Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER PTS-ER_2007:21 ISSN Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet

2

3 Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen gav i december 2005 Pst- ch telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genmföra ett mentrskapsprjekt för att öka andelen kvinnliga chefer ch främja jämställdheten i IT- ch telekmbranschen. Denna rapprt utgör en uppföljning ch återrapprtering av uppdraget. En slutredvisning av regeringsuppdraget ska ske senast den 30 juni PTS har drivit detta mentrskapsprjekt sm ett piltprjekt - genm ett knkret prgram - med en intern prjektledare ch prjektgrupp, externa knsulter samt en extern styrgrupp med representanter från branschen ch Jämställdhetsmbudsmannen. I styrgruppen har Jaime Aleite, utredare Jämställdhetsmbudsmannen, Björn Axelssn, direktör IT&Telekmföretagen inm Almega, Ingrid Bremark, persnaldirektör EDB (tidigare HP), Anne-Marie Franssn, VD IT&Telekmföretagen inm Almega ch Anders Skarin, styrelseprffs ch VD Nirax Management AB medverkat. Ledarutvecklingsknsulterna Ardida med VD Karin Stephanssn har varit engagagerade för att genmföra ch följa upp prgrammet. Katarina Kämpe har varit beställare på PTS. Katarina Apazidiz, Britt-Marie Arne- Hellström, Katarina Bååth ch Dana Galuz har deltagit i prjektet från PTS sida. Ulrika Strömqvist har varit prjektledare. Stckhlm i juni 2007 Marianne Treschw Generaldirektör Pst- ch telestyrelsen

4

5 Wmentr uppföljning av piltprjektet Innehåll Sammanfattning Uppdrag Uppdraget från regeringen Bakgrund Förutsättningar Eknmiska ch tidsmässiga ramar Metd ett piltprjekt Kntakter med bransch ch mvärld Analys ch planering Så tänkte vi Vår mdell för mentrskapsprgram En fråga m ledningsförsörjning ch knkurrenskraft Genmförande Så gjrde vi Dessa företag med adepter ch mentrer har deltagit Tre värdföretag Matchning adept ch mentr viktig Prgrammet Marknadsföra ch löpande sprida inf Så nyttjade vi medlen Uppföljning ch slutsatser Löpande uppföljning Individen adepters ch mentrers syn Företagen deras syn ch måluppfyllelse Branschen - har prjektet haft betydelse? Några slutsatser Wmentr att leva vidare Frtsatt stafettpinne branschen själv intresserad Några framgångsfaktrer för frtsatt prgram...25 Bilagr Bilaga 1 - Deltagande företag Bilaga 2 - Deltagande adepter ch mentrer Bilaga 3 - Sammanställning av företagens mål ch måluppfyllelse Bilaga 4 - Sammanställning av enkätsvar Pst- ch telestyrelsen 5 (46)

6

7 Wmentr uppföljning av piltprjektet Sammanfattning Pst- ch telestyrelsen, PTS, fick i december 2005 i uppdrag av regeringen att genmföra ett mentrskapsprjekt med inriktning på IT- ch telekmbranschen i syfte att öka antalet kvinnliga chefer i IT- ch telekmsektrn. Prjektet skall utfrmas utifrån de erfarenheter sm gjrts i det av Jämställdgetsmbudsmannen genmförda Wmen t the Tp-prjektet. Regeringen har beslutat att PTS får dispnera krnr för uppdraget. PTS har drivit Wmentr sm ett piltprjekt ch har haft en extern styrgrupp från branschen ch Jämställdhetsmbudsmannen för att säkerställa såväl ett allsidigt kunskapsperspektiv sm bred förankring i branschen. Prgrammet har varit ni månader långt ch startade i augusti 2006 ch avslutades i maj företag från IT- ch telekmbranschen har deltagit i Wmentr med 30 adepter ch mentrer. Prgrammet har mfattat ttalt sex heldagar, en extra nätverksträff för adepter ch löpande samtal mellan adept ch mentr varje månad. Inledningsvis i augusti genmfördes en tvådagars intrduktin för adepter ch mentrer ch prgrammet avslutades med en heldags avslutning ch nätverksträff. Dessutm har tre heldagsseminarier med lika kunskapsmment kring jämställdhet, förändring ch mtivatin genmförts. Den avslutande uppföljningen av prgrammet visar att företagen, adepterna ch mentrerna ger prgrammet ett gtt betyg. Sm helhetsbetyg gav adepterna 3,8 av 4 i betyg, mentrerna 3,6 av 4 ch företagen genm persnalcheferna 3,6 av 4. Uppföljningen visar ckså att 24 av företagen helt eller delvis uppfyllt de mål de själva satt upp för sin medverkan i prgrammet. Värt att lyfta fram är att ett mentrskapsprgram är ett verktyg av många för att få en hållbar förändring. Att få fler kvinnr på ledande psitiner inm IT- ch telekmbranschen är ett långsiktigt ch medvetet arbete sm kräver branschens ch företagens frtsatta engagemang. Sm ett frtsatt verktyg ser PTS det sm glädjande att branschen genm branschrganisatinen IT&Telekmföretagen inm Almega visat tydligt intresse att ta över stafettpinnen ch driva prgrammet vidare. De förväntas ta beslut m sitt frtsatta huvudmannaskap efter smmaren ch har ambitinen att sätta igång ett frtsatt prgram redan i höst. Radera ej denna rad Pst- ch telestyrelsen 7 (46)

8

9 Wmentr uppföljning av piltprjektet 1 Uppdrag 1.1 Uppdraget från regeringen Pst- ch telestyrelsen, PTS, fick i december 2005 följande uppdrag av regeringen (N /ITFU): Regeringen uppdrar åt Pst- ch telestyrelsen att genmföra ett mentrskapsprjekt med inriktning på IT- ch telekmbranschen i syfte att öka antalet kvinnliga chefer i IT- ch telekmsektrn. Det övergripande syfte är att bidra till ökad jämställdhet i sektrn. Prjektet skall utfrmas utifrån de erfarenheter sm gjrts i det av Jämställdgetsmbudsmannen genmförda Wmen t the Tp-prjektet. PTS ska i ett första skede ta fram en hs Näringsdepartementet ch hs relevanta delar av näringslivet förankrad prjektplan. Det frtsatta prjektet ska sedan genmföras utifrån denna prjektplan. Resultatet av uppdraget skall redvisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni Regeringen har beslutat att PTS får dispnera krnr för uppdraget. 1.2 Bakgrund I den IT-plitiska prpsitinen (prp. 2004/05:175) betnade den dåvarande regeringen vikten av att öka jämställdheten inm IT-sektrn. I strategiprgrammet IT- ch telekmbranschen - en del av Innvativa Sverige, sm tgs fram gemensamt av den dåvarande regeringen, näringslivet ch de fackliga rganisatinerna, lyftes mentrskapsprjektet fram sm en åtgärd för en stärkt IT- ch telekmsektr. IT-strategin var en del i arbetet med Innvativa Sverige - En strategi för tillväxt genm förnyelse, sm den dåvarande regeringen presenterade under En undersökning från Wmen s Business Research Institute, Wmbri, 1 för 2006, sm genmförs på uppdrag av SNS, visar att det finns färre kvinnliga chefer inm telebranschen i jämförelse med flera andra branscher. Telekmbranschen har 24 prcent kvinnliga chefer ch inm den privata sektrn är mtsvarande siffra 26 prcent. Det kan nteras att andelen kvinnliga chefer inm telekmbranschen ökade från 21 prcent 2005 till 24 prcent för Kvinnliga chefer i näringlivet 2006 utförd av Wmbri för SNS prjekt Fler kvinnr på ledande pster Pst- ch telestyrelsen 9 (46)

10 Wmentr uppföljning av piltprjektet 1.3 Förutsättningar 2 Enligt uppdraget ska PTS mentrskapsprjekt utfrmas från de erfarenheter sm gjrts i det av Jämställdhetsmbudsmannen genmförda Wmen t the Tpprjektet. Wmen t the Tp var ett samarbetsprjekt mellan Estland, Danmark, Grekland ch Sverige, sm genmfördes med stöd av den Eurpeiska Kmmissinen. Prjektet syftade till att påskynda utvecklingen samt att skapa en plattfrm för ett långsiktigt ch uthålligt arbete med att få fler kvinnliga tppchefer. Prjektet riktade sig i första hand till arbetsgivare i näringsliv ch ffentlig förvaltning sm bestämt sig för att satsa på fler kvinnr på tppen. I Sverige leddes prjektet av Jämställdhetsmbudsmannen med Marie Trllvik sm prjektledare. Femtn privata ch ffentliga arbetsgivare deltg. Wmen t the Tp har haft tydligt fkus på att jämställdhet är en framgångsfaktr för både män ch kvinnr, ch inte minst de rganisatiner ch företag de verkar i. Fler kvinnr på ledande psitiner bidrar till bättre lönsamhet, knkurrenskraft ch kundfkus 3 genm ett smart resurstänkande, större satsning på mångfald, bättre kundfkus, ökat förtrende hs investerare ch ägare ch att arbetsgivare upplevs sm mer attraktiva. För att öka kmpetensen ch uthålligheten i arbetet med att få fler kvinnr på tppen har Wmen t the Tp flera lika strategier med fkus på både individch strukturperspektiv (W2T-metden). Strategierna fkuserar på att: ledningens engagemang är avgörande seminarier, möten ch nätverk behövs stötta kvinnrs karriärlust lyfta fram förebilder sm mänskliga chefsideal 1.4 Eknmiska ch tidsmässiga ramar PTS får enligt uppdraget dispnera krnr för att genmföra uppdraget. Resultatet av uppdraget ska redvisas till regeringen senast den 30 juni Se 3 Flera studier visar detta. T ex Wmen in the executive suite crrelate t high prfits. Adler, Ry (2001). Pepperdine University, The Bttm Line: Cnnecting Crprate Perfrmance and Gender Diversity. Catalyst (2004).www.catalyst.rg, Wmen n Bards: Nt Just the Right Thing - But the Bright Thing. Cnference Bard f Canada (2002). Ottawa, Canada., Jämt lönsamt hur öka lönsamheten ch utveckla verksamheten med jämställdhetsarbete. Erikssn, Michael, Hanssn, Git (2003). Götebrg: Centrum för FörändringsLedning Chalmers Teknikpark., The Kingsmill Review Of Wmen s Emplyment And Pay. Kingsmill, Denise (2001). Jämställdhet ch lönsamhet NUTEK (1999). 10 (46) Pst- ch telestyrelsen

11 Wmentr uppföljning av piltprjektet 1.5 Metd ett piltprjekt PTS har genmfört ett mentrskapsprgram sm ett piltprjekt. Prjektet har genmförts med en intern prjektledare ch prjektgrupp, externa ledarutvecklingsknsulter ch en extern styrgrupp med representanter från branschen ch Jämställdhetsmbudsmannen. 1.6 Kntakter med bransch ch mvärld Sm ett viktigt led i att ta fram en mdell för ch planera genmförandet av prjektet har PTS haft flertalet kntakter med lika aktörer ch intressenter inm ch utm branschen. PTS gjrde ckså tidigt ett vägval i prjektet att ha en extern styrgrupp från branschen ch Jämställdhetsmbudsmannen för att säkerställa såväl ett allsidigt kunskapsperspektiv sm bred förankring i branschen. Pst- ch telestyrelsen 11 (46)

12 Wmentr uppföljning av piltprjektet 2 Analys ch planering 2.1 Så tänkte vi Utgångspunkten vid planeringen har varit att, utifrån den eknmiska ram sm givits med uppdraget, ta fram en mdell för branschen för ett branschöverskridande mentrskapsprgram ch att i ett piltprjekt genmföra denna mdell rent praktiskt. Målsättningen har varit att stödja branschen att i större utsträckning ta tillvara ch utveckla kvinnrs kmpetens sm ledare. En grundsyn sm präglat prjektet, sm en del av den kunskapsöverföring sm gjrts från Jäms tidigare prjekt, är vikten av företagsledningarnas engagemang ch perspektivet att detta är en framtida ledningsförsörjnings- ch knkurrensfråga för branschen. För att skapa gda förutsättningar för att genmföra prgrammet valde PTS tidigt att i prjektets planeringsfas knyta till sig en extern styrgrupp med bred förankring i branschen ch med ett kunnande kring jämställdhetsfrågr. Styrgruppen har bestått av: Jaime Aleite, utredare Jämställdhetsmbudsmannen Björn Axelssn, direktör IT&Telekmföretagen inm Almega Ingrid Bremark, persnaldirektör EDB Anne-Marie Franssn, VD IT&Telekmförtagen inm Almega Anders Skarin, tidigare VD CapGemini Nrdic, nu styrelseprffs Katarina Kämpe, chef för PTS strategiavdelning ch stf generaldirektör, (beställare) Styrgruppens uppgift har varit att med sin erfarenhet ch kmpetens agera sm stöd till beställaren, ha en vägledande rll ch bidra med input till att göra gda vägval inm prjektet. Styrgruppen har haft sin primära uppgift under våren 2006 i samband med planering av prjektet ch att sätta igång prgrammet. Styrgruppen har träffats regelbundet ch följt prjektet från ax till limpa. PTS genmförde en upphandling för att hitta en prfessinell aktör med erfarenhet av att genmföra mentrskapsprgram. Ledarutvecklingsföretaget Ardida fick uppdraget ch har genmfört prgrammet för PTS räkning. Ardida har ckså haft i sitt uppdrag att följa upp prgrammet vid dess slut för PTS räkning. För att nå ut till branschen med detta prgramerbjudande var det PTS strävan att tidigt etablera ett varumärke ch att kntinuerligt kmmunicera ch få genmslag för detta. Prgrammet fick namnet Wmentr. 2.2 Vår mdell för mentrskapsprgram Tillsammans med ledarutvecklingsknsulterna Ardida ch med stöd av styrgruppen, har PTS tagit fram ett nimånaders branschöverskridande 12 (46) Pst- ch telestyrelsen

13 Wmentr uppföljning av piltprjektet mentrskapsprgram för IT- ch telekmbranschen. En mdell med ett branschöverskridande prgram sm ckså skulle kunna användas i andra branscher. Syftet med prgrammet har varit att: bidra till IT- ch telekmbranschens framtida chefsförsörjning genm att ta tillvara ch utveckla kvinnr sm en för branschen viktig kmpetensch rekryteringsbas för framtida ledare. göra det möjligt för de kvinnr sm deltar i prgrammet att vidga ch utveckla sina prfessinella nätverk. synliggöra medverkande företag sm lärande exempel, visa de sm medverkar i prgrammet ch andra kvinnliga ledare sm förebilder. Prgrammet ska ckså ha bidragit till att: medverkande kvinnr har förutsättningar till en medveten karriärplanering sm framtida chefer genm att deras företag, sm en del av prgrammet tillsammans med adepten, har satt upp mål för detta. öka medverkande kvinnrs självinsikt ch självförtrende så att de vill frtsätta sm chefer ch ledare inm IT- ch telekmbranschen. Prgrammet har vänt sig till: IT- ch telekmföretag sm vill utveckla ch ta tillvara kvinnrs kmpetens för att säkra sin framtida försörjning av chefer ch sin framtida knkurrenskraft. För att delta har prgrammet ställt krav på företagen att: sätta upp ett mål kring hur företaget har avsett att bidra till en jämnare representatin av kvinnr ch män på chefspsitiner inm företaget till den 31 maj nminera en kvinnlig adept ch två kvinnliga eller manliga mentrer till prgrammet. Av mentrerna har en valts ut med utgångspunkt från det behv sm adepterna har. Adepterna har fått en mentr från ett annat företag, dck ej från ett företag sm är direkt knkurrerande. tillsammans med adepten ta fram en karriärplan under prgrammets gång. De sm deltagit i prgrammet sm adepter bör: ha eller ha haft minst en befattning sm första linjechef, en vilja att frtsätta sin chefskarriär ch av arbetsgivaren anses ha gd ptential att utvecklas sm chef samt ha förutsättningar att uppnå en högre chefspsitin. Pst- ch telestyrelsen 13 (46)

14 Wmentr uppföljning av piltprjektet De sm deltagit i prgrammet sm mentrer är: kvinnr eller män sm bör ha haft minst ti års erfarenhet sm linjechefer ch en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Ingen avgift har tagits ut för prgrammet. Däremt har deltagande företag stått för sina adepters ch mentrers arbetstidskstnader samt eventuella rese- ch lgikstnader. Relatin med samtalet sm plattfrm Mentrskap bygger på ett ömsesidigt utbyte ch respekt med samtalet sm plattfrm. För en närande ch lärande relatin under prgrammets gång har det krävts en aktiv dialg där adepten varit tydlig ch öppen med sina behv ch en mentr sm varit villig ch lyhörd att dela med sig av sina erfarenheter. 2.3 En fråga m ledningsförsörjning ch knkurrenskraft Utvecklingen i IT- ch telekmbranschen är en viktig faktr för hur det svenska samhället utvecklas. För att företagen i branschen ska behålla ch stärka sin knkurrenskraft handlar det m att leta både bland män ch kvinnr för att hitta den bästa kmpetensen ch framtidens chefer ch ledare. I kvinnrna har företagen tillgång till en kmpetens ch en resurs sm utgör hälften av beflkningen. I kvinnrna har ckså företagen tillgång till kmpetens ch perspektiv för utveckling av framtidens prdukter ch tjänster för att i högre utsträckning möta de krav företagens kunder ställer. Kunder sm representeras av såväl män sm kvinnr sm slutanvändare. En grundpelare i detta piltprjekt har varit att att synliggöra ch tillvarata kvinnr sm en viktig kmpetens ch resurs inm IT- ch telekmbranschen. Att erbjuda ett verktyg sm bidrar till att kvinnr får ch tar större plats för att branschen i förlängningen ska kunna stärka sin knkurrenskraft. 14 (46) Pst- ch telestyrelsen

15 Wmentr uppföljning av piltprjektet 3 Genmförande 3.1 Så gjrde vi Wmentr är ett ni månader långt prgram sm startade i augusti 2006 ch avslutades i maj PTS gick i maj 2006 ut med en öppen inbjudan till branschen - primärt medelstra ch stra IT- ch telekmföretag - att genm ett ansökningsförfarande söka till prgrammet. I planeringsfasen hade prgrammet planerat för 15 företag att delta. Efter ansökningstiden gått ut i maj 2006 hade över 30 företag, såväl små, medelstra sm stra företag, ansökt m att få delta. I samråd med styrgruppen bestämde sig då PTS för att ge plats åt samtliga sökanden under förutsättning att de uppfyllde ansökningskraven. 3.2 Dessa företag med adepter ch mentrer har deltagit I prgrammet har följande företag deltagit (se ckså bilaga 1): Acand Bredbandsblaget CapGemini Cmbra (numera ÅF) Cnnecta Drutt EDB EDS Ericssn Glcalnet HiQ HP IBM IFS Infinen Mandatr Micrsft Netlight Prevas Siemens Sgeti Steria StreamServe TDC Sng Tele2 Telenr TeliaSnera TpNrdic (numera Atea) WM-data ÅF Dessa företag har deltagit med 30 adepter ch mentrer i prgrammet (se bilaga 2) 3.3 Tre värdföretag HewlettPackard, IBM ch Telenr i Sverige invlverades tidigt inför prgramstarten genm att de visade ett engagemang i dessa frågr ch att de gärna deltg i ch bidrg till prgrammet. Dessa företag har varit värdar under tre av prgrammets heldagsseminarier. Detta har inneburit att de haft möjlighet att föreläsa m sitt eget arbete kring jämställdhetsfrågrna ch lyft fram kvinnliga förebilder inm företaget sm föreläsare. Sm värdföretag har de ckså stått för det praktiska arrangemanget ch kstnaderna för dessa dagar. 3.4 Matchning adept ch mentr viktig Utgångspunkten för mentrskapsprgram är individen - såväl adepten ch dess behv sm en mentr med vilja att dela med sig. Och en viktig förutsättning för ett lyckat prgram är en gd matchning så även för Wmentr. För att säkerställa en lyckad mentrsrelatin i prgrammet fick därför samtliga deltagande företag nminera två mentrkandidater var till prgrammet. Utifrån Pst- ch telestyrelsen 15 (46)

16 Wmentr uppföljning av piltprjektet enskilda intervjuer med adepter, vars behv är grunden för matchningen, matchade Ardida ihp mentrparen. Vid matchningen har hänsyn tagits till eventuella knkurrensaspekter. 3.5 Prgrammet Prgrammet har mfattat ttalt sex heldagar, en extra nätverksträff för adepter ch löpande samtal mellan adept ch mentr varje månad. Inledningsvis i augusti genmfördes en tvådagars intrduktin för adepter ch mentrer ch prgrammet avslutades med en heldags avslutning ch nätverksträff. Dessutm har tre heldagsseminarier med lika kunskapsmment kring jämställdhet, förändring ch mtivatin genmförts. Så här har prgrammet ägt rum 4 förutm löpande samtal mellan adept ch mentr varje månad: 1. Intrduktinsdagar 22 ch 23 augusti 2006 En intrduktin i vad mentrskap är, vad sm ingår i mentr- respektive adeptrllen, vilka resultat sm kan uppnås samt vilka fallgrpar sm bör undvikas. Tid för reflektin över egen situatin, egen mtivatin ch egna utmaningar m m. (1/2 dag för mentrer, 2 dagar för adepter) Tid ch plats: Kl , mingel kl på Clarin Htel Stckhlm Kl på Clarin Htel i Stckhlm Värd: Pst- ch telestyrelsen, PTS 2. Heldagsseminarium 5 ktber 2006 Adepter ch mentrer träffades för gemensam inspiratin ch avstämning. Deltagarna delade erfarenheter, byggde nätverk ch lyssnade på föreläsare. Tid ch plats: Kl i Stckhlm Tema: Jämställdhet. Gästföreläsning av Ltta Snickare, författare till bken Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnr sm inte hjälper varandra. JämO medverkade ckså. Tid ch plats: Kl på HP i Slna Värd: HewlettPackard, HP 3. Heldagsseminarium 12 december Detaljerat prgram för resp träff återfinns på 16 (46) Pst- ch telestyrelsen

17 Wmentr uppföljning av piltprjektet Adepter ch mentrer träffades för gemensam inspiratin ch avstämning. Deltagarna delade erfarenheter, byggde nätverk ch lyssnade på föreläsare. Tema: Mtivatin ch halvtidsuppföljning. Tid ch plats: Kl på Nrdic Sea Htel i Stckhlm Värd: Telenr i Sverige 4. Heldagsseminarium 8 mars 2007 Adepter ch mentrer träffades för gemensam inspiratin ch avstämning. Deltagarna delade erfarenheter, byggde nätverk ch lyssnade på föreläsare. Tema: Förändring Tid ch plats: Kl på IBM i Kista Värd: IBM Svenska AB 5. Avslutning 21 ch 22 maj 2007 Adepter ch mentrer träffades för gemensam inspiratin, utvärdering ch blick framåt. En extra nätverksträff för adepter inledde träffen på kvällen den 21 maj med gästföreläsare Lisbeth Carlbrg, sm pratade m det inre ledarskapet ch knsten att leva. Under dagen den 22 maj pratade bl a Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist m sina erfarenheter sm chef, företagsledare ch styrelseprffs. Tid ch plats: Kl på Nrdic Sea Htel i Stckhlm Kl , mingel kl på Nrdic Sea Htel Värd: Pst- ch telestyrelsen, PTS 3.6 Marknadsföra ch löpande sprida inf En utmaning i detta piltprjekt har varit att etablera varumärket Wmentr ch få företag inm tele- ch IT-sektrn att skaffa sig gd kunskap m prgrammet för att vilja delta. Den ursprungliga strävan i prjektet var att få minst 15 ansökningar från företag att medverka i prgrammet. Denna strävan uppfylldes med råge när över 30 företag sökte till prgrammet. Att marknadsföra ch löpande infrmera m piltprjektet ch Wmentr sm varumärke har varit en medveten satsning. Pst- ch telestyrelsen 17 (46)

18 Wmentr uppföljning av piltprjektet Webbplats sm kmmunikatinsplattfrm 5 En webbplats tgs tidigt fram i prjektet för att på ett tillgängligt ch kstnadseffektivt sätt sprida kunskap m prgrammet. På webbplatsen har prjektet synliggjrt deltagande företag, adepter ch mentrer, löpande infrmerat m prgrammet, berättat m hur man sätter upp mentrskapsprgram samt lyft fram lärande exempel från deltagande företag. Wmentrs webbplats har sedan piltprjektets start haft besök. Löpande under prjektets gång har webbplatsen i genmsnitt haft 1500 besök i månaden. I 5 Se 18 (46) Pst- ch telestyrelsen

19 Wmentr uppföljning av piltprjektet mars ökade dck besöken till besök. Detta har sedan i rask takt följts av besök i april, besök i maj ch hittills i juni besök. Löpande inf till media Media har kntinuerligt infrmerats m Wmentr såväl via pressmeddelanden, inledande pressträff, löpande webbnyheter ch via enskilda kntakter. Detta har resulterat i att under prgrammets gång flera medier i större eller mindre mfattning skrivit m prjektet, t ex Dagens Industri, Veckans Affärer, Ny Teknik, Cmputer Sweden, Metr ch Telekm Idag. Verktyg för företagen ch mvärld sm vidareinfrmatörer PTS har under prjektets gång tagit fram verktyg för såväl deltagande företag att internt ch externt marknadsföra sitt deltagande sm mvärld att ta del av prjektet. Wmentr har förmedlat webbadressen ch banners för nedladdning från webbplatsen. Dessutm har såväl bilder sm nyhetstext förmedlats till företagen för att enkelt kunna infrmera internt eller marknadsföra externt. Synliggörande generellt PTS har löpande tagit tillfällen i akt att infrmera m Wmentr i lika sammanhang. För dessa ändamål har det tagits fram ch använts såväl rllups ch pennr sm presentatiner. Pst- ch telestyrelsen 19 (46)

20 Wmentr uppföljning av piltprjektet 3.7 Så nyttjade vi medlen PTS fick krnr att dispnera för att genmföra uppdraget. Dessa har utnyttjats för att täcka de externa kstnader myndigheten haft för piltprjektet. Interna kstnader för att planera ch genmföra prjektet har myndigheten burit självt. Värdföretagen HP, IBM ch Telenr i Sverige stått för de externa kstnaderna för det praktiska arrangemanget såsm lkaler ch lunch för tre av de träffar sm genmförts inm prgrammets ram. Så här har PTS nyttjat de krnr sm varit dispnibla för uppdraget: Genmförande av prgrammet Marknadsföring ch kmmunikatin Lkaler m m krnr krnr krnr 20 (46) Pst- ch telestyrelsen

21 Wmentr uppföljning av piltprjektet 4 Uppföljning ch slutsatser 4.1 Löpande uppföljning Prjektet har genm enkätundersökningar kntinuerligt följt upp adepternas ch mentrernas intryck av prgrammet ch de genmförda träffarna. I januari 2007 genmfördes en halvtidsuppföljning av Wmentr. 23 av 30 adepter ch 16 av 30 mentrer svarade på enkäten. Vid en sammanställning av denna uppföljning angav de sm svarat att de träffades regelbundet i sina adept- ch mentrpar. De svarande adepterna ch mentrerna angav ckså att de haft ett bra eller mycket bra helhetsintryck av prgrammet ch de enskilda träffarna. Fler adepter än mentrer hade valt alternativet mycket bra. Flera svarande adepter framförde önskemål m mer tid för adepterna att vara tillsammans för att stärka nätverket ch mer tid för mingel med de andra adepterna. Detta resulterade i att PTS bjöd in adepterna till en extra nätverkskväll den 21 maj i anslutning till den sista träffen i prgrammet. 4.2 Individen adepters ch mentrers syn I samband med avslutningen av själva prgrammet har Ardida på uppdrag av PTS följt upp de deltagande adepternas ch mentrernas syn på ch erfarenheter av prgrammet. Så tyckte adepterna Den avslutande enkäten visar att adepterna har varit väldigt nöjda med prgrammet. 25 av 30 adepter svarade på enkäten. Prgrammet sm helhet fick betyget 3,8 av 4 möjliga. Mentrprgrammet sm verktyg för att bidra till fler kvinnliga ledare inm ITch telekmbranschen fick ett någt lägre men ändå gtt betyg - 3,2 av 4. Adepterna var nöjda med matchningen (betyg 3,5), vilket är en mycket viktig kmpnent för ett lyckat mentrskapsprgram. När det gäller förbättringsmöjlighet är den vanligaste kmmentaren att företagens ledning måste engagera sig mer. Det nämns ckså att Wmentr måste upprepas många år innan det har verkan. Adepterna säger att mentrskapet har gett dem självkänsla, självförtrende, md, nätverk, inspiratin, energi, reflektin, nya perspektiv ch branschkunskap. Pst- ch telestyrelsen 21 (46)

22 Wmentr uppföljning av piltprjektet Så tyckte mentrerna En slutsats sm kan dras är att även mentrerna är nöjda med prjektet. 24 mentrer svarade på enkäten. Prgrammet sm helhet fick betyg 3,6 av 4 möjliga. Någt färre anser att mentrprgrammet är ett bra verktyg för att bidra till fler kvinnliga ledare inm IT ch telekmbranschen 3,1 av 4. Mentrerna ger matchningen samma gda betyg sm adepterna 3,5 av 4. Mentrerna upprepar samma kmmentarer sm adepterna att företagens engagemang kunde har varit bättre ch att företagsledningen ch styrelsen måste driva frågan i respektive företag m det ska bli någn långsiktig förändring. Mentrerna anser ckså att Wmentr måste ställa större krav på ch sätta tryck på deltagande företags ledning ch att det önskades mer PR i media kring Wmentr. Mentrernas svar på frågan m vad mentrskapet har gett dem liknar i strt sett adepternas svar: reflektin, inspiratin, bekräftelse, stärkt i chefsrll, nätverk, nya perspektiv, kunskap m annat företag ch förståelse för att kvinnr kan behöva extra stöd i karriären. 4.3 Företagen deras syn ch måluppfyllelse För att medverka i Wmentr har företagen satt upp egna mål kring hur man avser att i större utsträckning nyttja kvinnr sm kmpetens ch resurs i sitt arbete med ledningsförsörjningen under det kmmande året. Företagen skulle ckså upprätta en persnlig karriärplan innan prgrammets slut tillsammans med adepten med. Deltagande företags persnalchefer har ckså haft möjlighet att tycka till m prgrammet i en slutlig utvärderingsenkät. Så tyckte persnalcheferna Deltagande företags persnalchefer har ger prgrammet samma betyg sm mentrerna 3,6 av 4. Persnalcheferna är däremt mest kritiska till mentrskapsprgrammet sm verktyg att få fler kvinnliga ledare betyg 2,9 av 4. Det är ett av många bra verktyg sm behövs enligt dem. Persnalcheferna understryker vikten av långsiktiga insatser. Samtidigt uppskattar de att en extern part lyfter frågan. De anser att mentrskapet har stärkt deras adepter ch mentrer, givit inblick i hur andra företag arbetar med jämställdhet ch ökat fkus på kvinnligt ledarskap. Enligt persnalcheferna har prgrammet gett mest på individnivå, vilket ligger i mentrskapsprgrammets natur. Måluppföljning Uppföljning av de övergripande mål företagen satt upp för sin medverkan i prgrammet visar att majriteten av företagen, 24 av dem, har uppfyllt sina mål helt eller delvis. Fyra företag har redvisat att de inte uppfyllt de mål de satt upp 22 (46) Pst- ch telestyrelsen

23 Wmentr uppföljning av piltprjektet på krt sikt för egen del för sin medverkan i prgrammet. Två av företagen har fusinerat eller blivit uppköpta under det senaste året ch det går därför inte att följa upp deras ursprungliga åtagande i prgrammet 6. Det är viktigt att ha i åtanke att deltagande företag själva frmulerade de mål sm var aktuella för dem på krt sikt för deltagande i prgrammet av det enkla skälet att det är för deras egen framtida ledningsförsörjning ch knkurenskraft de sätter upp dessa mål. Flera företag har nämnt att prgrammet mtiverat dem till att genmföra åtgärder ch aktiviteter sm inte funnits med i de ursprungliga målen för deltagande i prgrammet. Karriärplaner Sm en del av medverkan i prgrammet ställde företagen ckså upp på att tillsammans med adepten ta fram en individuell karriärplan under prgrammets löptid. Enligt infrmatin från adepterna själva har ni av dem tillsammans med sin arbetsgivare fått en karriärplan på plats. Flertalet persnalchefer menar dck att någn frm av karriärplan för deras adepter finns eller är på gång. För de företag sm blivit uppköpta eller fusinerat är frågan inte möjlig att följa upp. Det kan vara värt att nämna att åtminstne tre av de deltagande adepterna har tagit ytterligare karriärkliv hs sina arbetsgivare under prgrammets gång. Några har ckså tagit vidare kliv vidare hs andra arbetsgivare dck inm branschen. 4.4 Branschen - har prjektet haft betydelse? Effekterna av ett piltprjekt ch ett enskilt verktyg sm Wmentr, sm endast verkat under ett år är svåra att mäta direkt efter prjektets avslutning. Det tar åtskilliga år att se en hållbar förändring i branschen. Det krävs kntinuerliga ch långsiktiga insatser ch verktyg för branschen att på ett hållbart sätt öka antalet kvinnliga chefer inm IT- ch telekm De psitiva indikatinerna hittills visar att merparten av de deltagande företagen tagit sig en bra bit på väg för att driva dessa frågr frtsättningsvis. På individnivå har ckså flera adepter kmmenterat att Wmentr bidragit till att prgrammets deltagare tänker stanna i branschen, bland annat tack vare att de har fått ett stärkt nätverk inm denna. Förhppningsvis har ckså piltprjektet generellt i sig genm sitt varumärke bidragit till en ökad uppmärksamhet på jämställdheten inm IT- ch telekmbranschen. 6 Se bilaga 3 Pst- ch telestyrelsen 23 (46)

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi.

C. V. Rolf Berndtson. Rolf Berndtson och har akademisk examen med betyg i företagsekonomi, ADB, matematik och meteorologi. Berndtsn & Partner AB Mbil 070 514 20 18 E- pst rlf.berndtsn@bpab.cm C. V. Rlf Berndtsn Knsultprfil Rlf har i mer än 35 år arbetat med knsultverksamhet i IT- branschen i ledande ställning inm lika företag

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Huvudprocesser i ett företag

Huvudprocesser i ett företag Allmänt m företag Vad är ett företags allra viktigaste mål? Målen kan variera, men ett grundläggande mål är lönsamhet. Alla insatser sm gör på företag syftar till att öka lönsamheten. Detta kan göras på

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad

Delrapport utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, ReKo Sjuhärad Delrapprt utvärdering av Samverkansrådet för arbetsterapi ch sjukgymnastik, ReK Sjuhärad Brås den 30 december 2008 Angela Bångsb Leg.arbetsterapeut/prjektledare ÄldreVäst Sjuhärad Sammanfattning av hur

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer