sektionerna och föreningarna uppdrogs att göra 1) en översyn av könsfördelningen inom olika styrelser och utskott samt; 2) en översyn av aktiviteterna under mottagningsverksamheten. Detta implementerades i Samseks arbete genom att kårföreningarna förväntas redogöra för dessa i sin återrapportering. Förhoppningen är att kommande styrelse ska kunna använda dessa för att utveckla arbetet vidare. Under året har Samsek också arbetat med att försöka synas mer, med målet att öka kåranslutningsgraden. Vid terminsstarterna har sektionspresidiet genomfört klassrumsbesök hos de nya studenterna inom verksamhetsområdet där man har informerat om Samseks verksamhet samt vikten av studentfackligt arbete. Samsek har försökt vara aktiva på Facebook, tillse att hemsidan hålls uppdaterad med relevant information samt utveckla egna aktiviteter. Genom att skriva samarbetsavtal med Fackförbundet ST och Akademikerförbundet SSR har sektionen lyckats genomföra fem stycken gästföreläsningar för sina medlemmar. Vidare har sektionen också arbetat för att stötta utvecklingen av Kårhuset genom ett aktivt deltagande i möten med Kårhuset samt genom att försöka rikta fler föreningsaktiviteter dit. Sektionen har haft en regelbunden och välfungerande kontakt med kårstyrelsen och kårpresidiet under årets gång, vilket kommit verksamheten till gagn. En annan, ny aktivitet, för året var genomförandet av den första gemensamma examensceremonin för studenter inom Samseks verksamhetsområde. Ungefär 120 studenter deltog, med mer än totalt 500 antalet besökare. Ceremonin var uppskattad från såväl studenter och besökare som institutioner. Uppsatsstipendium utlystes för både höst- som vårtermin, men då inga medlemmar ansökte om stipendiet för hösten delades inget sådant ut. Till vårens stipendium inkom fem uppsatser, varav två tilldelades stipendium om totalt kr. Vårens stipendium utlystes, till skillnad från tidigare, på första halvan av terminen, för att studenter som annars inte har möjlighet att genomföra kostnadskrävande uppsatser fick tillfälle att göra så. Biblioteksgränd Umeå Sidan 43 av 59

68 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Vidare antogs också nya principer för fördelning av verksamhetsmedel till föreningarna för att uppmuntra kårföreningarna att själva bedriva mer medlemsinriktade aktiviteter. Under året har anslutningsgraden förändrats från 43 % våren 2013 till 45 % våren 2014, föreningarnas egna anslutningsgrader presenteras i bilaga 2. Arbetet med detta under året har kännetecknats av gott samarbete med övriga utbildningsbevakare vid s sektioner, samt ansvariga inom kårstyrelsen. Utöver att hjälpa, samt ge råd och stöd till studenter som upplever problem under sin utbildning och vill rikta klagomål mot universitet, har fokus under året lagts på: - Genomföra en studenträttslig lunchföreläsning - Medverka vid planering och genomförande av s studentfackliga utbildningsdag - Genomföra en granskning av fakultetens samtliga kursplaner, med fokus på formuleringarna för examinationsformerna - Verka för ökad rättssäkerhet för examination genom Cambro - Verka för införandet av anonyma hemtentamina. - Verka för bättre rutiner och arbetsmiljö i samband med salstentamina. Biblioteksgränd Umeå Sidan 44 av 59

69 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid Juridiska institutionen samt Juridiskt forum vid Umeå universitet. Sektionen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och har en enda underliggande studentförening, Juridiska föreningen (JF). Sektionens löpande arbete sköts, förutom av utbildningsbevakaren, av studentföreningens styrelse. Sektionens styrelse utgörs av sittande styrelse för studentföreningen JF och tillsätts enligt studentföreningens stadgar. Då Juridiska föreningen (Sektionen) formellt sätt blev en sektion den 1 juli 2014 har arbetet under perioden 2013/2014 varit fokuserat på förberedelser och uppstartsåtgärder. En hel del tid har nedlagts på att skriva sektionsstadgar. Stadgarna skulle uppfylla Umeå studentkårs krav, samt vara förenlig med föreningens stadgar. Resultatet får sägas vara tillfredställande. Som sektion ansvarar vi tillsammans med för utbildningsbevakning. Tillsammans med SamSek har vi utsett en ny arvoderad utbildningsbevakare, Pontus Neander, för perioden 2014/2015. Som sektion ansvarar man för mottagning av nya studenter. Eftersom tidigare mottagningar har varit helt frånskilt från föreningen har stora förändringar skett och Sektionen ansvarar nu helt och hållet för insparken. Allt detta har lagts över på föreningen, men det som kan rapporteras är att föreningen rekryterat ett nytt utskott som består av sex stycken generaler. Biblioteksgränd Umeå Sidan 45 av 59

70 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid Humanistisk fakultet. Organisation Under detta verksamhetsår genomgick Humanistiska sektionen en generationsväxling vilket gjort att sektionens styrelse inte fungerat optimalt vad gällande styrelsemöten. glädjande nog har våra kårföreningar fungerat bättre. detta i kombination med konsekvenserna av ombyggnationen av Humanisthuset har gjort att vi inte synts lika mycket från sektionen bland studenterna. PR och information Sociala Medier Även detta år fanns en ambition att öka vår närvaro på sociala medier, och kanske då primärt på facebook. Vi har en, för oss, stark kanal via vår "gilla"-sida och den används för att dela relevant information till våra medlemmar. Hemsida Vår hemsida har börjat omarbetas men är mycket tunn. ambitionen är nu att färdigställa denna under nästkommande verksamhetsår med hjälp av våra kårföreningar. Mottagningsveckor Även detta år har våra kårföreningar skött mottagningen av våra nya studenter till primärt de olika programmen som finns under HumFak. vi ser även en ökad försäljning av kårmedlemskap av kårföreningarna själva vilket resulterar i en starkare ekonomi för varje kårförening. Ekonomi Vi har fortsatt en god kontakt med HHUS konsultgrupp och vår ambition är att fortsatt ha en sådan. Umeå Studentkår har flaggat för en förändring i ekonomiska medlen vi får och framtiden får nu utvisa vilka eventuella förändringar vi som sektionen måste genomföra för att anpassa oss. Utbildningsfrågor När det gäller utbildningsfrågor har Humsek arbetat med utbildningsbevakning, utredning av studentfall och studentrepresentation i kommitteer och råd. Det har under verksamhetsåret suttitmed studentrepresentanter i några av institutionens GA-råd medanutbildningsbevakaren suttit med vid andra. Utbildningsbevakaren och ordföranden har deltagiti fakultetsnämnden och övriga möten Under året har även studentrepresentationen vid institutionernas GA-råd ökat och vår ambition inför framtiden är att varje GA-råd har en representant från program/kurs framöver. Kårföreningar. Under verksamhetsåret har Språkföreningen kommit igång igen vilket vi tycker är väldigt roligt. vidare har vår kårförening Medium visat framfötterna och placerat sig som en av de starkast växande kårföreningarna på campus i form av medlemsantal och studie-sociala aktiviteter. HumSek har beslut från tidigare verksamhetsår att varje kårförening skall närvara vid 3 styrelsemöten med en representant för att få sitt terminsbidrag. under nuvarande verksamhetsår har vi varit tvungna att lätta på dessa regler tillfälligt då antalet möten som hållits varit få till antalet. Humseks nuvarande föreningar är som följer : Musum, Arkeologiföreningen, KEFF, Medium, HumSamPro, FOSA, Ordern samt WHB. Biblioteksgränd Umeå Sidan 46 av 59

71 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Studiesocialt och övriga aktiviteter Då HumSek genomgått en generationsväxling och humanisthuset byggs om har vår närvaro inte varit lika tydligt hos studenterna under det senaste verksamhetsåret. Under hösten genomfördes dock ett arrangemang på Kårhuset, en Halloween-fest som togs väl emot. vidare har våra kårföreningar varit flitiga på att nyttja det nya kårhuset och nyttjat lokalen ofta. Vad gäller Sektionen har vi deltagit på välkomstmässan som universitetet anordnar, både under Hösten som Våren. Biblioteksgränd Umeå Sidan 47 av 59

72 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för doktorander vid. Doksek har legat på is på så vis att det är svårt att få doktorander att känna de har tid och engagemang att delta vid möten. Dock har lyckade dialoger kunnat föras med representanter från samtliga kårföreningar som ligger under Doksek för att lägga en grund till fortsatt samarbete via Doksek under nästa verksamhetsår. har problematiserat om hur sektionens framtid ter sig (se rubriken kårgemensam doktorandsektion), vilka forskarutbildningsfrågor som är mest aktuella detta verksamhetsår samt hur sektionen bör vara strukturerad. Året började med att sektionen i stort sett inte existerade medan vi hade tre relativt fungerande kårföreningar för doktorander. Uppgiften blev därför att ta kontakt med representanter från kårföreningarna och diskutera intresset för sektionen. I slutet av året kom vi fram till att intresset från kårföreningarna finns i allra högsta grad och under nästa verksamhetsår ska nästa steg tas för att sammanföra dessa kårföreningar under sektionen. Diskussion och undersökning har även förts kring hur sektionen kan samarbeta med doktorandkoordinatorn Lena Holm och vice rektor med ansvar för forskning Marianne Somarine. Dialogträffar med doktorander förs i dagsläget likt det samarbete vi efterfrågar, vi visste bara inte om det. Under mötet med doktorandkoordinatorn Lena Holm och doktorandrepresentanter och utbildningsbevakare samtalade vi kring möjligheter till samarbete och kom fram till att det koordinatorn i stor mån redan gör är det vi önskar ett doktornadombud inom vår organisation skulle ha som arbetsuppgifter. Dock kan vi inte bortse från att doktorandkoordinatorn vid UmU är anställd av UmU och för universitetets talan något som kan bli problematiskt i de fall en doktorand finner sig i konflikt med universitetet. Under denna diskussion sa vi att US ska verka som spindeln i nätet och samordna doktorander med sektionen och berörd kårförening med doktorandkoordinatorn, vice rektor med ansvar för forskning eller annan berörd part. Frågan med brist på reglering av forskarutbildningskursers kursplaner har lyfts vid Samfak och med Lena Holm samt hos doktorandrepresentanter. Skriften Doktorandrätt har reviderats den är nu uppdaterad och lite mer omfattande. En engelsk version blir nästa steg, förhoppningsvis kommer det ske under nästa verksamhetsår. Biblioteksgränd Umeå Sidan 48 av 59

73 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studerande vid Campus Örnsköldsvik. 2013/2014 bedrev vi i stort sätt samma verksamhet som vi kommer att bedriva 2014/2015. Stung organiserade olika fester och finsittningar samt skidresan till Hemmavan. Biblioteksgränd Umeå Sidan 49 av 59

74 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studenter vid Campus Skellefteå. Verksamhetsplanerna för året har följts bra och alla undersektioner har hållit igång som planerat och ekonomin har sköts galant utöver hela SFCS. Styrelsen för SFCS har haft sina kontinuerliga möten under verksamhetsårets gång och det har fungerat bra. Vi har bjudit in berörda kårer där de fått informera styrelsen samt övriga som deltagit på årsstämmorna(höst samt vårstämman) om eventuella händelser. Kommunrepresentanter har deltagit på två möten vi haft där samarbetet mellan kommun och Campus har tagits upp och där studenter får föreslå förändringar som sedan kommunen får ta ställning till. På vårstämman som hölls 2014/03/10 röstades den nya styrelsen fram och där då den gamla styrelsen steg av. Övergången har sköts smidigt och den nya styrelsen fått tagit lärdomar från tidigare styrelsen. Planen var att nya styrelsen skulle även söka styrelseutbildning hos ABF men vi har inte fått svar från dom än. Vi har haft två olika lokalbyten under sommaren, där vår expeditionen har flyttat från E-huset till STOCK. Samt att vårt gym har bytt lokal från undervåningen i Campushallen till övervåningen. Nolleperioden har gått väl och de nya ettorna har introducerats in till studentlivet. Medlemskap till kårerna säljs på våran expedition men vi rekommenderar att de gör ansökan till medlemskapet på kårernas hemsida då det är smidigare. Replokalens medlemmar har sjunkit från ca. 15 till 9 personer sedan i höstas, men lokalen har använts flitigt av de kvarvarande medlemmarna. Saker har flutit på och vi är nöjda med den nya lokalen. Inga särskilda evenemang har ägt rum utöver de regelbundna repetitionerna. Biblioteksgränd Umeå Sidan 50 av 59

75 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Kårsektionen för studenter vid Sollefteå lärcenter. Utförda aktiviteter Under höstterminen 2013 utfördes och av kåren anordnades aktiviteter såsom; mottagning av nya studenter under tre veckor, sittningar, sportarrangemang och grillkvällar. Under vårterminen 2014, fram till årsmötet för kårsektionen anordnades diverse fester i kårlokalen. Studentmottagning Under tre intensiva veckor, hösten 2013, mottogs och välkomnades blivande studenter till Programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering i Sollefteå med varierande aktiviteter såsom; burträskbingo, temafester, sportaktiviteter, grillkvällar och fadderaktiviteter. Sittningar Under hösten 2013 anordnades en sittning, där kåren bjöd sina medlemmar på mat och erbjöd dryck till självkostnadspris under trivsamma former. Sportarrangemang Den legendariska fotbollsmatchen mellan de båda IKK-klasserna samordnas av kåren och avgörs årligen under hösten och likaså Hyra av gymnastikhall för veckovisa sportaktiviteter. Grillkvällar I anslutning till kårlokalen anordnades ett antal grillkvällar där kåren bjöd på kol och tändvätska utöver tillgång till grillar. Biblioteksgränd Umeå Sidan 51 av 59

76 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ är ensam stiftare av Kårhusstiftelsen vars främsta uppgift är att förhyra lokaler i s tidigare kårhus i Universum. Styrelsen består av ledamöter och ersättare från kårfullmäktiges samtliga partier samt kanslichefen som är adjungerad sekreterare. Kårhusstiftelsen har också som uppgift att stödja studentnyttan på de olika Campusområdena. Under året har dock Kårhusstiftelsens arbete handlat uteslutande om Kårhuset. då dess uppstart har krävt en hel del uppmärksamhet på olika plan. (Se även bilaga 5: Statistisk sammanställning för Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond) En annan viktig uppgift som har är att förvalta SJCKMS, den så kallade Kempefonden. Under perioden fick två donationer från familjen Kempe som placerades i en stiftelse för stöd till forskning. Under åren har fonden växt till den största i Sverige som förvaltas av en studentkår. I stiftelsens styrelse sitter erfarna forskare från Umeå universitet, ledamöter ifrån kårstyrelsen samt två adjungerade tjänstemän. Stiftelsens uppdrag är att efter inkomna ansökningar granska och bevilja medel till forskarstudenters olika projekt. I vissa fall beviljas också studenter på magisternivå och studenter med ekonomiska problem resurser ifrån fonden, detta har dock blivit allt mer ovanligt med åren. Under verksamhetsåret beviljades 101 ansökningar, med ett totalt belopp motsvarande ca: 1,4 miljoner kronor. Den ekonomiska förvaltningen av fondens medel sköts utav Swedbank Robur. Under verksamhetsåret har portföljen fortsatt haft en positiv utveckling jämfört med verksamhetsåret 12/13. I universitetshallen handlar arbetet allt som oftast, även under detta verksamhetsår, om förflyttning av resurser och pengar till olika verksamheter, stiftelsen har bl.a. varit tvungen att skaffa ett internationellt organisationsnummer på grund av nya regler från EU när det gäller derivathandel. Det har även tagits fram en egenkontrollplan när det gäller hälso- och miljövårdsarbete och förbättrat möjligheterna för IKSUs besökare att sköta sin egen hygien efter inspektion från kommunens Hälso- och miljövård. är tillsammans med Umeå universitet stiftare till Folkuniversitetet Norr. Huvudverksamheten består av kurser inom olika ämnen, uppdragsutbildningar samt gymnasieskoleverksamhet. Under året upprättades ett samarbete mellan Folkuniversitetet och som innebar tillskott av en arvoderad från och med början av verksamhetsåret 14/15. Arvoderingen kommer fokusera på medlemsservice, arbete inom Folkuniversitetet och kontakt med kårens sektioner och föreningar. Biblioteksgränd Umeå Sidan 52 av 59

77 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Stiftelsen studenthälsan i Umeå stiftades 1994 av den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå som dessförinnan bedrivit studenthälsovården i Umeå. Stiftelsen bildades som en följd av att huvudmannaskapet för studenthälsovården flyttades från studentkårerna, och universitet och högskolor fick ett större ansvar att tillgodose behovet av hälsovård för sina studenter. Den 1 april 2004 övertog Umeå universitet studenthälsovårdsverksamheten från stiftelsen. Stiftelsen övergick nu från att vara en verksamhetsstiftelse till att bli en avkastningsstiftelse. Syfte med stiftelsen är att främja sjuk- och hälsovård bland Umeås studenter genom kontanta bidrag till olika hälsofrämjande projekt. Under våren utlystes stipendier ur stiftelsen för första gången sedan Två ansökningar inkom varav en beviljades med ett belopp om 6000:-. Kårmedia i Umeå AB är s och NTK:s gemensamma aktiebolag som löpande ger ut studenttidningen Vertex och driver vertex.nu. Kårmedia är i allt annat och redaktionellt fristående från kårerna. Kårmedia AB drogs under verksamhetsåret med problematisk ekonomi. Vi förhandlade med universitetet om att öka anslagen mot att vi ägare ( och NTK) går in med mindre summor årligen i bolaget och fick igenom det avtalet. En av de stora sakerna som hände verksamhetsåret 2013/2014 var att starta verksamheten i Kårhuset Pålebacken AB. Det visade sig vara ett stort och tidsödande projekt. Långdragen process för att få alkoholtillstånd, tillfällig ledning och ett överväldigande åtagande bidrog till att Kårhuset hade en del riktigt bra kvällar under året, men att det egentligen är först hösten 2014 som Kårhuset startar på riktigt. Biblioteksgränd Umeå Sidan 53 av 59

78 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Biblioteksgränd Umeå Sidan 54 av 59

79 Verksamhetsberättelse Kårstyrelsen 13/ Struktur står på tre ben. Det ena är den partipolitiska delen som tillsätts via kårval. Det andra benet är kårens sektioner och föreningar vars styrelser tillsätts via årsmöten/årsstämmor. Till kårsektionerna finns dessutom ett 30-tal kårföreningar som är kårens koppling ut till program och fristående kurser. Det tredje benet är de stiftelser och bolag som sitter i. Påverkansvägar jobbar i tre led. Mot Umeå universitets centrala delar arbetar kårstyrelsen med att påverka de universitetsövergripande frågorna. På fakultetsnivå jobbar främst kårsektionerna med de frågor som rör en fakultets område. På institutions- och programnivå jobbar våra kårföreningar. Biblioteksgränd Umeå Sidan 55 av 59

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Röstlängd Vänsterstudenterna (V), 12 mandat Studentpartiet Socialdemokraterna (S), 9 mandat Ordinarie ledamöter Ordinarie ledamöter X Thérèse Löfvenius Nilsson X Andreas Wilemoll X Wilmer Prentius Mattias

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.4 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-09

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2014-12-05 Att avstå från att lämna synpunkter gällande remiss: Havsmiljöinstitutets framtida uppgifter och

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION

ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION ARBETSBESKRIVNING FÖR ARBETSGRUPP KÅRENS FRAMTIDA ORGANISATION Representanter: HHUS: Jimmy Kindholm ordf@hhus.se Betsek: Kristoffer Månsson kriztoffer@hotmail.com Humsek: Sebastian Andersson ordfhumsek@umeastudentkar.se

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: F1 Mötets öppnande Linus Lundström Föredragningslista Kårfullmäktige nr.1 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-05-21 Tid: 16.15 Plats: Tryggheten Punkt

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Medlemsmöte - Humanitas

Medlemsmöte - Humanitas Medlemsmöte - Humanitas Datum/Tid: 2016-04-12 16.30 Plats: E604 Kallade: Humanitas medlemmar Inledning 1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 2. Val av mötespresidium Förslag till mötesordförande: Rickard

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti inom. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti inom En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte...3 Umeå studentkårs uppbyggnad...4

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Fullmäktigemöte nr.6 08/09 PROTOKOLL KÅRFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE Datum 2009-03-11 Bilagor: Röstlängd/röstprotokoll Tid: Plats: Noteringar:

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2015-01-20

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Medlemsmöte, Humanitas

Medlemsmöte, Humanitas Medlemsmöte, Humanitas Tid: 2015-04-16 16:30 Plats: E 604 Närvarande: Inledning 1. Mötets öppnande: 2. Sammanträdets behöriga utlysande: 3. Val av mötespresidie: Förslag: Fredrik Kåreholt som mötesordförande

Läs mer

Protokoll 2008-03-13. Närvarande:

Protokoll 2008-03-13. Närvarande: Doktorandnämnden Uppsala studentkår Protokoll 2008-03-13 Närvarande: Samuel Regandell TNDR, Marco Bianchi VDNO, Mattias Wiggberg, DNO Terese Johansson MDR, Marta Axner TDR, Jim Blevins SDR, Gustav Ahlin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen

Styrelsemötesprotokoll samhällsvetarsektionen Sida 1/8 Samhällsvetarsektionen styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2015-08-11 Tid: Kl. 15.10 18.02 Plats: Göta studentkårs samhällsvetarsektions kontor Kallade: Samhällsvetarsektionens styrelse

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10

Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Protokoll Styrelsemöte 2014/15:10 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter Johanna Börjesson, ordförande Alexandra Sahlström, vice ordförande

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:3 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Gula rummet, Villa Medici Närvarande ledamöter Samuel Nilsson, ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande med

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen

Kårföreningar och verksamhet som utförs på delegation av kårledningen Stadgar för Handelshögskolans i Göteborg studentkår Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer