Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress"

Transkript

1 Åtgärdslista avseende motionerna vid 2012 års förbundskongress 1 Totalförbud för allt användande av mobiltelefon under bilkörning Claes Håkan Sjölund Förbundsstyrelsen ska verka för förbud mot att skicka sms och surfa på Internet i samband med bilkörning, samt att handsfree införs som krav för att få tala i mobiltelefon i samband med bilkörning. Lyfter frågan så fort tillfälle ges. Vägombuden har gjort en undersökning om mobiltelefonianvändande i bil vilken presenteras i Motor 7/2012. Informationschef Jon Stenbeck uttalade sig i Ekot i samband med att regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen i frågan i december I januari 2013 VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck talade inför riksdagens Trafikutskott om Motormännens syn på frågan. I början av mars 2013 meddelade Trafikutskottet att man vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som kom strax efter Motormännens besök i utskottet. Samma dag (27 mars 2013) som riksdagen debatterade och tog beslut i frågan skrev Motormännens vd Maria Spetz en debattartikel i Svenska Dagbladet med den tydliga uppmaningen till politikerna att införa en lag. Motormännen delade också ut flygblad till riksdagsledamöterna utanför riksdagshuset i Stockholm. Och politikerna har lyssnat och tagit till sig våra argument. Riksdagen beslutade nämligen att regeringen ska återkomma med en lag. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lade fram ett förslag till en ny skrivelse i trafikförordningen. Den innebär att förare inte får ägna sig åt aktiviteter som avleder uppmärksamheten från framförandet av fordon i sådan grad att det uppstår risk för trafikolyckor. Detta som ett komplement till den lag som riksdagen beslutat om. Motormännen ramförde kritik mot otydligheten i förslaget vid ett möte på Näringsdepartementet i maj Vi har upprepat vår kritik under hela hösten och fick ytterligare tillfällen när förordningen lanserades i dec Arbetet med att påskynda den av riksdagen beslutade lagstiftningen fortsätter. Sedan kongressen i april 2012 har tidningen Motor skrivit om frågan i flera nummer. Frågan har även haft en framträdande plats på Motormännens hemsida.

2 2 Restriktioner för stora lysande reklamskyltar längs våra vägar Börje Gustafsson Klubbavd Informera vägombuden om problemet. I de fall vägombuden anser att stora lysande reklamskyltar är ett problem längs vägen rapporterar de detta till ansvarig väghållare. 3 Fler hastighetskameror Sten MY Widhe Ingen aktiv åtgärd 4 Inget poängsystem innan hastighetsgränserna höjs Ulf Parde Avslag motionen 5 Stopp för saltning av vintervägar Sven-Olof Andersson Avslag motionen 6 Påverka byggandet av E20 hela sträckan Stockholm Göteborg Ulla-Britt Hagström Arbeta för att påskynda att trafiksäkerhetsstandarden på E20 förbättras genom mötesseparering. Frågan har lyfts i flera nummer av tidningen Motor under kongressperioden: 5/2012 6/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012,10/2012 1/2013, 2/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013 och 10/2013.

3 Lyfter frågan med beslutsfattare när tillfälle ges. Skaraborgsklubben har hög medienärvaro i frågan. Har svarat på remiss från Trafikverket ang hastighetssänkning på sträckan. I april 2013 skrev lokalklubbarna i Västsverige en gemensam debattartikel om behovet av motorvägsbygge på E20. Artikeln publicerades i GT samt i några mindre Skaraborgstidningar. Informationschef Jon Stenbeck debatterade i början av maj 2013 frågan med infrastrukturminister Elmsäter Svärd i TV4s Nyhetsprogram. Inför vägombudssäsongen togs flygblad och en rollup fram till klubbarna i Västsverige. Detta material användes för att opinionsbilda i E20-frågan i samband med aktiviteter med vägombudsbilarna. I juni skrev lokalklubbarna en ny debattartikel inför det att Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan för skulle presenteras. I flera nummer av tidningen motor har artiklar kring vägsäkerheten på E20 lyfts fram. Bland annat har den använts som exempel när tidningen lyft fram farliga sommarvägar och farliga vintervägar. I oktober skrev lokalklubbarna ytterligare en gemensam debattartikel med syfte att påverka regeringens beslut om den nationella planen. E20-frågan har i övrigt lyfts med beslutsfattare samt i media/på sociala medier när tillfälle givits. E20 problematiken fick en central plats i förbundets remissvar kring Trafikverkets nationella plan för transportsystemet Fram för en mera positiv syn på bilar och bilism hos myndigheter och politiker Svein Jargvoll Skapa bra förutsättningar för Sveriges bilister Är det övergripande uppdraget för Motormännen. Mycket av det opinionsbildande arbetet har utgått från att lyfta fram innehållet i det av kongressen fastställda mobilitetsprogrammet. Här kan nämnas flera debattartiklar samt remissvar där vi påpekar bilens betydelse i ett avlångt och glest befolkat land som Sverige. 8 Vajerräcke på 13-metersvägarna = dyra Lars Blank

4 Förbundet ska fortsätta framföra frågan till Trafikverket och i politiska kontakter ang behovet av framkomlighet när ombyggnad till mötesfri väg sker. Flertalet artiklar i tidningen Motor har lyft frågan om mötesfria vägar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv: 5/2012, 6/2012, 7/2012, 9/2012, 1/2013, 5/2013, 6/2013 och 10/2013. Motormännen lyfter frågan med beslutsfattare när tillfälle ges. Informationschef Jon Stenbeck debatterade frågan med Trafikverkets Claes Tingvall i TV4 i juli Vajerräcken/sidoräcken = onödiga Lars Blank 10 Utformning av korsningar efter riksväg 70 till väg 734 Garpenberg och väg 732 Grådövägen Lars Blank och Bengt-Eric Berglund Klubb avd Fortsätta stödja lokalklubbarna och vägombuden i deras arbete med att påverka ansvariga väghållare för att skapa förbättringar av den lokala vägsäkerhetsstandarden. Aug 2012 Vägombuden inspekterar vägarna och rapporterar vid brister till ansvarig väghållare. Rapporter kring deras inspektioner kan man ta del av via Januari Inget nytt har hänt i frågan. Vägombuden fortsätter att inspektera vägarna. (Dock kan http.//vagombud.motormannen.se komma att tas bort i samband med ny webbplattform och att vi tittar på ett nytt rapportsystem). 11 Försäkringsbolagens oseriösa handläggning gällande stöld av moderna bilar med elektroniskt stöldskydd Jan Björklund Förbundsstyrelsen ska kontakta försäkringsbolagens branschorganisation för att lyfta den principiella frågan om moderna bilars stöldskydd i förhållande till försäkringarnas erbjudna försäkringsskydd. Motor skall lyfta försäkringsjuridiska frågor i tidningen.

5 Jan Frågan tas med till Motors redaktionsråd. Svårt med nyhetsvärde då det inte är ett vanligt problem bland våra medlemmar. Februari 2014, brev skickats till Trafikförsäkringsföreningens bilförsäkringskommitté i syfte att informera om problemen samt söka dialog för eventuella gemensamma aktiviteter. 12 Kräv legitimerade parkeringsvakter Mats E Nilsson Förbundsstyrelsen ska uppvakta departementet för att följa upp resultatet av Parkeringsutredningen. Jan 2013 Första kontakt tagen via telefon och mail. Inväntar svar. Hösten 2013 har fortfarande ingen reaktion erhållits från departementet. Nya kontakter ska tas innan mandatperioden är över. 13 Orimliga påföljder för överlast hos husbilar och husvagnar Börje Gustafsson Förbundsstyrelsen ska utreda påföljdsfrågan för överlast hos husbilar och husvagnar arbetar avd med frågan enl projektplan. Januari Utredning sammanställd av jurister och tekniker på huvudkontoret. 14 Stoppa diskrimineringen av husbilar och husvagnar 15 Enhetliga regler för parkering av långa fordon och fordonskombinationer Börje Gustafsson Klubb avd Informera lokalklubbarna och campingklubbarna om problemet. Informerats om på klubbverksamhetens referensgruppsmöte i oktober 2012 och vidareförmedlas ut i klubbverksamheten med en påminnelse till lokalklubbarna, avdelningarna och campingklubbarna att kontakta kommunala myndigheter och andra aktörer (staten, fastighetsbolag och övrig markägare) och påtala motionens innehåll. Vid referensgruppsmöte i januari 2014 påpekades problematiken igen. Informationen skickades ånyo ut till samtliga klubbar.

6 16 Ändrad beskattning av personbilar klass 2 med automatisk växellåda och/eller fyrhjulsdrift Börje Gustafsson Fortsätta driva frågan om rättvisa skatter för bilisterna. Är en övergripande fråga för oss. Motor nr 6/2012 har haft en artikel om detta. 17 Vid förnyelse av körkort Raymond Lecar Avslag motionen 18 Stadgeändring, 5 kap. Motormännens stadgar, val till kongressen Åke Liedberg Att anta följande nya lydelse av stadgarnas 5 kap. 4 stycket: Medlem (fysisk person) kan nomineras som ledamot i den egna valkretsen. Valbar är den som nominerats, förklarat sig beredd att deltaga i val samt inkommit med en presentation vilken skall finnas tillgänglig för de röstberättigade i samband med att de avger sin röst. Då beslutet endast togs med acklamation måste frågan tas upp även vid nästa kongress Om då minst enkel röstmajoritet föreligger är ändringen stadgeenligt beslutad och gäller direkt därefter. 19 Kongressvalet Johan Segerström utan hänvisning till beslut ang motion Husbilar Gunnar Olsson Klubb avd

7 Informera campingklubbarna om problemet. Har informerats om på lokalklubbarnas referensgruppsmöte i maj Har informerats om på klubbarans referensgruppsmöte i maj 2013 och vidareförmedlas ut i klubbverksamheten. Kontakt har tagits med Husbilsklubben.se Vi tittar på om vi kan inleda ett samarbete. 21 Medlemspris på internationellt körkort Christer Österbom Informera lokalklubbarna om att Motormännen har inlett samarbete med ett tiotal resebyråer. M Service / Klubb avd I augusti 2012 skickades mail till alla lokalklubbar med uppdaterad information om hur samarbetet med resebyråerna fortskrider. Projektet lades ner i början av 2013 då flera resebyråer tackade nej till samarbete och bad oss ta bort länkarna. 22 Decentralisera Motormännens organisation Ulla-Britt Hagström Jon Stenbeck & Elisabet Franzén Utreda möjligheten att genomföra försöksverksamhet med regional närvaro. Utredning presenteras för styrelsen i september Projektanställning utlyses ht Lovisa Nilsson anställd att arbeta med detta projekt under 2013, och därefter utvärdering av projektet. Feb 2014, projektet har utvärderats. Finns med som underlag till den av styrelsen fastställda utredningen (feb 2014) angående Motormännens regionala/lokala närvaro. Första mötet i den utredningen planeras till mitten av mars Utvärderingen finns med som bilaga. 23 Representation från lokalklubbarna i förbundsstyrelsen Lars-Olof Olsson, Lennart Svensson och Stefan Fransson

8 24 Medlemsservice på lokal nivå Bertil Andersson M Service Kontinuerlig utbildning och stöd till lokalklubbarnas närservice. M Service har skickat ut en enkät som håller på att sammanställas för att fastställa utbildningsbehov samt få reda på utrustning som finns i klubbarna för att klara uppgiften med att ställa ut IKK. De som aktivt kontaktat oss för utbildning är vi i dialog med för att hitta lämpliga datum för utbildningspass för IKK-utställare hos närservice. Detta kommer att ske skyndsamt under hösten Utbildning har hållits: 2012 M Service hade utb. i Malmö, Göteborg och Umeå 2013 M Service har haft utbildning 2 gånger på HK 2014 Ekonomiutbildning för kassörer kommer att hållas den 5 april 25 Ersättningar som klubbarna ska få vid nymedlemsrekrytering Tomas Koepke Marknadsavd Införa förbättrade rutiner för att underlätta lokalklubbarnas värvningsarbete. Ny process där ersättning för värvning kommer att utbetalas varje månad med start den 3 september Vid utbetalning får klubbarna även kontaktuppgifter på de nya medlemmar som betalt sin medlemsavgift Nya rutiner för klubbvärvning, Månatlig uppföljning med namn och adress på de som klubbarna värvat. Ersättning höjd till 250kr som betalas ut månadsvis. 26 Drivmedelsrabatt för medlemmar Christer Nyberg och Kjell Jonsson

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER Ett axplock av verksamhetsåret 2012/2013 Antalet unga medlemmar ökar trots liten minskning av totala antalet medlemmar som i juni var 60.550

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet

Branschläget 2011. En rapport från Svenska Taxiförbundet Branschläget 2011 En rapport från Svenska Taxiförbundet 1 Innehåll Förord...5 Branschläget...7 Svenskt kvalitetsindex...7 Taxis prisinformation...7 Taximiljarden...8 Redovisningscentraler för taxi...9

Läs mer

SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012

SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012 SMC VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012 ORGANISATIONEN Medlemsantal Vid verksamhetsårets slut 30 juni var medlemsantalet 62 117 vilket är en minskning med 502 medlemmar jämfört med förra året, men 117 fler

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

årsberättelse Motormännen

årsberättelse Motormännen årsberättelse Motormännen 2011 Innehåll 3...VD har ordet 4...Bilisten alltid i första rummet 6...Juristen som alltid är redo 7...Experten du kan lita på 8...Gör resan till ett nöje 9...Alla är lika viktiga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Slutrapport Utveckla SBU

Slutrapport Utveckla SBU Sida: 1/34 Slutrapport Utveckla SBU Projektnamn Beställare Projektledare Delprojektledare Medverkande admin. support Utveckla SBU Båtriksdagen Tommy Sandin Lennart Clarstedh, Kjell Holst, Bertil Björkman,

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... V I S Val I Sikte Innehållsförteckning Inledning... 3 Så använder du studiematerialet... 3 Gruppens storlek och sammansättning... 3 Regler i gruppen... 4 Utvärdering - reflektion... 4 Del 1 Yttrandefrihet...

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer