Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation"

Transkript

1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för de informations-, aktivitets och marknadsföringsinsatser som genomförs av olika aktörer på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Nuläge/bakgrund Tekniska högskolan har hittills haft ett relativt gott söktryck till de flesta grundutbildningarna. Men eftersom antalet presumtiva kommer att sjunka med 30 % inom en tre-års period finns det anledning att fundera på vad vi kan göra för att behålla vårt söktryck. För att få klarhet i varför man söker till vår tekniska högskola/vårt universitet anlitade vi en strategisk byrå för att få svar på frågan. Resultaten från den undersökningen kommer vi nu att omvandla till strategier och aktiviteter som ska hjälpa oss att bättre synliggöravad styrkan i vår verksamhet. Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen om tekniska högskolan vid LiU, dels att vi finns och dels vad vi erbjuder. För det första måste vi öka vår synlighet i olika medier men framförallt måste vi se till att våra egna kanaler förnyas och utvecklas. Därigenom ska vi sedan se till att tydligt berätta hur våra utbildningar särskiljer sig från andra. Genom att tydligt berätta vad vi har gör vi det enklare för de sökande att kunna välja. Mål Det kommunikationsarbete som sker vid Tekniska högskolan har som övergripande mål att öka intresset för naturvetenskap och teknik, rekrytera nya studenter, öka attraktionen för våra utbidlningsprogram Aktörer inom Tekniska högskolan som arbetar mot dessa mål är: kommunikatörer på TFK, NSS (nämnden för skolsamverkan), Tekniska högskolans programnämnder, institutionerna, sektionerna, internationaliseringsansvariga på TFK. Enskilda mål för varje aktivitet finns i handlingsplanerna för respektive aktivitet. Målgrupper

2 Våra studenter är till 90 % ungdomar mellan år. Vi ska därför inrikta oss på den målgruppen och använda oss av de kanaler som målgruppen naturligt använder i sin vardag. Kommunikationen ska vara interaktiv så att de på ett enkelt sätt ska få svar på sina frågor. Målgruppen kan grupperas enligt följande: Andra- och tredjeårs-gymnasister på NV- och TE-programmen i Sverige åringar som läst på NV- och TE- programmen och som inte påbörjat högre studier Gymnasieskolor som vi rekryterar studenter ifrån. Omgivande grupper kring presumtiva tex lärare, syv. Basårsstudenter Andra intressenter som har en viktig roll i studentrekryteringsarbetet är olika interna arbetsgrupper/ yrkeskategorier på universitetet. Här ska vi ha en plan för hur vi delger kommunikationsplanen samt hur samarbetet mellan kommunikationsgruppen och övriga (sektioner, studenter, institutioner, ER mfl) ska resultera i en ökad effekt av alla insatser. Ett strategiskt nätverksbyggande internt ska påbörjas för att lättare kunna synliggöra allt som händer inom tekniska högskolans forskning och utbildningsverksamhet. Budskap Budskapsplattformen utgör grunden i all vår kommunikation mot presumtiva studenter, lärare i grundoch gymnasieskolan, yngre ungdomar och det omgivande samhället. Linköpings universitets grafiska profil och budskapsplattform ska följas och utgöra grunden för tekniska högskolans studentrekrytering. Huvudbudskapet i plattformen är: Öppnar dörrar till gränslösa möjligheter (här finns alla möjligheter men det är du som bestämmer vad du vill göra med dem och hur långt du vill nå) De kommunikativa nycklarna som finns för LiU ska gälla även för oss. Det innebär att vi ska kommunicera genom att tala direkt till vår målgrupp, att vi förmedlar att det är tryggt och seriöst att plugga på LiU, att vi använder ett enkelt språk och att våra budskap andas utmaning. Vi ska våga positionera Tekniska högskolan (men alltid med en tydlig koppling till Linköpings universitet.) Med huvudbudskapet Kul och krävande ska vi lyfta fram våra styrkor genom att bygga på: bra och kvalitativa program, det bästa studentlivet, klar koppling mellan starka forskningsområden och aktuell utbildning. Närheten hem ska finnas med för vissa målgrupper. Strategier Eftersom Tekniska högskolan är en del av ett stort universitet kan det lätt uppstå förvirring hur vi skriver oss som avsändare. Avsändaren ska därför i första hand vara Linköpings universitet men ibland Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Sigillet (Linköpings universitet) ska alltid finnas med som garant. Avsändaren får inte vara Campus Norrköping. Akronymet LiTH får heller inte användas externt eftersom det är ett okänt begrepp bland målgruppen presumtiva studenter.

3 Kommunikationen ska ske via våra program, inte via Tekniska högskolan. 1-2 ev fler? starka utbildningar ska synliggöras extra som flaggskepp för tekniska högskolan. Det ska bidra till att göra högskolan/universitetet känt inom ett visst område och kommer även att ge övriga utbildningar en välkänd modersgestalt. Begreppet Civilingenjör som ska finnas med i texter, som rubriker/indelare mm så att det aldrig är något tvivel om att vårt universitet har många och starka civilingenjörsutbildningar. Hålla fast vid att vi har utmanande matematik. Vi ska satsa än mer på förebilder och fortsätta tillvarata våra alumners erfarenheter av utbildning/karriär/arbetsliv/framtidsmål. Genom att låta dem berätta sin historia kan vi vägleda kommande studenter till ett bättre utbildningsval. Ta till vara och bygga ut den LiTH-anda som finns hos en del av våra studenter idag. Vår strävan ska vara att alla studenter ska känna en stolthet att tillhöra Tekniska högskolan vid LiU. Bredda samarbetet med studentföreningar. Invärldsbevakning. Vi ska vara uppmärksamma på söktryck och rykte på våra olika utbildningar. Om någon visar tecken på avvikelse från tidigare ska vi undersöka om det kan vara en tillfällig trend eller en bestående förändring. Beroende på grad av förändring ska vi vidta lämpliga åtgärder. Kanaler Det är ofta en mix av kanaler som ger resultat. Ungdomar är ingen homogen grupp utan vill ha variation på hur de kan skaffa sig information om vår verksamhet. För oss är det viktigt att använda kanaler som är naturliga för vår målgrupp och vi ska därför fortsätta utveckla och förnya våra kanaler. Våra/vårt budskap ska också upprepas och koordineras, både i olika kanaler och över tid för att det ska ge effekt. Det ska även koordineras med studentrekryteringsaktiviteter som är av stor vikt för kommunikationen. Vi ska också eftersträva en lättillgänglig kommunikation med våra målgrupper över hela året. Det personliga mötet face to face våra studenter är universitetets bästa informationsspridare. Vi ska öka kvalitén på det personliga mötet mellan presumtiva och studenter genom att förse studenterna med bra material och information. Sociala medier här ska vi fortsätta utveckla en naturlig interaktion mellan anställda och studenter. Handlingsplaner för bemötande och bevakande av vad som sägs om universitetet/verksamheten ska utformas.

4 Webben utbildningswebben måste fungera väl eftersom den är vår självklara kanal utåt samt ger en alla besökare ett första intryck om hur universitetet står sig gentemot andra. Trycksaker kataloger och foldrar ska finnas som lockbete och påminnare. Ryktet - mun till mun har den snabbaste spridningshastigheten och det är något alla ska vara medvetna om. Uppföljning och utvärdering Nybörjarenkäterna som genomförs av studievägledningen på LiTH skulle kunna ge oss mycket mer information, t.ex. om hur ungdomarna har fått relevant information, vad de tyckte om den, om de saknade något, vilka kanaler de väljer för informationssökning etc. För att få djupare kunskap om deras beteende/önskemål måste frågorna ses över och utvecklas. Utvärdering av de olika aktiviteterna skall ske kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. För att kunna genomföra detta anlitas studenter eller studentföreningar vid LiTH. Ständig avlyssning bland studenterna dvs lyhörda för åsikter, trender, önskemål etc. Aktivitetsplan Aktivitetsplan för Tekniska högskolan ska gälla under en treårsperiod. Den ska dock uppdateras en gång per år och det ska ske inför höstterminen. Aktiviteter som varit lyckosamma ska fortsätta drivas även under kommande år. Varje aktivitet uppdateras och utvärderas efter varje genomfört tillfälle. Återkommande aktiviteter finns längre ner i den här planen. Under ska följande tillfälliga aktiviteter prioriteras: Särskilt synliggöra civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi / Maskinteknik / Medieteknik föreslagna. De ska genomsyra allt vi gör; hemmissionering, mässor, LiTH-on- Tour, studiebesök, katalog etc. Här ska ALLTID den/de utvalda utbildningarna ha en framskjutande plats. De ska placeras i fronten, finnas först på listan. Stor LiU kampanj är önskvärd där LiTH:s aktiviteter fungerar som komplement. Analysera varför utbildningarna KTS och ED har dåligt söktryck. Vi måste hitta orsaken till det låga söktrycket, hur dessa utbildningar står sig gentemot konkurrerande program, vilket behov som finns i näringslivet samt hur vi kan identifiera rätt målgrupp. Med resultaten av analysen ska vi skräddarsy handlingsplaner som ska gälla under en treårsperiod. Alla civilingenjörsutbildningar på campus Norrköping dvs KTS, ED samt MT ligger prioriterade 2011.

5 Tekniska högskolan ska även 2012 ha en egen katalog som ska vara klar i februari månad. Katalogens syfte är att påminna målgruppen om att söka utbildningsprogram i april års katalog ska uppdateras men inte omarbetas. Utskick till alla aktuella gymnasister + extra satsning mha våra studenter, saknar en vän -konceptet. Nuvarande studenter skickar brev/paket till vänner/syskon/syv med dem själva som avsändare. Kampanj-tält på universitetet i februari. Kommunikationsgruppen ska vara delaktiga som korrekturläsare vid produktion av sektionernas programbroschyrer. Tryckningen ska beställas av kom.gruppen. LiTH-andan finns och är jätteviktig, den behöver gödas för att fortsätta brinna och spridas. Vi ska därför uppmärksamma duktiga studenter, visa dem att vi bryr oss om deras framgångar, uppmuntra deras engagemang /delaktighet som de visat inom diverse aktiviteter/områden. Tillsammans med utbildningsansvariga/berörda (nämnder, stvl, lärare mfl) utarbetas en plan för hur vi ska utveckla detta. Presentationsmaterialet för ambassadörer måste förändras och uppdateras. Här måste vi lyfta fram vårt flaggskepp, alla särskiljare som finns för varje program, våra styrkor, helt enkelt vad vi vill att vårt universitet ska bli omtalat och känt som. Särskiljare - som kan handla om upplägg, schema, lokaler, nätverk, lärarkontakter, studentstöd, studentinflytande mm ska även samlas i en egen lathund. Den ska spridas till alla som är inblandade vid besök på gymnasier/komvux/fhsk etc, för gäster/ besök på LiU, mässor etc. Under ska följande prioriteras: Se till att alla resultat som framkommer i undersökningar/omvärldsanalyser konverteras till aktiva och lockande budskap. Vi ska ta fram en handlingsplan där det tydligt ska framgå vilken aktivitet som ska vidtas beroende på vilka resultat som presenterats. Syftet är att vi som universitet/tekniska högskola ska ta mer plats i diverse media för att bli mer synliga. Vi behöver även välja ut några områden som vi kontinuerligt berättar om för att nischa oss gentemot andra. Budskapsbärarna ska vara sociala medier, våra ambassadörer, kampanjer, mm Publicera mer om våra forskare och deras forskning. En kontinuerlig sändning av information kring forskning i sociala medier för att ge ökad synlighet i övrig media. Upparbeta ett nätverk internt för att effektivare få fram information kring vad som sker på tekniska högskolan. Ta fram forskarporträtt/forskningsreportage som synliggörs på wikipedia, vår webb, andra medier. För att skapa en mer enhetlig bild av Tekniska högskolan bör samarbetet mellan kommunikationsgruppen och nämnderna utvecklas. Skapa ngn slags rutin strategi för att få bättre kommunikation. Kortfattat informationsblad för alla utbildningar där behov finns.

6 Undersöka hur vi kan knyta samman alumniverksamheten med studentrekryteringen i syfte att lyfta fram förebilder för presumtiva och våra egna studenter. Kartlägga sektionernas och stvl alumniverksamhet för att knyta den till studentrekrytering. Löpande insatser Här beskrivs aktiviteterna kortfattat. För en utförligare beskrivning se aktivitetsplanen. Aktiviteter med det personliga mötet i fokus Mässor, egen LiTH-monter i Sthm och Gtbg i november men samma monter som LiU i Örebro och Malmö oktober, Sundsvall och Umeå i februari. Hemmissionering, - nämnder belönar sektionerna /hemresande student, resa med kompis, tävling mellan sektioner, ta vara på studenternas lärarkontakter, annonsera aktiviteten mer på hösten, erbjuda gamla hemmissionärer att åka igen. Deltar på alumnidagen i oktober. LiTH on Tour, oklart om det finns studenter som kommer att fortsätta driva detta. Matematikcoachning, föreningen ahead riktar sig mot gymnasieskolorna Berzelius, Katedral och Ebersteinska skolan. Populärvetenskaplig vecka tre dagars föreläsningar med forskning i fokus, målgruppen är gymnasieelever och alla lärare, oavsett verksamhetsområde samt allmänheten. Quintekdagarna tjejer från länen E++, två tillfällen, höst och vår Dreamhack, i samarbete med Berzeliusskolan? november. Studiebesök av skolor till LiTH, - inbjudningar ska skickas till skolor i närregionen och Stockholm inför hösten. Ej klart. Fasta studiebesöksdagar hela LiU februari/mars. Skugga en student, - tjejer med tjejstudenter, sprida tryckt information om aktiviteten via andra evenemang Inleder samarbete /utbyte med Katedralskolans natur och matematiklärare. Eventuellt besöksdag för 1:a handssökande till Norrköping. Lägger det på is till dess vi får utvärderingsresultaten. Webb, sociala medier etc Bevaka utvecklingen av sociala medier. Utveckla användandet av de kanaler som vi har. Avvaktar handlingsplan för hela LiU för webb och sociala medier. Ny-student sajten lever vidare och utvecklas ytterligare. Överflyttning av webbsidor till polopoly. Information Nya dukar till roll-ups och affischer för olika presentationstillfällen

7 Nytt presentationsmaterial till ambassadörerna LiTH-katalogen uppdateras, trycks och distribueras i februari. Skolsamverkan Studievägledarträff Campuskväll för gymnasie- och universitetslärare i Norrköping Majmingling för gymnasie- och universitetslärare Linköping Matematikmöte, Sommarveckan, Teknikåttan, Scheeledagarna, Högskoleförberedande kurs i Matematik H, Del i kursen Teknikutveckling och företagande för gymnasieelever Samverkan med föreningen Unga Forskare Stöd till studentinsatser riktade mot högstadiet/gymnasiet Programnämndernas aktivitetsplaner EF nämnden Samlingsbroschyr med alla nämndens program måste slutföras och färdig produkt räknas finnas under våren Annonsering i Studieguiden Studera HT samt en halvsidesannons i Göteborgs Posten för Medicinsk teknik är önskvärt även hösten Nämnden vill gärna att tjejföreningen Yvette bjuder in gymnasietjejer från deras gamla gymnasieskola till en träff. Men alla har ont om tid att organisera. Frågan om attt hjälpa till med aktiviteten har även gått till Kerstin och Helena R. ED programmet, upparbetade företagskontakter ska nyttjas vid planering av vissa studiebesök, Soltorgsgymnasiet bjuds in till ett anpassat studiebesök, muntlig information till studenterna i årskurs 1 om möjligheten att hemmissionera med en kompis, ämnespresentationen färdigställs och används vid hemmissionering mm, demonstratorer finns på ITN för användning till studiebesök, deltagande i missioneringsturnén LiTH on tour, DM nämnden. Nämndens sektioner är aktiva för att få flera av deras medlemmar att hemmissionera och nämnden betalar sektionen för varje hemmissionär som de rekryterar.

8 Satsningen IT-dagarna ska även vända sig till gymnasister. Inbjudan skickas till gy-listan (gymnasielärare i regionen med omnejd). Gymnasietjejerna på Quintekdagarna bjuds in till IT dagen. Undervisningssamverkan med utvalda gymnasieskolor. Startar ett pilotprojekt med alumner som mentorer för studenter i senare årskurser. Riktad aktivitet mot tjejer i närområdet inför ansökan 15 april. MD nämnden När det gäller katalog eller liknande för sektionen så lutar det åt att vi gör ett infoblad/program som tillsammans ligger i en mapp med mer allmän sektionsinformation, för att få fram att det är tre program fast en sektion. 2-dagarsaktiviteten för gymnasie-tjejer som brukar ske i mars kommer fortfarande att genomföras och vi planerar att genomföra ytterligare en sådan aktivitet redan i höst, förmodligen november. (Jag håller på att skriva ihop en tilläggsäskning som MD-nämnden måste godkänna, så ett definitivt besked angående detta kommer i september). - 3 stycken PR-resor kommer genomföras under våren (kanske något även under hösten) IL-nämnden Texten om I-programmet i utbildningskatalogen ska skrivas om under våren. Case-tävling, februari-mars KB-nämnden Delta på Berzeliusdagarna i slutet av januari. Hålla en KB-broschyr uppdaterad för att dela ut på mässor, vid studiebesök samt då ytterligare information efterfrågas. Arbeta med att KB-nämndens hemsidor (http://www.lith.liu.se/kb?l=sv) hålls uppdaterade. Arbeta tillsammans med sektionerna kring att jobba mer aktivt mot gymnasieskolor i länets städer där rekryteringen varit mycket låg samt fortsätta att ekonomiskt ersätta sektionerna för hemmissionering. Tillsammans med TBI-sektionen se till att ett case inom kemisk biologi färdigställs till LiTH on Tour.

9 Budget och ansvarsområden Aktivitet Tid Ansvarig Kostnad Hemmissionering Oktober - maj A Järrendahl Katalog, enbart LiTH Färdigproducerad A Järrendahl februari Analys av Augusti- 10 Ordf. i berörda utbildningar med lågt söktryck november nämnder, AKJ Mässor November, februari M Rydström/ S Råsberg. on Tour? Dreamhack? S Råsberg IRIK Hela året A Järrendahl, EF KB Prylar Tröjor, prylar, giveaways A Järrendahl Sociala medier Hela året S Råsberg Rollups, infomatr, Hela året affischer, bilder, film Presentationsmaterial Oktober-maj? för ambassadörer Lathund med Oktober - maj? särskiljare LiTH-andan Högtiden, LiTHdagen, Diplom, pokal, middag, tröjor. Sprinter-tröjor till löpande anställda och studenter dra fördel av aktiviteter där vi uppmärksammar goda insatser Göteborgsvarvet, Sthm maraton etc Specialkampanj Saknar dig Februari Kom.grupp Ev samarbete med kommunerna

10 Summa

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Studentrekrytering på KTH

Studentrekrytering på KTH Studentrekrytering på KTH Annifrid Pålsson, gruppchef annifrid@kth.se Vad innebär studentrekrytering? Marknadskommunikativa insatser för att locka presumtiva studenter Till närmaste ansökningstillfälle

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING Tekniska högskolan vid Linköpings universitet STUDENTREKRYTERING Uppdragsbeskrivning För att fylla sina utbildningsplatser trots minskningen av möjliga sökande fram till 2018 vill LiTH undersöka varför/varför

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15

Kommunikationsplan. för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 1 (12) för Lärarhögskolan 2013-15 Sid 2 (12) Innehåll Inledning... 3 Analys... 3 2.1 Nulägesanalys kommunikationsarbetet vid Lärarhögskolan... 3 2.2 LH:s delmål och dess betydelse för framtida kommunikationsarbete...

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217

Kommunikationsarbete. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap TEKNAT 2012/217 TEKNAT 2012/217 Kommunikationsarbete Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-05-28 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Definition 3 3. Utgångspunkter

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen.

Detta är bara några, viktiga och aktuella ting som jag funderar på, när jag sitter här hemma i kvällsljuset och sommarvärmen. CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 0 v 25 2002 Rektor har ordet Kära medarbetare! Det var tyvärr ett tag sedan ni fick ett nummer av Campus-aktuellt. Vårterminen har faktiskt passerat

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

LiTHs Nybörjarenkät år 2006

LiTHs Nybörjarenkät år 2006 RAPPORT Dnr LiU 1079/07-40 s Nybörjarenkät år 2006 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Maria Boberg TFK Tekniska högskolan

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun

Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter. Råd och checklistor. Medverka vid mässor. Enköpings kommun Råd och checklistor Foto från Enköpingsmässan 2014, kommunens gemensamma monter Medverka vid mässor Enköpings kommun Planera en mässa Enköpings kommun kan ha nytta av att medverka vid mässor. Men för att

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Enhetsaudit: 1-årsuppföljning personalenheten

Enhetsaudit: 1-årsuppföljning personalenheten Malin Östling 150828 Enhetsaudit: 1-årsuppföljning personalenheten Följande redovisning baseras på samtal med HR-chef Kicki Nilsson den 28 augusti 2015. Vi går igenom 6-månadersrapporten, och sammanfattar

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåret 2011 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i Andelsföreningen

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla

Örebro universitet 2014-02-10 1. Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla 2014-02-10 1 Örebro universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser 1200 anställda 130 professorer 500 doktorander

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 Påminnelse om val Dina val av kurser till nästa läsår görs på Dexter

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer