Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2011-08-29 Tekniska fakultetskansliet Kommunikation"

Transkript

1 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Tekniska fakultetskansliet Kommunikation Kommunikationsplan för studentrekrytering Kommunikationsplanen är ett mål- och styrdokument för de informations-, aktivitets och marknadsföringsinsatser som genomförs av olika aktörer på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Nuläge/bakgrund Tekniska högskolan har hittills haft ett relativt gott söktryck till de flesta grundutbildningarna. Men eftersom antalet presumtiva kommer att sjunka med 30 % inom en tre-års period finns det anledning att fundera på vad vi kan göra för att behålla vårt söktryck. För att få klarhet i varför man söker till vår tekniska högskola/vårt universitet anlitade vi en strategisk byrå för att få svar på frågan. Resultaten från den undersökningen kommer vi nu att omvandla till strategier och aktiviteter som ska hjälpa oss att bättre synliggöravad styrkan i vår verksamhet. Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen om tekniska högskolan vid LiU, dels att vi finns och dels vad vi erbjuder. För det första måste vi öka vår synlighet i olika medier men framförallt måste vi se till att våra egna kanaler förnyas och utvecklas. Därigenom ska vi sedan se till att tydligt berätta hur våra utbildningar särskiljer sig från andra. Genom att tydligt berätta vad vi har gör vi det enklare för de sökande att kunna välja. Mål Det kommunikationsarbete som sker vid Tekniska högskolan har som övergripande mål att öka intresset för naturvetenskap och teknik, rekrytera nya studenter, öka attraktionen för våra utbidlningsprogram Aktörer inom Tekniska högskolan som arbetar mot dessa mål är: kommunikatörer på TFK, NSS (nämnden för skolsamverkan), Tekniska högskolans programnämnder, institutionerna, sektionerna, internationaliseringsansvariga på TFK. Enskilda mål för varje aktivitet finns i handlingsplanerna för respektive aktivitet. Målgrupper

2 Våra studenter är till 90 % ungdomar mellan år. Vi ska därför inrikta oss på den målgruppen och använda oss av de kanaler som målgruppen naturligt använder i sin vardag. Kommunikationen ska vara interaktiv så att de på ett enkelt sätt ska få svar på sina frågor. Målgruppen kan grupperas enligt följande: Andra- och tredjeårs-gymnasister på NV- och TE-programmen i Sverige åringar som läst på NV- och TE- programmen och som inte påbörjat högre studier Gymnasieskolor som vi rekryterar studenter ifrån. Omgivande grupper kring presumtiva tex lärare, syv. Basårsstudenter Andra intressenter som har en viktig roll i studentrekryteringsarbetet är olika interna arbetsgrupper/ yrkeskategorier på universitetet. Här ska vi ha en plan för hur vi delger kommunikationsplanen samt hur samarbetet mellan kommunikationsgruppen och övriga (sektioner, studenter, institutioner, ER mfl) ska resultera i en ökad effekt av alla insatser. Ett strategiskt nätverksbyggande internt ska påbörjas för att lättare kunna synliggöra allt som händer inom tekniska högskolans forskning och utbildningsverksamhet. Budskap Budskapsplattformen utgör grunden i all vår kommunikation mot presumtiva studenter, lärare i grundoch gymnasieskolan, yngre ungdomar och det omgivande samhället. Linköpings universitets grafiska profil och budskapsplattform ska följas och utgöra grunden för tekniska högskolans studentrekrytering. Huvudbudskapet i plattformen är: Öppnar dörrar till gränslösa möjligheter (här finns alla möjligheter men det är du som bestämmer vad du vill göra med dem och hur långt du vill nå) De kommunikativa nycklarna som finns för LiU ska gälla även för oss. Det innebär att vi ska kommunicera genom att tala direkt till vår målgrupp, att vi förmedlar att det är tryggt och seriöst att plugga på LiU, att vi använder ett enkelt språk och att våra budskap andas utmaning. Vi ska våga positionera Tekniska högskolan (men alltid med en tydlig koppling till Linköpings universitet.) Med huvudbudskapet Kul och krävande ska vi lyfta fram våra styrkor genom att bygga på: bra och kvalitativa program, det bästa studentlivet, klar koppling mellan starka forskningsområden och aktuell utbildning. Närheten hem ska finnas med för vissa målgrupper. Strategier Eftersom Tekniska högskolan är en del av ett stort universitet kan det lätt uppstå förvirring hur vi skriver oss som avsändare. Avsändaren ska därför i första hand vara Linköpings universitet men ibland Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Sigillet (Linköpings universitet) ska alltid finnas med som garant. Avsändaren får inte vara Campus Norrköping. Akronymet LiTH får heller inte användas externt eftersom det är ett okänt begrepp bland målgruppen presumtiva studenter.

3 Kommunikationen ska ske via våra program, inte via Tekniska högskolan. 1-2 ev fler? starka utbildningar ska synliggöras extra som flaggskepp för tekniska högskolan. Det ska bidra till att göra högskolan/universitetet känt inom ett visst område och kommer även att ge övriga utbildningar en välkänd modersgestalt. Begreppet Civilingenjör som ska finnas med i texter, som rubriker/indelare mm så att det aldrig är något tvivel om att vårt universitet har många och starka civilingenjörsutbildningar. Hålla fast vid att vi har utmanande matematik. Vi ska satsa än mer på förebilder och fortsätta tillvarata våra alumners erfarenheter av utbildning/karriär/arbetsliv/framtidsmål. Genom att låta dem berätta sin historia kan vi vägleda kommande studenter till ett bättre utbildningsval. Ta till vara och bygga ut den LiTH-anda som finns hos en del av våra studenter idag. Vår strävan ska vara att alla studenter ska känna en stolthet att tillhöra Tekniska högskolan vid LiU. Bredda samarbetet med studentföreningar. Invärldsbevakning. Vi ska vara uppmärksamma på söktryck och rykte på våra olika utbildningar. Om någon visar tecken på avvikelse från tidigare ska vi undersöka om det kan vara en tillfällig trend eller en bestående förändring. Beroende på grad av förändring ska vi vidta lämpliga åtgärder. Kanaler Det är ofta en mix av kanaler som ger resultat. Ungdomar är ingen homogen grupp utan vill ha variation på hur de kan skaffa sig information om vår verksamhet. För oss är det viktigt att använda kanaler som är naturliga för vår målgrupp och vi ska därför fortsätta utveckla och förnya våra kanaler. Våra/vårt budskap ska också upprepas och koordineras, både i olika kanaler och över tid för att det ska ge effekt. Det ska även koordineras med studentrekryteringsaktiviteter som är av stor vikt för kommunikationen. Vi ska också eftersträva en lättillgänglig kommunikation med våra målgrupper över hela året. Det personliga mötet face to face våra studenter är universitetets bästa informationsspridare. Vi ska öka kvalitén på det personliga mötet mellan presumtiva och studenter genom att förse studenterna med bra material och information. Sociala medier här ska vi fortsätta utveckla en naturlig interaktion mellan anställda och studenter. Handlingsplaner för bemötande och bevakande av vad som sägs om universitetet/verksamheten ska utformas.

4 Webben utbildningswebben måste fungera väl eftersom den är vår självklara kanal utåt samt ger en alla besökare ett första intryck om hur universitetet står sig gentemot andra. Trycksaker kataloger och foldrar ska finnas som lockbete och påminnare. Ryktet - mun till mun har den snabbaste spridningshastigheten och det är något alla ska vara medvetna om. Uppföljning och utvärdering Nybörjarenkäterna som genomförs av studievägledningen på LiTH skulle kunna ge oss mycket mer information, t.ex. om hur ungdomarna har fått relevant information, vad de tyckte om den, om de saknade något, vilka kanaler de väljer för informationssökning etc. För att få djupare kunskap om deras beteende/önskemål måste frågorna ses över och utvecklas. Utvärdering av de olika aktiviteterna skall ske kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. För att kunna genomföra detta anlitas studenter eller studentföreningar vid LiTH. Ständig avlyssning bland studenterna dvs lyhörda för åsikter, trender, önskemål etc. Aktivitetsplan Aktivitetsplan för Tekniska högskolan ska gälla under en treårsperiod. Den ska dock uppdateras en gång per år och det ska ske inför höstterminen. Aktiviteter som varit lyckosamma ska fortsätta drivas även under kommande år. Varje aktivitet uppdateras och utvärderas efter varje genomfört tillfälle. Återkommande aktiviteter finns längre ner i den här planen. Under ska följande tillfälliga aktiviteter prioriteras: Särskilt synliggöra civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi / Maskinteknik / Medieteknik föreslagna. De ska genomsyra allt vi gör; hemmissionering, mässor, LiTH-on- Tour, studiebesök, katalog etc. Här ska ALLTID den/de utvalda utbildningarna ha en framskjutande plats. De ska placeras i fronten, finnas först på listan. Stor LiU kampanj är önskvärd där LiTH:s aktiviteter fungerar som komplement. Analysera varför utbildningarna KTS och ED har dåligt söktryck. Vi måste hitta orsaken till det låga söktrycket, hur dessa utbildningar står sig gentemot konkurrerande program, vilket behov som finns i näringslivet samt hur vi kan identifiera rätt målgrupp. Med resultaten av analysen ska vi skräddarsy handlingsplaner som ska gälla under en treårsperiod. Alla civilingenjörsutbildningar på campus Norrköping dvs KTS, ED samt MT ligger prioriterade 2011.

5 Tekniska högskolan ska även 2012 ha en egen katalog som ska vara klar i februari månad. Katalogens syfte är att påminna målgruppen om att söka utbildningsprogram i april års katalog ska uppdateras men inte omarbetas. Utskick till alla aktuella gymnasister + extra satsning mha våra studenter, saknar en vän -konceptet. Nuvarande studenter skickar brev/paket till vänner/syskon/syv med dem själva som avsändare. Kampanj-tält på universitetet i februari. Kommunikationsgruppen ska vara delaktiga som korrekturläsare vid produktion av sektionernas programbroschyrer. Tryckningen ska beställas av kom.gruppen. LiTH-andan finns och är jätteviktig, den behöver gödas för att fortsätta brinna och spridas. Vi ska därför uppmärksamma duktiga studenter, visa dem att vi bryr oss om deras framgångar, uppmuntra deras engagemang /delaktighet som de visat inom diverse aktiviteter/områden. Tillsammans med utbildningsansvariga/berörda (nämnder, stvl, lärare mfl) utarbetas en plan för hur vi ska utveckla detta. Presentationsmaterialet för ambassadörer måste förändras och uppdateras. Här måste vi lyfta fram vårt flaggskepp, alla särskiljare som finns för varje program, våra styrkor, helt enkelt vad vi vill att vårt universitet ska bli omtalat och känt som. Särskiljare - som kan handla om upplägg, schema, lokaler, nätverk, lärarkontakter, studentstöd, studentinflytande mm ska även samlas i en egen lathund. Den ska spridas till alla som är inblandade vid besök på gymnasier/komvux/fhsk etc, för gäster/ besök på LiU, mässor etc. Under ska följande prioriteras: Se till att alla resultat som framkommer i undersökningar/omvärldsanalyser konverteras till aktiva och lockande budskap. Vi ska ta fram en handlingsplan där det tydligt ska framgå vilken aktivitet som ska vidtas beroende på vilka resultat som presenterats. Syftet är att vi som universitet/tekniska högskola ska ta mer plats i diverse media för att bli mer synliga. Vi behöver även välja ut några områden som vi kontinuerligt berättar om för att nischa oss gentemot andra. Budskapsbärarna ska vara sociala medier, våra ambassadörer, kampanjer, mm Publicera mer om våra forskare och deras forskning. En kontinuerlig sändning av information kring forskning i sociala medier för att ge ökad synlighet i övrig media. Upparbeta ett nätverk internt för att effektivare få fram information kring vad som sker på tekniska högskolan. Ta fram forskarporträtt/forskningsreportage som synliggörs på wikipedia, vår webb, andra medier. För att skapa en mer enhetlig bild av Tekniska högskolan bör samarbetet mellan kommunikationsgruppen och nämnderna utvecklas. Skapa ngn slags rutin strategi för att få bättre kommunikation. Kortfattat informationsblad för alla utbildningar där behov finns.

6 Undersöka hur vi kan knyta samman alumniverksamheten med studentrekryteringen i syfte att lyfta fram förebilder för presumtiva och våra egna studenter. Kartlägga sektionernas och stvl alumniverksamhet för att knyta den till studentrekrytering. Löpande insatser Här beskrivs aktiviteterna kortfattat. För en utförligare beskrivning se aktivitetsplanen. Aktiviteter med det personliga mötet i fokus Mässor, egen LiTH-monter i Sthm och Gtbg i november men samma monter som LiU i Örebro och Malmö oktober, Sundsvall och Umeå i februari. Hemmissionering, - nämnder belönar sektionerna /hemresande student, resa med kompis, tävling mellan sektioner, ta vara på studenternas lärarkontakter, annonsera aktiviteten mer på hösten, erbjuda gamla hemmissionärer att åka igen. Deltar på alumnidagen i oktober. LiTH on Tour, oklart om det finns studenter som kommer att fortsätta driva detta. Matematikcoachning, föreningen ahead riktar sig mot gymnasieskolorna Berzelius, Katedral och Ebersteinska skolan. Populärvetenskaplig vecka tre dagars föreläsningar med forskning i fokus, målgruppen är gymnasieelever och alla lärare, oavsett verksamhetsområde samt allmänheten. Quintekdagarna tjejer från länen E++, två tillfällen, höst och vår Dreamhack, i samarbete med Berzeliusskolan? november. Studiebesök av skolor till LiTH, - inbjudningar ska skickas till skolor i närregionen och Stockholm inför hösten. Ej klart. Fasta studiebesöksdagar hela LiU februari/mars. Skugga en student, - tjejer med tjejstudenter, sprida tryckt information om aktiviteten via andra evenemang Inleder samarbete /utbyte med Katedralskolans natur och matematiklärare. Eventuellt besöksdag för 1:a handssökande till Norrköping. Lägger det på is till dess vi får utvärderingsresultaten. Webb, sociala medier etc Bevaka utvecklingen av sociala medier. Utveckla användandet av de kanaler som vi har. Avvaktar handlingsplan för hela LiU för webb och sociala medier. Ny-student sajten lever vidare och utvecklas ytterligare. Överflyttning av webbsidor till polopoly. Information Nya dukar till roll-ups och affischer för olika presentationstillfällen

7 Nytt presentationsmaterial till ambassadörerna LiTH-katalogen uppdateras, trycks och distribueras i februari. Skolsamverkan Studievägledarträff Campuskväll för gymnasie- och universitetslärare i Norrköping Majmingling för gymnasie- och universitetslärare Linköping Matematikmöte, Sommarveckan, Teknikåttan, Scheeledagarna, Högskoleförberedande kurs i Matematik H, Del i kursen Teknikutveckling och företagande för gymnasieelever Samverkan med föreningen Unga Forskare Stöd till studentinsatser riktade mot högstadiet/gymnasiet Programnämndernas aktivitetsplaner EF nämnden Samlingsbroschyr med alla nämndens program måste slutföras och färdig produkt räknas finnas under våren Annonsering i Studieguiden Studera HT samt en halvsidesannons i Göteborgs Posten för Medicinsk teknik är önskvärt även hösten Nämnden vill gärna att tjejföreningen Yvette bjuder in gymnasietjejer från deras gamla gymnasieskola till en träff. Men alla har ont om tid att organisera. Frågan om attt hjälpa till med aktiviteten har även gått till Kerstin och Helena R. ED programmet, upparbetade företagskontakter ska nyttjas vid planering av vissa studiebesök, Soltorgsgymnasiet bjuds in till ett anpassat studiebesök, muntlig information till studenterna i årskurs 1 om möjligheten att hemmissionera med en kompis, ämnespresentationen färdigställs och används vid hemmissionering mm, demonstratorer finns på ITN för användning till studiebesök, deltagande i missioneringsturnén LiTH on tour, DM nämnden. Nämndens sektioner är aktiva för att få flera av deras medlemmar att hemmissionera och nämnden betalar sektionen för varje hemmissionär som de rekryterar.

8 Satsningen IT-dagarna ska även vända sig till gymnasister. Inbjudan skickas till gy-listan (gymnasielärare i regionen med omnejd). Gymnasietjejerna på Quintekdagarna bjuds in till IT dagen. Undervisningssamverkan med utvalda gymnasieskolor. Startar ett pilotprojekt med alumner som mentorer för studenter i senare årskurser. Riktad aktivitet mot tjejer i närområdet inför ansökan 15 april. MD nämnden När det gäller katalog eller liknande för sektionen så lutar det åt att vi gör ett infoblad/program som tillsammans ligger i en mapp med mer allmän sektionsinformation, för att få fram att det är tre program fast en sektion. 2-dagarsaktiviteten för gymnasie-tjejer som brukar ske i mars kommer fortfarande att genomföras och vi planerar att genomföra ytterligare en sådan aktivitet redan i höst, förmodligen november. (Jag håller på att skriva ihop en tilläggsäskning som MD-nämnden måste godkänna, så ett definitivt besked angående detta kommer i september). - 3 stycken PR-resor kommer genomföras under våren (kanske något även under hösten) IL-nämnden Texten om I-programmet i utbildningskatalogen ska skrivas om under våren. Case-tävling, februari-mars KB-nämnden Delta på Berzeliusdagarna i slutet av januari. Hålla en KB-broschyr uppdaterad för att dela ut på mässor, vid studiebesök samt då ytterligare information efterfrågas. Arbeta med att KB-nämndens hemsidor (http://www.lith.liu.se/kb?l=sv) hålls uppdaterade. Arbeta tillsammans med sektionerna kring att jobba mer aktivt mot gymnasieskolor i länets städer där rekryteringen varit mycket låg samt fortsätta att ekonomiskt ersätta sektionerna för hemmissionering. Tillsammans med TBI-sektionen se till att ett case inom kemisk biologi färdigställs till LiTH on Tour.

9 Budget och ansvarsområden Aktivitet Tid Ansvarig Kostnad Hemmissionering Oktober - maj A Järrendahl Katalog, enbart LiTH Färdigproducerad A Järrendahl februari Analys av Augusti- 10 Ordf. i berörda utbildningar med lågt söktryck november nämnder, AKJ Mässor November, februari M Rydström/ S Råsberg. on Tour? Dreamhack? S Råsberg IRIK Hela året A Järrendahl, EF KB Prylar Tröjor, prylar, giveaways A Järrendahl Sociala medier Hela året S Råsberg Rollups, infomatr, Hela året affischer, bilder, film Presentationsmaterial Oktober-maj? för ambassadörer Lathund med Oktober - maj? särskiljare LiTH-andan Högtiden, LiTHdagen, Diplom, pokal, middag, tröjor. Sprinter-tröjor till löpande anställda och studenter dra fördel av aktiviteter där vi uppmärksammar goda insatser Göteborgsvarvet, Sthm maraton etc Specialkampanj Saknar dig Februari Kom.grupp Ev samarbete med kommunerna

10 Summa

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Samverkan och synlighet Del 2

Samverkan och synlighet Del 2 Dnr Samverkan och synlighet Del 2 Aktiviteter inom omvärldssamverkan synlighet och studentrekrytering vid vetenskapsområdet för teknik och 2014 Del 1 Sammanfattning av huvudområden Reflektioner från föregående

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus

Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Maria Malmqvist December 2012 Att stärka CSC skolans kommunikation med varumärket i fokus Bakgrund KTH antog 2011 en ny övergripande kommunikationsstrategi.

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z

Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z Rapport från arbetsgruppen för Planering av lansering av Institution Z ARBETSGRUPPENS UPPDRAG, MEDLEMMAR OCH ARBETSSÄTT Uppdrag Arbetsgruppens uppdrag har varit att kartlägga och planera kommunikationsinsatser

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013

Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Kommunikations- och marknadsföringsplan 2013 Avdelningen för kompetensförsörjning Dokumenttyp Plan Dokumentnamn Kommunikationsoch marknadsföringsplan Fastställd/upprättad 2013-01-18 Beslutsinstans Nämnden

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION

STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 9 September 2009 DNR 420-140/09 Revisionsrapport STADENS EXTERNA KOMMUNIKATION Stadens kommunikationspolicy är känd på ledningsnivå och efterlevs i stort inom

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer