JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ"

Transkript

1 JÄGAREFÖRBUNDET HANINGE-TYRESÖ Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för jaktvårdskretsen "Jägareförbundet Haninge - Tyresö" får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden Kretsen bildades 2005 genom en sammanslagning av Jägareförbundet Haninge och Tyresö Jaktvårdskrets. Jaktvårdskretsen har vid utgången av verksamhetsåret 981 (991) medlemmar, av dessa är cirka 100 kvinnor och 90 ungdomar (upp till 25 år). Kretsens styrelse har efter årsmötet den 4 februari 2014 bestått av följande ledamöter Ordinarie Peter Carlsson, ordförande Janne Kjellsson, vice ordförande Victoria Skoglund, sekreterare Christer Berggren, kassör Philip Larm Susanne Bühlmann Christer Engström Alf Mannelqvist Lena Söderman Suppleanter Mats Englund Johan Ekestam Melker Skoglund Leif Johansson Rolf Carlsson Ioannis Granouzis Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet den 4 februari. Av årsmötet utsedda revisorer har varit Johan Lindén och Per Olov Rognmo med Göte Söderman och Louise Carlsson som revisorssuppleanter. Valberedning har utgjorts av Mikael Hammar, Göran Springer och Claes Kahl. Kretsens representant i Skärgårdsrådet har varit Karl- Erik Larsson (ordinarie) och Kåre Hagman ersättare. Karl-Erik Larsson har varit adjungerad till styrelsen. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden sedan föregående årsmöte. Samarbete Haninge kommun Samarbetet med Haninge Kommun fortsätter när det gäller viltvård och faunavård inom viltvårdsrådets ram enligt gällande viltvårdsavtal. Kortjakten på de nya markerna, Nödesta-Ektorp och Hemfosa-Vädersjö på totalt cirka ha har organiserats och genomförts under året. Utsedda viltvårdare och jaktledare har som tidigare även anordnat kortjakter för marklösa jägare på övriga marker enligt viltvårdsavtalet. Jakten på Åby är för närvarande vilande p g a klagomål från en enskild person. En småviltsjakt på kommunmarken vid Alby, där det normalt inte jagas, har anordnats den 12 november med kommunen som värd för att minska trafikolyckor samt intrång och skadegörelse i trädgårdar. Jaktvårdskretsen har liksom tidigare lämnat ingående kommuner biträde vid skyddsjakt och avlivning av skadegörande djur i gård och trädgård. Älgjakten Arbetet med det nya älgförvaltningssystemet fortsätter. Inom älgförvaltningsområde (ÄFO) 04 Södertörn, som omfattar hela Södertörn med cirka ha registrerad älgjaktsareal, finns 4 älgskötselområden med 1

2 en areal på totalt ha. Härutöver tillkommer 25 licensområden på ha. Antalet licensområden har minskat under året med 20 st. p g a av krav på ökad areal för att registrera ett område. I den älgförvaltningsgrupp (ÄFG) som biträder länsstyrelsen vid förvaltningen av älgstammen ingår en representant för kretsen. Statistik från älgjakten föreligger inte för närvarande men avskjutningen bedöms bli i paritet med 2013 då totalt 153 älgar fälldes på Södertörn varav 46 älgar i Haninge-Tyresö. Planering pågår för ytterligare en spillningsinventering våren Även 2014 har sjuka och döda älgar (8 st.) inrapporterats från olika delar av kretsen. Symtomen har bl.a. varit utmärgling och hårlöshet. Flera älgar har skickats in till SVA men något resultat som kan ge ett generellt svar på dödsorsaken föreligger inte. På kretsens hemsida kan man hitta information om vad man bör göra om man hittar en sjuk eller död älg. Eftersök av trafikskadat vilt Organisation och kontaktmannalista till polisen när gäller eftersök av trafikskadat vilt i Haninge och Tyresö har kontinuerligt uppdaterats och organisationen bedöms fungera bra. Representanter för kretsen har även deltagit i två samverkansmöten med polisen. Årligen inträffar ca 250 viltolyckor i Haninge och ca 60 i Tyresö kommun. Antalet har ökat i Haninge särskilt när det gäller vildsvin i förhållande till 2013 och uppgår 2014 totalt till 243 st. fördelat på 23 (21) älgar, 173 (170) rådjur, 1 (3) hjort, 47 (34) vildsvin. I Tyresö uppgår viltolyckorna totalt till 57 st. fördelat på 51 (54) rådjur och 6 (2) hjortar. Siffrorna inom parantes gäller De vägar som är mest olycksdrabbade är väg 227, Dalarövägen, väg 73 Nynäsvägen, väg 257 Grödingevägen och väg 229 Tyresövägen. Av rapporterade olyckor har en stor andel, 120 stycken inträffat på Dalarövägen varav 11 älgar, 63 rådjur, 45 vildsvin och 1 hjort vilket är en ökning med 40 % i förhållande till 2013 med 85 olyckor. Effekten av den stora varningsskylt Trafikverket låtit uppsätta på initiativ från kretsen kan konstateras vara försumbar. För att minska trafikolyckorna bedöms andra metoder krävas. Viltövervakning Haninge-Tyresö Vi har sedan Jägareförbundet gick ut med uppmaning till jägarna att rapportera vad man skjutit enbart till Viltdata (viltdata.se) tappat merparten av det egna underlaget för kretsens viltövervaknings statistik. Jägareförbundets viltrapporteringsansvarige har som mål att minst 30 % av jaktmarkerna i kretsarna skall rapportera till Viltdata, Haninge-Tyresö kretsen hade i vår egen viltrapportering cirka 85 % tidigare. För att försöka att upprätthålla den viltövervaknings statistik som vi haft i kretsen sedan 1986, så återupptog vi vårt arbete med att göra ett brevutskick till kretsens alla jaktlag. Vi bad dem att förutom att rapportera till Viltdata också skicka oss en kopia på rapporten. Vi skapade också en möjlighet för våra jakträttsinnehavare att skapa en rapport till kretsen direkt via vår hemsida. Resultatet av detta är inte som tidigare, men vi har ändå fått in rapporter igen. Från Haninge har vi fått in svar från 17 marker av 53 möjliga (32%) och dessa rapporter svarar för 54% av den jaktbara arealen i Haninge. Från Tyresö har vi fått in svar från 3 marker av 4 möjliga (75%) och det står för 47 % av den jaktbara arealen i Tyresö. Via vår hemsida har 5 jakträttsinnehavare inkommit med avskjutningsrapport, ett sätt som vi vill uppmuntra övriga att också göra förutom att man rapporterar direkt till Vildata.se. 2

3 Slutsatsen av detta är att vi fortfarande har en egen viltövervaknings statistik att rapportera i jaktvårskretsen, men att den är mindre representativ än tidigare då det är färre som rapporterar till oss nu. Vilket betyder att vi har ett sämre underlag för att bedöma viltstammarnas utveckling inom vår krets. Ungdomar Då ungdomsverksamheten i kretsen under tidigare år varit låg har arbetet under 2014 inriktats på att etablera kontakter, planera för långsiktiga satsningar och genomföra ungdomsjakter. Under året 2014 har ungdomssektionen arbetat fram en kontakt med Berga Naturbruksgymnasium (NBG) för att kunna göra jägare av redan naturintresserade ungdomar som bor på skolans internat under veckorna. Vidare planering och arbete tillsammans med skolan och kretsens utbildningssektion kommer att genomföras under I samband med att kontakten med NBG upprättades, etablerades även en första kontakt med den anställda jägaren på Sandemar. Kontakten upprättades för att kunna ge eleverna på NBG möjlighet att komma ut på Sandemars jaktmarker och delta i det viltvårdsarbete som bedrivs där. Sandemar var intresserade av det och vidare arbete kommer att bedrivas under Under året har det genomförts två ungdomsskyttedagar på Haninge Jaktskytteklubb. Skyttedagarna har bedrivits tillsammans med kretsen Stockholm Centrala och har visat sig vara mycket givande och inspirerande. Antalet ungdomar som deltog under skyttedagarna 35. Vid skjutstationerna stod skjutledare från HJK som instruerade skyttarna på ett mycket pedagogiskt sätt. Vidare har ungdomssektionen i samarbete med Stockholm Centrala genomfört tre ungdomsjakter. Jakterna har bedrivits på Gålö samt Bogesund. Samtliga jakter har bedrivits med drivande rådjurshundar och resulterat i att 75 ungdomar har fått möjligheten att komma ut och jaga. I december påbörjades planeringen för 2015 års ungdomsjakter och skyttedagar. Ungdomssektionen har tillsammans med vice ordförande och utbildningsansvarige arbetat fram ett rekryteringsmaterial bestående av broschyrer, rollups, monterbanderoll med tillhörande podier samt give aways. JAQT Jägarförbundet Haninge-Tyresös styrelse har tidigare tagit ett särskilt initiativ till att få ihop en mailgrupp av kvinnor som är intresserade av gemensamma aktiviteter. Intresset har under året varit lågt. Tillsammans med utbildningssektionen har ett samarbete inletts med en kvinnlig kretsmedlem med egen matblogg och resulterat i en sektion på kretsens hemsida med viltrecept. Utbildning När viltet är fällt ska det tas om hand på korrekt sätt. Kretsens konservator har producerat en serie information om tillvaratagande. Detta innefattar hur man bäst tar hand om och vad man ska tänka på gällande trofén, bäverskinn och tjäder. Att förädla viltköttet till mat är den grundläggande anledningen till jakt. Utbildningssidan har initierat en receptbok på kretsens hemsida och här läggs recept upp för inspiration till att förädla det fällda viltet. Vid 2014 års slut ligger det 32 recept på kretsens sida. I och med generationsskifte i jägarkåren behöver ungdomar fler möjligheter att få kontakt med natur, viltvård och jägartraditioner, speciellt kring storstäder. Tillsammans med kretsens ungdomssida har utbildningssidan undersökt hur kretsen kan stötta utbildning av ungdomar i jägarexamen och skytte. Denna diskussion fortskrider under

4 Utöver detta har det diskussioner inletts med lärosäten för unga vuxna med naturinriktning. Under 2015 hoppas utbildningssidan att detta samarbete kan leda till att fler utbildar sig inom jakt och viltvård med stöd av kretsen. Miljö När det gäller miljöområdet har Södertörns Miljöförbund förelagt HJK att söka tillstånd hos länsstyrelsen för anläggandet av bullervall 3 trots att man tidigare accepterat anläggandet av två bullervallar. Kretsmästerskap Kretsmästerskap i Eftersök genomfördes 24 maj, med 3 deltagande ekipage (5 var anmälda men tyvärr 2 strykningar). Segrade gjorde Ioannis Granouzis med Mats Unbeck på andra plats. Vid det senare länsmästerskapet hade tyvärr ingen av dem möjlighet att delta. Kretsmästerskap i Hageljaktstig genomfördes i samband med Haninge Jaktskytteklubbs öppna hageljaktstig en söndag i mars. Kretsmästare blev Jens Okoner med 190 poäng. Kommunikation På kretsens hemsida informeras fortlöpande tider för olika typer av aktiviteter, rapporter och bilder från genomförda aktiviteter, intressanta länkar, viktig information från förbundet. På hemsidan hittar man även information om de jakter som erbjuds marklösa jägare, ungdomar och andra, i samarbetet med Haninge Viltvårdsråd Webbredaktören önskar medlemmarnas engagemang genom synpunkter, jaktberättelser eller annan information om intressanta aktiviteter eller händelser. Övrigt Med hänsyn till ökningen av vildsvinstammen har kretsen i september genomfört ett samverkansmöte med markägare, jordbruks- och jaktarrendatorer när det gäller förvaltningen av vildsvin och lämpliga metoder för jakt, utfodring och inventering. Ytterligare samverkansmöten kommer att genomföras En kommunomfattande kråkjaktsdag genomfördes den 29 mars. Det kom cirka 20 skyttar kl , det var fint väder så att kråkorna flög högt eller hade sovmorgon. På Årsta Säteri sköts 10 fåglar. Första pris till Jan Fredriksen - 4 kajor Andra pris till Kalle Engström - 1 kaja och 1 nötskrika Tredje pris till Kaj Kadar - 1 kråka Nästa kråkjakt är den 28/ En inventering av lodjur planerades för den norra delen av Stockholms län under vårvintern Bristen på snö gjorde att inventeringen inte kunde genomföras i den omfattning som man hade önskat. Länsstyrelsens spårarbete resulterade i 3 preliminära familjegrupper i den övre delen av länet. Sammanställning för inventering av lo i Sverige i rapportform kan laddas ner från Eventuell fortsättning med inventering i den södra delen av länet blev inte fastlagd under året. En uppskattning av utbredningen av de stora rovdjuren görs dock från rovobs.se och rapporter från allmänheten av länsstyrelsen. Insamlingen av rävspillning avslutades under året där kretsmedlemmarna har bidragit på ett förtjänstfullt sätt. På skyttesidan har vi bedrivit information och träningsskytte för nybörjare och även erfarna skyttar. HJKs älgbana är den mest utnyttjade, men vi har även träningsskytte på HJKs lerduvebanor. 4

5 Dessutom vill vi informera om HJKs pensionärsskytte på onsdagar kl för alla över 65 år, som vi regelbundet deltar i. Ekonomisk berättelse 2014 Inkomster Kretsbidrag Summa Utgifter Porto, tryckkostnader Postgiro Årsmöte Porto årsmöte Lokalhyra Km jaktskytte Uppvaktning avgående styrelse ledamöter Kråkjakten Resesättning Rollups Diverse Summa 3 286,00 kr 3 286,00 kr 2 098,00 kr 1 140,00 kr 1 780,25 kr 3 201,00 kr 1 498,00 kr 250,00 kr 1 098,00 kr 927,00 kr 444,00 kr 9 691,00 kr 310,00 kr ,25 kr Kassabehållningen var vid årets ingång ,57 kr och vid dess utgång 8 634,00 kr. Årets underskott uppgår till ,25 kr Peter Carlsson Christer Berggren Victoria Skoglund Ordförande Kassör Sekreterare 5

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009

Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Återrapportering av Svenska Jägareförbundets Allmänna uppdrag 2009 Bilagor 1. Svenska Jägareförbundets verksamhetsplan 2009. 2. Jämställdhetsplan 3. Naturens jägare Häfte för mellanstadiet. 4. Riktlinjer

Läs mer

2007-03-29. Inledning

2007-03-29. Inledning 2007-03-29 Inledning Denna redovisning utgår från Regeringens beslut 2005-12-20 om bidrag ur Viltvårdsfonden till Svenska Jägareförbundet. Redovisningen är i princip uppställd i enlighet med detta beslut.

Läs mer

Idébank - kretsarna siktar framåt

Idébank - kretsarna siktar framåt Idébank - kretsarna siktar framåt Jägareförbundet ska tillvarata jägarnas intressen för jakt och viltvård. Det är genom engagerade förtroendevalda i jaktvårdskretsen som medlemmarna ska finna stöd, nytta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 14 Stor, stark sid 1/9 Vild höst på Stockholms krogar Svenska Jägareförbundet lanserar nu en viltmatkarta över några av de Stockholmskrogar som serverar vilt på menyn i höst. Viltmatskartan

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten.

Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Minnesanteckningar förda vid sammanträde med styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten. Plats: Jägareförbundets kansli, Luleå Dag och tid: Fredagen den 23 augusti 2013, kl. 10:00 15:30 Närvarande: Styrelseledamöter

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Årsstämma Sikfors VVO 2005

Årsstämma Sikfors VVO 2005 Årsstämma Sikfors VVO 2005 Datum: 2005-04-10 Närvarande: Roland Eriksson Tid: 14:00 Erland Johansson Plats: Folkets Hus, Sikfors Mats Lindberg Allan Löfgren Jan Löfgren Ulf Löfgren Reinhold Malm Andreas

Läs mer

Stor, stark och omtyckt

Stor, stark och omtyckt Nyhetsbrev nr 24 Stor, stark sid 1/12 Foto: Lena Runar Seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria Måndagen den 27 oktober inbjuds alla intresserade till ett seminarium om vilt- och viltförvaltningshistoria

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Medlemsbrev april 2014

Medlemsbrev april 2014 Sid 1 av 7 Medlemsbrev april 2014 Rapport från Årsmötet Årsmötet i mars beslöt att välja Jan Zettergren (1 år), Jerker Hanson (2 år), Fredrik Rodhe (2 år), Robert Grubstad (1 år) och Chris Kreimer (1 år)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Svenska Stövarklubben Flik 5

Svenska Stövarklubben Flik 5 Svenska Stövarklubben Flik 5 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen för Svenska Stövarklubben (SvStK) får härmed överlämna berättelse över klubbens förvaltning och aktiviteter under 2013 vilket är klubbens

Läs mer