Vår värld. En årskrönika från Micasa Fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår värld. En årskrönika från Micasa Fastigheter"

Transkript

1 Vår värld En årskrönika från Micasa Fastigheter

2

3

4

5 4 5 Våra utsikter Micasa Fastigheter ett boende att se fram emot ett år präglat av förändring och växtkraft! 8 Micasa Fastigheters uppdrag 10 Ramavtal mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter 12 avseende särskilda boendeformer Tufft miljöarbete 14 Vår stomme Micasa Fastigheters styrelse 15 Micasa Fastigheters organisation 15 Stor personalsatsning 16 Extern och intern kommunikation 18 Internet/webbplats 20 IT stabil och i egen miljö 22 Alla fastigheter i ett system 23 Få men stora evenemang 24 Tre regioner ansvarar för fastigheter i 18 stadsdelar 27 Investering och underhåll hyreslägenheter för seniorer 33 Fastighetsbestånd 34 Vår solida grund Ekonomisk översikt 38 Resultaträkning 40 Balansräkning 42 Kassaflödesanalys 44 Fastighetsförteckning 46

6 Micasa Fastigheter ett boende att se fram emot Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Micasa Fastigheters hyresgäster Snittåldern är 78,4 år I flera fastigheter ligger snittåldern på närmare 90 år Den största åldersgruppen, 44 procent, är 81 till 90 år Majoriteten av hyresgästerna, 2/3, är kvinnor Kvinnorna är överrepresenterade i åldersgrupperna 86 år och uppåt Efter fem år har 2/3 av hyresgästerna bytts ut Man flyttar till Micasa Fastigheter företrädesvis från hyresrätt De flesta har en låg inkomst på tkr/år Micasa Fastigheter i Stockholm AB, tidigare FB Servicehus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar alla Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Bolaget har alltså ett särskilt uppdrag att aktivt medverka till att utveckla boendet för äldre, handikappade och andra med särskilda behov. Micasa Fastigheter ska också i samverkan med andra aktörer vara en drivande kraft i branschutvecklingen. En omsorgsfastighet kan vara ett servicehus, ett behandlingshem, en gruppbostad eller ett sjukhem. Micasa Fastigheter äger och förvaltar idag även cirka 800 seniorlägenheter som hyrs ut via Stockholms Bostadsförmedling. Dessutom finns ett antal olika lokaler, från kontorsutrymmen och affärslokaler till lager. Fastighetsbeståndet omfattar 122 fastigheter om totalt kvm och är värderat till 6,65 miljarder SEK. Micasa Fastigheters vision: Ett boende att se fram emot Proaktiv företagsstrategi Micasa Fastigheter vill producera framtidens fastigheter enligt senaste forskningsrön med hänsyn till lagar, förordningar och den verksamhet som bedrivs där. Det dagliga arbetet inom Micasa Fastigheter genomsyras av fyra strategiska teman: förvalta, anpassa och utveckla fastighetsbeståndet på kort och lång sikt. utveckla nya kunderbjudanden med koncept, produkter och tjänster utifrån marknadsbehovet. behålla och rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare. i samverkan med andra aktörer vara en drivande kraft i branschutvecklingen. En kort bolagshistorik FB Servicehus bildades 1999 och inledde sin verksamhet år 2000 genom att totalt 20 servicehus från Stockholmshem och Familjebostäder överfördes till det nya bolaget. Den 1 juni 2004 överfördes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut totalt drygt 100 fastigheter från Svenska Bostäder AB, AB Stockholmshem och Gatu- och fastighetskontoret till FB Servicehus. Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2005 att FB Servicehus skulle bli ett av Stockholms stadshus AB helägt dotterbolag från och med 1 september samma år. Den 1 november 2005 ändrades bolagets namn till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Medlemskap i internationella intresseorganisationer IAHSA International Association of Homes and Services for the Ageing är en internationell non profit-organisation med mål att öka livskvaliteten för äldre genom utbyte av forskning, information, idéer och produkter. Medlemmarna kommer från över 30 länder och återfinns inom både fastighetsbolag, vårdgivare och utrustning. AAATE Association för the Advancement of Assistive Technolgy in Europe, är en non-profit europeisk organisation vars mål är att stimulera framtagningen av teknisk utrustning som underlättar för handikappade och äldre personer.

7 6 7

8 2005 ett år präglat av förändring och växtkraft! 2005 har varit ett år med många förändringar. Bolaget har bytt namn, skapat en ny affärsidé, en ny strategi och utvecklat ett koncept för seniorboende. Bolagets speciella inriktning ställer stora krav på att utveckla en fastighetsförvaltning som ser till de boendes behov. Det har präglat arbetet internt och externt under hela året. Under 2005 har vi arbetat intensivt för att skapa ett tryggare boende genom att: bygga om drygt 30 hissar. förbättra belysningen. utanför ett antal av våra fastigheter i avsikt att skapa en tryggare utemiljö. ansluta bolaget till Störningsjouren. behållit brandlarmen i våra seniorboenden. För att öka de boendes trivsel har vi: arbetat vidare på att förbättra utemiljön så att den underlättar utevistelse. installerat webbaserad driftövervakning för förbättrat inomhusklimat. haft en hög ambition avseende underhåll och fastighetsskötsel. i samverkan med Stadsteatern har det spelats 31 föreställningar av Cabaré Läderlappen i våra fastigheter. Bolaget har utvecklat olika modeller för seniorboende inom bolaget. Internt har bolaget arbetat aktivt för att stabilisera och utveckla organisationen. Micasa Fastigheter som är ett nybildat bolag behöver utarbeta egna rutiner och arbetssätt. För att underlätta detta arbete har vi genomfört bl a följande aktiviteter: utbildningssatsningen Effektivisering av omsorgsfastigheter med stöd från Kompetensfonden. Syftet har varit att åstadkomma en effektiv och sammanhållen organisation och utveckla ett effektivt arbetssätt som leder till stor kundnöjdhet. För att kunna uppfylla målet har vi arbetat med att ta fram en gemensam företagskultur, gemensamma arbetssätt och värderingar, öka personalens kompetens och kunskap kring kunderna, deras situation och behov samt utvecklat ledarskapet och organisationen i syfte att stödja målsättningen.

9 8 9 ledningsgruppen har påbörjat en särskild ledningsgruppsutbildning och de nyblivna cheferna har genomgått en längre chefsutbildning. medarbetarenkäter och hyresgästenkäter har genomförts. en utvärdering av startorganisationen har genomförts och förslag till ny organisation har tagits av styrelsen. Underhåll Fokus under året varit att så snabbt som möjligt åtgärda de fel som uppkommer i fastigheterna. Vi kan konstatera att underhållsbehovet är stort på flera håll och vi har därför valt att prioritera felavhjälpande underhåll. Seniorboende Under 2005 har ett särskilt program för seniorboendelägenheternas standard utarbetats, vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med förändringen av servicehusen till seniorboende. Bolaget har dessutom utarbetat ett program avseende utformningen av seniorboendet. Seniorboendet skall vila på fyra hörnpelare; trygghet, service, gemenskap och delaktighet. De boende kommer dessutom att erbjudas möjligheten till tillval i samma utsträckning som i övriga bostadsbolag. Även möjligheten att välja service som tillval skall utredas. Framtidsarbete Samtidigt som arbetet har fokuserats på driften och underhållet av våra fastigheter är det viktigt att titta framåt och utveckla fastigheterna och bolagets verksamhet. Micasa Fastigheter har därför under året: genomfört en särskild restaurangutredning i syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla de ca 40 restauranglokaler bolaget förvaltar. Ett antal restauranglokaler har återtagits från stadsdelsnämnderna. Bl a har en restaurangskola etablerat sig i Rio servicehus. utvecklat en ny affärsidé Micasa Fastigheter ska erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet och en ny vision för bolagets verksamhet: Ett boende att se fram emot. Arbetet har skett tillsammans med all personal. en ny företagsprofil har tagits fram. en ny webbplats har lanserats och ett nytt intranät är under uppbyggnad. De flesta av Micasa Fastigheters hyresgäster är på olika sätt i behov av extra stöd och trygghet. Vår ambition är att skapa ett fastighetsbolag som också präglas av den verksamhet som vi kan återfinna inne i husen. Det innebär att vi måste finna andra arbetsformer, uppträda utifrån våra hyresgästers förutsättningar och skapa en kontinuitet bland vår personal. Detta är en stor utmaning, men genom att vårda de frön vi sått kan vi växa till ett fastighetsbolag som alltid ser till hyresgästernas bästa. Anders Nordstrand VD, Micasa Fastigheter

10 Micasa Fastigheters uppdrag Micasa Fastigheters vardag styrs av direktiv från kommunfullmäktige, uppdrag från Stockholms Stadshus AB samt av styrelsens synpunkter och inte minst av önskemål från kunderna. Samtliga verksamheter i Stockholm stad ska enligt Kommunfullmäktiges direktiv arbeta mot samma övergripande mål: förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna bygga bostäder och utveckla Stockholm. göra Stockholm till en ekologisk hållbar stad. bryta segregationen och fördjupa demokratin. ta ansvar för ekonomin. Micasa Fastigheter har dessutom ett verksamhetsrelaterat uppdrag från Kommunfullmäktige som fastställs i samband med budgetarbetet. Det uppdraget består i att: tillhandahålla välfungerande, välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och funktionshindrade. tillsammans med Stockholms Stadshus AB, bostadsbolagen, kommunstyrelsen och fastighets- och saluhallsnämnden slutföra överföring av ytterligare omsorgsboenden till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. fortsätta arbetet med att konvertera vissa äldreboenden från servicehus till seniorboende med hyresrätt. genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd. tillsammans med stadsdelsnämnderna m fl medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler. utveckla omsorgsboendet och äldreboendet i Stockholm i samverkan med staden och övriga aktörer inom denna verksamhet. tillhandahålla korttidshem för personer med demenssjukdomar med upptagningsområde från hela staden. Micasa Fastigheter ska utveckla omsorgsboendet och äldreboendet i Stockholm i samverkan med staden och övriga aktörer.

11 10 11

12 Ramavtal mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter avseende särskilda boendeformer Ramavtalet reglerar bland annat hyresvillkor och ansvarsfördelning mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsförvaltningarna i den s k krysslistan. Under år 2005 slutfördes förhandlingarna mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter avseende det ramavtal som Kommunfullmäktige år 2003 i samband med ärendet Renodling av stadens fastighetsbestånd gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram. Ramavtalet godkändes av Micasa Fastigheters styrelse 28 november 2005 och av Kommunstyrelsen 5 december Ramavtalet, som gäller från och med 1 januari 2006, omfattar samtliga vård- och omsorgsfastigheter inom Micasa Fastigheters bestånd som hyrs av Stockholms stad genom dess stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden. I ramavtalet regleras översiktligt hyresvillkor, hyressättning, hantering av till-, om- och nybyggnader m m. Ramavtalet ersätter alla de olika avtal och överenskommelser avseende lokaler och bostäder i fastigheter, som nu ägs av Micasa Fastigheter och som tecknats år 2005 eller tidigare mellan Micasa Fastigheter eller något av de övriga kommunala bostadsbolagen samt staden och/eller dess olika nämnder och förvaltningar inom verksamhetsområdena äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri. Hyres- och lokalintäkterna från staden, beräknat på berörda fastigheter, minskar fr o m 2006 med sammanlagt ca 64 mnkr per år som följd av det nya avtalet. Dessutom innebär den till ramavtalet knutna s k krysslistan att bolagets kostnader för drift och underhåll samtidigt ökar med ca 13 mnkr per år.

13 12 13 Efter att ha varit stängd ett antal år öppnade restaurangen IngressEquis i Rio igen. num vel En restaurangskola driver en mycket uppskattad verksamhet ecte i eugue lokalerna. vulputpatio cortie feugait accummo dolenisi ectet aci tis nit niamcommy nosto ecte con vercip ex er si tatet

14 Tufft miljöarbete Micasa Fastigheter har höga ambitioner med sitt miljöarbete. Det omfattar allt från miljöbilar, förbättrad avfallshantering och energihushållning till hantering av miljöstörande arbetsmaterial. Miljöarbete inom fastighetsbranschen omgärdas av tuffa regler. Utan noggrann planering och uppföljning kan verksamheten vara i högsta grad miljöstörande med exempelvis flytspackel, asbest och tunga transporter. Micasa Fastigheter har höga ambitioner med sitt miljöarbete och satsar på egen certifiering under det kommande året. Fram till och med augusti 2005 var Micasa Fastigheter dotterföretag till Familjebostäder och bolagen arbetade då tillsammans med miljöfrågorna. Micasa Fastigheter har under året arbetat med Familjebostäders miljöledningssystem vilket är ett verktyg för att styra verksamheten mot en hållbar utveckling. Familjebostäder miljöcertifierades 1998 enligt standarden ISO 14001, i och med att Micasa Fastigheter var ett dotterföretag så omfattades det av miljöcertifieringen. Efter certifiering genomförs regelbundna revisioner. Miljöarbetet baseras på den miljöutredning som görs var tredje år för att identifiera aktiviteter i verksamheten som har stor miljöpåverkan. Utifrån miljöutredningen från 2004 beslutades att fokus för kommande treårsperiod ska ligga på områdena energi och innemiljö. Mot bakgrund av detta formuleras varje år företagsövergripande miljömål inom dessa områden. Energihushållning Målet är att energianvändningen i bolagets fastigheter successivt ska minska utan att de boende upplever en försämrad värmekomfort. Exempel på åtgärder för att nå det målet är tilläggsisolering av vindar och injustering av värmesystemen. Inventeringar Under 2005 har fortsatta radonmätningar ägt rum. De fastigheter som har lägenheter med radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m 3 utreds och åtgärdas allt eftersom. Förbättrad avfallshantering Arbetet med att underlätta och förbättra avfallshanteringen för våra hyresgäster fortsätter. Under hösten 2005 startade ett arbete för att förbättra hanteringen av avfall i fastigheterna inom Region Söderort och arbetet i fastigheterna i de övriga regionerna kommer att ske under Hyresgästerna skall enkelt och tillgängligt kunna hantera och sortera sitt avfall. Avvecklingslistan Avvecklingslistan för kemikalier, vilken har tagits fram tillsammans med flera andra företag i Stockholm, innehåller ett 20-tal ämnen som är tvivelaktiga ur miljö- och hälsosynpunkt. I den tillhörande databasen Byggd Miljö finns idag cirka byggprodukter som är kontrollerade mot avvecklingslistan. Basen används vid om- och nybyggnader för att undvika att material byggs in som kan vara skadligt för miljö eller hälsa. Miljöbilar Micasa Fastigheter har miljöbilar samt använder miljöbilar i den så kallade bilpoolen. Under 2005 avslutades de avtal om egen bil i tjänst som funnits tidigare och fler poolbilar har köpts in. Företagets miljöbilssatsning är i linje med stadens mål om miljöfordon.

15 Micasa Fastigheters styrelse Micasa Fastigheters organisation Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB är politiskt tillsatt av Kommunfullmäktige i Stockholms stad. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem, högst sju ledamöter samt lägst tre, högst sju suppleanter. Den består idag av sju ledamöter inklusive ordförande samt fyra suppleanter. Ordförande är Py Börjeson (s). Vice ordförande är Björn Ljung (fp). Övriga ledamöter är Lars Ulander (s), Agneta Emmervall (s), Bo Bladholm (m), Ewa Samuelsson (kd) och Margareta Johansson (v). Suppleanter är Kåre Gustavsson, Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp), Lillemor Samuelsson (v). Micasa Fastigheter består av en VD-stab som omfattar supportfunktioner såsom informationsavdelning, IT och utredare. Till Administrativ avdelningen hör felanmälan och uthyrning. Bolaget har också en Teknikavdelning som ansvarar för projekt från ombyggnader till nya fastigheter. Därtill finns tre marknadsregioner, Region Söderort, Region Västerort och Region Innerstan. Bolaget hade vid årets utgång 50 anställda, en ökning från föregående år med 15 personer.

16 Stor personalsatsning Hela året har präglats av ett intensivt personalfokus. Gemensam utbildning, medarbetarenkäter, gemensamt framtagande av mål och vision samt ett genomgripande friskvårdsarbete var bara början. Utbildning Under 2005 har Micasa bedrivit en stor utbildningssatsning Effektivisering av omsorgsfastigheter med stöd från Kompetensfonden. Syftet har varit att åstadkomma en effektiv och sammanhållen organisation och utveckla ett effektivt arbetssätt som leder till stor kundnöjdhet. För att kunna uppfylla målet har projektet arbetat med att ta fram en gemensam företagskultur, gemensamma arbetsoch synsätt, öka personalens kompetens och kunskap kring kunderna och deras situation och behov samt utvecklat ledarskapet och organisationen i syfte att stödja målsättningen. De arbetssätt som använts har varit seminarier/föreläsningar med olika teman; laget, kulturen, kompetensen, målfokus och resultat varvat med grupparbeten för all personal. Däremellan har man arbetat avdelningsvis med fokus på den egna arbetsgruppen och individerna i den. All personal har gjort personlighetsprofiler och resultatet har använts i det avdelningsvisa arbetet. Ledningsgruppen har arbetat med ledningsgruppsutveckling. Den individuella utvecklingen har främjats av coachning och ledarskapsutbildning för de nyblivna cheferna. Vid tre tidpunkter, i början, i mitten och i slutet av projektet har personalens attityder mätts för att se vilka förändringar projektet har bidragit till. Resultatet av dessa mätningar visar att vi tydligt närmat oss den önskade företagskulturen. Medarbetarundersökning för konkreta beslutsunderlag Under våren 2005 genomförde vi en medarbetarundersökning. Inom avsnittet organisation och arbete syns det tydligt att vår organisation är i en utvecklingsfas och våra värden jämförda med stadens andra bolag är relativt låga. Att så gott som

17 16 17 alla medarbetare har genomfört ett utvecklingssamtal ger ett gott betyg för oss. Vi kommer att genomföra en ny undersökning under 2006 för att kunna jämföra och analysera resultaten och ta fram konkreta underlag som vi kommer att använda för att förbättra verksamheten ytterligare. Friskvård Micasa Fastigheter erbjuder de anställda en friskvårdspeng som kan användas till motion eller andra friskvårdsaktiviteter inom ramen för skattereglerna. De anställda erbjuds även att få köpa årskort till stadens badanläggningar till ett mycket förmånligt pris. Som ett led i att förebygga arbetsskador erbjuds de anställda massage en gång i månaden. Vår sjukfrånvaro under året har varit glädjande låg totalt för företaget 2,67 procent varav korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 2,25 procent och långtidsfrånvaro (över 60 dagar) 0,41 procent. Arbetsmiljö Bolaget har en arbetsmiljöpolicy där särskilt poängterats vikten av förebyggande arbete och fortlöpande insatser systematiskt arbetsmiljöarbete. Tydliga mål har skrivits in i policyn liksom rutiner för att klara av målen. Våra mål för arbetsmiljöarbetet är att: ingen blir sjuk eller skadad i arbetet. ha fortsatt låg korttids- och långtidssjukfrånvaro. den psykiska arbetsmiljön präglas av öppenhet och respekt för individen och att kränkande särbehandling inte förekommer. Under året har formerna för arbetsmiljöarbetet strukturerats arbetsmiljöfrågorna behandlas i Micasa Fastigheters samverkansgrupp minst fyra gånger per år och vi har en skriftlig delegering i arbetsmiljöfrågorna. Medlemskap i Fastigo Micasa Fastigheter är medlemmar i Fastigo, fastighetsbranschens egna arbetsgivarorganisation som erbjuder ett komplett stöd vad gäller arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt, och kortare operativt perspektiv. Att så gott som alla medarbetare har genomfört ett utvecklingssamtal ger ett gott betyg för oss.

18 En bild säger mer än tusen ord En god planering gör kommunikationen effektivare.

19 Intern och extern kommunikation Extern kommunikation sker i varje kontakt bolaget har med yttervärlden. År 2005 har varit inriktat på att skapa en enhetlig framtoning för bolaget i trycksaker, på webben och i kläder. Kommunikationsfunktionen i bolaget inrättades 1 mars. Insatserna under året har dels varit grundläggande strategiska, i form av profiloch policyarbete, identifiering av målgrupper och planering av informationsinsatser, dels praktiska i form av produktion av trycksaker, nyhetsbrev och lansering av ny hemsida, framtagning av kläder och fotodokumentation. På alla informationsområden och för alla informationskanaler har ett stort grundarbete lagts ned. Micasa Fastigheter har gjort en genomgång av informationsbehovet hos de olika målgrupper företaget kommunicerar med. Tanken är att kundbehovet helt får styra produktionen. Micasa Fastigheter har tre primärmålgrupper: 1. De boende och deras släktingar 2. Stadsdelsnämnder och förvaltningar 3. Allmänheten Sekundärmålgrupper är: 1. Politiker, intressenter samt andra beslutsfattare inom Stockholms stad. 2. Leverantörer samt andra samarbetspartners. 3. Andra potentiella hyresgäster utanför primärmålgruppen, exempelvis vanliga hyresgäster och studenter. Varje målgrupp kräver sin speciella information och sitt speciella tilltal, ja till och med egen grafik och layout. Det räcker dock inte med att identifiera målgrupper och fastställa kommunikationsbehovet. Mycket ansträngning har under året lagts ned på att skapa relevanta adressregister. Extern information Profil- och varumärkesarbete Ny Profil, nytt namn och ny logotyp grundades på det arbete med ny vision och affärsidé som personalen tillsammans med konsulter gemensamt arbetade fram. Det första steget i profilarbetet var att ta fram en logotyp. Den utgjorde sedan grund för hela profilarbetet val av företagsfärg och accentfärger, typsnitt, layout och design. Det var viktigt att den nya profilen implementerades så snabbt som möjligt. Under hösten skyltades därför samtliga 130 fastigheter om med Micasa Fastigheters namn. Företagets bilar fick nya dekaler, reparatörerna fick nya kläder, all entréinformation trycktes upp med nya logotypen och entrémattor byttes ut till Micasamattor. Nytt kontorsmaterial trycktes upp, d v s kuvert och visitkort. Micasa Fastigheter använder sig av ett slags print-on-demand -system för brev, fax och avtal etc. Ett 20- tal mallar programmerades om enligt nya profilen. Ett profilarbete är inte avslutat när grunddesignen är fastställd och profilmanualen producerad. Profilen omarbetas och anpassas under en längre tid för att passa typ av kommunikationsprodukt och målgrupp. Att byta ut allt profilmaterial är också ett fortlöpande arbete. Logotyper smyger sig in på de listigaste ställen på klisterlappar hos hyresgäster, på plattorna för nyckelsystemet, i hissar och på skyltar. Dessa kan ta både månader och år att hitta, producera och byta ut.

20 Internet/webbplats Webbplatsen micasa.se är Micasa Fastigheters snabbaste och effektivaste kommunikationsverktyg. Den lanserades i oktober och innehåller information om bolaget, dess personal samt fastigheterna. Under senare delen av 2005 har Micasa Fastigheters externa webbplats färdigställts. Webbplatsen har adressen Mycket stort arbete har lagts ned på att göra webbplatsen tydlig och användarvänlig. Under byggandet av webbplatsen har stor hänsyn tagits till gällande standard för tillgänglighet, d v s möjligheten att förstora text och att kunna manövrera runt på webbplatsen utan att behöva använda mus. Den är också fullt sökbar. På kan man nu läsa om bolagets fastigheter, se var de ligger belägna på en karta, hur man tar sig dit samt titta på bilder. Samtliga 130 fastigheter är beskrivna med exempelvis byggår, yta, handikappvänlighet, parkeringsmöjligheter, eventuell service och kommunikationer. På webbplatsen kan man också ladda ned broschyrer och nyhetsblad i pdf-format. Micasa Fastigheter bevakar även de nationella och internationella organisationer som behandlar frågor om äldreomsorg och äldreboende. Hyresgästerna kan nu göra sin felanmälan i ett formulär direkt på webbplatsen. Fördelen för både hyresgäster och Micasa Fastigheter är en snabbare hantering. Det framgår tydligt av formuläret vilka uppgifter som krävs för att felanmälningen ska kunna hanteras. I webbplatsen har Micasa Fastigheter även integrerat ett system för att annonsera ut lediga jobb. Det innehåller en funktion för att ladda ned ansökningar och intresseanmälningar. Visionen för webbplatsen är att den, förutom att ge service och information till hyresgäster, samarbetspartners och allmänhet om Micasa Fastigheter, även ska utgöra en informationskälla för den som vill veta mer om organisationer, både nationella och internationella, som agerar i omsorgsfrågor, vilka forskningsprojekt som är på gång samt pågående EU-program. Bildbank Som en del av arbetet med webbplatsen, men också för övriga illustrationsbehov, har samtliga 130 fastigheter dokumenterats i bild. Det är nu möjligt att se alla fastigheter på bild via webbsidan och även ladda ned bilderna högupplöst, d v s i så hög kvalitet att bilderna kan användas för tryck. Micasa Fastigheters bildfunktion är inte en regelrätt bildbank men så nära man kan komma utan att behöva göra mycket stora investeringar. Information till hyresgäster och nyckelpersoner Idag produceras ett nyhetsbrev som heter Nyheter från Micasa Fastigheter. Det kommer ut elva gånger per år tillsammans med hyresavierna. Samma information skickas idag till lokalhyresgästerna. Nyhetsbrevet innehåller både viktig information till hyresgästerna samt litet lättsammare reportage om vad som händer ute i verksamheten. Nyhetsbrevet distribueras också till sjukhemmens och servicehusens receptioner samt till nyckelpersoner i verksamheterna. PR och evenemang Micasa Fastigheter är ännu ett relativt okänt varumärke och kräver insatser inom PR och marknadsföring för att bolaget snabbt ska bli känt som en viktig aktör på marknaden, både för att kunna attrahera intressanta

21 20 21 samarbetspartners vid upphandlingar och för att göra sig känd som en intressant arbetsgivare. Under hösten genomförde Micasa Fastigheter en annonskampanj i nästan samtliga bygg- och fastighetsrelaterade tidningar och magasin för att marknadsföra det nya namnet. En omfattande serie rekryteringsannonser i Stockholmstidningarna Metro och City hade som sekundärsyfte att uppmärksamma allmänheten om bolaget. Den 3 december genomförde Micasa Fastigheter sin årliga glöggmottagning. Evenemanget ägde rum i servicehuset Vädurens matsal. Antalet besökare var ca 450. Denna gång hade glöggfesten dubbel funktion. Det är normalt sätt att en gång om året få chansen att träffa samarbetspartners och kunder i en mer avslappnad miljö. I år var det också en möjlighet för Micasa Fastigheter att visa upp den nya profilen. En liten utställning visade bolagets vision och affärsidé och varje gäst fick med sig en trycksak hem som innehöll både receptet till den nya profilen och recept till julstämning. Ett mindre antal pressmeddelanden har skickats ut under året, främst till fastighetsrelaterad press men också till Stockholmstidningarna och seniorpress. Informationsmaterial Behovet av grundläggande informationsmaterial om företaget och dess verksamhet har varit stort under året. En företagsbroschyr producerades under hösten och i takt med att seniorlägenheterna blivit klara har informationsblad om fastigheterna producerats. Samma information kan också behövas i affischform, att användas under informationsträffar, visningar och utställningar. Informationsavdelningen har i samarbete med visningsgruppen tagit fram en kundpärm. Verksamhetens speciella art gör att en mängd varumärkeskommunicerande produkter har producerats, t ex rollups för visningar och mässor som visar företagets affärsidé, visningsskyltar, fasadvepor (t ex vis tygbanderoller på 4x4 m som berättar att här är det Micasa Fastigheter som bygger om), brickor till lås, logoförsedda meddelandelappar att lämna i brevinkastet om hyresgästen inte varit hemma vid besökstillfället, s k maggördlar att sätta på inflyttningspresenter till nya hyresgäster, namnskyltar, klistermärken, presentationsmaterial vid visningar liksom skyltar och anvisningar. Dessutom har kommunikationsavdelningen producerat vykort, julkort och inbjudningskort. Intern information Intranät Under 2005 påbörjades arbetet med Micasa Fastigheters intranät. Arbetet med intranätet sker på två nivåer; dels en processnivå som handlar om hur medarbetarna ska utnyttja verktyg och program på effektivast och enklast möjliga sätt. Dels handlar det om att göra en extremt stor mängd information som redan existerar lättillgänglig och sökbar. Informationsbladet Informationsbladet distribueras till samtliga medarbetare digitalt, varannan vecka. Bladet innehåller information från administrationen, från VD och från regionerna.

22 IT stabil och i egen miljö Under 2005 har Micasa Fastigheter fokuserat på att skapat en helt egen IT-miljö. Servrar har köpts in för att installera egna system för att kunna säkerställa Micasa Fastigheters framtida utveckling och drift. Bolaget följer i stort fortfarande Familjebostäder när det gäller versioner av olika serverprogram, såsom XOR, IM m fl, eftersom bolagen fortfarande har gemensamma intressen i att det ser likadant ut. Det underlättar även testande och felsökning. Uppgraderad standard Förberedelser har gjorts för att installera nya standardklienter, för att följa stadens standard och för att driftsäkra klientmiljön. Möjlighet till fjärrhjälp och att utnyttja nätets fulla potential ges också. Alla äldre datorer har fått mer minne för att säkerställa framtida behov hos mer krävande tillämpningar. Certifiering av klienter Ett antal klientmaskiner har certifieras med hjälp av Zipper. Certifieringen innebär en betydande besparing av kostnaden för driften. Mobila telefonabonnemang Alla användare har fått mobiler, s k mobilcentrex. I samband med detta så har alla också fått en särskild programvara mot Outlook som gör det möjligt att synkronisera kontakter i Outlook och att få hela företagets telefonbok i mobilen. Fax/mail För att minska antalet utskrivna papper har en tjänst för att skicka mail till fax och fax till mail införskaffats. Den används flitigt av uthyrarna och felanmälan. Alla program På klientsidan är Office 2003 en av de större uppgraderingar som påbörjats under året. Endast några få medarbetare har ännu fått denna version, då den kommer att rullas ut med den nya standardklienten med Windows XP under Större projekt Under året har vi gjort egna installationer av Fasad, Hyrut, XOR, Invoice Manager, Exchange, och Hogia Lön m fl. Micasa Fastigheter har nu en egen levande webb som är ständigt uppdaterad, och förbereder även för ett Intranät. Fasad och Hyrut finns nu på egen server med egen databas för att dela på Familjebostäders och Micasa Fastigheters. Mailen ligger på en egen server och bolaget kommer att se över möjligheten att enkelt, men säkert, komma åt mailen bortifrån. OVK Micasa Fastigheter har startat ett projekt för att kunna registrera OVK-besiktningarna via Internet och inte behöva samla ihop dem i Word- och Exceldokument, där de är svåra att överblicka. Arbetet med detta kommer att komma igång ordentligt i början Hyperdoc Alla bolagets ritningar har scannats och kopierats digitalt till en extern webbplats för åtkomst med lösenord.

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter

Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Bolaget

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Pantone 7469 Årskrönika 2009

Pantone 7469 Årskrönika 2009 Pantone 7469 Årskrönika 2009 Pantone 7469 Årskrönika 2009 Innehåll VD HAR ORDET 4 MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER 7 Nöjda hyresgäster viktigaste målet FASTIGHETSFÖRVALTNING 15 Fastigheter för äldre får

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 2012 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Planerat startdatum upphandling Område: Stöd och service personer med (fr.o.m. - t.o.m.) upphandlingsvärde, /år. Helalivet omsorg AB Frösunda

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Tryggare och nöjdare kunder Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare Innehåll 2 Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Innehåll VD har ordet

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

VÅR VÄRLD 2006. En årskrönika från Micasa Fastigheter

VÅR VÄRLD 2006. En årskrönika från Micasa Fastigheter VÅR VÄRLD 2006 En årskrönika från Micasa Fastigheter INLEDNING VD har ordet... 7 Micasa Fastigheter ett boende att se fram emot... 9 Framtidens omsorgsboende... 9 Micasa Fastigheter och Stockholms stad...

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Bromma Stadsdelsnämnd

Bromma Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga verksamhetsavtal Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Verksamhet/objekt (beskrivning) Planerade verksamhetsar Planerat

Läs mer

Årskrönika 2012. Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Årskrönika 2012. Micasa Fastigheter i Stockholm AB Årskrönika 2012 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Innehåll 3 Innehåll 5 VD har ordet 5 Trygghetsboende och seniorboende 5 Värdegrund och organisation 6 Äldreboenden 6 Kvalitet 6 Framtid 8 Om Micasa Fastigheter

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24

STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 STYRELSEPROTOKOLL 2013-09-24 1 DAGORDNING TILL STYRELSESAMMANTRÄDE TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013 KL. 18:30 VÄSBYHEMS HK ST 34 ST 35 ST 36 ST 37 ST 38 ST 39 ST 40 ST 41 ST 42 Val av justerare Val av sekreterare

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm

Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma. Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 2 3 Kvartersstudie vid ombyggnad av gård, Alviksvägen i Bromma Pålsundsgatan, Södermalm, Stockholm 4 UNGT BOLAG MED STOR ERFARENHET I mitten av 2009 grundade de två familjeföretagen, Gillesvik Fastigheter

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer