1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (9) PROTOKOLL. Patientnämnden 2012-09-06"

Transkript

1 1 (9) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall (M), 2:e vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S) under paragraferna d) och 33, Ingegärd Öhlin (M), Agneta Wästbjörk (M) under paragraferna c) och 33, och Margareta Carlsson (V). Tjänstgörande ersättare: Britt-Marie Karlsson (S) från paragraf 32 e), Per-Anders Lundin (M) under paragraferna 32 d) - e) och paragraferna 34 36, samt Gunbritt Lindén Parsmo (KD). Närvarande ersättare: Pell Uno Larsson (S) under paragraferna d), Britt-Marie Karlsson (S) under paragraferna d) och paragraf 33, Sölve Persson (S) och Per-Anders Lundin (M) under paragraferna c) och paragraf 33. Övriga närvarande: Gun Johansson, Ingrid Sten, Per-Erik Fransson, Marcus Philipson, Lollo Lindsmyr, Kristin Zetterström och Elisabeth Berglund, samt under paragraf 33 patientombud Christina Wanberg Lång och utbildningsledare Solveig Torensjö från Karlskoga lasarett.

2 2 (9) 28 Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ulf Rådesjö (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare. Protokollsjustering 29 Anmäls protokoll från Patientnämndens sammanträde Information och kommentarer till protokollet lämnas enligt följande: Protokoll från föregående sammanträde 21, angående enkäten Vad tycker du om Patientnämnden?, utsänd genom Indikator. Gun Johansson meddelar att Indikator kommer att redovisa resultatet av enkäten för kansliet den 5 oktober kl Ledamöter som önskar närvara vid redovisningen anmäler sin närvaro till kansliet. 21, angående Nationella Kvalitetsregisterkonferensen oktober i Karlstad; Anniette Lindvall anmäler förhinder att delta. 22, angående inbjudan av Ingalill Dahlqvist till kommande sammanträde för att informera om stödpersonernas arbete. Per-Erik Fransson meddelar att Ingalill Dahlqvist är vidtalad och är beredd att ge information till nämnden. Nämnden konstaterar att informationen får ges under år 2013, eftersom gäster redan är inbjudna till de två återstående sammanträdena under , påminns om att invigning av KTC (Kliniskt träningscenter) äger rum den 17 september kl Inbjudan sändes ut till samtliga per e-post. a t t lägga protokoll från sammanträde till handlingarna. 30 Handling Enkätundersökning med svar från patienter som valt att inte begära svar genom patientnämndens kansli har utsänts inför sammanträdet. Uppdaterad handling utdelas vid sammanträdet och kommenteras av Gun Johansson, som även informerar om att kansliet numera tar kontakt med de patienter som tagit en första kontakt men sedan inte hörs av, för att följa upp den första informationen och få klarhet i om ärendet kan avslutas. De uppgifter som presenteras i 2012 års enkät skiljer sig i ringa grad från uppgifterna i 2010 års enkät. Aktuella frågor Patientnämnden noterar med tillfredsställelse att flera av de tillfrågade har uttalat sig positivt om kansliets handläggning.

3 3 (9) Patientnämnden har uppmärksammat vissa brister och risker efter införande av recept per e-post. Från kansliet har avsänts ett brev till Läkemedelskommittén inom Örebro läns landsting, vari bristerna påtalas och förslag ges till ny rutin. Vid presidiets sammanträde den 20 augusti 2012 fick kansliet även uppdraget att inhämta svar på frågan om insamlad statstik över biverkningar när patienter får generika. Svar föreligger inte ännu från Läkemedelskommittén och Läkemedelsverket, men kommer att redovisas vid kommande sammanträde. c) Patientnämnden har uppmärksammat att ersättning för vård kan inbetalas på fel postgirokonto och uppdrog därför åt kansliet att inhämta information om formulering av påminnelsebrev rörande obetald faktura för vård. Handling med information om rutin för påminnelse har utsänts inför sammanträdet. Gun Johansson informerar om att patienter som hör av sig till kansliet med anledning av denna typ av problem hänvisas till ekonomienheten för att få hjälp. d) Inbjudan har inkommit till MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarn den 12 och 13 november 2012, men program för dagarna har ännu inte kommit. Inbjudan med program utsänds separat, och ledamöter som så önskar har möjlighet att ta del av mer information via Internet. e) Britt-Marie Karlsson har inhämtat information om Anhörig- och äldredagen i Karlskoga 4 oktober, och Patientnämnden inbjuds att delta i denna. Britt- Marie Karlsson och Agneta Wästbjörk anmäler sitt intresse för att närvara och representera Patientnämnden. Meddelas att personal från kansliet kommer att delta och även ta med material att ställa ut. a t t ta upp frågan om deltagande vid Mänskliga Rättighetsdagarna 12 och 13 november när program har utsänts, a t t anmäla Britt-Marie Karlsson och Agneta Wästbjörk till Anhörig- och äldredagen dagen i Karlskoga den 4 oktober och a t t lägga övrig information till handlingarna.

4 4 (9) 31 Förteckning över pågående stödpersonsförordnanden per augusti månad 2012 har utsänts till nämnden inför sammanträdet. Kommentarer till förteckningen och svar på frågor lämnas av Per-Erik Fransson. Stödpersonsverksamheten Informeras om att två stödpersoner har utlånats till Patientnämnden i Stockholms läns landsting. Information lämnas genom Ingrid Sten från en regional stödpersonskonferens, anordnad av Landstinget Dalarna. Vid konferensen redogjordes för hur stödpersonsarbetet bedrevs i olika landsting, samt gavs konkreta råd i arbetet med stödpersoner. Stödpersonskonferensen var mycket uppskattad av deltagarna, och flera konferenser kommer att anordnas. a t t lägga lämnad information till handlingarna. 32 Anmäls sammanställning över ärenden rörande avlidna patienter, som har handlagts under tiden 1 januari juni Sammanställningen visar bland annat på närståendes behov av att ha efterlevandesamtal för att kunna hantera situationen efter dödsfallet. Nämnden påpekar i diskussion kring sammanställningen att det även finns stora skillnader i hur resultatet av prover och undersökningar kommuniceras från vårdpersonal. Patient och/eller närstående får ofta ett övergripande besked om resultatet av provsvar, men efterfrågar utökade förklaringar till noterade värden. Patientärenden Nämnden anser att ovan nämnda frågor bör föras vidare till Etikrådet inom Örebro läns landsting. Anmäls sammanställning över ärenden som rör barn och unga 0 19 år, och som har handlagts under perioden 1 januari juni I sammanställningen påtalas betydelsen av att skapa goda relationer med barn, så att en positiv upplevelse av vården grundläggs tidigt. Nämnden understryker betydelsen av att vården har ett gott bemötande av barn. Gun Johansson informerar om att sammanställningarna kommer att utgöra bilagor till Verksamhetsrapporten för Patientnämnden för halvåret 2012.

5 5 (9) c) Anmäls separat rapport avseende patientnämndsärende 11OLLPN361. Ärendet berör tandvården och visar på betydelsen av att vården är lyhörd för patientens berättelse och är öppen för alternativa diagnoser. Patienten har i ärendet redogjort för hur smärttillståndet på olika sätt har påverkat hennes livsföring och livskvalitet. Vid nämndens diskussion framkommer att oklarhet råder beträffande medicinska fakta i ärendet, men att patientens upplevelse av situationen är viktig och bör föras vidare till vården som ett lärande exempel. d) Inför sammanträdet har utsänts en förklaring av klassificering av ärenden som handläggs vid kansliet, så att nämndens ledamöter bättre kan följa den nya uppställningen i ärendeförteckningen. e) Anmäls ärendeförteckning med handläggaravslut av ärenden. Nämnden noterar med tillfredsställelse att ärendeförteckningen nu är mer överskådlig, och att ärenden inom respektive förvaltningsområde lättare kan följas. Ärenden som uppmärksammas visar på brister rörande patientansvar, felaktiga diagnoser, bristande professionalitet i patientbemötande och empati. Vissa ärenden kan belysas även ur etisk synvinkel. a t t uppdra till kansliet att uppmärksamma Landstingsstyrelsen, Etikrådet, Nämnden för primärvård och folktandvård samt folktandvårdsdirektören på bemötandet av patienten i ärende 11OLLPN361, och a t t lägga anmälan av avslutade ärenden som bilaga till protokollet. 33 Patientombud Christina Wanberg Lång och utbildningsledare Solveig Torensjö från Karlskoga lasarett har inbjudits till sammanträdet för att informera om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs inom Karlskoga lasarett. Information om patientsäkerhetsarbete inom Karlskoga lasarett

6 6 (9) Christina Wanberg Lång redogör inledningsvis för faktauppgifter rörande Karlskoga lasarett: Varje år vårdas patienter på 130 vårdplatser och söker akutvård operationer genomförs och cirka 700 barn föds. 730 anställda arbetar på Karlskoga lasarett, som har dygnet-runt-vård och akutberedskap. Christina Wanberg Lång redogör för sitt arbete som patientombud. Uppgiften är att vara en länk mellan patient (eller närstående) och vården, och förmedla information om patientens rättigheter och möjligheter. Patientombudet tillhandahåller blanketter och informationsmaterial om Patientnämnden, Patientförsäkringen, Läkemedelsförsäkringen och Socialstyrelsen, men även om patientföreningar och organdonation. Patientombudet sitter centralt placerat i foajén till lasarettet och är därmed lätt att nå för patienter som behöver få hjälp. Handläggningen av ärenden liknar Patientnämndens; patientens berättelse nedtecknas och diarieförs, svar på ställda frågor begärs från vården. Meddelande om vidtagna åtgärder sänds till patientombudet och förs vidare till patienten. Efter en månad följer patientombudet upp ärendet. Patientombudet hanterar cirka 30 klagomål per år, och ytterligare cirka 15 ärenden hänvisas vidare till Patientnämnden. Antalet ärenden motsvarar 5 promille av alla de vårdkontakter som sker per år. Genom enkäter mäts hur nöjda patienter och närstående är med patientombudets handläggning. Solveig Torensjö redogör för sitt arbetsfält; utbildning gentemot lasarettets personal. Karlskoga lasarett bedriver ett systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete, som omfattar medicinsk kvalitet, omvårdnadskvalitet, patientupplevd kvalitet och fysisk säkerhet. Man mäter resultat, analyserar dem och arbetar ständigt på att förbättra verksamheten. Förflyttningskunskap är ett exempel på lasarettets sätt att utveckla patientsäkerheten. Durewallmetoden infördes tidigt för att utveckla och bibehålla en bättre hälsa hos personalen, och i förlängningen minska sjukfrånvaron. I dag får all vårdpersonal fem dagars utbildning med repetition minst en gång per år, och därutöver ges situationsanpassad utbildning vid behov. Utbildningen omfattar flera delar, bland annat friskvård, patientsäkerhet, personalsäkerhet, dokumentation, ekonomi och anatomi. Instruktörer på varje avdelning ansvarar för repetition och utbildning. Karlskoga lasarett arbetar mycket med patientsäkerhetsfrågor utifrån nationella satsningar och med material från Sveriges kommuner och landsting. Lasarettet har en nollvision, vården ska inte orsaka vårdskador.

7 7 (9) Den basala omvårdnaden av patienter är viktig och kan förebygga många skador. Materialval i t ex madrasser, nutrition och hjälpmedel är andra faktorer som har betydelse för patienternas säkerhet. Ett KTC - kliniskt träningscenter - är uppbyggt, och arbetar på ett strukturerat sätt med att utreda och dokumentera skador, och vidareföra informationen. Nämndens ledamöter uttrycker sin uppskattning över det utvecklingsarbete som bedrivs på Karlskoga lasarett omfattande såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö, och ordförande tackar Christina Wanberg Lång och Solveig Torensjö för en givande information. a t t lägga lämnad information till handlingarna. 34 Ekonomisk rapport per juli månad 2012 har utsänts inför sammanträdet. Meddelanden/rapporter Verksamhetsrapport för Patientnämnden har inför sammanträdet utsänts till ledamöterna. Vissa korrigeringar har gjorts i rapporten, och Gun Johansson redogör för dessa. Verksamhetsrapporten inklusive sammanställningarna avseende avlidna patienter respektive ärenden som rör barn och unga läggs ut på landstingets intranät och skickas även ut i rapportform. c) Muntlig rapport lämnas genom Lollo Lindsmyr och Marcus Philipson från utbildningsdag för Odensbackens vårdcentral 30 maj. Patientnämndens kansli hade särskilt inbjudits för att informera om bemötandefrågor. d) Muntlig rapport lämnas genom Elisabeth Hammar och Gun Johansson från planeringsdiskussion med patientsäkerhetsstrateg Peder Carlsson 31 juli. Planeringen avser utbildning/information om Patientsäkerhetsfrågor till Landstingsfullmäktiges ledamöter den 18 september. e) Muntlig rapport lämnas genom Per-Erik Fransson från kansliets informationsinsatser vid IUC (Ideellt Utvecklingscentrum) i Örebro under perioden 28 augusti 4 september.

8 8 (9) f) Vid Patientnämndens sammanträde den 9 februari 2012 ställdes frågan om Lindesbergs sjukhus fortfarande kunde bära titeln Det smärtfria sjukhuset. På sammanträdet utdelas handlingen Svar på fråga rörande Det smärtfria sjukhuset. g) Ingegärd Öhlin meddelar återbud till deltagande i Seniorfestivalen den 6 oktober. a t t lägga lämnad information till handlingarna. 35 Meddelas att nästa sammanträde med Patientnämnden äger rum torsdagen den 25 oktober Inbjuden gäst till sammanträdet är universitetslektor Kerstin Nilsson, som kommer att lämna information om utformningen av Läkarprogrammets utbildning, med fokus på patientsäkerhetsfrågor. Nästa sammanträde 36 Gun Johansson informerar om Öppet hus på Kliniska Träningscentra (KTC) i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Annonser har lagts ut i Tebladet och Nerikes Allehanda. Övriga frågor Lollo Lindsmyr informerar om att den nya informationsfoldern om Patientnämnden nu har distribuerats till de flesta vårdcentraler, samtidigt som gammalt informationsmaterial har tagits bort. Vårdcentralerna i Hallsberg, Pålsboda och Hällefors återstår, och från kansliet ställs frågan om någon eller några av nämndens ledamöter kan besöka dessa och lämna informationsfoldrar. Ledamöterna Gunnel Hedström och Gunbritt Lindén Parsmo åtar sig att lämna informationsfoldrar på nämnda vårdcentraler. På fråga från Anniette Lindvall lämnas svaret att även kommunerna och deras äldreboenden har fått information om Patientnämndens verksamhet. Gunbritt Lindén Parsmo informerar om att hon den 4 oktober kommer att träffa anhörigstödgrupper, och då kan ge information om Patientnämnden.

9 9 (9) Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och tackar samtliga för visat intresse. Örebro 6 september 2012 Vid protokollet Elisabeth Berglund Sekreterare Justeras den / 2012 Justeras den / 2012 Elisabeth Hammar (S) Ordförande Ulf Rådesjö (S) Justerare

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämnden. Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 För Patientnämnden och dess kansli 13OLLPN7 Innehåll Bakgrund... 3 Rapportering...4 Problemområden... 5 Köns- och åldersfördelning...7 Vårdens

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 16 juni 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 15 16 juni 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter MISSIV 2012-08-22 LJ 2012/82 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter Bakgrund I budget 2012 står att 1177 ska öka invånarnas tillgång till sjukvårdsrådgivning

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer