FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2012"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM

2 Observera att denna broschyr är en informationsbroschyr som ger en sammanfattning av försäkringarnas omfattning. Vid skada tillämpas försäkringsavtalet jämte fullständiga villkor. 2 Med reservation för eventuella tryckfel.

3 3

4 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Årspremie ,284 kr/mäklare Ansvarsförsäkring Som fastighetsmäklare är du enligt gällande fastighetsmäklarlag skyldig att ha en ansvarsförsäkring på en viss angiven nivå som täcker den skadeståndsskyldighet du kan drabbas av om du åsidosätter dina skyldigheter enligt denna. Ansvaret avser s.k. ren förmögenhetsskada. Mäklarsamfundets kollektiva ansvarsförsäkring uppfyller lagens krav och har ett högre försäkringsbelopp än vad lagen kräver. Dessutom ingår förmedling av köp och försäljning av lös egendom enligt Konsumentköplagen i samband med köp och försäljning av fastighet, med undantag för konst och antikviteter. Även förmedling i samband med exekutiv underhandsförsäljning av objekt som avses i fastighetsmäklarlagen samt godmansförordnande vid försäljning enligt lag om samäganderätt ingår. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada Skadeanmälan När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Rättsskyddsförsäkring Självrisk. Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Försäkringen gäller för tvister som inte omfattas av ansvarsförsäkringen och som avser verksamhet i enlighet med gällande fastighetsmäklarlag och omfattar skäliga ombuds- och rättegångskostnader som inte ersätts av staten eller av motpart om tvisten kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd eller miljödomstol i Sverige och eventuella överdomstolar till dessa eller av motsvarande domstolar i EU, Norge och Schweiz. Även tillsynstvister omfattas, såväl vid prövning hos Fastighetsmäklarnämnden, som till de domstolar dit nämndens beslut kan överklagas. Ombudskostnader vid reklamationsärenden i ARN omfattas. I de fall tillägg till grundförsäkringen tecknats (se sid 5) gäller även denna rättsskyddsförsäkring, trots att dessa tillägg avser verksamhet som ej omfattas av gällande fastighetsmäklarlag. Tvist utan rättegång Försäkringen gäller för försäkrads egna ombudskostnader. Tvist med rättegång Försäkringen gäller för: försäkrads egna rättegångskostnader, motparts rättegångskostnader som försäkrad av domstol förpliktats utge, de kostnader som försäkrad vid förlikning under rättegång har åtagit sig att betala motpart under förutsättning att den försäkrade gör sannolikt att domstolen skulle ålagt för säkrad att betala ett högre belopp om tvisten hade prövats. Tvist med skiljemannaförfarande Försäkringen gäller för: försäkrads egna ombudskostnader, motparts ombudskostnader som försäkrad förpliktas utge efter skiljemännens prövning. Försäkringen omfattar inte ersättning till skiljemännen samt inte heller kostnader som avser eget arbete m.m. Nedan anges exempel på undantag, för mer utförlig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte för; ombudskostnader som kan ersättas ur annan försäkring, t ex ansvarsförsäkring. Försäkringsbelopp 5 prisbasbelopp per tvist och 150 pbb per år för kollektivet. Skadeanmälan För att försäkringen skall gälla skall ombud väljas enligt rättsskyddsvillkor. Mäklarsamfundets jurister kan anlitas i det fall Mäklarsamfundet finner det lämpligt. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Ansvarsförsäkring - Fristående värdering Försäkringen gäller för fristående värdering av privata och kommersiella fastigheter och övriga objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen utan koppling till förmedlingsuppdrag. Värderingens utförande är gängse i branschen och försäkringen omfattar inte tekniska utlåtanden utan enbart värdering baserat på en allmän uppskattning av fastighetens läge grundat på läge, allmänt skick och aktuella försäljningar i området. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare Skadeanmälan Självrisk 20% av skadebeloppet, dock lägst 20% av prisbasbeloppet. Självrisk Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 4www.maklarsamfundet.se/forsakringar.

5 GRUNDFÖRSÄKRING forts. I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär försäkring > Stand-by försäkring Ansvarsförsäkring - Rådgivning Försäkringen gäller för: rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > skatterådgivning i samband med en förmedling som omfattas av grundförsäkringen. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst vid försäljning av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen, > skatterådgivning som har ett samband med fastighetsmäklarens verksamhet. Skatterådgivningen kan bestå av beräkning av skatt vid realisationsvinst inför en försäljning i syfte att erhålla ett förmedlingsuppdrag av objekt som omfattas av fastighetsmäklarlagen. Försäkringsbelopp 2,5 Mkr per skada, maximalt 10 Mkr per försäkringsår och försäkrad fastighetsmäklare Självrisk Vid förmedling av objekt utomlands 10% av skadebeloppet, dock minst 1 prisbasbelopp och maximalt 5 prisbasbelopp. Skadeanmälan När krav framställs mot dig skall Mäklarsamfundets jurister anlitas som ombud. Skriftlig skadeanmälan skall snarast sändas till: Mäklarsamfundet Service i Sverige AB Box 1487, Solna Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Årspremie ,284 kr/mäklare Temporär försäkring Försäkringen gäller för blivande fastighetsmäklare från dagen för Fastighetsmäklarnämndens beslut om registrering som fastighetsmäklare, till dagen för bekräftat medlemskap i Mäklarsamfundet, dock längst i 6 månader, med samma omfattning som grundförsäkringen. Stand-by försäkring Om du inför årets ingång vet att du för en period inte kommer att vara verksam som fastighetsmäklare, men ämnar komma tillbaka till yrket, och du under den tiden vill slippa avregistrera dig hos Fastighetsmäklarnämnden kan du teckna Stand-by. Stand-by erbjuds dig i följande fall: föräldraledighet, sjukdom längre än 3 månader, tjänstledighet för studier, arbetslöshet, tillfällig utlandsvistelse samt tillfällig annan yrkesverksamhet. Mäklarsamfundets medlemmar erbjuds denna tjänst kostnadsfritt. Kontakta Mäklarsamfundet för Stand by-anmälan. För att få försäkring är du skyldig att intyga att du ej ämnar vara verksam. Notera att anmälan skall ha inkommit och blivit beviljad före den 31 december. När du återupptar din fastighetsmäklarverksamhet ska du i förväg anmäla detta till Mäklarsamfundet för att din försäkring ska gälla. VIKTIGA UNDANTAG Nedan anges viktiga undantag i försäkringsvillkoren V MS2.0. För komplett information, se fullständiga försäkringsvillkor. Försäkringen gäller inte för; skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och hans uppdragsgivare hävs, skadeståndskrav i de fall den försäkrade kan åberopa ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning, skada som orsakas vid tillståndspliktig verksamhet enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (2004:46) om investeringsfonder, lag (2005:405) om försäkringsförmedling, indirekta skador, t ex utebliven vinst. Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 5

6 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL GRUNDFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Förhöjt försäkringbeslopp > Förmedling och värdering av rörelse, bolag och entreprenad > Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er > Sysslomannauppdrag > Förmedling av sidotjänst > Allmän juridisk rådgivning > Mäklarassistentförsäkring Villkor V MS2.0 Försäkringsgivare Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) Försäkringsnummer Rättsskyddsmomentet i er kollektiva ansvarsförsäkring omfattar även nedan tilläggsförsäkringar under förutsättning att tvisten ej omfattas av ansvarsförsäkringen. Förhöjt försäkringsbelopp Detta tillägg har samma omfattning som grundförsäkringen. Välj mellan: 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock max 10 Mkr/försäkringsår kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare dock kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen kr/mäklare, dock utgår endast självrisk på den underliggande försäkringen. Förmedling och värdering av rörelse, bolag, entreprenad/entreprenadkontrakt, jordbruks- och skogsbruksfastighetsrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Försäkringen omfattar även fristående värdering av jordbruk och tomtmark för exploatering Detta tillägg inkluderar även värdering i samband med förmedling. Välj mellan: 2,5 Mkr/skada & fastighetsmäklare kr/mäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Ombildning av hyresrätt/er till bostadsrätt/er och nybildning av bostadsrätt/er och därmed förenlig verksamhet Välj mellan: 2,5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår kr/mäklare 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Sysslomannauppdrag kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Förordnande att såsom syssloman omhänderta och förvalta fastighet i samband med uppdrag att medverka vid den exekutiva försäljningen av objektet. Den exekuktiva omfattas i grundförsäkringen. Välj mellan: 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Förmedling av sidotjänst 330 kr/mäklare 462 kr/mäklare 646 kr/mäklare 776 kr/mäklare Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. För information om begränsningar i försäkringarna, se kompletta försäkringsvillkor på: 6www.maklarsamfundet.se/forsakringar. Omfattar den sidotjänst som fastighetsmäklaren kan åtaga sig att förmedla i enlighet med fastighetsmäklarlagen. Välj mellan: 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Allmän juridisk rådgivning 549 kr/mäklare 769 kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar juridisk rådgivning såsom hyresavtal, arv, gåva och bodelningsfrågor, generationsväxling, arrendefrågor och rådgivning inom jord- och skogsbruk. 2.5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 5 Mkr/försäkringsår 5 Mkr/skada & fastighetsmäklare max 10 Mkr/försäkringsår 10 Mkr/skada & fastighetsmäklare 15 Mkr/skada & fastighetsmäklare Mäklarassistentförsäkring kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare kr/mäklare Omfattar inte tillståndspliktig verksamhet som kan omfattas av fastightsmäklarens grundförsäkring. 1 Mkr/skada & mäklarassistent 549 kr/assistent max 10 Mkr/försäkringsår

7 KONTORSFÖRSÄKRING ontorsförsäkr...ing Försäkrade skadehändelser Brand-, vatten-, inbrotts-, stöld-, naturskada, rån och överfall, elfenomen, glas- och skyltskada, skadegörelse och samt annan skadehändelse. Notera också att försäkringen täcker förlust av kundnycklar samt skada vid visning både på din och uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. Egendomsskyddet gäller på alla platser där du bedriver verksamhet. Du kan med andra ord ha filialkontor på olika platser. Ersättning Försäkringen gäller med fullvärde. Det betyder att du slipper värdera dina maskinerier och inventarier. Datorer ersätts med kostnaden för att köpa en likvärdig dator efter avdrag för värdeminskning genom bland annat ålder och bruk. För en del av egendomen gäller begränsade ersättningsbelopp. På detta uppslag kan du läsa vilken egendom som berörs och vilken maximal ersättning som lämnas. Skyddsklass För försäkringen gäller skyddsklass 1. Säkerhetskopior (backuper) skall framställas dagligen och förvaras åtskilda från orginalen, dvs i skilda byggnader. Årspremie 2012 Premien är kr för företag med en verksam mäklare och 472 kr per mäklare utöver en. Exempelvis är premien för ett företag med två verksamma mäklare kr. Inkluderar även redovisade delar på sid 7. Kontorsförsäkringen omfattar alla anställda på kontoret. Antal fastighetsmäklare på varje kontor ger beräkningsunderlag för premiens storlek. Självrisk kr per skada. Specialförsäkring 4000 kr. Försäkringsgivare If Skadeförsäkring AB (publ) Vid skada Vid egendomsskada ring brandkåren respektive polisen. Anmäl sedan skadan på skadeanmälningsblankett och skicka den till If eller Willis snarast möjligt. Notera att Ifs ersättningsskyldighet bortfaller 6 månader efter skadan uppstod om den inte anmälts. Telefonnummer till If skadeservice , If Skadeförsäkring AB (publ) ett akut läge kan du få hjälp av Larmtjänst dygnet runt på telefon Försäkringsobjekt Varor, maskinerier/inventarier, inkl. datorer och egen bekostad fast inredning. Inkluderar även hyrd och leasad egendom som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för eller i avtal åtagit sig att försäkra. Pengar och värdehandlingar: förvarade i värdeförvaringsenhet, värdeskåp grade II eller mot svarande äldre standard > förvarade i annan förvaringsenhet > förvarade på annat sätt > vid rån och brand Kunders/uppdragsgivares egendom (inkl kunders nycklar) Arbetstagares lösöre Lagrad information Skadegörelse på hyrd lokal Glas, skylt Allriskförsäkring för lös egendom inklusive egendom på plats där visning hålls. Maskinerier eller fast egendom, dock ej pengar eller värdehandlingar. Stöld- eller sakskada som inträffar på uppdragsgivarens egendom under eller till följd av visning som ingått i uppdraget. På annan plats: Gäller för skada på maskinerier, inventarier, fastighetsinventarier, varor, uppdragsgivarens egendom och lagrad information som tillfälligt förvaras på annan plats än egna eller hyrda lokaler under maximalt 12 månader Allrisk bärbar dator (inklusive surfplattor) Försäkringsbelopp Fullvärde, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsställe kr kr kr kr kr kr kr kr Ingår kr kr kr NYHETER 2012 > Kontorsförsäkringen är utökad med Specialförsäkring och Tjänstereseförsäkring > Nu finns en möjlighet att teckna tilläggsförsäkring för Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga och VD- och Styrelseansvarsförsäkring. För mer information om ovan nyheter, kontakta oss! Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 7

8 Avbrottsförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för avbrott till följd av: > en genom denna försäkring ersättningsbar egendomsskada > oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme till den försäkrade verksamheten > leverantörs- och kundavbrott inom Norden ( kr). Försäkringsbelopp 1 x årsomsättning, dock max 10 Mkr per skada och försäkringsår. Ansvarstid 12 månader Självrisk Karens 48 timmar. Maskinavbrott 5 dygns karens. Villkor Försäkringsvillkor för Egendom och Avbrott Ansvarsförsäkring Omfattning Skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i verksamheten (omfattar ej ert obligatoriska ansvar). Omfattar även om fastighetsmäklare p g a vårdslöshet orsakar skada vid eller till följd av visning, t ex sönderfrysning. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Försäkringsbelopp If utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättning är 10 Mkr per skada, dock max 20 Mkr per försäkringsår. Självrisk kronor per skada Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Kundolycksfallsförsäkring Omfattning För kunder till den försäkrade verksamheten och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall i försäkringstagarens lokaler och under visning under förutsättning att normal aktsamhet har iakttagits. Försäkringsbelopp If ersätter kostnader för behandling och läkarbesök enligt nedan: Medicinsk invaliditet Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader Kristerapi Merkostnader Rehabilitering Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall Dödsfall orsakat av olycksfall Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk kr kr Högst 10 behandlingstillfällen kr kr kr kr Villkor Försäkringsvillkor för Kundolycksfallsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Omfattning Skäliga ombuds- och rättegångskostnader för tvist som uppkommit i den försäkrade verksamheten (inkl. skattemål i Sverige), dock ej tvister rörande förmedlingsverksamhet enligt Fastighetsmäklarlagen. Vissa tvister undantas. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår. Självrisk kr + 20% av överskjutande kostnader per skada. Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Krisförsäkring Omfattning Försäkringen tillhandahåller kristerapi hos legitimerad psykolog för försäkrad som får en akut psykisk kris som förorsakats av allvarlig traumatisk händelse. Ifs Krisjour avgör vad som bedöms vara en akut psykisk kris. Försäkringsbelopp 10 behandlingar Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Villkor Försäkringsvillkor för Kris Utställningsförsäkring Omfattning Laptop, projektor, LCD-skärm, roll-ups, monterutrustning som medtas för utställning- och mässammanhang. Vid arbetstidens slut eller då den försäkrade mer varaktigt lämnar arbetsområdet skall egendomen förvaras i låst lokal, byggnad, container eller arbetsbod. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår Självrisk kr per skada Villkor Försäkringsvillkor för Utställningsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Omfattning Kan ersätta ekonomisk skada som uppkommer till följd av brottsliga handlingar. Det kan vara brottsliga handlingar som riktar sig mot såväl försäkringstagaren som dennes kunder. Gäller inom Norden. Vid händelse som omfattas av försäkringen åligger det den försäkrade att begära polisutredning. Försäkringsbelopp kr per skada och försäkringsår och per kontor Självrisk kr per skada Villkor Försäkringsvillkor för Ansvar-, Rättsskydd- och Förmögenhetsbrottsförsäkring Tjänstereseförsäkring Omfattning Försäkringen gäller för anställda, ägare och styrelseledamöter. Gäller även vid semester under maximalt 14 dagar som tas ut i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands. Tjänsteresan är påbörjad då den försäkrade lämnar bostaden eller den stationära plats där det dagliga arbetet utförs eller påbörjas och upphör i och med att denne återkommer till någon av dessa platser. Självrisk Ingen självrisk Villkor Försäkringsvillkor för Tjänsteresa Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 8

9 TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR TILL KONTORSFÖRSÄKRINGEN FÖLJANDE TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FINNS ATT TECKNA MOT ANGIVNA TILLÄGGSPREMIER > Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Försäkringsgivare If Skadeförsäkring AB (Publ) > VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsnummer SP Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Om du blir arbetsoförmögen en längre tid innebär det stora ekonomiska påfrestningar för din rörelse. Inkomsterna minskar kraftigt medan kostnaderna till stor del kvarstår. Denna försäkring ersätter fasta kostnader i din rörelse. Som fast kostnad avses följande: > > avtalade löner och sociala avgifter till fast verksamma > > lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader > > fasta el- och telekostnader > > fasta kostnader för bokföring och revision > > fasta medlemsavgifter till bransch- och arbetsgivarorganisationer > > premier för företagsförsäkringar (skadeförsäkringar). Med detta avses inte liv- och pensionsförsäkringar > > räntor i rörelsen > > fast kontrakterad hyreskostnad i leasingavtal > > skatt och försäkringspermier för transportmedel i rörelsen > > övriga i försäkringsbrevet angivna fasta kostnader (ej amorteringar). Försäkringen gäller vid avbrott (omsättningsminskning) i rörelsen till följd av att verksam nyckelperson drabbas av arbetsoförmåga eller dödsfall. Denna avbrottsförsäkring är en så kallad sakförsäkring och premien är därför en avdragsgill rörelsekostnad. Ersättning skall tas upp som en rörelseintäkt. Karens 30 dagar Ansvarstid 12 månader Villkor Försäkringsvillkor för Avbrott vid arbetsoförmåga Skadeanmälan If Skadeservice, Årspremie 2012 Premien för denna försäkring baseras på valt försäkringsbelopp och ålder Ålder > VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad person i hela världen, dock ej krav som grundas på/i Nordamerika gällande rätt. Den gäller för skadeståndskrav till följd för ren förmögenhetsskada som framställs mot försäkrad. Villkor förtecknande > > Försäkringen förutsätter att kontorsförsäkring tecknats hos If via den lösning som erbjuds medlemmar inom Mäklarsamfundet. > > No claims-blankett skall vara ifylld och försäkrad skall intyga att inga skador finns eller kan misstänkas. > > Raiting AAA, AA eller A enligt soliditet datumet för tecknande. Kan endast tecknas för kunder med max 30 Mkr i omsättning. > > Kunder med högre omsättning skall riskbedömas av If efter att No claimsblankett har inkommit. Självrisk Ingen självrisk Skadeanmälan If Skadeservice Villkor Försäkringsvillkor för VD- och Styrelseansvarsförsäkring Försäkringsbelopp 2 Mkr Årspremie 2012 Fast premie: kr Rörlig premie: 0, x omsättning kr Observera att detta endast är en översikt av försäkringens omfattning. Kontakta Willis för kompletta villkor inklusive undantag och begränsningar. 9

10 10

11 Mäklarsamfundets försäkringsprogram Anmälningsblankett A Företag Kontorsnr B Organisationsnummer Telefon/fax C Adress, Postnr, Ort E-post D E Kontaktperson Försäkringstagare Fylls i vid anmälan av: Tilläggsförsäkringar Namn Avser MäklarID hos Mäklarsamfundet Personnummer Mäkl/Ass Tilläggsförsäkringar till Grundförsäkring Ange numret på försäkringstagaren enligt punkt 1E för respektive tillägg Ja Nr enl 1E Tillägg Välj mellan försäkringsbelopp Förhöjt försäkringsbelopp Förmedling och värdering av rörelse, bolag och entreprenad Ombildning hyresrätt till bostadsrätt och nybildning av bostadsrätt 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr Skriv valt försäkringsbelopp Sysslomannauppdrag 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr Förmedling av sidotjänst Allmän juridisk rådgivning Mäklarassistent 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 2,5 / 5 / 10 / 15 Mkr 1 Mkr Kontorsförsäkring Försäkring önskas från datum Antal fastighetsmäklare Årspremie :- för första fastighetsmäklaren. 472:- per mäklare utöver en Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Önskas anmälningsblankett: Ja VD- och Styrelseansvarsförsäkring Önskas anmälningsblankett: Ja För mer information, fullständiga villkor inklusive begränsningar och undantag kontakta Willis. Kontaktinformation enligt nedan. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande E-posta denna anmälan till eller skicka den till: Willis AB Avd. Commercial Telefon Box 7273 Fax Stockholm 11

12 12 Willis AB, Box 7273, Stockholm besöksadress: Sergelgatan 1 tel

Försäkringsnummer 4028060. Villkor V MS2.1. Årspremie 2015 3 654 kr/mäklare. Tvist med skiljemannaförfarande. Skadeanmälan.

Försäkringsnummer 4028060. Villkor V MS2.1. Årspremie 2015 3 654 kr/mäklare. Tvist med skiljemannaförfarande. Skadeanmälan. FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2015 1 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär

Läs mer

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013

FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013 FÖRSÄKRINGS- PROGRAM 2013 1 GRUNDFÖRSÄKRING I GRUNDFÖRSÄKRINGEN INGÅR > Ansvar för ren förmögenhetsskada > Rättsskydd > Fristående värdering > Rådgivning som är en naturlig följd av verksamheten > Temporär

Läs mer

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016 FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2016 GRUNDPAKETET I GRUNDPAKETET INGÅR > Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada > Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för angiven verksamhet > Rättsskyddsförsäkring > Temporär

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

Försäkringar för ditt företag

Försäkringar för ditt företag Försäkringar för ditt företag Vad händer med verksamheten och ekonomin i ditt företag om du råkar ut för oförutsedda händelser som en vattenskada, ett inbrott eller en rättstvist? Vi har försäkringarna

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12.

Obligatorisk Ansvarsförsäkring Försäkringen kan tecknas för försäkringsperioden 1/1 31/12 alt 1/1-30/6 samt 1/7-31/12. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Adekvat

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer NOE1009-07 Försäkringstagare Norrtälje kommun Orgnr 212000-0217 Adress Box 800 761 28 Norrtälje Kontaktperson Ola Andersson Utfärdat 2014-12-19

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring

Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 D1. Nu förnyas er försäkring Badrumsmannen AB Aprikosgatan 32 165 60 HÄSSELBY Nu förnyas er försäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! Ni är alltid välkomna att

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017

FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017 FÖRSÄKRINGSPROGRAM 2017 GRUNDPAKETET I GRUNDPAKETET INGÅR Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för angiven verksamhet Rättsskyddsförsäkring Temporär försäkring

Läs mer

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD

ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD ETT ANPASSAT FÖRSÄKRINGSSKYDD för privatpraktiserande tandläkare Det här är en branchanpassad försäkring för privatpraktiserande tandläkare. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc.

Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. Exempel på detta är motordrivna fordon samt släpfordon till dessa, skog, djur etc. - Kontorsförsäkring en för Nordics försäkringsprogram Fastighetsmäklaren Kontorsförsäkring är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2015 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SÖE1013-06 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag

Teknikföretagens. Företagsförsäkring. En försäkring för produktfokuserade teknikföretag Teknikföretagens Företagsförsäkring En försäkring för produktfokuserade teknikföretag En stadig grund att stå på En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Teknikföretagen

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer Försäkringstagare UPY1016-05 Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg Utfärdat

Läs mer

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING

LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall

Försäkringsnummer SP Egendom Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd, Ledningens ansvar Olycksfall Försäkringsavtal 1 (9) BRF Lund Väster 3 Organisationsnummer 769623-4579 Verksamhet: Bostadsrättsförening Avtalstid fr.o.m. 1 oktober 2016 t.o.m. 30 september 2017 Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider

Läs mer

Här kommer försäkringshandlingar

Här kommer försäkringshandlingar Norrtälje Trädvård AB Tomta-Ekevägen 118 B 761 75 Norrtälje Här kommer försäkringshandlingar Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! För skada

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Täby kommun Orgnr 212000-0118 Medförsäkrade bolag: Täby Holding AB inkl dotterbolag (avser endast Vd/styr.ansvarsförs.) Org.nr 556671-1569

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer LIÖ1007-03 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger Medförsäkrade

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB)

(självrisker per bolag se nästa sida) Telge (i Södertälje AB) Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1053 Ansvarsförsäkring 1054 Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Utfärdat 2017-01-01 Medförsäkrade

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt!

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818. De flesta ärenden löser vi direkt! SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37 FLODA Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. Försäkringsförmedlaren

Läs mer

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk

Försäkringsbrev Företagsförsäkring - Allrisk 1 (5) Immunit Group AB Organisationsnummer 556473-5313 120 40 Årsta Försäkringstagare Immunit Group AB 120 40 Årsta Försäkringstid 2014-11-01 t.o.m. 2015-10-31 Ni har valt att betala Er försäkring via

Läs mer

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER

Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Branschanpassad försäkring för TEKNISKA KONSULTER Ett ovanligt bra GRUNDSKYDD med tillvalsmöjligheter Alla branscher har sina utmaningar och risker, men det som förenar alla företagare är vikten av att

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera...

Meny. Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Meny Länsförsäkringar Gjensidige IF Skadeförsäkring Ålands Ömsesidiga Dina Försäkringar Folksam Zürich Trygg-Hansa SHR Medlemsförsäkring Med flera... Oavsett vilken försäkringsgivare ni har, kan ni ta

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring

Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Fö rsä kringsbrev Kömmun- öch fö retägsfö rsä kring Försäkringsnummer LIÖ1007-06 Försäkringstagare Lidingö stad Orgnr 212000-0191 Adress Stockholmsvägen 50 181 82 Lidingö Kontaktperson Jesper Arkinger

Läs mer

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring

Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring PER-Försäkring Bygg Express Gbg Stad AB Wallinsgatan 21 C 431 41 MÖLNDAL Välkommen som försäkringstagare av vår medlemsförsäkring Om ni råkar ut för något, kontakta oss på eller ring 0771-815 818. De flesta

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i BraByggare Genom samarbete med BraByggare erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Skydda Företaget Villkorssammanfattning

Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget Villkorssammanfattning Skydda Företaget är ett försäkringspaket som ger ditt företag ett riktigt bra skydd. Det innehåller Egendoms-, Avbrotts-,

Läs mer

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08

Försäkring 25-0435926-08 Datum 2011 10 08 Försäkring JSC Trädvård AB Vårbäcksvägen 1 A 14640 TULLINGE Ändringar i rättsskyddsförsäkringen från 2011-01-01 Försäkringsbelopp Skattemål Det särskilda försäkringsbeloppet om högst 100 000 kr för tvist

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Välkommen till en ny försäkringsperiod!

Välkommen till en ny försäkringsperiod! Välkommen till en ny försäkringsperiod! Vi tackar för förtroendet att försäkra er bostadsrättsförening och hoppas att ni är nöjda med den service som vi erbjuder. Härmed översänder vi nytt försäkringsbrev

Läs mer

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare

Försäkring för privat- praktiserande tandläkare Försäing för privat- praktiserande tandläkare Det här är en branschanpassad försäing för privatpraktiserande tandläkare. Försäingen ger ett väl anpassat skydd för din praktik och din verksamhet. Läs mer

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK per 1 januari 2012 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommunförsäkring Försäkringstagare Nacka kommun Orgnr 212000-0167 Adress Granitvägen 15 131 81 NACKA Kontaktperson Försäkringsnummer Hans-Iwar Svärd NAA1008-01 Utfärdat 2012-03-16 Försäkringsperiod

Läs mer

Småföretagarförsäkring

Småföretagarförsäkring Småföretagarförsäkring Nu kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer teckna försäkring individuellt anpassat för ditt företag som har omsättning upp till 12 miljoner kr och högst 10 anställda. Försäkringen

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån

Trygghet för dig och företaget. Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Trygghet för dig och företaget Unionen Egenföretagare Ditt försäkringspaket en medlemsförmån Har du många järn i elden? Som företagare har du säkert mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och

Läs mer

Sjukavbrottsförsäkring

Sjukavbrottsförsäkring Gäller från 2007-01-01 A V 5 0 : 1 Sjukavbrottsförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Läs mer

Arkitektförsäkring. Företagarservice

Arkitektförsäkring. Företagarservice Arkitektförsäkring Företagarservice Försäkringsplan gällande fr o m 2016-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med sitt företag ansluten

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Sveriges Arkitekter ArkitektService. Arkitektförsäkring

Sveriges Arkitekter ArkitektService. Arkitektförsäkring Sveriges Arkitekter ArkitektService Arkitektförsäkring Försäkringsplan gällande fr o m 2013-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring

Tjänsteföretag. Kort om din företagsförsäkring Tjänsteföretag Kort om din företagsförsäkring Alla branscher och företag har sina unika risker. Tjänstesektorn är självklart inget undantag. Ett exempel är skyddet för skadeståndsskyldighet som behöver

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Centrumklubben Genom samarbete med VVS Centrum erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Försäkringsbrev 25-0724013-05

Försäkringsbrev 25-0724013-05 1 Försäkringsnummer Försäkringstid 14 02 11-14 12 31 Organisationsnr/Personnr 556846-9919 Betalningssätt Faktura Trädexperterna Tpt AB Verkstadsgatan 9 434 42 KUNGSBACKA Verksamhet Trädfällning Total årsomsättning

Läs mer

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring

Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring För- och efterköpsinformation 2013-04-01 Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Svenska Teknik & Designföretagens Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren

Läs mer

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014

Ansökan Tilläggsförsäkringar 2014 Ansökan Tilläggsförsäingar 2014 Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer & ort Kontaktperson Verksamhet Telefon E-post Medlem i TOMER Ja, medlemsnummer Nej, se nedan. För dig som inte är medlem

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

MARK OCH VA- BRANSCHEN

MARK OCH VA- BRANSCHEN Försäkring för MARK OCH VA- BRANSCHEN för medlemmar i Dig IT Genom samarbete med Dig IT erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad företagsförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring 2017

Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring 2017 Försäkringsnummer Kommun Egendomsförsäkring 1045 Ansvarsförsäkring 1046 Försäkringstagare Sollentuna kommun Orgnr 212000-0134 Försäkringen gäller för

Läs mer

Företags- och flytande försäkring

Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring Företags- och flytande försäkring för medlemsföretag i MRF Bred och prisvärd oavsett verksamhet MRF:s medlemsförsäkring är mycket prisvärd, med en bred omfattning som

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Fö.fv 1:1 Särskilt villkor Fastighetsförvaltning Försäkring för Fastighetsförvaltning omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring, Ansvarsförsäkring samt, i den mån så anges i försäkringsbrevet,

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE.

SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. SÅ ÄR DU SKYDDAD UNDER TIDEN SOM UF-FÖRETAGARE. SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING. UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE UF-försäkringen

Läs mer

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm

Försäkringsställe: Kv Halmstrået 1, Eriksdalsgatan 50-56, 118 59 Stockholm Stockholm 2012-12-10 Offert BRF Halmstrået Nordeuropa Försäkring AB FASTIGHETSFÖRSÄKRING Omfattning Verksamhet: Fastighetsägare Försäkringen omfattar följande moment: Egendomsförsäkring Försäkringsställe:

Läs mer

Försäkring 25-0746880-05 Datum 2013 04 09

Försäkring 25-0746880-05 Datum 2013 04 09 Försäkring Brf Måttbandet i Stockholm Magnus Ladulåsgatan 25 4tr 118 65 STOCKHOLM Välkommen! Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du som

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Försäkring 25-0266235-09 Datum 2012 09 14

Försäkring 25-0266235-09 Datum 2012 09 14 Försäkring Saltskogs Småhus Samfällighet Stålhamrav.30/Ulf Löthberg 151 47 SÖDERTÄLJE Välkommen Trygg-Hansa önskar dig välkommen till ett nytt försäkringsår och översänder ditt nya försäkringsbrev. Du

Läs mer

Arkitektförsäkring. Företagarservice

Arkitektförsäkring. Företagarservice Arkitektförsäkring Företagarservice Försäkringsplan gällande fr o m 2017-10-01 Arkitektförsäkring kan tecknas av: 1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och med sitt företag ansluten

Läs mer

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING

SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING GAV 850:1 SJUKAVBROTTS- FÖRSÄKRING allmänna villkor Gäller fr o m 2014-04-01 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och

Läs mer

Entreprenad & Service

Entreprenad & Service Entreprenad & Service Kortfattat om din företagsförsäkring Varje bransch och företag har unika utmaningar som ett försäkringsskydd naturligtvis bör ta hänsyn till. Inom entreprenadsektorn kan en stor del

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer