Underskrifter Sekreterare Paragraf Britt Öhman. Ordförande Gjert Magnusson. Justerande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragraf 97-114 Britt Öhman. Ordförande Gjert Magnusson. Justerande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Bergabo kl Beslutande Gjert Magnusson (s) ordf Lena Yngve (m) Solveig Börjesson (m) tj ers Håkan Malmsten (ka) tj ers Rune Olsson (ka) Roland Flyckt (sb) Dan Gustavsson (kd) Eva Lind (s) Maritha Medin (s) Mikael Dunder (s) Cecilia Lennartsson (s) tj ers Övriga deltagande Förvaltningschef Birgith Åhs Bibliotekschef Kerstin Krona Kultursekr Maria Bäckersten Fritidskons Kurt Dahlberg Fritidskons Jan Rydberg Allan Axelsson (m) ej tj ers Laila Nilsson (kd) ej tj ers Teresa Menéses (v) ej tj ers Utses att justera Rune Olsson Tid för justering Underskrifter Sekreterare Paragraf Britt Öhman Ordförande Gjert Magnusson Justerande Rune Olsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret för protokollet Underskrift Britt Öhman

2 Sammanträdesdatum 2 KFN 97 RESULTATUPPFÖLJNING KULTUR-FRITID-HAMN Förvaltningschefen presenterar resultatuppföljning t o m Prognosen t o m läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum 3 KFN 98 SAMMANTRÄDESTIDER FÖR ÅR 2001 Ett förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden har tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdestider för 2001 enligt bilaga.

4 Sammanträdesdatum 4 KFN 99 ÅTERBESÄTTNING AV FRITIDSLEDARTJÄNSTER Två tjänster som fritidsledare, båda på 43%, skall återbesättas som tillsvidareanställning. De två tjänsterna som fritidsledare får återbesättas.

5 Sammanträdesdatum 5 KFN 100 PROJEKTANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGSVÄRDAR PÅ HÄGGVALLSKOLAN Kultur/fritid köper vaktmästartjänster från fastighetsförvaltningen. Dessa vakt-mästare fungerar som fastighetsskötare och har hand om drift och underhåll av lokalerna. Vad kultur/fritid behöver på Häggvallskolan är vaktmästare som kan ge service åt de verksamheter som bedrivs under kvällar och helger. Eftersom de som är anställda av fastighet inte har tid med denna service föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att under vårterminen projektanställa anläggningsvärdar som kan ta hand om dem som besöker anläggningen. Nämnden bifaller och stöder detta initiativ.

6 Sammanträdesdatum 6 KFN 101 TUVESLÄTT ETT FRAMTIDA KOMMUNALT NATURRESERVAT Kommunen har under en följd av år arbetat med att få fram det underlag som krävs för att kunna bilda naturreservat inom Tuveslätt. Ärendet har nu kommit så långt att miljö- och byggnämnden bestämt att alla fastighetsägare, andra intressenter och berörda myndigheter skall få möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna materialet. Det är av stort värde att så många som möjligt verkligen tar tillfället i akt och meddelar miljö- och byggnämnden sin uppfattning om det blivande kommunala naturreservatet Tuveslätt. Synpunkter måste finnas hos miljö- och byggnämnden senast Noteras att fullmäktige , 68 beviljat kr i tilläggsanslag för arbetet med stängsling, röjning/gallring m m och material. Kultur- och fritidsnämndens synpunkter på reservatsbildningen, enligt bilaga, överlämnas till miljö- och byggnämnden.

7 Sammanträdesdatum 7 KFN 102 VANDRINGSLED (MOTIONSSPÅR) RUNT DYRÖN Dyröns Samhällsförening och idrottsförening ansöker om bidrag för att bygga en vandringsled (motionsspår) runt Dyrön. Projektet genomförs gemensamt av föreningarna och skall utföras helt och hållet med frivillig och oavlönad arbetskraft. Vandringsleden skall gå runt Dyrön så nära vattnet som det är praktiskt möjligt. Från leden runt ön görs avstickare till utsiktsplatser, badställen och liknande platser. Den sammanlagda längden blir ca 4,5 kilometer. Kostnadskalkyl Tryckimpregnerat virke Armeringsjärn Spik, skruv, fästelement Transporter Oförutsett Summa kr kr kr kr kr kr Frivillig oavlönad arbetstid inklusive planeringsarbete tim 0 kr Föreningarna får ett bidrag på kr för att kunna påbörja arbetet. Nämnden beslutar vidare att följa utvecklingen vad gäller bidrag från annat håll.

8 Sammanträdesdatum 8 KFN 103 WÅGERMANSKA KONSTHALLENS FRAMTIDA VERKSAMHET Från kommunledningshåll finns ett önskemål om att kultur- och fritidsnämndens presidium uttalar sig om kulturföreningen Wågermanska Konsthallens framtida verksamhet. Presidiets förslag till uttalande: Kultur- och fritidsnämnden ser med tillfredsställelse på att en plattform bildats inom kommunen, där samtida måleri och skulptur och annan konstnärlig verksamhet som foto, film etc kan exponeras och göras tillgänglig för medborgarna; både vad gäller vuxna, ungdomar och barn, och därmed stärka konstens roll i samhället. Bifall till presidiets förslag.

9 Sammanträdesdatum 9 KFN 104 BIDRAG TILL GF HALLYS AEROBIC Gymnastikföreningen Hallys Aerobic undersöker möjligheten att flytta sin verksamhet till en annan lokal med privat hyresvärd. Orsakerna till detta är flera, dels är lokalen i Fridas Hage för liten för den växande verksamheten och utvecklingsmöjligheterna för föreningen små, dels är iordningställandet av lokalerna tidskrävande för ledarna. Föreningens verksamhet i den nya lokalen kommer fortsättningsvis att bedrivas som traditionell föreningsverksamhet. För att kunna hålla nere dagens rimliga medlemsavgifter undrar föreningen om den är berättigad till följande bidrag: Verksamhetsstöd, hur stort per aktivitet Driftdelen Anläggningsdelen (invenatarier i hallen) Utbildningsdelen Hyressubvention Kultur- och fritidsnämnden har med sina begränsade medel ej möjlighet att stödja en nybyggnation med anläggnings- eller driftsbidrag utan hänvisar till de kommunala lokaler som föreningen nyttjar idag. Om föreningen ändå fullföljer byggnationen ser nämnden inga hinder för verksamhetsstöd, där verksamheten uppfyller regelverket för föreningsbidrag.

10 Sammanträdesdatum 10 KFN 105 BETALNINGSANSTÅND FÖR STIFTELSEN TJÖRNS ISHALL Stiftelsen Tjörns Ishall har begärt betalningsanstånd gällande fakturor för bygglov och anslutningsavgift. Anslutningsavgiften är kr (bilaga). Stiftelsen Tjörns Ishall får ett bidrag på kr till anslutningsavgiften.

11 Sammanträdesdatum 11 KFN 106 ÄNDRAT ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR SJÖBODAR Haddocks Restaurang, i Skärhamns hamn, har ansökt om att få ändra användningsområde för sjöbodsenheter från förrådsutrymme till personalutrymme. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar fastighets- och tekniknämnden att justera sjöbodsavtalet på sådant sätt att Haddocks får möjlighet att använda sjöbodarna som omklädningsutrymme, med toalett och dusch, för restaurangens kockar och severingspersonal. Övernattning i någon som helst form medges icke. Åsidosätts dessa regler på något vis kan arrendet sägas upp med omedelbar verkan. I samband med att tillstånd ges för ändrat användningsområde skall en diskussion tas upp med Haddocks vad gäller ordningen runt byggnaderna. Noteras att orsaken till att kultur- och fritidsnämnden rekommenderar en avvikelse från vanligt lägenhetsarrende av sjöbod är att Restaurang Haddocks har obefintliga personalutrymmen på pråmen.

12 Sammanträdesdatum 12 KFN 107 ARRENDEAVTAL FÖR MARK TILL BRYGGA Barry Bergqvist, Almösund anhåller om att få arrendera ett markområde med vatten inom fastigheten Ävja 1:23 för att kunna behålla en befintlig brygga. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till arrendeavtal. Arrendet godkänns enligt arrendeavtalet.

13 Sammanträdesdatum 13 KFN 108 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNGS KYRKSKOLA Kultur- och fritidsnämnden har fått rubr detaljplan för samråd/yttrande. Syftet med planändringen är att möjliggöra försäljning av fastigheten Rönnäng 1:254. Samtidigt vill kommunen i plan bekräfta den parkeringsanläggning som hör till församlingshemmet, vilken ligger delvis på parkmark. Förslaget innebär att användningen på skolfastigheten ändras till bostäder och att parkeringsområdet utökas till att innefatta den befintliga parkeringen. Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot förslaget.

14 Sammanträdesdatum 14 KFN 109 PROGRAM FÖR DETALJPLAN FÖR TOFTENÄS M FL, SKÄRHAMN Kultur- och fritidsnämnden har fått rubr detaljplan för samråd/yttrande. Syftet med planarbetet är att anpassa planbestämmelserna till de befintliga förhållanden som råder på platsen. Kammarrätten har slagit fast att bestämmelsen byggnader och anläggningar i huvudsak skall överensstämma med illustrations-kartan inte tolkas i enlighet med gällande plan. Därför finns behov av ändring. Vidare syftar planen till att möjliggöra villabebyggelse i den nordvästra delen av programområdet. Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot förslaget, såvida det ej berör den naturstig som kultur- och fritidsnämnden skapat inom Toftenäsområdet (bilaga karta över stigen). Tillgängligheten för denna får ej försämras.

15 Sammanträdesdatum 15 KFN 110 ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN UNGDOM MOT RASISM Organisationen Ungdom Mot Rasism i Västra Götaland ansöker om bidrag till sin verksamhet (bilaga). Organisationens idé vilar på principerna om de mänskliga rättigheterna och är både religiöst och partipolitiskt obunden. Verksamheten är drogfri och man tar avstånd från all form av våld för att bekämpa rasismen. Organisationen vill att en sådan verksamhet ska bygga på kunskap genom att påverka ungdomars attityder. Meningen är att samla ungdomar, diskutera med dem och få dem att själva ta ansvar och bedriva meningsfull verksamhet ute i sina kommuner. Organisationen har bl a som mål att under år 2001 föreläsa på skolor och fritidsgårdar Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen får kr i bidrag ur kontot fritidsgårdar, under förutsättning att föreningen bistår verksamheten vid temaveckor och dylikt.

16 Sammanträdesdatum 16 KFN 111 OMBUDGETERING AV MEDEL FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Biblioteket har ålagts att tidigarelägga sina öppettider från kl dagligen till kl istället. Med anledning av många stora förändringar under hösten, med ny personal och byte av datasystem bl a, har det inte funnits tid och möjlighet att planera för detta. I samband med att en person går över till annan tjänst utanför förvaltningen finns möjlighet att utöka tjänstgöringsgraden för tre anställda. Ytterligare medel behövs dock. Bibliotekschefen föreslår att kr ombudgeteras från mediaanslag till personalkostnader under år 2001 och att utökad öppettid kommer att gälla fr o m för att få möjlighet att under tiden arbeta med även andra kvalitetsaspekter, som kan presenteras samtidigt. Bifall till bibliotekschefens förslag.

17 Sammanträdesdatum 17 KFN 112 DRIFTSBIDRAG TILL ELIM DYRÖN Uppgifter till ansökan om bidrag från Elim Dyrön har kommit in efter det att fördelningen av 2001 års föreningsbidrag redan är gjord. Ansvarig tjänsteman föreslår att föreningen får ett driftsbidrag på kr. Elim Dyrön får ett driftsbidrag på kr.

18 Sammanträdesdatum 18 KFN 113 INFORMATION TILL NÄMNDEN Kultursekr, Maria Bäckersten, informerar om konstgruppens konstinköp och om arrangemang under våren Informationen noteras..

19 Sammanträdesdatum 19 KFN 114 MEDDELANDE 1. Från debiteringen för kännedom: Beträffande obetald faktura avseende bygglov för Stiftelsen Tjörns Ishall 2. Från Västsvenska Idrottsförbundet: Ang koll statligt LOK-stöd våren Från Bohushälsan: Insatser från Bohushälsan under resterande tid av år Protokoll från möte med interimsstyrelsen för Sibräckagårdens föreningsstyrelse 5. Uppsägning av avtal mellan Tjörns kommun och Bohusläns Teater undertecknat Meddelanden läggs till handlingarna.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl 18.00-20.45 Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-22.00 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2006-05-23 1(13) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2006-05-23,KL 15.00-17.40 Beslutande Daniel Paulsson, fp, ordf. Lars Ljungqvist, kd Ola Persson, s Örjan Vilsson, m Sonia Tencic-Andersson, s Elisabet Staberg,

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Plats och tid Starby konferens, Vadstena, kl 13:00-15:30 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Elin Bäckström, S Krister

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Nolia City Konferens, styrelserummet, tisdag 8 september 2009, kl 09.30-12.00 Anders Nyström (s), tj ordförande Annica Lundgren (s), tj ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 1 [11] Plats och tid Sundsby säteri kl 17:00-20:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer