www För Kvinnor och Män?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www För Kvinnor och Män?"

Transkript

1 TRITA-NA-D9913 CID-57, KTH, Stckhlm, Sweden 1999 www För Kvinnr ch Män? Lisa Wiberg

2 Lisa Wiberg www-för Kvinnr ch Män? Reprt number: TRITA-NA-D9913, CID-57 ISSN number: ISSN X Publicatin date: Octber f authr: Reprts can be rdered frm: CID, Centre fr User Oriented IT Design Nada, Dept. Cmputing Science KTH, Ryal Institute f Technlgy S Stckhm, Sweden telephne: fa: URL:

3 Sammanfattning Internets betydelse ser ut att frtsätta öka ch dess användningsmråden flätas mer ch mer in i våra liv. Både bland användarna ch skaparna av webbplatser råder dck en manlig dminans. Mt denna bakgrund ch att det i det övriga samhället kan sägas råda en manlig nrm, ställs i denna rapprt frågan m det även för utfrmning av webbplatser finns en sådan nrm. Frågeställningen lyder: Finns det genusskillnader sm skulle kunna vara relevanta vid utfrmning av webbplatser? Om så är fallet; Kan webbplatser i första hand sägas vara utfrmade för en manlig publik, enligt manligt allmängiltiga riktlinjer för utfrmning av webbplatser? Skulle i så fall detta kunna vara en förklaring till att användarna av Internet ch Wrld Wide Web huvudsakligen hittills bestått av män? Syftet med eamensarbetet är att öka medvetenheten m de könsch genusaspekter sm kan finnas på utfrmning av webbplatser. Genm att påvisa några faktrer sm kan ha betydelse för kvinnrs ch mäns behv av användargränssnitt för Wrld Wide Web kan kanske mer allmänmänskliga artefakter inm mrådet skapas. Genm litteraturstudier i genusvetenskap, webbdesign, könsskillnader i syn på teknik ch användning av datrer med mera fick jag en uppfattning m att det finns sådana scialt skapade skillnader sm uppstår i samspelet mellan mgivningens förväntningar på hur flickr ch pjkar skall vara ch människans strävan att vara nrmal. Med kunskap m dessa strukturella skillnader har jag genm granskning av CIDs rapprt CID 97 Riktlinjer för utfrmning av webbplatser ch de målgruppsspecificerade webbplatserna ch kmmit fram till att det råder en manlig nrm för utfrmning av webbplatser. För att övervinna detta, så att kvinnr ch män får likartade förutsättningar vid användning av webben, måste kunskap m framförallt kvinnrs verklighet öka så att nya riktlinjer för utfrmning av webbplatser kan skapas. CID-57 www För Kvinnr ch Män? 5 (92)

4 Summary in English The imprtance f the Internet is increasing every day and it's influence n peples every day life is grwing. The majrity f users as well as develpers f the Wrld Wide Web are men, which wuld be a severe prblem if it leads t an alienatin f wmen frm the www because f the male nrm, which is said t be dminating tdays sciety. The task identificatin f this thesis is: Are there such differences between wmen and men that culd be f imprtance when using the Wrld Wide Web? If s: Hw d web sites and guidelines fr creating gd web sites take these differences int cnsideratin? Culd this be ne eplanatin t why the majrity f the users f the Wrld Wide Web are men? By reading varius reprts f gender studies I have fund that there are relevant, scially created gender differences that shuld be taken int cnsideratin when creating web sites. Beside these differences there are as well a set f values in sciety that are strngly cnnected with gender and where the male nrm has a dminating influence. T see if and hw these scially created gender differences and values are taken int cnsideratin in thery, I studied the guidelines fr creating gd web sites made by CID in My impressin was that these guidelines d nt take gender differences int cnsideratin and the thughts abut the users qualities in CID s guidelines are cnnected with the male nrm. A quick study f hw these issues are reflected in real, eisting web sites was made as well. I studied fur web sites with prbable gender related target grups. They were which I thught wuld be mstly directed t wmen, which wuld be mstly directed t men, and The tw last mentined shuld at least theretically be directed t a gender neutral user grup. The main cnclusin frm the practical study was that, even thugh these web sites appeared t have different gender related target grups, they d nt differ very much in the way they were created but nly in cntent and the cntents were strngly influenced by the male nrm. The cnclusin f this thesis is therefre that there is an eisting, dminating male nrm in the wrld f creating web sites and that this culd be ne reasn why the Wrld Wide Web seems t be less appealing t wmen than men. T vercme this prblem it is necessary t give due cnsideratin t the specific needs f wmen and wmen's eperiences when it cmes t cmputers, the Internet and the Wrld Wide Web and that these needs are adressed with status and acknwledgement. 6 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

5 Förrd Denna uppsats är ett eamensarbete på avdelningen för Medieteknik ch grafisk prduktin på KTH. Ett eamensarbete mtsvarar 20 högsklepäng av ttalt 180 i civilingenjörsutbildningen. På CID, Centrum för användarrienterad IT-design, pågår ett prjekt sm heter Design för interaktiva nätverksmedier, inm frskningsmrådet Digitala världar, där aspekter på användbarhet i samband med Wrld Wide Web studeras. I prjektet ingick detta eamensarbete sm är inriktat på genusfrågr, det vill säga skillnader sm har att göra med könstillhörighet. Handledare på CID, NADA KTH var Eva-Maria Jacbssn, dktrand ch Sören Lenman, frskare ch prjektledare för Digitala Världar. Handledare ch eaminatr på avdelningen för Medieteknik ch Grafisk prduktin KTH var till en början Marika Taillefer, t f universitetslektr. Då hn avslutade sin tjänst på KTH gick denna rll över till Nils Enlund, prfessr vid samma avdelning. Då detta skedde tämligen sent ansågs det att handledningen vid CID var tillräcklig varpå Nils Enlund enbart står sm eaminatr för eamensarbetet. Jag vill här passa på att speciellt tacka min handledare Eva-Maria Jacbssn för all tid ch engagemang hn lagt ned på att hjälpa ch stötta mig i detta prjekt. Om ändå alla hade sådana handledare! Jag vill ckså tacka: Nils Enlund, för att du trdde på uppgiften Jhan Erik, för att du stått ut med mig ch stöttat mig Sören Lenman, för din handledning ch ditt glada humör Maria Nasca, för dina tips, dina ideer ch ditt stöd Mikael Ortman för din hjälp ch dina förklaringar Sharn Petterssn, för ditt stöd ch ditt ständiga ifrågasättande Yngve Sundblad, för att du gjrde mitt arbete möjligt Marika Taillefer, för din knkreta syn ch ditt stöd Åke Wiberg, för din hjälp med språket Tack! Lisa Wiberg, Stckhlm den 20 september 1999 CID-57 www För Kvinnr ch Män? 7 (92)

6 Innehåll SAMMANFATTNING 5 SUMMARY IN ENGLISH 6 FÖRORD 7 INNEHÅLL 8 1 INLEDNING BAKGRUND FRÅGESTÄLLNING SYFTE RAPPORTENS UPPLÄGG AVGRÄNSNINGAR METOD DEFINITIONER 14 2 SAMHÄLLETS STRUKTURER OCH DESS INVERKAN PÅ KÖN OCH GENUS GENUSSYSTEMET SKAPANDE OCH ÅTERSKAPANDE AV GENUS KÖNSMÄRKNING MAKTSTRATEGIER SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 25 3 GENUSPERSPEKTIV OCH FORSKNING GENUS SOM PERSPEKTIV GENUSPERSPEKTIV I FORSKNING VAD TILLFÖR ETT GENUSPERSPEKTIV? SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 32 4 DAGENS GENUSSKILLNADER SPRÅK INTRESSEN ARBETSMARKNAD DATORANVÄNDNING SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 44 5 INTERNET OCH DESS ANVÄNDARE KVINNOR SOM ANVÄNDARE AV INTERNET STYR INNEHÅLLET ELLER FORMEN? SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 49 6 GRANSKNING AV RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV WEBBPLATSER UTVÄRDERING AV CID 97 RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV WEBBPLATSER SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 54 8 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

7 7 UNDERSÖKNING AV WEBBPLATSER VAL AV WEBBPLATSER KVINNOR.NET HAMMARBY IF NORDBANKEN TORGET SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 66 8 SLUTSATSER OCH DISKUSSION RESULTAT SLUTSATSER VIDARE FORSKNING SLUTORD 73 9 KÄLLOR ARTIKLAR UR TIDSSKRIFTER BÖCKER RAPPORTER FÖREDRAG OCH SEMINARIER WEBBPLATSER INTERVJUER WEBBLÄNKAR FÖR FORTSATTA STUDIER I GENUSFRÅGOR 81 BILAGOR 82 BILAGA 1: KVINNOR.NET 83 BILAGA 2: HAMMARBY IF 84 BILAGA 3: NORDBANKEN 87 BILAGA 4: TORGET 88 BILAGA 5: MIN KÖNSTOLKNING AV TORGETS INNEHÅLL 90 CID-57 www För Kvinnr ch Män? 9 (92)

8 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund Internet ch Wrld Wide Web är självklara fenmen i vårt samhälle sm berör flertalet. Betydelsen av Internet är mycket str idag ch den kmmer trligtvis att bli större. Dagligen talas det m nya verktyg för webben, m Internetbaserade tjänster ch m hur den elektrniska handeln ska utvecklas. Vad sm däremt inte lyfts fram i någn större utsträckning är hur webbtekniker riktas mt ch används av lika grupper av användare. (Lenman, 1998) Någt sm är speciellt med Internet är att det är glbalt, det finns tillgängligt i hela världen, ch det kan användas på arbetet eller i hemmet, under förutsättning att det finns tillgång till datr ch någn slags uppkppling. Den stra tillgängligheten gör att bredden ch variatinen på användarna är str. Det läggs därför ned energi på att få utfrmningen på Wrld Wide Web, så kallad webbdesign, så användarvänlig sm möjligt. För att åstadkmma detta brukar en webbdesigner försöka att anpassa utfrmningen efter den målgrupp sm förväntas ha nytta av webbplatsen. Dessa målgrupper definieras fta i termer sm kunder, studenter, anställda, allmänna webbesökare eller dylikt. (Ullman m fl., 1998) Ytterligare en indelning är kvinnr ch män. Både för skapandet ch användandet av Internet är könsfördelningen idag sned ch majriteten i båda fallen är män. (Jacbssn, 1999b) Antalet regelbundna webbesökare har ökat kraftigt de senaste åren ch även andelen kvinnr ökar markant. I samband med detta förekmmer det satsningar på webbplatser sm riktar sig specifikt till kvinnr. (Cell Internet Cmmerce Develpment, 1999) En hyptes till varför kvinnr inte använt Internet i lika str utsträckning sm män skulle kunna vara att webbpublikatiner ch Internettjänster genm grafisk design, struktur, språkbruk med mera av traditin i första hand är utfrmad för en manlig publik ch enligt manligt allmängiltiga riktlinjer för utfrmning av webbplatser vilket kanske är mindre lämpligt för den kvinnliga Internetanvändaren. Om så är fallet kan det leda till att ökningen av kvinnr sm användare av webben minskar eller avstannar då de upptäcker att detta medium inte är anpassat till dem. Detta skulle kunna ge tråkiga knsekvenser för jämställdheten då en str del av mänskligheten inte skulle ha lika stra förutsättningar att ta del av en mycket betydelsefull möjlighet till infrmatin ch kmmunikatin. Då Internets användningsmråden blir allt fler, nyttan av utnyttjandet av Internet väer ch integreringen mellan Internet ch det övriga samhället ökar är det viktigt att det riktar sig till både kvinnr ch män. Eftersm vi frtfarande befinner ss i startskedet av utvecklingen av Wrld Wide Web finns det dck möjligheter att 10 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

9 Inledning vara med ch påverka hur Internet ch användningen av det kmmer att se ut i framtiden. Genm att aktivt arbeta för att webben riktar sig till både kvinnr ch män, både innehålls- ch utfrmningsmässigt kan förutsättningarna för ett mer genusneutralt medium skapas. 1.2 Frågeställning Finns det genusskillnader sm skulle kunna vara relevanta vid utfrmning av webbplatser? Om så är fallet: Kan webbplatser i första hand sägas vara utfrmade för en manlig publik, enligt manligt allmängiltiga riktlinjer för utfrmning av webbplatser? Skulle i så fall detta kunna vara en förklaring till att användarna av Internet ch Wrld Wide Web huvudsakligen hittills bestått av män? 1.3 Syfte Syftet med eamensarbetet är att öka medvetenheten m de könsch genusaspekter sm kan finnas på utfrmning av webbplatser. Genm att påvisa några faktrer sm kan ha betydelse för kvinnrs ch mäns behv av användargränssnitt för Wrld Wide Web kan förutsättningar för en diskussin bli bättre. En diskussin kan i sin tur eventuellt leda till att mer allmänmänskliga artefakter inm mrådet skapas. Då genusperspektiv på teknik inte är någt sm diskuteras på utbildningarna på KTH överhuvudtaget är syftet ckså att ge en allmänbildande insikt i genusfrågr. Målgruppen för detta arbete är persner med intresse för utveckling av allmänmänskliga artefakter för Wrld Wide Web. 1.4 Rapprtens upplägg Eftersm kunskaper inm genusvetenskap på KTH, enligt mina erfarenheter, verkar saknas i str utsträckning kan inte terier inm mrådet ses sm grundläggande. Därför kmmer jag i kapitel 2 presentera en beskrivning av de grundläggande terierna ch begreppen inm genusvetenskapen för att visa vilken plats kön ch genus har i samhället ch vilka strukturer sm finns för att upprätthålla detta. I kapitel 3 redgör jag sedan för genusvetenskapens ställning inm vetenskapen ch vad ett genusperspektiv inm frskning skulle kunna leda till. Detta gör jag för att vikten av detta synsätt fta blir ifrågasatt ch till dess det är en självklar del av vetenskapen trr jag att dessa typer av förklaringar kmmer att behövas för att legitimera frskning med detta perspektiv. Då de vetenskapsmråden sm dminerar på KTH tillhör en disciplin där ett större mtstånd mt perspektivfrskning förekmmer än inm andra discipliner blir detta kapitel etra viktigt. CID-57 www För Kvinnr ch Män? 11 (92)

10 Inledning I det fjärde kapitlet ger jag några eempel på de skillnader mellan människr sm till str del har att göra med det kön de fötts till ch vilket genus de därmed blivit hänvisade. De mråden jag ger eempel ur är språk, intressen, arbetsmarknad, teknik ch datrhantering då dessa i lika grad kan påverka synen på Internet ch dess webbplatser. I kapitel 5 tittar jag på den reella användningen av Internet i Sverige ch framförallt på hur den kvantitativa användningen av Internet berr av kön ch hur detta kan kpplas till genus. En frågeställning där är m hyptesen att kvinnr ch män använder sig av Internet till lika saker stämmer eller inte. I kapitel 6 undersöker jag m det finns några tecken på en medvetenhet m kön ch genus i den teretiska kunskap sm finns m utfrmning av webbplatser. Detta gör jag genm att se hur de riktlinjer för utfrmning av webbplatser, sm uppställts av CID tidigare, förhåller sig till de saker jag beskrivit i kapitel 2 ch 4. Är det så att riktlinjerna utgår ifrån en manlig nrm eller är de egenskaper sm beskrivs allmängiltiga för människan? Till slut tittar jag i kapitel 7 på hur utfrmningen av webbplatser ser ut i praktiken ch hur jag anser att den förhåller sig till kön ch genus. De fyra webbplatser jag undersökt har valts ut med avseende på den tänkta målgruppen ch dess kppling till genus för att se m utfrmningen av webbplatserna skiljer sig åt märkvärt. 1.5 Avgränsningar Då rapprtens syfte främst är allmänbildande ch belysande utger jag mig inte för att skapa nya riktlinjer utan beskriver bara sådant sm skulle kunna resultera i sådana. Ämnets kmplea ch teretiska karaktär ch den stra litteraturtillgången gjrde att kvalitativa metder, både i inledningsfasen ch undersökningsfasen, föll sig naturligt ch valdes. De skillnader i utfrmning av webbplatser sm jag kmmer att titta på handlar främst m arbets- ch angreppssätt med datrer, det vill säga hur webben används. Litteraturen begränsades därmed till webbdesign, Internetanvändning, genusterier, betydelsen av genusperspektiv i frskning samt tidigare frskning på språk, teknik, naturvetenskap, datrkunskap ch datranvändning ur genusperspektiv då jag anser att detta täcker behvet för detta eamensarbete. De riktlinjer för utfrmning av webbplatser jag ska titta på begränsas till CIDs frskningsrapprt CID 97 Riktlinjer för utfrmning av webbplatser. Den rapprten baseras på kunskaper från 1997 ch innehåller således inte den senaste tekniken utan den fkuserar på mänskliga egenskaper ch 12 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

11 Inledning aspekter ch ger en grundläggande syn på hur webben är ch bör vara utfrmad. 1.6 Metd Förstudie Då detta ämne kan sägas vara sammansatt av de två ämnena genusvetenskap ch webbdesign fanns det inte någn tidigare litteratur för den eakta frågeställningen. Däremt finns det åtskilliga frskningsrapprter, utredningar ch böcker sm rör de respektive mrådena ch angränsande mråden. En strategi för att få reda på för ämnet relevanta könsskillnader hade varit att göra en praktisk undersökning av kvinnrs ch mäns uppfattning av lika srters utfrmning av webbplatser. Med tanke på tidbegränsningen, det enrma arbete det skulle innebära ch tillgången av befintliga rapprter inm angränsande mråden valdes detta alternativ brt i samråd med handledare. Likaså valdes intervjuer med webbdesigner brt då det skulle vara både tidskrävande ch svårt att utläsa resultaten av. Detta i kmbinatin med den teretiska karaktären på ämnet gjrde att metdvalet för förstudien begränsades till litteraturstudier ch vid behv intervjuer med frskare inm dessa mråden. Litteraturen berörde webbdesign, Internetanvändning, genusterier, betydelsen av genusperspektiv i frskning samt tidigare frskning på språk, teknik, naturvetenskap, datrkunskap ch datranvändning ur genusperspektiv. Detta utgjrde en större del av denna studie ch gav mig den teretiska grunden för rapprten ch det frtsatta arbetet Egna undersökningar Den praktiska delen av eamensarbetet utgjrdes av två undersökningar varav den första belyser den teretiska synen på utfrmning av webbplatser ch den andra belyser den reella utfrmningen av webbplatser ur ett genusperspektiv. I den första undersökningen granskade jag CID 97 Riktlinjer för utfrmning av webbplatser, en rapprt sm bygger på en av CID tidigare gjrd undersökning. På grund av den vetenskapliga nivån hs denna ansåg jag att materialet i denna rapprt var tillräckligt för att bilda mig en uppfattning av hur dagens riktlinjer ser ut ch då denna del av min undersökning inte går ut på att ta reda på de bästa sätten att utfrma en webbplats utan mer på att se i vilken grad ett genusmedvetande i riktlinjerna eisterar har jag avgränsat mig till denna rapprt. Granskningen av rapprten utfördes genm att jag läste rapprten flera gånger ch försökte att kritiskt granska teten ch leta efter genusladdade egenskaper. CID-57 www För Kvinnr ch Män? 13 (92)

12 Inledning I den andra undersökningen granskade jag ett antal webbplatser ur ett genusperspektiv. Det fanns från början två alternativ att välja platserna på. Det ena var att göra en kvantitativ undersökning ch ta ett större antal webbplatser, granska dessa efter vissa kriterier ch sedan ta reda på hur könsfördelningen hs användarna såg ut för att sedan kunna göra någn slags statistisk sammanfattning. Det andra alternativet var att välja ett fåtal platser ch göra en mer kvalitativ undersökning av dessa ch jämföra detta med könsfördelningen hs användarna. Då inriktningen på arbetet var att bedöma m det förekm en medvetenhet m genus på webbplatserna ch fkus inte låg på eakta skillnader i hur utfrmningen av dessa skall se ut för att passa kvinnr ch män, föreföll den kvalitativa undersökningen mer naturlig. Det skulle dck vara svårt att få reda på könsfördelningen av användarna varför urvalskriteriet för webbplatserna istället blev målgruppens förmdade könsfördelning. Den metd jag använde mig av vid undersökningen var att titta på webbplatserna vid flera lika tillfällen ch försöka att hålla sinnet öppet för intryck ch inte leta efter vissa specifika egenskaper i utfrmningen. Till att börja med tittade jag på hur hela webbplatsen är uppbyggd för att få en överblick över innehållet ch strukturen på sidrna. Sedan tittade jag lite nggrannare på vissa sidr på webbplatsen då de verkade vara intressanta av lika skäl. Tilläggas skall kanske att undersökningen främst utförts på en Macintsh, vilket inte webbplatserna kanske primärt är utfrmade för. Tekniska detaljer kan därför skilja sig vid jämförelse med PC. Dck är plattfrmsberende fta en riktlinje vid utfrmning av webbplatser varför ingen större vikt vid jämförelser mellan Macintsh ch PC gjrts. 1.7 Definitiner Genus: Ordet genus kmmer från engelskans gender. Skillnaden mellan kön ch genus är att könet är en bilgisk term sm enbart säger vilken typ av könsrgan en persn har medan genus betyder scialt kön, det vill säga genus beskriver innebörden av ha ett visst kön: Att vara en äkta kvinna eller man. Att vara kvinnlig ch manlig. Hur det ideala genuset skall se ut varierar dck med samhällsuppfattningen ch det krävs hårt arbete för att kvalificera till utmärkelsen varför det knstruerade i idealen blir tydligt. Diktmier: Tudelning, mtsatspar Artefakter. Knstgjrda ting ch regelsystem. Internet är det internatinella datrnät sm har den största utbredningen ch sm bygger på TCP/IP, en standard för datakmmunikatin. (Svenska datatermgruppen) www, webben: krt för Wrld Wide Web 14 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

13 Inledning Wrld Wide Web, är en funktin på Internet eller på ett intranät sm medger att man enkelt kan hämta sammanlänkad infrmatin i frm av tet, bild ch ljud. (Svenska datatermgruppen) webbplats: I denna uppsats skiljer jag mellan webbplatser, webbsidr ch hemsidr. En webbsida är en sida ch kan överblickas i ett fönster, eventuellt genm användning av rullningslister. En webbplats är en samling webbsidr sm hör ihp ch en hemsida är den webbsida på webbplatsen sm användaren ftast kmmer till först ch sm används sm utgångspunkt vid besöket av webbplatsen. Om en webbplats bara består av en webbsida blir den webbsidan ckså hemsidan. Webbdesign är ett generellt begrepp ch innefattar såväl en webbplats innehåll, användargränssnitt ch grafisk design. (Ullman m fl., 1998) En webbdesigner är en persn sm arbetar med att skapa webbplatser Användargränssnitt är länken mellan en användare ch ett datrprgram sm skall underlätta datrarbetet för användaren. ett chatt,(flera chatt) är en skriftlig dialg i realtid via Internet. (Svenska datatermgruppen) en chatt, (flera chattar) är krt för chattlinje, det vill säga platsen för dialgen. (Svenska datatermgruppen) CID-57 www För Kvinnr ch Män? 15 (92)

14 Samhällets strukturer ch dess inverkan på kön ch genus 2 Samhällets strukturer ch dess inverkan på kön ch genus I detta kapitel kmmer några av samhällets strukturer att beskrivas ch diskuteras. Syftet är att påvisa de faktrer i samhället sm påverkar den syn sm finns på kön för att ge insikt i m hur könens betydelse kan variera med tid ch övrig kntet i samhället. Viktiga delfrågr sm beskrivs är: Yvnne Hirdmans terier m genussystem: segregering ch mannen sm nrm. Skapande ch återskapande av genus. Könsmärkning. Strategier för bevarandet av könsmaktrdningen. Genm en ökad insikt m, ch förståelse av innebörden av, dessa strukturer kan vissa generella skillnader mellan könen förklaras ch med detta kan en mer kmple syn på utfrmning av webbplatser skapas ch diskuteras. 2.1 Genussystemet Huvudsaklig terimder i denna uppsats är Yvnne Hirdman, prfessr i histria vid Götebrgs universitet, då det är hn sm står bakm viktiga delar av teretiseringen av genusvetenskapens samhällssyn. (Westberg-Whlgemuth, 1996) De terier hn tagit fram skulle kunna ses sm grundpelarna i genusvetenskapen ch är vida accepterade av åtskilliga frskare. Även m hennes terier är accepterade på många håll står de frtfarande mstridda i andra sammanhang. De berör nämligen ett mycket känsligt mråde ch handlar m ett sätt att se på mvärlden sm, i många sammanhang, inte är alltför upplyftande. Vårt samhälle är uppbyggt av en mängd föränderliga regler ch strukturer. Uppfattningen m vad sm är sant, riktigt ch nrmalt är ingenting statiskt utan varierar med tiden ch den rådande världsuppfattningen. (Erik, Hirdman, Jhannissn, Westberg- Whlgemuth m fl.) Den västerländska samhällskulturen är bland annat uppbyggd enligt ett patriarkalt system sm Hirdman valt att kalla genussystem 1. Det består av de två terierna segregering ch hierarki. De båda har en nära relatin till varandra ch genm samverkan dem emellan skapas en maktrelatin mellan könen. (Hirdman, 1988) 1 Det kan även benämnas sm könsmaktrdningen. 16 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

15 Samhällets strukturer ch dess inverkan på kön ch genus Segregering, den första lgiken, är isärhållandets tabu, där diktmierna manligt ch kvinnligt inte får blandas utan skall ses sm varandras mtsatser. (Hirdman, 1988) Förnuft sm symbliskt står för det manliga ställs mt känsla sm det symbliskt kvinnliga liksm styrka ställs mt svaghet, aktivitet mt passivitet ch ande mt krpp. Det är detta sm är grunden till att genusskillnaderna alltid varit tydliga ch erkända. Genm att kppla ihp kön ch genus ch se de båda könen sm varandras mtpler har det varit lätt att definiera lika sysslr, egenskaper ch värden till kvinnr ch män. (Lagerkvist, 1998) Ibland beskrivs dessa mtegenskaper sm naturligt uppkmna ch därmed ckså felaktiga att trtsa. Eempel på genusladdade diktmier är: privat ffentligt krpp ande natur kultur subjektiv bjektiv kas rdning känsla förnuft svaghet styrka passiv aktiv irratinell ratinell Den andra lgiken, sm är tätt hpknuten med den första, är hierarki med mannen sm nrm. Det vill säga att de symbliskt manliga egenskaperna värderas högre än de symbliskt kvinnliga egenskaperna. Med en sådan syn på skillnader i människvärden har det skapats ett maktförhållande mellan könen. (Hirdman, 1988) Knsekvenserna av detta är mycket tydliga i samhället; kvinnr har lägre lön än män 2, kvinnr fick rösträtt senare än män 3, hustrumisshandel sågs länge sm ett privat prblem ch inte sm ett plitiskt 4, kvinnans rll har länge definierats i relatinstermer till en man ch så vidare. Den manliga nrmen är dck så väl förankrad i samhället att den ibland inte syns utan framstår istället sm naturlig. Ofta ses inte ens mannen sm könsbestämd 2 I Sverige tjänar kvinnr ca 80% av männens lön. Detta kan dck inte förklaras med likheter i utbildning ch arbetslivserfarenhet utan utbildning ch arbetslivserfarenhet har visat sig löna sig bättre för män än för kvinnr. (SOU 1998:6) 3 I Sverige fick kvinnr rösträtt år Slagrdet det persnliga är plitiskt från de feministiska rörelserna på 60- ch 70-talet kmmer bland annat sm en reaktin på detta. Utan en plitisk syn på ett prblem kan ingen lag mt detta uppstå, varför det länge var lagligt för en man att slå sin fru ch sina barn. (Börjesn & Ulmanen, 1998) CID-57 www För Kvinnr ch Män? 17 (92)

16 Samhällets strukturer ch dess inverkan på kön ch genus utan bara sm människa, medan kvinnan ses sm en annrlunda, kvinnlig, variant av mannen. (Lagerkvist, 1998) Yvnne Hirdman förklarar detta med att beskriva relatinen mellan segregering ch hierarki: ju kraftigare sm isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju mindre ifrågasatt blir den manliga nrmens primat. [ ] ju mindre/svagare isärhållandets lgiker ch praktiker fungerar, ju mer ifrågasätts den manliga nrmens primat, ju mer illegitim blir den manliga överhundspsitinen. (Hirdman, 1988 sid. 57) Människrs vardag ch uppfattningar m verkligheten påverkas hela tiden av detta genussystem. Med denna tanke i bakhuvudet kan bevis för detta hittas dagligen. Ett enkelt sätt är att studera vårt språk. Vi säger arbete ch kvinnligt arbete, ftbll ch damftbll, plitiker ch kvinnlig plitiker, vanliga teknlger ch kvinnliga teknlger 5 ch vi har dessutm i det svenska språket det persnliga prnmenet, man, sm har en tydlig könsmärkning ch så vidare. Ett annat eempel kan hittas i det gamla testamentet i Bibeln där mannen är skapad efter Gud ch kvinnan är skapad sm en hjälp till mannen av hans revben. (1 Ms 2:18 23, Bibeln) Denna manliga nrm gäller dck inte bara i vardagen utan även i vetenskapens värld. Att frskning skulle ha inslag av mänskliga värderingar över huvud taget har varit en välkmmen kritik eftersm frskning, framförallt naturvetenskaplig sådan, fta utger sig för att vara bjektiv. (Genusperspektiv i frskningen, 1996) Dck är det människr sm utför frskningen ch det är människr sm tlkar resultaten varför det skulle vara mer trligt m det inte fanns sådana inslag. Eftersm frskning utfördes av män, ch mannen std för det bjektiva, förnuftiga tankesättet ch kvinnrna då, enligt lgiken m segregering, för det subjektiva, känslmässiga tankesättet, fanns ingen plats för kvinnr inm frskning. Kvinnr blev, bland annat därför, länge, ch blir frtfarande i viss utsträckning, systematiskt nekade tillträde till frskning. Den har således traditinellt utförts av män, ch därmed setts ur det bekönade ch naturliga manliga perspektivet 6. Detta har gett intrycket av att frskningen varit ch är könsneutral. (Bjerén, 1998) Genm att i frskning anta att det manliga perspektivet inte har någn inverkan på resultatet 5 Detta nterades av Margareta Bergendahl Nrell vid en diskussin m huruvida ett nytt upplägg av civilingenjörsutbildningen vid KTH behövdes för att de kvinnliga teknlgerna skulle ha samma förutsättningar sm de manliga. (Genusperspektiv i frskningen, sid 128) 6 Ett eempel sm trligtvis har sin bakgrund i detta var att det, enligt Electrlu VD Michael Treschw, tg Electrlu över 20 år innan de begrep att dammsugaren även behövde kmma in under stlar ch dylikt vid städning! (Treschw, 1999) 18 (92) CID-57 www För Kvinnr ch Män?

17 Samhällets strukturer ch dess inverkan på kön ch genus kan således både önskade ch väntade knsekvenser uppstå sm kanske kunnat undvikas med ett öppnare synsätt. 2.2 Skapande ch återskapande av genus Ett annat grundläggande fenmen sm påverkar de föreställningar sm finns m kön ch genus är skapandet ch återskapandet av genus. Detta innebär att utifrån de idéer sm finns m könens egenskaper skapas förväntningar på människr att följa könsdefinitinerna. Genm psitiva eller negativa reaktiner på könsmärkta beteenden utsänds signaler sm visar hur en nrmal persn av det egna könet skall vara. När en persn sedan följer de riktlinjer sm finns för sitt kön uppfattas den persnen sm nrmal. Nrmala kvinnr ch nrmala män beter sig således på lika sätt ch detta tlkas sedan sm att kvinnr ch män har ett visst naturligt beteende. Segregeringen blir därmed bekräftad ch förstärkt. Dessa indelningar i kön har ckså lett till att till eempel sysslr inm familjer delas upp enligt en synlig men tydlig överenskmmelse, sm i genusvetenskapen kallas för genuskntrakt. Hirdman (1988) tydliggör dck att: [genuskntraktet] inte får förstås sm ett köpslående mellan två jämnstarka kumpaner, tvärtm, ftast är det ett kntrakt uppdraget av den part sm definierar den andra (Hirdman 1988, sid. 54) Hn frtsätter sedan: Dessa»kntrakt» föreställer vi ss, finns synliga mellan den enskilda mannen ch kvinnan, mellan män ch kvinnr på det sciala planet ch mellan»mannen» ch»kvinnan» (Hirdman, 1988 sid. 54) I praktiken kan det innebära att eempelvis kvinnan får ta hand m städning, barn, inhandel ch tillagning av mat ch kläder medan mannen tar hand m mer enstaka företeelser sm till eempel att meka med bilen, måla m huset ch sköta räkningar. Tidigare std mannen fta för hela förvärvsarbetet ch det är fta i relatin till detta sm kvinnans ltt att ta hand m hemmet har förklarats. Nu förvärvsarbetar även kvinnr men det har inte påverkat arbetsfördelningen i hemmet märkvärt, varför kvinnr i allmänhet har mindre fritid än män. Genuskntrakten varierar från familj till familj men i det stra hela är de tämligen lika varandra. Det förekmmer sällan uttryckliga överenskmmelser emellan dem utan detta är någt sm bara kmmer ch dessa kntrakt blir fta än tydligare då ett par får barn. Denna naturliga uppdelning, tillsammans med andra uppfattningar ch förväntningar på kön, förs sedan ckså trligtvis vidare till barnen. (SOU 1998:6) Att könet på barnet har en str betydelse för hur det blir behandlat är mycket påtagligt i flera situatiner. En av de första frågrna en nybliven förälder får är vilket kön barnet har. Först med den infrmatinen känner sig mgivningen red att köpa lämpliga presenter CID-57 www För Kvinnr ch Män? 19 (92)

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott.

Kosttillskott i träningssyfte - En enkätstudie om gymmedlemmars användande av, samt attityder till kosttillskott. Ksttillsktt i träningssyfte - En enkätstudie m gymmedlemmars användande av, samt attityder till ksttillsktt. Supplements fr training purpses - A questinnaire study abut gym members use f, and attitudes

Läs mer

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm

Finländares syn på hållbar turism i Thailand. Tove Lindholm Finländares syn på hållbar turism i Thailand Tve Lindhlm Examensarbete Turism 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprgram: Turism Identifikatinsnummer: 4258 Författare: Tve Lindhlm Arbetets namn: Finländares

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

2015-05-27. Vilka är ni? Vad vill ni uppnå idag?

2015-05-27. Vilka är ni? Vad vill ni uppnå idag? Vilka är ni? Michael Rangne Överläkare, specialist i psykiatri Nrra Stckhlms Psykiatri mrangne@gmail.cm www.lrami.se Maj 2015 Vad vill ni uppnå idag? 1. Psykisk sjukdm Vad innebär det? Var går gränsen

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

D-UPPSATS. De nya journalisterna

D-UPPSATS. De nya journalisterna D-UPPSATS 2008:117 De nya journalisterna En kvalitativ undersökning av hur dagens journalistutbildningar står sig i förhållande till de svenska tidningsredaktionerna Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor?

Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Anna Roos Jenny Andersson Räddningstjänstens rekryteringsprocess - Ett hinder för kvinnor? Rescue Service recruitment process - a barrier for women? Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT 2011 Handledare:

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer