Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla som gillar kunskap både vuxna och ungdomar!

2 LEDARE Stärkta drivkrafter för att nyttiggöra akademisk forskning I EN GENOMLYSNING som OECD nyligen gjort av den svenska innovationspolitiken betonas att Sverige behöver öka samhällsrelevansen i forskningen och utveckla samarbeten mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Det är en uppmaning som vi har anledning att ta på allvar. För även om Sverige ofta ligger i toppen i olika innovationsrankningslistor, så är det fortfarande ett antal stora forskningsintensiva företag som svarar för huvuddelen av investeringarna i forskning och utveckling. Det är en bräcklig grund att stå på inför framtiden. Dessa stora företag tenderar att bli allt mindre svenska och många ingår i dag i koncerner baserade utomlands. De lägger också en allt större del av sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar i nya tillväxtländer som Kina och Indien. För att säkra en stark innovationskraft även i framtiden behöver Sverige skapa innovationsmiljöer som är internationellt konkurrenskraftiga och våra högskolor och universitet behöver bli mer attraktiva för omvärlden. Kunskapstriangeln, som handlar om samspelet mellan utbildning, forskning och innovation, kommer att få allt större betydelse för landets förmåga att skapa nya innovationer, som leder till ökad produktivitet, tillväxt och nya jobb. Därför är arbetet för en stärkt kunskapstriangel ett av VINNOVAs strategiska områden. I februari träffade jag ledningarna för Sveriges universitet och högskolor för att diskutera hur VINNOVA kan stödja lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Det var inledningen till en serie möten, med huvudsyfte att diskutera det nya uppdrag som VINNOVA fått av regeringen att leda arbetet med att ta fram metoder för att mäta kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Mätmetoderna ska ligga till grund för en eventuell framtida resursfördelningsmodell som stärker de ekonomiska drivkrafterna för universitet och högskolor att samverka. VINNOVA ska också stödja det strategiska arbete som lärosätena redan i dag gör för att samverka. VINNOVA har länge pekat på att lärosätena behöver få starkare ekonomiska incitament att samverka med näringsliv och offentlig sektor. Jag ser nu fram emot att i nära dialog med högskolor och universitet, men även i samråd med näringsliv och andra viktiga aktörer, ta fram en modell som fungerar och som leder till resultat. Studier visar att samverkan har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Den vetenskapliga grundforskningen behöver impulser från samhällsoch teknikutveckling. Genom ett ökat utbyte mellan utbildning, forskning och innovation kan lärosätena också bli mer globalt attraktiva för studenter och forskare. Förutom att stödja lärosätena i deras arbete för samverkan med näringsliv och offentlig sektor, arbetar VINNOVA med andra kompletterande program. Vi gör exempelvis insatser som bidrar till ökad mobilitet mellan den akademiska världen och näringslivet. Ett annat exempel är ett program som syftar till att göra nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet, såsom forskare och företag, mer professionella i sina roller när det gäller samverkan. Vi arbetar också med att stödja kommersialisering av forskningsresultat genom att finansiera verifiering av forskningsresultat. Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Anna Cory, VINNOVA samt Karin Wandrell, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck Trosa Tryckeri AB För prenumeration Papper G-Print Omslagsfoto David Einar Nygren ISSN Tidningen ges ut fem gånger per år. 2 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

3 Innehåll Kort & Koncist TEMA: KUNSKAPSTRIANGELN För att lärosäten ska fortsätta vara attraktiva krävs det samspel mellan utbildning, forskning och innovation. sid 6 PÅ SPANING I SILICON VALLEY VINNOVA finns på plats i soliga Kalifornien för att sprida bilden av Sverige som en innovationsnation. sid 12 PROFILEN Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, arbetar för utbyte och samverkan. sid 14 LYSANDE UTSIKTER Acreo och Printed Electronics Arena har tagit fram en ny tryckteknik för elektroluminiscenta färger som har stor kommersiell potential. sid 16 FRAMTIDENS ANTIBIOTIKA KAN FINNAS PÅ HAVSBOTTEN Genom att screena för nya molekyler på havsbotten kan det gå att hitta substanser som kan ge nya typer av antibiotika. sid 17 VINNOVA-nytts läsarundersökning Stort tack till de prenumeranter som deltog i vår läsarundersökning under vintern! Tidningen får bra betyg. Två av tre läsare anser att tidningens utformning, det vill säga layout, färg och bild, är bra. Det ger medelbetyget 3,8 på en femgradig skala. 88 procent anser att den är intressant och 85 procent menar att den är lättläst. Nästan alla läsare, 90 procent, tycker att VINNOVA-nytt innehåller ny information. En stor majoritet, 70 procent, vill i första hand fortsätta få tidningen som papperstidning jämfört med 30 procent som hellre vill läsa den elektroniskt. BRITTISK TOPPOLITIKER besökte VINNOVA FOTO: VINNOVA DESTINATION INNOVATION Ungas Innovationskraft anordnade ett möte i januari för att diskutera och planera framtiden för unga innovatörer och entreprenörer. sid 18 KONFERENS FÖR SKOGS- OCH TRÄINDUSTRIN Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin har gett goda resultat och kommer att stärka kompetensen inom hela området. sid 18 BARNSTOL I PAPP VÄCKER STOR UPPMÄRKSAMHET Den färgglada stolen Parapu är gjord i ett nytt kompositmaterial baserat på pappersmassa och bioplasten PLA. sid 20 Ed Miliband, partiledare för brittiska Labour, besökte VINNOVA i februari tillsammans med medlemmar ur sitt skuggkabinett. Miliband berättade att innovationsfrågor är ett prioriterat område för honom och att han ville lära sig mer av hur vi arbetar i Sverige. VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren presenterade den svenska innovationspolitiken och VINNOVAs verksamhet. VINNOVA-NYTT APRIL

4 Kort & Koncist FOTO: TERÉSE ANDERSSON Robotteknik för äldre ny internationell upphandling Genom att använda robotikbaserad teknik skall äldre bo kvar hemma även om de har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det är tanken bakom en ny internationell förkommersiell upphandling som lanserats inom EU-projektet S ILVER. Via upphandlingen ska företag få möjlighet att utveckla robotikbaserade lösningar som kan öka livskvaliteten för äldre genom att göra dem mer självständiga och att förbättra deras hälsa. Upphandlingen öppnade 1 mars Formen är en så kallad förkommersiell upphandling, där företag får betalt för att utveckla sina lösningar. Den totala budgeten är euro. Sista anbudsdag är 12 juni Mer information finns på SILVER:s webbplats. Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje I februari invigdes ett nytt industriforskningsinstitut, SP Process Development, i Södertälje. Verksamheten ska bidra till att lösa komplexa samhällsproblem inom miljö, sjukvård och energi. Det nya institutet har kommit till efter en förstudie som VINNOVA finansierat. SP Process Development blir ett nav i den nya forskningspark som byggs upp i Södertälje. Satsningen är viktig för att ta tillvara resurser och kompetens som frigjordes i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggningar. Det nya institutet är bland annat ett led i den nationella innovationsstrategin och regeringens arbete med att få ut mer samhällsnytta från investeringar i forskning och utveckling. VINNOVA i Almedalen VINNOVA arrangerar två seminarier i Almedalen i år. Seminarierna äger rum måndag den 1 juli på Wisby Strand Congress & Event. Mer information kommer på ILLUSTRATION: COLOURBOX NYTT INITIATIV SKA ÖKA INNOVATIONSKRAFTEN FÖR Wood for Sweden är namnet på ett nytt projekt, som ska öka innovationskraften för trä och träbaserade produkter, exempelvis fiberbaserade förpackningar. Projektet ska genom att definiera konkreta problem och utmaningar ta fram nya, smartare och mer kreativa sätt att använda trä genom öppen innovation. Wood for Sweden utgör den första arenan inom ramen för innovationsplattformen Idémotorn, som nyligen har lanserats. Projektet drivs av WDO Innovation, som är ett dotterbolag till den Skellefteåbaserade kommunikationsbyrån WDO. Projektet är en satsning inom ramen för VINNOVAs program Öppen innovation. 4 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

5 Ny satsning på Produktionslyftet Produktionslyftet är ett program för små och medelstora företag i Sverige. En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag och VINNOVA ger därför fortsatt förtroende med 2 5 miljoner kronor under Tanken är att Produktionslyftet, som arbetar med att höja små och medelstora företags konkurrenskraft genom att öka kunskapen om modern produktionsfilosofi och lean-tänkande, nu ska öppna upp för en bredare målgrupp. Produktionslyftet drivs i sam arbete med IF Metall och Teknikföretagen. ILLUSTRATION: COLOURBOX Färre företagsamma i 111 kommuner För första gången på tio år ökar inte andelen företagsamma människor i Sverige. Särskilt oroande är att de unga företagsamma blir färre i flertalet kommuner. En orsak till att företagsamheten inte längre ökar är den svaga konjunkturen. I många kommuner har också konkurrensutsättningen av välfärdstjänster stannat av. Samtidigt har många banker blivit mer restriktiva i sin utlåning. Kvinnors företagande stod i stort sett stilla under Även det är ett trendbrott eftersom kvinnors företagande ökade rekordartat under Snabbast har kvinnors företagsamhet vuxit i Kronobergs län. Det är även Kronobergs län som uppvisar rikets högsta tillväxttakt av företagsamhet totalt under det senaste året. FOTO: COLOURBOX Design för bättre hälsa Under våren arrangerar VINNOVA en serie lunchseminarier om design i offent lig sektor. Fokus är vård och omsorg men samtliga teman är relevanta för all offentligt finansierad verksamhet. Arrangemangen webbsänds men det går också att delta på plats över en lunch på VINNOVA. Föreläsningarna ska ge inspiration till att utforska designprocessens möjlig heter att stötta utvecklingen av offent lig sektor i synnerhet inom vård och omsorg. De VINNOVA FÅR ROLL I SVERIGES MINERALSTRATEGI VINNOVA får i uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet, genomföra en ämnesöversikt över gruv- och mineralforskningsområdet och att identifiera Sveriges styrkeområden och utmaningar inom gruv- och mineral forskningen. ska också möjlig göra kontakter och kunskaps utbyte mellan olika aktörer. Varje seminarium inleds med en tjugo minuters föreläsning. Därefter följer en diskussion och fråge stund bland annat via Twitter. Serien arran geras i samverkan mellan VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Innovationsrådet och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Anmälan och program på Det framgår i den mineralstrategi för Sverige som regeringen presenterat. I uppdraget ska också ingå att lämna förslag på hur samverkansformer mellan forskningsaktörer inom gruv- och mineralområdet kan förbättras. Satsning på strategiska innovationsområden I forsknings- och innovationspropositionen som riksdagen beslutat om är ett av inslagen en satsning på strategiska innovationsområden. VIN- NOVA får tillsammans med Energimyndigheten och forskningsrådet Formas i uppdrag att ansvara för programmen. Satsningen på strategiska innovationsområden syftar till att kraftsamla på svenska styrkeområden för innovationer, genom att olika branscher, högskolor, universitet, offentlig sektor och andra delar av samhället samverkar. VINNOVA, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas kommer att genomföra gemensamma utlysningar för program som olika konstellationer av aktörer kan söka. Den första utlysningen stängde i april i år. Internationell utlysning för små och medelstora företag Innovation Express är en utlysning som stödjer internationalisering av små och medelstora företag i flera länder genom klusterinitiativ och företagsnätverk. Utlysningen är finansierad av ett antal nationella myndigheter och ministerier där Tillväxtverket och VINNOVA finansierar svenska insatser. Läs mer på VINNOVAs webbplats eller VINNOVA ska tillsammans med Naturvårdsverket och SGU (Sveriges geologiska undersökning) även bistå regeringen i arbetet med EU:s europeiska innovationspartnerskap för råvaror. VINNOVA-NYTT APRIL

6 TEMA // Kunskapstriangeln För att lärosäten ska fortsätta vara attraktiva och relevanta krävs ett samspel mellan utbildning, forskning och innovation. Genom olika åtgärder stödjer VINNOVA universitet och högskolor i arbetet. TEXT Lena Gylfe och Lina Broström FORSKNING 6 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

7 UTBILDNING ger förutsättningar för tillväxt DEN ÖKANDE GLOBALISERINGEN ställer nya krav på svenska lärosäten att vara attraktiva och relevanta för studenter, forskare, samhälle och näringsliv. Sverige behöver skapa goda förutsättningar för forskning och innovation på hemmaplan, både för att behålla de kunskapsintensiva företag vi har idag men också för att locka till oss nya företag och kvalificerade forskare från andra länder. Universitet och högskolor behöver också bidra med kunskap som kan omsättas i näringslivet och i offentlig sektor och bli till produkter och tjänster för stärkt tillväxt och nya jobb. Därför är ökad samverkan mellan utbildning, forskning och innovation betydelsefullt. Universiteten behöver öka dialogen med samhället runtomkring och fånga upp behov i näringsliv och offentliga verksamheter. Samspel mellan olika kompetenser och organisationer föder framgång och kan med tiden ge både kommersiella och vetenskapliga genombrott, säger Maria Landgren, chefsstrateg på VINNOVA. Kunskapstriangeln är VINNOVAs strategiska område för att stötta högskolor och universitet i deras arbete för ökad samverkan. Målet är att ge bättre utbildning, högre forskningskvalitet och större förmåga att bidra till konkurrenskraft, samhällsnytta och tillväxt i näringslivet och i samhället i övrigt. Samverkan i fokus Sedan i februari har VINNOVAs uppdrag inom området förstärkts. Då antog riksdagen forsknings- och innovationspropositionen. Bland annat har VINNOVA fått i uppdrag att utforma metoder för att mäta kvaliteten i lärosätenas samverkan med samhället. VINNOVA har en längre tid pekat på att det behövs tydliga incitament som stödjer en utveckling mot ökad samverkan. Med rätt styrning och stöttning kan svenska lärosäten utveckla rollen som innovationsmotor i samhället, säger Maria Landgren. VINNOVAs insatser inom området inkluderar en rad olika program och insatser. En viktig del syftar till att bidra till ökad mobilitet mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet å den andra. Genom forskarmobilitet får forskare möjlighet att röra sig mellan olika lärosäten eller mellan akademi och näringsliv, vilket stärker kvaliteten på forskningen och gynnar den egna utvecklingen. Andra program har till uppgift att öka förmågan till samverkan mellan universitet och högskolor och övriga aktörer i det svenska innovationssystemet. Verifiering för tillväxt För att kunskapen ska omsättas i praktiken stödjer VINNOVA bland annat inkubatorer kopplade till universiteten. Ytterligare en insats är programmet Verifiering för tillväxt som ska stötta kommersialisering av forskningsresultat och idéer genom att verifiera affärskoncept. Programmet är öppet för studenter, forskare och andra anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. En förutsättning för att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering är att det finns ett behov och att potentialen för en växande marknad är hög. Ett starkt team med en gagemang och rätt kompetens ökar möjligheterna för att projektet ska bli framgångsrikt, säger Anna Tegnesjö, som leder programmet. n INNOVATION VINNOVA-NYTT APRIL

8 TEMA // Kunskapstriangeln FOTO: COLOURBOX NY SATSNING FÖR ÖKAD MOBILITET Som en vidareutveckling av VINNMER-programmet lanseras Mobility for Growth. I fokus står att hjälpa forskare att arbeta i ett annat land. TEXT Lotta Fredholm INOM VINNMER-programmet var det framförallt forskare inom akademin som fick chansen att flytta på sig, men inom ramen för Mobility for Growth är tanken att även forskare inom industrin ska frestas att pröva på att arbeta i ett annat land. Ytterligare en förhoppning är att kunna locka hem forskare som nu arbetar utomlands, säger Erik Litborn som är ansvarig för programmet vid VINNOVA. Programmet finansieras med ett anslag på 10 miljoner euro från EU-kommissionen, som uttryckt stor belåtenhet med VINNMERprogrammet. De rankade VINNMER som en av fyra success-stories bland ett hundratal projekt, säger Erik Litborn. Charlotte Platzer Björkman, docent i fasta tillståndets elektronik vid Ångström Solar Center i Uppsala, var en av dem som provade vingarna i VINNMER-programmet. Charlotte Platzer Björkman Det ångrar hon inte. Det har betytt otroligt mycket för min karriär att åka i väg! Sedan dess har jag fått flera stora anslag och där tror jag att min utlandsmeritering har bidragit, säger hon. Forskat i Norge Under 2009 vistades hon och familjen i Norge, där hon arbetade vid Institutet för energiteknik i Oslo. Då Norge ligger så nära gick det smidigt att åka dit och förbereda inför vistelsen och även att hålla kontakten efteråt exempelvis handledde hon en doktorand där som disputerade förra året. Det är viktigt med personliga kontakter. Och Norge är ett trivsamt land, med trevliga människor och härlig natur, säger Charlotte Platzer Björkman. Hennes tidigare forskning handlade om solceller gjorda av tunnfilm, men i Norge arbetade hon istället med solceller baserade på kristallint kisel. En del i att resa bort var att prova på att arbeta med ett annat material, men också att vistas vid ett forskningsinstitut, säger C harlotte Platzer Björkman. En skillnad är att det ger möjlighet att jobba närmare industrin, vilket gör arbetet mer projektinriktat. Samtidigt tydliggjordes vikten av ansvarsfördelning inom gruppen, något som hon har tagit med sig. Självklart ska den akademiska friheten råda, men det skadar inte med struktur, säger hon. Öppnar för kvinnor Erfarenheterna från VINNMER kommer att tas tillvara i det nya programmet. En förändring är att även forskare inom svensk industri får chansen att prova att arbeta utomlands. Erik Litborn exemplifierar hur man på ett företag vet att man kommer att behöva en ny chef om fem år. Då finns chansen att låta en lämplig person prova på att arbeta utomlands vid ett världsledande laboratorium och komma hem stärkt av nya erfarenheter. Vi strävar även efter jämnare könsfördelning och här tror jag det finns många kvinnliga forskare som med det stöd Mobility for Growth innebär kommer att vilja ta chansen och då meritera sig för högre poster, säger han och fortsätter: Halva marknaden utgörs av kvinnor så kvinnors erfarenheter behövs precis som en tillverkare inte bara gör vänsterhandskar behöver produkter och tjänster riktas till hela befolkningen. n Kontakt: Mobility for Growth Programmet är en utveckling av det tidigare VINNMER-programmet och de första utlysningarna om projektbidrag öppnade den 17 december Därefter planeras utlysningar var sjätte månad under programmets löptid. Uppläggningen av de individuella projekten kommer att bygga på erfarenheter från VINNMER-programmet, men med ambitionen att forskare inom industrin i större utsträckning ska få tillfälle att arbeta utomlands. De formella kraven på projektledarna kommer att vara lägst doktorsgrad eller minst fyra års forskarerfarenhet. Programmet betalar halva lönen och skäliga, relevanta merkostnader kopplade till mobiliteten, exempelvis boende och skola. En viktig del är också planeringsbidrag, för att sökande ska kunna träffa potentiella arbetsgivare. Läs mer om utlysningarna här (på engelska): 8 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

9 METODER FRÅN USA FÅNGAR UPP INNOVATIONSLUST Bättre samverkan mellan akademin och det omgivande samhället är målet med programmet Nyckelaktörer. Göran Felldin vid Linköpings universitet har hämtat hem metoder från USA för att fånga upp både studenters och forskares innovationslust. TEXT Lotta Fredholm SYFTET MED PROGRAMMET Nyckelaktörer är att just nyckelaktörer i innovationssystemet ska bli mer professionella i sina roller. Universitet och högskolor ska exempelvis stärka sin samverkan med företag och samhälle. Att nyttiggöra kunskaper och kommersialisera forskningsresultat är en annan viktig del. Göran Felldin är Samverkansdirektör vid Linköpings universitet och deltog i utlysningen Internationell innovationspolitik. Jag är barnsligt förtjust i Nyckelaktörsprogrammet och i det här sättet att arbeta! Inför den initiala utlysningen av Nyckelaktörsprogrammet samlade han representanter från universitetet, region och från små och medelstora företag och reste sedan upp som en delegation när det var dags för VINNOVAhearing. Vi ville visa att vi andas samma sak som vi skrev, att det verkligen finns en vilja att arbeta tillsammans, säger Göran Felldin. Känner varandra väl År 2007 fick sju lärosäten anslag via utlysningen, för Linköpings universitets del 31,6 miljoner kronor på åtta år. De utvalda lärosätena har haft regelbundna möten varje termin. Vi har levt med samma fråga i sex år nu och det var viktigt att kunna diskutera vad som fungerat bra eller dåligt. Vi myror i systemet har också lärt känna varandra personligen vilket främjar samverkan, säger han. Våren 2008 for Göran Felldin till Kalifornien. Åk dit och lär dig något var uppdraget. Väldigt osvenskt, men det passade mig utmärkt. Han studerade innovationssystemen i Silicon Valley och knöt en mängd kontakter. Sedan dess har han varit tillbaka vid ett flertal tillfällen, med såväl representanter för universitetet som för det omgivande samhället. Jag skulle säga att det har varit en otroligt bra investering, med en fantastiskt bra payoff, säger Göran Felldin. Han beskriver hur Företagarna år 2011 undersökte hur stor andel av småföretagen i en region som hade kontakt med regionens lärosäten. Här hamnade Östergötland i topp med 33 procent av företagen. Regionens offentliga innovationsaktörer drev tillväxtnoden Growlink redan innan Nyckelaktörsprogrammet, men det skedde en tydlig revitalisering under programmet, säger Göran Felldin. Amerikansk modell Vid Linköpings universitet arbetar man nu aktivt för att enligt amerikansk modell Göran Felldin engagera studenterna i forskarnas vardag. En del är Sommarmatchen, där sommarjobbare omsätter en idé sprungen ur forskning till en innovation. En fråga var Hur kan man använda en militär värmekamera civilt? Resultatet blev en metod och företaget Agricam, för att undersöka kor och hitta juverinflammation tidigt, för att undvika antibiotikabehandling, säger Göran Felldin. Inställningen till bisysslor utanför akademin är en annan del. I USA är den typen av rörlighet vanlig, men i Sverige behövs tydligare incitament. I sista delen av vårt program arbetar vi med mobilitet. En forskare ska kunna ta sin idé vidare och vara tjänstledig men inte helt kravlöst. En motprestation kan vara att man exempelvis undervisar i entreprenörskap, säger han och lägger till: Men för att nå ett brett, permanent, resultat på nationell nivå måste den här typen av frågor drivas tillsammans med en akademinära aktör, som VINNOVA. n Kontakt: VINNOVA-NYTT APRIL

10 TEMA // Kunskapstriangeln Det är inte ovanligt att implantatet havererar, vilket gjorde att jag satte mig att fundera på min kammare. Thomas Engstrand 10 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

11 Kirurgen Thomas Engstrand kom på hur ett bra implantat bör se ut. I processen att kommersialisera produkten har hans företag haft god hjälp av VINNOVAs program Verifiering för tillväxt. LAGAR SKALLBEN PÅ NYTT VIS TEXT Lotta Fredholm FOTO Colourbox SVÅRA SKADOR kan ge hål i skallbenet som då behöver lagas. Samma situation uppstår om bitar av skallbenet måste avlägsnas på grund av cancer. Problemet är att kroppen inte alltid tål dagens material och i värsta fall kan skalpen spricka upp. Det är inte ovanligt att implantatet havererar på det sättet vilket gjorde att jag satte mig att fundera på min kammare, säger Thomas Engstrand, plastikkirurg vid S tockholms kraniofaciala center vid K arolinska sjukhuset i Solna. Han kom på idéen att skapa implantat där sexkantiga plattor i en ny slags keramik fästs på ett nät av titan. Keramikens yta stimulerar bentillväxt och eftersom implantatet består av små plattor kan det anpassas efter patien tens skada. År 2011 bildades bolaget OSS-Q med den nya produkten i centrum. Bolagets vd, Bo Qwarnström, beskriver hur stödet från V INNOVAs program Verifiering för tillväxt, VFT, kom väl till pass när de skulle formulera hur mosaikmaterialet skulle användas. Ett sådant här biomaterial kan användas överallt i kroppen där vi har ben och skelett och när vi först träffade VINNOVA visste vi inte var i kroppen det kunde användas. Men under pro cessen fick vi bra stöd och hjälp och bestämde oss slutligen för skallbenet, säger han. Syftet med VFT-programmet är att effek tivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare och andra inom universitet, högskolor och forsningsinstitut. I VFT ingår, förutom pengar, att få stöd och coachning av experter inom medicin, patenträtt och entreprenör skap, något som varit mycket värdefullt en ligt Bo Qwarnström. Det ekonomiska st ödet ges i fyra etapper där man inför varje steg formulerar en plan och har uppföljningar. Att den nyblivne företagaren kan använda handläggaren vid VINNOVA och de externa experterna som bollplank motverkar att man alltför länge vandrar åt fel håll som Pontus von Bahr vid VINNOVA, ansvarig för pro grammet VINN-Verifiering som sedan blev VFT, uttrycker det. Ett 50-tal projekt pågår och han berättar att en extern utvärdering av VFT är på gång. När det gäller framtiden vill vi förstås att de projekt vi stöder ska stanna i Sverige och att företagen ska växa och skapa arbetstillfällen här, säger Pontus von Bahr. Klinisk prövning i vår När det gäller mosaikprojektet säger Thomas Engstrand att tanken är att man ska utgå från Sverige. Men självklart vill vi att även patiente r utanför Sverige ska få tillgång till denna hjälp, säger han. Produkten har nu registercertifikat från Läkemedelsverket som har Thomas Engstrand patientanpassat implan tatet. OSS-Q har även börjat arbeta med sin ansökan till den amerikanske motsvarighe ten till Läkemedelsverket: Food and Drug Administration. I vår ska en klinisk prövning i Skandinavien inledas och här kommer ett tjugotal patienter att ingå. Thomas Engstrand ser goda möjligheter att utveckla produkten. Nu sitter plattorna på ett titannät, men man kan tänka sig att de istället placeras på ett material som kroppen så småningom kan absorbera, för att implantatet exempelvis ska kunna implanteras i och växa med ett barn, säger han. n Kontakt: Mosaik Syfte Att utveckla ett nytt implantatkoncept för behandling av stor kraniell defekt. Medverkande OSS-Q AB Tidsperiod Finansiering kronor från VINNOVA. VINNOVA-NYTT APRIL

12 UTBLICK // Silicon Valley ATT UNDER två års tid få vistas i det soliga Kalifornien och ha som uppgift att lyssna på spännande föredrag, träffa intressanta människor och sprida bilden av Sverige som innovationsnation låter som ett drömjobb. Anne Lidgard, direktör för VINNOVAs kontor i Silicon Valley har det jobbet. Det finns en poäng för VINNOVA i att ha en person på plats, säger hon och beskriver hur hon kan omvärldsbevaka och fånga upp trender inom innovationssystem eller verksamhet vid universitet och högskolor. Sedan får jag reflektera och se om det kan finnas några policyimplikationer, om vi till exempel borde utforma nya satsningar på ett annat vis, säger hon. Hon poängterar att det från hennes horisont är mycket viktigt med en fast förankring mot kollegorna i Sverige. Det blir ett slags reality-check där jag snabbt kan få veta om jag har rätt i min spaning, säger hon. Att just Silicon Valley är en intressant plats att bevaka har flera orsaker. De starka universiteten Stanford och Berkeley lockar till sig kompetenta människor. Kulturen innebär också stor rörlighet människor går gärna mellan akademin och näringslivet men byter också ofta och gärna jobb. Det finns inte heller någon stor rädsla för att misslyckas, som att gå i konkurs. Det är inget stigma utan istället säger man att vad intressant, vad har du lärt dig av det?, exemplifierar Anne Lidgard. Kurser i entreprenörskap Det finns också en stor entusiasm för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Exempelvis ges ett 30-tal kurser inom entreprenörskap vid Stanford University. Och det handlar inte bara om att den som går kursen får verktyg, utan också tillgång till ett viktigt nätverk. Studenterna blir tydligt inkopplade i projekt och får erfarenheter som man inte kan läsa sig till, säger Anne Lidgard. Det finns definitivt saker som Sverige som innovationsland skulle kunna ta till sig, menar hon och tar just rörlighet som ett exempel. Vi borde bli bättre på att premiera rörlighet mellan näringsliv och akademi, se till att det finns tydliga incitament och att det inte ska vara en nackdel för karriären att ägna tid åt exempelvis entreprenörskap. En annan faktor är att universiteten i området är mycket noga med grundutbildningen, och att även högt meriterade forskare lägger tid Silicon Valley utgör själva sinnebilden för en sprudlande kombination av kreativitet, innovation och entreprenörskap. Anne Lidgard finns på plats för VINNOVAs räkning för att med fingret i den kaliforniska luften känna av strömningarna. TEXT Lotta Fredholm FOTO Colourbox På spaning i Silicon Va 12 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL

SKILLNAD. nytt SVERIGE TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB. Glasklart koncept. Soki Choi vill göra FÖRDEL FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DECEMBER 2011 nytt FÖRDEL SVERIGE Glasklart koncept TÄNJ GRÄNSERNA I VIRTUELLT LABB Soki Choi vill göra SKILLNAD LEDARE Produktion är ett allt mer prioriterat område

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr 2 2015

Innovation HÅLLBARA STÄDER RES ENKELT INNOVATIV STAD EN ROBOT. Tidningen. utan bilägande. med enkla medel. utan klös. VINNOVA k Nr 2 2015 Innovation Tidningen VINNOVA k Nr 2 2015 RES ENKELT utan bilägande INNOVATIV STAD med enkla medel EN ROBOT utan klös HÅLLBARA STÄDER Innehåll nr 2 2015 Hållbara städer Nu är det dags för varje stad att

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt

FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt FORSKNING INNOVATION TILLVÄXT No 2 APRIL 2011nytt VATTEN ur luft SOLVÄRMEPANELER OCH KONDENSERINGSTEKNIK GER TILLGÅNG TILL VATTEN Ö V E R A L LT. Avgifter gör nytta ENLIGT JONAS ELIASSON BLEV NYTTAN AV

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10

UNIVERSEN. Lärare i annat land. SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3. Universitetet tar hem allt mer EU-medel Sid 10 UNIVERSEN # 2 mars -12 årg 43 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Lärare i annat land utbyte Sid 14 15 SciLifeLab får nya lokaler på BMC Sid 3 t tt Fokus på äldre i stor uppdragsutbildning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Hon tar barnens perspektiv SID 20

Hon tar barnens perspektiv SID 20 1/2014 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon tar barnens perspektiv SID 20 Samarbete med högskolan är A och O SID 4 Läs om fyra olika skräddarsydda insatser för arbetslivet Stefan Edman om

Läs mer