Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla som gillar kunskap både vuxna och ungdomar!

2 LEDARE Stärkta drivkrafter för att nyttiggöra akademisk forskning I EN GENOMLYSNING som OECD nyligen gjort av den svenska innovationspolitiken betonas att Sverige behöver öka samhällsrelevansen i forskningen och utveckla samarbeten mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Det är en uppmaning som vi har anledning att ta på allvar. För även om Sverige ofta ligger i toppen i olika innovationsrankningslistor, så är det fortfarande ett antal stora forskningsintensiva företag som svarar för huvuddelen av investeringarna i forskning och utveckling. Det är en bräcklig grund att stå på inför framtiden. Dessa stora företag tenderar att bli allt mindre svenska och många ingår i dag i koncerner baserade utomlands. De lägger också en allt större del av sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar i nya tillväxtländer som Kina och Indien. För att säkra en stark innovationskraft även i framtiden behöver Sverige skapa innovationsmiljöer som är internationellt konkurrenskraftiga och våra högskolor och universitet behöver bli mer attraktiva för omvärlden. Kunskapstriangeln, som handlar om samspelet mellan utbildning, forskning och innovation, kommer att få allt större betydelse för landets förmåga att skapa nya innovationer, som leder till ökad produktivitet, tillväxt och nya jobb. Därför är arbetet för en stärkt kunskapstriangel ett av VINNOVAs strategiska områden. I februari träffade jag ledningarna för Sveriges universitet och högskolor för att diskutera hur VINNOVA kan stödja lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Det var inledningen till en serie möten, med huvudsyfte att diskutera det nya uppdrag som VINNOVA fått av regeringen att leda arbetet med att ta fram metoder för att mäta kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Mätmetoderna ska ligga till grund för en eventuell framtida resursfördelningsmodell som stärker de ekonomiska drivkrafterna för universitet och högskolor att samverka. VINNOVA ska också stödja det strategiska arbete som lärosätena redan i dag gör för att samverka. VINNOVA har länge pekat på att lärosätena behöver få starkare ekonomiska incitament att samverka med näringsliv och offentlig sektor. Jag ser nu fram emot att i nära dialog med högskolor och universitet, men även i samråd med näringsliv och andra viktiga aktörer, ta fram en modell som fungerar och som leder till resultat. Studier visar att samverkan har positiva effekter både på näringslivets utveckling och på den vetenskapliga kvaliteten vid universitet och högskolor. Den vetenskapliga grundforskningen behöver impulser från samhällsoch teknikutveckling. Genom ett ökat utbyte mellan utbildning, forskning och innovation kan lärosätena också bli mer globalt attraktiva för studenter och forskare. Förutom att stödja lärosätena i deras arbete för samverkan med näringsliv och offentlig sektor, arbetar VINNOVA med andra kompletterande program. Vi gör exempelvis insatser som bidrar till ökad mobilitet mellan den akademiska världen och näringslivet. Ett annat exempel är ett program som syftar till att göra nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet, såsom forskare och företag, mer professionella i sina roller när det gäller samverkan. Vi arbetar också med att stödja kommersialisering av forskningsresultat genom att finansiera verifiering av forskningsresultat. Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Anna Cory, VINNOVA samt Karin Wandrell, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck Trosa Tryckeri AB För prenumeration Papper G-Print Omslagsfoto David Einar Nygren ISSN Tidningen ges ut fem gånger per år. 2 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

3 Innehåll Kort & Koncist TEMA: KUNSKAPSTRIANGELN För att lärosäten ska fortsätta vara attraktiva krävs det samspel mellan utbildning, forskning och innovation. sid 6 PÅ SPANING I SILICON VALLEY VINNOVA finns på plats i soliga Kalifornien för att sprida bilden av Sverige som en innovationsnation. sid 12 PROFILEN Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet, arbetar för utbyte och samverkan. sid 14 LYSANDE UTSIKTER Acreo och Printed Electronics Arena har tagit fram en ny tryckteknik för elektroluminiscenta färger som har stor kommersiell potential. sid 16 FRAMTIDENS ANTIBIOTIKA KAN FINNAS PÅ HAVSBOTTEN Genom att screena för nya molekyler på havsbotten kan det gå att hitta substanser som kan ge nya typer av antibiotika. sid 17 VINNOVA-nytts läsarundersökning Stort tack till de prenumeranter som deltog i vår läsarundersökning under vintern! Tidningen får bra betyg. Två av tre läsare anser att tidningens utformning, det vill säga layout, färg och bild, är bra. Det ger medelbetyget 3,8 på en femgradig skala. 88 procent anser att den är intressant och 85 procent menar att den är lättläst. Nästan alla läsare, 90 procent, tycker att VINNOVA-nytt innehåller ny information. En stor majoritet, 70 procent, vill i första hand fortsätta få tidningen som papperstidning jämfört med 30 procent som hellre vill läsa den elektroniskt. BRITTISK TOPPOLITIKER besökte VINNOVA FOTO: VINNOVA DESTINATION INNOVATION Ungas Innovationskraft anordnade ett möte i januari för att diskutera och planera framtiden för unga innovatörer och entreprenörer. sid 18 KONFERENS FÖR SKOGS- OCH TRÄINDUSTRIN Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin har gett goda resultat och kommer att stärka kompetensen inom hela området. sid 18 BARNSTOL I PAPP VÄCKER STOR UPPMÄRKSAMHET Den färgglada stolen Parapu är gjord i ett nytt kompositmaterial baserat på pappersmassa och bioplasten PLA. sid 20 Ed Miliband, partiledare för brittiska Labour, besökte VINNOVA i februari tillsammans med medlemmar ur sitt skuggkabinett. Miliband berättade att innovationsfrågor är ett prioriterat område för honom och att han ville lära sig mer av hur vi arbetar i Sverige. VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren presenterade den svenska innovationspolitiken och VINNOVAs verksamhet. VINNOVA-NYTT APRIL

4 Kort & Koncist FOTO: TERÉSE ANDERSSON Robotteknik för äldre ny internationell upphandling Genom att använda robotikbaserad teknik skall äldre bo kvar hemma även om de har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det är tanken bakom en ny internationell förkommersiell upphandling som lanserats inom EU-projektet S ILVER. Via upphandlingen ska företag få möjlighet att utveckla robotikbaserade lösningar som kan öka livskvaliteten för äldre genom att göra dem mer självständiga och att förbättra deras hälsa. Upphandlingen öppnade 1 mars Formen är en så kallad förkommersiell upphandling, där företag får betalt för att utveckla sina lösningar. Den totala budgeten är euro. Sista anbudsdag är 12 juni Mer information finns på SILVER:s webbplats. Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje I februari invigdes ett nytt industriforskningsinstitut, SP Process Development, i Södertälje. Verksamheten ska bidra till att lösa komplexa samhällsproblem inom miljö, sjukvård och energi. Det nya institutet har kommit till efter en förstudie som VINNOVA finansierat. SP Process Development blir ett nav i den nya forskningspark som byggs upp i Södertälje. Satsningen är viktig för att ta tillvara resurser och kompetens som frigjordes i samband med nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggningar. Det nya institutet är bland annat ett led i den nationella innovationsstrategin och regeringens arbete med att få ut mer samhällsnytta från investeringar i forskning och utveckling. VINNOVA i Almedalen VINNOVA arrangerar två seminarier i Almedalen i år. Seminarierna äger rum måndag den 1 juli på Wisby Strand Congress & Event. Mer information kommer på ILLUSTRATION: COLOURBOX NYTT INITIATIV SKA ÖKA INNOVATIONSKRAFTEN FÖR Wood for Sweden är namnet på ett nytt projekt, som ska öka innovationskraften för trä och träbaserade produkter, exempelvis fiberbaserade förpackningar. Projektet ska genom att definiera konkreta problem och utmaningar ta fram nya, smartare och mer kreativa sätt att använda trä genom öppen innovation. Wood for Sweden utgör den första arenan inom ramen för innovationsplattformen Idémotorn, som nyligen har lanserats. Projektet drivs av WDO Innovation, som är ett dotterbolag till den Skellefteåbaserade kommunikationsbyrån WDO. Projektet är en satsning inom ramen för VINNOVAs program Öppen innovation. 4 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

5 Ny satsning på Produktionslyftet Produktionslyftet är ett program för små och medelstora företag i Sverige. En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag och VINNOVA ger därför fortsatt förtroende med 2 5 miljoner kronor under Tanken är att Produktionslyftet, som arbetar med att höja små och medelstora företags konkurrenskraft genom att öka kunskapen om modern produktionsfilosofi och lean-tänkande, nu ska öppna upp för en bredare målgrupp. Produktionslyftet drivs i sam arbete med IF Metall och Teknikföretagen. ILLUSTRATION: COLOURBOX Färre företagsamma i 111 kommuner För första gången på tio år ökar inte andelen företagsamma människor i Sverige. Särskilt oroande är att de unga företagsamma blir färre i flertalet kommuner. En orsak till att företagsamheten inte längre ökar är den svaga konjunkturen. I många kommuner har också konkurrensutsättningen av välfärdstjänster stannat av. Samtidigt har många banker blivit mer restriktiva i sin utlåning. Kvinnors företagande stod i stort sett stilla under Även det är ett trendbrott eftersom kvinnors företagande ökade rekordartat under Snabbast har kvinnors företagsamhet vuxit i Kronobergs län. Det är även Kronobergs län som uppvisar rikets högsta tillväxttakt av företagsamhet totalt under det senaste året. FOTO: COLOURBOX Design för bättre hälsa Under våren arrangerar VINNOVA en serie lunchseminarier om design i offent lig sektor. Fokus är vård och omsorg men samtliga teman är relevanta för all offentligt finansierad verksamhet. Arrangemangen webbsänds men det går också att delta på plats över en lunch på VINNOVA. Föreläsningarna ska ge inspiration till att utforska designprocessens möjlig heter att stötta utvecklingen av offent lig sektor i synnerhet inom vård och omsorg. De VINNOVA FÅR ROLL I SVERIGES MINERALSTRATEGI VINNOVA får i uppdrag att, i samverkan med Vetenskapsrådet, genomföra en ämnesöversikt över gruv- och mineralforskningsområdet och att identifiera Sveriges styrkeområden och utmaningar inom gruv- och mineral forskningen. ska också möjlig göra kontakter och kunskaps utbyte mellan olika aktörer. Varje seminarium inleds med en tjugo minuters föreläsning. Därefter följer en diskussion och fråge stund bland annat via Twitter. Serien arran geras i samverkan mellan VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Innovationsrådet och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Anmälan och program på Det framgår i den mineralstrategi för Sverige som regeringen presenterat. I uppdraget ska också ingå att lämna förslag på hur samverkansformer mellan forskningsaktörer inom gruv- och mineralområdet kan förbättras. Satsning på strategiska innovationsområden I forsknings- och innovationspropositionen som riksdagen beslutat om är ett av inslagen en satsning på strategiska innovationsområden. VIN- NOVA får tillsammans med Energimyndigheten och forskningsrådet Formas i uppdrag att ansvara för programmen. Satsningen på strategiska innovationsområden syftar till att kraftsamla på svenska styrkeområden för innovationer, genom att olika branscher, högskolor, universitet, offentlig sektor och andra delar av samhället samverkar. VINNOVA, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas kommer att genomföra gemensamma utlysningar för program som olika konstellationer av aktörer kan söka. Den första utlysningen stängde i april i år. Internationell utlysning för små och medelstora företag Innovation Express är en utlysning som stödjer internationalisering av små och medelstora företag i flera länder genom klusterinitiativ och företagsnätverk. Utlysningen är finansierad av ett antal nationella myndigheter och ministerier där Tillväxtverket och VINNOVA finansierar svenska insatser. Läs mer på VINNOVAs webbplats eller VINNOVA ska tillsammans med Naturvårdsverket och SGU (Sveriges geologiska undersökning) även bistå regeringen i arbetet med EU:s europeiska innovationspartnerskap för råvaror. VINNOVA-NYTT APRIL

6 TEMA // Kunskapstriangeln För att lärosäten ska fortsätta vara attraktiva och relevanta krävs ett samspel mellan utbildning, forskning och innovation. Genom olika åtgärder stödjer VINNOVA universitet och högskolor i arbetet. TEXT Lena Gylfe och Lina Broström FORSKNING 6 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

7 UTBILDNING ger förutsättningar för tillväxt DEN ÖKANDE GLOBALISERINGEN ställer nya krav på svenska lärosäten att vara attraktiva och relevanta för studenter, forskare, samhälle och näringsliv. Sverige behöver skapa goda förutsättningar för forskning och innovation på hemmaplan, både för att behålla de kunskapsintensiva företag vi har idag men också för att locka till oss nya företag och kvalificerade forskare från andra länder. Universitet och högskolor behöver också bidra med kunskap som kan omsättas i näringslivet och i offentlig sektor och bli till produkter och tjänster för stärkt tillväxt och nya jobb. Därför är ökad samverkan mellan utbildning, forskning och innovation betydelsefullt. Universiteten behöver öka dialogen med samhället runtomkring och fånga upp behov i näringsliv och offentliga verksamheter. Samspel mellan olika kompetenser och organisationer föder framgång och kan med tiden ge både kommersiella och vetenskapliga genombrott, säger Maria Landgren, chefsstrateg på VINNOVA. Kunskapstriangeln är VINNOVAs strategiska område för att stötta högskolor och universitet i deras arbete för ökad samverkan. Målet är att ge bättre utbildning, högre forskningskvalitet och större förmåga att bidra till konkurrenskraft, samhällsnytta och tillväxt i näringslivet och i samhället i övrigt. Samverkan i fokus Sedan i februari har VINNOVAs uppdrag inom området förstärkts. Då antog riksdagen forsknings- och innovationspropositionen. Bland annat har VINNOVA fått i uppdrag att utforma metoder för att mäta kvaliteten i lärosätenas samverkan med samhället. VINNOVA har en längre tid pekat på att det behövs tydliga incitament som stödjer en utveckling mot ökad samverkan. Med rätt styrning och stöttning kan svenska lärosäten utveckla rollen som innovationsmotor i samhället, säger Maria Landgren. VINNOVAs insatser inom området inkluderar en rad olika program och insatser. En viktig del syftar till att bidra till ökad mobilitet mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet å den andra. Genom forskarmobilitet får forskare möjlighet att röra sig mellan olika lärosäten eller mellan akademi och näringsliv, vilket stärker kvaliteten på forskningen och gynnar den egna utvecklingen. Andra program har till uppgift att öka förmågan till samverkan mellan universitet och högskolor och övriga aktörer i det svenska innovationssystemet. Verifiering för tillväxt För att kunskapen ska omsättas i praktiken stödjer VINNOVA bland annat inkubatorer kopplade till universiteten. Ytterligare en insats är programmet Verifiering för tillväxt som ska stötta kommersialisering av forskningsresultat och idéer genom att verifiera affärskoncept. Programmet är öppet för studenter, forskare och andra anställda vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. En förutsättning för att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering är att det finns ett behov och att potentialen för en växande marknad är hög. Ett starkt team med en gagemang och rätt kompetens ökar möjligheterna för att projektet ska bli framgångsrikt, säger Anna Tegnesjö, som leder programmet. n INNOVATION VINNOVA-NYTT APRIL

8 TEMA // Kunskapstriangeln FOTO: COLOURBOX NY SATSNING FÖR ÖKAD MOBILITET Som en vidareutveckling av VINNMER-programmet lanseras Mobility for Growth. I fokus står att hjälpa forskare att arbeta i ett annat land. TEXT Lotta Fredholm INOM VINNMER-programmet var det framförallt forskare inom akademin som fick chansen att flytta på sig, men inom ramen för Mobility for Growth är tanken att även forskare inom industrin ska frestas att pröva på att arbeta i ett annat land. Ytterligare en förhoppning är att kunna locka hem forskare som nu arbetar utomlands, säger Erik Litborn som är ansvarig för programmet vid VINNOVA. Programmet finansieras med ett anslag på 10 miljoner euro från EU-kommissionen, som uttryckt stor belåtenhet med VINNMERprogrammet. De rankade VINNMER som en av fyra success-stories bland ett hundratal projekt, säger Erik Litborn. Charlotte Platzer Björkman, docent i fasta tillståndets elektronik vid Ångström Solar Center i Uppsala, var en av dem som provade vingarna i VINNMER-programmet. Charlotte Platzer Björkman Det ångrar hon inte. Det har betytt otroligt mycket för min karriär att åka i väg! Sedan dess har jag fått flera stora anslag och där tror jag att min utlandsmeritering har bidragit, säger hon. Forskat i Norge Under 2009 vistades hon och familjen i Norge, där hon arbetade vid Institutet för energiteknik i Oslo. Då Norge ligger så nära gick det smidigt att åka dit och förbereda inför vistelsen och även att hålla kontakten efteråt exempelvis handledde hon en doktorand där som disputerade förra året. Det är viktigt med personliga kontakter. Och Norge är ett trivsamt land, med trevliga människor och härlig natur, säger Charlotte Platzer Björkman. Hennes tidigare forskning handlade om solceller gjorda av tunnfilm, men i Norge arbetade hon istället med solceller baserade på kristallint kisel. En del i att resa bort var att prova på att arbeta med ett annat material, men också att vistas vid ett forskningsinstitut, säger C harlotte Platzer Björkman. En skillnad är att det ger möjlighet att jobba närmare industrin, vilket gör arbetet mer projektinriktat. Samtidigt tydliggjordes vikten av ansvarsfördelning inom gruppen, något som hon har tagit med sig. Självklart ska den akademiska friheten råda, men det skadar inte med struktur, säger hon. Öppnar för kvinnor Erfarenheterna från VINNMER kommer att tas tillvara i det nya programmet. En förändring är att även forskare inom svensk industri får chansen att prova att arbeta utomlands. Erik Litborn exemplifierar hur man på ett företag vet att man kommer att behöva en ny chef om fem år. Då finns chansen att låta en lämplig person prova på att arbeta utomlands vid ett världsledande laboratorium och komma hem stärkt av nya erfarenheter. Vi strävar även efter jämnare könsfördelning och här tror jag det finns många kvinnliga forskare som med det stöd Mobility for Growth innebär kommer att vilja ta chansen och då meritera sig för högre poster, säger han och fortsätter: Halva marknaden utgörs av kvinnor så kvinnors erfarenheter behövs precis som en tillverkare inte bara gör vänsterhandskar behöver produkter och tjänster riktas till hela befolkningen. n Kontakt: Mobility for Growth Programmet är en utveckling av det tidigare VINNMER-programmet och de första utlysningarna om projektbidrag öppnade den 17 december Därefter planeras utlysningar var sjätte månad under programmets löptid. Uppläggningen av de individuella projekten kommer att bygga på erfarenheter från VINNMER-programmet, men med ambitionen att forskare inom industrin i större utsträckning ska få tillfälle att arbeta utomlands. De formella kraven på projektledarna kommer att vara lägst doktorsgrad eller minst fyra års forskarerfarenhet. Programmet betalar halva lönen och skäliga, relevanta merkostnader kopplade till mobiliteten, exempelvis boende och skola. En viktig del är också planeringsbidrag, för att sökande ska kunna träffa potentiella arbetsgivare. Läs mer om utlysningarna här (på engelska): 8 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

9 METODER FRÅN USA FÅNGAR UPP INNOVATIONSLUST Bättre samverkan mellan akademin och det omgivande samhället är målet med programmet Nyckelaktörer. Göran Felldin vid Linköpings universitet har hämtat hem metoder från USA för att fånga upp både studenters och forskares innovationslust. TEXT Lotta Fredholm SYFTET MED PROGRAMMET Nyckelaktörer är att just nyckelaktörer i innovationssystemet ska bli mer professionella i sina roller. Universitet och högskolor ska exempelvis stärka sin samverkan med företag och samhälle. Att nyttiggöra kunskaper och kommersialisera forskningsresultat är en annan viktig del. Göran Felldin är Samverkansdirektör vid Linköpings universitet och deltog i utlysningen Internationell innovationspolitik. Jag är barnsligt förtjust i Nyckelaktörsprogrammet och i det här sättet att arbeta! Inför den initiala utlysningen av Nyckelaktörsprogrammet samlade han representanter från universitetet, region och från små och medelstora företag och reste sedan upp som en delegation när det var dags för VINNOVAhearing. Vi ville visa att vi andas samma sak som vi skrev, att det verkligen finns en vilja att arbeta tillsammans, säger Göran Felldin. Känner varandra väl År 2007 fick sju lärosäten anslag via utlysningen, för Linköpings universitets del 31,6 miljoner kronor på åtta år. De utvalda lärosätena har haft regelbundna möten varje termin. Vi har levt med samma fråga i sex år nu och det var viktigt att kunna diskutera vad som fungerat bra eller dåligt. Vi myror i systemet har också lärt känna varandra personligen vilket främjar samverkan, säger han. Våren 2008 for Göran Felldin till Kalifornien. Åk dit och lär dig något var uppdraget. Väldigt osvenskt, men det passade mig utmärkt. Han studerade innovationssystemen i Silicon Valley och knöt en mängd kontakter. Sedan dess har han varit tillbaka vid ett flertal tillfällen, med såväl representanter för universitetet som för det omgivande samhället. Jag skulle säga att det har varit en otroligt bra investering, med en fantastiskt bra payoff, säger Göran Felldin. Han beskriver hur Företagarna år 2011 undersökte hur stor andel av småföretagen i en region som hade kontakt med regionens lärosäten. Här hamnade Östergötland i topp med 33 procent av företagen. Regionens offentliga innovationsaktörer drev tillväxtnoden Growlink redan innan Nyckelaktörsprogrammet, men det skedde en tydlig revitalisering under programmet, säger Göran Felldin. Amerikansk modell Vid Linköpings universitet arbetar man nu aktivt för att enligt amerikansk modell Göran Felldin engagera studenterna i forskarnas vardag. En del är Sommarmatchen, där sommarjobbare omsätter en idé sprungen ur forskning till en innovation. En fråga var Hur kan man använda en militär värmekamera civilt? Resultatet blev en metod och företaget Agricam, för att undersöka kor och hitta juverinflammation tidigt, för att undvika antibiotikabehandling, säger Göran Felldin. Inställningen till bisysslor utanför akademin är en annan del. I USA är den typen av rörlighet vanlig, men i Sverige behövs tydligare incitament. I sista delen av vårt program arbetar vi med mobilitet. En forskare ska kunna ta sin idé vidare och vara tjänstledig men inte helt kravlöst. En motprestation kan vara att man exempelvis undervisar i entreprenörskap, säger han och lägger till: Men för att nå ett brett, permanent, resultat på nationell nivå måste den här typen av frågor drivas tillsammans med en akademinära aktör, som VINNOVA. n Kontakt: VINNOVA-NYTT APRIL

10 TEMA // Kunskapstriangeln Det är inte ovanligt att implantatet havererar, vilket gjorde att jag satte mig att fundera på min kammare. Thomas Engstrand 10 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

11 Kirurgen Thomas Engstrand kom på hur ett bra implantat bör se ut. I processen att kommersialisera produkten har hans företag haft god hjälp av VINNOVAs program Verifiering för tillväxt. LAGAR SKALLBEN PÅ NYTT VIS TEXT Lotta Fredholm FOTO Colourbox SVÅRA SKADOR kan ge hål i skallbenet som då behöver lagas. Samma situation uppstår om bitar av skallbenet måste avlägsnas på grund av cancer. Problemet är att kroppen inte alltid tål dagens material och i värsta fall kan skalpen spricka upp. Det är inte ovanligt att implantatet havererar på det sättet vilket gjorde att jag satte mig att fundera på min kammare, säger Thomas Engstrand, plastikkirurg vid S tockholms kraniofaciala center vid K arolinska sjukhuset i Solna. Han kom på idéen att skapa implantat där sexkantiga plattor i en ny slags keramik fästs på ett nät av titan. Keramikens yta stimulerar bentillväxt och eftersom implantatet består av små plattor kan det anpassas efter patien tens skada. År 2011 bildades bolaget OSS-Q med den nya produkten i centrum. Bolagets vd, Bo Qwarnström, beskriver hur stödet från V INNOVAs program Verifiering för tillväxt, VFT, kom väl till pass när de skulle formulera hur mosaikmaterialet skulle användas. Ett sådant här biomaterial kan användas överallt i kroppen där vi har ben och skelett och när vi först träffade VINNOVA visste vi inte var i kroppen det kunde användas. Men under pro cessen fick vi bra stöd och hjälp och bestämde oss slutligen för skallbenet, säger han. Syftet med VFT-programmet är att effek tivisera processen för kommersialisering av forskningsresultat och idéer från forskare och andra inom universitet, högskolor och forsningsinstitut. I VFT ingår, förutom pengar, att få stöd och coachning av experter inom medicin, patenträtt och entreprenör skap, något som varit mycket värdefullt en ligt Bo Qwarnström. Det ekonomiska st ödet ges i fyra etapper där man inför varje steg formulerar en plan och har uppföljningar. Att den nyblivne företagaren kan använda handläggaren vid VINNOVA och de externa experterna som bollplank motverkar att man alltför länge vandrar åt fel håll som Pontus von Bahr vid VINNOVA, ansvarig för pro grammet VINN-Verifiering som sedan blev VFT, uttrycker det. Ett 50-tal projekt pågår och han berättar att en extern utvärdering av VFT är på gång. När det gäller framtiden vill vi förstås att de projekt vi stöder ska stanna i Sverige och att företagen ska växa och skapa arbetstillfällen här, säger Pontus von Bahr. Klinisk prövning i vår När det gäller mosaikprojektet säger Thomas Engstrand att tanken är att man ska utgå från Sverige. Men självklart vill vi att även patiente r utanför Sverige ska få tillgång till denna hjälp, säger han. Produkten har nu registercertifikat från Läkemedelsverket som har Thomas Engstrand patientanpassat implan tatet. OSS-Q har även börjat arbeta med sin ansökan till den amerikanske motsvarighe ten till Läkemedelsverket: Food and Drug Administration. I vår ska en klinisk prövning i Skandinavien inledas och här kommer ett tjugotal patienter att ingå. Thomas Engstrand ser goda möjligheter att utveckla produkten. Nu sitter plattorna på ett titannät, men man kan tänka sig att de istället placeras på ett material som kroppen så småningom kan absorbera, för att implantatet exempelvis ska kunna implanteras i och växa med ett barn, säger han. n Kontakt: Mosaik Syfte Att utveckla ett nytt implantatkoncept för behandling av stor kraniell defekt. Medverkande OSS-Q AB Tidsperiod Finansiering kronor från VINNOVA. VINNOVA-NYTT APRIL

12 UTBLICK // Silicon Valley ATT UNDER två års tid få vistas i det soliga Kalifornien och ha som uppgift att lyssna på spännande föredrag, träffa intressanta människor och sprida bilden av Sverige som innovationsnation låter som ett drömjobb. Anne Lidgard, direktör för VINNOVAs kontor i Silicon Valley har det jobbet. Det finns en poäng för VINNOVA i att ha en person på plats, säger hon och beskriver hur hon kan omvärldsbevaka och fånga upp trender inom innovationssystem eller verksamhet vid universitet och högskolor. Sedan får jag reflektera och se om det kan finnas några policyimplikationer, om vi till exempel borde utforma nya satsningar på ett annat vis, säger hon. Hon poängterar att det från hennes horisont är mycket viktigt med en fast förankring mot kollegorna i Sverige. Det blir ett slags reality-check där jag snabbt kan få veta om jag har rätt i min spaning, säger hon. Att just Silicon Valley är en intressant plats att bevaka har flera orsaker. De starka universiteten Stanford och Berkeley lockar till sig kompetenta människor. Kulturen innebär också stor rörlighet människor går gärna mellan akademin och näringslivet men byter också ofta och gärna jobb. Det finns inte heller någon stor rädsla för att misslyckas, som att gå i konkurs. Det är inget stigma utan istället säger man att vad intressant, vad har du lärt dig av det?, exemplifierar Anne Lidgard. Kurser i entreprenörskap Det finns också en stor entusiasm för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Exempelvis ges ett 30-tal kurser inom entreprenörskap vid Stanford University. Och det handlar inte bara om att den som går kursen får verktyg, utan också tillgång till ett viktigt nätverk. Studenterna blir tydligt inkopplade i projekt och får erfarenheter som man inte kan läsa sig till, säger Anne Lidgard. Det finns definitivt saker som Sverige som innovationsland skulle kunna ta till sig, menar hon och tar just rörlighet som ett exempel. Vi borde bli bättre på att premiera rörlighet mellan näringsliv och akademi, se till att det finns tydliga incitament och att det inte ska vara en nackdel för karriären att ägna tid åt exempelvis entreprenörskap. En annan faktor är att universiteten i området är mycket noga med grundutbildningen, och att även högt meriterade forskare lägger tid Silicon Valley utgör själva sinnebilden för en sprudlande kombination av kreativitet, innovation och entreprenörskap. Anne Lidgard finns på plats för VINNOVAs räkning för att med fingret i den kaliforniska luften känna av strömningarna. TEXT Lotta Fredholm FOTO Colourbox På spaning i Silicon Va 12 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

13 på att undervisa och engagera sig i studenterna. Det måste vi ta till oss i Sverige, att se till att säkra kompetensförsörjningen via högklassiga skolor och universitet, menar Anne Lidgard. En lockande testmarknad Men kunskapsutbytet går åt båda håll och det finns saker som Sverige och svenskarna kan bidra med i dalen. Exempelvis är svenskarna som folk villiga att snabbt ta till sig ny teknik, vi är så kallade early adopters. Det innebär att Sverige kan vara en intressant testmarknad för nya produkter och tjänster, något som Anne Lidgard vill föra ut. Sverige är en engelskspråkig marknad som är öppen för nyheter, men samtidigt så pass liten att företag också har råd att misslyckas, säger hon. Sverige har också bra infrastruktur och ligger högt på olika innovationsindex. I Silicon Valley finns ett gott medvetande om vår del av världen och varumärket Sverige är väl förankrat det är ingen risk att vi förväxlas med Schweiz, som Anne Lidgard uttrycker det. Att Sverige är så pass väl känt ger också förutsättningar för att locka amerikanskt riskkapital till landet. Det finns också en poäng med att visa upp oss som en del av Skandinavien. Tillsammans med resten av Skandinavien är vi en intressant marknad med 25,5 miljoner potentiella kunder, säger hon. Utbildning via internet Något som hon tror kan bli intressant framåt är digitaliseringen av högre utbildning. Vid amerikanska universitet finns något som kallas Massive Open Online Courses, alltså webbaserad undervisning som vem som helst som har tillgång till en uppkopplad dator kan delta i. Det är oerhört spännande och viktigt! Här bör vi försöka få igång en idédiskussion om hur svenska universitet skulle kunna förhålla sig och positionera sig, säger Anne Lidgard. IT och hälsa är ett annat dynamiskt område. Anne Lidgard berättar att det i köpcentrum i Silicon Valley finns hytter där man kan göra en snabb hälsokontroll och exempelvis mäta blodtrycket. Och att människor får hjälp att styra mot bättre hälsa med hjälp av smarta mobilappar är också hett ur investerarperspektiv, säger hon. Viktigt att göra, inte bara tänka Det finns ett berömt talesätt som sägs fånga Silicon Valleys själ: There is no one billion dollar idea, there is just a one billion dollar execution. Hur ska detta tolkas? Man kan väl säga att själva idén bara är början, och att det är hur den sedan genomförs som avgör om den har något verkligt värde eller ej, säger Anne Lidgard. Och att komma till skott och utveckla sin innovationsidé är något som blir viktigare i dag när allt fler människor globalt är aktiva i innovationsprocessen. Min smarta idé har antagligen många andra också så att ta det steget vidare är själva essensen av dalens ordspråk, säger Anne Lidgard och lägger till: The proof is in the pudding! n Kontakt: Anne Lidgard på Stanford vid Wallenberg Hall. lley I Silicon Valley finns ett gott medvetande om vår del av världen och varumärket Sverige är väl förankrat det är ingen risk att vi förväxlas med Schweiz. VINNOVA-NYTT APRIL

14 IBLAND MÅSTE MAN STANNA TILL OCH TITTA PÅ UTSIKTEN

15 Helen Dannetun // PROFILEN Helen Dannetun, professor i fysik och rektor vid Linköpings universitet, arbetar för utbyte och samverkan både med samhället runt lärosätet och över landsgränserna. Men hur roligt universitetsarbetet än är behövs också tid för eftertanke. TEXT Lotta Fredholm FOTO David Einar Nygren Hur kom det sig att du började forska? Det är som ett träd, där varje val man gör leder fram till nya val. Jag har alltid tyckt att fysik var intressant och studievägledaren i skolan föreslog att jag skulle läsa teknisk fysik. En granne som då var elevingenjör vid Asea vilket i dag nog skulle kallas trainee på ABB tipsade om elektroteknik. Så jag valde Linköping eftersom det fanns en kombination av teknisk fysik och elektroteknik här. Sedan gjorde jag mitt examensarbete vid CERN, som gick ut på att konstruera ett system för att mäta de elektromagnetiska fälten i acceleratorkaviteter. Precis innan jag for dit på ett halvår fick jag frågan från min institution i Linköping om jag var intresserad av att doktorera och när jag kommit hem och väl började forska så var jag fast! Hur ska universitet och högskolor arbeta globalt? Vi lever i en global värld och det händer mycket på forsknings- och utbildningsfronten. Allt fler länder satsar stort på utbildning och forskning, och nu har turen kommit till Afrika. Helen Dannetun om svenskt forsknings- och innovationsklimat FÖRDELAR: Det svenska innovationslandskapet är imponerande och vi som land hamnar också i topp både i EUs och i OECDs rankningar, något som beror på att det finns bra och välfungerande innovationsstödssystem. NACKDELAR: Problemet är att det inte finns ett tydligt uppdrag för lärosätena att syssla med innovation. De anslag vi har är för forskning och utbildning och vi är starkt konkurrensutsatta. Möjligen är en del av problemet att frågan kopplar till två departement. Ett sätt att göra uppdraget tydligare skulle kunna vara att departementen samarbetade ännu tätare och att vi hade ett tydligare incitamentsystem med anslag för innovation och samverkan. I Linköping har vi sedan år 1989 ett pågående samarbete med två universitet i Kenya, Moi University och University of Nairobi. Vid Moi University har vi medverkat till att bygga upp deras läkarutbildning och över åren har vi haft ett omfattande utbyte av både studenter och lärare. Sedan samarbetet startade har cirka 140 studenter från båda håll varit på utbyte. Det är viktigt att betona att våra studenter lär sig mycket när de är där. De många fall av trauma de möter där under några månader är oftast mer än vad de får uppleva under ett helt yrkesliv i Sverige. Hittills har utbytet gällt den medicinska fakulteten, men jag var i Kenya nu i februari och skrev under nya samarbetsavtal, Memorandum of understanding. Dessa gäller för universitetets alla fakulteter, så vi får se vilka utbyten som kan ske framåt. Hur verkar ert universitet för samverkan och innovation? Vi har ett mycket aktivt innovationskontor och som ett exempel på deras initiativ har vi vecka 45 varje år en innovationsvecka, där hela regionen är engagerad. Nu senast var det tredje gången och jag var mycket imponerad av allas engagemang. Vi hade 60-talet programpunkter, allt från att studenter fick pitcha idéer inför potentiella investerare som i tv-programmet Draknästet till Tänka fritt -seminarier för att komma på nya innovationsidéer. Ett annat initiativ är New Factory där företag kan lämna in idéer som studentgrupper sedan utvecklar. Personalia Ålder 56 år Bor I Linköping. Familj Man och tre (numera utflyttade) barn. Jobb Forskarassistent, universitetslektor och professor i fysik År 2004 utsågs hon till dekanus för Tekniska h ögskolan och är sedan 2011 rektor vid Linköpings universitet. Utbildning Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings Universitet 1980 och hon disputerade 1987 med en avhandling om katalytiska reaktioner på metallytor. Läst senast Peter Englunds Stridens skönhet och sorg. Den är lite tung, så den balanserar jag med den mer dråpliga The woman who went to bed for a year som jag skaffade under flygresan senast. På skrivbordet ligger även Zlatanbiografin samt Hjärnkoll på vikten av Martin Ingvar och Gunilla Eldh. Det här driver mig Att utveckla de bästa förutsättningarna för att skapa, sprida och nyttiggöra kunskaper. Fritid Jag har ett landställe i Hälsingland där jag gillar att sitta på trappen, dricka kaffe och titta på utsikten. Och hemma håller vi på att bygga om köket, så för tillfället är det mycket pärlspont. Har du själv skapat någon innovation? I min forskning arbetade jag med heterogen katalys och hur reaktioner sker på ytor. Det kan exempelvis handla om att en farlig gas kan omvandlas till en mindre farlig. En ökad kunskap om var och hur de här reaktionerna går till, och vilka förutsättningar som är de bästa, kan användas för att hitta nya katalysatorer och skapa mer effektiva processer. Sådan kunskap kan till exempel användas för att utveckla bättre avgassystem för bilar, men det jag arbetade med var grundforskning, så jag har inte själv skapat någon sådan innovation. Vad är ditt råd till den som arbetar i universitetsvärlden? Att arbeta på ett universitet är fantastiskt! Här samlas alla som gillar kunskap både vuxna och ungdomar. Det är en intensiv och rolig miljö, med mycket utveckling och ständiga förändringar. Då tror jag det är viktigt att kunna ta sig lite tid och tänka efter, att landa i hur bra och roligt arbetet är, och inte bara rusa framåt och planera för allt som måste göras. Man behöver helt enkelt stanna till och titta på utsikten ibland. n VINNOVA-NYTT APRIL

16 FOKUS// Teknikutveckling Lysande utsikter Lysande material, så kallade elektroluminiscenta displayer, har funnits i 50 år. Men det var först 2011 som det svenska forskningsinstitutet Acreo tillsammans med Printed Electronics Arena i Norrköping lyckades integrera displayen i vanligt grafiskt tryck. TEXT Karin Wandrell FOTO Acreo ACREO ÄR SEDAN FLERA ÅR tillbaka med i det VINNOVA-finansierade initiativet PEA, Printed Electronics Arena, där målet är att kommersialisera tryckt elektronik. Vi har utvecklat två typer av displayer. Dels reflektiva som reflekterar ljuset från omgivningen likt en enkel LCD-skärm och dels elektroluminiscenta (EL) som emitterar ljus själva och drivs med hjälp av en strömkälla, säger Göran Gustafsson, avdelningschef på Acreo, Norrköping. EL-displayer är Printed Electronicas Arena Syfte Skapa förutsättningar för en kommersialisering och exploatering inom teknologiområdet tryckt elektronik. Medverkande Linköpings Universitet och Acreo AB i Norrköping. Tidsperiod Finansiering kronor från VINNOVA. perfekta att använda på till exempel förpackningar, roll ups och reklamskyltar för att väcka uppmärksamhet. De elektroluminiscenta färgerna fanns redan framtagna. Uppgiften för forskarna på Acreo och Printed Electronics Arena blev att ta fram en ny rationell tryckteknik vilket de lyckades med och den nya tekniken har nu knoppats av i bolaget LumiSigns som bildades Istället för att som tidigare täcka hela bakgrunden med lysande färg och trycka ett grafiskt motiv ovanpå trycks nu enbart motivet i den lysande färgen vilket både blir billigare och mer energisnålt. Det ger dessutom en naturligare integration med det tekniska trycket. Även ledningar och kontakter trycks i ledande material som sedan ansluts till en strömkälla, till exempel ett batteri. Spännande samarbete Under drev Acreo ett teknikutvecklingsprojekt kallat Centerprise III som finansierades av VINNOVA. Målet var att ta den så kallade EL-teknologin från demonstratorsstadiet till en nivå där den kunde användas för att tillverka kommersiella produkter. Vid en Göran Gustafsson workshop för reklambyråer och tryckerier i regionen kom kommunikationsbyrån Kom Plus med ett spännande förslag. De hade anlitats av Norrköpings symfoniorkester för att formge en jubileumsbok, säger Göran Gustafsson. En idé som kom upp var att använda en EL-display för att lysa upp något av fotografierna eller figurerna i boken. Förslaget väckte stort intresse vilket ledde till att Norrköpings kommundirektör Åsa Byman Falck bestämde sig för att göra en innovationsupphandling för att stödja initiativet. Det gjorde att kommunen blev involverad i tre led; som huvudman för Norrköpings symfoniorkester, som intressent och finansiär i PEA och som beställare och finansiär av boken, säger Göran Gustafsson. Kommunen uppskattade tekniken och har även beställt lysande roll ups av LumiSigns. Hans vision för det nya bolaget är att det ska växa och spänna över många branscher. Intresset är stort för EL vilket är bra för vår del eftersom det drar uppmärksamheten till vårt fält, säger Göran Gustafsson. Det är en tacksam publikdragande teknik som har stor potential i många produkter. n Kontakt: 16 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

17 Kemisk biologi // FOKUS Resistens är ett växande problem som skapar behov av att finna nya slags antibiotika. Forskarna letar nu efter nya molekyler i Norska havets djup. TEXT Lotta Fredholm FOTO Dan Johnels FRAMTIDENS ANTIBIOTIKA kan finnas på HAVSBOTTEN VID UMEÅ UNIVERSITET finns en lång tradition av infektionsforskning och med stöd från bland andra VINNOVA har man byggt upp Laboratories for Chemical Biology Umeå, LCBU. Här är målet att screena för nya molekyler. Stödet gjorde att vi kunde öppna upp för mer än infektionsforskning och vi är bland annat intresserade av att finna substanser som kan ge framtida antibiotika, säger Fredrik Almqvist. Han är professor i organisk kemi vid Umeå universitet och leder LCBU tillsammans med Mikael Elofsson, också han professor i organisk kemi. En sådan källa är bakterier som tillverkar små molekyler, så kallade sekundära metaboliter. De skickar ut dessa molekyler för egen vinning, som för att kriga mot andra, och vi har funnit att vissa bakterier bildar sekundära metaboliter med antibakteriell effekt, säger Fredrik Almqvist. Extrem miljö Tillsammans med forskare från universitetet i Tromsö fiskar man efter mikroorganismer i det nordnorska havet och från havsbotten på meters djup tas sediment upp med grävskopa. På laboratoriet odlas sedan de uppfiskade bakterierna och ur dem försöker forskarna sedan vaska fram nya molekyler. Vi har lyckats ta fram redan kända substanser från våra prover vilket betyder att screeningen fungerar, säger Fredrik Almqvist. De har även funnit en bakterie som tillverkar en antiviral substans, som de precis står i begrepp att beskriva och publicera. Bottenbakterierna kommer från en extrem miljö som är svår att återskapa i laboratoriet. I dag är det därför bara omkring en procent av dem som går att odla upp och i förlängningen testa, men det pågår arbete för att utveckla bättre odlingsbetingelser. Lockar nya forskargrupper Möjligheten att göra bättre screening har också haft andra positiva verkningar, som att nya forskargrupper har lockats till LCBU. Vi har fått hit fler biologer med bra idéer om hur man kan använda våra testsystem och även cancerprojekt och till och med screening för växtmolekyler i ett projekt från Sveriges lantbruksuniversitet, säger Fredrik Almqvist. På temat nya samarbeten nämner han också projektet Forskarhjälpen, som initierades av den forna VINNOVA-medarbetaren Katarina Nordqvist, nu verksam vid Nobelmuséet. I somras fick 20 högstadieskolor i uppgift att komma på smarta ställen att samla in bakterieprover från. Eleverna lärde sig också odla upp bakterierna som sedan skickades till Umeåforskarna. Nu har vi förutom våra djuphavsprover även ett elevbibliotek där vi ska leta efter nya föreningar. Det vore kul om vi fann något i ett prov insamlat av en grundskoleklass! säger Fredrik Almqvist. n Kontakt: Molekyler för framtiden Syfte Att finna substanser som kan ge framtida antibiotika. Medverkande Umeå universitet, Kemiska institutionen. Tidsperiod Finansiering VINNOVA bidrog med kr. Havsbakterier. På agarplattan växer bakterier som fångats på havsbotten. Hanna Uvell, doktor i molekylärbiologi och Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi, forskar båda vid LCBU. VINNOVA-NYTT APRIL

18 VINNOVA SYNS Den 31 januari möttes cirka 90 personer i Stockholm för att diskutera och planera framtiden för unga innovatörer och entreprenörer. Frågan för dagen var hur stöttar vi fler unga på resan från idé till handling?. Det var Ungas Innovationskraft, ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket och VINNOVA driver som arrangerade. TEXT & BILD Kajsa Villman Destination innovation Dagen inleddes med information från programmet Ungas Innovationskraft, intervjuer med unga innovatörer på scenen och en inspirerande föreläsning med entreprenören och stand-uparen Karin Adelsköld. Vid registreringen försågs deltagarna med en röd, grön, gul eller blå prick och uppmanades att mingla med personer med andra färger än sin egen. Gröna prickar var entreprenörer, gula var intresseorganisationer, röda var myndigheter och politiker och blåa var rådgivare. I pausen var diskussionerna livliga och det dröjde inte länge förrän minglet var i full gång. Sedan var det dags för workshops. Ämnena baserades på utmaningar som identifierats i programmets insatser. Henrik Arwidsson job- bar för Ungas Innovationskraft och ledde en workshop på temat Hur kan man involvera unga i beslutsprocesser/sin organisation?. För att ta vara på ungas idéer och stötta fler unga så måste vi börja med att lyssna på dem och se dem som en resurs. Därför tycker jag att det här ämnet är så viktigt, säger Henrik Arwidsson. I vår workshop kom vi fram till att nätverk för och med unga är väldigt viktigt. Det måste ske på lika villkor där båda parter involveras och bidrar. Projektet har kontinuerligt arbetat med att involvera målgruppen på olika sätt i insatserna, bland annat tillsattes tidigt en Advisory Board med 16 unga (18-30 år). Det är viktigt att också involvera stödsystemet. Om man vill engagera och involvera unga är det viktigt att nischa sitt erbjudande och vara tydlig säger Henrik Arwidsson. Man måste möta målgruppen där målgruppen finns och var öppen för nya lösningar. n Ungas Innovationskraft Sedan 2010 driver Tillväxtverket och VINNOVA tillsammans programmet Ungas Innovationskraft. Syftet med programmet är att möjliggöra att fler unga (18-30 år) förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. Konferens för skogs- och träindustrin Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin har finansierats gemensamt av trä- och skogsindustrin och regeringen via VINNOVA. Totalt har ett 60-tal projekt fått stöd genom programmet sedan starten Vad som har åstadkommits och hur man går vidare diskuterades vid en slutkonferens i Stockholm i januari. TEXT Anna Cory FOTO VINNOVA Vi ser goda resultat i och med de forskningssamarbeten mellan högskola, institut och näringsliv som har skapats under de här åren. Det kommer att stärka kompetensen inom hela området vilket lovar gott inför framtiden, menade Eva Esping, programansvarig på VINNOVA. Alla projekt som har fått stöd via programmet presenterades på scen under konferensen. Presentationerna skedde i form av projektkavalkader där projektledarna fick två minuter på sig att fånga åhörarnas intresse och presentera sina resultat. Bland projekten fanns allt från innovativ användning av trä som byggmaterial och effektivare träförädlingsprocesser till trä i nya produktområden som exempelvis fiber och biokompositer. Vid konferensen fanns också en utställning med resultat från programmet i form av posters och prototyper. Exempelvis visades Paper Pulp Chair upp som finns beskriven i en separat artikel i detta nummer av VINNOVA-nytt. Programstyrelsens ordförande, Karin Emilsson från Södra, deltog i en diskussion tillsammans med Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, och Per Jonsson, tidigare Stora Enso. Samtliga var samstämmiga om att de många positiva resultaten Projekten presenterades i uppskattade projektkavalkader. från projekten inom programmet kommer att stärka den svenska trä- och skogsindustrins konkurrenskraft. Tobias Krantz, ansvarig för utbildning, forsknings- och innovationsfrågor på Sv enskt Näringsliv pratade om skogs- och träbranschens framtida utmaningar. Han menade att nyttiggörandet av svensk forskning måste intensifieras i den hårda globala konkurrensen och presenterade en reformagenda för att uppnå målet. Avslutningsvis informerade VINNOVA om hur man satsar framåt, framför allt på Strategiska innovationsområden (SIO) som är en nystartad, stor satsning. SIO vänder sig till svenska styrkeområden och satsningen basers på de goda erfarenheter som vi har av branschprogrammen, berättade Peter Åslund, VINNOVA. n 18 VINNOVA-NYTT APRIL 2013

19 I VINNOVAs senaste publikationer kan du bland annat läsa om olika goda exempel på trygghets bostäder för äldre och om hur man kan organisera innovationsarbete i offentliga organisationer. Lästips system, vilket är avgörande för produktivitetsutveckling i verksamheter som gruvbrytning, skogsbruk, jordbruk och inom byggindustrin. Årsredovisning 2012 Inspirationskatalog trygghetsboende för äldre VINNOVAs årsredovisning för 2012 finns nu att beställa i tryckt format eller att ladda ner från nätet. Gamla möjligheter Rörliga och kopplade Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige är en del av tankesmedjan Blue Institutes verksamhet för att sprida kunskap om marknadsutveckling och de utmaningar som näringslivet står inför. Programmet, som finansieras av VINNOVA, har hittills identifierat ett åttiotal tillväxtområden. Ett antal har avrapporterats i studier som denna. Den här rapporten handlar om utveckling av fältmaskiner och deras integration i större produktions- Den här skriften tar fasta på hur den demografiska utvecklingen påverkar marknaden för produktion och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Studien beskriver hur ett växande vårdbehov och förändrade förutsättningar för finansiering påverkar hälso- och sjukvården globalt och vad det har för konsekvenser för olika produktmarknader och vad det i sin tur innebär för Sverige och för svenska företag. Den här inspirationskatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen om trygghetsbostäder. Läs om olika goda exempel på trygghetsbostäder i Sverige och några europeiska exempel på liknande boendeformer. Dessutom har vi låtit en handfull inspiratörer tycka till om utvecklingen. Inspirationskatalogen ges ut av Malmö Högskola och VINNOVA i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet. Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer KALENDARIUM APRIL Vetenskapsfestivalen Årets Vetenskapsfestival går som vanligt av stapeln i Göteborg. Forskare möter skola och allmänhet i det öppna programmet den april. tivt samhällsklimat där olika regelverk och styrmedel kan användas för att premiera nytänkande och utveckling. Detta innefattar alltifrån en utveckling av styrning, arbetsorganisation och ledarskap till nya metoder för att inkludera medborgare och företag i arbetet med att omdefiniera hur offentlig service kan utföras. Denna studie fokuserar på hur man kan organisera innovationsarbete i offentliga organisationer. MAJ 7 STING Day Affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth) arrangerar ett nätverkstillfälle för entreprenörer, investerare och affärsfolk från hela världen. Evenemanget äger rum i Stockholm. JUNI International HELIX Conference Destination innovation 2010 gav regeringen Tillväxtverket och VINNOVA i uppdrag att genomföra ett program för att främja ungas (18-30 år) innovationskraft. Resultatet blev programmet Ungas Innovationskraft. Målet är att innovationsstödsystemets aktörer ska bli bättre på att ta tillvara på ungas innovationskraft samt att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer genom programmets olika insatser. Här redovisas programmet i tidningsformat. Under rubriken Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects, arrangerar HELIX VINN Excellence Centre en internationell konferens i Linköping. Konferensen vänder sig till forskare, praktiker och beslutsfattare. JULI 1 VINNOVA i Almedalen VINNOVA arrangerar två seminarier i Visby. Mer information finns på VINNOVAs webbplats. Offentlig sektor har en viktig roll för att skapa ett innova- Samtliga rapporter beställs eller laddas ner på VINNOVA-NYTT APRIL

20 TILL SIST // Material Den färgglada barnstolen Parapu helt gjord i papp. Den blev snabbt uppmärksammad och nu utvecklas materialet. TEXT Karin Wandrell FOTO Paper Pulp Chair INNVENTIA är ett forsknings- och utvecklingsföretag som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Den unika pappstolen är gjord i ett nytt kompositmaterial baserat på pappersmassa och bioplasten PLA som har utvecklats av Innventias forskningskluster Nya Fibrer Nya Material. Den första produkten i det nya materialet togs dock fram av två unga designbegåvningar, Farvash Razavi från Konstfack och Nandi Nobell från Central Saints Martin s College of Art and Design i London, som praktiserade hos Innventia. Deras uppdrag var att ta fram en demonstrator som enbart skulle visa på möjligheter och begränsningar i materialet och tillverkningsprocessen, säger Mikael Lindström, Innventia. Resultatet blev en kofes, ett objekt som inte liknar någonting annat och allra minst sig själv, som väckte stor uppmärksamhet under möbelmässan i Milano Gjuta i papper Kofesen väckte även den internationellt kända arkitektbyrån Claesson Koivisto Runes (CKR) intresse. De kontaktade oss och sa att de ville göra en stol i liknande material med äggkartongteknik som skulle gjutas i papper, säger Mikael Lindström. Av en slump råkade Margareta Söderkvist från papperstillverkaren Södra Cell, som också ingick i forskningsklustret, vara på besök samma dag. Jag förde samman henne med CKR och sa att om vi ska göra det här måste vi ha någon som tillverkar materialet. Margareta tog direkt kontakt med sin ledning som sa ja. Vi fick utveckla allt från grunden. Det fanns ingen som hade gjutit något så stort tidigare i papper. Stolen består av en lätt skalkonstruktion av formgjuten massa bestående av cellulosa blandad med PLA-fibrer som pressats under hög värme för att få styrka och finish. Den väger bara ett par kilo, är stapelbar och tål en tyngd på 70 kilo. Tyvärr finns inte stolen i produktion, trots stort intresse, eftersom tillverkningsprocessen blev för dyr, säger Mikael Lindström. Södra Cell har dock fortsatt att utveckla materialet, som de har döpt till DuraPulp, tillsammans med bland annat CKR. n Kontakt: Paper Pulp Chair Barnstol i papp väcker stor uppmärksamhet Syfte Att visa att det går att göra större konstruktioner i cellulosafiberarmerad polyaktid och öppna upp för att använda dessa material i nya applikationer. Tidsperiod Finansiering VINNOVA bidrog till finansieringen av projektet med kronor.

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University

Konferens Innovation Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Konferens Journalism Oak Lounge, Tresidder Union at Stanford University Om Journalism Inbjudan till konferensen skedde via Vinnova och Jan Sandred som jobbar som Program Manager. Vinnova skickar varje

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS?

NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? NYCKELAKTÖRSPROGRAMMET VAD HAR VI LÄRT OSS? Jan Axelsson Samverkansdirektör Projektledare NAP/LiU LESSON NR 1 ÖRAT MOT MARKEN Du måste förstå kärnverksamhetens villkor! Sätt alltid kärnverksamheten i centrum

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE

» Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE » Ett samtal om metoder för implementering och utvärdering av samverkan i högre utbildning ÖKAD UTBILDNINGSKVALITET GENOM SAMARBETE Upplägg: första halvan Utbildningssamverkan för jobb, innovation och

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj!

Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Välkommen alla idébärare, innovatörer och företag inom hälsa och välfärd till en inspirerande heldag i Västerås den 27 maj! Vare sig det handlar om att se en unik lösning på ett problem, att möta någon

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer