Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson 2013-05-19"

Transkript

1 Vad gör ditt barn just nu? Linus Hansson och Viktor Karlsson

2 Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har varit träning i problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och resultat har inte kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför användas med stor försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något sammanhang bär själv ansvaret. 1

3 Projekt vattensäkerhet Sammanfattning Varje år dör 100 personer i drunkningsolyckor varav 10 är barn. Drunkning är bland de vanligaste dödsorsakerna hos barn. En vanlig anledning till att barn drunknar är bristande uppsyn. Syftet med denna rapport är att ta fram en informationskälla som på bästa sätt kan sprida budskapet om hur viktigt det är att föräldrar håller uppsikt över sina barn när de befinner sig nära vattenområden. Testerna är avgränsade till Högevallsbadet i Lund och Vanningen i Vellinge. Frågeställningarna är: Hur kan man på bästa sätt sprida information om vikten av uppsikt över barn nära vatten? Vad är det som påverkar när en person ska ta in information? Metoderna som har används är observation, intervju och enkät. Informationsmetoderna som har utvärderas är affisch, roll-up, broschyr, muntligt meddelande i kassan och högtalarna. Det är flera faktorer som påverkar när en person ska ta in ett visst budskap. Bland annat om budskapet upprepas, om personen är mätt och pigg, om ett budskap består av konkreta ord, om budskapet är skrivet för att passa en viss målgrupp och om budskapet består av en kombination av text och muntligt meddelande. Andelen besökare som uppfattade budskapet för varje metod var: affisch 64,0%, högtalare 47,5%, roll-up 44,0%, broschyr 16,5% och meddelande i kassan 3,4 %. En majoritet av besökarna uppger att de helst vill bli informerade med någon form av skylt eller meddelande i högtalarna. 99,3% av besökarna uppger att de brukar tänka på att uppsikt över sina barn. Anledningen till att broschyr och muntligt meddelande i kassan fick så dåligt betyg är att många av besökarna inte passerar kassorna på väg in till badet eftersom de har någon form av passerkort. Nackdelen med affischer och meddelande i högtalarna är att budskapet endast är på svenska. Eftersom utlandsfödda svenskar tenderar att oftare vara inblandad i drunkningsolyckor kan det vara en stor fördel att ha information på andra språk. Under observationen framkom det att en del föräldrar har dålig uppsikt över sina barn trots att 99,3% uppger att de har bra uppsikt. Slutsatsen är att information kan spridas på många olika sätt och det finns många faktorer som kan påverka utgången. Affischer och högtalare är bästa informationsmetoder men en kombination mellan dessa kan vara ännu effektivare. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Frågeställning... 6 Avgränsning... 6 Metod... 6 Observation... 6 Intervju... 7 Enkät... 8 Målgrupp... 8 Försöksmetoder som testas på målgruppen... 8 Resultat Observation Resultat från enkäterna Diskussion Intervju Observation Enkät Muntligt meddelande i högtalarna Muntligt meddelande i kassan Affischer Broschyr Roll-up Alternativa metoder Slutsats Referenslista Bilaga

5 Bakgrund Sverige är idag ett av världens säkraste länder för barn att vistas i. Ca barn dör i olika olyckor varje år. På 1960-talet dog ca 5 gånger som många barn i olyckor. 1 Antalet olyckor har minskats av flera anledningar. Sedan 1950-talet har det funnits gemensamma nationella strategier för att förebygga olyckor. Dessa strategier är bland annat förbättrad bostadsplanering, ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet av barnhälsovård, barnsäkerhetsutrustning i bilar, ökad produktsäkerhet, användning av cykelhjälmar och andra fritidshjälmar, lagstiftning och standardisering, förbättrad akutvård samt simundervisning och användning av flytvästar. 2 Sedan början av 1900-talet så har antalet drunkningsolyckor per år minskats drastiskt. 3 Trots det så drunknar det fortfarande cirka 100 personer 4 per år och ytterligare cirka 100 personer måste söka sjukvård på grund av skador de ådragit sig vid drunkningstillbud. 5 Av de 100 personer som drunknar varje år är ca 10 barn (se diagram 1). 6 Diagram 1 Antal omkomna i drunkningsolyckor i Sverige Fastän antalet invånare ökar, minskar antalet drunkningsolyckor. Enligt Svenska livräddningssällskapet (SLS) beror detta bland annat på att simkunnigheten och vattenvanan hos landets befolkning har ökat. 8 Trots denna positiva riktning kring drunkningsolyckor är fortfarande drunkning den främsta dödsorsaken bland barn i åldrarna 1-6 år och den andra vanligaste dödsorsaken bland barn 0-17 år. 9 Enligt olycksstudier tenderar barn med ensamstående föräldrar skada sig i olyckor oftare än barn med två föräldrar. Barn med föräldrar som är låginkomsttagare skadar sig generellt sätt 1 Schyllander, J. (2011). Barns och ungas säkerhet. Karlstad: MSB. 2 ibid. 3 Svenska livräddningssällskapet (odaterad) Drunkningsolyckorna fortsätter att minska. Hämtad 15 februari 2013 från 4 Söder. C (2012). Guide till ökad vattensäkerhet. Karlstad: MSB. 5 ibid. 6 ibid. 7 Svenska livräddningssällskapet (odaterad) Drunkningsstatistik. Hämtad 18 april 2013 från Schyllander, J. (2010). Varför drunknar barn? Karlstad: MSB. 4

6 oftare. 10 Barn med invandrarbakgrund tenderar att skada sig mer sällan än barn med svenskbakgrund. Det finns dock två undantag; barn med invandrarbakgrund får oftare brännskador och är oftare inblandad i drunkningsolyckor. 11 En vanlig anledning till att barn drunknar beror på bristande uppsyn över barnen. 12 För att ytterligare minska drunkningsolyckorna och försöka nå den nollvision av drunkningsolyckor som SLS har så manar de till en intensifiering i det drunkningsförebyggande arbetet. 13 Ett steg som man tagit i det arbetet är att konsumentverket år 2012 startade upp ett projekt med SLS, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sveriges poolproducenter och Badmästareförbundet för att ta fram riktlinjer för att öka säkerheten och förebygga allvarliga olyckor, främst med fokus på drunkningsolyckor, på badanläggningar i Sverige. 14 Ett problem i detta projekt är hur man på bästa sätt kan sprida dessa riktlinjer på badhusen till badgästerna, vilket har lett till behovet av denna undersökning. Barn i årskurs 6 ska enligt skollagen kunna simma 200 meter varav minst 50 meter i ryggläge. Detta är ett krav för att uppnå betyget E (motsvarande godkänt). Samma krav gäller även för idrott och hälsa i årskurs 9. Eleverna ska också i årskurs 6 kunna hantera en nödsituation i vatten oavsett årstid och i årskurs 9 kunna rädda någon med hjälp av förlängda armen. I kursplanen för idrott och hälsa står det att i årskurs 6 ska eleverna få lära sig badvett och säkerhet vid is på vintern och i årskurs 9 även hjärt- lungräddning. 15 För att skapa en effektiv reklamkampanj är det viktigt att tänka på 5 olika steg. Första steget är att formulera mål med kampanjen och tänka på kundbehovet. Översätta budskapet och skicka ut budskapet är nästa steg, nå rätt målgrupp och slutligen återkoppla. 16 Enligt föräldrabalken 6 kapitlet 2 så har föräldrar ett juridiskt ansvar att hålla uppsikt över sitt barn för att förhindra att barnet utsätter sig själv eller tredje part för en allvarlig risk. Om föräldern har brustit i sin uppsyn och deras barn då drunknar så kan föräldern bli dömd till böter eller fängelse. 17 Tingsrätten i Örebro har dömt en mamma då hon brustit i uppsynen över barnet. 18 Denna dom klarlägger alltså att det yttersta ansvaret över barnen ligger på föräldrarna när de är och badar och alltså inte på badvakterna. Syfte Syftet med detta projekt är att ta fram en informationskälla som på bästa sätt kan sprida budskapet om hur viktigt det är att föräldrar håller uppsikt över sina barn när de befinner sig nära vattenområden. 10 ibid 11 Schyllander, J. (2010). Varför drunknar barn? Karlstad: MSB. 12 ibid Svenska livräddningssällskapet (odaterad) Branschöverenskommelse för ökad säkerhet. Hämtad 15 februari från 15 Skolverket (odaterad) Kursplan Idrott och Hälsa. Hämtad den 17 februari 2013 från 16 Wanger, P. (2011). Kundpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 17 Thomson Fakta AB (2005). Sveriges Lagar. Göteborg: Elanders Infologistics Väst AB. 18 Nerikes Allehanda (2012) Femåring nära att drunkna så blev mammans dom. Hämtad 11 april från 5

7 Frågeställning Hur kan man på bästa sätt sprida information om vikten av uppsikt över barn nära vatten? Vad är det som påverkar när en person ska ta in information? Avgränsning Denna rapport avgränsas till Badhus där allt bad sker inomhus. De badhus som testerna ska genomföras på är badhuset Vanningen i Vellinge och Högevallsbadet i Lund. Dessa badhus har valts ut därför att de har äventyrsbadsektion och löper därför en större risk att råka ut för en vattenrelaterad olycka om föräldrarna har dålig uppsikt över sina barn. Högevallsbadet renoverades och invigdes 2013 medan Vanningen har varit i bruk sedan 70-talet. Metod De metoder som kommer att användas i denna undersökning är observation, intervjuer och enkätundersökningar. Då målet med undersökningen är att ta fram en informationsmetod till föräldrar så kommer undersökningen att rikta in sig på föräldrar som målgrupp. Observation Observationen genomförs med en fullständig observatör som rör sig i verksamheten och som under testperioden också står vid utgången till badet och genomför enkätundersökningen med den utvalda målgruppen. Observatören ska under observationen se på förälderns uppsyn över barnen med målet att iaktta om föräldern tar till sig och följer budskapet som ligger till grund för undersökningen. Personalen på verksamheten där observationen genomförs kommer att känna till observatörens närvaro, däremot så kommer observatören att vara okänd för målgruppen. Därför bör närvaron av observatören inte påverka deras normala beteende på ett nämnvärt sätt vilket ger en så bra bild som möjligt av målgruppens reella beteende. Att agera fullständig observatör tar alltså bort en annars välkänd nackdel med observationen vilket är en beteendeförändring hos de som observeras. 19 Ett viktigt steg i observationsprocessen är att få tillträde till verksamheten som ska observeras, vilket man får genom att skapa ett förtroende hos nyckelpersoner i verksamheten gentemot sig själv och undersökningen. 20 Man kan använda sig av många metoder för att skapa ett förtroende till verksamheten och det som används i denna undersökning är kontakt via mail och telefon och för att berätta vad syftet med undersökningen är samt att bokning av ett informationsmöte med de verksamheter som velat ha ett sådant. Undersökningen använder sig utav observation eftersom den beskriver ett fenomen som på ett eller annat sätt kan vara dolt för offentligheten. 21 Observationen ska även ses som ett komplement till enkätundersökningen så att de som gör undersökningen kan skapa sig en egen bild av hur de uppfattar vad som händer och sen ställa det emot hur målgruppen svarat i enkäten. 22 Möjligheten att ställa två ståndpunkter mot varandra bidrar till att skapa en mer objektiv bild av undersökningen och därmed öka slagkraften i den slutsatsen som man kommer fram till. 19 Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur, Esaiasson, P. m.fl.(2004). Metodpraktikan (2 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik AB, ibid Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur, 66. 6

8 Intervju I denna undersökning arbetar man med två strukturerade intervjuer, 23 där man har ställt frågorna i en bestämd ordning. De frågor som tas upp i de olika intervjuerna är: Intervju med beteendevetare Hur sprids information effektivast? Vad reagerar folk på? Vad är viktigt att tänka på när man utvärderar resultaten från undersökningarna? Vad gör att folk kommer ihåg informationen som de blir tilldelade? Kontakter till föreläsare inom beteendevetenskap? Intervju med badhuscheferna Vilka informationsmetoder använder badet sig av? Vad hade ni velat ha med i en plansch eller folder? Har ni någon åldersgräns vid inträde? Vilken åldersgräns skulle ni vilja ha? Hur uppfattar du att föräldrarnas uppsikt brokar vara över barn? Vid vilka situationer brister den? Den första intervjun är riktade mot beteendevetare på högskolan och universitetet med syfte att få fram teorier om vad som lockar människor till att läsa information. Den sista frågan som ställs till beteendevetaren är inte relevant sett till resultatet och slutsatsen i sig, däremot så kan den hjälpa intervjuaren att komma i kontakt med ytterligare personer som är experter i området och få möjlighet att intervjua dem vilket ger en större tyngd till resultatet då man kan jämföra svaren från flera olika källor. Den andra intervjun är riktad mot badhuscheferna för att få reda på hur det ser ut på baden just nu och vilken information som de skulle vilja ha med till badgästerna. Målet med att ha en strukturerad intervju i denna undersökning är att underlätta jämförelsen av flera olika respondenters svar då de har fått samma frågor. Frågorna är dessutom formulerade så att respondentens svar är öppna, det vill säga att de själva kan formulera sina svar. 24 För att öka trovärdigheten i svaren har svaren kompletterats med litteratur inom dess område. En svårighet med intervjumetoden är att få respondenten att öppna upp sig och svara ärligt och utförligt på frågorna som ställs. 25 För att få respondenten att öppna sig så kan man erbjuda denna att vara anonym. Med tanke på att det i denna undersökning inte ställs några politiskt eller socialt laddade och känsliga frågor så bör det inte vara några svårigheter att få personer att vilja ställa upp på en intervju av den anledningen. En annan svårighet med intervju är att forskaren kan påverka intervjun och respondentens svar genom att styra intervjun i en viss riktning med följdfrågor som uppkommer under intervjuns gång på grund av respondentens svar. 26 Följer däremot forskaren strikt det strukturerade upplägget av frågorna så kommer alla intervjuer att vara likadana och därför bli lättare att jämföra med varandra. Ett problem med detta blir då istället att man kanske missar viss fakta som hade kunnat leda till ett annat resultat av undersökningen. 23 Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur, ibid ibid ibid

9 Enkät I denna undersökning används en enkät för att utvärdera de olika informationsmetoderna som testas på badhusen. Enkäterna delas ut till vuxna badgäster som har ansvar för barn på badet. Den enkät som används finns som bilaga i slutet av rapporten. De bortfall och felkällor som finns med enkäter är bland annat enkätbortfall, internt bortfall och att de kan svara oärligt. 27 Det är svårt att dra slutsatsen om någon svarat oärligt i enkäten eftersom att man inte kan läsa deras tankar. För att förebygga den felkällan så har man i denna enkät en kontrollfråga (se fråga 2 i enkäten) där respondenten ska förklara vilket budskap som forskaren har velat sprida ut. Att folk väljer att inte besvara en enkät beror oftast på att den har för många frågor, en allmän regel man har är ju fler frågor desto färre svar. 28 För att locka så många som möjligt till att svara så har man därför i denna undersökning valt att arbeta med en enkät på fem frågor. Frågorna ställs muntligt av forskaren till målgruppen när de går ut från badet och här får man räkna med ett visst svarsbortfall då de som tillfrågas kan ha bråttom till någon annan syssla. De fördelar man får med enkäten är att man snabbt kan samla in ett stort antal åsikter om vad målgruppen anser om informationsmetoderna samt att de svar som man får in är lätta att analysera och jämföra med varandra eftersom frågorna har varit desamma. 29 Målet med denna undersökning har varit att få in totalt mellan 50 och 100 enkätsvar per försöksmetod. Målgrupp I denna undersökning användes en målgrupp bestående av föräldrar med barn under 13 år. Föräldrar har valts ut eftersom det är de som har ansvaret för sina barn vid ett besök på ett badhus. Med målgrupp menas att man riktar sig till en specifik grupp av människor till undersökningen. Försöksmetoder som testas på målgruppen Metoderna som testas på målgruppen på Högevallsbadet och Vanningen är roll-up, affisch, broschyr, muntligt meddelande i kassan och muntligt meddelande i högtalarna. Dessa metoder utvärderas med hjälp av enkäten. Roll-upen är av måtten 2*0,85m och består av budskapet att 100 personer varav 10 barn dör i drunkningsolyckor varje år och många av olyckorna orsakas av bristande uppsyn på barnen från föräldrarna samt även budskapet att det är viktigt att ha uppsikt över barnet hela tiden. Två stycken roll-ups placeras vid ingången till äventyrsbadets bassäng på Högevallsbadet och på Vanningen placerades roll-upen vid ingången till äventyrsbadets bassäng samt vid entrén till själva badhuset. (se bilaga 2) Affischen är i A2 format och består av samma budskap som roll-upen. Affischerna placeras vid ingång till bassängerna, ingången till omklädningsrummen, i kassan samt vid kiosken och toaletterna inne på badet. (se bilaga 2) Broschyren består av samma budskap som affischen och roll-upen fast på både svenska och engelska. Den består också av ytterligare information i form av badvett, länkar till olika organisationer och åtgärder vid en olycka. Broschyren delades ut till samtliga vuxna med barn som betalade i kassorna på väg in till baden. (se bilaga 2) 27 Ejvegård, R. (1996). Vetenskaplig metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur, ibid, ibid, 50. 8

10 Muntligt meddelande i kassan bestod av budskapet Ha uppsikt över ditt barn under ditt besök här på badet. Detta budskap ska samtliga vuxna med barn få som betalar inträde till badet. Muntligt meddelande i högtalarna bestod av budskapet Viktigt meddelande till besökarna. Tänk på att uppsikt över era barn under hela ert besök här. Ha en fortsatt trevlig dag. Budskapet upprepas med jämna intervall. 9

11 Resultat Information kan spridas på många olika sätt. För att göra informationsspridningen effektiv kan man arbeta på två sätt. Ett sätt är att gå en emotionell väg och sprida informationen på ett sådant sätt att målgruppens känslor berörs. Det andra sättet är att sprida informationen baserat på logik och statistik. Vid informationsspridningen är det viktigt att tänka på "Who-sayswhat-to-whom?". Det innebär att man ska tänka på vem som säger budskapet, hur det sägs och vem man säger det till. 30 Det är viktigt att materialet är trovärdigt. Om studenter ligger bakom ett arbete eller MSB står för informationen avgör hur materialet tolkas. 31 Informationsordningen är också viktig eftersom första intrycket kommer att påverka tolkningen av resten av budskapet. 32 Generellt sätt reagerar personer mindre på logik och statistik än emotionell information. Dock är det viktigt att tänka på om ett emotionellt budskap fokuserar på rädsla för att förändra något måste det finnas en bra balans eftersom för mycket rädsla leder till förnekelse. Det syns på exempelvis rökare som är medvetna om riskerna men ändå förnekar att det är farligt. 33 För mycket neutral, irrelevant information leder till en urvattningseffekt som försvagar det huvudsakliga budskapet. 34 Det finns ett fenomen som heter framing vilket innebär att folk är mer rädda att förlora saker än att vinna. Det är alltså bättre att skriva att om du har uppsyn över dina barn förlorar du dem inte jämfört med om du har uppsyn över dina får du ha kvar dem. 35 Information påverkar människor på väldigt olika sätt och det varierar från person till person. Det beror på flera faktorer men bland annat hur viktigt man tycker informationen är, ens tidigare erfarenheter av ämnet och hur man relaterar till informationen. 36 Det är lättare att påverka någon som är mätt, glad och lugn. 37 Information bör alltså ske tidigt under besöket i ett badhus eller i samband med exempelvis fika. För att få ut en så effektiv informationsspridning som möjligt till en plansch eller affisch bör budskapet bestå av konkreta ord som därmed fastnar bättre. Bild, ljud och text bör vara enhetligt och säga samma sak. Det underlättar informationslagringen om information berör en själv och att "du" används istället för "man", dock får det inte bli för negativt. Slogans är väldigt effektivt för att minnas information. 38 Intervju med Rikard Karlsson badmästare på Vanningen De informationsmetoder som Vanningen använder sig utav är anslag i entrén och på dörrar, men den informationen som står där är mer simhallsregler och inga konkreta säkerhetsregler. Däremot så har man innan man startar vågorna ett kort meddelande i högtalaren där man varnar att vågorna ska börja och man säger också att föräldrar ska hålla uppsikt över sina barn och att icke simkunniga barn ska vara i den grunda bassängen. Rikard hade inget klart svar på frågan om vad han ville ha med på en plansch eller folder, men han kunde tänka sig något i riktningen med att föräldrar alltid ska bada med sina barn. Han 30 Aronsson, E. (2008). The Social Animal. USA: Worth Publisher. 31 Cialdini, R. B. (2005). Påverkan - teori och praktik. Malmö: Liber. 32 Aronsson, E. (2008). The Social Animal. USA: Worth Publisher. 33 ibid. 34 ibid. 35 ibid. 36 Passer, M. et al (2009). Psychology - the science of mind and behavior. Berkshire: McGraw-Hill. 37 Aronsson, E. (2008). The Social Animal. USA: Worth Publisher. 38 Wanger, P. (2011). Kundpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 10

12 vill då att det ska formuleras på ett snyggt sätt så att föräldrarna inte känner sig anklagade att de inte håller uppsikt över sina barn i vanliga fall. Åldersgränsen som man har satt för att komma in ensam på badet utan föräldrar är tolv år oavsett personens simkunnighet. Detta beslut bygger man på att sakkunniga om barns utveckling har sagt att barn som är 12 år och äldre har skaffat en godtagbar riskuppfattningsförmåga för att de ska kunna bada utan föräldrar. Rikards uppfattning om hur föräldrars uppsikt över barn brukar vara är att det överlag är bra men att det förekommer brister. Dessa brister är när föräldrarna sätter sig vid bassängkanten och släpper uppsikten över barnen och gör något annat, till exempel att de fikar eller läser tidningen. Intervju med Christer Sörliden, verksamhetsutvecklare på Högevallsbadet På frågan om vilka informationsmetoder som man använder sig av på Högevallsbadet så svarade Christer Sörliden att man ska använda sig av informationsmonitorer och skyltar, men vid intervjutillfället är de inte i bruk då man diskuterar man vad som ska stå på dem. Man har också muntlig information i form av att badvärdarna tar diskussioner med badgästerna ute i simhallen när det anses behövas. Denna muntliga information riktar sig till barnen eller de vuxna beroende på hur situationen ser ut. På frågan om vad de hade velat ha med på en plansch eller folder så svarade Christer att de vill ha med information om att det är föräldrarna som har ansvar över sina barn. Han tyckte att det informationsmaterial som tagits fram i denna rapport var ett bra ingångsvärde, men att man får vänta på utvärderingen och se vad den säger. Åldergränsen man har på Högevallsbadet är tolv år och simkunnig utan föräldrars sällskap. På frågan om hur han tycker att föräldrars uppsikt över barn brukar vara och i vilka situationer som den brister vid svarade han att majoriteten av föräldrar har uppsikt över sina barn, men de tillfällena som uppsynen brister är när vuxna sätter sig tillrätta vid stolar och bord och börjar sitta med mobiltelefonerna eller en bok. Ett par saker som kom fram i intervjun med Christer men som det inte ställdes frågor om var att man på Högevallsbadet vill gå ifrån titeln badvakt till badvärd då man anser att ordet badvakt ger fel intryck till föräldrar när det kommer till personalens skyldigheter och ansvar. Han tog också upp att han fem gånger har varit tvungen att hoppa i vattnet för att hjälpa någon och i alla situationer har offret varit ett barn där bristande uppsyn har föranlett olyckan. Intervju med Per Johnsson leg. Psykolog, universitets lektor och prefekt på Lunds universitet På frågan hur sprids information effektivast? svarar Per Johnsson att det är viktigt att tänka på vilken målgrupp som man vill nå ut till, till exempel olika åldersgrupper ställer olika krav på informationen. Man ska också ta hänsyn till hur målgruppens vanor är, till exempel om de läser mycket på internet eller om de läser mycket i tidningen. Broschyrer kan gärna delas ut via post då det blir mer effektfullt då vanlig post börjar bli alltmer ovanlig. Ögonkontakt är också bra vid informationsutbyte. och sms är vanligt så det kan innebära mindre effektfullhet. Informationssättet ska vara överraskande. Vidare på frågan vad folk reagerar på? så svarar han att det inte finns något generellt som människor reagerar på då alla har olika intressen och krav, därför är det viktigt att fokuserar på den målgruppen som man vill nå ut till. Vuxna vill till exempel inte ha informationen på ett barnsligt språk. Informationen får inte heller bli negativt laddad, det vill säga så att mottagaren lägger fokus på fel saker. 11

13 Hur reagerar då folk på text respektive tal när man ska sprida ett budskap? Enligt Per Johnsson så reagerar alla olika då alla har olika möjligheter att ta in information, därför är det enligt honom viktigt att man kombinerar skriftlig information med muntlig. Vidare kommer frågan vad gör att folk kommer ihåg informationen som de blir tilldelade? Enligt Per Johnsson så handlar det om att man har lagom med information och tydliga uppmaningar. Budskapet ska också vara återkommande i informationen, han säger att man bör lyfta fram det väsentliga i slutet i form av en sammanfattning. Vad är då viktigt att tänka på när man utvärderar resultaten från undersökningarna? Det man ska tänka på är hur text och bild fungerar ihop, det är också viktigt att tänka på att folk kan tolka bilder på olika sätt. Man ska också tänka på storleken på texten och var bilder ska placeras. Observation De observationer som har gjorts under undersökningen är både vad observatörerna har uppfattat samt kommentarer som har delgetts under enkätinsamlingen. Under observationen uppmärksammades det vid ett flertal tillfällen att föräldrar satt vid matbord och läste tidningen, tittade på sina mobiler eller att de satt i bubbelpoolen medan deras barn lekte i en annan bassäng. En sak som uppmärksammades ett flertal gånger var att många av badgästerna inte var svensktalande och därför inte kunde ta del utav budskapet som spreds på ett muntligt sätt och på de skriftliga metoderna där man bara hade budskapet på svenska. En del av badgästerna tyckte att placeringen av roll-ups:en var dålig och att man gärna kunde ha en extra som stod ute i kassan. Enligt några badgäster så hade det varit bra om man hade haft skyltar som var mer uppseendeväckande, till exempel med lampor på som hade lockat till sig blickar från folk. Många föräldrar upplevs mycket stressade vid kassan eftersom barnen är otåliga och har bråttom iväg in på badet. Vid flera tillfällen där vuxna har haft barn med sig har det observerats att barnen springer långt före både in och ut från badet. På Vanningen observerades ett mycket stort antal skyltar och informationsblad med olika budskap på. Skyltarna och plakaten var utsprida på många olika ställen i byggnaden. Flera besökare på Högevallsbadet uppfattade ett meddelande i högtalarna men hörde inte vad meddelandet bestod av. Flera besökare hade då frågat de i närheten för att ta till sig meddelandet. Resultat från enkäterna Svaren som mottagits under enkätinsamlingen har mynnat ut i den sammanställning som följer nedan. Förklaringar till statistiken och dess innebörd beskrivs ovanför varje nytt stycke. 12

14 Andel (i %) som uppfattade budskapet i de olika metoderna: Affisch 64,0% Muntligt i högtalarna 47,5% Roll-up 44,0% Broschyr 16,5% Muntligt i kassan 3,4% 70,0% Fråga 1 "Har du uppfattat ett speciellt budskap under ditt besök på badet?" 64,0% 60,0% 50,0% 40,0% 47,5% 44,0% 30,0% 20,0% 16,5% 10,0% 3,4% 0,0% Affisch Muntligt i högtalarna Roll-up Broschyr Muntligt i kassan Diagram 2. Svarsfördelning (i %) från frågan om besökarna har uppfattat budskapet i respektive metod. Sammanställning för hur besökarna på Högevallsbadet och Vanningen har svarat på följande fråga: "Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet?" Sammanlagt antal frågade: 466 Sammanlagt antal svarande: 424 Andel svarande (i%): 91% Skylt (text/plansch) 128 Högtalare 71 Muntligt i kassan 50 Broschyr 32 Roll-up (text) 31 Skall ej behövas 29 Text (olika sätt) 24 Kombinerat tal och text 21 13

15 Rullande text på tv-skärm 11 Hemsida 8 Muntligt av personalen 7 Vet ej 4 Reklam 2 Mail 2 Info på biljetten 1 Event (i form av teater) 1 Sociala medier 1 Punktmarkering av badgäster 1 Fråga 5 "Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet?" Sammanlagt antal svar: 424 Skylt (text/plansch)(128) Högtalare (71) Muntligt i kassan (50) Broschyr (32) Roll-up (text)(31) Skall ej behövas (29) Text (olika sätt) (24) Kombinerat tal och text (21) Rullande text på tv-skärm (11) Hemsida (8) Muntligt av personalen (7) Vet ej (4) Reklam (2) Mail (2) Info på biljetten (1) Event (i form av teater) (1) Sociala medier (1) Punktmarkering av badgäster (1) Diagram 3. Svarsfördelning på frågan: Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet? 14

16 Fråga 5 "Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet?" per kategori. 0,9% 7,8% 7,8% 5,2% 5,0% 43,2% Skyltar (43,2%) Muntligt (30,2%) Broschyr (7,8%) Vet ej/ Skall ej behövas (7,8%) Medier (5,2%) Kombination (5,0%) Övrigt (0,9%) 30,2% Diagram 4. Svarsfördelning (i %) uppdelat i kategorier på frågan: Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet? Diagrammet visar svarsfördelning från fråga 5 (i%) uppdelat i kategorier I kategorin skyltar inkluderas roll-ups, skyltar med olika texter och planscher. I den muntliga kategorin inkluderas muntligt meddelande i kassan, muntligt meddelande i högtalare och information från badvakter och personal. I broschyr räknas också en kortare information på biljetten. Kombinerat innebär en kombination av ett muntligt meddelande och någon form av skylt. Medier inkluderar sociala medier, hemsida, mail och rullande text på en tv-skärm. Övrigt är reklam i brevlåda, event och punktmarkering av badgästerna från personalen. Totalt uppgav 99,3% av besökarna det vill säga 421 av 424 personer att de har tänkt på budskapet att ha uppsikt över sina barn under besöket på något av baden. De personer som svarade att de inte tänkte på budskapet motiverade det med att deras barn var lite äldre och tränade simning. Andel (i %) som tyckte respektive metod var ett bra sätt att informera på: Affisch 87,0% Roll-up 71,0% Muntligt i högtalarna 65,0% Broschyr 64,7% Muntligt i kassan 55,9% 15

17 Diskussion Intervju Intervjuerna med både badhuscheferna och psykologen Per Johansson har gett ett bra underlag för att ta fram bra och effektiv information om vikten av att ha uppsikt över sina barn vid ett besök på badet. Däremot krävs det utvärdering och testning av de metoder man tar fram med hjälp av underlaget. Observation Observationen har varit till stor hjälp för att se hur föräldrar och vuxna agerar när de befinner sig tillsammans med små barn på ett badhus. Observationen har också hjälpt till att verifiera sanningshalten i enkäten. Det har också framkommit en del nytt material i observationerna som vi inte har tänkt på innan bland annat att många föräldrar är mycket stressade vid inpasseringen till badet. Enkät Enkäten har gett bra resultat. Fråga 1 "Har du uppfattat ett speciellt budskap under ditt besök här?" reviderades redan i samband med första försöket till "Har du uppfattat ett speciellt budskap angående vattensäkerheten under ditt besök här?". Detta för att många inte förstod innebörden av frågan förrän vi la till "angående vattensäkerhet". På så sätt gjordes frågan förstålig och enkäten kunde fortsätta. Fråga 2 visade sig vara en bra kontrollfråga eftersom en del personer svarade Ja utan att ha uppfattat budskapet. Det var även en del personer som svarade Nej på fråga 1 men kunde ändå efter några sekunder återberätta exakt vad budskapet var i metoden som testades. En anledning kan vara att dessa personer tycker det är naturligt med budskapet och därmed inte anser att de är ett speciellt budskap. De personer som kunde återberätta budskapet hamnade i kategorin Ja på fråga 1. Fråga 3 "Tänkte du på budskapet under ditt besök här?" gav ingen rättvis bild över hur det faktiskt ser ut under besöken på baden. 99,3% ansåg att de hade tänkt på budskapet men under observationerna visade det sig att detta knappast kan stämma. Anledningen är förmodligen att ytterst få vill erkänna att de har haft bristande uppsikt över sina barn eller helt enkelt anser sig ha bra uppsikt även om detta inte stämmer särskilt bra. Fråga 4 "Tyckte du att informationssättet som användes var bra?". Resultatet härifrån är spännande eftersom exempelvis muntligt meddelande i kassan gillades av 55,9% men det var endast 3,4% som faktiskt uppfattade budskapet. Likaså broschyren som gillades av 64,7% men endast 16,5% uppfattade budskapet. Med dessa resultat kan man dra slutsatsen att det är viktigare att fokusera på vilken metod som flest har uppfattat och inte vilken metod som är populärast. Fråga 5 "Hur hade du velat bli informerad om vattensäkerhet?" är en viktig fråga för att ta reda på hur folk helst hade velat bli informerad. Utifrån detta resultat tillsammans med fråga 1 kan man skapa en kampanj för att informera på bästa sätt. Om man kategoriserar svaren likadant som det är gjort i diagrammet ovan kan man se att med en kombinerad metod mellan skyltar och muntligt meddelande kan man informera på det sättet som 80-85% föräldrar vill bli informerade på. Roll-up, affisch och muntligt meddelande var dessutom de metoder som var effektivast för att målgruppen skulle uppfatta budskapet. Muntligt meddelande i högtalarna Muntligt meddelande i högtalare kan vara effektivt. Det finns en del som måste tas hänsyn till. Personer med hörselnedsättning eller personer med begränsade kunskaper i svenska kan ha svårt att uppfatta budskapet. Högtalare fanns bara i vissa begränsade utrymmen och inte i angränsande bassänger eller omklädningsrum. Skorrande ljud i högtalarna och mycket brus i 16

18 badet gör att budskapet inte uppfattas av alla. Under försöksmetoden har meddelandet repeterats med ett intervall på minuter. På Vanningen repeterades meddelandet inför varje gång vågorna skulle starta. I samband med detta var samtliga besökare tvungna att gå upp ur vågbassängen och stanna på kanten tills personalen hade informerat om vågorna och badsäkerheten i högtalarna. På detta vis tvingas besökarna mer eller mindre att uppmärksamma meddelandet vilket kan vara bra. Det är dock viktigt att verkligen poängtera det viktiga i meddelandet det vill säga "ha uppsikt över ditt barn" så det inte bara blir en allmän information. Meddelandet får inte vara för långt eftersom det då blir svårt att uppfatta. Om det är ett längre meddelande kan det vara bra att ha en kort sammanfattning efteråt som Per Johansson påpekade. Högtalare var den näst bästa metoden i försöken eftersom 47,5% av besökarna uppfattade budskapet. Muntligt meddelande i kassan Muntligt meddelande i kassan har inte fungerat i den utsträckningen som det var tänkt från början. Det är egentligen två huvudsakliga problem att ta i beaktning. Det ena är att personalen kan vara mycket stressad och därmed inte kommer ihåg att informera om vattensäkerheten. Detta problemet uppkom framförallt på Högevallsbadet där många passerar kassorna hela tiden. Det kan också vara för att de är rädda för att en pinsam eller jobbig situation där föräldern uppfattar meddelandet personligt och tar illa upp. Om barnen springer i förväg och personalen uppmanar föräldern att "ha uppsikt över sitt barn" kan det tolkas provocerande. Det andra problemet som visade sig framförallt på Vanningen var att en mycket stor del av besökarna har årskort eller något form av rabattkort vilket gör att de inte passerar kassorna alls. I dessa fall fick inte besökarna ta del av budskapet. Det första försöket på Högevallsbadet avbröts tidigt eftersom personalen som var i kassan inte informerade någon av besökarna om meddelande de skulle säga. Eftersom metoden inte fungerade trots en påminnelse och förtydligande av budskapet avbröts försöket. Varför meddelande inte sades till besökarna är oklart. På Vanningen fungerade metoden bättre även om några ur personalen inte hade uppfattat vad de skulle göra. Muntligt meddelande i kassan har trots detta fått ganska bra respons där många har sagt att ett meddelande direkt riktat till dem själva hade varit mycket effektivt. En fördel med metoden är att den är lätt att anpassa efter de som ska få budskapet, alltså mot målgruppen vilket är viktigt att tänka på. Meddelandet kan också med fördel framföras på andra språk än svenska. Endast 3,4% av besökarna uppfattade budskapet vilket gör den till den sämsta metoden. Största anledningen till att det gick så dåligt är ovanstående anledningar. Affischer Affischerna har varit mycket effektiva för att sprida budskap om vattensäkerhet. 64,0% av besökarna uppfattade budskapet och 87,0% tyckte det var den bästa metoden att sprida information på. Det gör att affischerna var det absolut effektivaste sättet. En anledning till att så många har sett affischerna är att vi har placerat affischerna på många olika ställen på badet. Det var i princip omöjligt att gå in på badet och bada utan att ha passerat dem ett antal gånger. På Vanningen framförallt observerades många olika skyltar och budskap vilket då medför att om en affisch ska sättas upp är det extra viktigt att de sticker ut ur mängden. Affischerna som användes var i A2 format och i tydliga färger vilket har gjort att de har synts väl. Trots detta var det flera personer som passerade dem utan att se dem. Nackdelen med affischerna är att budskapet endast står på svenska och därmed inte når alla. Det hade gått att göra affischerna på engelska också men det finns risk för att det då blir en urvattningseffekt och de som inte hanterar engelska därmed ignorerar affischerna. Det ska dock tilläggas att eftersom statistiken visar på att barn med invandrarbakgrund tenderar att oftare vara inblandad i drunkningsolyckor kan det finnas en stor poäng i att ha engelskspråk information eller 17

19 ytterligare information på något annat språk. Ekonomiskt sett kostar affischer en del att framställa och trycka upp i jämförelse med muntliga meddelande, men affischer är mer effektiva. Broschyr Broschyr var en förhållandevis ineffektiv metod. Endast 16,5% uppfattade budskapet i den även om 64,7% tyckte det var ett bra sätt att informera på. Flera personer fick broschyren i samband med inträdet men stoppade bara ner den i väskan eller fickan och gick in. Under observationen framkom att många personer är mycket stressade vid inpasseringen och det lär vara den största orsaken till att broschyren endast åker ner i fickan. Broschyren hade samma problematik som muntligt meddelande i kassan alltså att många personer inte passerar kassorna på väg in till badet. Vid vissa fall på Högevallsbadet delades inte broschyren ut till besökarna på grund av stress eller glömska. I broschyren fanns en del på engelska vilket gör att den når ut till fler än affischerna. Den är också mer omfattande än de andra metoderna eftersom den innehåller information om badsäkerhet, om olyckan är framme och länkar till aktörer inom säkerhet. Broschyrerna är dyrare än de andra metoder att både framställa och dela ut. Dessa kan dock fungera som en bra källa om besökarna önskar mer information om badsäkerhet än vad en affisch eller ett muntligt meddelande ger. Broschyren kan med fördel placeras vid kassan, cafeterian etc. för att intresserade föräldrar ska läsa dem. Roll-up Roll-up fungerade bra som informationsmetod. 44,0% av besökarna uppfattade budskapet i den vilket gjorde den till den tredje bästa informationsspridaren. Vi hade förväntat oss att rollupen skulle tillhöra de absolut bästa metoderna med tanke på deras utformning. Trots detta var det flera personer som passerade roll-upen på mindre än 0,5 meter utan att se den. Största anledning till att den missas är förmodligen att föräldrarna är mycket stressade och därmed inte hinner läsa budskapet. Roll-upsen placerades på ett sådant sätt att det inte skulle gå att missa på varken Högevallsbadet eller Vanningen. På Högevallsbadet kom önskemål om att en roll-up skulle placeras i kassan istället och detta ändrades till försöken på Vanningen. Budskapet och utseendet var detsamma på både affischerna och roll-upen vilket gör att de borde vara effektiva tillsammans. En roll-up vid ingången till badet och vid bassängerna tillsammans med flera affischer i omklädningsrum och övriga ställen borde göra att de flesta tar del av budskapet. Likadant som alla de andra metoderna är informationen bara på svenska vilket skapar vissa problem. Roll-upen kostar också en del att framställa och tillverka men det är en engångskostnad som kan rädda liv. Alternativa metoder Det finns alternativa metoder för att sprida information. En besökare på Vanningen berättade att i USA finns det på vissa äventyrsbad en obligatorisk film som samtliga besökare måste se innan de får passera in på badet. Filmen är då på max några minuter och informerar besökarna om vattensäkerhet och regler. På ett större vattenland med många olika aktiviteter där besökarna inte är regelbundet kan detta säkert fungera. På Vanningen eller Högevallsbadet där många besökare är regelbundet skulle det förmodligen vara svårt att genomföra och det hade förmodligen lett till mer stress när inte besökarna kan gå inte direkt. Däremot kan tv-skärm vara ett bra sätt att sprida information. En kort videoklipp eller något annat som lockar skulle kunna få besökarna att titta på budskapet. På Högevallsbadet fanns bra förutsättningar för att sprida budskap genom tv-skärmar. Stressade föräldrar kan dock ha svårt att ta till sig information när barnen har bråttom in på badet. 18

20 En tanke som dök upp under undersökningen är paradoxen att be badgästerna fokusera på viss information när man egentligen strävar efter att få dem att fokusera på sina barn. Budskapen som sker kring bassängerna bör därför vara korta och koncisa för att motverka detta. En annan metod som förvånansvärt få personer vill bli informerade på är sociala medier. Trots att många är mycket aktiva på dessa ställen. För att sprida information om badsäkerhet på sociala medier krävs det god kunskap i ämnet från badets sida eftersom information då ska konkurrera med väldigt mycket annat. Flera personer ville däremot bli informerad om badsäkerhet på respektive bads hemsida. Hemsida är förmodligen inte det bästa sättet att informera på eftersom inte alla faktiskt kollar hemsidan innan de besöker något av baden, men det är dock viktigt att faktiskt ha information just där för föräldrar som vill lära sig mer om badsäkerhet. Informationen är alltid aktuell vilket gör att baden inte behöver uppdatera den med jämna mellanrum. Slutsats Det är flera faktorer som påverkar när en person ska ta in ett visst budskap. Om budskapet upprepas, om personen är mätt och pigg, ett budskap består av konkreta ord, om budskapet är skrivet för att passa en viss målgrupp och budskapet består av en kombination mellan text och muntligt meddelande. Affischer, roll-up och muntligt meddelande i högtalarna är de effektivaste sätten att sprida information på enligt den undersökning som har gjorts. Kombinerar man dessa metoderna med varandra får man en mycket effektiv metod för att sprida information om vattensäkerhet. Affischer, roll-up och muntligt meddelande är dessutom det sättet som drygt 80-85% av besökarna vill bli informerade på. Problemet med dessa metoder är att informationen inte finns på andra språk än svenska. Broschyr och muntligt meddelande i kassan är de sämsta metoderna främst på grund av att många besökare inte passerar kassorna på väg in till badet. Alternativa metoder kan vara en obligatorisk film på väg in till badet eller informationsspridning via hemsida eller sociala medier. 19

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Vägledning. Vägledning för badanläggningar

Vägledning. Vägledning för badanläggningar Vägledning Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket, reviderad 2014 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Inledning... 6 2.1

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer Avdelningen för utbildningsinspektion Ulrika Lindmark 1 (12) Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 1 Inledning 1.1 Bakgrund Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Ungdomar och sociala medier!

Ungdomar och sociala medier! Ungdomar och sociala medier! 1 Jag har blivit retad för mig kroppsform. Folk skriver anonymt till mig att jag är ful och jag är inte värdig. Har blivit mobbad från dagis till 4-5 och då kom det på nätet

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Okunskap är farligt. Inte vatten.

Okunskap är farligt. Inte vatten. Okunskap är farligt. Inte vatten. ingen ska behöva drunkna Drunkning är den vanligaste dödsolyckan för barn mellan 1 och 6 år. Varje år drunknar cirka nio barn. En betydande del av dessa olyckor sker nära

Läs mer

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 -

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 - Drunkningsolyckor 200 Behövs det en lag om flytväst 35 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 35 personer omkommit i vatten- och isolyckor under 200. Det är 2 fler

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2013/2014 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Sälungens Förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar

Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar Uppföljning av samtal med dataspelande ungdomar och deras föräldrar hösten och våren 2009 Uppföljningen bygger på intervjuer utförda av Ann-Katrin Johansson och Jenny Wahl Rapporten sammanställd av Jenny

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker?

Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? Rapport 2013-12-17 Sammanställning och resultat av popup-undersökningen Hittar du det du söker? KS 2013/0964 Om undersökningen Från och med den 21 oktober till och med den 30 november 2013 genomfördes

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Text: Rune Anderberg Illustrationer: Lars

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen. Nordens största fastfood- & cafémässa Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2 Guldpartner Som Guldpartner har du en unik möjlighet att markera din position på marknaden

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Djurgårdsskolan Andreas Filander, lärare i idrott och hälsa 016-7101985 Lokalpedagogisk planering för simning Eskilstunas grundskolor

Läs mer

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del 1 15 högskolepoäng Konflikthantering Ann-Sofie Karlsson Lärarexamen 210 hp Kultur, Medier, Estetik 2011-03-28

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Riktlinjer för patientinformation

Riktlinjer för patientinformation Riktlinjer för patientinformation Landstingets kansli Februari 2010 (version 1.1) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppsdefinition... 3 3. Anvisningar för patientinformation... 3 3.1 All patientinformation

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 122 människor drunknade Många barnolyckor, flest sedan 2002 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 122 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter

Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter Att informera allmänheten om risker och skydd vid Sevesoverksamheter 1 Information till allmänheten Kemiföretag spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men medför också risker. Det är därför viktigt

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer