Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning"

Transkript

1 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

2 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING Agneta Davidsson Ohlson Annie Melin Jaana Logren Bergqvist INNEHÅLLSGRANSKNING Agneta Davidsson Ohlson Annie Melin TRYCK DanagårdLiTHO FOTO Colourbox, Carolina Byrmo, Elin Lindström Claessen, Istockphoto, Hagströmerbiblioteket, Jaana Logren Bergqvist, Lasse Skog, Marie Bergman, Samuel Unéus, Shutterstock, hjarnfonden.se, imh.se, ki.se, liu.se, lnu.se, lakartidningen.se KONTAKTA OSS! SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Klara Östra Kyrkogata 10, Box 738, Stockholm INTERNET FACEBOOK /svenskalakaresallskapet E-POST VÄXEL/RECEPTION telefon MEDLEMSFRÅGOR telefon e-post: BOKNING AV LOKALER telefon e-post: LÄKARESÄLLSKAPETS RESTAURANG telefon e-post INTERNET 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL 4 Svenska Läkaresällskapets kärnvärden 5 Organisation och styrning 6 Året i korthet 8 Nämnden 9 Ordförande har ordet 10 Kärnområden 11 VD har ordet VETENSKAP 12 Delegationen för forskning UTBILDNING 14 Delegationen för utbildning ETIK 16 Delegationen för medicinsk etik KVALITET 18 Kommittén för säker vård 19 Kommittén för IT 19 Kommittén för medicinsk kvalitet 20 Kommittén för läkemedelsfrågor 21 Kommittén för medicinsk språkvård 22 Delegationen för Medicinska riksstämman 24 Levnadsvaneprojektet 26 En värdefull vård 28 Kandidatföreningen 30 Aktiviteter 32 Priser och medaljer 34 Huset och samlingarna 36 Kommunikation 38 Medlemmar, sektioner, lokala läkaresällskap och föreningar 40 Personal och förtroendevalda 42 Representanter i expertgrupper 43 Ekonomi 45 Årsredovisning

4 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET KÄRNVÄRDEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET (SLS) är läkarkårens vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar och vetenskapliga sektioner, som står för en stor del av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll. FORSKNING är en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för morgondagens befolkning. SLS bevakar forskningsfrågor och stödjer medicinsk forskning, bland annat genom att årligen dela ut omkring 30 miljoner kronor i forskningsanslag, post doc-stipendier och resebidrag. UTBILDNING Läkares utbildning och kontinuerliga kompetensutveckling är ett viktigt område som SLS bevakar. Delegationen för utbildning följer, bereder och ger råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov. ETIK De stora möjligheter som modern medicin ger, ställer oss inför svåra och delvis nya etiska frågor. Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i hälso- och sjukvården ökar. Utvecklingen kräver en hög grad av etisk medvetenhet hos läkaren för att inte viktiga värden ska gå förlorade. KVALITET Tillsammans med sektionerna arbetar SLS med övergripande frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Genom våra kommittéer för säker vård, medicinsk kvalitet, medicinsk språkvård, IT- och läkemedelsfrågor driver SLS frågor om säker vård och kvalitet. 4

5 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ORGANISATION & STYRNING MEDLEMMAR 68 SEKTIONER 9 LOKALA LÄKARE- SÄLLSKAP 19 ASSOCIERADE FÖRENINGAR FULLMÄKTIGE DELEGATIONER KOMMITTEER & ARBETSGRUPPER NÄMNDEN AU NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT VD & KANSLI DET HÄR ÄR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET MEDLEMMAR SLS har närmare medlemmar. Medlemmarna utövar sin verksamhet inom SLS delegationer, kommittéer och sektioner. SEKTIONER, LOKALA LÄKARESÄLLSKAP OCH ASSOCIERADE FÖRENINGAR SLS har 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 19 associerade föreningar. FULLMÄKTIGE är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner och lokala läkaresällskap. ORDFÖRANDE SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ. NÄMNDEN är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga ledamöter. Nämnden har sammanträtt åtta gånger under verksamhetsperioden. AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig. DELEGATIONER SLS har fyra permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och Medicinska riksstämman. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper. KANSLI OCH VD Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en verkställande direktör. Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten. 5

6 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET ÅRET I KORTHET Sir Michael Marmot invigningsföreläser på Medicinska riksstämman Foto: Lasse Skog ETT STORT TACK Stort tack till alla medlemmar för ett fantastiskt år. En viktig del av Svenska Läkaresällskapets arbete är att initiera och driva angelägna frågor i hälsooch sjukvården utifrån SLS kärnvärden: vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Ett arbete som till stor del sker i SLS sektioner, delegationer, kommittéer, expertgrupper samt råd. Här sammanfattar vi i korthet några av årets aktiviteter för att längre fram ge en mer fördjupad sammanfattning över verksamhetsåret och respektive delegation och kommitté. FORSKNINGSPOLITIK OCH ETIK Forskningsdelegationen har under året bevakat utvecklingen kring det nya ALF-avtalet och arbetat för att öka engagemanget för förbättrad och anpassad rekrytering av läkarstuderande till forskarutbildning. Delegationen har under året även ökat uppmärksamheten på frågor kring forskningsetik och belönat framstående forskare. LÄKARES FORTBILDNING I samband med fullmäktige 2014 diskuterades fortbildningsfrågan, och Utbildningsdelegationen har utifrån detta arbetat vidare med att ta fram ett förslag till modell för fortbildning, utifrån det professionella ansvaret och behovet. I oktober publicerades policydokumentet: Läkaryrket en kontinuerlig professionell utveckling. Fortbildningsfrågan och SLS ställningstagande har även debatterats i en rad debattartiklar i fack- och dagspress. RONDEN Etikdelegationen har under året prioriterat frågor kring vardags- och strukturell etik. Ronden diskuterades i en workshop, där representanter för sjukhuskliniker medverkade. Ett uppföljande symposium hölls på Riksstämman. ETISKA UTTALANDEN Etikdelegationen har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd antagit ett uttalande om personalens medverkan i s.k. vita dokusåpor. I uttalandet avråds medlemmarna från att medverka i sådana program av etiska skäl. Frågan om en samvetsklausul för personal som inte önskar delta i abortverksamhet aktualiserades. Delegationen antog ett uttalande som klart tar avstånd från behovet av en sådan klausul. Grunden i resonemanget är att sjukvården främst är till för patienten och inte för personalen. EN VÄRDEFULL VÅRD Under våren 2014 tillsatte SLS nämnd arbetsgruppen En värdefull vård (EVV) med uppdrag att driva debatt och författa en rapport som analyserar hälso- och sjukvårdens styrning och organisation med utgångspunkt i bland annat hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf samt Riksdagens prioriteringsordning. Rapporten kommer att sändas ut på remiss till berörda instanser under sommaren Arbetsgruppen har initierat och drivit debatt i media, under Almedalen och på Riksstämman. JÄMLIK VÅRD & HÄLSA Den ojämlika vården och forskningens ansvar har diskuterats i Almedalen, på Riksstämman, och i medlemstidningen SLS Aktuellt. Det finns stora skillnader i tillgång till god forskning, särskilt när det gäller äldre, multisjuka eller på annat sätt utsatta grupper. Vad kan göras för att initiera god forskning inom underbeforskade områden och vems är ansvaret debatterades bland annat i Almedalen. Att det måste vara ett delat ansvar mellan forskningsfinansiärer och forskarsamhället är klart, men hur en förändring ska kunna åstadkommas konkret är mer komplext. FOLKHÄLSA SLS har ett starkt fokus på folkhälsa, inte minst genom arbetet med flera av våra sektioner i Levnadsvaneprojektet. Projektet avslutades 2014, men SLS avser att fortsätta arbetet i en nybildad Kommitté för prevention och folkhälsa. Tillsammans med Tobaksfakta har vi under året engagerat oss i Tobacco Endgame med målsättningen ett rökfritt Sverige I samarbete med IOGT-NTO lanserade vi för andra året i rad forskningsrapporten Alkoholen och samhället. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningsunderlaget vid lågdoskonsumtion av alkohol. Bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen svaga. 6

7 Karl Olandersson. Foto: Lasse Skog GLOBAL HÄLSA I oktober arrangerades ett välbesökt seminarium i samarbete med Läkare Utan Gränser. Frågan om hur vi i Sverige kan öka våra insatser och den globala medicinska kompetensen stod på agendan. På plats fanns några av Sveriges främsta experter. Med anledning av det extraordinära läget i Västafrika förlängdes mötet med en extrainsatt programpunkt om Ebola-utbrottet. Diskussionen fortsatte under Riksstämman. Under slutet av året bildades en ny Kommitté för global hälsa. SÄKER VÅRD Diskussion har förts kring hur Kommittén för säker vård på bästa sätt kan arbeta för att patientsäkerhet blir en integrerad del i utbildningen för alla yrken inom vården. Ett dokument i samarbete med övriga vårdprofessioner är under framtagande som ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver säker vård. IT OCH E-HÄLSA IT-kommittén medverkar och påverkar att IT-stödet blir ändamålsenligt avseende vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. En debattartikel och ett temanummer i Läkartidningen skrevs under våren. Ett remissvar har avgetts, Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23). Den traditionsenliga hearingen på Riksstämman arrangerades, eläkekonst kan man kombinera empati och high tech"? Vid hearingen framkom att det finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer för att realisera nyttan med IT och att varje aktör måste ta sitt ansvar. KVALITETSREGISTER Kommittén för medicinsk kvalitet har genomfört en kartläggning om kopplingen mellan SLS sektioner och de Nationella kvalitetsregistren. Resultatet visade att omkring hälften av sektionerna hade formella möjligheter att påverka registrens styrning, medan övriga inte hade något inflytande. Resultaten presenterades på Riksstämman. ÄLDRE & LÄKEMEDEL Kommittén för läkemedelsfrågor har deltagit i arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för AT-läkare om äldres läkemedelsbehandling som under 2014 har gått i mål med en första version. MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Riksstämman bjöd på två fullmatade dagar med specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning. Mötet samlade läkare, forskare, beslutsfattare, verksamhetschefer, myndigheter, organisationer och näringsliv verksamma inom hälso- och sjukvården. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström invigde mötet och årets invigningstalare var den brittiske epidemiologen Sir Michael Marmot, som talade om ojämlik hälsa och social rättvisa. ALMEDALEN Fyra intressanta och välbesökta seminarier om några av våra mest angelägna frågor genomfördes: En värdefull vård, folkhälsa, läkares fortbildning och den ojämlika vården och forskningens ansvar. BERZELIUSSYMPOSIER Två Berzeliussymposier har arrangerats under året. Den april arrangerades Life Cycles: Human Reproduction, Growth, and Development i Malmö. Ansvariga för det vetenskapliga innehållet var: Peter M Nilsson, Ulf Kristofersson och Elia Psouni. Den augusti arrangerades Personalized Geriatric Medicin i Stockholm. Ansvariga för det vetenskapliga innehållet var Gunnar Akner, Yngve Gustafson, Carina Metzner och Per Tornvall. TISDAGSDEBATTER Nytt för i år var att vi genomförde ett välbesökt frukostmöte om arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa med bland andra dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. KONST & LÄKEKONST En av årets höjdpunkter var Kärlek i fokus sfärernas harmoni eller bara överslag i signalsystemet? med Gudrun Bruna, Vivian Rössner Wejke och Stephan Rössner. Kerstin Nilsson, Ordförande Filippa Nyberg, VD 7

8 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET NÄMNDEN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS NÄMND Enligt SLS stadgar ska nämnden bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförandena i de särskilda delegationerna och högst åtta övriga ledamöter. Nämnden kan adjungera föredragande i särskilda frågor. Adjungerad får delta i nämndens överläggning i dessa frågor men inte i besluten. Nämndens ledamöter utses vid ordinarie fullmäktigemöte. Ordförande och vice ordförande väljs för en period av två år och kan inte omväljas. Nämndens övriga ledamöter väljs för en period av tre år och kan omväljas en gång i följd. Om en nämndledamot avgår under mandattiden utser fullmäktige vid nästa eller påföljande möte en ny nämndledamot för en ordinarie mandattid av tre år. Av nämndens ledamöter ska minst hälften vara verksamma utanför Storstockholm. ORDFÖRANDE Kerstin Nilsson, Docent, Universitetslektor, Institutionen för läkarutbildningen, Örebro universitet, Örebro ORDFÖRANDE FÖR LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Ylva Böttiger, Professor, Institutionen för medicin och hälsa, Universitetssjukhuset, Linköping VICE ORDFÖRANDE Stefan Lindgren, Professor i medicin, Lunds universitet, Överläkare, Gastrokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö ORDFÖRANDE FÖR PROJEKTET EN VÄRDEFULL VÅRD Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm VETENSKAPLIG SEKRETERARE VT 2014 Simon Kyaga, Överläkare psykiatri, Karolinska Institutet, Stockholm LEDAMOT Patrick Vigren, Neurokirurg, Verksamhetschef, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping T.F. VETENSKAPLIG SEKRETERARE HT 2014 Mats Holmström, Professor, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Stockholm LEDAMOT Tove Gunnarsson, Universitetslektor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR FORSKNING SAMT PRIORITERINGSKOMMITTÉN Håkan Billig, Professor i fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet, Göteborg ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING Torbjörn Ledin, Professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Oto-Rhino-Laryngologi, Linköpings universitet, Linköping ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK Ingemar Engström, Professor, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro universitet, Örebro LEDAMOT Margareta Hammarström, Chef för barnoch kvinnosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg LEDAMOT Carl Johan Östgren, Professor, Institutionen för Medicin och hälsa, Universitetssjukhuset, Linköping ADJUNGERAD LEDAMOT Lis Abazi, ordförande i Kandidatföreningen, AT-läkare, Norrtälje sjukhus, Stockholm ORDFÖRANDE DELEGATIONEN FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Catarina Almqvist Malmros, Professor, Klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, Överläkare i barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm VD Filippa Nyberg 8

9 Viktig röst i samhället Svenska Läkaresällskapets vision är att vara den aktivt ledande ideella oberoende organisationen inom hälsa, vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Detta kan synas som en hög ambition, men det är vår absoluta övertygelse att en professionell organisation som är politiskt och fackligt obunden är nödvändig för att driva svensk hälso- och sjukvård framåt. Under det gångna året har vi försökt att fortsatt verka enligt denna vision, och i verksamhetsberättelsen redovisas de aktiviteter som ägt rum under året i SLS regi. Även i denna kondenserade form är det en imponerande redovisning med både bredd och djup, och jag vill rikta ett varmt tack till alla som med stort engagemang och betydande arbetsinsatser gjort detta möjligt. Men ingen organisation kan vara kraftfull och överleva utan sina medlemmar. Medlemmarna utgör fundamentet för verksamheten och det är medlemmarnas uppfattning som ska driva verksamheten framåt. Som många andra ideella organisationer har vi under de senaste åren sett en nedgång i medlemsantalet, och vi ser att det i dag inte längre är en självklarhet för alla läkare att vara med i en professionell organisation. Vi saknar framför allt de unga specialisterna och den stora grupp läkare som kommer med utbildning och erfarenhet från andra länder. Detta är ett allvarligt underskott inför framtiden. Vi har under året ägnat mycket omsorg åt att analysera och diskutera hur SLS ska vara en angelägen, modern och relevant organisation, för nuvarande och blivande medlemmar. Vår bestämda uppfattning är att det främst handlar om att vi ägnar oss åt frågor som har stor betydelse för vår profession och för svensk hälso- och sjukvård. Men det spelar förstås också roll vad man som enskild medlem uppfattar att man får ut av sitt medlemskap. Det viktigaste är att få möjligheten att påverka och bidra till att göra vår professionella röst hörd i samhället! Det arbete vi under året inlett för utveckla och synliggöra SLS som medlemsorganisation är också en av våra viktigaste uppgifter framåt. VERKSAMHETSÅRET 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det viktigaste är att få möjligheten att påverka och bidra till att göra vår professionella röst hörd i samhället! Ordförande Kerstin Nilsson PRIORITERADE FRÅGOR Läkares kontinuerliga kompetensutveckling det övergripande ansvaret för den professionella kompetensutvecklingen måste ägas och följas upp av professionen själv, och Svenska Läkaresällskapet är beredd att ta ett utökat ansvar för ett sådant system. En värdefull vård beskriver vårdens utmaningar och föreslår nya vägar för styrning och uppföljning av vården där patientens behov och professionella värden synliggörs. En rapport är under framtagande och kommer att sändas ut på remiss till berörda instanser under sommaren Remissvar kommer att sammanställas under hösten och en fortsatt handlingsplan utformas. Fortsatt debatt och påverkansarbete i form av debattinlägg i media och program under årets Almedalsvecka och Medicinska riksstämma planeras. 9

10 VERKSAMHET KÄRNOMRÅDEN ANSLAG, STÖD, PRISER KANDIDATFÖRENINGEN GRUNDUTBILDNING ST-UTBILDNING GLOBAL HÄLSA FORSKNING VETENSKAP UTBILDNING FORTBILDNING GRANSKNING AV ANSÖKNINGAR ETIK KVALITET IT & E-HÄLSA RIKTLINJER SÄKER VÅRD UTTALANDEN LÄKEMEDEL SPRÅKVÅRD PREVENTION & FOLKHÄLSA MEDICINSK KVALITET EN VÄRDEFULL VÅRD MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 10

11 VERKSAMHETSÅRET VD HAR ORDET Utveckling för patienternas bästa Det är med stolthet årets verksamhetsberättelse presenteras. Svenska Läkaresällskapet är en ideell och oberoende vetenskaplig organisation med gamla anor. Det är därför extra roligt att kunna se tillbaka på ett år präglat av utveckling och aktivitet. Över svenska läkare är medlemmar, ett imponerande bevis för engagemang inom kåren! Ett genomgripande förbättringsarbete har vänt det ekonomiska resultatet till plus, en förutsättning för fortsatt trovärdighet och handlingsfrihet. Läkaresällskapet har samhällets förtroende att förvalta ett stort stiftelsekapital. Under året kunde cirka 33 miljoner kronor delas ut till medicinsk forskning, liksom ett antal priser och medaljer vid festliga högtider. Forskarna vittnar om betydelsen av ett personligt erkännande för sitt vetenskapliga arbete som stimulans för svensk klinisk forskning. Levnadsvaneprojektet gick under 2014 in i sitt avslutande år med aktiviteter både i Sällskapets sektioner, Almedalen och vid Hälsotorget på Riksstämman. SLS deltog i Almedalen med eget program för första gången. Programmet belyste Sällskapets syn på en värdefull, jämlik och hälsofrämjande vård samt läkares fortbildning; fullt till sista plats i lokalen och köerna utanför vittnade om att SLS är en populär opinionsbildare. Vår medlemstidning SLS Aktuellt har utvecklats och en läsarundersökning visar stor uppskattning från medlemmarna. Synligheten i media har ökat genom fler debattartiklar, pressmedelanden, digitala nyhetsbrev och inlägg i sociala medier. Läkare i dagens högspecialiserade vård har mer än någonsin behov av att mötas, samarbeta och utbyta kunskaper över specialitets- och yrkesgränserna. Medicinska riksstämman är en unik ideell insats som med framgång genomfördes 2014 tillsammans med partners och utställare. Läkaresällskapets fantastiska hus vid Klara Östra Kyrkogata är byggt för kunskapsutbyten. Årets många möten beskrivs i verksamhetsberättelsen, och visar på en stor bredd utifrån SLS kärnvärden. Ett vårdprogram för fastigheten har tagits fram för att långsiktigt värna om husets kulturhistoriska värden. Över svenska läkare är medlemmar, ett imponerande bevis för engagemang inom kåren! Sammantaget är det en vital och energisk organisation som går in för uppgiften att samla Sveriges engagerade och utvecklingsintresserade läkare till en stark röst för patienternas bästa. VD Filippa Nyberg VERKSAMHETEN SLS kansli ska fungera som utförar- och serviceorganisation för SLS nämnd och medlemmar, både digitalt och på plats i huset. Förutsättningar för detta är ett nära samarbete med nämnden, tydliga mål och möjlighet att vid behov förstärka kompetensen med extern konsulthjälp inom olika expertområden. Ordning och reda samt ekonomi i balans är grundläggande. Våra viktiga områden utan inbördes rangordning, är medlemmarna, huset, ekonomi och förvaltning samt kommunikation. Ett välfungerande och presterande team som trivs på jobbet, är avgörande för att klara de komplexa arbetsuppgifterna. 11

12 VETENSKAP MEDICINSK FORSKNING UPPDRAG DELEGATIONEN FÖR FORSKNING För att främja kvalitet i utbildning och hälso- och sjukvård stödjer Svenska Läkaresällskapet medicinsk forskning och utveckling. Det sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutsfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten, dels genom att dela ut forsknings- och reseanslag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för Prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder. Under 2014 har Forskningsdelegationen haft tre sammanträden och ett seminarium. Seminariet hölls på Medicinska riksstämman i december Ordförande Håkan Billig Ledamöter presenteras på sid 40. PRIORITERINGSKOMMITTÉN Prioriteringskommittén bedömer inkomna ansökningar om projektanslag och stipendier och överlämnar sitt förslag till Läkaresällskapets nämnd för beslut. För att få en god representation av sakkunniga som motsvarar ansökningarnas olika ämnesområden har Forskningsdelegationen uppmanat sektionerna att var och en nominera ett antal kvinnliga och manliga sakkunniga med erfarenhet av bedömning av ansökningar. Kommittén bestod 2014 av 25, av nämnden valda, ledamöter varav 48 procent var kvinnor. Prioriteringskommitténs arbete koncentrerades till det ordinarie sammanträdet våren Medel ur de specialdestinerade fonderna fördelas efter förslag eller beslut av särskilda sakkunniga. Ordförande Håkan Billig Ledamöter presenteras på sid

13 POLITIK & ETIK ANSLAG & STÖD FORSKNINGSPOLITISK VERKSAMHET Delegationen har under året bevakat utvecklingen kring det nya ALF-avtalet genom kontakter med Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). FORSKARUTBILDNING Andelen av de forskarstuderande som är läkarstuderande eller läkare har minskat under en rad år. Forskningsdelegationen avser att öka engagemanget för en förbättrad och anpassad rekrytering av läkarstuderande och läkare till forskarutbildning. Delegationen har under året fört diskussioner och inhämtat information från olika intressenter och man planerar att arrangera en workshop under nästa verksamhetsår. Syftet är att tillsammans med företrädare för bl.a. de medicinska fakulteterna presentera en rapport med förslag om förbättrad rekrytering och utveckling av forskarutbildningens form med målsättning att attrahera fler läkarstuderande att forskarutbilda sig. FORSKNINGSETIK OCH TILLSTÅNDSGIVNING Delegationen har under året ökat uppmärksamheten på frågor kring forskningsetik. För att bedriva medicinsk forskning på människor och djur krävs ett godkännande av de humanetiska respektive försöksdjursetiska nämnderna. Det finns en utbredd uppfattning att bedömningen av liknande ansökningar skiljer sig åt bland de regionala etiska nämnderna. Någon systematisk dokumentation eller undersökning om så är fallet saknas. På förfrågan till SLS sektioner bekräftas att frågan om lika bedömning är mycket angeläget liksom ökad transparens av bedömningskriterier. Vidare framför sektionerna en rad önskemål om förbättring vid tillståndsgivning Förbättra förutsättningar och rekrytering av läkarstudenter och läkare till forskarutbildning Bevaka hur den kliniska forskningen påverkas av EU:s Data Protection Regulation Utlysa och bedöma ansökningar om stöd till forskningsresor, post doc och projektbidrag PROJEKTANSLAG, RESEBIDRAG OCH POST DOC Förmedlandet av forskningsresultat ska stimulera till ny och övergripande forskning och är därför en viktig del i SLS arbete för att främja patientens bästa möjliga diagnostik och behandling. Genom projektanslag och post doc-, resestipendier stimuleras främst unga forskare. SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger möjligheter till stöd för medicinsk forskning inom alla specialiteter och bygger på donationer. Forskningsdelegationen samverkar även med AFA-Försäkring i bedömning och fördelning av projektmedel. PROJEKTANSLAG Våren 2014 utdelades cirka 20 miljoner kronor till projektanslag ur SLS stiftelseförvaltning samt ur de fonder som SLS övertagit från Socialstyrelsen. Totalt inkom 273 ansökningar om projektanslag, vilket är en uppgång från 2013 då antalet ansökningar var 208. Av de inkomna ansökningarna beviljades 127. Andelen beviljade ansökningar var 46,5 procent vilket är över 45 procent som SLS nämnd beslutat ska vara den lägsta beviljningsgraden 2014 för denna anslagsform. Anslagens storlek varierade mellan och kronor och medel-projektanslaget var kronor vilket är högre än tidigare år. Andelen kvinnor bland de sökande var drygt 52,4 procent och andelen kvinnor bland de som beviljats projektanslag var 51,6 procent. RESEBIDRAG Ansökningsperioden har under perioden utökats och pågår mellan 15 augusti och 31 maj. Antalet ansökningar var under perioden 1 januari 31 december 2014, 449 stycken. Av dessa beviljades 353 för utdelning till ett belopp av kronor. Resebidrag delas ut för aktivt kongressdeltagande eller längre tids forskningsvistelse (minst en månad) vid utländsk institution för att lära nya metoder. POST DOC-STIPENDIER Finansierar tjänstledighet för nydisputerade kliniska forskare som vill bedriva forskning. Antalet ansökningar 2014 var 64 stycken varav 32 beviljades. Stipendiebeloppet har varit kronor per månad. Vid ansökningstillfället våren 2014 utdelades 32 post doc-stipendier på totalt 2,9 miljoner kronor. Av de sökande var 39 procent kvinnor, bland de beviljade 41 procent. PRISER Forskningsdelegationen delar varje år ut ett pris om kronor till den unga forskare som inkommit med den vetenskapligt bästa ansökan om projektanslag samt priset för bästa translationella forskning, kr. Årets pristagare presenteras på sid

14 UTBILDNING LIVSLÅNGT LÄRANDE UPPDRAG DELEGATIONEN FÖR UTBILDNING Delegationen främjar utvecklingen inom samtliga faser av medicinsk utbildning från grundutbildning, via specialiseringstjänstgöring till fortbildning (kontinuerlig professionell utveckling). Delegationen ska på eget initiativ, eller på uppdrag av SLS fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov. Ordförande Torbjörn Ledin Ledamöter presenteras på sid 40. SPECIALISTTJÄNSTGÖRING & ÖVERSYN AV LÄKARNAS SPECIALITETSINDELNING Läkaresällskapets sektioner och Utbildningsdelegationen har deltagit i arbetet med Socialstyrelsens översyn av läkarnas specialitetsindelning. De nya föreskrifterna och allmänna råden om läkarnas specialiseringstjänstgöring träder i kraft i början av maj Det nya regelverket innehåller bland annat skärpta krav för kvalitetsgranskningen av ST, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny specialitetsindelning med sex nya specialiteter samt ny struktur i målbeskrivningarna. En läkare som fått sin legitimation, eller motsvarande bevis om behörighet, i ett annat EES-land före den 1 maj 2015 kan ansöka om bevis om specialistkompetens enligt både SOSFS 2008:17 och det nya regelverket under sju år framåt. 14

15 PROFESSIONELL UTVECKLING AKTIVITETER LÄKARES FORTBILDNING I samband med fullmäktige 2014 diskuterades fortbildningsfrågan och Utbildningsdelegationen har utifrån detta arbetat vidare med att ta fram ett förslag till modell för fortbildning, utifrån det professionella ansvaret och behovet. I oktober publicerades policydokumentet: Läkaryrket - en kontinuerlig professionell utveckling. I dokumentet presenterar SLS sin hållning i frågan om fortbildning. FORTBILDNINGSMODELL Utgår från de behov som identifierats av den enskilde läkaren, verksamheten, patienterna, samhället och de professionella organisationerna. De överenskomna utbildningsaktiviteterna konkretiseras i en årlig fortbildningsplan. Genomförda fortbildningsaktiviteter och uppnådda mål dokumenteras i en portfolio. Varje sektion tar utifrån vad som är relevant för verksamheten ställning till ändamålsenliga utbildningsaktiviteter, viktning och nivå. Detta kan variera beroende på eventuell subspecialisering och typ av verksamhetsområde. SLS skapar i samverkan med sektionerna en organisation för granskning av fortbildningsportfolio med överenskomna tidsintervall. Granskningen certifieras av SLS som oberoende professionell organisation och kan, om krav ställs på formell dokumentation av fortbildning, sedan tillställas reglerande myndighet för godkännande. Nationella jämförelser av förutsättningar och kvalitet i fortbildning kan göras enligt en modifierad SPUR-modell". MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Delegationen arrangerade symposiet: De nationella examensmålen för läkarnas grundutbildning. Rätt formulerade, rätt viktade, rätt konsekvenser? med Eva Engström, Torbjörn Ledin, Hans Hjelmqvist, Karl-Axel Lundblad, Riita Möller, Stefan Lindgren och Ulf Tidefelt. NORDISKT SAMARBETE Det årliga utbildarmötet mellan de nordiska läkarorganisationerna ägde rum i Helsingfors den augusti Vid mötet diskuterades Yrkeskvalifikationsdirektivet och de olika ländernas fortbildningsupplägg samt nyheter i de fyra ländernas grundutbildning, AT, ST och fortbildning. ÖVRIGA MÖTEN Den årliga AT-kvällen på SLS med representanter från sektionerna arrangerades den 27 mars Framtidens specialistläkare (FSL) den 3 5 september 2014 i Malmö. Delegationen medverkade i en workshop om den nya strukturen för ST-utbildningen. Den 3 november hade SLS Utbildningsdelegation och SLFs Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO) sitt årliga informationsmöte. Vid SLFs nätverkskonferens för fortbildning den 26 november 2014 deltog Torbjörn Ledin. SÄKER VÅRD Samarbetet med Svensk sjuksköterskeförening och övriga vårdprofessioner fortsätter. Det nya projektet Säker vård kommer att beskriva vad som karakteriserar en arbetsmiljö där perspektivet patientsäkerhet genomsyrar all verksamhet. Projektet ska även formulera den kompetens som förväntas av medarbetarna inom de olika vårdprofessionerna för att arbeta patientsäkert. Därmed ska det kunna fungera som en startpunkt och katalysator för planering av utbildning och fortbildning Utveckling av ramverk och modeller för fortbildning och kvalitetssäkring av specialistkompetenta läkares arbete Certifiering av subspecialistkompetenser Utveckling av lärandemål och utvecklingsprocesser avseende kärnkompetenserna: Personcentrerad vård och Patientsäker vård Långsiktigt verka för att SLS får ett övergripande uppdrag och ansvar för kvalitetssäkring och certifiering av specialister. 15

16 ETIK VIKTIGA VÄRDEN I VÅRDEN UPPDRAG PATIENTENS BEHOV I FOKUS DELEGATIONEN FÖR MEDICINSK ETIK Delegationen bereder medicin-etiska frågor och fungerar rådgivande till nämnden. Delegationen arbetar långsiktigt genom att utfärda etiska rikt-linjer som tagits fram i nära dialog med berörda sektioner och som godkänts av nämnden. Det senaste exemplet är den nya versionen av etiska riktlinjer för HLR, som antogs efter tre års arbete. Under verksamhetsperioden har delegationen haft sex heldagssammanträden, varav ett i internatform. Därtill har delegationen arrangerat en workshop, fyra symposier på Medicinska riksstämman samt en etikdag tillsammans med Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Delegationen har också medverkat i ett flertal andra möten och symposier. Ordförande Ingemar Engström Ledamöter presenteras på sid 40. VARDAGS- OCH STRUKTURELL ETIK Från att traditionsenligt ha sysslat huvudsakligen med frågor inom den särskilda etiken så har delegationen under detta år medvetet prioriterat dels frågor kring vardagsetik, dels frågor kring strukturell etik. Det senare området har dock under året kommit att övergå till det särskilda projektet EVV (En värdefull vård) som SLS nämnd beslutat om. I detta projekt ingår att belysa SLS syn på hälso- och sjukvårdens styrning, ledning, finansiering och organisation. 16

17 AKTIVITETER UTTALANDEN OCH RIKTLINJER RONDEN Etikdelegationen initierade en workshop den 13 mars kring sjukhusronden. Representanter för sjukhuskliniker som utvecklat nya former för ronden som på ett bättre sätt tillgodoser såväl etiska som juridiska krav, bjöds in. Ett uppföljande symposium hölls vid Riksstämman. Arbetet fortsätter även under nästa år. ETIKLÄRARKURS Delegationen värnar om kvaliteten i etikundervisningen på grund, AT- och ST-nivå. Ett nationellt curriculum har utarbetats. Under 2015 planeras en kurs för nuvarande och blivande lärare i medicinsk etik. Behovet är stort. En ny generation etiklärare behöver utvecklas och utbildas. REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER Statens medicinsk-etiska råd Patientmaktsutredningen Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, socialtjänst och forskning Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Rätt till vård-initiativet LÄKARES MEDVERKAN I TV- INSPELNINGAR Delegationen antog tillsammans med Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd ett uttalande om personalens medverkan i s.k. vita dokusåpor. Uttalandet avråder medlemmar att dels avstå från medverkan i sådana program av etiska skäl, dels söka påverka sjukvårdshuvudmännen att avstå från avtal med kommersiella TV-bolag som inte uppfyller kraven på informerat samtycke och andra etiska krav. Uttalandet rönte betydande uppmärksamhet och kom också att bilda bakgrund för Justitiekanslerns uttalande i frågan. Ett uppföljande symposium hölls vid Riksstämman. RIKTLINJER En systematisk uppdatering av befintliga riktlinjer har påbörjats. Riktlinjer om patientmedverkan i studentundervisning ses över. Under året har delegationen även arbetat med spridning och implementering av etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Nya riktlinjer om läkares och studenters deltagande i sociala medier är under produktion. NEJ TILL SAMVETSKLAUSUL Frågan om en samvetsklausul för personal som inte önskar delta i abortverksamhet aktualiserades återigen under året. Etikdelegationen antog ett uttalande som klart tar avstånd från behovet av en sådan klausul. Grunden i resonemanget är att sjukvården är främst till för patienten och inte för personalen. Personalen har inte rätt att själv definiera sina arbetsuppgifter. Vid intressekonflikter i vården ska patientens intressen ha företräde. HIPPOKRATESPRISET Priset delas årligen ut till en kliniskt verksam läkare som i sitt dagliga arbete lyfter fram och tydliggör betydelsen av etiska frågor i sjukvården. Årets pristagare se sid 32. RIKSSTÄMMAN Arrangerade och deltog i programpunkter om vita dokusåpor, styrning av vården, ronden, etikkurs, IT i vården och organdonation. ETIKDAG SLSs och SLFs åttonde gemensamma etikdag med tema Delaktighet för vem och till vilket pris? hölls den 11 november på SLS. I DEBATTEN Genom uttalanden och riktlinjer, artiklar i fack- och dagspress samt kontakter med andra organisationer och myndigheter via remisser, seminarier, workshops och debatter Öka insatserna kring området vardagsetik som till exempel arbetet kring sjukhusronden ur ett etiskt perspektiv Påbörja ett arbete kring livsslutsfrågor, främst då läkarassisterat självmord och dödshjälp Stor tonvikt kommer att läggas på utvecklingen av nya metoder för undervisningen i etik 17

18 KVALITET SÄKER VÅRD, IT & MEDICINSK KVALITET SÄKER VÅRD KOMMITTÉN FÖR SÄKER VÅRD Kommittén driver och arbetar övergripande med frågor som rör kvalitet och säkerhet i vården. Tillsammans med SLS sektioner arbetar kommittén med olika aktiviteter för att höja medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhetsfrågor. Kommittén utgör även en resurs för expertkunskap i kontakten med departement, myndigheter och andra aktörer. AKTIVITETER PÅ RIKSSTÄMMAN Chefläkarutbildning med syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen för att förbättra patientsäkerheten i svensk sjukvård. Patienten i fara. Tidig upptäckt av livshotande tillstånd och diagnostisering av den döende patienten, ett ansvar för hela vården. Arrangerades tillsammans med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Incidenter i vården: Hur tar vi tillvara erfarenheterna för en säkrare vård. Kommittén arrangerade tillsammans med Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI). PATIENTSÄKERHET Diskussion har förts kring hur kommittén på bästa sätt kan arbeta för att patientsäkerhet blir en integrerad del i utbildningen för alla yrken inom vården. Svensk sjuksköterskeförening, Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, Legitimerade Sjukgymnasters riksförbund, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund har enats om att utforma ett kortfattat dokument som ur ett tvärprofessionellt perspektiv beskriver säker vård. REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER Kommitténs ordförande deltar i nätverket Samverkan för Säker Vård (SSV), vars deltagare representerar SKL, Vårdföretagarna, Patientförsäkringen LÖF, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Två av kommitténs medlemmar har deltagit i diskussioner med Inspektionen för Vård och Omsorg om hur Lex Maria hanteringen kan förbättras. Ordförande Hans Rutberg Ledamöter presenteras på sid

19 MEDICINSK KVALITET IT OCH E-HÄLSA KOMMITTÉN FÖR IT Kommittén är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder SLS vid kontakter med myndigheter och organisationer. Kommittén har haft tre sammanträden under verksamhetsperioden, gett ut två nyhetsbrev och genomfört en inspirationsdag på SLS samt en hearing på Medicinska riksstämman. I DEBATTEN IT-kommittén har författat debattartiklar i Läkartidningens temanummer om IT. REMISSER Kommittén koordinerade SLS Remisssvar Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 214:23). MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Hearing om eläkekonst kan man kombinera empati och high tech? Hearingen visade att det finns ett stort behov av samverkan mellan olika aktörer för att realisera nyttan med IT men att varje aktör måste ta sitt ansvar. Som start på en ännu odefinierad handlingsplan avgav de medverkande tre löften vardera som kommer att följas upp KOMMITTÉN FÖR MEDICINSK KVALITET Verksamheten har under året varit koncentrerad till frågor med anknytning till de nationella kvalitetsregistren. Kommittén har under 2014 haft sex sammanträden, varav tre telefonmöten. En kartläggning om kopplingen mellan Svenska Läkaresällskapets sektioner och de Nationella kvalitetsregistren genomfördes under våren Resultatet visade att omkring hälften av sektionerna hade formella möjligheter att påverka registrens styrning och t.ex. påverka valet av registerhållare, medan omkring hälften av sektionerna inte hade något sådant inflytande. På motsvarande vis kunde det visas att omkring hälften av de nationella kvalitetsregistren regelbundet rapporterade vid sektionernas årliga möten medan det i hälften av fallen inte förekom sådana kontakter. Resultaten presenterades och diskuterades ur sektions- och registersynpunkt i en workshop på Riksstämman. NYA NATIONELLA REGISTERKANDIDATER Kommittén deltog under sommaren 2014 i det beredande arbetet inför SLS yttrande om ansökningen om att få bilda nya nationella registerkandidater. Detta arbete gjordes med inriktningen från staten och SKL, som finansierar kvalitetsregistren, att antalet nya register starkt skulle begränsas till förmån för konsolidering av de befintliga. Kommittén följer noggrant utvecklingen i frågan om automatisk datafångst från patientjournaler till de nationella kvalitetsregistren. Denna fråga måste lösas på ett vis som tillfredsställer krav på god läkaretik, patienternas integritet och tillförsäkrar en god patient-läkarrelation. Inom många områden uppfattas automatisk datafångst som en förutsättning för registrens fortsatta verksamhet. En fråga, som allt mer identifieras som ett stort hinder i denna utveckling, är dagens ofta mycket ostrukturerade patientjournaler med riklig grad av mångdubbel information från företrädare för olika professioner. Utarbetande av strukturerade patientjournaler har startats. Kommittén förutser att den kommer att engageras mer i detta arbete i framtiden. Ordförande Göran Petersson Ledamöter presenteras på sid 41. Ordförande Ulf Haglund Ledamöter presenteras på sid

20 KVALITET LÄKEMEDEL & SPRÅKVÅRD LÄKEMEDEL KOMMITTÉN FÖR LÄKEMEDELSFRÅGOR Inom infektionsområdet finns många viktiga läkemedelsfrågor som spänner över flera medicinska specialiteter. Referensgrupperna RAV (för antiviral terapi), RAF (antibiotikafrågor) och RAM (antimykotika) är oberoende expertgrupper med specialister från olika sektioner. SLS har sedan länge stått för ett delat huvudmannaskap tillsammans med tidigare Smittskyddsinstitutet. Under året har diskussioner förts med grupperna och den nya Folkhälsomyndigheten om att överföra huvudmannaskapet till SLS, med en organisatorisk hemvist inom Kommittén för läkemedelsfrågor och med fortsatt ekonomiskt stöd från myndigheten. REPRESENTATION I EXPERTGRUPPER Kommittén deltar i en referensgrupp för arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning för AT-läkare om äldres läkemedelsbehandling, som under 2014 har gått i mål med en första version. Nytt för 2014 är en referensgrupp för FASS, där SLS har bjudits in att delta med synpunkter. Staffan Rosenborg, Stockholm, har av Kommittén för läkemedelsfrågor utsetts till SLS representant och deltog i ett första möte den 9 oktober. NEPI (Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi) firade 20-årsjubileum med ett välbesökt program på både Läkemedelskongressen i oktober och Riksstämman. I NEPIs styrelse sitter representanter för Apotekarsocieteten och SLS. Ylva Böttiger, Linköping, och Håkan Larsson, Umeå, är ordinarie medlemmar och Thomas Bradley, Linköping, är suppleant. REMISSER Flera remissvar inom läkemedelsområdet har sammanställts. Till exempel om kvalitetsindikatorer på apotek och prissättning av utbytbara läkemedel. I det senare remisssvaret konstaterar SLS att läkemedelstillgängligheten är fortsatt suboptimal, samt att det är problematiskt för både förskrivare och patienter att flera läkemedelsföretag väljer att dra tillbaka sina läkemedel ur förmånssystemet. Här behövs både ett system för att hos TLV göra en medicinsk konsekvensanalys av varje sådant beslut och tydliga informationsvägar mellan myndigheten, förskrivare, apotek och patienter. Ordförande Ylva Böttiger Ledamöter presenteras på sid

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2013 Kontakt Läkarförbundets kansli Villagatan 5 Box 5610, 114 86 Stockholm 08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se Läkartidningen

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Medicinska riksstämman 2011

Medicinska riksstämman 2011 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl 09.00-17.00 och fredag kl 09.00-16.00. Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn 070-749 39 57. 54 medicinska

Läs mer

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman!

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman! SLS aktuellt. MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK 120 sidor om Riksstämman! NUMMER 4 2012 NOVEMBER SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM FORSKNING, VETENSKAP & UTBILDNING Vetenskapligt program

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING UTBILDNING VETENSKAP KVALITET DEBATT Säkerhet i vården är temat för årets Riksstämma i Stockholm! Sidan 7 Livskvalitet och hudsjukdom. Sidan 29 Sorg är ingen sjukdom men kan leda till det. Sidan 47 Vilken

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning Sanningen om J S Bachs ögonkirurgi KULTUR»Vart är den svenska sjukvården på väg?«lt DEBATT Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit KOMMENTAR, RAPPORT Läkartidningen.se nr 3 4/2014 organ för sveriges

Läs mer

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg

Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden. Kristina Sundberg Litteraturöversikt: Klinisk forskarutbildning i Norden erfarenheter och utvecklingsområden Kristina Sundberg 1 Syfte I oktober 2009 sammankallade dekanus för forskarutbildning, Clara Hellner Gumpert, arbetsgruppen

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen. Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet PLUS Utbildningsmottagning Etikdagen Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer