Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation"

Transkript

1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för de informations-, aktivitets och marknadsföringsinsatser som genomförs av olika aktörer på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Nuläge/bakgrund Tekniska högskolan har hittills haft ett relativt gott söktryck till de flesta grundutbildningarna. Men eftersom antalet presumtiva kommer att sjunka med 30 % inom en tre-års period finns det anledning att fundera på vad vi kan göra för att behålla vårt söktryck. För att få klarhet i varför man söker till vår tekniska högskola/vårt universitet anlitade vi en strategisk byrå för att få svar på frågan. Resultaten från den undersökningen kommer vi nu att omvandla till strategier och aktiviteter som ska hjälpa oss att bättre synliggöravad styrkan i vår verksamhet. Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen om tekniska högskolan vid LiU, dels att vi finns och dels vad vi erbjuder. För det första måste vi öka vår synlighet i olika medier men framförallt måste vi se till att våra egna kanaler förnyas och utvecklas. Därigenom ska vi sedan se till att tydligt berätta hur våra utbildningar särskiljer sig från andra. Genom att tydligt berätta vad vi har gör vi det enklare för de sökande att kunna välja. Mål Det kommunikationsarbete som sker vid Tekniska högskolan har som övergripande mål att öka intresset för naturvetenskap och teknik, rekrytera nya studenter, öka attraktionen för våra utbidlningsprogram Aktörer inom Tekniska högskolan som arbetar mot dessa mål är: kommunikatörer på TFK, NSS (nämnden för skolsamverkan), Tekniska högskolans programnämnder, institutionerna, sektionerna, internationaliseringsansvariga på TFK. Enskilda mål för varje aktivitet finns i handlingsplanerna för respektive aktivitet. Målgrupper

2 Våra studenter är till 90 % ungdomar mellan år. Vi ska därför inrikta oss på den målgruppen och använda oss av de kanaler som målgruppen naturligt använder i sin vardag. Kommunikationen ska vara interaktiv så att de på ett enkelt sätt ska få svar på sina frågor. Målgruppen kan grupperas enligt följande: Andra- och tredjeårs-gymnasister på NV- och TE-programmen i Sverige åringar som läst på NV- och TE- programmen och som inte påbörjat högre studier Gymnasieskolor som vi rekryterar studenter ifrån. Omgivande grupper kring presumtiva tex lärare, syv. Basårsstudenter Andra intressenter som har en viktig roll i studentrekryteringsarbetet är olika interna arbetsgrupper/ yrkeskategorier på universitetet. Här ska vi ha en plan för hur vi delger kommunikationsplanen samt hur samarbetet mellan kommunikationsgruppen och övriga (sektioner, studenter, institutioner, ER mfl) ska resultera i en ökad effekt av alla insatser. Ett strategiskt nätverksbyggande internt ska påbörjas för att lättare kunna synliggöra allt som händer inom tekniska högskolans forskning och utbildningsverksamhet. Budskap Budskapsplattformen utgör grunden i all vår kommunikation mot presumtiva studenter, lärare i grundoch gymnasieskolan, yngre ungdomar och det omgivande samhället. Linköpings universitets grafiska profil och budskapsplattform ska följas och utgöra grunden för tekniska högskolans studentrekrytering. Huvudbudskapet i plattformen är: Öppnar dörrar till gränslösa möjligheter (här finns alla möjligheter men det är du som bestämmer vad du vill göra med dem och hur långt du vill nå) De kommunikativa nycklarna som finns för LiU ska gälla även för oss. Det innebär att vi ska kommunicera genom att tala direkt till vår målgrupp, att vi förmedlar att det är tryggt och seriöst att plugga på LiU, att vi använder ett enkelt språk och att våra budskap andas utmaning. Vi ska våga positionera Tekniska högskolan (men alltid med en tydlig koppling till Linköpings universitet.) Med huvudbudskapet Kul och krävande ska vi lyfta fram våra styrkor genom att bygga på: bra och kvalitativa program, det bästa studentlivet, klar koppling mellan starka forskningsområden och aktuell utbildning. Närheten hem ska finnas med för vissa målgrupper. Strategier Eftersom Tekniska högskolan är en del av ett stort universitet kan det lätt uppstå förvirring hur vi skriver oss som avsändare. Avsändaren ska därför i första hand vara Linköpings universitet men ibland Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Sigillet (Linköpings universitet) ska alltid finnas med som garant. Avsändaren får inte vara Campus Norrköping. Akronymet LiTH får heller inte användas externt eftersom det är ett okänt begrepp bland målgruppen presumtiva studenter.

3 Kommunikationen ska ske via våra program, inte via Tekniska högskolan. 1-2 ev fler? starka utbildningar ska synliggöras extra som flaggskepp för tekniska högskolan. Det ska bidra till att göra högskolan/universitetet känt inom ett visst område och kommer även att ge övriga utbildningar en välkänd modersgestalt. Begreppet Civilingenjör som ska finnas med i texter, som rubriker/indelare mm så att det aldrig är något tvivel om att vårt universitet har många och starka civilingenjörsutbildningar. Hålla fast vid att vi har utmanande matematik. Vi ska satsa än mer på förebilder och fortsätta tillvarata våra alumners erfarenheter av utbildning/karriär/arbetsliv/framtidsmål. Genom att låta dem berätta sin historia kan vi vägleda kommande studenter till ett bättre utbildningsval. Ta till vara och bygga ut den LiTH-anda som finns hos en del av våra studenter idag. Vår strävan ska vara att alla studenter ska känna en stolthet att tillhöra Tekniska högskolan vid LiU. Bredda samarbetet med studentföreningar. Invärldsbevakning. Vi ska vara uppmärksamma på söktryck och rykte på våra olika utbildningar. Om någon visar tecken på avvikelse från tidigare ska vi undersöka om det kan vara en tillfällig trend eller en bestående förändring. Beroende på grad av förändring ska vi vidta lämpliga åtgärder. Kanaler Det är ofta en mix av kanaler som ger resultat. Ungdomar är ingen homogen grupp utan vill ha variation på hur de kan skaffa sig information om vår verksamhet. För oss är det viktigt att använda kanaler som är naturliga för vår målgrupp och vi ska därför fortsätta utveckla och förnya våra kanaler. Våra/vårt budskap ska också upprepas och koordineras, både i olika kanaler och över tid för att det ska ge effekt. Det ska även koordineras med studentrekryteringsaktiviteter som är av stor vikt för kommunikationen. Vi ska också eftersträva en lättillgänglig kommunikation med våra målgrupper över hela året. Det personliga mötet face to face våra studenter är universitetets bästa informationsspridare. Vi ska öka kvalitén på det personliga mötet mellan presumtiva och studenter genom att förse studenterna med bra material och information. Sociala medier här ska vi fortsätta utveckla en naturlig interaktion mellan anställda och studenter. Handlingsplaner för bemötande och bevakande av vad som sägs om universitetet/verksamheten ska utformas.

4 Webben utbildningswebben måste fungera väl eftersom den är vår självklara kanal utåt samt ger en alla besökare ett första intryck om hur universitetet står sig gentemot andra. Trycksaker kataloger och foldrar ska finnas som lockbete och påminnare. Ryktet - mun till mun har den snabbaste spridningshastigheten och det är något alla ska vara medvetna om. Uppföljning och utvärdering Nybörjarenkäterna som genomförs av studievägledningen på LiTH skulle kunna ge oss mycket mer information, t.ex. om hur ungdomarna har fått relevant information, vad de tyckte om den, om de saknade något, vilka kanaler de väljer för informationssökning etc. För att få djupare kunskap om deras beteende/önskemål måste frågorna ses över och utvecklas. Utvärdering av de olika aktiviteterna skall ske kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. För att kunna genomföra detta anlitas studenter eller studentföreningar vid LiTH. Ständig avlyssning bland studenterna dvs lyhörda för åsikter, trender, önskemål etc. Aktivitetsplan Aktivitetsplan för Tekniska högskolan ska gälla under en treårsperiod. Den ska dock uppdateras en gång per år och det ska ske inför höstterminen. Aktiviteter som varit lyckosamma ska fortsätta drivas även under kommande år. Varje aktivitet uppdateras och utvärderas efter varje genomfört tillfälle. Återkommande aktiviteter finns längre ner i den här planen. Under ska följande tillfälliga aktiviteter prioriteras: Särskilt synliggöra civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi / Maskinteknik / Medieteknik föreslagna. De ska genomsyra allt vi gör; hemmissionering, mässor, LiTH-on- Tour, studiebesök, katalog etc. Här ska ALLTID den/de utvalda utbildningarna ha en framskjutande plats. De ska placeras i fronten, finnas först på listan. Stor LiU kampanj är önskvärd där LiTH:s aktiviteter fungerar som komplement. Analysera varför utbildningarna KTS och ED har dåligt söktryck. Vi måste hitta orsaken till det låga söktrycket, hur dessa utbildningar står sig gentemot konkurrerande program, vilket behov som finns i näringslivet samt hur vi kan identifiera rätt målgrupp. Med resultaten av analysen ska vi skräddarsy handlingsplaner som ska gälla under en treårsperiod. Alla civilingenjörsutbildningar på campus Norrköping dvs KTS, ED samt MT ligger prioriterade 2011.

5 Tekniska högskolan ska även 2012 ha en egen katalog som ska vara klar i februari månad. Katalogens syfte är att påminna målgruppen om att söka utbildningsprogram i april års katalog ska uppdateras men inte omarbetas. Utskick till alla aktuella gymnasister + extra satsning mha våra studenter, saknar en vän -konceptet. Nuvarande studenter skickar brev/paket till vänner/syskon/syv med dem själva som avsändare. Kampanj-tält på universitetet i februari. Kommunikationsgruppen ska vara delaktiga som korrekturläsare vid produktion av sektionernas programbroschyrer. Tryckningen ska beställas av kom.gruppen. LiTH-andan finns och är jätteviktig, den behöver gödas för att fortsätta brinna och spridas. Vi ska därför uppmärksamma duktiga studenter, visa dem att vi bryr oss om deras framgångar, uppmuntra deras engagemang /delaktighet som de visat inom diverse aktiviteter/områden. Tillsammans med utbildningsansvariga/berörda (nämnder, stvl, lärare mfl) utarbetas en plan för hur vi ska utveckla detta. Presentationsmaterialet för ambassadörer måste förändras och uppdateras. Här måste vi lyfta fram vårt flaggskepp, alla särskiljare som finns för varje program, våra styrkor, helt enkelt vad vi vill att vårt universitet ska bli omtalat och känt som. Särskiljare - som kan handla om upplägg, schema, lokaler, nätverk, lärarkontakter, studentstöd, studentinflytande mm ska även samlas i en egen lathund. Den ska spridas till alla som är inblandade vid besök på gymnasier/komvux/fhsk etc, för gäster/ besök på LiU, mässor etc. Under ska följande prioriteras: Se till att alla resultat som framkommer i undersökningar/omvärldsanalyser konverteras till aktiva och lockande budskap. Vi ska ta fram en handlingsplan där det tydligt ska framgå vilken aktivitet som ska vidtas beroende på vilka resultat som presenterats. Syftet är att vi som universitet/tekniska högskola ska ta mer plats i diverse media för att bli mer synliga. Vi behöver även välja ut några områden som vi kontinuerligt berättar om för att nischa oss gentemot andra. Budskapsbärarna ska vara sociala medier, våra ambassadörer, kampanjer, mm Publicera mer om våra forskare och deras forskning. En kontinuerlig sändning av information kring forskning i sociala medier för att ge ökad synlighet i övrig media. Upparbeta ett nätverk internt för att effektivare få fram information kring vad som sker på tekniska högskolan. Ta fram forskarporträtt/forskningsreportage som synliggörs på wikipedia, vår webb, andra medier. För att skapa en mer enhetlig bild av Tekniska högskolan bör samarbetet mellan kommunikationsgruppen och nämnderna utvecklas. Skapa ngn slags rutin strategi för att få bättre kommunikation. Kortfattat informationsblad för alla utbildningar där behov finns.

6 Undersöka hur vi kan knyta samman alumniverksamheten med studentrekryteringen i syfte att lyfta fram förebilder för presumtiva och våra egna studenter. Kartlägga sektionernas och stvl alumniverksamhet för att knyta den till studentrekrytering. Löpande insatser Här beskrivs aktiviteterna kortfattat. För en utförligare beskrivning se aktivitetsplanen. Aktiviteter med det personliga mötet i fokus Mässor, egen LiTH-monter i Sthm och Gtbg i november men samma monter som LiU i Örebro och Malmö oktober, Sundsvall och Umeå i februari. Hemmissionering, - nämnder belönar sektionerna /hemresande student, resa med kompis, tävling mellan sektioner, ta vara på studenternas lärarkontakter, annonsera aktiviteten mer på hösten, erbjuda gamla hemmissionärer att åka igen. Deltar på alumnidagen i oktober. LiTH on Tour, oklart om det finns studenter som kommer att fortsätta driva detta. Matematikcoachning, föreningen ahead riktar sig mot gymnasieskolorna Berzelius, Katedral och Ebersteinska skolan. Populärvetenskaplig vecka tre dagars föreläsningar med forskning i fokus, målgruppen är gymnasieelever och alla lärare, oavsett verksamhetsområde samt allmänheten. Quintekdagarna tjejer från länen E++, två tillfällen, höst och vår Dreamhack, i samarbete med Berzeliusskolan? november. Studiebesök av skolor till LiTH, - inbjudningar ska skickas till skolor i närregionen och Stockholm inför hösten. Ej klart. Fasta studiebesöksdagar hela LiU februari/mars. Skugga en student, - tjejer med tjejstudenter, sprida tryckt information om aktiviteten via andra evenemang Inleder samarbete /utbyte med Katedralskolans natur och matematiklärare. Eventuellt besöksdag för 1:a handssökande till Norrköping. Lägger det på is till dess vi får utvärderingsresultaten. Webb, sociala medier etc Bevaka utvecklingen av sociala medier. Utveckla användandet av de kanaler som vi har. Avvaktar handlingsplan för hela LiU för webb och sociala medier. Ny-student sajten lever vidare och utvecklas ytterligare. Överflyttning av webbsidor till polopoly. Information Nya dukar till roll-ups och affischer för olika presentationstillfällen

7 Nytt presentationsmaterial till ambassadörerna LiTH-katalogen uppdateras, trycks och distribueras i februari. Skolsamverkan Studievägledarträff Campuskväll för gymnasie- och universitetslärare i Norrköping Majmingling för gymnasie- och universitetslärare Linköping Matematikmöte, Sommarveckan, Teknikåttan, Scheeledagarna, Högskoleförberedande kurs i Matematik H, Del i kursen Teknikutveckling och företagande för gymnasieelever Samverkan med föreningen Unga Forskare Stöd till studentinsatser riktade mot högstadiet/gymnasiet Programnämndernas aktivitetsplaner EF nämnden Samlingsbroschyr med alla nämndens program måste slutföras och färdig produkt räknas finnas under våren Annonsering i Studieguiden Studera HT samt en halvsidesannons i Göteborgs Posten för Medicinsk teknik är önskvärt även hösten Nämnden vill gärna att tjejföreningen Yvette bjuder in gymnasietjejer från deras gamla gymnasieskola till en träff. Men alla har ont om tid att organisera. Frågan om attt hjälpa till med aktiviteten har även gått till Kerstin och Helena R. ED programmet, upparbetade företagskontakter ska nyttjas vid planering av vissa studiebesök, Soltorgsgymnasiet bjuds in till ett anpassat studiebesök, muntlig information till studenterna i årskurs 1 om möjligheten att hemmissionera med en kompis, ämnespresentationen färdigställs och används vid hemmissionering mm, demonstratorer finns på ITN för användning till studiebesök, deltagande i missioneringsturnén LiTH on tour, DM nämnden. Nämndens sektioner är aktiva för att få flera av deras medlemmar att hemmissionera och nämnden betalar sektionen för varje hemmissionär som de rekryterar.

8 Satsningen IT-dagarna ska även vända sig till gymnasister. Inbjudan skickas till gy-listan (gymnasielärare i regionen med omnejd). Gymnasietjejerna på Quintekdagarna bjuds in till IT dagen. Undervisningssamverkan med utvalda gymnasieskolor. Startar ett pilotprojekt med alumner som mentorer för studenter i senare årskurser. Riktad aktivitet mot tjejer i närområdet inför ansökan 15 april. MD nämnden När det gäller katalog eller liknande för sektionen så lutar det åt att vi gör ett infoblad/program som tillsammans ligger i en mapp med mer allmän sektionsinformation, för att få fram att det är tre program fast en sektion. 2-dagarsaktiviteten för gymnasie-tjejer som brukar ske i mars kommer fortfarande att genomföras och vi planerar att genomföra ytterligare en sådan aktivitet redan i höst, förmodligen november. (Jag håller på att skriva ihop en tilläggsäskning som MD-nämnden måste godkänna, så ett definitivt besked angående detta kommer i september). - 3 stycken PR-resor kommer genomföras under våren (kanske något även under hösten) IL-nämnden Texten om I-programmet i utbildningskatalogen ska skrivas om under våren. Case-tävling, februari-mars KB-nämnden Delta på Berzeliusdagarna i slutet av januari. Hålla en KB-broschyr uppdaterad för att dela ut på mässor, vid studiebesök samt då ytterligare information efterfrågas. Arbeta med att KB-nämndens hemsidor (http://www.lith.liu.se/kb?l=sv) hålls uppdaterade. Arbeta tillsammans med sektionerna kring att jobba mer aktivt mot gymnasieskolor i länets städer där rekryteringen varit mycket låg samt fortsätta att ekonomiskt ersätta sektionerna för hemmissionering. Tillsammans med TBI-sektionen se till att ett case inom kemisk biologi färdigställs till LiTH on Tour.

9 Budget och ansvarsområden Aktivitet Tid Ansvarig Kostnad Hemmissionering Oktober - maj A Järrendahl Katalog, enbart LiTH Färdigproducerad A Järrendahl februari Analys av Augusti- 10 Ordf. i berörda utbildningar med lågt söktryck november nämnder, AKJ Mässor November, februari M Rydström/ S Råsberg. on Tour? Dreamhack? S Råsberg IRIK Hela året A Järrendahl, EF KB Prylar Tröjor, prylar, giveaways A Järrendahl Sociala medier Hela året S Råsberg Rollups, infomatr, Hela året affischer, bilder, film Presentationsmaterial Oktober-maj? för ambassadörer Lathund med Oktober - maj? särskiljare LiTH-andan Högtiden, LiTHdagen, Diplom, pokal, middag, tröjor. Sprinter-tröjor till löpande anställda och studenter dra fördel av aktiviteter där vi uppmärksammar goda insatser Göteborgsvarvet, Sthm maraton etc Specialkampanj Saknar dig Februari Kom.grupp Ev samarbete med kommunerna

10 Summa

Aktivitetsplan PERSONLIGA MÖTEN

Aktivitetsplan PERSONLIGA MÖTEN Aktivitetsplan Kommunikationsgruppen TFK Verksamhetsåret ht2015-vt2016 Förslag PERSONLIGA MÖTEN UTBILDNINGSMÄSSOR LiU deltar på de största utbildningsmässorna i Stockholm och Göteborg samt de mindre mässorna

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga

Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga Sid 1 (5) Kommunikationsplan för teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet 2017 Sid 2 (5) 1. Inledning Det behövs en livskraftig kommunikation för att sprida kunskap om fakultetens forskning

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING Uppdragsbeskrivning För att fylla sina utbildningsplatser trots minskningen av möjliga sökande fram till 2018 vill LiTH undersöka varför/varför

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Avtal med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Katarina Håkansson Datum 2016-10-17 Diarienummer UBN-2016-4120 Utbildningsnämnden Avtal 2017-2018 med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program 2014-01-13 ivision vi ska visa att vi är Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Arbetsgång... 2 Pusselbitar... 3 Pedagogik +

Läs mer

Medborgardialog en del av styrprocessen

Medborgardialog en del av styrprocessen en del av styrprocessen Övergripande kommunikationsplan www.vindeln.se Antagen av Kommunstyrelsen, den 28 april 2015, 95 Kommunikationsplan Sida 2(7) Bakgrunden till dialogen I ett samhälle där valdeltagandet

Läs mer

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall

Recruitment to science. Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Recruitment to science Ann-Christin Thor och Marie Strandevall Ungdomar väljer bort naturvetenskap På internationell och nationell nivå uttalas både från politiskt håll och från näringslivet att det är

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

LiTHs Nybörjarenkät år 2007

LiTHs Nybörjarenkät år 2007 RAPPORT Dnr LiU 1080/07-40 2007-10-18 s Nybörjarenkät år 2007 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten samt deras bedömning

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011.

Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. 12 okt 2010 Verksamhetsplan för informationsstaben vid Skolan för industriell teknik och management, ITM 2010/2011. Förkortningar använda i texten: Verksamhetsåret = verksamhetsplanens giltighetstid. Infostaben

Läs mer

Tekniska högskolan vid LiU Beslutsunderlag för sammanträde Nämnden för skolsamverkan Bilaga

Tekniska högskolan vid LiU Beslutsunderlag för sammanträde Nämnden för skolsamverkan Bilaga Verksamhetsplan med budget för NSS 2012 Först kommer en kortfattad budget. Därefter följer en kommenterad verksamhetsplan som sätter ord på tankarna bakom talen. Budget i kronor: (talen i parentes är från

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet

Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet KOMMUNIKATIONSPLAN 1 2015-12-03 Förslag till ny kommunikationsplan till införandeprojektet av Ladok3 vid Lunds universitet Nuläget En ny version av Ladoksystemet, Ladok3, kommer att införas vid varje lärosäte.

Läs mer

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk

Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet. Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Livsperspektiv på kommunikation som daglig verksamhet Kommunikationskarnevalen Göteborg juni 2012 Mats Lundberg, Jana Friberg och Linda Björk Målsättning med föreläsningen Beskriva vårt arbete i Växjö

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Kort om universitetet Linköpings universitet (LiU), som blev landets sjätte universitet 1975, har sin utbildning och forskning fördelad på filosofiska fakulteten, utbildningsvetenskap,

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation

Uppdaterad Riktlinjer för intern och extern kommunikation Uppdaterad 2017-10-03 Riktlinjer för intern och extern kommunikation Innehåll Syfte... 3 Vad är kommunikation?... 3 Ansvar för kommunikation... 3 Grafisk profil... 3 Att skriva texter i jobbet... 3 Jämställdhet

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Västerås stad

Kommunikationspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2009 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer