Skurups kommun. Granskning av kompletterande beslutanderätt inom myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skurups kommun. Granskning av kompletterande beslutanderätt inom myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg"

Transkript

1 Skurups kommun Granskning av kompletterande beslutanderätt inom myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Revisionskriterier Genomförande och kvalitetssäkring Kompletterande beslutanderätt Organisation och styrning Organisation Delegationsordningen och omfattningen av den kompletterande beslutanderätten Händelseutveckling avseende den kompletterande beslutanderätten Bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor Identifierade förbättringsområden...8 Källförteckning...9 1

3 Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skurups kommun granskat den kompletterande beslutanderätten inom myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg, med syfte att bedöma huruvida beslut fattas i enlighet med gällande regler. Vår sammanfattande bedömning är som följer: u Den kompletterande beslutanderätten som den beskrivs i delegationsordningen för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg överensstämmer med vad som följer av LVU och LVM. Det bör dock tydligt framgå i beslutsordningen att kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag och inte är en fråga om delegation. u Vi ser mycket allvarligt på att nämndens 2:e vice ordförande under tjänstgöring enligt överenskommet schema inte agerat i kraft av att vara den som haft kompletterande beslutanderätt vid tillfället. Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: u Reglerna om kompletterande beslutanderätt följer direkt av lag. För vice ordförande som tjänstgör som ordförande behövs inget särskilt förordnande. u I enlighet med nämndsbeslut har ett särskilt schema upprättats, och detta anger vem ur presidiet som i varje tillfälle bär den kompletterande beslutanderätten med medföljande telefon och fax. u Under tjänstgöring som ordförande enligt schema vid ett tillfälle under våren 2016 underlät nämndens 2:e vice ordförande att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU. u Beslut om omedelbart omhändertagande i det aktuella fallet fattades slutligen av ordinarie nämndsordförande. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg att: u Ändra delegationsordningen så att det tydligt framgår att kompletterande beslutanderätt inte är en fråga om delegation. u Säkerställa att reglerna kring kompletterande beslutanderätt är väl kända i hela nämnden, samt att de tillämpas på ett korrekt sätt. 2

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun fattar beslut framförallt i myndighetsutövning mot enskild. Nämndens arbete omfattar att besluta i enskilda individärenden som inte är på delegation, såsom omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM), övervägande av vård i annat hem än det egna m.m. För akuta beslutsärenden vid myndighetsutövning om omedelbart omhändertagande finns regler om så kallad kompletterande beslutanderätt i LVU och LVM. Ett joursystem har utvecklats där man inom presidiet har jour under olika veckor. Delegationsordningen slår fast beslutsordningen och syftar till att nämnden ska kunna fullgöra sitt åtagande även utanför arbetstid. Det har framkommit uppgifter om att en av presidiets vice ordföranden inte fullgjort detta åtagande. Detta skulle då kunna innebära att nämndens möjligheter att fullgöra sitt åtagande begränsas då färre personer måste dela på ansvaret. Risk finns således att ingen behörig beslutsfattare finns tillgänglig om ett beslut måste fattas under jourtid Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Syftet med granskningen är att bedöma huruvida beslut fattas i enlighet med gällande regler. Följande frågor besvaras i granskningen: Har nämnden en ändamålsenlig besluts- och delegationsordning? Finns det till delegationsordningen kompletterande beslut kring beslutsfattande under s.k. jourtid? Följer beslutsfattandet den beslutsordning som gäller samt gällande praxis? Granskningen avser myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: Socialtjänstlagen (SoL) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Kommunallagen 6 kap 36, 4 kap 21 Förvaltningslagen 18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 3

5 1.4. Genomförande och kvalitetssäkring Granskningen har skett genom intervjuer och dokumentstudier, det senare företrädesvis gällande protokoll och beslut. Individuella telefonintervjuer har genomförts med presidiet för myndighetsnämnden för individ och familjeomsorg. Inom ramen för dokumentstudier på plats har upplysningar även hämtats från enhetschef barn och unga samt IFO-chef. Utöver vår interna kvalitetssäkring har de intervjuade haft möjlighet att sakgranska rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 2. Kompletterande beslutanderätt Möjligheten att delegera beslutanderätten rörande omedelbara omhändertaganden (6 LVU respektive 13 LVM) är enligt 10 kap 4 SoL begränsad på så sätt att delegering endast får ske till utskott. Delegering till en ledamot eller till en tjänsteman eller grupp av tjänstemän är således inte tillåten. 1 Beslut om ett omedelbart omhändertagande måste dock ibland kunna fattas med mycket kort varsel. Därför har nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat enligt rätt att fatta sådana beslut (6 andra stycket LVU, 13 andra stycket LVM). Denna beslutanderätt förutsätter att nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. I första hand bör således beslut om omhändertagande fattas av nämnd eller utskott. Regleringen innebär att ordföranden eller därtill förordnad nämndledamot har en kompletterande beslutanderätt som direkt följer av lag. 2 Som framgår av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) är detta inte en delegering; den som är förordnad beslutar vid sidan om nämnden, till skillnad från delegering, där delegaten beslutar i stället för nämnden. En viktig skillnad mellan delegation och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande beslutanderätten endast utövas när nämndens beslut inte kan avvaktas. I Socialstyrelsens allmänna råd tydliggörs också att när vice ordföranden tjänstgör går denne in i ordförandens ställe och något särskilt förordnande för denne behövs inte. I de allmänna råden tydliggörs att det ankommer på nämnden att se till att det alltid finns någon med beslutanderätt tillgänglig; det får inte råda något tvivel om vem som vid varje tillfälle är behörig att fatta beslut eller hur man får kontakt med denne. Vidare poängteras att den som har rätt att fatta beslut om omedelbart omhändertagande också har att ta ställning till om nämndens/utskottets beslut i frågan kan avvaktas eller inte. Vid denna avvägning får inte praktiska skäl vara avgörande. 1 Se SOSFS 1997:15 samt Prop 1987/88:147 s Som påpekats bl a i Norrköpings kommuns delegationsordning för socialnämnden, så följer det direkt av 6 kap 36 Kommunallagen att en nämnd kan uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. I förarbetena till kommunallagen (Prop 1990/91:117 s 205) framgår att Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas art finns inte. Detta skulle kunna innebära att reglerna kring kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM i realiteten har mist sin aktualitet. 4

6 När det gäller myndighetsutövning mot enskild stipulerar kommunallagen (4 kap 21 ) och förvaltningslagen (18 ) att det finns ett tydligt ansvar för en ledamot att delta i avgörandet av ärendet. Detta gäller rimligtvis oavsett om beslut fattas av nämnd, utskott eller av enskild ledamot inom ramen för bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt. 3. Organisation och styrning 3.1. Organisation Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg (IFO) fullgör enligt reglementet kommunens uppgifter avseende myndighetsutövningen enligt bland annat SoL, LVU och LVM. I övrigt utgör kommunstyrelsen socialnämnd i Skurups kommun. Presidiet för myndighetsnämnden IFO utgörs av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Delegationsordningen och omfattningen av den kompletterande beslutanderätten Delegationsordningen för nämnden för individ- och familjeomsorg (november 2014) anger att beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och LVM kan fattas av nämndens ordförande eller vice ordförande (eller annan ledamot som nämnden förordnat), se utdrag nedan. Delegationsordning för myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg (utdrag) Punkt nr Ärende Lagrum Delegation 3.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år 6 1 st. LVU 5.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 LVM Nämndens ordförande eller vice ordförande * Nämndens ordf, nämndens vice ordf. annan ledamot som nämnden förordnat * Ordförande eller annan som nämnden förordnat kan fatta sådant beslut Kommentar: Vi noterar att den kompletterande beslutanderätten presenteras under rubriken Delegation, trots att det inte handlar om en delegering. Delegationsordningens lydelse har getts olika innebörd inom nämndens presidium. Frågan har gällt om vice ordförande omfattar samtliga vice ordförande eller enbart 1:e vice ordförande. Ordförande och 1:e vice ordförande ger i intervjuerna uttryck för att delegationsordningens vice ordförande inbegriper 2:e vice ordförande. Från 2:e vice ordförande uttrycks att formuleringen bjuder in till tolkning, och att det inte är självklart vem/vilka som träder in för ordförande. Kommentar: Den kompletterande beslutanderätten är inte avhängig av beslut i nämnden utan följer direkt av lag. Nämndens ordförande har rätt att fatta beslut i ärendet. När en vice ordförande tjänstgör går denne in i ordförandes ställe. Något särskilt förordnande behövs inte för denne. 5

7 4. Händelseutveckling avseende den kompletterande beslutanderätten - Skurups kommun ingår sedan mitten av 2015 i Sociala jouren Syd tillsammans med åtta andra kommuner. Detta markerade en förändring från tidigare, då Skurups kommun hade en renodlad politikerjour. Förändringen betyder att jouråtagandet från politikersidan har begränsats till att företrädesvis handla om enbart omedelbara omhändertaganden. - Såvitt framkommer har politikeråtagandet bakåt i tiden i första hand tillfallit ordförande, med undantag av dennes bortavaro vid semester el dyl. Enligt uppgift har dock även rullande schema mellan ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande använts. o Kommentar: Enligt vad som framkommer har praxis avseende den kompletterande beslutanderätten omfattat hela presidiet. - Under 2015 fattades tre beslut med kompletterande beslutanderätt avseende omedelbara omhändertaganden, samtliga enligt 13 LVM. 3 Ett av dessa fattades av 1:e vice ordförande, och övriga två av ordförande. - I december 2015 schemalades enligt nämndsbeslut jourtelefonen för presidiemedlemmarna med en månad i taget. 4 Nämndens förste vice ordförande inledde schemaläggningen från och med årsskiftet. Fördelningen ändrades inom presidiet i början av 2016 med följd att 2:e vice ordförande tilldelades ett färre antal månader än ordförande och 1:e vice ordförande. o Kommentar: En fördelning mellan presidiemedlemmarna av ansvaret för den kompletterande beslutanderätten finns beslutad i nämnd. - Enligt vad som framkommit i intervjuer uppstod i april 2016 en situation där ordförande och 1:e vice ordförande inte fanns tillgängliga, och där 2:e vice ordförande avböjde att fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. 2:e vice ordförande hade den överenskomna politikerjouren och jourtelefonen samt faxen vid tillfället. Enligt 2:e vice ordförande framförde denne i telefonsamtal med enhetschefen att nämnden skulle sammankallas. Vidare uppger 2:e vice ordförande att då ingen återkoppling skedde på jourtelefonen tolkade 2:e vice ordförande detta som att ordförande tog beslut. I intervju ger 2:e vice ordföranden uttryck för att beslutanderätten som den finns formulerad i delegationsordningen inte varit tydlig, och att ett förslag om att förtydliga delegationsordningen i detta avseende tidigare framförts i nämnden (se ovan under 3.2). Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU fattades slutligen av ordförande o Kommentar: Enligt vad som framkommer har den överenskomna fördelningen av ansvaret för den kompletterande beslutanderätten inte hållits. - I maj 2016 beslutade myndighetsnämnden om ett förtydligande avseende delegationsordningen. 5 I ärendebeskrivningen anges att ett förtydligande bör ske avseende delegationsordningens formulering kring att vice ordförande träder in vid 3 Januari, oktober respektive november. 4 Nämndsprotokoll Nämndsprotokoll

8 förfall för ordförande. Av nämndens beslut framkommer att Med vice ordförande i delegationsordningen avses såväl förste vice ordförande som andre vice ordförande. Övrigt o Kommentar: När en vice ordförande tjänstgör går denne in i ordförandens ställe. Nämndens förtydligande överensstämmer med detta. - Från ordförande och 1:e vice ordförandes sida uttrycks i intervjuer att kompletterande beslutanderätt omfattar ordförande och samtliga vice ordförande, och att detta är i överensstämmande med hur tolkningen varit i praxis sedan tidigare. - 2:e vice ordförande poängterar i intervju att förändringen från renodlad politikerjour till tjänstemannajour 2015 markerar en förändring i det faktiska politikeråtagandet; under politikerjourens tid var åtagandet större och kunde motivera ett rullande schema. 2:e vice ordförande uttrycker också att man inom presidiet kommit överens om en ordning där ordförande, i och med införandet av tjänstemannajour, ska bära huvudansvaret vad gäller politikeråtagandet. Vidare uttrycks att det i och med förändringen till en tjänstemannajour blir viktigt att tydligt klargöra ansvaret för politikerna att gå in. 5. Bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor Reglerna kring kompletterande beslutanderätt följer av lag. Vi kan konstatera att beskrivningen av den kompletterande beslutanderätten som den framkommer i myndighetsnämndens delegationsordning, samt i nämndens särskilda förtydligande, överensstämmer med vad som följer av LVU och LVM. Det är av yttersta vikt att det i varje givet tillfälle står klart vem som har att fatta beslut om omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM. Den vice ordförande som tjänstgör går in i ordförandes ställe och har därmed kompletterande beslutanderätt. Inom presidiet finns ett överenskommet schema om vem som tjänstgör. I samband med detta tar den som tjänstgör ansvar för särskild telefon och fax. Vi ser mycket allvarligt på att 2:e vice ordföranden, vid ett tillfälle under våren 2016 under överenskommen tid för tjänstgöring, inte fullföljde sitt åtagande vad gäller den kompletterande beslutanderätten. Detta ska också ses i ljuset av det tydliga ansvar som enligt kommunallagen och förvaltningslagen åligger en ledamot att delta i avgörandet av ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Presidiets medlemmar har såväl genom praxis som genom dokumenterad överenskommelse om jourfördelning befäst det som lagstiftningen tar sikte på, nämligen att den kompletterande beslutanderätten finns hos den vice ordförande som i en given situation träder in istället för ordförande. Detta är också den tolkning som nämnden så småningom kommit att stadfästa i ett särskilt förtydligande. Införandet av en tjänstemannajour må påverka omfattningen av politikeråtagandet, men det är inget som påverkar beslutsordningen avseende den kompletterande beslutanderätten. Omedelbara omhändertaganden enligt LVU och LVM är mycket kraftfulla åtgärder, föranledda av allvarliga och brådskande omständigheter. En kommuns ansvar att säkerställa en korrekt och ändamålsenlig hantering är mycket långtgående. I ljuset av detta ser vi mycket allvarligt på att viktiga och snabba beslut har äventyrats med hänvisning till att beslutsordningen som följer direkt av lag och som tidigare inte vållat några tvetydigheter - uppfattats som otydlig. 7

9 Vår sammanfattande bedömning utifrån revisionsfrågorna är som följer: Har nämnden en ändamålsenlig besluts- och delegationsordning? Ja, i det avseende att delegationsordningens formulering överensstämmer med vad som följer direkt av lag; nämndens ordförande har kompletterande beslutanderätt, och när en vice ordföranden tjänstgör går denne in i ordförandens ställe och något särskilt förordnande för denne behövs inte. Detta är också vad som gällt enligt praxis och överenskommet jourschema. Finns det till delegationsordningen kompletterande beslut kring beslutsfattande under s.k. jourtid? Ja. I nämndsbeslut från maj 2016 förtydligar myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg vad som avses med begreppet vice ordförande. Förtydligandet är i överensstämmelse med vad som följer av lag. Dessförinnan har nämnden i december 2015 implicit givit uttryck för samma tolkning genom att besluta om rullande jourtjänstgöring inom presidiet. Följer beslutsfattandet den beslutsordning som gäller samt gällande praxis? Ja. De beslut som fattats med kompletterande beslutanderätt under 2015 och 2016 har skett i enlighet med delegationsordningen. Av vad som framkommer i granskningen har dock den erforderliga snabbheten i ett beslut äventyrats genom att den överenskomna jourfördelningen åsidosatts i ett ärende om omedelbart omhändertagande enligt LVU. 6. Identifierade förbättringsområden Vi rekommenderar myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg att u Ändra delegationsordningen så att det tydligt framgår att kompletterande beslutanderätt inte är en fråga om delegation. u Säkerställa att reglerna kring kompletterande beslutanderätt är väl kända i hela nämnden, samt att de tillämpas på ett korrekt sätt. Skurup den 26 oktober 2016 Erik Wesser EY 8

10 Källförteckning Intervjuer: Jessica Möller, ordförande, myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg Marita Johnsson, 1:e vice ordförande, myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg Ann-Mari Sjöberg, 2:e vice ordförande, myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg Upplysningar har i korthet också inhämtats från: Eva Svanström, enhetschef barn och unga Anne Larsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg 9

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den HFD 2016 ref. 74 Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort. 14 andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering SVENSKA PM _áä~ö~=n= KOMMUNFÖRBUNDET= OMMOJMRJNQ== N=ETF= hçããìå~äê ííëëéâíáçåéå== iéå~=p~åçëíê ã== = Beslutanderätt och delegering 1 Organisationen i kommunen Styrelsen Enligt 6 kap. 1 kommunallagen skall

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt

Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport Granskning av delegation av beslutanderätt Christina Widerstrand, Certifierad kommunal revisor Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning och rekommendationer 1 1

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Dokumentbeteckning Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Handläggare/Förvaltning Stadskansliet

Dokumentbeteckning Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden Handläggare/Förvaltning Stadskansliet Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som kommunstyrelsen har fastställt. Nämndens verksamhet

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari Burlövs kommun. Granskning av nämndernas protokoll Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2016 Burlövs kommun Granskning av nämndernas protokoll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 200, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med

Antaget av kommunfullmäktige , 164 Gäller från och med Antaget av kommunfullmäktige 2012-09-24, 164 Gäller från och med 2012-10-01 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden SID 1(10) Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:20 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antaget av kommunfullmäktige 1998-12-09, 105, med viss ändring Gäller från 1999-03-10, 21 1999-01-01 För nämnden gäller

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner,

att utarbeta förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, och att utarbeta därtill hörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrad av kommunfullmäktige den 28 februari 2008 50, den 28 augusti 2008 155, den 25 mars 2010 68, den 27 oktober

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

2 Nämnder och samrådsorgan

2 Nämnder och samrådsorgan HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Kf 2003-01-30, 6 Gäller från och med 2003-02-01 Godkänd av, datum Socialchef, 2008-09-xx Rutinansvarig Socialchef 2 Nämnder och samrådsorgan 2.1 Nämndsreglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017 Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-07 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:89 10092 Social- och omsorgskontoret Social- och äldrenämndens

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden SID 1(10) Reglemente för socialnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(10) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer