Vår värld. En årskrönika från Micasa Fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår värld. En årskrönika från Micasa Fastigheter"

Transkript

1 Vår värld En årskrönika från Micasa Fastigheter

2

3

4

5 4 5 Våra utsikter Micasa Fastigheter ett boende att se fram emot ett år präglat av förändring och växtkraft! 8 Micasa Fastigheters uppdrag 10 Ramavtal mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter 12 avseende särskilda boendeformer Tufft miljöarbete 14 Vår stomme Micasa Fastigheters styrelse 15 Micasa Fastigheters organisation 15 Stor personalsatsning 16 Extern och intern kommunikation 18 Internet/webbplats 20 IT stabil och i egen miljö 22 Alla fastigheter i ett system 23 Få men stora evenemang 24 Tre regioner ansvarar för fastigheter i 18 stadsdelar 27 Investering och underhåll hyreslägenheter för seniorer 33 Fastighetsbestånd 34 Vår solida grund Ekonomisk översikt 38 Resultaträkning 40 Balansräkning 42 Kassaflödesanalys 44 Fastighetsförteckning 46

6 Micasa Fastigheter ett boende att se fram emot Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Micasa Fastigheters hyresgäster Snittåldern är 78,4 år I flera fastigheter ligger snittåldern på närmare 90 år Den största åldersgruppen, 44 procent, är 81 till 90 år Majoriteten av hyresgästerna, 2/3, är kvinnor Kvinnorna är överrepresenterade i åldersgrupperna 86 år och uppåt Efter fem år har 2/3 av hyresgästerna bytts ut Man flyttar till Micasa Fastigheter företrädesvis från hyresrätt De flesta har en låg inkomst på tkr/år Micasa Fastigheter i Stockholm AB, tidigare FB Servicehus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar alla Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Bolaget har alltså ett särskilt uppdrag att aktivt medverka till att utveckla boendet för äldre, handikappade och andra med särskilda behov. Micasa Fastigheter ska också i samverkan med andra aktörer vara en drivande kraft i branschutvecklingen. En omsorgsfastighet kan vara ett servicehus, ett behandlingshem, en gruppbostad eller ett sjukhem. Micasa Fastigheter äger och förvaltar idag även cirka 800 seniorlägenheter som hyrs ut via Stockholms Bostadsförmedling. Dessutom finns ett antal olika lokaler, från kontorsutrymmen och affärslokaler till lager. Fastighetsbeståndet omfattar 122 fastigheter om totalt kvm och är värderat till 6,65 miljarder SEK. Micasa Fastigheters vision: Ett boende att se fram emot Proaktiv företagsstrategi Micasa Fastigheter vill producera framtidens fastigheter enligt senaste forskningsrön med hänsyn till lagar, förordningar och den verksamhet som bedrivs där. Det dagliga arbetet inom Micasa Fastigheter genomsyras av fyra strategiska teman: förvalta, anpassa och utveckla fastighetsbeståndet på kort och lång sikt. utveckla nya kunderbjudanden med koncept, produkter och tjänster utifrån marknadsbehovet. behålla och rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare. i samverkan med andra aktörer vara en drivande kraft i branschutvecklingen. En kort bolagshistorik FB Servicehus bildades 1999 och inledde sin verksamhet år 2000 genom att totalt 20 servicehus från Stockholmshem och Familjebostäder överfördes till det nya bolaget. Den 1 juni 2004 överfördes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut totalt drygt 100 fastigheter från Svenska Bostäder AB, AB Stockholmshem och Gatu- och fastighetskontoret till FB Servicehus. Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2005 att FB Servicehus skulle bli ett av Stockholms stadshus AB helägt dotterbolag från och med 1 september samma år. Den 1 november 2005 ändrades bolagets namn till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Medlemskap i internationella intresseorganisationer IAHSA International Association of Homes and Services for the Ageing är en internationell non profit-organisation med mål att öka livskvaliteten för äldre genom utbyte av forskning, information, idéer och produkter. Medlemmarna kommer från över 30 länder och återfinns inom både fastighetsbolag, vårdgivare och utrustning. AAATE Association för the Advancement of Assistive Technolgy in Europe, är en non-profit europeisk organisation vars mål är att stimulera framtagningen av teknisk utrustning som underlättar för handikappade och äldre personer.

7 6 7

8 2005 ett år präglat av förändring och växtkraft! 2005 har varit ett år med många förändringar. Bolaget har bytt namn, skapat en ny affärsidé, en ny strategi och utvecklat ett koncept för seniorboende. Bolagets speciella inriktning ställer stora krav på att utveckla en fastighetsförvaltning som ser till de boendes behov. Det har präglat arbetet internt och externt under hela året. Under 2005 har vi arbetat intensivt för att skapa ett tryggare boende genom att: bygga om drygt 30 hissar. förbättra belysningen. utanför ett antal av våra fastigheter i avsikt att skapa en tryggare utemiljö. ansluta bolaget till Störningsjouren. behållit brandlarmen i våra seniorboenden. För att öka de boendes trivsel har vi: arbetat vidare på att förbättra utemiljön så att den underlättar utevistelse. installerat webbaserad driftövervakning för förbättrat inomhusklimat. haft en hög ambition avseende underhåll och fastighetsskötsel. i samverkan med Stadsteatern har det spelats 31 föreställningar av Cabaré Läderlappen i våra fastigheter. Bolaget har utvecklat olika modeller för seniorboende inom bolaget. Internt har bolaget arbetat aktivt för att stabilisera och utveckla organisationen. Micasa Fastigheter som är ett nybildat bolag behöver utarbeta egna rutiner och arbetssätt. För att underlätta detta arbete har vi genomfört bl a följande aktiviteter: utbildningssatsningen Effektivisering av omsorgsfastigheter med stöd från Kompetensfonden. Syftet har varit att åstadkomma en effektiv och sammanhållen organisation och utveckla ett effektivt arbetssätt som leder till stor kundnöjdhet. För att kunna uppfylla målet har vi arbetat med att ta fram en gemensam företagskultur, gemensamma arbetssätt och värderingar, öka personalens kompetens och kunskap kring kunderna, deras situation och behov samt utvecklat ledarskapet och organisationen i syfte att stödja målsättningen.

9 8 9 ledningsgruppen har påbörjat en särskild ledningsgruppsutbildning och de nyblivna cheferna har genomgått en längre chefsutbildning. medarbetarenkäter och hyresgästenkäter har genomförts. en utvärdering av startorganisationen har genomförts och förslag till ny organisation har tagits av styrelsen. Underhåll Fokus under året varit att så snabbt som möjligt åtgärda de fel som uppkommer i fastigheterna. Vi kan konstatera att underhållsbehovet är stort på flera håll och vi har därför valt att prioritera felavhjälpande underhåll. Seniorboende Under 2005 har ett särskilt program för seniorboendelägenheternas standard utarbetats, vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med förändringen av servicehusen till seniorboende. Bolaget har dessutom utarbetat ett program avseende utformningen av seniorboendet. Seniorboendet skall vila på fyra hörnpelare; trygghet, service, gemenskap och delaktighet. De boende kommer dessutom att erbjudas möjligheten till tillval i samma utsträckning som i övriga bostadsbolag. Även möjligheten att välja service som tillval skall utredas. Framtidsarbete Samtidigt som arbetet har fokuserats på driften och underhållet av våra fastigheter är det viktigt att titta framåt och utveckla fastigheterna och bolagets verksamhet. Micasa Fastigheter har därför under året: genomfört en särskild restaurangutredning i syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla de ca 40 restauranglokaler bolaget förvaltar. Ett antal restauranglokaler har återtagits från stadsdelsnämnderna. Bl a har en restaurangskola etablerat sig i Rio servicehus. utvecklat en ny affärsidé Micasa Fastigheter ska erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet och en ny vision för bolagets verksamhet: Ett boende att se fram emot. Arbetet har skett tillsammans med all personal. en ny företagsprofil har tagits fram. en ny webbplats har lanserats och ett nytt intranät är under uppbyggnad. De flesta av Micasa Fastigheters hyresgäster är på olika sätt i behov av extra stöd och trygghet. Vår ambition är att skapa ett fastighetsbolag som också präglas av den verksamhet som vi kan återfinna inne i husen. Det innebär att vi måste finna andra arbetsformer, uppträda utifrån våra hyresgästers förutsättningar och skapa en kontinuitet bland vår personal. Detta är en stor utmaning, men genom att vårda de frön vi sått kan vi växa till ett fastighetsbolag som alltid ser till hyresgästernas bästa. Anders Nordstrand VD, Micasa Fastigheter

10 Micasa Fastigheters uppdrag Micasa Fastigheters vardag styrs av direktiv från kommunfullmäktige, uppdrag från Stockholms Stadshus AB samt av styrelsens synpunkter och inte minst av önskemål från kunderna. Samtliga verksamheter i Stockholm stad ska enligt Kommunfullmäktiges direktiv arbeta mot samma övergripande mål: förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna bygga bostäder och utveckla Stockholm. göra Stockholm till en ekologisk hållbar stad. bryta segregationen och fördjupa demokratin. ta ansvar för ekonomin. Micasa Fastigheter har dessutom ett verksamhetsrelaterat uppdrag från Kommunfullmäktige som fastställs i samband med budgetarbetet. Det uppdraget består i att: tillhandahålla välfungerande, välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och funktionshindrade. tillsammans med Stockholms Stadshus AB, bostadsbolagen, kommunstyrelsen och fastighets- och saluhallsnämnden slutföra överföring av ytterligare omsorgsboenden till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. fortsätta arbetet med att konvertera vissa äldreboenden från servicehus till seniorboende med hyresrätt. genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd. tillsammans med stadsdelsnämnderna m fl medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler. utveckla omsorgsboendet och äldreboendet i Stockholm i samverkan med staden och övriga aktörer inom denna verksamhet. tillhandahålla korttidshem för personer med demenssjukdomar med upptagningsområde från hela staden. Micasa Fastigheter ska utveckla omsorgsboendet och äldreboendet i Stockholm i samverkan med staden och övriga aktörer.

11 10 11

12 Ramavtal mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter avseende särskilda boendeformer Ramavtalet reglerar bland annat hyresvillkor och ansvarsfördelning mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsförvaltningarna i den s k krysslistan. Under år 2005 slutfördes förhandlingarna mellan Stockholms stad och Micasa Fastigheter avseende det ramavtal som Kommunfullmäktige år 2003 i samband med ärendet Renodling av stadens fastighetsbestånd gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram. Ramavtalet godkändes av Micasa Fastigheters styrelse 28 november 2005 och av Kommunstyrelsen 5 december Ramavtalet, som gäller från och med 1 januari 2006, omfattar samtliga vård- och omsorgsfastigheter inom Micasa Fastigheters bestånd som hyrs av Stockholms stad genom dess stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden. I ramavtalet regleras översiktligt hyresvillkor, hyressättning, hantering av till-, om- och nybyggnader m m. Ramavtalet ersätter alla de olika avtal och överenskommelser avseende lokaler och bostäder i fastigheter, som nu ägs av Micasa Fastigheter och som tecknats år 2005 eller tidigare mellan Micasa Fastigheter eller något av de övriga kommunala bostadsbolagen samt staden och/eller dess olika nämnder och förvaltningar inom verksamhetsområdena äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri. Hyres- och lokalintäkterna från staden, beräknat på berörda fastigheter, minskar fr o m 2006 med sammanlagt ca 64 mnkr per år som följd av det nya avtalet. Dessutom innebär den till ramavtalet knutna s k krysslistan att bolagets kostnader för drift och underhåll samtidigt ökar med ca 13 mnkr per år.

13 12 13 Efter att ha varit stängd ett antal år öppnade restaurangen IngressEquis i Rio igen. num vel En restaurangskola driver en mycket uppskattad verksamhet ecte i eugue lokalerna. vulputpatio cortie feugait accummo dolenisi ectet aci tis nit niamcommy nosto ecte con vercip ex er si tatet

14 Tufft miljöarbete Micasa Fastigheter har höga ambitioner med sitt miljöarbete. Det omfattar allt från miljöbilar, förbättrad avfallshantering och energihushållning till hantering av miljöstörande arbetsmaterial. Miljöarbete inom fastighetsbranschen omgärdas av tuffa regler. Utan noggrann planering och uppföljning kan verksamheten vara i högsta grad miljöstörande med exempelvis flytspackel, asbest och tunga transporter. Micasa Fastigheter har höga ambitioner med sitt miljöarbete och satsar på egen certifiering under det kommande året. Fram till och med augusti 2005 var Micasa Fastigheter dotterföretag till Familjebostäder och bolagen arbetade då tillsammans med miljöfrågorna. Micasa Fastigheter har under året arbetat med Familjebostäders miljöledningssystem vilket är ett verktyg för att styra verksamheten mot en hållbar utveckling. Familjebostäder miljöcertifierades 1998 enligt standarden ISO 14001, i och med att Micasa Fastigheter var ett dotterföretag så omfattades det av miljöcertifieringen. Efter certifiering genomförs regelbundna revisioner. Miljöarbetet baseras på den miljöutredning som görs var tredje år för att identifiera aktiviteter i verksamheten som har stor miljöpåverkan. Utifrån miljöutredningen från 2004 beslutades att fokus för kommande treårsperiod ska ligga på områdena energi och innemiljö. Mot bakgrund av detta formuleras varje år företagsövergripande miljömål inom dessa områden. Energihushållning Målet är att energianvändningen i bolagets fastigheter successivt ska minska utan att de boende upplever en försämrad värmekomfort. Exempel på åtgärder för att nå det målet är tilläggsisolering av vindar och injustering av värmesystemen. Inventeringar Under 2005 har fortsatta radonmätningar ägt rum. De fastigheter som har lägenheter med radonhalter över riktvärdet på 200 Bq/m 3 utreds och åtgärdas allt eftersom. Förbättrad avfallshantering Arbetet med att underlätta och förbättra avfallshanteringen för våra hyresgäster fortsätter. Under hösten 2005 startade ett arbete för att förbättra hanteringen av avfall i fastigheterna inom Region Söderort och arbetet i fastigheterna i de övriga regionerna kommer att ske under Hyresgästerna skall enkelt och tillgängligt kunna hantera och sortera sitt avfall. Avvecklingslistan Avvecklingslistan för kemikalier, vilken har tagits fram tillsammans med flera andra företag i Stockholm, innehåller ett 20-tal ämnen som är tvivelaktiga ur miljö- och hälsosynpunkt. I den tillhörande databasen Byggd Miljö finns idag cirka byggprodukter som är kontrollerade mot avvecklingslistan. Basen används vid om- och nybyggnader för att undvika att material byggs in som kan vara skadligt för miljö eller hälsa. Miljöbilar Micasa Fastigheter har miljöbilar samt använder miljöbilar i den så kallade bilpoolen. Under 2005 avslutades de avtal om egen bil i tjänst som funnits tidigare och fler poolbilar har köpts in. Företagets miljöbilssatsning är i linje med stadens mål om miljöfordon.

15 Micasa Fastigheters styrelse Micasa Fastigheters organisation Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB är politiskt tillsatt av Kommunfullmäktige i Stockholms stad. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem, högst sju ledamöter samt lägst tre, högst sju suppleanter. Den består idag av sju ledamöter inklusive ordförande samt fyra suppleanter. Ordförande är Py Börjeson (s). Vice ordförande är Björn Ljung (fp). Övriga ledamöter är Lars Ulander (s), Agneta Emmervall (s), Bo Bladholm (m), Ewa Samuelsson (kd) och Margareta Johansson (v). Suppleanter är Kåre Gustavsson, Margareta Björk (m), Ann-Katrin Åslund (fp), Lillemor Samuelsson (v). Micasa Fastigheter består av en VD-stab som omfattar supportfunktioner såsom informationsavdelning, IT och utredare. Till Administrativ avdelningen hör felanmälan och uthyrning. Bolaget har också en Teknikavdelning som ansvarar för projekt från ombyggnader till nya fastigheter. Därtill finns tre marknadsregioner, Region Söderort, Region Västerort och Region Innerstan. Bolaget hade vid årets utgång 50 anställda, en ökning från föregående år med 15 personer.

16 Stor personalsatsning Hela året har präglats av ett intensivt personalfokus. Gemensam utbildning, medarbetarenkäter, gemensamt framtagande av mål och vision samt ett genomgripande friskvårdsarbete var bara början. Utbildning Under 2005 har Micasa bedrivit en stor utbildningssatsning Effektivisering av omsorgsfastigheter med stöd från Kompetensfonden. Syftet har varit att åstadkomma en effektiv och sammanhållen organisation och utveckla ett effektivt arbetssätt som leder till stor kundnöjdhet. För att kunna uppfylla målet har projektet arbetat med att ta fram en gemensam företagskultur, gemensamma arbetsoch synsätt, öka personalens kompetens och kunskap kring kunderna och deras situation och behov samt utvecklat ledarskapet och organisationen i syfte att stödja målsättningen. De arbetssätt som använts har varit seminarier/föreläsningar med olika teman; laget, kulturen, kompetensen, målfokus och resultat varvat med grupparbeten för all personal. Däremellan har man arbetat avdelningsvis med fokus på den egna arbetsgruppen och individerna i den. All personal har gjort personlighetsprofiler och resultatet har använts i det avdelningsvisa arbetet. Ledningsgruppen har arbetat med ledningsgruppsutveckling. Den individuella utvecklingen har främjats av coachning och ledarskapsutbildning för de nyblivna cheferna. Vid tre tidpunkter, i början, i mitten och i slutet av projektet har personalens attityder mätts för att se vilka förändringar projektet har bidragit till. Resultatet av dessa mätningar visar att vi tydligt närmat oss den önskade företagskulturen. Medarbetarundersökning för konkreta beslutsunderlag Under våren 2005 genomförde vi en medarbetarundersökning. Inom avsnittet organisation och arbete syns det tydligt att vår organisation är i en utvecklingsfas och våra värden jämförda med stadens andra bolag är relativt låga. Att så gott som

17 16 17 alla medarbetare har genomfört ett utvecklingssamtal ger ett gott betyg för oss. Vi kommer att genomföra en ny undersökning under 2006 för att kunna jämföra och analysera resultaten och ta fram konkreta underlag som vi kommer att använda för att förbättra verksamheten ytterligare. Friskvård Micasa Fastigheter erbjuder de anställda en friskvårdspeng som kan användas till motion eller andra friskvårdsaktiviteter inom ramen för skattereglerna. De anställda erbjuds även att få köpa årskort till stadens badanläggningar till ett mycket förmånligt pris. Som ett led i att förebygga arbetsskador erbjuds de anställda massage en gång i månaden. Vår sjukfrånvaro under året har varit glädjande låg totalt för företaget 2,67 procent varav korttidsfrånvaro (1-59 dagar) 2,25 procent och långtidsfrånvaro (över 60 dagar) 0,41 procent. Arbetsmiljö Bolaget har en arbetsmiljöpolicy där särskilt poängterats vikten av förebyggande arbete och fortlöpande insatser systematiskt arbetsmiljöarbete. Tydliga mål har skrivits in i policyn liksom rutiner för att klara av målen. Våra mål för arbetsmiljöarbetet är att: ingen blir sjuk eller skadad i arbetet. ha fortsatt låg korttids- och långtidssjukfrånvaro. den psykiska arbetsmiljön präglas av öppenhet och respekt för individen och att kränkande särbehandling inte förekommer. Under året har formerna för arbetsmiljöarbetet strukturerats arbetsmiljöfrågorna behandlas i Micasa Fastigheters samverkansgrupp minst fyra gånger per år och vi har en skriftlig delegering i arbetsmiljöfrågorna. Medlemskap i Fastigo Micasa Fastigheter är medlemmar i Fastigo, fastighetsbranschens egna arbetsgivarorganisation som erbjuder ett komplett stöd vad gäller arbetsgivarfrågor ur både ett längre strategiskt, och kortare operativt perspektiv. Att så gott som alla medarbetare har genomfört ett utvecklingssamtal ger ett gott betyg för oss.

18 En bild säger mer än tusen ord En god planering gör kommunikationen effektivare.

19 Intern och extern kommunikation Extern kommunikation sker i varje kontakt bolaget har med yttervärlden. År 2005 har varit inriktat på att skapa en enhetlig framtoning för bolaget i trycksaker, på webben och i kläder. Kommunikationsfunktionen i bolaget inrättades 1 mars. Insatserna under året har dels varit grundläggande strategiska, i form av profiloch policyarbete, identifiering av målgrupper och planering av informationsinsatser, dels praktiska i form av produktion av trycksaker, nyhetsbrev och lansering av ny hemsida, framtagning av kläder och fotodokumentation. På alla informationsområden och för alla informationskanaler har ett stort grundarbete lagts ned. Micasa Fastigheter har gjort en genomgång av informationsbehovet hos de olika målgrupper företaget kommunicerar med. Tanken är att kundbehovet helt får styra produktionen. Micasa Fastigheter har tre primärmålgrupper: 1. De boende och deras släktingar 2. Stadsdelsnämnder och förvaltningar 3. Allmänheten Sekundärmålgrupper är: 1. Politiker, intressenter samt andra beslutsfattare inom Stockholms stad. 2. Leverantörer samt andra samarbetspartners. 3. Andra potentiella hyresgäster utanför primärmålgruppen, exempelvis vanliga hyresgäster och studenter. Varje målgrupp kräver sin speciella information och sitt speciella tilltal, ja till och med egen grafik och layout. Det räcker dock inte med att identifiera målgrupper och fastställa kommunikationsbehovet. Mycket ansträngning har under året lagts ned på att skapa relevanta adressregister. Extern information Profil- och varumärkesarbete Ny Profil, nytt namn och ny logotyp grundades på det arbete med ny vision och affärsidé som personalen tillsammans med konsulter gemensamt arbetade fram. Det första steget i profilarbetet var att ta fram en logotyp. Den utgjorde sedan grund för hela profilarbetet val av företagsfärg och accentfärger, typsnitt, layout och design. Det var viktigt att den nya profilen implementerades så snabbt som möjligt. Under hösten skyltades därför samtliga 130 fastigheter om med Micasa Fastigheters namn. Företagets bilar fick nya dekaler, reparatörerna fick nya kläder, all entréinformation trycktes upp med nya logotypen och entrémattor byttes ut till Micasamattor. Nytt kontorsmaterial trycktes upp, d v s kuvert och visitkort. Micasa Fastigheter använder sig av ett slags print-on-demand -system för brev, fax och avtal etc. Ett 20- tal mallar programmerades om enligt nya profilen. Ett profilarbete är inte avslutat när grunddesignen är fastställd och profilmanualen producerad. Profilen omarbetas och anpassas under en längre tid för att passa typ av kommunikationsprodukt och målgrupp. Att byta ut allt profilmaterial är också ett fortlöpande arbete. Logotyper smyger sig in på de listigaste ställen på klisterlappar hos hyresgäster, på plattorna för nyckelsystemet, i hissar och på skyltar. Dessa kan ta både månader och år att hitta, producera och byta ut.

20 Internet/webbplats Webbplatsen micasa.se är Micasa Fastigheters snabbaste och effektivaste kommunikationsverktyg. Den lanserades i oktober och innehåller information om bolaget, dess personal samt fastigheterna. Under senare delen av 2005 har Micasa Fastigheters externa webbplats färdigställts. Webbplatsen har adressen Mycket stort arbete har lagts ned på att göra webbplatsen tydlig och användarvänlig. Under byggandet av webbplatsen har stor hänsyn tagits till gällande standard för tillgänglighet, d v s möjligheten att förstora text och att kunna manövrera runt på webbplatsen utan att behöva använda mus. Den är också fullt sökbar. På kan man nu läsa om bolagets fastigheter, se var de ligger belägna på en karta, hur man tar sig dit samt titta på bilder. Samtliga 130 fastigheter är beskrivna med exempelvis byggår, yta, handikappvänlighet, parkeringsmöjligheter, eventuell service och kommunikationer. På webbplatsen kan man också ladda ned broschyrer och nyhetsblad i pdf-format. Micasa Fastigheter bevakar även de nationella och internationella organisationer som behandlar frågor om äldreomsorg och äldreboende. Hyresgästerna kan nu göra sin felanmälan i ett formulär direkt på webbplatsen. Fördelen för både hyresgäster och Micasa Fastigheter är en snabbare hantering. Det framgår tydligt av formuläret vilka uppgifter som krävs för att felanmälningen ska kunna hanteras. I webbplatsen har Micasa Fastigheter även integrerat ett system för att annonsera ut lediga jobb. Det innehåller en funktion för att ladda ned ansökningar och intresseanmälningar. Visionen för webbplatsen är att den, förutom att ge service och information till hyresgäster, samarbetspartners och allmänhet om Micasa Fastigheter, även ska utgöra en informationskälla för den som vill veta mer om organisationer, både nationella och internationella, som agerar i omsorgsfrågor, vilka forskningsprojekt som är på gång samt pågående EU-program. Bildbank Som en del av arbetet med webbplatsen, men också för övriga illustrationsbehov, har samtliga 130 fastigheter dokumenterats i bild. Det är nu möjligt att se alla fastigheter på bild via webbsidan och även ladda ned bilderna högupplöst, d v s i så hög kvalitet att bilderna kan användas för tryck. Micasa Fastigheters bildfunktion är inte en regelrätt bildbank men så nära man kan komma utan att behöva göra mycket stora investeringar. Information till hyresgäster och nyckelpersoner Idag produceras ett nyhetsbrev som heter Nyheter från Micasa Fastigheter. Det kommer ut elva gånger per år tillsammans med hyresavierna. Samma information skickas idag till lokalhyresgästerna. Nyhetsbrevet innehåller både viktig information till hyresgästerna samt litet lättsammare reportage om vad som händer ute i verksamheten. Nyhetsbrevet distribueras också till sjukhemmens och servicehusens receptioner samt till nyckelpersoner i verksamheterna. PR och evenemang Micasa Fastigheter är ännu ett relativt okänt varumärke och kräver insatser inom PR och marknadsföring för att bolaget snabbt ska bli känt som en viktig aktör på marknaden, både för att kunna attrahera intressanta

21 20 21 samarbetspartners vid upphandlingar och för att göra sig känd som en intressant arbetsgivare. Under hösten genomförde Micasa Fastigheter en annonskampanj i nästan samtliga bygg- och fastighetsrelaterade tidningar och magasin för att marknadsföra det nya namnet. En omfattande serie rekryteringsannonser i Stockholmstidningarna Metro och City hade som sekundärsyfte att uppmärksamma allmänheten om bolaget. Den 3 december genomförde Micasa Fastigheter sin årliga glöggmottagning. Evenemanget ägde rum i servicehuset Vädurens matsal. Antalet besökare var ca 450. Denna gång hade glöggfesten dubbel funktion. Det är normalt sätt att en gång om året få chansen att träffa samarbetspartners och kunder i en mer avslappnad miljö. I år var det också en möjlighet för Micasa Fastigheter att visa upp den nya profilen. En liten utställning visade bolagets vision och affärsidé och varje gäst fick med sig en trycksak hem som innehöll både receptet till den nya profilen och recept till julstämning. Ett mindre antal pressmeddelanden har skickats ut under året, främst till fastighetsrelaterad press men också till Stockholmstidningarna och seniorpress. Informationsmaterial Behovet av grundläggande informationsmaterial om företaget och dess verksamhet har varit stort under året. En företagsbroschyr producerades under hösten och i takt med att seniorlägenheterna blivit klara har informationsblad om fastigheterna producerats. Samma information kan också behövas i affischform, att användas under informationsträffar, visningar och utställningar. Informationsavdelningen har i samarbete med visningsgruppen tagit fram en kundpärm. Verksamhetens speciella art gör att en mängd varumärkeskommunicerande produkter har producerats, t ex rollups för visningar och mässor som visar företagets affärsidé, visningsskyltar, fasadvepor (t ex vis tygbanderoller på 4x4 m som berättar att här är det Micasa Fastigheter som bygger om), brickor till lås, logoförsedda meddelandelappar att lämna i brevinkastet om hyresgästen inte varit hemma vid besökstillfället, s k maggördlar att sätta på inflyttningspresenter till nya hyresgäster, namnskyltar, klistermärken, presentationsmaterial vid visningar liksom skyltar och anvisningar. Dessutom har kommunikationsavdelningen producerat vykort, julkort och inbjudningskort. Intern information Intranät Under 2005 påbörjades arbetet med Micasa Fastigheters intranät. Arbetet med intranätet sker på två nivåer; dels en processnivå som handlar om hur medarbetarna ska utnyttja verktyg och program på effektivast och enklast möjliga sätt. Dels handlar det om att göra en extremt stor mängd information som redan existerar lättillgänglig och sökbar. Informationsbladet Informationsbladet distribueras till samtliga medarbetare digitalt, varannan vecka. Bladet innehåller information från administrationen, från VD och från regionerna.

22 IT stabil och i egen miljö Under 2005 har Micasa Fastigheter fokuserat på att skapat en helt egen IT-miljö. Servrar har köpts in för att installera egna system för att kunna säkerställa Micasa Fastigheters framtida utveckling och drift. Bolaget följer i stort fortfarande Familjebostäder när det gäller versioner av olika serverprogram, såsom XOR, IM m fl, eftersom bolagen fortfarande har gemensamma intressen i att det ser likadant ut. Det underlättar även testande och felsökning. Uppgraderad standard Förberedelser har gjorts för att installera nya standardklienter, för att följa stadens standard och för att driftsäkra klientmiljön. Möjlighet till fjärrhjälp och att utnyttja nätets fulla potential ges också. Alla äldre datorer har fått mer minne för att säkerställa framtida behov hos mer krävande tillämpningar. Certifiering av klienter Ett antal klientmaskiner har certifieras med hjälp av Zipper. Certifieringen innebär en betydande besparing av kostnaden för driften. Mobila telefonabonnemang Alla användare har fått mobiler, s k mobilcentrex. I samband med detta så har alla också fått en särskild programvara mot Outlook som gör det möjligt att synkronisera kontakter i Outlook och att få hela företagets telefonbok i mobilen. Fax/mail För att minska antalet utskrivna papper har en tjänst för att skicka mail till fax och fax till mail införskaffats. Den används flitigt av uthyrarna och felanmälan. Alla program På klientsidan är Office 2003 en av de större uppgraderingar som påbörjats under året. Endast några få medarbetare har ännu fått denna version, då den kommer att rullas ut med den nya standardklienten med Windows XP under Större projekt Under året har vi gjort egna installationer av Fasad, Hyrut, XOR, Invoice Manager, Exchange, och Hogia Lön m fl. Micasa Fastigheter har nu en egen levande webb som är ständigt uppdaterad, och förbereder även för ett Intranät. Fasad och Hyrut finns nu på egen server med egen databas för att dela på Familjebostäders och Micasa Fastigheters. Mailen ligger på en egen server och bolaget kommer att se över möjligheten att enkelt, men säkert, komma åt mailen bortifrån. OVK Micasa Fastigheter har startat ett projekt för att kunna registrera OVK-besiktningarna via Internet och inte behöva samla ihop dem i Word- och Exceldokument, där de är svåra att överblicka. Arbetet med detta kommer att komma igång ordentligt i början Hyperdoc Alla bolagets ritningar har scannats och kopierats digitalt till en extern webbplats för åtkomst med lösenord.

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande

Tunets trygghetsboende Plan för genomförande BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-01-29 SDN 2010-02-11 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Tunets trygghetsboende Plan för

Läs mer

Fastighetslista - Hyressättningsmodell

Fastighetslista - Hyressättningsmodell Bilaga 2 ARBETSMATERIAL, 2004 ÅRS NIVÅ Fastighetslista - Hyressättningsmodell Innehåll Sammanställning ytor och årshyror Nya hyror för nämnderna Nya hyror för nämnderna per kategori och skillnad mot nuvarande

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende

4. Plan för äldreboenden inom stadsdelen återremitterat ärende avd. för Äldre&Funktionshindrade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2004-09-02 Handläggare: Gunnel Dahlin Tfn: 508 03 189 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 4. Plan för äldreboenden

Läs mer

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-08-09 Handläggare: Britt-Marie Ericsson : 08-508 21 008 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26 Redovisning av upphandling av bemannings-tjänster

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter

Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter Vår värld 2007 En årskrönika från Micasa Fastigheter Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. Bolaget

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Seniorboenden hos Micasa Fastigheter

Seniorboenden hos Micasa Fastigheter Seniorboenden hos Micasa Fastigheter 1 Fyra hörnpelare av omtänksamhet Micasa Fastigheters seniorboenden vilar på fyra hörnpelare trygghet, delaktighet, gemenskap och omtanke. Det betyder att Micasa Fastigheter

Läs mer

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende

Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Bilaga 2 Sammandrag av genomförda undersökningar om intresset för servicehus och seniorboende Intresset för servicehus Äldreförvaltningen uppdrog åt USK att tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende

11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Blad 10 11 Stängning av platser vid Vintertullens vård- och omsorgsboende Beslut 1. Stadsdelsnämnden beslutar att stänga 28 lägenheter i Vintertullens servicehus och 29 lägenheter i Vintertullens vård-

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende

Ombyggnad och upprustning av Åsens vård- och omsorgsboende ENSKEDE-ÅRSTA STADSDELSFÖRVALTNING UTFÖRARAVDELNINGEN ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDER SID 1 (5) 2007-01-11 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08 508 14 542 Till Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsnämnd Ombyggnad

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende

Avveckling av Axelsbergs servicehus för omvandling till seniorboende Genomförandeärende HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PERS ONALFRÅGOR OCH UTFÖRARE INOM ÄLDREO MSORGEN Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser

Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser Bilaga 2 Deltagande förvaltningar, bolag och stiftelser stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Deltagande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

Hemställan om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Hemställan om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Utlåtande 2004:174 RIII (Dnr 316-1637/2004) Hemställan om att hus 23 och 24 vid Stureby sjukhem används till bostäder Hemställan från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden

Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-06-11 pm Aktiviteter och socialsamvaro i vård- och omsorgsboenden Vid en rundringning till stadsdelsnämndernas äldreomsorg har sju frågor ställts.

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Central upphandling av el

Central upphandling av el Bilaga 13:13 till kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2004. 16 PM 2004 RI (Dnr 125-2041/2004) Central upphandling av el Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontoret

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer 010911 Handbok för entreprenörer Det personliga boendet Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden i ABK:s verksamhet. Som leverantör och samarbetspartner är du välkommen

Läs mer

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB

Överlåtelser av fastigheter/tomträtter till Willhem Stockholm AB STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Susanna Höglund tfn 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen och

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut

Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Utlåtande 2015:81 RI+VIII (Dnr 112-937/2015) Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET

FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET FASTIGHETSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET 2010-05-20 Kontaktperson fastighetskontoret Peter Dahlberg Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 270 23 peter.dahlberg@fsk.stockholm.se Kontaktperson exploateringskontoret

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Pantone 7469 Årskrönika 2009

Pantone 7469 Årskrönika 2009 Pantone 7469 Årskrönika 2009 Pantone 7469 Årskrönika 2009 Innehåll VD HAR ORDET 4 MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER 7 Nöjda hyresgäster viktigaste målet FASTIGHETSFÖRVALTNING 15 Fastigheter för äldre får

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende

Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö, Sandaletten - genomförandeärende Verksamhetsområde Äldre och Funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-02 Handläggare Kerstin Karlstedt Telefon: 08-508 21 000 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Inrättande av LSS 1 -bostad i Älvsjö,

Läs mer

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Skrivelse om ökad sjukfrånvaro Skärholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-02-08 Handläggare Charlotte Goliath Telefon: 076 12 24 030 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Skrivelse om ökad

Läs mer

Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013

Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013 Tjänsteutlåtande Styrelsen 2013-12-10 Ärende 8 Sid. 1 (5) 2013-11-26 Handläggare: Gunnar Kempe Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Lägesrapport om lokaluthyrning och vakansgrad november 2013 Styrelsens

Läs mer

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden

Skuldsanering av hyreskostnader och kostnader för boenden ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 8-58 14 152 DNR: 5-273/28 SID 1 (8) 28-5-22 Till Enskede-Årsta- s stadsdelsnämnd Skuldsanering av hyreskostnader

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef

Jobbtorg för unga. Thomas Lundberg. utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-05-07 Handläggare Linda Truvered Telefon: 08-508 35 804 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 maj 2015 Ärende

Läs mer

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1

Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 2014-12-11 Hyror i Stockholm stad 2014 Delrapport 1 STATISTIKGRUPPENS DELRAPPORT BASERAD PÅ HYRESGÄST- FÖRENINGENS HYRESDATABAS INLEDNING... 3 INNERSTAD, INRE YTTERSTAD, YTTRE YTTERSTAD... 4 STADSDELAR...

Läs mer

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor)

Rapport om omvandlingen av Skinnarvikens och Mälteriets servicehus till seniorboende (2 bilagor) M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BESTÄLLARAVDELNINGEN HANDLÄGGARE: GUNILLA JALMARSSON TFN 508 11310 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-10-06 SDN 2005-12-15 DNR 505-543/2005 Till

Läs mer

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7

Genomförandebeslut Micasa Fastigheter avseende renovering av Vintertullens äldreboende, kv. Hamnvakten 7 Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-26 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Andreas Jaeger Telefon: 08-508 29 369 SLK: Sverker Henriksson Telefon: 08-508 29 394

Läs mer

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN

SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA STADS- DELSFÖRVALTNINGAR PROJEKTANSÖKAN HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING PERSONALAVDELNINGEN 9.BILAGA 2 PROJEKT SÄNKNING AV SJUKFRÅNVARO (TERTIAL 1 SDN 04).DOC SID 1 (6) 2009-04-16 SÄNKT SJUKFRÅNVARO 2009 I HÄSSELBY - VÄLLINGBY OCH RINKEBY-KISTA

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Boendeplanering för äldre 2015, med utblick mot 2040

Boendeplanering för äldre 2015, med utblick mot 2040 Sida 1 (11) 2014-01-27 rev 2014-02-12 för äldre 2015, 2016-2017 med utblick mot 2040 Östra Söderort Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum Post: Box 113, 123 22 Farsta Tel växel: 08 508 18 000 E-post:

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-09-19 1 STYRELSEN 2006-09-19 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 19 september, klockan 13.15 16.45 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror

Läs mer

Utveckling av hemtjänsten

Utveckling av hemtjänsten Bromma stadsdelsförvaltning Verksamhetsområde Äldreomsorg Tjänsteutlåtande Dnr 547-16-1.5.1 Sida 1 (5) SDN 2017-02-02 2016-12-05 Handläggare Susanne Brinkenberg Telefon: 08-508 06 320 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov

Inrättande av akutboende för ankomst- och asylsökande barn med särskilda behov Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-07 Handläggare Britt Lundkvist Tfn 08-508 25 294 Till Socialnämnden 2016-01-26 Inrättande av akutboende

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Inriktning på vård och omsorgsboende och servicehus på Rio

Inriktning på vård och omsorgsboende och servicehus på Rio Äldreomsorg Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Marianne Snell Tfn: 08-508 10 552 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-10-13 Dnr 2006-1044-326 Till Östermalms stadsdelsnämnd Inriktning på vård och

Läs mer

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar

Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar SID 1 (8) Bilaga 9 Förteckning över deltagande bolag och förvaltningar Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29

Läs mer

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr.

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr. SHIS nyhetsbrev nr.2/2013 SHIS verksamhet 2012 Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, utveckling av bostadsbeståndet och verksamhetens innehåll.

Läs mer

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2015-12-09 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Michael Boström 08 508 18 156 Till

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort

Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Elevunderlag för Martinskolan och befolkningsutveckling i söderort Maria Pleiborn 2013-11-01 Martinskolan i Hökarängen Martinskolan är en waldorfskola som ligger i Hökarängen söder om Söder i Stockholm.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut

Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv Åskvädret 2 Inriktningsbeslut SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2.6.-19/10 SID 1 (5) 2010-01-07 Handläggare: Tomas Dybeck Telefon: 08-508 15 080 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2010-02-04 Nytt boende

Läs mer

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut.

Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Liljeholmen, kv Rosteriet 7. Inriktningsbeslut. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Dnr 5.3.1 043/2014 2014-01-14 Handläggare Jennifer von Hofsten 0761226734 Jennifer.vonhofsten@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-02-04 Förvärv av bostadsrättslokal

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt

Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt PM 2006 RVII (Dnr 327-4350/2005) Omvandling av servicehus till seniorboende med hyresrätt Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Beslut om större förändringar av stadens vård-

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Omstruktureringar inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och omsorgsboende

Omstruktureringar inom Nytorgsgården och Kulltorps vård- och omsorgsboende SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 305-2012-1.2.1. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2009-04-23 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen

Organisation och arbetsformer för genomförandegruppen för bostäder med särskild service för funktionshindrade - svar på remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-03 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Organisation och arbetsformer

Läs mer