FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM

2 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor. 2 Med reservation för eventuella tryckfel.

3 3

4 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Årspremie ,284 kr/mäklare Ansvarsförsäkring Som fastighetsmäklare är du enligt gällande fastighetsmäklarlag skyldig att ha en ansvarsförsäkring på en viss angiven nivå som täcker den skadeståndsskyldighet du kan drabbas av om du åsidosätter dina skyldigheter enligt denna. Ansvaret avser s.k. ren förmögenhetsskada. Mäklarsamfundets kollektiva ansvarsförsäkring uppfyller lagens krav och har ett högre försäkringsbelopp än vad lagen kräver. Dessutom ingår förmedling av köp och försäljning av lös egendom enligt Konsumentköplagen i samband med köp och försäljning av fastighet, med undantag för konst och antikviteter. Även förmedling i samband med exekutiv underhandsförsäljning av objekt som avses i fastighetsmäklarlagen samt godmansförordnande vid försäljning enligt lag om samäganderätt ingår. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada Skadeanmälan När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Rättsskyddsförsäkring Självrisk. Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Försäkringen gäller för tvister som inte omfattas av ansvarsförsäkringen och som avser verksamhet i enlighet med gällande fastighetsmäklarlag och omfattar skäliga ombuds- och rättegångskostnader som inte ersätts av staten eller av motpart om tvisten kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd eller miljödomstol i Sverige och eventuella överdomstolar till dessa eller av motsvarande domstolar i EU, Norge och Schweiz. Även tillsynstvister omfattas, såväl vid prövning hos Fastighetsmäklarnämnden, som till de domstolar dit nämndens beslut kan överklagas. Ombudskostnader vid reklamationsärenden i ARN omfattas. I de fall tillägg till grundförsäkringen tecknats (se sid 5) gäller även denna rättsskyddsförsäkring, trots att dessa tillägg avser verksamhet som ej omfattas av gällande fastighetsmäklarlag. Tvist utan rättegång Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader. Tvist med rättegång Försäkringen gäller för: försäkrads egna rättegångskostnader, motparts rättegångskostnader som försäkrad av domstol förpliktats utge, de kostnader som försäkrad vid förlikning under rättegång har åtagit sig att betala motpart under förutsättning att den försäkrade gör sannolikt att domstolen skulle ålagt för säkrad att betala ett högre belopp om tvisten hade prövats. Tvist med skiljemannaförfarande Försäkringen gäller för: försäkrads egna ombudskostnader, motparts ombudskostnader som försäkrad förpliktas utge efter skiljemännens prövning. Försäkringen omfattar inte ersättning till skiljemännen samt inte heller kostnader som avser eget arbete m.m. Nedan anges exempel på undantag, för mer utförlig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte för; ombudskostnader som kan ersättas ur annan försäkring, t ex ansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp 5 prisbasbelopp per tvist och 150 pbb per år för kollektivet. Skadeanmälan För att försäkringen skall gälla skall ombud väljas enligt rättsskyddsvillkor. Mäklarsamfundets jurister kan anlitas i det fall Mäklarsamfundet finner det lämpligt. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Ansvarsförsäkring - Fristående värdering Försäkringen gäller för fristående värdering av privata och kommersiella fastigheter och övriga objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen utan koppling till förmedlingsuppdrag. Värderingens utförande är gängse i branschen och försäkringen omfattar inte tekniska utlåtanden utan enbart värdering baserat på en allmän uppskattning av fastighetens läge grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare Skadeanmälan Självrisk 20% av skadebeloppet, dock lägst 20% av prisbasbeloppet. Självrisk Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 4www.maklarsamfundet.se/forsakringar.

5 GRUNDFÖRSÄKRING forts. I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Ansvarsförsäkring - Rådgivning Försäkringen gäller för: rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > skatterådgivning i samband med en förmedling som omfattas av grundförsäkringen. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst vid försäljning av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen, > skatterådgivning som har ett samband med fastighetsmäklarens verksamhet. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst inför en försäljning i syfte att erhålla ett förmedlingsuppdrag av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare Självrisk Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Skadeanmälan När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Årspremie ,284 kr/mäklare Temporär försäkring Försäkringen gäller för blivande fastighetsmäklare från dagen för Fastighetsmäklarnämndens beslut om registrering som fastighetsmäklare, till dagen för bekräftat medlemskap i Mäklarsamfundet, dock längst i 6 månader, med samma omfattning som grundförsäkringen. Stand-by försäkring Om du inför årets ingång vet att du för en period inte kommer att vara verksam som fastighetsmäklare, men ämnar komma tillbaka till yrket, och du under den tiden vill slippa avregistrera dig hos Fastighetsmäklarnämnden kan du teckna Stand-by. Stand-by erbjuds dig i följande fall: föräldraledighet, sjukdom längre än 3 månader, tjänstledighet för studier, arbetslöshet, tillfällig utlandsvistelse samt tillfällig annan yrkesverksamhet. Mäklarsamfundets medlemmar erbjuds denna tjänst kostnadsfritt. Kontakta Mäklarsamfundet för Stand by-anmälan. För att få försäkring är du skyldig att intyga att du ej ämnar vara verksam. Notera att anmälan skall ha inkommit och blivit beviljad före den 31 december. När du återupptar din fastighetsmäklarverksamhet ska du i förväg anmäla detta till Mäklarsamfundet för att din försäkring ska gälla. VIKTIGA UNDANTAG Nedan anges viktiga undantag i försäkringsvillkoren V MS2.0. För komplett information, se fullständiga försäkringsvillkor. Försäkringen gäller inte för; skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och hans uppdragsgivare hävs, skadeståndskrav i de fall den försäkrade kan åberopa ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning, skada som orsakas vid tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (2004:46) om investeringsfonder, lag (2005:405) om försäkringsförmedling, indirekta skador, t ex utebliven vinst. Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 5

6 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL GRUNDFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Förhöjt försäkringbeslopp > Förmedling och värdering av rörelse, bolag och entreprenad > Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er > Sysslomannauppdrag > Förmedling av sidotjänst > Allmän juridisk rådgivning > Mäklarassistentförsäkring Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Rättsskyddsmomentet i er kollektiva ansvarsförsäkring omfattar även nedan tilläggsförsäkringar under förutsättning att tvisten ej omfattas av ansvarsförsäkringen. Förhöjt försäkringsbelopp Detta tillägg har samma omfattning som grundförsäkringen. Välj mellan: 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock max 10 Mkr/försäkringsår kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. Förmedling och värdering av rörelse, bolag, entreprenad/entreprenadkontrakt, jordbruks- och skogsbruksfastighetsrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Försäkringen omfattar även fristående värdering av jordbruk och tomtmark för exploatering Detta tillägg inkluderar även värdering i samband med förmedling. Välj mellan: 2,5 Mkr/skada & fastighetsmäklare kr/mäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er och därmed förenlig verksamhet Välj mellan: 2,5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår kr/mäklare 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Sysslomannauppdrag kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Förordnande att såsom syssloman omhänderta och förvalta fastighet i samband med uppdrag att medverka vid den exekutiva försäljningen av objektet. Den exekuktiva omfattas i grundförsäkringen. Välj mellan: 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Förmedling av sidotjänst 330 kr/mäklare 462 kr/mäklare 646 kr/mäklare 776 kr/mäklare Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 6www.maklarsamfundet.se/forsakringar. Omfattar den sidotjänst som fastighetsmäklaren kan åtaga sig att förmedla i enlighet med fastighetsmäklarlagen. Välj mellan: 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Allmän juridisk rådgivning 549 kr/mäklare 769 kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar juridisk rådgivning såsom hyresavtal, arv, gåva och bodelningsfrågor, generationsväxling, arrendefrågor och rådgivning inom jord- och skogsbruk. 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Mäklarassistentförsäkring kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar inte tillståndspliktig verksamhet som kan omfattas av fastightsmäklarens grundförsäkring. 1 Mkr/skada & mäklarassistent 549 kr/assistent max 10 Mkr/försäkringsår

7 KONTORSFÖRSÄKRING ontorsförsäkr...ing Försäkrade skadehändelser Brand-, vatten-, inbrotts-, stöld-, naturskada, rån och överfall, elfenomen, glas- och skyltskada, skadegörelse och samt annan skadehändelse. Notera också att försäkringen täcker förlust av kundnycklar samt skada vid visning både på din och uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. Egendomsskyddet gäller på alla platser där du bedriver verksamhet. Du kan med andra ord ha filialkontor på olika platser. Ersättning Försäkringen gäller med fullvärde. Det betyder att du slipper värdera dina maskinerier och inventarier. Datorer ersätts med kostnaden för att köpa en likvärdig dator efter avdrag för värdeminskning genom bland annat ålder och bruk. För en del av egendomen gäller begränsade ersättningsbelopp. På detta uppslag kan du läsa vilken egendom som berörs och vilken maximal ersättning som lämnas. Skyddsklass För försäkringen gäller skyddsklass 1. Säkerhetskopior (backuper) skall framställas dagligen och förvaras åtskilda från orginalen, dvs i skilda byggnader. Årspremie 2012 Premien är kr för företag med en verksam mäklare och 472 kr per mäklare utöver en. Exempelvis är premien för ett företag med två verksamma mäklare kr. Inkluderar även redovisade delar på sid 7. Kontorsförsäkringen omfattar alla anställda på kontoret. Antal fastighetsmäklare på varje kontor ger beräkningsunderlag för premiens storlek. Självrisk kr per skada. Specialförsäkring 4000 kr. Försäkringsgivare If Skadeförsäkring AB (publ) Vid skada Vid egendomsskada ring brandkåren respektive polisen. Anmäl sedan skadan på skadeanmälningsblankett och skicka den till If eller Willis snarast möjligt. Notera att Ifs ersättningsskyldighet bortfaller 6 månader efter skadan uppstod om den inte anmälts. Telefonnummer till If skadeservice , If Skadeförsäkring AB (publ) ett akut läge kan du få hjälp av Larmtjänst dygnet runt på telefon Försäkringsobjekt Varor, maskinerier/inventarier, inkl. datorer och egen bekostad fast inredning. Inkluderar även hyrd och leasad egendom som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för eller i avtal åtagit sig att försäkra. Pengar och värdehandlingar: förvarade i värdeförvaringsenhet, värdeskåp grade II eller mot svarande äldre standard > förvarade i annan förvaringsenhet > förvarade på annat sätt > vid rån och brand Kunders/uppdragsgivares egendom (inkl kunders nycklar) Arbetstagares lösöre Lagrad information Skadegörelse på hyrd lokal Glas, skylt Allriskförsäkring för lös egendom inklusive egendom på plats där visning hålls. Maskinerier eller fast egendom, dock ej pengar eller värdehandlingar. Stöld- eller sakskada som inträffar på uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. På annan plats: Gäller för skada på maskinerier, inventarier, fastighetsinventarier, varor, uppdragsgivarens egendom och lagrad information som tillfälligt förvaras på annan plats än egna eller hyrda lokaler under maximalt 12 månader Allrisk bärbar dator (inklusive surfplattor) Försäkringsbelopp Fullvärde, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsställe kr kr kr kr kr kr kr kr Ingår kr kr kr NYHETER 2012 > Kontorsförsäkringen är utökad med Specialförsäkring och Tjänstereseförsäkring > Nu finns en möjlighet att teckna tilläggsförsäkring för Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga och VD- och Styrelseansvarsförsäkring. För mer information om ovan nyheter, kontakta oss! Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 7

8 Avbrottsförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för avbrott till följd av: > en genom denna försäkring ersättningsbar egendomsskada > oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme till den försäkrade verksamheten > leverantörs- och kundavbrott inom Norden ( kr). Försäkringsbelopp 1 x årsomsättning, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsår. Ansvarstid 12 månader Självrisk Karens 48 timmar. Maskinavbrott 5 dygns karens. Villkor Försäkringsvillkor för Egendom och Avbrott Ansvarsförsäkring Omfattning Skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i verksamheten (omfattar ej ert obligatoriska ansvar). Omfattar även om fastighetsmäklare p g a vårdslöshet orsakar skada vid eller till följd av visning, t ex sönderfrysning. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Försäkringsbelopp If utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättning är 10 Mkr per skada, dock max 20 Mkr per försäkringsår. Självrisk kronor per skada Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Kundolycksfallsförsäkring Omfattning För kunder till den försäkrade verksamheten och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall i försäkringstagarens lokaler och under visning under förutsättning att normal aktsamhet har iakttagits. Försäkringsbelopp If ersätter kostnader för behandling och läkarbesök enligt nedan: Medicinsk invaliditet Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Kristerapi Merkostnader Rehabilitering Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Dödsfall orsakat av olycksfall Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk kr kr Högst 10 behandlingstillfällen kr kr kr kr Villkor Försäkringsvillkor för Kundolycksfallsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Omfattning Skäliga ombuds- och rättegångskostnader för tvist som uppkommit i den försäkrade verksamheten (inkl. skattemål i Sverige), dock ej tvister rörande förmedlingsverksamhet enligt Fastighetsmäklarlagen. Vissa tvister undantas. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår. Självrisk kr + 20% av överskjutande kostnader per skada. Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Krisförsäkring Omfattning Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse. Ifs Krisjour avgör vad som bedöms vara en akut psykisk kris. Försäkringsbelopp 10 behandlingar Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Villkor Försäkringsvillkor för Kris Utställningsförsäkring Omfattning Laptop, projektor, LCD-skärm, roll-ups, monterutrustning som medtas för utställning- och mässammanhang. Vid arbetstidens slut eller då den försäkrade mer varaktigt lämnar arbetsområdet skall egendomen förvaras i låst lokal, byggnad, container eller arbetsbod. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår Självrisk kr per skada Villkor Försäkringsvillkor för Utställningsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattning Kan ersätta ekonomisk skada som uppkommer till följd av brottsliga handlingar. Det kan vara brottsliga handlingar som riktar sig mot såväl försäkringstagaren som dennes kunder. Gäller inom Norden. Vid händelse som omfattas av försäkringen åligger det den försäkrade att begära polisutredning. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår och per kontor Självrisk kr per skada Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för anställda, ägare och styrelseledamöter. Gäller även vid semester under maximalt 14 dagar som tas ut i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Tjänsteresan är påbörjad då den försäkrade lämnar bostaden eller den stationära plats där det dagliga arbetet utförs eller påbörjas och upphör i och med att denne återkommer till någon av dessa platser. Självrisk Ingen självrisk Villkor Försäkringsvillkor för Tjänsteresa Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 8

9 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL KONTORSFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Försäkringsgivare If Skadeförsäkring AB (Publ) > VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsnummer SP Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Om du blir arbetsoförmögen en längre tid innebär det stora ekonomiska påfrestningar för din rörelse. Inkomsterna minskar kraftigt medan kostnaderna till stor del kvarstår. Denna försäkring ersätter fasta kostnader i din rörelse. Som fast kostnad avses följande: > > avtalade löner och sociala avgifter till fast verksamma > > lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader > > fasta el- och telekostnader > > fasta kostnader för bokföring och revision > > fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer > > premier för företagsförsäkringar (skadeförsäkringar). Med detta avses inte liv- och pensionsförsäkringar > > räntor i rörelsen > > fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal > > skatt och försäkringspermier för transportmedel i rörelsen > > övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader (ej amorteringar). Försäkringen gäller vid avbrott (omsättningsminskning) i rörelsen till följd av att verksam nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga eller dödsfall. Denna avbrottsförsäkring är en så kallad sakförsäkring och premien är därför en avdragsgill rörelsekostnad. Ersättning skall tas upp som en rörelseintäkt. Karens 30 dagar Ansvarstid 12 månader Villkor Försäkringsvillkor för Avbrott vid arbetsoförmåga Skadeanmälan If Skadeservice, Årspremie 2012 Premien för denna försäkring baseras på valt försäkringsbelopp och ålder Ålder > VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad person i hela världen, dock ej krav som grundas på/i Nordamerika gällande rätt. Den gäller för skadeståndskrav till följd för ren förmögenhetsskada som framställs mot försäkrad. Villkor förtecknande > > Försäkringen förutsätter att kontorsförsäkring tecknats hos If via den lösning som erbjuds medlemmar inom Mäklarsamfundet. > > No claims-blankett skall vara ifylld och försäkrad skall intyga att inga skador finns eller kan misstänkas. > > Raiting AAA, AA eller A enligt soliditet datumet för tecknande. Kan endast tecknas för kunder med max 30 Mkr i omsättning. > > Kunder med högre omsättning skall riskbedömas av If efter att No claimsblankett har inkommit. Självrisk Ingen självrisk Skadeanmälan If Skadeservice Villkor Försäkringsvillkor för VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsbelopp 2 Mkr Årspremie 2012 Fast premie: kr Rörlig premie: 0, x omsättning kr Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 9

10 10

11 Mäklarsamfundets försäkringsprogram Anmälningsblankett A Företag Kontorsnr B Organisationsnummer Telefon/fax C Adress, Postnr, Ort E-post D E Kontaktperson Försäkringstagare Fylls i vid anmälan av: Tilläggsförsäkringar Namn Avser MäklarID hos Mäklarsamfundet Personnummer Mäkl/Ass Tilläggsförsäkringar till Grundförsäkring Ange numret på försäkringstagaren enligt punkt 1E för respektive tillägg Ja Nr enl 1E Tillägg Välj mellan försäkringsbelopp Förhöjt försäkringsbelopp Förmedling och värdering av rörelse, bolag och entreprenad Ombildning hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr Skriv valt försäkringsbelopp Sysslomannauppdrag 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr Förmedling av sidotjänst Allmän juridisk rådgivning Mäklarassistent 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 1 Mkr Kontorsförsäkring Försäkring önskas från datum Antal fastighetsmäklare Årspremie :- för första fastighetsmäklaren. 472:- per mäklare utöver en Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Önskas anmälningsblankett: Ja VD- och Styrelseansvarsförsäkring Önskas anmälningsblankett: Ja För mer information, fullständiga villkor inklusive begränsningar och undantag kontakta Willis. Kontaktinformation enligt nedan. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande E-posta denna anmälan till eller skicka den till: Willis AB Avd. Commercial Telefon Box 7273 Fax Stockholm 11

12 12 Willis AB, Box 7273, Stockholm besöksadress: Sergelgatan 1 tel

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden

If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19. 211 19 Malmö Sweden If Skadeförsäkring AB Eva Ståhlfors Västra Varvsgatan 19 211 19 Malmö Sweden Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP125552 14 december 2011 1 (1) Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 STOCKHOLM

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet

Taxi. Försäkring för både fordon och verksamhet Taxi Försäkring för både fordon och verksamhet 2 Taxi Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning

Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning Produktbeskrivning Fastighet och Förvaltning 2012:1 (gäller från 2012-01-01) Ett samarbete mellan Osséen Försäkringsmäklare och Fastighetsägarna 1. Villkor Detta är en kortfattad redovisning av de försäkringsvillkor

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer