Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID Bjurholms Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833"

Transkript

1 Slutrapport Version Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1.1 Entreprenörskap och nyföretagande 3.1 Entreprenörskap och nyföretagande 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Konkurrenskraftiga kranskommuner 4K Umeåregionens starka tillväxt kan till stora delar tillskrivas Umeå. Förutsättningar finns dock för kranskommunerna (Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling) att vara med och bidra till regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Avsikten med projekt 4K var att stärka den regionala samverkan vilket skulle ge bättre kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 4K skulle även bidra till att utveckla redan befintliga nätverk och fördjupa samarbetet mellan olika aktörer på såväl regional som nationell och internationell nivå. Samverkan över kommungränserna sågs och ses som en nödvändig förutsättning för att kranskommunerna skall bli starka och kraftfulla aktörer som bidrar till regional tillväxt. Genom projektet skulle möjligheterna att identifiera gemensamma problemområden, strategier och aktiviteter ökas. Detta skulle innebära att det lokala näringslivet i respektive kommun skulle få ökade möjligheter till påverkan, utveckling och omvärldsbevakning. En problembild som projektet utgick ifrån var en ogynnsam åldersstruktur med konsekvenser för företagens arbetskrafts-/kompetensförsörjning. Åldersstrukturen sågs även som ett problem bland dem som äger och driver företag vilket innebar att generationsväxling var och fortfarande är ett aktuellt problemområde. I de fem kranskommunerna finns en mängd SME sammantaget finns endast en handfull företag med mer än 100 anställda. Projektet avsåg att ta till vara många av de mindre företagens utvecklingspotential och därmed driva på tillväxten i regionen. Projektet skulle även stimulera avknoppningar från befintlig verksamhet och öka inno-vationsgraden samt nyföretagandet som ett medel för att öka tillväxten. Utifrån tidigare gjorda studier, som visar på behovet av en attitydförändring avseende företagande och entreprenörskap bland mycket breda mål-grupper, skulle projektet inrikta sig på att synliggöra det lokala/regionala näringslivet och öka förståelsen för företagandets villkor och förutsättningar. Projektet har även haft för avsikt att verka för att skapa en tydlig lokal ingång med lotsande uppgift för att underlätta de lokala företagens utvecklings- och tillväxtarbete. Detta för att motverka den förvirring som kan uppkomma på grund av att det i vissa fall finns en mängd aktörer som arbetar med företagsfrämjande verksamheter. Projektet Konkurrenskraftiga kranskommuner 4K, syftade till att utveckla ett positivt näringslivsklimat där kreativitet, nytänkande och entreprenöriellt tänkande skulle stimuleras och främjas. Genom 4K skulle kranskommunerna på ett än mer påtagligt sätt bidra till regionens fortsatta utveckling och tillväxt.

2 De projekt 4K hade som övergripande mål var att öka attraktiviteten och stärka företagsklimatet i Umeåregionens kranskommuner öka förståelsen för företagarnas villkor förbättra attityderna till företagande och entreprenörskap Efter projektets avslut var målsättningen att vi skulle kunna se en indikation på ett förbättrat företagsklimat och en förändring i attityder samt att en ökad förståelse för entreprenörernas villkor. Genom projektet skulle metoder identifieras som möjliggör att vi kan fortsätta vårt arbete med ständig förbättring av näringslivsklimat och positiv påverkan på attityder i våra kommuner. Projekt 4K fokuserade på tre aktivitetsområden, Arbetskrafts-/kompetensförsörjning, Attitydförändring och Affärsutveckling. Samarbete har skett förutsättningslöst över kommungränserna för att tillsammans ta tillvara på de outnyttjade potentialer som finns ute i kranskommunerna och på det viset vara med och bidra till regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Genom projektet har den regionala samverkan stärkts, detta i sig underlättar såväl kunskaps som erfarenhetsutbyten mellan företagare, företag och kommuner. Att utveckla samverkan över kommungränserna är en nödvändig förutsättning för att kranskommunerna skall kunna bli starkare och kraftfullare aktörer som bidrar till den regionala tillväxten. Projektets samarbete har även ökat möjligheterna att identifiera gemensamma problemområden, möta dessa med gemensamma aktiviteter och skapa strategier. Detta betyder att det lokala näringslivet i respektive kommun har fått ökade möjligheter till påverkan, utveckling och omvärldsbevakning. De aktiviteter/insatser som genomförs har dokumenteras t.ex. via minnesanteckningar, pressmeddelanden, vid vissa tillfällen via mediebevakning och naturligtvis genom aktivitetsrapportering tillbaka till finansiärer och projektägare. Ansvaret har därefter legat på resp projektledare att förmedla dessa resultat vidare till politiker, beslutsfattare, företagare och allmänhet i sina respektive kommuner. Detta är således slutrapporten för projektet KonkurrensKraftiga KransKommuner. I denna rapport presenteras resultat och en kort sammanfattning av aktiviteter som genomförts under respektive aktivitetsområde i projektet. Tackvare att Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs har deltagit i detta projekt så har dessa kommuner kunnat jobba aktivt med de små företagen och dess utveckling. 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt i projektet. Hur har de nyskapande aspekterna av projektet dokumenterats och kommunicerats? Det som varit nyskapande och innovativt med projektet har varit arbetet kring de gemensamt konstaterade problembilder som finns i samtliga av våra kommuner. En ogynnsam åldersstruktur som får konsekvenser på företagens kompetens-/arbetskraftsförsörjning Många små företag med utvecklingspotential som inte tas till vara Att attityderna och förståelsen till företagandet och dess villkor/förutsättningar behöver förändras En tydligare lokal ingång med en lotsande uppgift för att underlätta för företagens utvecklings- och tillväxtarbete Det nyskapande i projektet har således varit det arbetssätt/metod vi har använt oss av för att möta dessa problembilder. Genom att samarbeta förutsättningslöst över kommungränserna har vi kunnat tillvara outnyttjade potentialer som finns. Målet med detta arbete har varit att bidra till kommunernas och regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Vi har även förstärkt den regionala samverkan, skapat nya kanaler för erfarenhetsutbyten och information. Detta underlättar i det dagliga arbetet när det gäller kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan företagare, företag och kommuner. Denna utvecklade samverkan över kommungränserna är en nödvänding förusättning för att små kommuner skall kunna bli starkare, mer kraftfulla aktörer och på så sätt bidra till den regionala tillväxten. Samverkan och samarbete kommer även i framtiden att vara av stor betydelse för de små kommunernas överlevnad. Samarbetet har även gett oss möjligheter att identifiera gemensamma problemområden, strategier och att möta dessa med gemensamma aktiviteter, exempelvis vid den stora finanskris som drabbade hela vår nation. Detta har även inneburit att det lokala näringslivet i respektive kommun har fått ökade möjligheter till att påverka, få ta del av utveckling och aktuell omvärldsbevakning.

3 Som nyskapande och innovativt bör även nämnas att de aktiviteter som har genomförts för att förändra attityderna och förståelsen till företagande har gått som en röd tråd genom hela projektet. Aktiviteter har genomförts för att främja det entreprenöriella tänkandet genom hela samhället och skolsystemet. Via gemensamma föreläsningar mellan skola och näringsliv, mentorskap, nätverk, informationsinsatser och kampanjer så har man sett effekter på att synen på företagande idag kan ses som ett likvärdigt alternativ till en anställning. För att kommuniciera och dokumentera de nyskapade aspekterna i projektet så har vi genom de arrangemang vi arrangerat, nätverk, mässor, lokala dragningar i respektive kommuns KS och KF informerat om projektet, dess verksamhet och dess resultat. Via hemsida, via webbplatser och i en del kommuner via nyhetsbrev har allmänhet och mågrupper kunnat ta del av denna information. Det vi har genomfört i projektet har noga dokumenterat via minnesanteckningar/aktivitetsrapporter, vissa aktivieter finns även på bild, men också i lokala annonsblad, facebook, bloggar och you tube. 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Beskriv projektets syfte och mål samt om dessa har uppnåtts. Ange projektets målgrupp och ange om man nått fram till denna. Beskriv de verksamheter som bedrivits och finansierats inom projektet. Beskriv, förklara och kommentera eventuella verksamhetsmässiga och ekonomiska avvikelser från ansökan och beslut. I nedanstående tabell ska aktiviteter enligt beslut om stöd fyllas i. Markera med x om ungefärlig budget har hpllits för respektive aktivitet. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov Projektets syfte har varit att utveckla ett positivt näringlivsklimat där kreativitet, nytänkande och entreprenöriellt tänkande skulle stimuleras och främjas. Som ett resultat av projektet skulle kranskommunerna på ett mer påtaligt sätt kunna bidra till regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Målet med projetet har varit att: - Öka attraktivietet och stärka företagsklimatet i Umeåregionens kranskommuner - Öka förståelsen för företagarnas villkor - Förbättra attityderna till företagande och entreprenörskap Målgrupperna har varit företag, företagarorganisationer, offentliga organisationer, politiker, tjänstemän, högskola/universitet, vuxenutbildningssamordnare, studerande, studieförbund och allmänhet. Projektet har medfört att kommunerna har kunnat arbeta med de små företagen och dess utveckling efter de lokala behov som funnits. Nedan följer en kort sammanfattning om vad vi arbetat med under resptektive rubrik i projektet. ARBETSKRAFTS- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING Vi är framme vid den tidpunkt då pensionsavgångarna ökar, för många företag är detta ett stort problem - var hittar man kompetent arbetskraft? Att möta upp det behov som kommer att finnas kräver breda satsningar och samarbete mellan såväl privat näringsliv, som offentlig och ideell sektor i samhället. Det handlar om att våra kommuner måste uppfattas som aktiva, med attraktiva boendemiljöer och med god service till medborgarna. Behovet av utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden i våra respektive kommuner kommer att kräva en utvecklad dialog mellan näringsliv - universitet/högskola - vuxenutbildningsanordnare. För många företag inom kommunerna har det varit svårt att få tag den kompetens man söker. Även de små, solo- microföretagen har behövt en kompetensförstärkning i bl.a. ledarskap och IT, men också rent generellt i affärsutveckling och omvärldsanlys. De lite större företagen har haft problem med att finna rätt kompetens, varför det har varit viktigt att marknadsföra dem och kommunen som en attraktiv arbetsplats. Under lågkonjunkturen och finanskrisen var behovet lite av det omvända. Då blev det istället viktigt att behålla rätt kompetens i företagen, så att inte dessa skulle dräneras och tappa i så stor utsträckning att återhämtningen i kommande högkonjunktur skulle försvåras soch fördröjas. Här har projektet varit oerhört lyckosamt genom den satsning som genomfördes och som uppmärksammats på riksnivå i de kommuner som drabbades hårdast. Målgrupp: företag, universitet/högskolor, vuxenutbildningsanordnare och politiker. Under detta aktivitetsområde har projektet arbetat med att skapa nya nätverk, sammarbeten med Umeå Universitet och dess olika fakulteter, ENS, Uminova. Detta för att hitta möjligheter för vårat lokala näringsliv att få till ett bra och givande samarbete med universitetet, samt att skapa möjligheter för studenter att bli medvetna om och komma ut till kranskommunernas företag för att kunna erbjuda examensarbeten, projekt etc. Detta är för en del av de deltagande kommunerna ett nytt arbetssätt. Detta nya samarbete har även inneburit att vi gemensamt har genomfört studiebesök hos företagen i respektive kommun tillsammans med lärare från Umu.

4 Det är av stor vikt att detta samarbete fortsätter, en förutsättning för att skapa en förståelse och ett gott samarbete mellan kommun, universitet och näringsliv. För detta arbete har även ett samverkansavtal mellan de deltagande kommunerna och ENS (enheten för näringsliv och samhälle vid Umu) tagits fram. Projektet har även jobbat tillsammans med SFI-lärarna och flyktingsamordnarna, detta för att informera våra "nya svenskar" om möjligheter till eget företagande, arbeten och regelverk. Detta samarbete har varit mycket intressant för oss alla, ett givande och tagande som fört de inblandade närmare varandra. Nya nätverk är uppbyggda för att underlätta det fortsatta arbetet. Ett samarbete med Umeåregionens arbetslivskonsulent har även inletts. Vi har även fört dialog med Viva kompetenscentrum och projektet "Vi flytt visst" under projektperioden. Detta i syfte att förmå "nya svenskar" med efterfrågad kompetens att flytta från Stockholms området till Umeåregionen. Tyvärr satte lågkonjunkturen och finanskrisen käppar i hjulet för det fortsatta arbetet inom denna aktivitet. Det genomfördes trots detta ett antal studiebesök med intresserade "ny svenskar" från Stockholms området, man reste runt i våra kommuner under ett par dagar och bekantade sig med såväl miljön, som med arbetsplatser, skolor etc. Projektledarna passade vid dessa besök även på att visa olika företag, besöksmål och möjligheter till boende. Regelbunda träffar med den lokala arbetsförmedlingen och kommunledning har genomförts. Vid dessa möten har vi fått ta del av information om arbetsmarknadsläget, arbetslöshetssiffror och prognoser. Ett bra modell att arbeta vidare på för att upprätthålla korrekt information och kunskap om varandras arbete. Arbetsförmedlingen har i vissa av våra kommuner även deltagit på frukostmötena med företagen, där har man kunnat lämna aktuell information när det gäller arbetslöshet, men även vilka möjligheter företagen har för att kunna anställa inom olika program. Ett inslag som varit uppskattat av våra besökare. Information leder till kunskap. Således har frukostmöten, olika nätverksaktivieter, föreläsningar och informationer genomförts för att stärka de lokala företagen i kommunerna. Projektledarna var även med och marknadsförde kommunerna vid "Västerbotten på Grand" vid ett tillfälle. Där gavs information om Umeåregionen i allmänhet, samt information om de enskilda kommunerna till de av kommunerna speciellt inbjudna gästerna. Träffar har även genomförts med regionens utbildningsanordnare, detta för att i förlängningen skapa förståelse och insikt i vilka kommande behov av kompetens det lokala näringslivet har. ATTITYDFÖRÄNDRING En attitydförändring ansågs nödvändig för att kranskommunerna och dess näringsliv framgent ska uppfattas i en positiv anda. Avsikten var att respektive kommunnamn skulle bli synonymt med företagsamhet/ entreprenörsanda och gott företagsklimat. För att uppnå detta måste en näringslivskultur utvecklas där kreativitet, nytänkande och entreprenöriellt tänkande stimuleras. I den gemensamma tillväxtstrategi som antagits av Umeåregionens regionråd betonas vikten av att arbeta med företagsamhet/entreprenörskap i skolan. Att arbeta med attityder är ett mycket långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Då detta är ett område som betonas av såväl företagare som politiker så skulle en stor del av projektets verksamhet ske inom detta aktivitetsområde. Målgrupp: Allmänhet, tjänstemän, politiker, företagarorganisationer, studieförbund, etc. Arbetet med attitydföränding har vi genomförts på två sätt. En utåtriktad del där vi marknadsfört kommunen som en positiv etableringsort, synliggjort det lokala näringslivet, genomfört marknader, mässor och andra publika tillställningar där vi visat på det lokala företagandet, samt föreläsningar men grundbudskapet om attityder. Minst lika viktigt har det interna arbetet varit, arbetet inom kommunen bland tjänstemän och politiker. Det har varit viktigt för att skapa goda kontakter mellan dessa grupper, det har och är nödvändigt för att generera förståelse för varandra, varandras arbete/uppdrag och för att i förlängningen underlätta vid kontakterna med företagarna och näringslivet. I slutändan är ju målet att kunna erbjuda allmänhet, företagare och medborgare kortare kommunala beslutsvägar. Här finns fortfarande mycket kvar att göra och förhoppningarna är att man i ett kommande projekt ska kunna jobba mer specifikt med just dessa frågor. Nämnas kan även att i vissa av kommunerna har det genomförts en del riktade insatser direkt mot företagande kvinnor, tex den enkät där frågeställningen gällde behov och önskemål av utveckling/personlig utveckling. Efter genomgång av enkätsvaren har aktivitetsplaner lagts så att dessa behov har bemötts och tillgodosetts.en mängd företagsbesök har genomförts i kommunerna i olika konstellationer, ibland även tillsammans med den politiska ledningen i kommunen.

5 Syftet har varit att skapa en bättre relation och naturlig dialog mellan kommunledning och företagare. Att identifiera behov av: samverkan, företagsledar-, företags- eller produktutveckling, kompetensutveckling, finansiering etc. Förhoppningarna är att detta skall leda till nytt arbetssätt i kommunerna, en modell som gör att vi skapar större förståelse, bättre attityder och därmed även i förlängningen ett bättre företagsklimat. Detta i sig gynnar såväl kommunerna som näringen. Det vi har sett under projektet är att företagen generellt sett är positiva till samverkan, företagsutveckling och produktutveckling, både till att driva företagande i våra kommuner, men också till utveckling av produkter. De problem/hinder man dock lyfter i detta sammanhang är ofta att de flesta mindre kommuner inte tillhör en tillväxtregion, utan sakteligen är på väg att avfolkas. Som tidigare nämndes är majoriteten av de tillfrågade företagen generellt sett positiva till behovet och möjligheterna till samverkan både inom och utom kommunen. De ser ett uppenbart behov av att samverka och har insett att det är ett måste för lönsamheten på sikt. De områden man gärna lyfter då det är tal om samverkan är kompetensförsörjning och marknadsföring/ försäljning men även ett närmre samarbete för att få /kunna ta offentliga uppdrag. Produkt-/tjänsteutveckling anser många av företagarna är en förutsättning för att kunna leva vidare i sina respektive företag. Förslag på aktiviteter/åtgärder för att hjälpa företag att öka sin produktutveckling skulle kunna vara genom att hitta resurser så att produktutvecklare/ägare bättre kan fokusera på utvecklingsarbetet, genom bättre samarbete med universitet/högskolor, få in fler examensjobb/praktikanter i företagen, utbilda den egna personal/företagsledning i marknadsföring samt hitta kunder som man kan vidareutvecklas tillsammans med. Sammanfattningsvis kan sägas att en kontinuerlig samverkan och dialog kring näringslivet och dess betydelse har förts under projektperioden i olika konstellationer i enlighet med projektets syfte. För att kunna se hur attityderna för företagande, entreprenörskap och företagsklimat förändrats under projektperioden så har vi följt flera av de mätningar som görs nationellt på detta område. Vi köpte även in en undersökning som genomfördes av SCB (SCB:s analysmodell Företagsmiljöindex och Företagsserviceindex) i inledningen av projektet 2008 samt under Detta för att kunna ha ett utgångsläge initialt för projektets arbete samt för att få en uppföljning av projektet under det avslutande året. Nedan redovisas resultat från några av de mätningar som vi följt under projektperioden. * Svenskt Näringslivs företagsklimatundersökning Kommun År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Vindeln Vännäs * Nyföretagarbarometern, Jobs & society. Ranking efter flest nyregistrerade företag per 1000 invånare Kommun År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Vindeln Vännäs * Jämställd företagsamhet. Företagarnas Jämställdhetsindex Kommun År 2008 År 2009 År 2010 Bjurholm Nordmaling Robertsfors Vindeln Vännäs

6 * SCB.s Företagsmiljöindex och Företagsserviceindex Denna undersökning låg till grund för projektets utvärdering av insatserna gällande företagsklimatet. Under uppstartsåret 2008 genomförde 4 av 5 kommuner undersökningen. Nordmaling var den kommun där den inte genomfördes och det beror på att man där kom igång sent med projektet. Avslutningsvis under 2010 genomfördes en uppföljning av denna undersökning och nedan redovisas resultatet. Undersökningen bestod av två delar A) Företagarna om regionens företagsmiljö B) Företagarna om kommunens service åt företagen. De övergripande resultaten i undersökningen redovisades som ett betygsidex. Dessa kan variera från 0-100, ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens företag gett år sin kommun och region. Resultat för 2008 och 2010 A) Företagarna om regionens företagsmiljö. Faktorer inom detta område var: * Kompetensförsörjning * Samhällsservice, boenden m.m * Regionens attraktivitet * Kontaktytor och rådgivning * Finansiellt stöd * Kommunikationer * Inställning till företagande Sammanfattande betygsindex (FMI) redovisas för varje kommun nedan. Kommun Resultat 2008 Resultat 2010 Bjurholm Nordmaling Deltog ej 47 Robertsfors Vindeln Vännäs Genomsnittet för alla deltagande kommunerna i Sverige var: Genomsnittet för de deltagande kommunerna i projektet var: 48, 5 48, 2 B) Företagarna om kommunens service åt företagen. Faktorer inom detta område var. * Inställning till företagande * Service * Tillståndsgivning * Upphandling Sammanfattande betygsindex (FSI) redovisas för varje kommun nedan. Kommun Resultat 2008 Resultat 2010 Bjurholm Nordmaling Deltog ej 39 Robertsfors Vindeln Vännäs Genomsnittet för de deltagande kommunerna var : Genomsnittet för de deltagande kommunerna i projektet var: 44, 75 43, 2 Se bifogad rapport.

7 Sammantaget kan man konstatera att vi (projektkommunerna) i SCB:s mätningar i genomsnitt legat över det totala genomsnittet bland Sveriges 290 kommuner, men inget resultat är så bra att man bara kan luta sig tillbaka och slå sig till ro - vi måste och kan bli bättre. Det är av största vikt för alla kommuner och synnherhet små kommuner, att vara attraktiva att etablera sig i, men även för att ge företagen möjlighet att utvecklas, verka och att vara konkurrenkraftiga i. Ett arbetet som i förlängningen bara kan leda till vinst för alla inblandade parter. Sammanfattningsvis kan sägas att en kontinuerlig samverkan och dialog kring näringslivet och dess betydelse har förts under projektperioden i olika konstellationer i enlighet med projektets syfte. AFFÄRSUTVECKLING Under denna aktivitet har vi arbetet med flera olika delaktivieter, så som Avknoppning, Generationsväxling/ ägarskifte, Stöd & rådgivning samt Samverkan. Detta aktivitetsområde har som synes spänt över många olika aspekter kring företagande och näringliv. Nedan redovisas var och ett av delaktivitetsområdena. 1. AVKNOPPNING Företagsetableringar och produktutveckling utifrån ideér som härstammar från befintlig produktion och verksamhet är mycket låg i de fem kommuner som varit involverade i projekt 4 K. Tanken var att projektet inom denna aktivitet skulle arbeta med en lokal inventering av ideér samt agera kontaktlänk/lots i arbetet med att utveckla dessa ideér. Målgrupp: Anställda i såväl privat som offentlig sektor samt företagsorganisationer och olika nätverk. Enskild rådgivning har erbjudits till befinliga företagare men också nyföretagare som haft behovet, det har även inbjudit till workshops som arrangerats i projektet, men också i samverkan med universit och högskola. Projektet har i vissa kommuner även i denna fråga haft ett bra och nära samarbete med SLU skogsfakulteten. Projektet har som tidigare nämnts under projektperioden haft ett nära och bra samarbete med Universitet och högskola, ett exempel på en mycket bra aktivitet var när lärarna från universitetet genomförde studiebesök hos våra lokala företag i respektive kommun. Detta genomfördes för att man på lärarhåll skulle få en god kännedom om näringslivsstrukturerna i kranskommunerna kring Umeå. Men lminst lika viktigt för att studenterna i förlängningen ska få kännedom om att det finns en arbetsmarknad utanför Umeå. En större och bredare arbetsmarknad som även här kräver olika högre utbildningar, därmed skapas större möjligheter till arbete i regionen efter avslutade studier. I våra kommuner har vi kommit olika långt när det gäller alternativa driftsformer. I de kommuner där detta är genomfört har projektet varit delaktiga i framtagandet av policydokument för alternativa driftsformer. I kommuner där man inte kommit lika långt har informationsmöten kring frågorna arrangerats för att sprida kunskap och information. 2. GENERATIONSVÄXLING / ÄGARSKIFTE Är ett aktuellt område inom snart framtid för många av länets företagare eftersom åldersstrukturen är relativt hög, dock finns svårigheter för hur detta skall genomföras på ett bra sätt. Tanken i projektet var att genomföra aktivieter för att säkra en fortlevnad och utveckling av de aktuella företagen i våra respektive kommuner. Vår intention var bl a att utveckla ett regionalt koncept för kompetensutveckling och stöd till dem som köper företag i samverkan med andra aktörer på samma arena. Aktörer som även dom arbetar med företagsbefrämjande åtgärder tex ALMI, projekt EntreprenörCentrum, Företagarna etc. Målgrupp: Äldre företagare i våra kommuner, de som kan tänkas "ta över" företag, företagsorganisationer och nätverk. Ett antal försök att anordna workshops har gjorts, dock kan man konstatera ett ganska svalt intresse från målgrupperna. Vi har även haft kontakter med olika företagsmäklare, detta för att skapa en kompetens för att kunna lotsa rätt när behov skulle tänkas uppkomma. Responsen från företagen har generellt varit dålig och det är bara att erkänna att detta är ett svårt och tungjobbat område som behöver mer insatser än vad vi lyckats med totalt i detta projekt. Samtidigt kan forskning konstatera att de flesta företag som befinner sig i ett skede för generationsskifte, inte har förutsättningar att genomföra detta själv. En anna förklaring till det låga intresse lokalt i kommunerna kan även vara att företagen själva velat generationsväxla utan inblandning från kommunen /projekt. Vi har även arbetat tillsammans med ALMI och EntreprenörCentrum i frågan.

8 3. STÖD & RÅDGIVNING Ett aktivitetsområde som varit relativt brett, men som avgränsats avseende nyföretagande där den aktuella målgruppen lotsats vidare till projektet "EntreprenörCentrum". Målet var att projekt 4K skulle vara ett bollplank och kontaktlänk för de befintliga företagen avseende investeringar och övrig företagsutveckling. Förutom detta var tanken att man skulle fokusera på företagare som tidigare inte deltagit i affärsutvecklingsinsatser lokalt/ regionalt. I projektet skulle även de metoder och arbetssätt som utveckats inom konceptet med affärsrådgivning för kvinnor integreras fullt ut i våra verksamheter. En fortsatt och fördjupad dialog med de Lokala Resurscentra i våra kommuner sågs även fortsättningsvis som viktigt. Konstateras är att vi lever i en föränderlig värld som blir allt mer globaliserad, detta innebär att vi alla påverkas av vad som sker i andra länder och regioner. Därför är det av största vikt att även våra företag anpassar sig och "hänger med" i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga. Genom att lyfta in transnationella erfarenhetsutbyten och genomföra aktiviteter i samverkan med kommuner, organisationer och/eller företag i andra länder så ökar vår insikt, vår omvärldsbevakning samt våra möjligheter att dra fördelar av globaliseringen. Målgrupp: Befintliga företag, företagsorganisationer, nätverk och företagare som tidigare inte deltagit i affärsutvecklingsinsatser lokalt/regionalt. När det gäller stöd och rådgivning till företagen har det under projektet varit en stor del av arbetet. Rådgivning har skett till verksamma företag, information om finansieringar och företagsstöd, lokalfrågor, marknadsförutsättningar etc har även varit aktuellt. Vi har även genomfört rådgivning till ideella organisationer och föreningar som haft verksamheter som man velat utveckla till näringsverksamhet. De presumtiva företag som varit i kontakt med projektet med funderingar och tankar om att starta företag har blivt lotsade vidare till EntreprenörCentrums verksamhet, detta för att avgränsa verksamheten i enlighet med beslut och för att ha en god samverkan mellan projekten. Projektledarna har även deltagit i dialog och besök från presumtiva företagsetableringar i sina respektive kommuner. Under projektperioden har även ett stort antal företagsbesök genomförts, detta för att skapa personliga relationer och förståelse mellan företagare och kommunala tjänstemän/politiker. Identifiera vilka behov företagen har, vilka krav man har på kommunens tjänstemän samt deras visioner om framtiden. Företagsfrukostar/dialogmöten har genomförts, vid dessa träffar har ibland gästföreläsare deltagit med olika temaföreläsningar. Dessa teman är planerade enl önskemål från målgruppens behov och utalade intresse. Mötena har varit relativt bra besökta, vid träffarna har även företrädare från kommunerna deltagit, det har varit såväl tjänstemän och politiker, men även representanter från Arbetsförmedlingen. Ett antal workshops och gruppcoachningar har genomförts för att ge företagarna och intresserade möjlighet till utveckling av såväl den egna personen som företaget. Föresläsningar och nätverksträffar för att stärka det lokala näringslivets samarbete har även arrangerats. 4. SAMVERKAN Samverkan och samordning mellan olika aktörer, verksamheter och aktiviteter var en förutsättning för att nå bred genomslagskraft och lyckas nå uppsatta syften och mål som vi hade för projektet 4 K. Projektet skulle aktivt arbeta för samordning mellan verksamheter som arbetade med olika företagsfrämjande insatser. Genom att skapa en tydlig ingång i respektive kommun så har vi kunnat lotsa de olika målgrupperna till rätt organisation, nätverk eller projekt som haft betydelse för den enskilde individen och dess behov. Detta i sig har dessutom stärkt samverkan mellan de olika deltagande kommunerna i projektet, men även med andra offentliga aktörer, företagarorganisationer, studieförbund, nätverk och andra projekt. Det har också varit av stor vikt att samverka med de deltagande kommunerna i projektet, detta för att gemensamt lyfta fram och stärka det lokala näringslivet och företagsklimatet. Detta har vi gjort genom att skapa nätverk över kommungränserna via gemensam kompetensutveckling, seminarier och workshops. Det har även handlat om att bygga kontaktvägar till organisationer/verksamheter som arbetar med att attrahera, stödja och främja externa etableringar och investeringar i våra kommuner/region. Här har Invest in Sweden Agency, Invest in Västerbotten Agency, Handelskammaren varit viktiga samarbetspartners. Samverkan är med andra ord viktig på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer