Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna"

Transkript

1 Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och arbetsordning 4. Val av presidium a. Två ordförande b. Två sekreterare c. Två protokolljusterare d. Två rösträknare 5. Beslut om mötets offentlighet 6. Gästerna har ordet 7. Behandling av verksamhetsberättelse 8. Behandling av ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Förtroendevaldas berättelser: Fullmäktigegruppen och nämnder/bolag 12. Motioner 13. Val och nomineringar a. Ordförande och VU ledamot 2 år b. 5 styrelseledamöter 2 år c. 1 kompletteringsval styrelsen 1 år d. Studieorganisatör och VU ledamot 1 år e. Facklig ledare och VU ledamot 1 år f. 3 VU ledamöter 1 år g. 3 ersättare VU 1 år h. 3 ersättare styrelsen 1 år i. 3 revisorer 1 år j. 3 revisorsersättare 1 år k. Fastställande av listor till Kommunfullmäktigevalet 2010 l. Fastställande av lista till Landstingsfullmäktigevalet 2010 m. Nominering Kommunalråd och tillika ordförande i Kommunstyrelsen n. Kommunalråd 14. Verksamhetsplan Rapporter a. Valet b. Övriga 16. Frågor att hänskjuta till styrelsen 17. Avtackningar 18. Avslutning Internationalen unisont 1

2 Styrelsen under 2009 Närvaro Ordförande Peter Hasch 8 Vice ordförande Elin Lundgren 8 Kassör Tommy Berger 8 Studieorganisatör Åsa Wiklund Lång 2 (föräldraledig) Facklig ledare Mikael Rusthoi 7 Övriga ledamöter Ellinor Eriksson 2 Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 7 Ellinor Hedblom 4 Niklas Nygren 6 Manuel Echeverria 3 Sten Öberg 9 Maria Andersson 1 (avsagt sig) Ersättare Eva Svedin Björklund 4 Rolf Wiberg 2 Eva Älander 8 Kommunalråd, kommunalrådssekreterare och AK:s ombudsman är adjungerade till styrelsen. Verkställande utskottet Närvaro Ordförande Peter Hasch 9 Ordinarie ledamöter Elin Lundgren 10 Tommy Berger 8 Åsa Wiklund Lång 3 Mikael Rusthoi 7 Ersättare (kallas in vid ordinaries frånvaro) Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 1 Ellinor Hedblom 0 Styrelsens arbete VU har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Information till medlemmarna sker, förutom vid möten, via utskick, hemsida och annonser. Frågan om medlemsblad är under bearbetning. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Bengt Valdemarsson, Ingemar Waern och Aina Wigren. 2

3 Valberedning valda för perioden I valberedningen för Gävle Arbetarekommun ingår följande: Ordförande Björn Häägg, Lennart Alm, Ewa Jansson, Claes-Håkan Jansson, Monica Andersson, Kauko Nisukangas och Sylvia Petersson. Medlemsutveckling Se bilaga 1 Gävle arbetarekommun sjönk till 866 medlemmar år helt nya medlemmar under året räcker inte till att hålla medlemstalet uppe. Vi fortsätter att vara Partidistriktets största Arbetarekommun. Vår organisation består av 15 Socialdemokratiska föreningar, 8 S-fackklubbar, S- kvinnor, Broderskap och Seniorklubb. I bilagan ser man medlemsstatistiken per organisation. Nytt under året är att Samhällsbyggarna och SEKO:s S-fackklubb slagits ihop till en, samt att LO Facken i Gävle är en nybildad S-fackklubb. Den finskspråkiga föreningen är nedlagd. Expeditionen I Arbetarkommunen har under året Carina Holm varit anställd som ombudsman för Arbetarekommunen. Gävle Arbetarekommun har även under 2009 köpt 25 % tjänst av ABF Gästrikebygden. Donation Under året fick Arbetarekommunen motta en donation av böcker och tavlor från Ulla Rörick. Årsmötet 2009 Årsmötet hölls i Gävle Folkets Hus den 16 mars medlemmar var närvarande. Mötet inleddes med sång, Arbetets söner. Mötesordföranden för årsmötet var Vivi-Anne Sundqvist och Carin Carlström. Vid årsmötet antogs en verksamhetsplan som sträcker sig fram till

4 På årsmötet behandlades fyra motioner till Arbetarekommunen: Från Seniorklubben: Angående kollektivtrafik. Årsmöte beslutade bifalla motionen. Kommentar: Vår kommunfullmäktigegrupp har en långsiktig plan för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens alla delar. I budgeten för 2010 satsas ytterligare 10 miljoner på kollektivtrafik. Från Seniorklubben: Mer olja i organisationen inför valet Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen. Kommentar: Vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram blir snart klart för att gå ut på remiss. Valbudgeten och aktiviteter i valet är ännu inte preciserade. Från Seniorklubben: Angående boendeplanering Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Kommentar: Motionen har sänts till fullmäktigegruppen och våra ledamöter i Gavlegårdarnas styrelse. I vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram kommer ett avsnitt att handla om boende. Från Seniorklubben: Angående Familjeslanten Årsmötet beslutade bifalla motionen. Kommentar: Motionen har lämnats till berörda för att ta hänsyn till. På årsmötet behandlades sexton motioner till Partikongressen. I handlingarna inför kongressen var Partistyrelsens förslag att samtliga dessa motioner skulle vara besvarade. Det blev också kongressens beslut. Angående Arbetslöshetsförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående A-kassan Efter att motionärerna ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående A-kassan Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 4

5 Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Sätra S-Förening Angående sjukförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående företagshälsovården Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående företagshälsovården Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enskild. Angående lagen om anställningsskydd Årsmöte beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående Arbetslivsinstitutet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enkild. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående ekonomisk brottslighet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekonomisk brottslighet Årsmötetbeslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekobrotttsmyndigheten Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att sända in motionen som enskild. Angående att starta företag Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen sim enskild. Från Gävle Södra S-Förening Angående utförsäljning av företag, bolag och infrastruktur. Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Peter Hasch och Carina Blank Angående kulturell allemansrätt Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 5

6 Medlemsmöten Gävle Arbetarekommun har under året haft sex protokollförda medlemsmöten. Medlemsmöte den 5 februari Riksdagsledamoten Åsa Lindestam rapporterade från försvarsutskottet och berättade om boken Säkerhet och solidaritet, där hon skrivit ett kapitel. Mötet behandlade en motion till Partidistriktet. Medlemsmöte den 21 april Mötet fastställde nomineringar till riksdagslistan och landstingsråd. Medlemsmöte den 11 maj Ett medlemsmöte där våra kongressombuds kandidater presenterades. På dagordningen fanns också kommunens mål och ramar 2010 och framåt. Medlemsmöte 7 september Efter ett kort möte där vi valde förtroenderåd och hade information om kyrkovalet så fortsatte kvällen med grupparbeten. Carina Blank inledde på temat Gävle kommuns ekonomiska utmaningar 2010 och framåt. Medlemsmöte 23 september Den här kvällen hade vi möte tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp. Ulla Lindkvist vice ordförande i LO deltog. Medlemsmöte 16 november Mötet nominerade till olika uppdrag inom kyrkan. Riksdagsledamot Per Svedberg medverkade. Han talade om det aktuella politiska läget. Övriga möten 23 april träffade riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet representanter från de lokala partiorganisationerna samt kommunala företrädare. En genomgång av hur samarbetet fungerar i Gävle gjordes. Ordförandeträffar Flera gånger per år genomförs dialog och informationsmöten med grundorganisationernas ordföranden och arbetarekommunens ordförande Peter Hasch samt vice ordförande Elin Lundgren. Seniorklubben inom Gävle Arbetarekommun Arbetarekommunens seniorklubb har under 2009 fortsatt att aktivera våra daglediga kamrater. Deras verksamhetsberättelse finns som bilaga 2. Partidistriktet Carina Blank har varit vice ordförande Gävleborgs partidistrikt under året. Peter Stjerndorff har varit ordförande i kyrkopolitiska utskottet. Inom partidistriktet finns flera olika grupper och utskott där Gävle Arbetarekommun har representation. 6

7 Distriktskongressen Partidistriktets 104:e årskongress genomfördes i Sandviken lördagen den 25 april. Maj 2009 JOBBEN FÖRST var parollen för årets 1 Maj. Efter samlingen med plakatmålning i Folkets Hus marscherade ca. 400 mot den nya mötesplatsen vid Slottstorget. Där stod många och väntade in oss. Totalt under mötet nådde vi ca personer. Huvudtalare var Jens Nilsson, EP kandidat bördig från Gävle numera kommunalråd i Östersund. Peter Hasch, AK, Fanny Eriksson, SSU och Hans Wahlström, LO höll kortare appeller. På förmiddagen hade Bomhus S-förening ett 1:a Maj möte. Där medverkade Carina Blank. 57 deltagare. 1:a Maj demonstrerades det också i Norrsundet Carin Walldin, arbetarrörelseräv från Gnarp samt Åsa Lindestam, riksdagsledamot från Söderhamn talade. 70 personer deltog i demonstrationen. Det märktes vid våra demonstrationer att det var valår och att folket ville visa den moderatledda regeringen att nu fick det vara nog. Fackligt/Politiskt arbete 2009 Samarbetet med LO Facken Gävle har under året mest handlat om valet till Europaparlamentet. Fackens dag hölls i Högbo av Sandviken och Gävle gemensamt. AK Gävle medverkade inte där. Studier Under året har arbetarekommunen planerat och genomfört aktiviteter i enlighet med Studieprogram Vid två tillfällen har vi genomfört speciella möten för våra nya medlemmar. En studiecirkel för dessa Medlemsutbildning har startats upp, ledare Ewa Jansson och Eva Älander. En har avslutats, ledare för den var Per Johansson. Vid ett tillfälle har medlemmar träffats för ideologiska studier, ledare Tommy Berger. Vår historia studerades också vid två tillfällen, ledare Maj-Lis Svedin Nordling och Åke Bengtsson. Vid två tillfällen har vi genomfört temadag om kommunpolitiken, ansvariga för dessa är våra kommunalråd Carina Blank och Per Johansson. Studiecirklar inför EP valet genomfördes under våren. Den 10 maj var EU ombudsmannen Eric Clifford här och trimmade oss på argument inför EP valet. Inför kyrkovalet hölls samtalsforum vid 5 tillfällen Med hjärtat till vänster, kristen tro politisk ideologi. Många av våra kandidater i kyrkovalet deltog i denna uppskattade mötesserie. 7

8 Enligt ABF:s statistik för partiet i Gävle har 8 studiecirklar med totalt 54 deltagare rapporterats. 118 kulturarrangemang har rapporterats, med 8851 deltagare sammanlagt. Partidistriktet startade en ledarutbildning med namnet 600 ledare. Våra deltagare är Per Johansson, Elisabeth Lindström, Martin Vadelius, Ann-Christine Forsberg, Lea Lindberg och Sten-Erik Nilsson. Elin Lundgren, Peter Hasch och Carina Holm deltar i Partidistriktets utbildning för valledare. Den genomförs tillsammans med Dalarna och Värmlands PD. Arbetarekommunen har också deltagit i konferenser, årsmöten, seminarier och andra aktiviteter som vi blivit inbjudna/kallade till. 100 nya Den satsning som påbörjades 2007 av SAP, ABF, LO-distrikten för att få LOmedlemmar att bli aktiva inom politiken har fortsatt. I Gävle deltog Susanne Lind, Marcus Gustavsson, Lena Åhlander, Iman Andersson, Magdalena Ostojic, Wellington Ikuobase med Kauko Nisukangas och Mikael Rusthoi som handledare. De har under året bl.a. valarbetat. Slutpunkten för denna utbildning var Partikongressen under hösten. De fortsätter nu med en valcirkel och tänker ge järnet i valrörelsen Utåtriktat Elva gånger under året hade olika S-grupper från kommunens nämnder och bolag utåtriktad aktivitet. De bjöd på kaffe/glögg, samtalade med många och värvade nya medlemmar. 14 mars deltog vi i Budkavle för en kärnvapenfri värld. En manifestation med tal och musik på Rådhustorget. Talare från oss var Carina Blank juni hjälpte vi Ockelbo Arbetarekommun och hade medlemmar som bemannade tältet vid Ockelbo Marknad. EP valet 7 juni genomfördes val till Europaparlamentet. Vi genomförde en valrörelse främst ute i våra stadsdelar. Stortorget var under upprustning så vi hade valstuga på Drottninggatan. En valstuga som vi delade med Vänsterpartiet. Flera kandidater kom hit och propagerade. Många drev stenhård personvalskampanj. Vi hade flera kandidater med Gävle anknytning, Jens Nilsson, Ardalan Shekarabi och Evin Cetin. Vi hade affischerat på stortavlor runt i Gävle. EU soppa genomfördes två gånger. Det var ett samarrangemang med LO, ABF och Folkets Hus. Soppkvällar med inbjudna gästföredragshållare. Se inbjudna medverkande. Valresultatet för Gävle blev för 27,78 % av rösterna, i valet 2004 var resultatet 27,88. 8

9 Kyrkovalet var det val till svenska kyrkan. Även i detta val hade vi valstuga på Drottninggatan. Våra kandidater delade ut material och pratade med folk under Sommarkväll juli onsdagskvällarnas underhållning som Gävle kommun och handeln genomförde vid Slottstorget. Valbo och Hille hade lokala kyrkopolitiska program. Flera av våra föreningar var flitiga med att dela ut material i postlådorna. Valresultatet för samfälligheten blev att vi minskade mycket. POSK tog röster både från oss och Borgerlig samling. Vi minskade från 23 till 15 mandat i Gävle kyrkliga samfällighet. I Valbo respektive Hille församling gick vi fram 1 mandat. I Hamrånge fick vi, tyvärr, inte till en egen lista. I Hedesunda har det av tradition funnits en samlingslista. Valdeltagandet blev ungefär som förra valet runt 12 %. Partikongress 28 oktober 1 november genomfördes JOBBKONGRESSEN i Stockholm. Våra ombud var Elin Lundgren och Peter Hasch. Provval Under vintern genomfördes provval bland de som nominerats till kommun- och landstingsfullmäktigelistorna inför valet

10 Inbjudna och centrala medverkande vid olika aktiviteter inom Gävle AK Datum Talare/Besökare Aktivitet 12/1 Ylva Johansson, riksdagsledamot studiebesök/möte 4/2 Barbro Holmberg, Landshövding föredrag 5/2 Åsa Lindestam, riksdagsledamot föredrag 23/2 Eric Clifford, EU ombudsman föredrag 22/3 Josef Erdem, EP kandidat utåtriktat 23/3 Kent Werme o Jens Ergon, författare föredrag 24/3 Ardalan Shekarabi, EP kandidat föredrag 31/3 Kurdo Baksi, debattör föredrag 2/4 Evin Cetin, EP kandidat föredrag 7/4 Ann-Sofie Garsén, S Landskrona föredrag 27/4 Anna Hedh, EP kandidat föredrag 30/4 Jens Nilsson, EP kandidat talare 1/5 Jens Nilsson, EP kandidat demonstration 5/5 Mats Engström, debattör/författare föredrag 5/5 Jenny Wennberg, chefredaktör föredrag 9/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 20/5 Jonas Gunnarsson, EP kandidat studiebesök m.m. 23/5 Evin Cetin, EP kandidat utåtriktat 26/5 Yoomi Renström, EP kandidat utåtriktat 26/5 Ardalan Shekarabi, EP kandidat utåtriktat 27/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 28/5 Ylva Johansson, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Åsa Lindestam, riksdagsledamot utåtriktat 31/5 Sven Jansson, EP kandidat debatt 2/6 Jens Nilsson, EP kandidat utåtriktat 4/6 Åsa Lindestam, Raimo Pärssinen, utåtriktat Per Svedberg, Ulla Lindkvist 5/9 Marta Axner, kyrkomöteskandidat utåtriktat/föredrag 23/9 Ulla Lindqvist, LO studiebesök/föredrag 5/10 Jens Lundberg, SSU föredrag 7/12 Ulf Ivar Nilsson, författare föredrag 10

11 Slutord Det gångna året har varit mycket viktigt inför vår kommande huvuduppgift. Under 2009 har vi i skarpt läge under två valrörelser fått vässa vår valorganisation. Utifrån detta har vi dragit viktiga erfarenheter som ska ligga till grund för det viktiga målet, en rödgrön valseger 2010 Sverige måste nu byta inriktning. Det måste vara slut på det borgerliga vanstyret. De som redan har, har fått ännu mer medan de som inget har hamnar utanför trygghetssystemen utan möjlighet att ta sig tillbaka till egen försörjning. Vi har fått ett samhälle som inte tar något ansvar för sina medborgare utan bara hänvisar till individens ansvar. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter stiga och vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur så vägrar regeringen att satsa tillräckligt på utbildning och offentlig sektor. I Gävle har vi majoritet i kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en svår situation att ha makten lokalt samtidigt som de borgerliga styr nationellt. Vi tvingas hela tiden välja mellan att satsa kommunala medel på det som staten har ansvar eller att låta den borgerliga politiken få genomslag. Vår ambition är att alltid välja den väg som är bäst för individen. Vi behöver alltid vara många som vill engagera sig i ett parti. Ett valår är detta ännu viktigare. Parallellt med valrörelsen måste föreningar och klubbar öka energin för att värva fler medlemmar. Vi måste våga fråga våra arbetskamrater, våra vänner och våra grannar. Vi är det största partiet i Gävle men vi behöver bli ännu fler. Vi i styrelsen vill tacka både anställda och ideellt arbetande partikamrater för det arbete ni lagt ner under det gångna året. Tillsammans fortsätter vi vårt arbete mot ett regeringsskifte Gävle i februari 2010 Peter Hasch Elin Lundgren Tommy Berger Mikael Rusthoi Åsa Wiklund Lång Jens Leidermark Ewa Löfqvist Ellinor Hedblom Ellinor Eriksson Sten Öberg Niklas Nygren Manuel Echeverria 11

12 Bilaga 1 MEDLEMSRAPPORT Gävle arbetarekommun Organisation Andersberg Bomhus Brynäs Forsbacka Furuvik Finskspråkiga se nedan Norra Södra Hamrånge Hedesunda Hille Stigslund se nedan Strömsbro-Stigslund seniorklubben Sätra Sörby Valbo s-kvinnor Broderskap Samhällsbyggarna Handels Kommunal Metall Pappers SEKO se nedan Tjänstemännens Transport Invandrar LO Gävle 13 Summa Dubbla medlemskap Totalt har SEKO har gått ihop med Samhällsbyggarna Finskspråkiga har upphört 2008 gick Strömsbro och Stigslund ihop 12

13 Bilaga 2 Seniorklubbens verksamhet 2010 Klubbens verksamhet har som under tidigare år präglats av ett flertal medlemsmöten med livliga och intressanta diskussioner i ett flertal aktuella samhällsfrågor och som i första hand berört pensionärerna. Styrelsen har under året bestått av Göte Flintberg, Lennart Wiberg, Ing-Marie Hansson, Inga Enocsson och Börje Larsson. Inga o Börje utsågs under Medlemsantalet har under året ökat och utgjorde vid årets slut 287. Till arbetarekommunens årsmöte inlämnade klubben fyra motioner. Motionerna handlade om följande: 1.Kollektiv trafik till alla kommundelar. 2. Boendeplanering. 3. Mer olja i organisationen. 4. Familjeslanten. Årsmötet beslutade bifalla yrkandet om kollektivtrafik i alla kommundelar samt yrkandet om en utredning av föreningslokaler. Även i övriga delar i motionerna fick en positiv behandling. Till Partidistriktets årskongress inlämnades en motion med rubriken Vård och omsorg för alla och avsåg en uppföljning av länsprogrammet. Bl.a. ifrågasattes om det är rimligt ta ut en avgift om 1.500:- för hörapparat Mötesverksamheten: Under året har hållits sex medlemsmöten: 1. Årets första möte med medlemmarna hölls den 12 januari i Folkets Hus. Ylva Johansson, partiets talesman i välfärdsfrågor, höll ett anförande. 13

14 2. Landshövdingen Barbro Holmberg medverkade vid medlemsmötet 4/2 3. Vid det tredje medlemsmötet i mars månad medverkade journalisterna Kent Werne o Jens Ergon med samtal och ett anförande över ämnet Privat välfärd - hotad välfärd Efter inledningarna blev en intressant och en mycket givande diskussion bland medlemmarna. 4. Fjärde medlemsmötet i april månad upptog tre viktiga samhällsämnen, Arne Andersson berättade om den mycket viktiga och betydelsefulla verksamhet som Familjeslanten utgör för såväl unga familjer som för äldre och som fått ekonomiska problem. Kenneth Rollen från försäkringskassan berättade om den hjälp man kan få som pensionär, när det avser ex. bostadstillägg och andra bidrag. Carina Holm, arbetarekommunens ombudsman, informerade om det kommande valet till EU samt kyrkovalet och om övrig verksamhet i Gävle arbetarekommun. 5. Boken Snart går vi utan er brev till socialdemokraterna skriven utav ett 20 tal SSU:are utgjorde en inledning på det femte medlemsmötet i oktober. Diskussionsinledare var två av författarna till boken nämligen Jens Lundberg och Ellinor Eriksson. 6. Det sjätte och sista medlemsmötet för 2009 hölls i december och vid detta medverkade Ulf Ivar Nilsson och som kåserade om sin senaste bok Gävle den odödliga staden I anslutning härtill hade lånats ett 10 tal gamla Gävlebilder som uppsatts på väggarna i lokalen i Folkets Hus. Partidistriktets ordförande Raimo Pärssinen höll också ett anförande om det politiska läget. Ing-Marie Hansson rapporterade från KPR. Genom att det var sista medlemsmötet före jul serverades också kaffe med skinksmörgås. 14

15 SOMMARRESAN TILL GODEGÅRD EN RIKTIG FULLTRÄFF Resmålet för årets sommarresa, den 30 juni, var Godegårds säteri med sina anläggningar, bruks- o porslinsmuseum, örtagård, barockträdgård mm beläget i en mycket vacker, byggnadsminnesförklarad miljö. Bussresan startade från Folkets Hus 0800 och förmiddagskaffet intogs på Fagersta hembygdsgård. Efter visningen av Godegårds Säteri med dess anläggningar rullade bussen vidare till Askersund där det serverades en härlig lunch. Därefter ställdes färden hem till Gävle och efter att under resan ha serverats busskaffe med smörgås var de 50 talet mycket nöjda seniorerna hemma igen. Genom det jättefina vädret och en verkligt fin reseledare, Ingemar Persson, blev det också en minnesvärd resa för alla deltagare. Övrig verksamhet: Utöver medlemsmöten, resor och studiebesök har styrelsen haft överläggningar med AK:s ledning och dess ledamöter i landstinget, representerat vid olika parimöten och konferenser samt deltagit i partidistriktets pensionärsutskott. Medlemmarna har också deltagit i de anordnade rådslagen inför partikongressen. Styrelsen kan slutligen konstatera att intresset bland medlemmarna har under året ökat betydligt och medlemsmötena har besökts av totalt ca 300 medlemmar Med tanke på att 2010 är ett valår hoppas vi på att så många som möjligt av medlemmarna kommer att delta i valarbetet det behövs. Med gemensamma krafter skall vi återta makten i riksdagen och i regeringen. Gävle i februari 2010 Göte Flintberg Lennart Wiberg Ing-Marie Hansson Börje Larsson Inga Enocsson 15

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna. Årsmöte 16 mars 2009 Förslag till dagordning

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna. Årsmöte 16 mars 2009 Förslag till dagordning Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 16 mars 2009 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och arbetsordning

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

Årsmöte 17 mars 2008 Förslag till dagordning

Årsmöte 17 mars 2008 Förslag till dagordning Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 17 mars 2008 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande Ulrica Messing, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och arbetsordning

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna. Årsmöte 14 mars 2011 Förslag till föredragningslista

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna. Årsmöte 14 mars 2011 Förslag till föredragningslista Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 14 mars 2011 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unison 2. Parentation 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009 Själevads 1 (6) Själevads 2 (6) Dagordning för årsmöte måndag 9 februari 2009 18:30 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av Presidium: A. Ordförande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av kallelse 3 Godkännande av dagordning 4 Val av presidium a) Ordföranden b) Sekreterare

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda.

socialdemokratins värderingar och S-kvinnors program och stadgar verka för ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Nuvarande lydelse Förbund 1 Ändamål Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, S-kvinnor, erkänner sig till den demokratiska socialismen, sådan den uttrycks i socialdemokratiska partiets program och stadgar.

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål Antagna på årsmöte 15 mars 2012 1 Åmåls Arbetarekommuns uppgift Åmåls Arbetarekommun/Socialdemokraterna

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

DOMSJÖ S FÖRENINGS VERKSAMHETS & EKONOMISKA BERÄTTELSE

DOMSJÖ S FÖRENINGS VERKSAMHETS & EKONOMISKA BERÄTTELSE DOMSJÖ S FÖRENINGS VERKSAMHETS & EKONOMISKA BERÄTTELSE Avseende år 2015 STYRELSEN Styrelsen har haft följande sammansättning under året: Ordförande Olga Back Vice ordförande Jan Erik Juhlin en del av år

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa torsdagen den 18 april 2013 klockan 13.00 Konferens Huset, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater

Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater Stockholm den 17 december 2010 Förslag till nya stadgar för Sveriges Troende Socialdemokrater 1 Ändamål Sveriges Troende Socialdemokrater är ett förbund av grupper och enskilda vars övertygelse är att

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen.

För att säkerställa att verksamheter genomförs enligt planen och målsättningarna i den, föreslår S-kvinnor även att arbetsgrupper bildas i styrelsen. Vi har ryckt upp oss, som arbetarekommun har vi blivit bättre bra möten för nya medlemmar, temamöten, ibland med panel eller föredragning - men vi kan mer! Vi behöver ta fram och prova fler idéer. Vi behöver

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2017 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer