1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar"

Transkript

1 1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad Projektet Hållbara Järvas unika delar En förebild i hållbar utveckling Hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt Upprustning och energieffektiviseringar i samspel med de boende Upprustning med beaktande av kulturvärden och varsam renovering Både ny innovativ teknik, t.ex. prefabricerade fasadelement, och befintlig teknik Kan enkelt replikeras i miljontals hus i Europa Bidrar till att nå nationella och internationella mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybar energi Halverad energianvändning Ökad andel förnybar energi Omfattande och breda kommunikations- och informationsinsatser Leder till ökad integration och delaktighet från de boende i området Minskar CO 2 -utsläppen i Järva med mer än 1200 ton per år och mer än ton fram till år

2 Innehållsförteckning 1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad 1 Projektet Hållbara Järvas unika delar 1 2 Sammanfattning Projekt Stockholm Järva Arbetsområde 1 Energieffektivisering Arbetsområde 3 Förnybar energi Arbetsområde 6 Transporter Arbetsområde 7 Ökad delaktighet & information Arbetsområde 8 Utvärdering och uppföljning 30 3 Projektorganisation 33 4 Nationella mål Miljökvalitetsmålen Energipolitiska mål och klimatmål Folkhälsopolitikens mål Transportpolitikens övergripande mål Kulturpolitiska mål Jämställdhets och integrationspolitik Näringspolitiken 35 5 Bilagor 36 2

3 2 Sammanfattning Projekt Stockholm Järva Energieffektivisering av Järva kan bli ett viktigt exempel Projektets förhoppningar är att de energieffektiviseringar som genomförs av Svenska Bostäder i projekt Hållbara Järva kommer att bli en förebild för andra renoveringar av miljonprogramsområden i Stockholm, nationellt och internationellt. Projektet väcker stort intresse vid presentationer både nationellt och internationellt. Nedan har beräkningar gjorts för att visa vad projektet beräknas bidra med när det gäller energieffektivisering och CO 2 -minskningar i Järva. I dessa beräkningar har de delar som inte beviljades bidrag tagits bort, d.v.s. avsnitten energioptimering, avfallshantering och klimatanpassning. Vi har inte heller räknat med den CO 2 minskning som Fortum bidrar med genom att de bygger om fjärrvärmeanläggningar, eftersom dessa gäller hela stadens fjärrvärme och är en indirekt effekt av Svenska Bostäders krav på klimatneutral fjärrvärme. Beräkningarna nedan är grunden för uppföljningen av projektet. År 2014 År 2022 Minskad energianvändning 14 GWh/år 50 GWh/år Lokalt producerad energi 1,45 GWh/år >1,45 GWh/år Minskade CO 2 e-utsläpp ton/år ton/år Tabell 1: Projektet Hållbara Järva bidrar signifikant till effektivare slutlig energianvändning och ökad produktion av förnybar energi. Andelen förnybar energi ökar automatiskt vid genomförande av effektiviseringsåtgärder av det slag som ingår i projekt Hållbara Järva, eftersom det i första hand är behovet av energiproduktion baserad på fossila bränslen som minskar. Projektet bidrar även till en tryggare energiförsörjning för Svenska Bostäder eftersom rådigheten ökar med de egna förnybara systemen. Detta är ett område som sällan diskuteras i Sverige men som är av stor vikt i de länder som vår miljöteknikexport riktar sig till. Projekt Hållbara Järva bidrar även till väsentligt minskade årliga CO 2 e-utsläpp. Beräknade värden för år 2014 respektive 2022 presenteras i tabell 1 ovan. Aggregerat fram till år 2050 innebär det att åtgärderna minskar CO 2 e-utsläppen med ton. Denna siffra kommer att öka om erfarenheterna från solcellssatsningen innebär att bostadsbolagen tar beslut om ytterligare satsningar i framtiden. 3

4 ton CO2e GWh Åtgärder för minskad hushållselanvändning Åtgärder för en mer energieffektiv byggarbetsplats 20 Åtgärder för halverad energianvändning (el) 10 Åtgärder för halverad energianvändning (fjärrvärme) Figur 1: Minskad slutlig energianvändning GWh/år fram till år 2050 tack vare projekt Hållbara Järva Förnybar energi Åtgärder för en mer energieffektiv byggarbetsplats Åtgärder för minskad hushållselanvändning Åtgärder för halverad energianvändning (el) Åtgärder för halverad energianvändning (fjärrvärme) Figur 2: Minskade CO 2-utsläpp ton/år fram till år 2050 tack vare projekt Stockholm Järva. Behandlade avvikelser hittills i projektet I projektet planerades de tre olika hustyperna att renoveras dels på traditionellt vis men även med prefabricerade element. En teknikupphandling genomfördes 2011 men tyvärr inkom endast tre anbud. Inget av dessa uppfyllde kvalitetskraven. Svenska Bostäder har under 2012 gått vidare med en av metoderna för att se om den går att utveckla så att den håller tillräckligt hög kvalitet. Under 2013 beslutade Svenska Bostäder att testa tekniken på en gavel. För alla hustyper kompletterar vi i enlighet med avvikelserapporten istället utvärderingen med olika FTX-system, och för skivhusen i Akalla även varmvattenåtervinning, individuell mätning av varmvatten m m. Eftersom det inte gäller omfördelning av medel har Boverket inte tagit något beslut om detta. Lägenheterna är förberedda för varmvattenanslutna tvättmaskiner, men de som finns på marknaden är inte energieffektiva och har sämre tvättresultat än kallvattenanslutna. 4

5 Därför installeras energieffektiva kallvattentvättmaskiner som tillval i nuläget. Boverket anser att ingen avvikelse föreligger eftersom fjärrvärmeuttag för tvättmaskiner har installerats. Installation av diskmaskiner i alla lägenheter var inte möjligt då bruksvärdet på lägenheten höjs vilket enligt hyreslagen innebär en högre hyra. Det var inte genomförbart i samrådet. Diskmaskiner har istället funnits som tillval, och lägenheterna har förberetts för diskmaskin i de fall köken har bytts ut. Boverket godkände inte att de medel som återstår efter att installationsföreberedelserna genomförts används till annan åtgärd. Induktionsspisar har installerats i Trondheimsgatan 28, i övriga hus har det varit tillval efter diskussioner i samrådet. Energieffektiva spisar har dock alltid installerats. Boverket godkände inte denna avvikelse. Under 2011 genomförde Svenska Bostäder förundersökningar för möjligheterna att sätta upp ett vindkraftverk. Det visade sig mycket svårt att hitta en lämplig plats för ett fullstort vindkraftverk bland annat p.g.a. de krav på avstånd från vägar som ställs av Trafikverket samt restriktioner att bygga på höjden i närheten av Bromma flygplats. De möjliga platser som skulle utredas vidare i en planprocess var alla belägna i Igelbäckens kulturreservat. Järvalyftets styrgrupp beslöt i december att Svenska Bostäder inte skulle påbörja någon planprocess för att bygga något vindkraftverk. Detta bekräftades av stadens politiker i februari Boverket godkände i december 2012 att projektet istället för vindkraftverket installerar cirka 9730 m 2 solceller i Järva. Tillsammans med de tidigare planerade solcellerna blir det m 2. Kostnaderna för Svenska Bostäders arbete med åtgärden byggtransporter är lägre än beräknat i ansökan. Däremot har cykelvägsanalysen visat att det krävs åtskilliga åtgärder för att få ett bra cykelvägnät som även kopplar till målpunkter i centrala staden och kranskommunerna. Projektet bad att få föra över kostnader från åtgärden byggtransporter till cykelfrämjande åtgärder. Det innebär att projektet kommer att genomföra samma åtgärder för byggtransporter för en lägre kostnad och samtidigt öka kvaliteten på cykel och bilpoolsåtgärderna. Den totala budgeten bibehålls. Boverket godkände avvikelsen 2011 Nya avvikelser 2013 Trafikkontoret har för cykelinvesteringar genom Trafik- och renhållningsnämnden reviderat projektbudgeten från brutto 21,2 mnkr med berättigat bidrag om 6,4 mnkr till brutto 29,2 mnkr, med bibehållet bidrag om 6,4 mnkr. Detta för att kunna genomföra fler åtgärder inom Hållbara Järvaprojektet, främst utbyggnad av nytt pendlingscykelstråk Kymlingestråket. Erfarenheter Vid framtagandet av stadens miljöprogram för hade projektets ambitioner stor betydelse för ett av målen under Hållbar energianvändning: 3.4 Stadens byggnader ska energieffektiviseras vid större ombyggnader. Delmålet innebär att: Vid stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras till som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm. Vid mycket stora ombyggnader ska energianvändningen i byggnaden reduceras med minst 50 %, dock så att energianvändningen blir som högst enligt BBR:s nybyggnadsnorm. På längre sikt eftersträvas en minskning till högst 60 kwh/m 2. Många av stadens byggnader kommer att renoveras under perioden och innan ovan nämnda mål togs fram har ambitionsnivån snarare varit 30 %. 5

6 Huset på Trondheimsgatan 28 färdigställdes under Finjusteringar och uppföljning pågår och energivärdena blir bättre och bättre över tiden. Dock bedöms inte detta hus i sig nå ner till den nivå som teoretiskt beräknats fram. I Trondheim 28 har det flyttat in över 100 personer i de 25 lägenheter som iordningställts vilket är långt över det normala för Stockholm. I några lägenheter bor tio personer! Varmvattenanvändningen är, som kan förväntas utifrån antalet personer, hög samtidigt som energiprestanda per boende egentligen är relativt bra. Att bara jämföra energiprestanda för hus (värme, varmvatten och fastighetsel per kvadratmeter) utan att ta med faktorer som antal boende kan ge en skev bild av hur lyckat resultatet blivit. Varmvattenanvändningen ligger omkring 60 kwh/m2atemp och år dvs 140 % över Svebys nivå. Även fastighetselen ligger högre än beräknat, vilket också påverkas av antalet boende. Hiss, trappbelysning och tvättstuga används flitigare med fler boende. På Trondheimsgatan 28 upptäcktes att dragningar av elledningar i huset orsakade luftläckage mellan lägenheterna då det var svårt att få helt tätt mellan rören som elledningarna går i. Rören ligger bredvid varandra i knippen och därför är det svårt att få tätt mellan dem. I kommande hus har en mall utvecklats som separerar rören var för sig vilket gör det möjligt att täta mellan dem på ett enklare sätt. Detta koncept används nu fortsatt även i de hus som inte ingår i projektet. Vid starten av Hållbara Järva kunde inte LED-belysning konkurrera med andra lågenergilampor gällande mest ljus per Watt. Detta försprång har idag hämtats in, vilket innebär att fler utrymmen kommer att ha LED-belysning i de hus som byggs om nu. Svenska Bostäder har låtit andra energiexperter kontrollberäkna alla hus inom Hållbara Järva. Beräkningsmetoderna har utvecklats sedan 2010 då projektet påbörjades. Bl.a. har Sveby tagit fram riktlinjer för beräkningar där värden för bl.a. vädring och köldbryggor finns med, vilket inte fanns med i de ursprungliga beräkningarna. De ursprungliga teoretiska beräkningarna gav ett genomsnitt för berörda hus på 88 kwh/m2atemp och år. Med de nya teoretiska värdena som tar höjd för vädring och köldbryggor blir genomsnittsvärdet 101 kwh/m2 med de åtgärder som planerats i Hållbara Järva husen. Tre av husen kommer genom solcellssatsningen att få solceller vilket minskar genomsnittsvärdet. Svenska Bostäder har anlitat energiexperter för att förbättra resultatet i de hus som ingår i Hållbara Järva. En erfarenhet är att FTX systemen inte fungerar som de ska när det är kallt ute. Då aggregatet fryser går en del av värmen går åt till att tina upp det och sval luft förs in i lägenheterna. Svenska Bostäder arbetar på att hitta den optimala inställningen för varje aggregats avfrostning. Dessa erfarenheter tar Svenska Bostäder med sig inför den fortsatta renoveringen av 5200 lägenheter på Järva. Ambitionen i energieffektiviseringen för de två hus i kvarteret Trondheim 4 som inte ingår i Hållbara Järva har höjts från 120 kwh/m 2 till 105 kwh/m 2 tack vare Hållbara Järva projektet. Även i övriga hus som ska renoveras diskuteras möjligheten till en höjd ambitionsnivå. I området är varmvattenförbrukningen/m 2 mycket hög vilket gör det svårare att få ner energianvändningen/m 2. Den höga varmvattenförbrukningen beror troligen på att det bor fler personer i varje lägenhet. Däremot kan den vara normal räknat per person. Under 2013 har Svenska Bostäder analyserat de beräknade värden för respektive hus. De ursprungliga värdena har beräknats av olika konsulter med olika ingångsvärden, vilket gör att dessa är bristfälliga. De ursprungliga värdena har nu räknats om och kompletterats med värden för vädring och köldbryggor enligt SVEBY standard. Med 6

7 det nya sättet att beräkninga hamnar medlet med de planerade åtgärderna i Hållbara Järva husen på 101 istället för 88 kwh/m 2. Svenska Bostäder har med dessa erfarenheter standardiserat sitt sätt att räkna i den fortsatta renoverings processen. Renoveringsprojektet där prefab element har monterats på en gavel är svårt att utvärdera på något annat än själva produktionen eftersom energianvändningen påverkas av åtgärder på andra delar av klimatskalet etc. Det var en trång arbetsplats vilket gav problem med kranar. Vissa skönhetsfel och konstruktionsmissar förekom och det kvarstår besiktningsanmärkningar. Svenska Bostäders slutsats är att Prefab-lösningar idag inte kan konkurrera med traditionell puts. I den handbok som projektet arbetar med kommer alla erfarenheter från renoveringen av de sju ingående husen samlas. De erfarenheter som projektet har erfarit genom försöket att uppföra ett fullstort urbant vindkraftverk, behandlas i ett examensarbete på KTH, se bilaga. När det gäller upprustningen av cykelbanorna har inventeringen av cykelvägnätet varit en bra grund inför fortsatt arbete. Inventeringar bör fortsättningsvis genomföras i GIS och med GPS för att lättare hitta tillbaka till problempunkter. Det gjorde man därför i framtagandet av cykelplanen för hela Stockholm. För att bevara det kulturhistoriska intrycket av gång och cykelvägarna i Igelbäckens kulturreservat har trafikkontoret vid upprustningen på Järvafältet använt en speciell beläggning kallad Y1 som ger intryck av att vara en grusväg. När det första lagret av beläggningen lades hösten 2011 fick många cyklister punktering p.g.a. för vassa stenar i gruset. En Y1-beläggning kräver extra eftertanke gällande stenval, fraktion och efterbehandling. När cykelstråket Kymlingestråket, som är ett nytt pendlingscykelstråk, planerades fick staden göra en avvägning mellan flera värden gällande kulturreservatet Järvafältet; miljö, kultur och investeringar i hållbara transportsätt. Det krävs noggrann planering och förankring i tidigt skede för att kunna göra bra avvägningar och så långt som möjligt ta hänsyn till befintliga värden i reservatet. Starkt bidrag till att nå lokala, nationella och internationella miljömål Projektet bidrar till att uppfylla stadens mål om att bli fossilbränslefri likväl som det nationella och EU-målet om att halvera energianvändningen till Projektet bidrar även till att uppnå många andra nationella mål. En genomgång av dessa finns i slutet på denna rapport. Ekonomi Projektet fortgår i huvudsak enligt plan förutom när det gäller förnyelsebar energi, där det ursprungliga vindkraftverket nu ersätts av solcellssatsningen i Järva. För AO1, Energieffektivisering, ligger de upparbetade kostnaderna över det budgeterade för hela projektperioden Dock överensstämmer de upparbetade kostnaderna för respektive åtgärd inte alltid med de ursprungligen prognostiserade kostnaderna. Vissa har visat sig kosta mer och andra mindre. Framförallt gäller detta Åtgärder för varsam renovering där åtgärder har genomförts men de upparbetade kostnaderna är 1,6 miljoner lägre. Å andra sidan finns kostnader för varsam renovering även under energieffektiviseringsåtgärder och extra projekteringskostnader där de upparbetade kostnaderna ligger på 13,8 respektive 3,4 miljoner kronor över budgeten. Dessa tre poster bör kunna ses som en enhet där den totala summan överstiger budgeten med 13,8+3,4-1,6=15,6 miljoner kronor. Svenska Bostäder kommer alltså att under 2014 korrigera de kostnader som direkt kan kopplas till varsam renovering men en del av 7

8 kostnaderna för varsam renovering finns indirekt i projektering och energieffektivisering. Alternativet är att projektet gör ytterligare en bedömning av den andel av energieffektiviseringsåtgärderna och projekteringen som kan överföras till varsam renovering. Enligt överenskommelse med Boverket samt i samråd med stadens revisor har vi låtit bli att föra över mer av de upparbetade kostnaderna och istället skrivit en kommentar för de aktuella posterna i redovisningsfliken. För AO3, Förnybar energi, innefattar kostnaderna förstudie för vindkraft, solceller och solfångare. Installationskostnader för solceller under 2014 kvarstår för Svenska Bostäder, Familjebostäder, fastighetskontoret samt miljöförvaltningen. I avvikelserapporten till Boverket redovisade vi att förstudien för vindkraft var 1,59 miljoner kronor. Ytterligare kostnader har tillkommit, så den redovisningsposten är 1,7 miljoner kronor. Den slutliga summan beräknas bli något högre än i avvikelserapporten men lägre än den ursprungliga med Vindkraftverket. I solcellssatsningen beräknas de återstående kostnaderna vara 22,6 miljoner under För AO6, Transporter ligger de upparbetade kostnaderna betydligt högre än planerat. Målen för alla delåtgärder kommer att uppfyllas. När det gäller bilpool är de upparbetade kostnaderna lägre än beräknat eftersom bilpoolen har etablerats utan att några nya parkeringsplatser behövde etableras. Investeringarna för att förbättra cykelvägnätet kostar däremot 8 miljoner mer eftersom projektet satsat på att genomföra Kymlingestråket som blir ett viktigt pendlarcykelstråk till och från Kista. Projektet önskar därför överföra 1 miljon från bilpoolsposten till cykelfrämjande åtgärder. I ursprungsansökan fanns alla cykelposter under posten cykelfrämjande åtgärder. Trafikkontoret har för cykelinvesteringar genom Trafik- och renhållningsnämnden reviderat projektbudgeten från brutto 21,2 mnkr med berättigat bidrag om 6,4 mnkr till brutto 29,2 mnkr med berättigat bidrag om 6,4 mnkr. Detta för att kunna genomföra fler åtgärder inom Hållbara Järva projektet, främst utbyggnad av nytt pendlingscykelstråk Kymlingestråket. För AO7, Information och ökad delaktighet, fanns i ursprungsbudgeten endast en post. Totalt överstiger kostnaderna planerad budget. AO8, Utvärdering, fanns enligt ursprungsbudgeten endast under en post. Totalt beräknas kostnaderna överstiga planerad budget för perioden

9 Sammanfattande redovisning 2013 Planerad Totalsumma (MSEK) Planerad summa (MSEK) Upparbetad Summa (MSEK) Planerad summa (MSEK) Upparbetad summa (MSEK) Upparbetat bidrag (MSEK) AO1 Energieffektivisering Totalt AO1 82,5 16,5 24,6 85,7 93,5 28,0 AO3 Förnybar energi Totalt AO3 45,6 22, ,8 31,3 20,0 6,0 AO6 Transporter Totalt AO6 33,5 10,64 24,7 33,8 44,1 13,2 AO7 Ökad delaktighet & information Totalt AO7 14,5 2,9 2,5 12,3 14,3 4,3 AO8 Utvärdering Totalt AO8 8,2 2,6 3,3 7,4 7,5 2,2 Summa exkl. projektledning Totalt AO1-08 exkl. projektledning 184,3 55,3 72,0 170,5 179,4 53,8 Projektledning+ administration Totalt projektledning 5,2 0,8 0,5 3,8 4,4 Summa inklusive projektledning Totalt AO1-08 inkl. projektledning 189,5 56,1 72,5 174,3 183,8 53,8 9

10 Ekonomisk rapport om renovering Energicentrum vid miljöförvaltningen har i uppdrag att stimulera till energieffektivisering av stadens fastigheter. De har gjort en rapport med en jämförelse mellan två av husen i Hållbara Järva, Brogården i Alingsås, Gårdsten och Backa Röd i Göteborg. En av slutsatserna Svenska Bostäder drar är att upprustningen inte är ekonomiskt lönsam med en payoff-tid på ca 40 år, men energieffektiviseringarna gör den mer lönsam. Då blir payoff-tiden ca 15 år. Skriften går att ladda ner från följande webbsida: CITY OF STOCKHOLM PAGE 14 10

11 2.1 Arbetsområde 1 Energieffektivisering Tidsåtgång: Delprojektledare: Svenska Bostäder Deltagare i arbetsområdet: Svenska Bostäder, Stadsmuseet och Miljöförvaltningen Kostnad: 82,5 MSEK Minskad energianvändning 13,6 GWh/år (9,6 GWh fjv & 4 GWh el) Minskade CO 2 -utsläpp ton/år Den energieffektiva renoveringen kommer att ske med två olika modeller för tre olika typer av flerbostadshus - tillvaratagande av tidstypiska värden Ombyggnad av bostadshus enligt ansökan pågår, med ändringen att endast en hustyp blir aktuell för byggande med prefabricerade element. I alla hustyper kommer olika typer av FTX system att installeras samt i skivhusen återvinning av värme från avloppsvatten. Detta kommer att utvärderas som komplement till prefabricerade väggar. Ett hus, Trondheimsgatan 28, färdigställdes Trondheimsgatan 30, Sibeliusgången 2 och Gärdebyplan 2-28 färdigställdes under Västerby backe 30 färdigställdes under Produktion pågår per i det sista huset. För varje ombyggnadsprojekt redovisas all projektinformation för perioden januari 2010 till december 2013 i de husvisa rapporter som bifogas. Skivhus Kv Nystad 7, Sibeliusgången 2, en huskropp Solceller i form av 120 m 2 på fasad. Solceller på taket installeras våren 2014 Färdigställt. Inflyttat augusti 2012 Certifiering: Miljöbyggnad ambition klass silver, miljöklassningsarbete pågår Byggprojektledare: Johan Lundqvist Kv Nystad 8, Sibeliusgången 4, en huskropp Solpaneler i form av 130 m 2 solfångare. Produktion pågår. Enligt ursprunglig tidplan skulle detta hus ha färdigställts under 2013 men pga överklagad upphandling försköts produktionsstart och därmed även färdigställande. Certifiering: Miljöbyggnad ambition klass silver Byggprojektledare: Johan Lundqvist Loftgångshus Kv Trondheim 4, Trondheimsgatan 28, en huskropp Färdigställt. Inflyttat april Solceller har installerats Uppföljning pågår. Certifiering: Miljöbyggnad ambition klass silver, miljöklassningsarbete pågår 1 Emissionsfaktor fjv 82 g/kwh; el 85g/kWh 11

12 Byggprojektledare: Leif Bergman Kv Trondheim 4, Trondheimsgatan 30, en huskropp. Inflyttat maj-december Certifiering: Miljöbyggnad silver Byggprojektledare: Björn Ribbhagen Lamellhus Kv Kvarnseglet 2, Gärdebyplan 8-20 och 22-28, två huskroppar Inflyttat mars Solceller installeras Certifiering: Miljöbyggnad ambition klass brons, miljöklassningsarbete pågår Byggprojektledare: Erik Wistrand, Eva Eriksson Kv Storkvarnen 4, Västerby backe 26-30, en huskropp Solpaneler i form av 150 m 2 solfångare och 100 m 2 solceller installerat. Inflyttat i mars Certifiering: Miljöbyggnad ambition klass brons, miljöklassningsarbete pågår Byggprojektledare: Erik Wistrand, Gabrielle Linnsén-Lööw Prefabricerade fasadelement Teknikupphandling av prefab-element gjordes i samarbete med Bebo under Inget anbud uppfyllde kraven varför samtliga anbud förkastats. Under 2012 valde Svenska Bostäder att i samarbete med en entreprenör vidareutveckla en tänkbar lösning med syfte att om möjligt genomföra den på ett hus. Utredning och projektering utfördes under Beslut om fortsättning togs i början av Det är för Svenska Bostäder av största vikt att säkerställa att prefab-lösningen håller god kvalité så att de boende inte drabbas av olägenheter. Tekniken har nu provats i ett hus som byggs om på Trondheimsgatan 40. Svenska Bostäder beslutade att endast montera fem stycken element på gavelfasaden i väster. Leverans och montage utfördes under juni Montaget av elementen på plats tog ca 10 timmar effektiv tid. Huskroppen färdigställdes och är inflyttad mars Aktuellt projekt är svårt att utvärdera på något annat än själva produktionen eftersom energianvändningen påverkas av hela klimatskalet etc. Det var en trång arbetsplats vilket gav problem med kranar. Vissa skönhetsfel och konstruktionsmissar förekom och det kvarstår besiktningsanmärkningar. Svenska Bostäder konstaterar att Prefab lösningar idag inte kan konkurrera med traditionell puts. Kort rapport bifogas årsrapport Åtgärder för att nå 88 kwh/m 2 (med uppdaterad beräkning 101 kwh/m 2 ) Takisolering med bibehållet låga taklutningar Takisolering har skett i de hus där det inte redan var genomfört sedan tidigare. Takutformningen har i de flesta fall bibehållits. Se vidare de husvisa rapporterna. Vakuumisolering Vakuumisolering kommer inte att användas i något av ovan nämnda hus, eftersom infästningsmetodiken inte varit utvecklad och andra lösningar har varit mer kostnadseffektiva för att få bort köldbryggor. 12

13 Höga krav på FTX-ventilation I samtliga hus installeras FTX aggregat med % verkningsgrad genom motströms plattvärmeväxlare. I loftgångshusen är de placerade i källarutrymmen och i lamellhuset Kvarnseglet i ett tillbyggt fläktrum på taket. I skivhusen har de placerats på vinden. Värmeåtervinning på avloppsvatten I skivhusen kommer värmeåtervinning på avloppsvatten installeras med en beräknad verkningsgrad på 20 %. Preliminär genomsnittlig besparing per lägenhet är uppskattad till 1100 kwh/lgh och år med avloppsvärmeväxlare. I Nystad 7 skulle det innebära en energibesparing på 13 kwh/m 2. Preliminära data från det första ombyggda huset visar på avsevärt lägre återvinning än vad leverantören utlovat. Utvärdering pågår. Om problemen med prestandan på avloppsvärmeväxlaren i Nystad 7 kan undanröjas har Nystad 8 förberetts så att det lätt kan monteras en avloppsvärmeväxlare även där. Individuell mätning Ett av skivhusen, Nystad 8, är försedd med mätare för individuell mätning av varmvatten. Mätarna fjärravläses så att statistik kan redovisas för de boende via webbsida. Det har varit ett medvetet val att inte debitera inledningsvis. Att ha en period med enbart mätning innan debitering införs ger unika möjligheter att studera förbrukningsvanor avseende varmvatten i tre skeden: 1 Ingen påverkan 2 Påverkan genom information om varmvattenanvändning via webbsida 3 Påverkan genom mätning och debitering I övriga hus är det förberett för individuell mätning och ett system för debitering finns så att det kan införas om resultatet från Nystad 8 är bra. LED-belysning i allmänna utrymmen, kök och badrum LED-belysning kan nu konkurrera med andra lågenergilampor gällande mest ljus per Watt. I de senast ombyggda husen installeras LED i fler utrymmen än i de tidigt ombyggda. De installeras i utrymningstrapphus, kökstak, under och överskåp i kök, spot i tak och vägg, lägenhetskorridorer, takbelysning i badrum, cykelförråd utomhus, tilläggsbelysning i skyddsrum och nödutgångsarmaturer. Se vidare i rapport för respektive hus. Energisnål utrustning för hushållen Energieffektiv diskmaskin och induktionsspis har erbjudits som tillval förutom i Trondheimsgatan 28, där induktionsspis installerats i alla lägenheter. I samrådsprocessen har boende motsatt sig induktionsspisar och Svenska Bostäder har istället satt in energieffektiva spisar. Boende har även motsatt sig diskmaskin eftersom det höjer bruksvärdet på lägenheten och enligt hyreslagen ska hyran då höjas. De lägenheterna som är färdigställda har förberetts för diskmaskin. 13

14 Energieffektiva byggarbetsplatser Byggarbetsplatserna etableras antingen i befintliga hus eller välisolerade bodar, med dörrstängare. Verktygen separeras så endast kylkänsliga förvaras i värmda utrymmen. Stambyte en grundförutsättning Stambyte samt vattenbesparande åtgärder sker i alla hus. De vattenbesparande åtgärderna bedöms ge 10 % energibesparing. Varsamhet och kvarteren äkta 1960-tal och äkta 1970-tal Stadsmuseets kulturmiljöenhet har deltagit i diskussioner med stadsbyggnadskontoret, Skönhetsrådet och Svenska Bostäder angående strukturplan för Husby. Stadsmuseet har påtalat vikten av att bevara karaktären, då i synnerhet vad gäller planstruktur, material och färgsättning. Vad gäller Rinkeby (Kvarnseglet och Storkvarnen) har stadsmuseet kommit överens om planerade förändringar med byggprojektledaren Erik Wistrand, arkitekten och stadsbyggnadskontoret. I Akalla har placering av solceller på fasad som ett tilläggselement diskuterats med byggprojektledaren Johan Lundqvist. Solcellerna har placerats med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Även när det gäller solfångarnas placering på taket har hänsyn tagits genom att de följer taklutningen så att de inte blir synliga från marken. Kostnader och minskad miljöpåverkan av Svenska Bostäders åtgärder för effektivare energianvändning De mest lämpade koncepten kommer att appliceras vid all renovering av Svenska Bostäders miljonprogramshus. Till utgången av år 2014 beräknar Svenska Bostäder att ca lägenheter av deras bestånd kommer att vara renoverade med de erfarenheter som har gjorts genom Hållbara Järva. I det första huset på Trondheimsgatan 28 upptäcktes att dragningar av elledningar i huset orsakade läckage mellan lägenheterna då det var svårt att få helt tätt mellan rören som elledningarna går i. Rören ligger bredvid varandra i knippen och därför är det svårt att få tätt mellan dem. I kommande hus har en mall utvecklats som separerar rören var för sig vilket gör det möjligt att täta mellan dem enklare. Detta koncept används nu fortsatt i även de hus som inte ingår i projektet. Ambitionsnivån i de två hus i kvarteret Trondheim 4 har höjts från att ligga på 120 kwh/m 2 till 105 kwh/m 2 tack vare Hållbara Järva projektet. Även i övriga hus som ska renoveras diskuteras möjligheten till en höjd ambitionsnivå. I området är varmvattenförbrukningen/m 2 mycket hög vilket gör det svårare att få ner energianvändningen/m 2. Den höga varmvattenförbrukningen beror troligen på att det bor fler personer i varje lägenhet. Däremot kan den vara normal räknat per person. Svenska Bostäder ser Hållbara Järvasatsningen som en möjlighet att utföra och följa upp energiinvesteringar som annars troligen inte skulle ha blivit av. Erfarenheter, både goda och mindre bra, meddelas fortlöpande inom organisationen varpå delar kan komma att utföras i andra ombyggnadsprojekt. Beslut om en generellt ändrad ambitionsnivå har inte fattas. Svenska Bostäders plan sedan Hållbara Järva initierades är att den uppföljningen som görs och de erfarenheter som inhämtas tillsammans ska utgöra underlag för en senare omprövning och eventuell höjning av målen för Järvalyftet i stort. 14

1 Rapport till Boverket 2011, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar

1 Rapport till Boverket 2011, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar 1 Rapport till Boverket 2011, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad Projektet Hållbara Järvas unika delar En förebild i hållbar utveckling Hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt

Läs mer

1 Rapport till Boverket 2012, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar

1 Rapport till Boverket 2012, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar 1 Rapport till Boverket 2012, Projekt Hållbara Järva, Stockholm stad Projektet Hållbara Järvas unika delar En förebild i hållbar utveckling Hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt

Läs mer

1 Rapport till Boverket 2014, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar

1 Rapport till Boverket 2014, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar 1 Rapport till Boverket 2014, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad Projektet Hållbara Järvas unika delar Har utvecklats till en förebild i hållbar utveckling Har omfattat hållbar utveckling, såväl ekonomiskt,

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Hållbara Järva slutrapportering

Hållbara Järva slutrapportering Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2010-007153 Sida 1 (7) 2016-02-16 Handläggare Lisa Enarsson Telefon: +46-(0)8-50828982 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden 2016-03-15 p. 22 Hållbara Järva slutrapportering

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut. Kristofer Tengliden Trafikplanering 08-508 263 74 kristofer.tengliden@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Hållbara Järva 2010. Rapport till Boverket. En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Hållbara Järva 2010. Rapport till Boverket. En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson MILJÖFÖRVALTNINGEN Hållbara Järva 2010 Rapport till Boverket En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson Januari 2011 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 2.1 Projektområdet... 4 2.2 Projekt

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Hållbara Järva Datum Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010

Hållbara Järva Datum Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Hållbara Järva Datum 2010-12-17 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Avseende perioden januari till oktober 2010 Teknikavdelningen/MSE Projektnamn: Trondheimsgatan 30 Projekt ID: 4710 Skede som

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Hållbara Järva. Samlade erfarenheter från Svenska Bostäders renovering i Akalla, Husby och Rinkeby 2010 2014

Hållbara Järva. Samlade erfarenheter från Svenska Bostäders renovering i Akalla, Husby och Rinkeby 2010 2014 Hållbara Järva Samlade erfarenheter från Svenska Bostäders renovering i Akalla, Husby och Rinkeby 2010 2014 Förord Miljonprogrammets bostäder står inför en förnyelse. I projektet Hållbara Järva har Stockholms

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Solceller ger energi i Järva

Solceller ger energi i Järva Nyhetsbrev Dec 2013 Akalla Husby Kista Rinkeby Tensta Borgarrådet Joakim Larsson, liksom alla Husbybor som vågade åka skylift, fick en fantastisk vy över solceller och Järvafältet. Solceller ger energi

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010

Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Teknikavdelningen/MSE Projektnamn: Nystad 8 Projekt ID: 5054 Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Avseende perioden januari till oktober 2010 Skede som projektet

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar

Angående förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remissvar Dnr Sida 1 (5) 2013-08-08 Handläggare Daniel Edenborgh 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-08-27 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens

Läs mer

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi

Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Remissvar Dnr 2013/3.2.2/92 Sid. 1 (6) 2013-06-10 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Finansroteln Motion (2013:31) om nytt kommunalt energibolag för förnybar energi Svar på remiss från Finansroteln

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft

Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10. Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Tankar kring flytten av Kiruna 2015 11 10 Thomas Björnström, Energichef, Tekniska Verken/Kiruna Kraft Arktis 24 000 innevånare 20 000 km 2 6000 sjöar 6 stora älvar 220 km 250 km POSITIVA PROGNOSER RYMDINDUSTRIN

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Tre dimensioner av hållbarhet Ekonomisk hållbarhet/lönsamhet/ekonomisk tillväxt BRF har inga vinstkrav Bästa investeringen för

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

www.nollhus.se Eje Sandberg

www.nollhus.se Eje Sandberg Eje Sandberg www.nollhus.se Utveckla FEBYs kriterier för passivhus. Skapa nätverk Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen Sprida information och kunskap Rapporter Kungsbacka Eksta fastighetsbolag

Läs mer

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass

Miljösatsningar i miljonprogram. på väg mot ett Stockholm i världsklass Miljösatsningar i miljonprogram på väg mot ett Stockholm i världsklass Till 2013 ska energiåtgången minska med över 30 procent. Tillsammans miljöförbättrar vi miljonprogrammen! En fjärdedel av Sveriges

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm

Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Handläggare Per Andrén Tel 08-737 21 85 Styrelseärende 2013-10-01 Ärende nr 12 Dnr 2013/1768-3.2.4 Genomförandebeslut för ombyggnad av fastigheten Torkan 17, Norrmalm Förslag till beslut Styrelsen för

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (5) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Hållbar finansiering Gröna obligationer

Hållbar finansiering Gröna obligationer Hållbar finansiering Gröna obligationer Mats Rodenfelt, finanschef Energi- och klimatkonferens 13 november 2015 Vad är en grön obligation? Gröna obligationer utfärdades först av Världsbanken under 2008

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

JÄRVA RENT OCH SNYGGT

JÄRVA RENT OCH SNYGGT SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2013-02-13 Under 2012 har Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar organiserat och administrerat föreningsstäd i stadsdelarna Akalla, Husby, Kista,

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm

Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm Miljövärdering av förändrad energianvändning hur går det till? Per Holm 2012-10-04 Observera följande: Denna presentation innehåller inga sanningar utan exempel på hur man kan resonera kring miljövärdering

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Uppsalas ledande bostadsbolag

Uppsalas ledande bostadsbolag Uppsalas ledande bostadsbolag Ägardirektiv, bl a På affärsmässiga grunder försöka uppnå en hög nyproduktionsnivå Erbjuda 7 % av nyuthyrningen till personer som av särskilda skäl inte kan få en bostad på

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2012-11-30 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta CITY OF STOCKHOLM Rinkeby

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer