ÅRSREDOVISNING Stadsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden

2 Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i mångt och mycket uppfyllts. Planerade investeringar har genomförts. Där dessa inte avslutats har det huvudsakligen berott på att tekniska förutsättningar ändrats eller att ytterligare utredningar behövt göras. Flera stora projekt har påbörjats. Första spadtaget för Haningeterrassen togs i september och stadsdelen Vegas första etapp är igång. Handens vattentorn har börjat kläs om för att bli ett vackert landmärke för kommunen. Omvandlingen av Årsta havsbad pågår för fullt. Brandbergsparken har börjat rustas upp och vägunderhållet har kunnat ökas, tack vare extra medel. Avdelningarna har arbetat med sin respektive organisation och har kunnat skapa strukturer med nya enheter och ansvarsområden som förtydligar ansvar och förstärker möjligheterna att fokusera på rätt saker. Samtidigt har arbete med verksamhetsprocesserna påbörjats, flera processer är klara och håller på att implementeras, några återstår att fullfölja under Avdelningen kart- och mät bytte under hösten namn till lantmäteri. Namnbytet utgår från att verksamheten planerat för och blivit godkända för att från den 1:a januari 2015 ta över ansvaret för fastighetsbildning från det statliga lantmäteriet och starta en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Avdelningen organiserar sig nu i tre grupper. En för KLM, en för GIS (geografiskt informationssystem) samt en för mät- och karttjänster. Park- och natur har under året rekryterat en ny arbetsledare för en av två arbetslag. Man har också kompletterat den centrala staben med en landskapsarkitekt. Plan- och bygglov har samlats till en avdelning under en ledning med fyra enheter, tre för planverksamhet samt en för bygglovsverksamhet. Nya enhetschefer har utsetts och rekryterats, en sista rekrytering pågick vid årets slut. Plan och mark- och exploatering har tillsammans med konsulter tagit fram en process som innebär en ökad samverkan, samsyn och strukturering av planuppdrag i olika skeden. Processen har sjösatts under senhösten och samordningsmöten har inletts och är nu inplanerade för hela Bygglovsavdelningen har också arbetat fram en strukturerad process som syftar till ökad kundnöjdhet, bättre bemötande och enhetlig ärendehantering. Teknikavdelningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla organisation och processer, men inte genomför några genomgripande förändringar. Trafikenheten har precis i årsskiftet rekryterat en ny enhetschef. VA-avdelningen har skapat en organisation med fyra enheter; kundservice, rörnät, VA-verk samt projekt och utredning. Organisationen tog i kraft under våren och har gett bra struktur för arbetet inom avdelningen.

3 Viktiga händelser Under festliga former togs i september det första spadtaget till Haningeterrassen och bygget av 450 bostäder, ny bussterminal, biograf, vårdlokaler samt annan service kunde börja. Allt står klart Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Årsta Havsbad påbörjades i februari och kommer att ge ett säkert dricksvatten samt avlasta miljön från näringsämnen. Området beräknas vara klart i början av Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet antogs en ny hastighetsplan i våras. Omskyltning har påbörjats och fortsätter under våren Under året har beläggningsarbetet med våra vägar ökat från cirka kvm 2013 till cirka kvm Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, bygglovshantering samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar också för kommunens vägar, parker och vatten- och avloppsverksamhet samt är kommunens myndighet i trafikfrågor.

4 Mål och Indikatorer Metodbeskrivning av måluppfyllelse. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar: Nämnden genomförde ett antal åtgärder för att öka användandet av kollektivtrafik, för att minska energianvändning och miljöpåverkan samt skapade aktiviteter för att uppmärksamma miljöfrågorna. Cirka 550 m cykelvägar samt cykelparkeringar under tak byggdes och 8 busshållplatser tillgänglighetsanpassades. Genom att söka och erhålla stadsbidrag kunde arbetstakten ökas. Förvaltningen köpte in fler fordon med senaste miljökrav. I en av dammarna i naturparksområdet i Albyberg skapades två flytande våtmarker i form av öar. Dessa är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. Längs Gudöbroleden anlades tre dagvattendammar för att rena dagvatten från delar av Handen och Brandbergen. En hydraulisk dagvattenmodell togs fram för västra Drevvikens avrinningsområde för att identifiera behoven av åtgärder för rening och minskad risk för översvämningar. Arbetet med en VA-plan och en reviderad dagvattenstrategi fortsatte med bland annat inhämtning av synpunkter genom remisser. Nämnden tog ett inriktningsbeslut om Fors avloppsreningsverk för att verket ska byggas om med aktivslamrening som ska möta framtida reningskrav och befolkningsökning. Under sommaren placerades två bikupor ut, en i Sågenparken i Vendelsö och en i Tungelsta trädgårdspark. Informationsmöten anordnades för att sprida kunskap om bin och pollinering och om dess stora betydelse för människor och natur.

5 1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån Utsläpp i stadsplaneringen Minimera växthusgasutsläpp (koldioxid) i stadsplaneringen. Kommentar: En utbyggnad av cykelvägnätet har fortsatt enligt cykelplanen och förvaltningen har tillgänglighetsanpassat sex busshållplatser, allt för att minska bilberoendet. Inköpen vid förnyelse av fordonsparken har skett med senaste miljökrav som kriterium. 2. Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Ekologisk frukt och kaffe Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe. Kommentar: Förvaltningen har enbart köpt in ekologisk frukt och kaffe. Nämndens indikatorer: 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska. Energibesparing Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden. Kommentar: Förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska energianvändningen i sina lokaler. Bland annat har energideklarationer och ÅVK utförts under året. Tjänstecyklar har inhandlats för att minska användningen av bilar som tjänstefordon. 4. Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka. Miljöer i samhällsplanering I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden.

6 Kommentar: Flytande våtmarker har skapats i Albyberg med vattenrening genom återvunna PET-flaskor. Tre dagvattendammar har anlagts utmed Gudöbroleden. Förvaltningen har placerat ut två bikupor i två stadsdelsparker och informerat om viken av bin och pollinering för bibehållen biologisk mångfald. 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare. Hållbar avloppshantering I samhällsplaneringen arbeta för en hållbar avlopps/dagvattenhantering. Kommentar: Arbetet med VA-planen har fortgått och är avslutat. Planen kan antas av SBN En revidering av dagvattenstrategin har fortsatt. För västra Drevviken har en hydraulisk dagvattenmodell tagits fram för bättre vattenkvalitet och minskad risk för översvämningar.

7 Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar: Under året arbetade nämnden med olika åtgärder för att öka Haninges attraktivitet som kommun, genomförde olika medborgardialoger samt ökade aktiviteterna kring trygghet och säkerhet i närmiljöer. Internt processarbete ledde fram till ökad servicegrad och minskade väntetider för bygglov och detaljplaner. Arbetet med att klä om Handens vattentorn påbörjades i syfte att skapa ett vackert landmärke för Haninges centrala delar. "Snacka stad", en mobil-app, utvecklades som ett redskap för att fler medborgare ska kunna delta i debatten om kommunens utveckling. Haningeborna kan genom appen komma med förslag och svara på andras idéer. Tävlingen "Årets Haningebyggnad" genomfördes för andra året i rad. Vinnare blev Höglundskolan. Boken "Vägnamn i Haninge" togs fram och många inkomna synpunkter från medborgarna låg till grund för denna andra upplaga av boken. Arbetet med att utveckla stadskärnan i Haninge fortsatte och en arbetsgrupp, bestående av både fastighetsägare och tjänstemän, arbetar nu vidare med att skapa ett attraktivt regionalt centrum. Parkplanen antogs av nämnden i början av året. Målsättingen är att rusta upp en park vartannat år. Upprustningen av aktuell park startar med en bred medborgardialog kallad "Nyfiken park". Under 2014 stod Brandbergsparken i fokus. Förutom investeringar, behöver parkerna en intensiv och målinriktad skötsel för att fortsätta vara attraktiva. En skötselplan togs därför fram under året. Den så kallade "Hunddialogen" resulterade i en standard för kommunens hundrastgårdar. Flera åtgärder genomfördes, till exempel lagning av grindar och nya staket. Nu har också alla rastgårdar belysning. Under temat "Tryggt och snyggt" fick förvaltningen extra medel för att höja attraktivitet och trygghet i Haninge. Projektet resulterade i fler sommarblommor, utökad belysning och städning samt upprustning av slitna centrummiljöer. Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet antogs en ny hastighetsplan i våras. Omskyltningen påbörjades och kommer att fortsätta under våren Trygghetsåtgärder i trafikmiljön kring flera skolor genomfördes och vi deltog i utgivningen av trafikkalendern.

8 Öppet hus hölls på Dalarö vattenverk för att visa allmänheten den nya processen med att blanda dricksvatten från Stockholm Vatten och grundvatten. Förbättrade processer och rutiner inom plan- och bygglovavdelningarna har gett bättre service, fler planuppdrag kan hanteras parallellt samtidigt som väntetiderna har kortats. Under sommaren erbjöd vi 72 skolungdomar arbete i våra parker. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. Attraktiv regional stadskärna Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna. Kommentar: Arbetet med att utveckla stadskärnan har fortsatt och förvaltningen har deltagit aktivt i arbetet, både i en nybildad styrgrupp och i samordningsgruppen i ett antal workshops. Deltagare finns från flera avdelningar. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. Barnkonventionen Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö. Kommentar: Förvaltningen anordnade en tävling om utveckling av centrala Haninge med hjälp av datorprogrammet Minecraft. I tävlingen deltog ett stort antal ungdomar. En mobilapplikation kallad Snacka stad skapades för att locka unga till en dialog om stadsutveckling. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras. Rekreationsområden och cykelstråk Verka för en varierad och upplevelserik stad med närhet till rekreationsområden och attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk. Kommentar: Utbyggnaden av cykelvägnätet och upprustningen av parker enligt parkplanen uppmuntrar till utevistelse och motion. Röjning av buskage och förbättrad belysning bidrar också

9 till utnyttjandet av gång- och cykelvägarna i kommunen. 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. Bred medborgardialog Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik medborgardialog. Kommentar: Flera medborgardialoger har hållits bland annat kring upprustningen av Brandbergsparken. En utvärdering av genomförda medborgardialoger håller på att göras. 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka. Trygghet i offentlig miljö Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön. Kommentar: En ny hastighetsplan med hastighetssänkningar till 40 respektive 60 km/h har tagits och omskyltning pågår. Vid flera skolor har trafiksäkerhetsåtgärder genomförts. I samband med den extra tilldelningen av medel i satsningen Tryggt och snyggt har uppröjning och upprustning av närmiljöer skett. 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. Status: Delvis uppfyllt Utveckla tjänster och service Kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster för att förbättra vår service till kommuninvånarna. Status: Delvis uppfyllt Kommentar: Processkartläggningen för införandet av nytt kvalitetssystem har lett fram till beslut om att inrikta kvalitetsarbetet på processkartläggningar inom respektive tjänster. Gränspåvisning har tagits fram som en ny kvalitetssäkrad tjänst. Lätt och rätt för alla har implementerats i verksamheten. Medborgarundersökningen något sänkta utfall inom områdena park, gator och vägar samt vatten och avlopp. För området gång- och cykelvägar höjdes värdet för andra året i rad. 12. Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka.

10 Främja den enskildes inflytande Främja den enskildes inflytande genom medborgardialog. Kommentar: Målet med ökad valfrihet över den offentligt finansierade servicen är inte tillämplig för förvaltningen. Dock har arbetet med medborgardialoger fortgått under året. 13. Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete. Praktikanter och visstidsanställningar Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställningar under lov och semester. Kommentar: Förvaltningen har tagit emot 13 praktikanter samt 72 säsongsarbetande ungdomar. Nämndens indikatorer: Attraktivitet i parker Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Förverkliga en attraktiv yttre miljö Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö. Kommentar: Parkplanen har färdigställts och en skötselplan är påbörjad. Under året har stadsodlingspaket delats ut till intresserade. Upprustningen av Brandbergsparken är påbörjad.

11 Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar: Månatlig uppföljning av nämndens ekonomiska målsättning genomfördes och under året förbättrades successivt resultatet mot uppsatt budget. Målet med minst 2 % överskott hölls med råge och nämndens reserv behövde inte tas i anspråk. En prognosmodell för att kunna analysera VA-taxans utveckling under kommande 10 år togs fram. I syfte att effektivisera användningen av tillgängliga resurser arbetade förvaltningen under året med ledarskapsutveckling och implementeringen av chefsriktlinjer. Organisationen strukturerades i mindre och effektivare enheter på VA, plan och bygglov samt lantmäteri. Under året förbereddes starten av en kommunal lantmäterimyndighet från 1:a januari Förvaltningen deltog i utbildningen "Förenkla helt enkelt" i syfte att skapa enkla och entydiga vägar in för företagarna i kommunen. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Säkerställa budgetreserv Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde. Kommentar: Den budgeterade reserven på 2 procent har inte behövt tas i anspråk. Uppföljning av verksamheten har skett månadsvis. Årets resultat ligger betydligt över budgeterat.

12 21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare. En attraktiv arbetsplats Genom gott ledarskap och gott medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där man ingår i ett meningsfullt sammanhang Kommentar: Utveckling av det goda ledarskapet är påbörjad och en ledarskapsutbildning planerad och beställd för Avdelningarna inom plan, bygglov, lantmäteri och VA har organiserats i mindre och hanterbara enheter med nya ledare på plats. Förvaltningens förhållningssätt fortsätter att vara utgångspunkt för den dagliga verksamheten. Målen i förhållande till APU 2014 går inte att följa upp eftersom undersökningen utformats på ett annat sätt än APU 2013 med nya frågor. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. Effektivisera arbetssätt och rutiner Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner. Kommentar: Systematiska arbetsprocesser har tagits fram inom plan och bygglov, samt påbörjats inom VA, lantmäteri, park och natur samt teknik. Arbetet kommer att slutföras Nyckeltalsarbete pågår kontinuerligt. Hälsofrämjande arbetsmiljö Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Kommentar: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt att utvecklas och kommer att slutföras Uppföljning och rapportering från hälsosatsningen 2013 gjordes under våren. 23. Ökat invånarantal Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Samhällsplanering Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in.

13 Kommentar: Förvaltningen har informerat om insatser vid samhällsplanering, till exempel vid nätverksträff för omvandlingsområden och Årsta havsbadsprojektet. Antalet bostäder följs upp i varje detaljplaneprojekt. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utveckla stadsbyggnadsprocessen Stadsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt. Kommentar: Rutinerna och processerna för detaljplane- och bygglovprocessen har utvecklats och effektiviserats så att väntetiderna kortats. Förvaltningen har deltagit i SKLs utbildning Förenkla helt enkelt som nu kommer att leda till En väg in. Det kommer att förenkla för dagens och morgondagens näringslivsidkare att bedriva verksamhet i kommunen.

14 Ökad tillgänglighet Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för kommunens invånare. Inom den tekniska förvaltningen har ombyggnaden av busshållplatser för ökad tillgänglighet pågått under året och kommer att fortsätta nästa år. Genom att söka och erhålla stadsbidrag för detta har ombyggnadstakten kunnat ökas. I arbetet med detaljplaner ingår tillgänglighet som en självklar parameter. Att underlätta access till bostäder och lokaler, både till fots och med transporter, liksom enkel tillgång till kollektiva färdmedel är viktigt att få med i den tidiga planeringen. Vid bygglovshantering är tillgänglighetskraven själklart bevakade och tillgodosedda. Gång- och cykelvägar har under årets röjts från buskage och sly samt fått förbättrad belysning, allt för att förenkla för dem med synnedsättning och för att ge en allmänt ökad trygghet vid utevistelse. Intern kontroll Nämnden deltog i kommunens övergripande plan för intern kontroll och uppfyllde sin del av de gemensamma punkterna. För nämnden specifika punkter var: Att stadsbidrag ska sökas där det är möjligt. - Detta gjordes och bidrag erhölls till byggande av cykelvägar och för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Att rutinbeskrivningar ska upprättas inom samtliga verksamheter. - Arbetet pågick under året, slutfördes på flertalet avdelningar och kommer att slutföras på samtliga avdelningar under Att arbetsmiljöplaner ska upprättas för anläggningsarbeten. - Detta genomfördes på de arbeten som beställs via mark- och exploateringsavdelningen. Övrigt arbetsmiljöarbete kommer att fortsätta under kommande året.

15 Ekonomi Driftsrapport Konto Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse 2014 I10 - Taxor och avgifter I20 - Försäljning av verksamhet I30 - Bidragsintäkter I40 - Anslag I50 - Övriga Intäkter I80 - Finansiella intäkter Summa I - Intäkter K10 - Lönekostnader K20 - Övriga personalkostnader K30 - Lokalkostnader K40 - Kostnader för bidrag K50 - Köp av tjänster K60 - Köp av varor K70 - Övriga kostnader K81 - Finansiella kostnader Summa K - Kostnader Summa RR Resultaträkningen innehåller interna transaktioner (uppblåst omsättning både på intäkts- och kostnadssidan) pga. tidrapportering. Kommentar: Stadsbyggnadsnämnden redovisade ett nettoutfall på 110,2 miljoner kronor (mnkr) vilket gav ett överskott för året, jämfört med budget, på 15,5 mnkr. Utfallet för året motsvarar 88 procent av budgeten. Novemberprognosen pekade på ett resultat på 15,0 mnkr för hela nämnden, men det milda och snöfattiga vädret under årets sista månad gav en extra besparing inom vinterväghållningen. Även nämndens reserv om 2,1 mnkr kunde lämnas oförbrukad. Nämnden erhöll under året extra budgetmedel, dels genom egen överföring av överskott från år 2013 med 9,0 mnkr, dels i form av en tilläggsbudget för åtgärder inom området "Tryggt och snyggt" med 5,2 mnkr. Överskottsmedlen gick till flera verksamheter och gjorde det bland annat möjligt att åtgärda de mest akuta beläggningsarbetena, bedriva utrednings- och översiktsplanearbete samt förbereda inför införandet av kommunal lantmäterimyndighet. Tryggt och snyggt har också bidragit till att öka attraktiviteten och trygghetskänslan i olika delar av kommunen med bland annat åtgärder inom belysning, städning, blommor och upprustning av slitna miljöer.

16 Driftsrapport per avdelning Verksamhetsområde utfall 2014 Årsbudget Avvikelse (tkr) (tkr) (tkr) Vatten och avlopp Intäkt Kostnad Totalt Teknik Intäkt Kostnad Totalt Park och natur Intäkt Kostnad Totalt Bygglov Intäkt Kostnad Totalt Kart och mät Intäkt Kostnad Totalt Plan Intäkt Kostnad Totalt Förvaltningsledning Intäkt Kostnad Totalt Nämd och reserv Intäkt Kostnad Totalt Övrig verksamhet Intäkt Kostnad Totalt Summa Intäkt Kostnad Totalt Summa nämnd Omsättningen för intern tidrapportering har eliminerats i verksamhetsuppföljningen för alla verksamheter för att kunna vara jämförbart mot budgetvärdet. Kommentar: Inom vägverksamheten var vintervädret gynnsamt vilket påverkat resultatet positivt med 6,5 mnkr lägre kostnad för vinterväghållningen. En effektivare sandupptagning, både kostnads- och tidsmässigt, har också gett besparingar. Inom trafikbelysning redovisas minskande kostnader som ett resultat av fortsatt satsning på energisnålare armaturer samt till följd av lägre elpriser än tidigare år. Tillsammans med övriga verksamheter inom teknikavdelningen redovisas ett totalt positivt resultat på 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett nollresultat efter att resultatjustering skett med 5,2 mnkr till VAfonden. Resultatet stämmer väl överens med budget på kostnadssidan, men med avsevärt ökade intäkter mot budget, brukningsintäkterna ökade med 2,0 mnkr under den varma sommaren. Arbete med egna investeringsprojekt och planuppdrag gav intäkter på 3,0 mnkr. Park och natur redovisar ett positivt resultat på 1,0 mnkr på grund av mindre arbete med den

17 snöröjning som normalt ingår i parkbudgeten. Arbetet med snöröjning har delvis ersatts med ökad skogsröjning samt av skötsel underhåll av nyplanterade träd. Verksamheterna plan, kart och mät samt bygglov redovisar överlag positiva resultat på tillsammans 5,0 mnkr genom ökad omsättning och ökade intäkter mot budget, både på grund av ett antal större bygglov samt ett ökat antal ärenden. Investeringsrapport Bokfört Budget Utfall i Överförs VERKSAMHET tom nov 2014 % av från tkr tkr budget 2013 VATTEN OCH AVLOPP VÄG PARK OCH NATUR TRAFIK ÖVRIGT UTHYRNING PLAN OCH BYGG SUMMA: Kommentar: Nämndens beslutade investeringsbudgetram uppgår till 150,8 mnkr efter beslut om överföring av 60,2 mnkr från år 2013 enligt Kommunfullmäktige (KF: ) samt tilläggsbudget Tryggt och snyggt (KF: ) på 1,5 mnkr. Investeringsbudgeten består av ett 50-tal projekt, här redovisas utfall mot budget i tkr samt i procent per verksamhet. I redovisningen framgår även vilka medel som överförts från år Utfallet visar på en total förbrukning på 58 procent av totala investeringsbudgeten 2014 (87,6 mnkr av en budget på 150,8 mnkr). Utfallet för projekt VA-förnyelse är sänkt från 14,0 mnkr till 5,9 mnkr och förseningar i projektet Handens vattentorn flyttar delar av utfallet över årsskiftet. MEX-projektet Huvudgata Vendelsö/Sågen 12,1 mnkr är framflyttat.

18 Överskottsmedel Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt överskott på tkr inom driftbudgeten samt tkr inom investeringsbudgeten, nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att få överföra både drift- och investeringsmedlen till år Avtalstrohet En uppföljning av avtalstroheten för nämndens inköp visar att avtalstroheten har ökat från 84 % till 86 %. Kommunen i sin helhet har ökat från 81 % till 87 %

19 Personal Personalpolitiska programmet Förvaltningen har arbetat med implementering av riktlinjer för medarbetare och chefer. Utöver det har förvaltningens förhållningssätt hållits levande som grund för allt arbete. All rekrytering sker på kompetensbaserad grund för lika behandling av sökanden. Personalstatistik Uppgifterna gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent av heltid. Nyckeltal Antal anställda Varav män Varav kvinnor Sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid, alla anställda (%) 2,3 % 3,3 % Sjukfrånvaro bland män (%) 2,3 % 3,6 % Sjukfrånvaro bland kvinnor (%) 2,4 % 2,8 % Långtidssjukfrånvaro (% av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer) 37,9 % 36,9 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) 2,4 % 2,3 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen år (%) 1,9 % 3,0 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) 2,7 % 3,5 % Sjukfrånvarostatistiken för 2014 kan ha en felmarginal på 0,1-0,3 % uppåt eller neråt, på grund av inläsningsproblem mellan Heroma och Hypergene. Pensionsprognos Uppgifterna gäller kommande pensionsavgångar vid 65 år.

20 Analys av sjukfrånvaro m.m. Kommentar: Antalet anställda ökade med drygt 16 % under Framför allt var det plan- och VA-avdelningen som rekryterade för ökad kapacitet samt lantmäteriavdelningen som förberedde bildandet av en ny lantmäterimyndighet. Sjukfrånvaron ökade något under året. En genomgång av anledningarna till detta kommer att genomföras. Särskilt kommer vikt läggas vid att studera långtidsfrånvarons påverkan av helheten samt ökningen i åldersgruppen år. Andelen anställda kvinnor ökade från 35 % till 41 %. Fram till decennieslutet 2020 väntas pensionsavgångar i storleksordningen drygt 10 % inom förvaltningen. Vikt kommer att läggas vid kunskapsåterföring och mentorskap för att undvika kompetenstapp. Förvaltningen har fortsatt arbetet med förenklade och tydliga processer som syftar till att det dagliga arbetet görs överblickbart och hanterligt. Ansvar och befogenheter ska vara tydliggjorda och bidra till en trygghet och en frihetsgrad i det individuella arbetet, vilket ger arbetsglädje och motivation. Kompetensutveckling och ledarskapsutbildning är planerad för 2015.

21 Framtid Samhället i stort präglas mer och mer av helhetssyn och det gäller även inom området stadsbyggnad och samhällsplanering. För att uppnå bästa möjliga slutresultat med att skapa långsiktigt hållbara miljöer för medborgarna krävs ett brett perspektiv där olika aspekter på planering tas tillvara i en sammanhängande process. Övergripande frågor såsom klimatförändringar, transportbeteende och energiförsörjning påverkar planeringen även i det lilla formatet. Hållbarhetsfrågorna kommer att ha ett allt tydligare fokus, där den sociala hållbarheten blir viktigare. Frågor kring integration, social blandning, livsstil och livspussel tar plats och påverkar planeringen. Ett ökat medborgarinflytande blir mer och mer självklart där människor vill och tillåts ta plats i planeringsprocessen. Nya kommunikationskanaler blir själklarheter där sociala medier, spel som Minecraft och interaktiva appar lockar fler till en dialog med den offentliga verksamheten. Gestaltning och utformning av den offentliga miljön blir viktiga frågor som diskuteras i ett bredare sammanhang. En strävan finns att skapa blandade områden där bostäder, arbetsplatser, kultur och handel integreras till levande stadsmiljöer. Viktiga områden inför kommande verksamhetsår är arbetet med att underlätta miljövänliga transporter, säker VA-hantering, ökad biologisk mångfald och utveckling av det offentliga rummet. Arbetet med att utveckla Haninges stadskärna fortsätter och intensifieras för att skapa en attraktiv miljö för invånarna och locka fler personer till kommunen. Förvaltningens interna rutiner ska ytterligare förbättras, effektiviseras och finslipas för att ge medborgarna och företagarna god service och förutsägbara processer. Ett tydligt medborgarfokus kommer att finnas, där ett bra bemötande är centralt. Internt fortsätter arbetet med att erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Kommunen tar från januari 2015 över ansvaret för fastighetsbildning från det statliga lantmäteriet. Utökad service och tillgänglighet är ledord i den fortsatta utvecklingen av verksamheten samtidigt som de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna kommer att beaktas tidigare i stadsbyggnadsprocessen.

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti. Stadsbyggnadsnämnden

DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti. Stadsbyggnadsnämnden DELÅRSRAPPORT 2 2015 per den 31 augusti Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Måluppföljningen för andra tertialet visar att planerade åtaganden och aktiviteter påbörjats och vissa har till och med

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 2 3 Förord Verksamhetsplan 2015 för stadsbyggnadsförvaltningen bygger på de mål och den budget som fastställts för 2015. De 24 övergripande målen har

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Budgetdialog 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T Media 2014 Totalt antal artiklar 2013 2014 140 st 130

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september

Bilaga till KS mål och budget OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september Bilaga till KS mål och budget 2014-2016 OBS UTKAST! KS mål och nyckeltal inkl korrigeringar efter målseminariet 2 september nytt nyckeltal nytt i förhållande till nyckeltalen 2012 nyckeltal med * = utkast/förslag

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer