VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 INNEHÅLL SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGSFÖRKLARING... 7 VERKSAMHETEN PÅ KONTORET... 8 MEDIA Debattartiklar Omnämningar och deltagande i media Dokumentärfilmen Den gömda glömda farsoten IT- avdelningen rapporterar Magnus Brahn Bloggare Andra pågående och kommande webbprojekt Redaktionsmaterial Video Nyhetsbrev Sociala medier LOKALFÖRENINGAR SPECIALFÖRENINGAR SBF Anhöriga SEMINARIUM BRUKARVÄNSPRISET ANDRA SEMINARIER OCH DELTAGANDEN Nationella deltaganden Internationellt BRUKARDAGEN 21 JULI PROJEKT Liver or Die ett hepatit C- projekt som blir del av verksamheten Maya Kristiansson berättar om sitt arbete i Liver or Die Saga Maria Rönnblom berättar om sitt arbete i Liver or Die IDÉPROCESSER Brukarperspektiv, begrepp och brukarhandbok PUBLIKATIONER NARKO

3 SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Svenska brukarföreningens arbetar för att öka kunskapen om substitutionsbehandling för opiatberoende och för hur människor som använder narkotika har det, och att få gehör för de kunskaper vi har. Under året har SBF deltagit i många olika sammanhang. Detta gäller framför allt vår ordförande Berne Stålenkrantz vars stora arbetsuppgift är att påverka och förändra i positiv riktning för alla våra kamrater. Man kan lugnt konstatera att vara ordförande hos oss är en väldigt krävande arbetsuppgift, obekväma arbetstider, då det innebär många resor, många samtal, många kontakter och ett komplext nätverkande, både nationellt och internationellt. Men inte bara det, människor i kris behöver ofta hjälp och råd, självklart. Lokalföreningarna är duktiga på det de gör, men SBF har inte en täckande presentation över hela landet. Vi måste också tänka på att: Journalister behöver ett ansikte, forskare behöver insikter, mediala vinklingar kan behöva korrigeras, och allt detta måste man vara beredd att hinna med, dirigera och veta vem som ska göra vad på kontoret, för annars blir ju allt orimligt. Vi tycker att vi funnit en bra arbetsfördelning och allt blir faktiskt smidigare när alla vet vilka områden man ansvarar för. Året har som vanligt - inneburit en hel del utmaningar för oss som brukarförening. Det brukar sägas att en lögn hinner halvvägs över jorden innan sanningen hinner dra på sig stövlarna, och det gäller i allra högsta grad även den skeva bilden av patienter i substitutionsbehandling, som förstärkts både avsiktligt och ibland ogenomtänkt. Inte minst då den gamla metadonkonflikten fått förnyad kraft på flera sätt. Vad vi har sett är hur ett skevt och osakligt fokus har satts på patienter i substitutionsbehandling. Detta inte bara mot bakgrund av den sedvanliga kritiken från bekanta motståndare, utan genom onyanserade reportage (bland annat SVT ABC) som ger ett absolut intryck att knark flödar från klinikerna och patienter får så mycket knark att de försörjer sig genom att sälja av en del. Den specialstudie i Södra Sverige (Malmö Högskola) som möjligen naivt och oavsiktligt men likväl har den i och med utförandet tillmötesgått den negativa bilden som finns av behandlingsformen och av våra kamrater i behandlingen isolerade företeelsen läckage av narkotikaklassade läkemedel till gruppen patienter i substitutionsbehandling. En studie som visar att de som någon gång sålt/gett bort en del av sitt Metadon/Subutex har gjort det oftast till personer som har varit i behandling tidigare eller som söker behandling. Detta spelar dessvärre mycket liten roll för de som söker bekräfta sina egna argument mot behandlingsformen eller som anser att kontrollen och villkoren måste skärpas. Vi menar att det är oetiskt och djupt problematiskt att i en forskningsstudie om så kallat läckage skilja ut personer i en enda behandlingsform och dessutom med en geografisk avgränsning. Det är inte bara diskriminerande, resultaten riskerar också att användas för att ytterligare skapa problem för enskilda individer, med sådana konsekvenser 3

4 som ytterligare försvårar för människor att försöka leva normala liv i likhet med andra patientgrupper. Det finns få patientgrupper som är så hårt kontrollerade. Alla akademiska forskningsstudier genomgår en etisk prövning: lagen anger exempelvis att forskningspersoner måste informeras om riskerna som kan bli följden av ett deltagande. I detta fall har risken varit att vården försämras, inte bara för enskilda personer utan för hela gruppen. Detta ser vi som en stor och allvarlig brist som inte tagits på allvar då man helt enkelt valt att fokusera på en specifik grupp människor som redan utgör en svag och marginaliserad grupp i samhället. SBF har kritiserat och anmält reportagen till TV- och radionämnden som fälldes på grund av integritetsaspekten. Dessvärre togs ingen hänsyn till osakligheterna med motivet att de inte hade någon kunskap att luta sig mot. Att ensidigt utan motvikt framföra rena spekulationer om substitutionsläkemedel och om patienter verkar därför vara helt acceptabel. Vilket det naturligtvis inte är för SBF. Vi menar att det förekommer att enskilda personer begår kriminella handlingar (vilket det är att vidarebeordra sina läkemedel), av det följer inte att det är acceptabelt att peka ut hela patientgrupper. Det är diskriminering med allvarliga konsekvenser vad gäller stigmatisering och förstärkt utanförskap, och i sitt värsta scenario försvårar tillgänglighet till vården som i sig kan leda till katastrofala resultat för enskilda individer (helt oavsett om de själva begått brott). SBF har därutöver kritiserat studien i dialog med forskarna, men utan större framgång då man valt att fortskrida med den helt oavsett att den kunde bidra till att förstärka en redan dålig situation för patienter i behandling. Det vill säga att resultatet blir en kollektiv skräpning trots att det är enskilda personer som står för det så kallade läckaget. Denna kritik står fast. Denna studie gagnar inte vårt medlemskollektiv, den gagnar inte enskilda människor, utan innebär snarare ett ytterligare tryck på oss alla oavsett vilka vi är och hur vi handlar. Till 2013 års seminarium bildade Metadonkonflikten tema och vi inbjöd representanter från SVT, och dessutom ställde journalisten Magnus Linton (författare till bland annat Cocaina) upp och sammanfattade läget med hur medier förmedlar nyheter ibland: trenden är tydlig att medier primärt drivs av det uppseendeväckande och mindre av saklighet och grundlig granskning av sitt egna material. SBF konstaterar att det inte finns något som kan kallas för läckage, det handlar snarare om enskilda patienter som illegalt vidarebefordrar sina egna läkemedel. Något som inte är tillåtet oavsett vilket narkotikaklassat läkemedel man än syftar på. Eftersom det endast har varit en fråga som aktualiserats är det handlar om substitutionsbehandling så antyder själva ordet läckage en moralisk utsaga om behandlingen och människorna i den och sedda som ett kollektiv, dömda genom enskilda personer. Det är ju just gruppen patienter i substitutionsbehandling som pekas ut specifikt: inte någon annan patientgrupp, och inte någon annan behandlingsform, det är inte själva fenomenet som står i centrum. Varför? Motivet är lika uppenbar som den är talande för hur samhället betraktar narkomaner. En grupp människor som det är acceptabelt att enkelt misstänkliggöra och diskriminera. 4

5 Motståndare till substitutionsbehandling har självfallet passat på att använda läckage" i sin argumentering, främst för att hävda de sedvanliga argumenten; att det är för låga trösklar på klinikerna, att doserna är för höga, att de behövs mer kontroll. Ändå är detta den mest kontrollerade patientgruppen i vården! Ingen argumenterar för att smärt-patienter, eller patienter vid psykiatrin, eller alla de patienter som får narkotikaklassade preparat utskrivna kontrolleras för lite. Det är bland annat mot bakgrund av detta som SBF starkt ifrågasätter den etiska hållbarheten av studier som fokusera på en enda patientgrupp när det handlar om att vidarebefordra narkotikaklassade preparat. Det är inte studier som sådana utan det allvarliga är hur man selekterar en grupp människor i samhället att studera utan hänsyn till att fenomenet att narkotikaklassade preparat vidarebefordras från individer av vitt skilda bakgrunder. Men året har givetvis inte bara handlat om Metadonkonflikten. Vi har under året satsat och arbetat hårt med projektet Liver or Die och med Brukarakademin. Det har inneburit arbete med Hepatitportalen som lanserades i februari, arbete med att ta fram kursmaterial och en fungerande peer-to-peer -metodik. I april hade vi en testkurs i Stockholm som gavs i april för representanter för lokalföreningarna runt om i Sverige. En internatkurs planerades och genomfördes i januari 2014, något försenad, och som just nu är under utvärdering av ett externt företag, men preliminära resultat visar överväldigande positiva gensvar. Stort intresse har också visats både vad gäller hepatitportalen och Brukarakademin, något vi är oerhört stolta över. Det gäller sedan att följa upp våra deltagare på ett bra sätt, för kunskapen är ju menad att användas, och för detta syfte planeras vidare återkoppling och uppföljningsdag. Vår närvaro i de sociala medierna, i första hand Facebook och i viss mån Twitter, har en stor del i att SBF engagerar många människor. Man kan alltid diskutera hur reellt detta engagemang är (att t ex gilla är ju snarare en slags slacktivism än aktivism) och självklart ska man vara självkritisk. Men vi märker att engagemanget går vida över förväntan och har som konsekvens ett stort ökat medlemskap för anhörigföreningen och för nybildade SBF NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder). Detta beror inte bara de sociala medierna enbart, utan på människor som är eldsjälar och som bokstavligt talat brinner för sina frågor. Facebook är en utmärkt kanal för människor med stort behov att kunna prata och informera sig. Att det behovet finns märks tydligt när det gäller de slutna grupper vi skapat, där man i lugn och ro kan dela erfarenheter och ställa frågor som annars kan kännas svåra att göra; vilket gäller i synnerhet människor med hepatit C och de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi konstaterar att vi åter igen haft ett mycket händelserikt år. Det har inneburit många intressanta och spännande möten med många olika slags människor i organisationer och organ i Sverige och internationellt nationellt. Det är de mänskliga mötena som utvecklar och som bidrar till att SBF lyckas så bra med att bygga broar och öka förståelsen för våra frågor och inte minst att vi alltmer ses som en självklar röst i de frågor som också faktiskt handlar om oss. 5

6

7 FÖRENINGSFÖRKLARING Engagemanget sedan vi startade föreningen har alltid drivits med utgångspunkten att det ska gå att föra en konstruktiv och utvecklande dialog där brukarperspektivet ses som en självklar aspekt, att vi sa fungera som brobyggare mellan samhället och medlemskollektivet. Vi tror att förändring är möjligt, och att förändring möjliggörs i samtal. För att en sådan dialog ska vara möjlig krävs att de som ytterst berörs också kommer till tals. Vi strävar efter att bli en fullvärdig part i diskussionerna och att vi har en viktig uppgift som brobyggare. Föreningens medlemmar har värdefulla kunskaper som vi anser ska ligga till grund för utformningen av såväl vårdens som socialtjänstens arbetsmetoder samt inte minst inriktningen på narkotikapolitiken. Vi som är aktiva inom föreningen anser oss vara en omistlig röst i den svenska narkotikadebatten. Brukarföreningen består av brukare och inte av professionella ombud som annars brukligt är inom klientrörelsen. Vi organiserar även ett stort antal anhöriga och vänner. Vår viktigaste uppgift är att åstadkomma och delta i samverkansformer där brukarsynpunkter framförs. Vi hjälper vidare kamrater i nöd med överklaganden, anmälningar, ger information om patienträttigheter, driver ett aktivt lobbyarbete, skriver debattartiklar, framför ofta våra synpunkter i TV och radio och via andra kanaler. Svenska Brukarföreningens viktigaste två uppgifter: 1: I första hand få till ett samtal med samhällets institutioner, politiker, media, socialtjänst och sjukvård - med syftet att skapa inflytande genom brobyggande, att själva äga frågorna som rör våra liv. 2: I andra hand eller som en naturlig följd av det förra så handlar det om att stärka medlemskollektivet både som grupp och enskilt. Det viktigaste är att den enskilde en dag ska våga stå upp för sig själv, att självförtroende skapas, att våga säga som det är att aldrig mer behöva anpassa det man säger gentemot socialtjänst eller narkomanvård, utan säga som det är. Det är för oss en fundamental fråga och något vi aldrig kommer ge avkall på. Allt det här ryms inom ordet empowerment. Det är detta som blir kvar när vi kokar ner allt vi inom SBF gör, och det inbegriper våra lokalföreningar. Att tala i egen sak brukarperspektivet och empowerment Det är viktiga frågor för oss där det blir av yttersta vikt att vi är dem vi talar om och organiserar. Devisen nothing about us without us, eller inget om oss utan oss, är den filosofiska princip som genomsyrar allt vi gör och strävar efter. En princip som är syftad till att ge empowerment, att tala i egen sak är en fråga om empowerment. Ett av de stora problemen i missbruksvården är att andra tar på sig att definiera enskildas behov. Samma sak gäller debatten i stort när det handlar om människor som använder narkotika när andra utan egen erfarenhet tar på sig att tala för oss är det motsatsen till empowerment. 7

8 Det är av samma skäl som alla som arbetar i SBF är mycket försiktiga när vi uttalar oss: vi tar inte på oss att tala för någon annan grupp människor med erfarenheter vi inte har. Vi menar också att det är av yttersta vikt att alltid framhålla principen att brukarperspektivet måste genomsyra allt policyskapande och alla sådana processer i samhället. Den grupp som berörs och påverkas av olika beslut måste givetvis vara delaktiga i processer som leder fram till dem. VERKSAMHETEN PÅ KONTORET Det verkar som varje år fyller sitt innehåll med sorg och saknad efter vänner och anhöriga och ibland även medarbetare. Så blev det också detta år. Innan året var slut avled vår forna medarbetare Christofer Norberg som till hösten började arbeta nere på Stockholms Brukarförening och hjälpte till med att närvara på Stockholms sprutbyte. Christofer var mycket uppskattad som arbetskamrat och är djupt saknad av alla. Vi önskar att världen såg annorlunda ut och att sådant här aldrig skulle inträffa. Ibland känns det som man arbetar i en katastrofzon. Det är inte menat som en överdrift, vi ser på nära håll hur illa människor far illa och dör på meningslösa sätt: med det menar vi på SBF att det finns metoder som borde användas och att samhällets attityder försvårar överlevnad för våra kamrater. Sprutbyten finns men är för få och möter inte riktigt de behov som finns, det saknas fortfarande strategier som med ett helhetsgrepp möter människor där de befinner sig (inte där man önskar att de befann sig), man tänker sig ofta att man kan villkora hur hjälp ska ges och vidare att man inte får ge fel signaler, resultatet är att människors hälsa riskeras gravt och risken för att dö är gigantisk. Politik har ersatt hälsovårdande insatser när det gäller i stort sett allt som har med människor som använder narkotika att göra. För hälsovårdande insatser skulle vara en väl utbyggd sprutbytesverksamhet (tillgängligheten är nyckeln), möjligheter till heroinförskrivning för människor som inte klarar sedvanlig substitutionsbehandling, konsumtionsrum (också kallade sprutrum eller injektionsrum) för säkrare injektioner och som visat sig ha en stor livräddande funktion i de länder där de finns. Köpenhamn rapporterar goda resultat, och bara i Vancouver har sedan 2006 omkring människor kunnat räddas från en överdos. Detta är viktigt, absolut livsviktigt, att förstå, utan verklighetsförankrade insatser kommer människor fortfarande att dö helt i onödan. I temporära lokaler Wallingatan 40 som sprudlar av aktiviteter De arbetsområden som tagit extra stor plats under året och kommer så vara framgent är vårt stora hepatit C-projektet Liver or Die som med ett renodlat brukarperspektiv riktar in sig på att upplysa och utbilda om hepatit C, hur man hindrar smittspridning och som uppmuntrar att söka behandling. Sedan sommaren har vi huserat i temporära lokaler medan hyresvärden stambyter och renoverar. Det är en ganska härlig lokal, en gammal 8

9 paradvåning med högt i taket och som ger oss gott om utrymme för en gångs skull. Riktigt lyxigt tycker vi, trots alla skavanker, som att takfärgen lossnar. Vi trivs bra här. Alla vi sex anställda och därutöver ett antal frivilliga aktivister och praktikanter. Personal och aktivister Berne Stålenkrantz sköter allt utåt, dvs den yttre verksamheten, som att som representant för SBF vara t ex tillgänglig för media och journalister, men här ingår också internationellt och nationellt nätverkande, att driva idéer och väcka opinion, och allt vad det innebär, en viktig roll och uppgift som underlättas väsentligt när det nu finns fler som kan axla de uppgifter han tidigare själv fick göra. Louise Persson har övergripande ansvar för den inre verksamheten, personalfrågor, kunskaps- och textproduktion; däribland både egeninitierad forskning/undersökningar och att ha koll på annan forskning och statistik, väsentligheter som berör SBF:s kärnfrågor och vårt medlemskollektiv. Magnus Brahn sköter allt som har med IT och SBF-information att göra, men har också en viktig roll att samordna information, t ex informationskampanjer, med lokalföreningarna och har också hand om bloggare så de känner sig tillrätta och får den hjälp de behöver. Han ansvarar även för hela vår eminenta videoproduktion. Vi fick fortsatt finansiering från Folkhälsoinstitutet (fd Smittskyddsinstitutet) för Liver or Die -projektet. Det har betytt att vi kunnat driva denna del av verksamheten på ett professionellt och kvalitativt sätt, huvudsakligen beroende på att vi kunnat behålla våra projektanställda. Maya Kristiansson är anställd inom hepatit C-projektet och fungerar som vår duktiga researcher, där hon har tagit fram allt faktamaterial som vi använder oss av på hepatitportalen, fungerar som redaktör för portalen, sköter många kontakter med allmänheten och med professionen, framför allt när det gäller avdelningen för frågor och svar, hon hjälper även till med att producera och ge stöd i framtagningen av utbildningens faktabaserade delar. Saga Rönnlund arbetar med hepatit C-projektet och som utbildare för kurserna i hepatit C, hon deltar också i revidering och utvecklingen av utbildningsmaterialet. Utöver utbildningsdelen arbetar Saga med hepatitportalen, både innehållsmässigt och med nyhetsdelen som medredaktör tillsammans med Maya, och sköter många av de djupintervjuer och fallbeskrivningar som produceras. Mikael Eriksson arbetar hos oss sedan november. Som en programmeringskunnig geek-wiz kid har han tagit sig an delar av vår ITverksamhet och gjort förbättringar. Därutöver redakterar en hel del av nyheterna på hemsidan och den vidare planeringen av hur den nya hemsidan ska fungera. Ett välkommet tillskott till vår arbetsplats! Under året har vi haft flera olika aktivister som arbetat på frivillig basis. Däribland Thomas Elfström som fyller en viktig roll speciellt med sina unika erfarenhetsbaserade kunskaper. Vi på SBF Riks försöker att uppmuntra människor med egen erfarenhet att bidra och arbeta med oss i deras egen takt och givetvis efter sina förutsättningar. Ett av ledmotiven i 9

10 vårt arbete är att tala i egen sak vi uttalar oss inte om sådant som vi inte har någon erfarenhet av. Därför är det viktigt med människor med något olika erfarenheter. Det är mycket viktigt att se till att även aktiva brukare har en plats på arbetsplatsen, de har en aktuell insikt i hur det fungerar på gatan, ovärderligt som kunskapskälla. Vi har även andra externa medarbetare som bistår oss i framför allt hepatit C-projektet. Vi har haft stort utbyte av svensk-amerikanskan Lisa George Svan, en sjuksköterska med dubbel kompetens som socialarbetare och med stor erfarenhet att arbeta med riskgrupper och med blodsmittor. MEDIA DEBATTARTIKLAR SBF har publicerat ett antal debattartiklar under året. Vi har bland annat skrivit om hepatit C i Expressen: Hepatit C är en tickande bomb. Hepatit C är ett oerhört smittsamt och farligt virus som angriper levern och leder i många fall till en för tidig död. Det som gör smittan extra problematisk och lömsk är att den ofta är symtomfri under många år. Lägg därtill att den ses som något skamfullt - det är inte underligt att den inte pratas om. I Sverige rapporteras varje år omkring nya fall av hepatit C in till Smittskyddsinstitutet. En stor majoritet har fått smittan via orena sprutor, och många som injicerat bär på smittan. Bristen på rena sprutor och det hårdnackade politiska motståndet mot sprutbyten har givetvis bidragit till detta, men bristande information, dåligt kunskapsläge, stigmatisering av narkomaner, fördomar och myter är också en del av orsakerna. Efter faktumet, när man blivit smittad och bär på infektionen, visar sig bristerna på kunskap och medvetenhet vara enorm. (Expressen 18 augusti ) I samarbete med andra har vi också skrivit andra artiklar, exempelvis med läkaren Arvin Yarollahi där vi påpekat det olämpliga att brukarrevisioner som sker inom beroendevården inte genomförs av brukare. (Newsmill 10 feb 2013). Tillsammans med representanter från Centern och Miljöpartiet för att synliggöra för hur destruktiv nolltoleransen är (Aftonbladet replik 7 mars )

11 OMNÄMNINGAR OCH DELTAGANDE I MEDIA Omnämningar i media har som vanligt varit många. SBF har nämnts i många olika sammanhang, och ofta har SBF varit tillfrågade att lämna kommentarer eller ställa upp på intervjuer. Bland annat i Uppdrag granskning (Om William Petzäll), SVT Debatt, SVT Mittnytt, SVT Vetenskapens Värld, Vårdfokus (tidning), Radio1, Aftonbladet, Göteborgs- Posten, Nyheter24, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Fria Tidningen, Dagens Nyheter, Göteborg Fria Tidning, Borås Tidning, SR P1 Morgon och TT. Anmälan till TV- och Radionämnden Redan i november 2012 gjorde SBF en anmälan till Myndigheten för radio och tv efter några inslag om substitutionsbehandling som vi fann obalanserade och oetiska. Vi fick rätt i vår anmälan vad gäller integritetskränkning intrång i privatlivet syftande på den person som lätt kändes igen i reportaget. Här följer vår anmälan i sin helhet Det gäller två programinslag på SVT ABC som hanterat läckage från substitutionsbehandling som gjorts av journalisten Anna-Klara Bankel. Det gäller dessutom inslaget i morgonsoffan. Se länkar nedan. (1) Anna-Klara Bankel gör ett reportage där hon frågar i entrén till Rosenlunds sjukhus en person om hon kan köpa subutex. Personen har inte själv gjort ett erbjudande, det är Anna-Klara som frågar. En annan person dyker upp och diskussion uppstår när Anna-Klara propsar på att få veta om det är tabletter som fåtts på recept. Personerna är lätt igenkännliga av personal och patienter och andra. Detta är djupt oetiskt och skulle aldrig ha tolererats i något annat sammanhang, exempelvis om det gällt patienter på smärt- eller cancerklinik. (2) Programinslaget: Allt fler dör med metadon och Subutex, gör ett spekulativt samband mellan behandlingens läckage och den ökade "metadondöden" (och dödsfall av Subutex). Till detta intervjuas unga medieoavana killar från X-cons som inte förstår att denna koppling görs och vilka konskevenser detta kan ha. Detta samband är dessutom spekulationer som det inte finns någon forskning som kan påvisa. Att Anna Fugelstad framför detta gör det inte mer sant; det är hennes spekulationer som hon inte har någon data att backa upp med. Det är också högst besvärligt att journalisten Anna-Klara Bankel tidigare gjort ett reportage om ett boende i Västberga som också var högst oetiskt genomfört, då detta verkar vara gjort med en självklarhet att man ska hysa negativa känslor inför människor som använder droger (inkl. alkohol) för att de faktiskt också har någonstans att bo. Detta sammantaget gör att det råder stort tvivel på vad journalisten Anna-Klara Bankel uppsåt är och om det finns en agenda bakom. (3) Inslag på morgonsoffan visar på ett beklagligt vis hur denna ideologiska kantring också blir den som får rösten när detta ska samtalas om i morgonsoffan genom Per Johansson. Att medieovana och unga människor från X-cons (organisation som aktiverar 11

12 människor med erfarenhet av fångvård) blir utnyttjade i detta sammanhang gör det ännu värre. Att sedan människor som det handlar om inte blir tillfrågade att delta eller ge sina synpunkter är mycket allvarligt och ger upphov till att starkt ifrågasätta den journalistiska etiken och förhållningssättet. Det finns en etablerad organisation som representerar människor som är i substitutionsbehandling, nämligen Svenska Brukarföreningen. Obalanserat och vinklat, dessutom oerhört skadligt för en grupp människor i samhället som redan har det svårt. Vi ifrågasätter starkt det journalistiska hantverket och integriteten i dessa programinslag. Länkar till programmen i fråga (1) (2) (3) DOKUMENTÄRFILMEN DEN GÖMDA GLÖMDA FARSOTEN Dokumentärfilmaren och journalisten Hanna Solberger förfärdigade vår dokumentär om hepatit C, Den gömda glömda farsoten. Den hade premiär i juli. Den får inte missas, och den bör också spridas på bred front, och det är lätt att länka till den på Facebook. Filmen finns översatt till engelska. Dokumentärfilmen producerades av Svenska Brukarföreningen som en del av hepatit C-projektet Liver or Die. Hepatit C är en mycket allvarlig sjukdom och det behövs en oerhört liten mängd blod för att viruset ska kunna överföras. Den allra vanligaste smittvägen är orena sprutor. Ungefär 90 procent av personer som injicerar droger i Sverige är bärare av viruset. Ändå talas det oerhört lite om hepatit C och det råder stor okunskap om sjukdomen. Den gömda, glömda farsoten är regisserad av Hanna Solberger som tidigare har gjort en dokumentärfilm om metadonbehandling och filmat för Uppdrag Granskning. Den hade premiär på World Hepatitis Day, 28 juli, I filmen får vi ta del av några personers erfarenheter av att leva med kronisk hepatit. Till exempel berättar Christina Paulsrud som har genomgått två Hepatit C-behandlingar om sina tankar kring och erfarenheter av behandling. Vi får också följa Hans Jannesson som bland annat berättar om hur det gick till när han fick göra en levertransplantation. Två gånger! Alla har dock inte sådan tur som Christina och Hans. Långt ifrån alla som skulle behöva får genomgå en levertransplantation och idag blir många nekade behandling för sin hepatit C. Många går också länge med mycket allvarliga leverskador utan att veta om det. 12

13 Andra personer som deltar och uttalar sig i filmen är Martin C. Donoghoe från WHO, Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz, INPUD:s (International Network for People who Uses Drugs) verksamhetschef Eliot Albers, Christer Lidman som är överläkare på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik, Martin Kåberg som är beroende- och infektionsläkare och som jobbar som ansvarig läkare för sprutbytet i Stockholm, Leif Grönblad som är programchef på Ulleråkers Metadonprogram, Jude Byrne från Australienska AIVL (The Australian Injecting and Illict Drug Users League) och Sara Mörtberg som är biträdande smittskyddsläkare Östersund. Det är en informationsrik film som också handlar om moral. En fråga som diskuteras i filmen är bland annat om det verkligen är rimligt att neka personer behandling, personer som vill behandlas och när det faktiskt rör sig om en allvarlig, dödlig sjukdom? Man talar ofta om hepatit C som en epidemi och ett folkhälsoproblem och ändå talar vi så lite om hepatit C. 13

14 IT- AVDELNINGEN RAPPORTERAR MAGNUS BRAHN SBF:s hemsida har ungefär 200 unika besökare och 500 sidvisningar per dag. Materialet består av nationella och internationella nyheter, redaktionstexter, fördjupande reportage, opinionsdrivande texter, privata bloggar med brukarperspektiv, och senaste nytt från lokalföreningarna, anhörigföreningen och SBF NPF. Vissa inlägg driver fler besök, personliga bloggar, informativa och fördjupande texter verkar vara de mest populära. Social media har definitivt blivit vår största kanal bredvid hemsidan. Ett händelserikt år har passerat igen. Hemsidan Våra lokalföreningar har blivit bättre på att uppdatera om läget på deras orter på hemsidan. Våra bloggare har blivit fler och fler och något vi märkt är hur populära dessa texter är. Alltid när dem skriver något så går besöksstatistiken upp. Totalt antal besökare under 2013 på var varav var unika besökare. Antal sidvisningar uppmättes till Jämfört med 2012 sjönk antal besökare till hemsidan med 8 procent (unika besökare -5 procent). Däremot ökade antalet nya besökare med två procent. Vad minskningen beror på är svårt att säga, men en förklaring kan vara färre antal inlägg från bloggare, vilket går i vågor, beroende på hur aktiva de är (se avsnitt om Bloggare). Trots det är vår hemsida oerhört populär och unik med ett genomsnitt på ca 200 besökare/dag varav hälften är unika besökare. Det resulterar i ca 500 sidvisningar/dag. En ny sektion på hemsidan som vi lanserade under 2013 var Varningar (http://www.svenskabrukarforeningen.se/varning) där vi samlar livsviktig information som behöver nå användare snabbt, i form av extra potenta eller nedsmutsade partier narkotika, eller livshotande infektioner som mjältbrand och sårbotulism. Vi lyckades också distribuera denna information till akuttjänster som ambulans och polis. En ny och mer modern hemsida planeras under 2014, av vilket planeringen inleddes redan under Mest populära sökord (externt, d.v.s. från Google och liknande sökmotorer) för hemsidan var: svenska brukarföreningen 1. återfall trots subutex 2. läkaretiken 3. interferonbehandling 4. brukarföreningen stockholm 5. lrv 6. lpt 7. internetdroger vad är klassat metadonprogrammet uppsala 14

15 9. botorget 10. subutex 11. substitutionsbehandling 12. metadon 13. hormonförändringar 14. köpa sprutor 15. pumpar och kanyler Mest populära sökord internt (på hemsidan) : 1. stafylokocker 2. metadon 3. subutex 4. sprututbyte 5. kanyler 6. cannabis 7. fallbeskrivningar 8. amfetamin 9. Elvanse 10. facebook 11. sprutor 12. lvm 13. hepatit 14. helsingborg 15. Sprutbyte De sidor som var mest besökta under 2013 var förutom indexsidan (/): 1. tracker (vad är nytt på sidan) 2. om (om-sidan) 3. node/6043 (Nytt drogtest kan visa Spice) 4. node/589 (Att näthandla rena pumpar och kanyler) 5. anhoriga (SBF Anhöriga) 6. om/kontakt (Kontakta oss) 7. taxonomy/term/80 (Taggen in memoriam) 8. image (Bilder/Posters) 9. stockholm (Stockholm Brukarförening) 10. taxonomy/term/44 (taggen forskning) 11. node/5743 (Klargörande om att Subutex slutar säljas på den svenska marknaden) 12. node/4774 (Är bostad en mänsklig rättighet?) 13. node/433 (Om min Interferonbehandling) 14. node/6322 (Polisen JO-anmäler sig själv - Narkotikastatistiken ifrågasätts) 15. lankar (Länksida) BLOGGARE Våra bloggare fortsätter skriva oförtrutet och utgör en stor faktor för hemsidans framgång. I samband med lansering av hepatitportalen.se flyttades några bloggare och deras material över till den sidan, vilket gjorde att vi tappade en del läsare. Vi lyckades under året värva eller uppmuntra nya bloggare från våra nya föreningar, Anhöriga och NPF. Det gjorde att vi lyckades balansera upp en liten nedgång i antal inlägg från övriga bloggare. 15

16 Vi har i dagsläget 82 registrerade bloggkonton, men enbart ca är aktiva inom de senaste månaderna. ANDRA PÅGÅENDE OCH KOMMANDE WEBBPROJEKT Kampanjsida för distribution av Naloxon: Ett elektroniskt sprututbytesregister åt Stockholm Brukarförening. Ett narkotikapolitiskt tidningsarkiv tillgängligt över Internet. Hitta och betygsätt din klinik. Ett biverkningsregister för substitutionsläkemedel: Narkotikaombudsmannen på insamling av fallbeskrivningar av upplevelser av diskriminering REDAKTIONSMATERIAL Redaktionellt material har publicerats på Svenska Brukarföreningens hemsida i form av inrikes- och utrikesnyheter av god kvalitet samt intervjuer. En del egenproducerade fördjupande texter har också publicerats på hemsidan. Många kliniker och behandlingshem läser sidan för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom detta område. Vi undersöker också hur vi skulle kunna utöka vår personal med en journalist, för att hinna med nyhetsbevakning och skriva fler egenproducerade artiklar. VIDEO Vår videokanal på YouTube, FilmBySBF, har nu sammanlagt hundratals av videoklipp, allt från hepatit C och konferenser till intervjuer och kampanjfilmer. Under 2013 producerades filmer om öppnandet av Stockholms sprututbyte, den internationella Brukardagen anordnad av Stockholm Brukarförening, intervjuer från Harm Reduction Internationals stora konferens i Vilnius, vårt eget seminarium 2013 och om vårt deltagande på Miljöpartiets miniseminarium om beroendevård i Riksdagen. NYHETSBREV Idag kommunicerar vi mer effektivt än någonsin. Vi har vår välfungerande interna styrelselista där vi diskuterar allt som rör föreningen. Vi har också fått rutin på att skicka ut vårt veckonyhetsbrev Read It! om allt som händer på rikskontoret. Något som är väldigt uppskattat bland vänner, medlemmar, lokalföreningar och en intresserad allmänhet. Vårt veckonyhetsbrev kommer ut med ca 45 nummer/år. 16

17 SOCIALA MEDIER Vi använder mer och mer Facebook-grupper i vårt arbete. Tex för att samla in biverkningar från substitutionsläkemedlet Suboxone, informera om nätdroger och kampanjer som Statligt Knark är knark vilket gör mig stark. De flesta av våra lokal- och specialföreningar (tex SBF NPF) har egna Facebooksidor eller grupper, något som vi uppmuntrar, sedan vi på allvar började satsa på sociala medier för ungefär tre år sedan. Idag har vår Facebooksida en rating på 4.3 (utav 5), 1900 Likes och oerhört aktiv och uppskattad, av allt från brukare till profession. På Twitter har vi lyckats riktigt bra och har nu för första gången nått 800 följare. Twitterkontot används för att visa vad som är nytt på hemsidan, nya blogginlägg, viktiga händelser från våra internationella partners och att följa ett event på plats. Dessa båda kanaler fungerar nu mycket bra för dem som vill hålla sig uppdaterade med allt vad vi gör. 17

18 LOKALFÖRENINGAR Totalt har vi nu 13 lokalföreningar som är i olika stadium av utveckling och funktion. Vi har också representanter eller ombudsmännen på flera orter. Personer som vi samarbetar med och kan hänvisa media till om de har några frågor. Trots att vi inte finns på alla orter i Sverige, är vi välkända i de flesta kommuner och landsting. Det är alltid svårt att avgöra exakt antal medlemmar, eftersom vårt medlemskollektiv ibland lever väldigt osäkra liv vad gäller adresser, men vi räknar med att SBF idag genom lokalföreningarna har ca 2000 medlemmar och därtill medlemmar via SBF NPF och SBF anhöriga: tillsammans ungefär 500 personer som är dessutom mycket aktiva, däribland på Facebook. Lista på lokalföreningar: Stockholm Brukarförening Göteborg Brukarförening Skåne Brukarförening Sörmland Brukarförening Hudiksvall Brukarförening Sundsvall Brukarförening Skellefteå Brukarförening Halmstad Brukarförening Kalmar Brukarförening Gotland Brukarförening Örebro Brukarförening Dalarna Brukarförening Umeå Brukarförening Vi har haft flera besök från medlemmar som gjort studieresor till SBF Riks kontor och Stockholm Brukarförening för att lära sig hur allting fungerar. Vi har nu även lyckats skapa en gemensam elektronisk plattform för våra lokalföreningar vilket gör att de kan delta, oavsett geografiskt avstånd. Trots att lokalföreningarna ska ha hand om alla supportärenden, ringer folk till oss och vill ha hjälp p.g.a. att man helt inte räcker till. Vi anmäler vissa svåra övergrepp och missförhållanden till Socialstyrelsen och 2012 gjorde vi flera anmälningar. En styrelsemedlem i Sundsvall slog under året larm pga intagningsstoppet på beroendeenheten. Detta resulterade i en serie artiklar i 18

19 Sundsvallstidningen. Anhöriga har också under 2012 gjort sig hörda via artiklar och reportage i media. SPECIALFÖRENINGAR SBF NPF har nu bildats formellt och fortsätter växa, med hundratals medlemmar, en nyvald styrelse och organisationsnummer. Deras första årsmöte hölls under våren. Fler från NPF-gruppen har också börjat blogga på hemsidan, vilket har varit väldigt uppskattat. Det har gjorts försök att starta upp SBF Ungdom och SBF Nätdroger, dock utan framgång för tillfället, men vi kommer fortsätta försöka eftersom det är så viktiga områden, men dels saknar vi ekonomiska resurser för att effektivt bevaka nätdrogerna. Pågående försök att starta upp lokalföreningar görs i Helsingborg, Västerås, Blekinge, Göteborg och Uppsala. Studiebesök till Stockholm under 2013 gjordes av bl.a. Hudiksvall Brukarförening och personer från Göteborg som önskade återstarta föreningen där. Samtidigt besökte SBFs ordförande Berne Stålenkrantz Sundsvall för ett möte med lokala aktivister från Sundsvall Brukarförening. SBF Vänner har fått en egen webbadress sbfvanner.se och har varit mer aktiv med debattartiklar och principförklaring. GAWP (Glöm Aldrig William Petzäll) är en stiftelse som vi var med att starta upp till minne av riksdagsmannen William Petzäll. Arbetet där leds av Williams vän Kamal El Salim och föreningen fungerar fristående från SBF. Vi har ett nära samarbete och de anordnar bl.a. klädinsamlingar, stödkonserter, och producerar film. SBF ANHÖRIGA SBFA som började sina aktiviteter 2012 har nu omkring 300 medlemmar. De har två Facebook-grupper, ett öppet och ett slutet forum, där anhöriga stödjer varandra och bidrar till konstruktiva lösningar och vidare debatt och samtal om hur deras anhöriga har det och vad det för brister de ser i t ex vården. Under året tog Annika Rosengren över ordförandeskapet efter Agneta Söderlund. De första lokalföreningarna började organiseras under 2012 och BF Anhöriga Mälardalen startade upp i mars 2013 och fler i landet är på gång. 19

20 SEMINARIUM 2013 Med anledning av den uppblossande Metadonkonflikten som eldades på av bland annat inslagen i SVT ABC såg vi att ämnet var nödvändigt att tematisera för 2013 års narkotikapolitiska seminarium. Det var det sjätte seminariet som SBF anordnade, och deltagare kom från runt om hela Sverige. Björn Fries modererade seminariet. Programmet bestod av både föredrag och panelsamtal. Det första panelsamtalet handlade om Metadonets historia, deltagare i panelen var Berne Stålenkrantz, Kari Leikko (Umeå Brukarförening), Johan Frank (Beroendecentrum Stockholm), Björn Johnson (Malmö högskola). Det senare panelsamtalet diskuterade journalistikens ansvar och etiska förhållningssätt när det gäller missbruk och redan utsatta grupper och individer. Här deltog programchef Ulf Johansson från SVT, journalisterna Magnus Linton och Hanna Solberger samt även Daniel Uppström (Beroendecentrum, Stockholm). Sista panelsamtalet diskuterade brukarsamverkan, representanter från SBF deltog tillsammans med Yvonne Zätterberg Åman (socionom) och Ann- Christin Johnreden som har utrett brukarfrågan i vården. En presentation av hela seminariet finns att läsa hemsidan: Deltagare: Johan Franck, verksamhetschef på Beroendecentrum Stockholm och Professor i psykiatri med särskild inriktning mot beroendeforskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Ulf Johansson, Programchef riksnyheter och ansvarig utgivare för SVT Rapport/Aktuellt. Om medias spegling och ansvar kring missbruksfrågorna. Ann-Christin Johnreden, Revisionsdirektör på Riksrevisionen. Om Riksrevisionens rapport Mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod? Björn Johnson, Docent i socialt arbete, Malmö högskola. En historisk återblick på metadonprogrammen då och nu. Gerhard Larsson, regeringens utredare, Missbruksutredningen. Om läget för missbruksutredningen. Kari Leikko, ordförande för Umeå Brukarförening. Louise Persson, beteendevetare och forskningsansvarig på SBF. Om metadondödlighet och statistik. Hanna Solberger, frilansjournalist. Berne Stålenkrantz, ordförande för Svenska Brukarföreningen. Daniel Uppström, koordinator på metadonsektionen, Beroendecentrum Stockholm. Yvonne Zätterman-Åberg, socionom. 20

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sprututbytesverksamhet i Sverige

Sprututbytesverksamhet i Sverige Kriminologiska institutionen Sprututbytesverksamhet i Sverige - En fråga om narkotikapolitik eller smittskydd? Examensarbete 1 15 hp Kriminologi Examensarbete 1, Avancerad nivå (15 hp) Vårterminen 2009

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet

2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska museet Slutrapport för projektet Utveckling av handikapphistorisk och kulturhistorisk dokumentation och erfarenhetsutbyte, HAIKU. 2010/098, oktober 2013 HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Nordiska

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM Therece: Utan medicinen fungerar jag inte Ledaren: Sveket mot missbrukare 4/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tema ADHD: ökad förskrivning

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende

domkretsen Ny generaldirektör för Domstolsverket De bygger verktyg för förtroende nr 2 2008 Nya sammanläggningar Barnet i fokus Praktikplats Europa Pedagogiskt teknikstrul Ny generaldirektör för Domstolsverket domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR De bygger verktyg för förtroende

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?

Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och integration inom Unga KRIS Philip Lalander, institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, april 2010

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

MED HUNDEN SOM REDSKAP

MED HUNDEN SOM REDSKAP Fick sparken: Missbrukade fel drog ProcessKedjan: Ger unga en chans till 1/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Ny serie av Janne Karlsson

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer