Njurfunk. Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7. Tidning för Njurförbundet. Nummer Årgång 38

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Njurfunk. Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4-2011 Årgång 38"

Transkript

1 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Håkan Hedman promoverad till hedersdoktor - läs mer på sid 7 Nummer Årgång 38

2 Annons Fresenius

3 INNEHÅLL 5 Antalet dialyser per vecka är viktigare än dialysformen - Överl. Nils Grefberg, Växjö 7 Håkan Hedman hedersdoktor - en hedersman blev hedersdoktor - Doc. Håkan Gäbel, Göteborg 11 Myrkrypningar - ett gissel - - Doc. Jarl Ahlmén, Göteborg 12 Donationsveckan - information och aktiviteter 21 När njursjukdom drabbar barn - intervju med föräldrar 28 Åttonde Nationella Njurkonferensen - inbjudan och information 29 Barn i den tidiga njursjukvården - Intervju med Harriet Hjelmqvist 33 Dialysera privat eller offentligt - intervjuer med personal och dialyserande Ställföresträdande ansvarig utgivare: Håkan Hedman Layout: Anna-Lisa Lampinen Beräknade utgivningstider: Tredje veckan i mars, juni, september och december. Manus- och annonsstopp: Nr 1: 1 februari Nr 2: 1 maj Nr 3: 1 augusti Nr 4: 1 november Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och förkorta manus vid behov. Manus, helst i Word-format, skickas via e-post till: Diskett eller pappersmanus skickas till: Njurfunk, Njurförbundet, Box 1386, Sundbyberg Annonser: Anna-Lisa Lampinen, tel E-post: Annonspriser: Helsida kr, Baksida kr, Halvsida kr, Kvartssida kr. Upplaga: ca ex. Prenumerationspris 4 nr (1år): 240 kr. Lösnummerpris: 60 kr. ISSN TALTIDNING: Har du svårt att läsa tidningen? NjurFunk finns även att få som taltidning på CD eller CD-Daisy. Hör av dig till kansliet, , eller till din regionförening. Tryckeri: Edita Västra Aros AB Ordf. Håkan Hedman Anders Billström Malin Haglund Sven-Erik Hammarlund Erik Herland Rolf Mattisson Tina Pajunen Lars Åke Pellborn Åsa Torstensson adj. Kassör Bertil Joneken Barn- & Föräldragruppens Kristina Andersson- Holgersson Anna Holsteinson Lars Rönnqvist Peter Pernäng Guye Rydell Ungdomsgruppens Malin Haglund Frej Jacobsson Annie Rinaldo Anders Larsson Njurfunks Oddvar Aalmo Harriet Hjelmqvist Anna-Lisa Lampinen Rolf Mattisson Lars Nordstedt Medicinskt sakkunniga: Håkan Gäbel - transplantation Nils Grefberg - njurmedicin Lisbeth Dingvall Anna-Lisa Lampinen Anders Wikner Personer markerade går att nå via e-post med adressen (observera att å & ä skrivs a, ö skrivs o) Njurförbundet Postadress: Njurförbundet, Box 1386, Sundbyberg Besöksadress: Sturegatan 4A, Sundbyberg E-post: Hemsida: Tel: Fax: Plus-och bankgiro: Pg , Bg allmänt inkl. prenumerationer, Alwallsfonden, Innehållet i NjurFunk lagras/publiceras elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. Njurförbundets ordförande Håkan Hedman med sin Amelie Ersmarkers fond. Omslagsfoto: Alice Sjölander Rekreationsfonden och NjurFunk nr För ej beställt material ansvaras ej. hund Casper. Pg , Bg Njurfonden (forskning)

4 Ledare Individanpassad dialys för alla Håkan Hedman I Njurförbundets riktlinjer för god njursjukvård inleds avsnittet om dialys med: Alla personer i dialys skall få individuellt anpassad behandling av god kvalitet som minimerar komplikationer och för tidig död. Detta är en tydlig sammanfattning av Njurförbundet krav på god dialysvård. Antalet njursjuka som får dialys har ökat stadigt sedan mitten av 1960-talet då det skapades förutsättningar för kronisk dialysbehandling i Sverige. Resurserna var mycket små till en början och det var ytterst få njursjuka som fick chansen att få dialys. Det var först under 1990-talet som utbyggnaden av antalet platser för bloddialys tog fart så mycket att man idag vågar påstå att alla som behöver dialys kan få det oavsett ålder. Sedan 1990 har antalet dialyserande i Sverige ökat från 1500 till drygt 3800 och ökningen fortsätter stadigt med cirka 2-3 procent per år. Både medicinskt och tekniskt har dialysmetoderna utvecklats, så att det idag går att leva ett liv med betydligt högre livskvalitet än för 20 år sedan. Erytropoietin (EPO) mot blodbrist, som man lyckades framställa efter framgångsrik forskning under slutet av 1980-talet, är sannolikt en av de allra viktigaste upptäckterna som har lett fram till den förbättrade livskvaliteten hos njursjuka. Innan dess var det inte ovanligt att dialyserande fick blodtransfusioner var tredje eller fjärde vecka och då låg HB-värdena oftast på en nivå, som är betydligt lägre än hälften av det värde, som anses vara acceptabelt hos dialyserande idag. Den stora utmaningen idag är att skapa förutsättningar för alla som har bloddialys att få individuellt anpassad behandling med hög kvalitet och minst tre gånger per vecka, helst varje dag. Nils Grefberg, njurspecialist och tillika medicinskt sakkunnig i njurmedicin i redaktionen för NjurFunk, skriver om detta på sidan 5-6 i det här numret och där han bland annat sammanfattar artikeln med att daglig bloddialys leder till bättre överlevnad. För att förbundets målsättning om individanpassad dialys ska uppfyllas, krävs att det finns tillräckligt med dialysplatser och personal. Tillgängligheten måste förbättras och nya lösningar med exempelvis mobila enheter anpassade för glesbygden utvecklas, så att reseavstånden minimeras. Patientens egen förmåga och kunskap måste tas tillvara, så att fler än idag får utbildning och träning att kunna klara sin dialysbehandling själva eller med assistans. Jag är övertygad om utifrån egen erfarenhet att det är många dialyserande i landet, som har dessa förutsättningar. Det är positivt att det är fler som väljer att ta hem sin behandling, men långt ifrån alla har sådana möjligheter. Står man på väntelista för en transplantation, så är säkerligen hemdialys inte det, som står högst på önskelistan. Det måste därför finnas fler alternativa dialysenheter för dialyserande som kan sköta sig själv, eller med viss assistans, s k limited care, och som möjliggör individuellt anpassade dialysscheman. Kunskapen om att fler dialysbehandlingar per vecka minskar riskerna för hjärt-kärlsjukdom och ökar överlevnaden hos dialyserande har funnits under många år. Det krävs mycket mer forskning om komplikationer vid dialysbehandling. Men med den redan tillgängliga kunskapen om betydelsen av fler dialyser per vecka, måste Njurförbundet bli ännu tydligare i kravet, att alla ska ha rätt till individanpassad dialys. H å k a n He d m a n Fö r b u n d s o r d f ö r a n d e 4 NjurFunk nr

5 Antalet dialyser per vecka är viktigare än dialysformen Patienter i dialys löper ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, särskilt dagen efter helguppehållet. Nya vetenskapliga studier visar också att fler behandlingar per vecka minskar sjuklighet och dödlighet. Däremot spelar det ingen roll om man får vanlig bloddialys eller den mer avancerade behandlingsformen hemodiafiltration. De senaste decennierna har forskningen om dialys inriktats på att minska den höga förekomsten av hjärt- kärlsjukdom. Flera olika behandlingar har studerats i stora vetenskapliga undersökningar, dock utan att man kunnat påvisa några positiva effekter. Som exempel kan nämnas att en höjning av blodvärdet till över 130 g/l, dvs det som är normalt för friska, snarast ökade riskerna. Läkemedel som sänker kolesterol minskar risken för nytt insjuknade i hjärt-kärlsjukdom hos patienter som haft en hjärtinfarkt. Men patienter i dialys har tyvärr ingen nytta av blodfettsänkning. Hos dem saknas den gynnsamma effekten. Kan vi göra dialysbehandlingen bättre? Om njurarna slutar fungera drabbas patienten av livshotande urinförgiftning. Med dialys renas blodet från slaggprodukter, så att de ligger på en nivå, som gör att patienten kan leva vidare med god livskvalitet. Nivån av slaggprodukter, t ex urea, blir dock inte normal trots dialys, vare sig med bloddialys eller med peritonealdialys (påsdialys) i dess olika former. Flera stora forskningsprojekt har därför genomförts under senare år med följande frågeställning: Kan effektivare dialysbehandling rena blodet bättre och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdom? dra vätska genom membranet. Då följer slaggprodukterna med vätskan, ungefär som kaffet följer med vattnet när man använder ett Melittafilter. På senare år har dialysformen hemodiafiltration blivit allt vanligare. Denna metod innebär att man kombinerar dialys, det vill säga diffusion, med att man drar vätska som ersätts genom att patienten tillförs en ren saltlösning. Metoden är tekniskt sett mer komplicerad än vanlig dialys eftersom dialysapparaten tillverkar en steril saltlösning under pågående behandling. De slaggprodukter som samlas i kroppen vid njursvikt är olika stora. En del, t ex urea, är små molekyler som lätt passerar membranet i dialysfiltret. Andra är större och därför svårare att ta bort. Tidigare forskning har visat att hemo- Hur blir dialysbehandlingen effektivare? De flesta patienter får bloddialys tre gånger per vecka. Det finns olika principer för hur denna behandling kan göras mer effektiv. Den ena principen innebär att man strävar efter att avlägsna så mycket slaggprodukter som möjligt vid varje behandling och den andra principen är att öka antalet behandlingar per vecka. Dessa två principer har nu studerats vetenskapligt. Vanlig bloddialys eller avancerad hemodiafiltration? Vid varje dialys strävar man efter att avlägsna så mycket som möjligt av urinämnen och andra slaggprodukter. Vid vanlig bloddialys passerar t ex urea över dialysfiltrets membran med hjälp av så kallad diffusion, ungefär som te passerar genom tepåsens vägg när den sänks ner i hett vatten. Men man kan också avlägsna slaggprodukter genom att Nils Grefberg NjurFunk nr

6 diafiltration är bättre än vanlig dialys på att avlägsna några av de större slaggprodukterna. Men har detta någon betydelse? Är risken för hjärt-kärlsjukdom mindre vid behandling med hemodiafiltration än med vanlig bloddialys? Två stora studier presenterades Vid den europeiska njurkongressen som hölls i Prag i somras presenterades två stora studier. I en studie från Turkiet ingick 782 dialyspatienter som antingen fick hemodiafiltration eller vanlig dialys. Studien pågick under två år och man registrerade hur många patienter som drabbades av hjärt-kärlsjukdom eller avled. Forskarna fann inga skillnader mellan grupperna. I en studie från Nederländerna jämfördes också hemodiafiltration med vanlig dialys. Deltagarna var 714 patienter vid 29 dialysmottagningar i Nederländerna, Kanada och Norge. Hemodiafiltration jämfördes med vanlig dialys. Studien pågick mellan 2004 och 2010 och patienterna följdes i mellan ett och sju år. De flesta fick behandling fyra timmar tre gånger per vecka. Nivån av ett ämne som avvänds som markör för de större slaggprodukterna sjönk tydligt hos patienter som behandlades med hemodiafiltration, men i övrigt noterades inga skillnader mellan grupperna. Överlevnad och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom visade ingen skillnad mellan de två typerna av dialys. Dessa två studier visar alltså att hemodiafiltration inte minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med vanlig dialys. Sannolikt beror detta på att behandlingen pågår så kort tid och med så långa intervall. Veckan har 168 timmar och många får dialys 12 av dessa timmar. Det motsvarar bara 7 procent av tiden och patienten är alltså utan ersättning av njurfunktionen under 93 procent av all tid. Helguppehåll ökar riskerna Dialys tre gånger per vecka innebär ett uppehåll på nästan tre dygn, oftast över helgen. För flertalet patienter innebär detta cirka 68 timmar utan behandling. Ett så långt uppehåll leder till påtaglig ansamling av slaggprodukter och vätska. Nyligen publicerades en stor vetenskaplig studie från USA. Forskarna fann att patienter som behandlades med bloddialys tre gånger per vecka hade en tydligt ökad risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom dagen efter det långa uppehållet. Fler behandlingar per vecka Dialysläkare har länge varit medvetna om att behandlingen egentligen pågår för kort tid och med för långa mellanrum. Under det senaste decenniet har man på många håll i världen studerat effekten av så kallad daglig dialys där patienterna fått behandling t.ex. fem eller sex gånger per vecka. Forskning har visat att sådan behandling bland annat leder till ökat välbefinnande, lägre nivåer av fosfat och bättre kontroll av blodtrycket. Förra året presenterades den hittills största studien om daglig dialys. Under åren genomfördes en studie i USA och Kanada av effekten av dialys sex gånger per vecka jämfört med tre gånger per vecka. Av 245 patienter lottades hälften till daglig dialys, vilket innebar sex behandlingar per vecka under 1,5-2,75 timmar per gång. De övriga fick fortsätta med vanlig behandling under 2,5-4 timmar tre gånger per vecka. Undersökningen pågick under ett år. Forskarna fann att överlevnaden var högre i gruppen med daglig dialys. Man fann även tecken på att hjärtat ansträngdes mindre vid daglig dialys än om behandlingen gavs tre gånger per vecka. Däremot noterades att daglig dialys, som kräver fler stick, gav upphov till mer problem med dialysfisteln. Är påsdialys bättre? PD eller påsdialys pågår dygnet runt och borde därför vara bättre än bloddialys tre gånger per vecka. Tyvärr har dock påsdialys en låg effektivitet. Mycket tyder på att påsdialys ger samma rening som bloddialys tre gånger per vecka. Nyligen publicerades en stor studie från Skottland där man jämförde hur det gick för patienter som behandlades med bloddialys respektive påsdialys i väntan på njurtransplantation. Forskarna fann att resultaten vad avser överlevnad inte skilde sig mellan de två dialysformerna. Sammanfattning Den aktuella forskningen visar alltså att hemodiafiltration inte leder till lägre risk för hjärt-kärlsjukdom än vanlig dialys men att daglig behandling med bloddialys leder till bättre överlevnad. Fynden är inte överraskande. Behandlingen som ska ersätta njurfunktionen bör vara både effektiv och ges ofta och länge, för att i mesta möjliga mån efterlikna funktionen i friska njurar. Te x t : Ni l s Gr e f b e r g Ö v e r l ä k a r e Nj u r m e d i c i n s k a Se k t i o n e n C e n t r a l l a s a r e t t e t, Vä x j ö Fo t o: Un o Pe t t e r s s o n 6 NjurFunk nr

7 Håkan Hedman hedersdoktor - en hedersman blev hedersdoktor Styrelsen vid Sahlgrenska akademien beslutade att utse Håkan Hedman till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin för hans insatser för patientföreningen för njursjuka och utvecklingen av Njurförbundet till en mogen och bra organisation, som arbetar i nivå med forskningen och sjukvården vid såväl Sahlgrenska akademin som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Håkan Hedman utsågs till Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg med ovanstående kärnfulla motivering av Ragnar Norrby, ordförande Sahlgrenska akademin. Till hedersdoktor kan utses den som haft stor betydelse för forskningen eller utbildningen vid Sahlgrenska akademin, eller på annat sätt bidragit till kunskapsbildning inom akademins verksamhetsområde. Till hedersdoktor kan även utses den som på annat sätt gjort sig förtjänt av en doktorstitel, genom insatser inom akademins intresseområden ( Citat från Sahlgrenska Akademiens webbplats). Håkan Hedman Född 28 feburari 1951 Familj : Gift med Karin Hedman. Dotter Jenny född 1997 Utbildning Studentexamen - Munkebäcksgymnasiet 1971 Göteborgs Handelsinstitut 1973 Diplomerad Marknadsekonom vid Institutet för Högre Marknadsutbildning (IHM) 1983 Utmärkelser Medicine Hedersdoktor (MDhc) Sahlgrenska Akademien, Oktober 2011 Guldnjuren 1995 Uppdrag Njurförbundet- ordförande Ceapir ( European Kidney Patient s Federation) president Livet som Gåva, Initiativtagare och ordförande Ordförande i Stiftelsen Professor Lars- Erik Gelins minnesfond Livsviktigt (Nationell Informationskampanj) Styrelsemedlem Patientsäkerhetsutredningen Expert utsedd av regeringen Vävnadsprojektet (Nationellt projekt gällande organ, celler och vävnader) Medlem utsedd av Sveriges Kommuner och Landsting Donationsrådet, Styrelseledamot Publikationer Sanner MA, Hedman H, Tufveson G.. Evaluation of an organ-donor-card campaign in Sweden.Clin. Transplant 9: (1995). Leva på övertid Njurförbundet 25 år. Redaktör (1994). Co-editor: Njurvårdens I framtid En bok med anledning av Njurförbundet 40 år. Redaktör, (2009). NjurFunk nr Ett stort antal tidningsartiklar och debattinlägg Njurfunk Ledande artiklar sedan 1985

8 I programboken för Doktorspromotionen 2011 I programboken kan man läsa följande om Håkan Hedman. Född 1951, har ett 50- årigt eget perspektiv på njurvården. Som nioåring drabbades han av en njursjukdom, som innebar att han femton år senare fick påbörja dialysbehandling fick han en ny njure transplanterad som fortfarande fungerar. Håkan Hedman är utbildad marknadsekonom, DIHM, vid IHM Business School i Göteborg och har under 35 år Alla fem hedersdoktorerna samlade - fr. v. Carin Mannheimer, Vanja Beckman, Francis D Moore, Håkan Hedman och Andreas Tzakis. Håkan i gott sällskap Samtidigt med Håkan utsåg Sahlgrenska Akademien fyra ytterligare hedersdoktorer, som alla höll en festföreläsning torsdagen den 20 oktober. Vanna Beckman levandegör psykiatriska tillstånd och ovanliga syndrom. Vanna Beckman, född 1938, är medicinjournalist och författare med fokus på hjärnans sjukdomar och funktionshinder. Som journalist har hon varit verksam vid Dagens Nyheter, Dagens Eko, Rapport samt varit utrikeskorrespondent i Beirut Vanna Beckman levandegör psykiatriska tillstånd och ovanliga syndrom. Hennes arbete hör hemma i gränslandet mellan journalistik och forskning och har i hög grad samma mål som den forskning inom de aktuella områdena, som bedrivs vid Sahlgrenska akademin. Jeffrey I. Gordon forskar om tarmfloran. Professor Jeffrey I. Gordon, född 1947, avlade sin läkarexamen vid Chicagos universitet och har därefter varit verksam vid Washington University i St Louis, där han för närvande driver Centret för genomforskning och systembiologi. Carin Mannheimer, född 1934, är en välkänd journalist, regissör, dramatiker och författare. Flera av hennes pjäser har väckt debatt med sina skildringar av sjukvården. Bland annat har hon fått positiv kritik för sin konstnärliga framställning av den arbetat inom färgbranschen med inriktning på fartygsfärger. Sedan slutet av 1970-talet har han dessutom varit engagerad i Njurförbundet i både Västsverige och på nationell nivå. Sedan 1985 är han förbundsordförande. I uppdraget ingår att påverka beslutsfattare på olika nivåer samt att delta i den offentliga debatten i frågor som rör hälso- och sjukvård, organdonation och social välfärd. Han har dessutom haft flera externa uppdrag, bland annat som president för European Kidney Patient s Federation, expert i Patientsäkerhetsutredningen och i arbetsgrupper vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han är också engagerad i forskningsfrågor och är bland annat ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond. Han är även engagerad i Njurförbundets forskningsfond Njurfonden som under 2012 kommer att omvandlas till en nationell forskningsstiftelse. Dessutom samarbetar han med Sahlgrenska akademin sedan många år. Den stora utmaningen inför framtiden är enligt Håkan Hedman att få ökade resurser för forskning om tidig upptäckt och prevention vid njursvikt och att kunskapen om njurarnas betydelse för hälsan blir större hos befolkningen. 8 NjurFunk nr Foto: Elin Lindström

9 åldrande människan och vikten av god vård och omsorg med individen i fokus. Andreas Tzakis, född 1951 i Grekland, utvandrade efter grundutbildning i medicin till New York, där han genomgick specialistutbildning till kirurg. Efter några år flyttade han till Pittsburg och vidareutbildade sig där till transplantationskirurg med professor Thomas Starzl som lärare och mentor. Sedan mitten av 1990-talet är han verksam som chef för transplantationsverksamheten i Miami. (Han har skrivit mer än 500 vetenskapliga publikationer och har under sin karriär infört flera unika behandlingsmetoder. Han är dessutom den ende kirurgen i världen, som har utfört två levertransplantationer till människa med babian som donator.) Transplantationscentrum i Göteborg har haft ett samarbete med Andreas Tzakis sedan tidigt 1990-tal inom exempelvis multiorgantransplantation, levertransplantation samt avancerad tumörkirurgi. Tidigare medicine hedersdoktorer vid Sahlgrenska Akademin Den första medicine hedersdoktorn (MDhc) utsågs 1953 vid den då nybildade medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Sammanlagt har under perioden utsetts totalt 204 hedersdoktorer (varav 14% kvinnor). Av de 66 hedersdoktorerna som utsetts sedan 1995 är 27% kvinnor. Bland dessa tidigare hedersdoktorer kan följande två med anknytning till njurmedicin och transplantation nämnas. Francis D Moore blev hedersdoktor 1975 på förslag av Lars-Erik Gelin som talade vid promotionen i full akademisk ornat. Francis D Moore var kirurg och verksam vid Peter Bent Hospital där transplantationsverksamhetens vagga stod. Där arbetade bland andra Joseph E. Murray som fick nobelpriset i Medicin Med anledning av ett program på TV, Medix special fick Håkan och jag tillfälle att träffa honom. Schribner, Belding H. ( ), MDhc, Professor i njurmedicin vid University of Washington, Seattle, USA blev hedersdoktor 1980 på initativ av Härje Bucht. Håkans intensiva veckoslut Vid föreläsningar torsdagen den 20 oktober fick hedersdoktorerna tillfälle att presentera sig och sin bakgrund vid ett föredrag. Professor Andreas Tzakis som introducerades av Professor Michael Olausson, redogjorde för sin utbildning och sin träning hos Tom Starzl, en av transplantationskirurgins pionjärer. Andreas Tzakis är i sanning en innovativ transplantationskirurg som betytt mycket får Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetsjukhuset. Bakom hedersdoktorerna alla unga doktorander som disputerat vid Sahlgrenska Akademin under det gångna året. NjurFunk nr Foto: Johan Wingborg

10 Carin Manheimer beskrev hur hon insamlat material till sina pjäser och böcker bland annat genom att besöka äldreboenden där hon också kunde observera många dråpliga situationer - Hon talade om skillnaden mellan yngre - äldre och äldre-äldre.vi gör alla förluster av kunskaper och färdigheter när vi åldras en avveckling från livet. Hon menade att det samhälle som tar hand om och som respekterar sina äldre är ett bra samhälle. Under Carin Mannheimers föredrag visades ålderstrappan på vita duken. Den är tankeväckande. sitt föredrag om de stora insatser han gjort för njursjukvården och transplantationsverksamheten. Därför har jag gjort en sammanställning i form av en faktaruta baserad på Håkans CV. Doktorspromotion 2011 Under mycket högtidliga former promoverades fredagen den 21 oktober de fem medicine hedersdoktorerna och de 71 doktorander, som disputerat vid Sahlgrenska akademin under det gångna året. Håkan Hedman harangeras på klingande latin av promotor Dowen Birkhead. Sedan överlämnades insignierna. Hatten symboliserar frihet och framgångsrikt arbete. Ringen som träddes på Håkans finger står för trohet mot vetenskapen. Vidare överlämnades ett diplom som Håkan håller i handen när han bugar sig för publiken. Håkan tog emot gratulanterna tillsammans med sin familj vid en buffè innan det var dags för promotionsmiddag. Livet som gåva Lördagen den 22 oktober var Europeiska Donationsdagen och Håkan for då till Stockholm för att på den Europeiska Donationsdagen gratulera årets hedersmedlemmar i Livet som gåva - Ann-Christin Croon och Annika Wolfbrandt. Detta skildras i annan artikel i detta nummer av Njurfunk. Håkan med dottern Jenny och hustrun Karin. Håkan Hedman skildrade njurvården i ett 50- årsperspektiv med utgångspunkt i en bild som visade honom själv med kavat korslagda ben på Mölndals lasarett 1960, då han debuterade som njursjuk. De flesta av Håkans medpatienter på den bilden har dessvärre avlidit. Nu har Håkan erfarenhet av många års dialysbehandling - av såväl hemodialys som peritonealdialys - och 26 år med en transplanterad njure. Håkan menade att vår bästa tid är nu. Förståelsen för barn med njursjukdomar har förbättrats, men den kan bli bättre. Långtidsbehandling med dialys av god kvalitet erbjuds njursjuka - men är den individanpassad? Kunskap finns - men finns resurser? Många kan få bli njurtransplanterade med goda resultat - men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Bristen på organ för transplantation är ett allvarligt problem. Håkan visade det som alla vet; när det gäller antalet donatorer relativt sett finns det stort utrymme för förbättringar. Nu väntar 650 njursjuka patienter på att få bli transplanterade. I framtiden bör vi lägga oss vinn om att tidigt upptäcka begynnande nedsättning i njurarnas funktion. Det beräknas att cirka 1 miljon svenskar har nedsatt njurfunktion. Det är angeläget med ytterligare forskningsresurser för att undvika komplikationer relaterade till nedsatt njurfunktion. Håkan visade avslutingsvis en bild med familjen med hustru Karin och dotter Jenny som är adopterad från Kina. Håkan är en blygsam man - han nämnde inte mycket i Till sist Vid promotionen av en person, som disputerat för en doktorsgrad, hedras någon som under en följd av år i samarbete med några få bedrivit ett forskningsarbete. Genom att utse och promovera en hedersdoktor uppmärksammas ett ofta mångårigt arbete till gagn för samhället. Håkan Hedman är en sällsynt värdig Hedersdoktor. Få personer har som Håkan betytt så mycket under så många år för så många, för njursjukvården och för transplantationsverksamheten. Trots att Håkan Hedman alltid har mycket att göra tar han sig alltid tid utan att verka jäktad. Han har hedrats med många uppdrag vilket framgår av faktarutan. Vi önskar alla Håkan många år med fortsatt idogt arbete. Han är klok och väl insatt i sitt ämne. Han har talat med en stark röst och kan som Medicine Hedersdoktor, MDhc, lägga ännu mer tyngd bakom orden. Te x t o c h Fo t o: Hå k a n Gä b e l D o c e n t M e d i c i n s k t s a k k u n n i g i t r a n s p l a n t a t i o n s o c h d o n a t i o n s f r å g o r R e d a k t i o n e n fö r Nj u r f u n k 10 NjurFunk nr

11 Myrkrypningar ett gissel Värk och obehagskänslor i benen hos patienter i dialysbehandling är tyvärr vanliga. De uppträder framförallt nattetid och när man försöker vila. De lindras först när man rör på benen. Docent Jarl Ahlmén, Göteborg, redogör för orsaker, symtom och behandlingsmöjligheter. På engelska har man myntat uttrycket restless legs (RLS) som på ett bra sätt beskriver upplevelsen av en irriterande, surrande känsla djupt i musklerna i vaderna. Själva orsaken är fortfarande okänd men den uppträder, fastän mera sällan, också hos individer i befolkningen utan njursjukdom. Symtomen bättras när man rör på fötterna eller benen. Besvären fördröjer ofta själva insomnandet. Hos uppskattningsvis 80% av patienterna med RLS förekommer också ofrivilliga benrörelser i form av ryckningar/sträckningar i foten och/eller underbenet (engelska: PLMS) som varar c:a 2-4 sekunder och kan komma ofta t.ex. var 30:e sekund. Besvären är så starka att man ibland kortvarigt vaknar och därför upplever att man är mycket trött på morgonen. Besvären uppträder oftast under första delen av natten. Jarl Ahlmén Vanligare hos dialyserande De förekommer oftare hos dialyspatienter än hos andra personer i befolkningen. Ju äldre man är desto oftare besväras man av PMLS. Att skilja på RLS och PMLS är nästan omöjligt men genom att fråga såväl patienten som anhöriga hur orolig patienten är under natten kan man få en god bild av besvärens omfattning. Fler än 35 episoder med PMLS per timme har visats kunna öka risken för död. Båda tillstånden behandlas på samma sätt. Den blandade nervskada som hänger ihop med uremin (polyneuropati) förekommer också och den är en nervpåverkan framförallt i benen. Den kan vara en ytterligare bidragande orsak till restless legs och beskrivs ofta som en stumhetskänsla i tår och fötter och svaghet i benen. En rad sjukdomstillstånd kan vara bidragande eller enda orsak till värk och restless legs. Bland dessa återfinns senstadier av diabetes, undernäring, vitaminbrist, amyloidos, Lupus erythematosis (SLE), polyarterit och inte att förglömma alkoholmissbruk. Med neurofysiologiska undersökningar har man visat att c:a 50% av patienter med kronisk dialys har nervstörningar. Att regelbundet följa dessa undersökningar hos en individ är ett utmärkt mått på hur effektiv en dialys är, men denna teknik kan inte utnyttjas rutinmässigt. En optimal dialysbehandling minskar risken för och hindrar denna nervskada. Behandlingsmöjligheter Hur kan man då behandla myrkrypningar? Eftersom det inte alltid är samma orsaker, som kan ge liknande besvär, måste man först försöka urskilja vad, som kan hänföras till uremin och vad, som kan tänkas hänföras till de olika sjukdomstillstånden ovan. Allmänna råd, som att upphöra med alkohol, nikotin, minska koffeinintaget och utnyttja regelbunden motion, kan lindra besvären. När detta inte är tillräckligt kan man försöka med en rad olika mediciner. Förstahandsvalet är då mediciner ur bensodiazepingruppen (Stesolid, Sobril, Oxascand). Dessa kanske enbart har effekt genom att hindra att man vaknar av benryckningarna under natten och vaknar utvilad. När detta inte räcker för symtomfrihet kan man prova dopamin i olika former som ex. agonister som L-Dopa (Sinemet). Även långverkande preparat som ropinirole (Requip) kan ha god effekt liksom pramiprexol (Sifrol). Ofta har man också haft god effekt av blandpreparat som Madopark hos en del patienter liksom av pregabalin (Lyrica). De senare har dock ofta en del biverkningar, som inbjuder till försiktig användning speciellt som man i sin dosering måste ta hänsyn till att dialyspatienterna praktiskt sett har upphörd njurfunktion. Bättre dialysbehandling Den viktigaste åtgärden är dock att ifrågasätta dialysbehandlingens effektivitet. Att öka antalet dialyser per vecka och öka dialystiderna är den bästa behandlingen. Om flera nattliga långa dialyser eller korta dagliga dialyser helt kan ta bort restless legs har ännu inte studerats i detalj, men mycket talar för att denna behandling av mer kontinuerlig dialys kommer att minska dessa i dag mycket besvärliga problem. En lyckad njurtransplantation förbättrar situationen högst avsevärt. Te x t : Ja r l Ah l m é n D o c e n t i nj u r m e d i c i n G ö t e b o r g Fo t o: p r i v a t NjurFunk nr

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Njursjukvården i Norrland i fokus - Njurföreningar samverkar med vården för nytt forskningscentrum Nummer 1, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

Njurfunk Tidning för Njurförbundet

Njurfunk Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet World Transplant Games - en upplevelse och succé Nummer 3, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Fresenius

Läs mer

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt

Världsnjurdagen 13 mars 2008 - uppmärksammar vikten av tidig upptäckt av njursvikt Årgång 35 Nummer 1 År 2008 Tidning från Njurförbundet Vård av njursvikt i tidigt skede hos Bromsen på Danderyds sjukhus Gambro satsar på forskning i samarbete med njursjukvården i Västsverige Cancer efter

Läs mer

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet

Njurfunk. Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22. Mätmetoder för njurfunktion - sid 8. Tidning för Njurförbundet Njurfunk Tidning för Njurförbundet Att välja dialysbehandling i hemmet - deltema sid 13-22 Mätmetoder för njurfunktion - sid 8 Nummer 1, 2013 Årgång 40 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling

Läs mer

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39

Njurfunk. Graviditet och njurtransplantation - sid 13. Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2012 Årgång 39 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Graviditet och njurtransplantation - sid 13 Nummer 4, 2012 Årgång 39 Det är ditt liv, det är ditt beslut Hembehandling 1 ett möjligt första 2 alternativ för många patienter

Läs mer

Njurfunk. Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8.

Njurfunk. Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8. Njurfunk Tidning för Njurförbundet Forskning kan förbättra njursjukvården - läs artiklar sid 5, 6 och 8. Insamlingsstiftelsen Njurfonden stöder forskning med en miljon - se sid 12. Nummer 1, 2015 Årgång

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Njurfunk. Tidning för Njurförbundet. Nummer 3 2008 Årgång 35

Njurfunk. Tidning för Njurförbundet. Nummer 3 2008 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Nummer 3 2008 Årgång 35 Annons Fresenius 19 19 36 Styrelseledamöter: @ Ordf. Håkan Hedman 031-26 00 58 @ Anders Billström 035-12 88 84 @ Lars Nordstedt 040-16 28 88 @

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006

NjSGMEDLEMSBLAD. Sex och samlevnad I DETTA NUMMER. Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006 NjSGMEDLEMSBLAD Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 / april 2006 I DETTA NUMMER Vårutflykt Träffa Musse Pigg på Lasse Åbergs Museum sid 5 Gym på Löwet Intervju med Eva Forsell, chefssjuksköterska sid

Läs mer

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan

Medlemsbladet 4. Donationsveckan och Donationsdagen 2010. Aktiviteter där Vikings medlemmar deltagit under Donationsveckan Medlemsbladet 4 VIKING RIKSFÖRENINGEN FÖR HJÄRT- LUNGTRANSPLANTERADE 2010 Donationsveckan och Donationsdagen 2010 Vintern närmar sig med stormsteg. En del av Vikings verksamhet har efter EHLT-games gått

Läs mer

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning

NJUR VIKTIGT. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010. Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning NJUR VIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 2 2010 S Reportage från Gotland Margareta frågar doktorn Nytt inom forskning Ur innehållet: 4. Reportage från Gotland 10. Margareta frågar

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen

Nr 2 2011. Seeberger 25 maj. Primärdvård fokus på Världsnjurdagen. Nya i Styrelsen 2 Nr 2 2011 ex d n i s d r å v r Nju? t e d r ä d va Seeberger 25 maj! m l o h k c lys i Sto a i d r e t s e Sem Nya i Styrelsen Primärdvård fokus på Världsnjurdagen 2 NjSGs Kansli bemannas av Christina

Läs mer

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS

OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR ARBETAR FÖR INDIVIDUELL OCH SÄKER VÅRD DÄRFÖR SLUTAR MAN I HEMHEMODIALYS NR. 4.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN VÅRDRELATERADE INFEKTIONER KAN OFTA FÖREBYGGAS Slavenka Drakulic OM OSJÄLVISK GODHET OCH ANONYM DONATION KALMAR

Läs mer

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE

En grävande dietist. Umeås Eva Jansson GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE NR. 1.2006. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN GOD STIKKETEKNIK MED OMVENDT KANYLERING TRANSPLANTERADE ORGAN FÖRLORAS PÅ GRUND AV NON-COMPLIANCE Referensgruppen

Läs mer

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara!

SVIKTIGT S. Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008. Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! NJURSVIKTIGT Medlemsblad för Njurföreningen Stockholm Gotland Nr 1 2008 SVIKTIGT S Tema: Stöd och och rättigheter Stor bilaga att ta ut och spara! Sida 11-14 Färöarna Resereportage från Nordatlantens paradis

Läs mer

Tandläkarbesök behövs

Tandläkarbesök behövs NR. 4.2011 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Casemetod stärker omvårdnadssituationer Kirurgisk teknik räddar djupt liggande blodaccess Tandläkarbesök behövs

Läs mer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer

Immunförsvaret vid njursvikt och hemodialys. Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer NR. 5.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Hur ofta kontrolleras givarna? Långtidsuppföljning av levande njurdonatorer Bättre vardag med fysisk träning Immunförsvaret

Läs mer

NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN

NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN NR. 3.2007 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN FINLAND HAR STÖRST ERFARENHET I EUROPA AV BARNNJURSJUKVÅRD ORGANBRIST ETT UNIVERSELLT PROBLEM KLÅDA: PSYKISKT

Läs mer

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006

Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 FNjSMEDLEMSBLAD Föreningen för Njursjuka i Stockholm med omnejd Nr 1 / februari 2006 I DETTA NUMMER: Huvudstupa in i dialys Kent berättar 6 Njurkonferens Följ med till Göteborg i april 7 Individanpassad

Läs mer

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal

Att donera organ. - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Att donera organ - förutsättningar för information till allmänheten och sjukvårdspersonal Innehåll Sammanfattning... 7 1 Inledning... 13 1.1 Bakgrund... 13 1.2 Utredningens direktiv... 14 1.3 Syfte...

Läs mer

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011

God Jul & Gott NyttÅAr! MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2011 God Jul & Gott NyttÅAr! Kallelse till årsmötet sid 3 1000 Waran behandlade tar inte prov på vårdcentralen sid 4 6 Nya riktlinjer för Hjärt och Lungräddning sid 14 Aktiviteter

Läs mer

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar -

NJUR- TRANSPLANTATION. - RNj informerar - NJUR- TRANSPLANTATION - RNj informerar - Publikationer utgivna i samma serie: Dialysbehandling, RNj informerar 1983, -92, -96 ISBN 91-86776-13-4 Att äta rätt, RNj informerar 1993 ISBN 91-86776-08-8 Njursjuk,

Läs mer

Njurfunk. Generika och byte av läkemedel - information och debatt - sid 18 Viktigt med bra hemodialysaccess vid dialysstarten- sid 5

Njurfunk. Generika och byte av läkemedel - information och debatt - sid 18 Viktigt med bra hemodialysaccess vid dialysstarten- sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Generika och byte av läkemedel - information och debatt - sid 18 Viktigt med bra hemodialysaccess vid dialysstarten- sid 5 You & Me - se sid 40 16 svenska deltagare i

Läs mer

T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12!

T-Journalen. Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! 1 T-Journalen År 2013 Nr 4 november Om innehållet i T-Journalen, se sid 2. Inbjudan till julbordet se sid 12! Höst vid Svartån Foto: Per Z Föreningsadress: c/o Per Zimmerman, Malmgatan 58, 703 54 Örebro

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer