Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna"

Transkript

1 Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och arbetsordning 4. Val av presidium a. Två ordförande b. Två sekreterare c. Två protokolljusterare d. Två rösträknare 5. Beslut om mötets offentlighet 6. Gästerna har ordet 7. Behandling av verksamhetsberättelse 8. Behandling av ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Förtroendevaldas berättelser: Fullmäktigegruppen och nämnder/bolag 12. Motioner 13. Val och nomineringar a. Ordförande och VU ledamot 2 år b. 5 styrelseledamöter 2 år c. 1 kompletteringsval styrelsen 1 år d. Studieorganisatör och VU ledamot 1 år e. Facklig ledare och VU ledamot 1 år f. 3 VU ledamöter 1 år g. 3 ersättare VU 1 år h. 3 ersättare styrelsen 1 år i. 3 revisorer 1 år j. 3 revisorsersättare 1 år k. Fastställande av listor till Kommunfullmäktigevalet 2010 l. Fastställande av lista till Landstingsfullmäktigevalet 2010 m. Nominering Kommunalråd och tillika ordförande i Kommunstyrelsen n. Kommunalråd 14. Verksamhetsplan Rapporter a. Valet b. Övriga 16. Frågor att hänskjuta till styrelsen 17. Avtackningar 18. Avslutning Internationalen unisont 1

2 Styrelsen under 2009 Närvaro Ordförande Peter Hasch 8 Vice ordförande Elin Lundgren 8 Kassör Tommy Berger 8 Studieorganisatör Åsa Wiklund Lång 2 (föräldraledig) Facklig ledare Mikael Rusthoi 7 Övriga ledamöter Ellinor Eriksson 2 Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 7 Ellinor Hedblom 4 Niklas Nygren 6 Manuel Echeverria 3 Sten Öberg 9 Maria Andersson 1 (avsagt sig) Ersättare Eva Svedin Björklund 4 Rolf Wiberg 2 Eva Älander 8 Kommunalråd, kommunalrådssekreterare och AK:s ombudsman är adjungerade till styrelsen. Verkställande utskottet Närvaro Ordförande Peter Hasch 9 Ordinarie ledamöter Elin Lundgren 10 Tommy Berger 8 Åsa Wiklund Lång 3 Mikael Rusthoi 7 Ersättare (kallas in vid ordinaries frånvaro) Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 1 Ellinor Hedblom 0 Styrelsens arbete VU har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Information till medlemmarna sker, förutom vid möten, via utskick, hemsida och annonser. Frågan om medlemsblad är under bearbetning. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Bengt Valdemarsson, Ingemar Waern och Aina Wigren. 2

3 Valberedning valda för perioden I valberedningen för Gävle Arbetarekommun ingår följande: Ordförande Björn Häägg, Lennart Alm, Ewa Jansson, Claes-Håkan Jansson, Monica Andersson, Kauko Nisukangas och Sylvia Petersson. Medlemsutveckling Se bilaga 1 Gävle arbetarekommun sjönk till 866 medlemmar år helt nya medlemmar under året räcker inte till att hålla medlemstalet uppe. Vi fortsätter att vara Partidistriktets största Arbetarekommun. Vår organisation består av 15 Socialdemokratiska föreningar, 8 S-fackklubbar, S- kvinnor, Broderskap och Seniorklubb. I bilagan ser man medlemsstatistiken per organisation. Nytt under året är att Samhällsbyggarna och SEKO:s S-fackklubb slagits ihop till en, samt att LO Facken i Gävle är en nybildad S-fackklubb. Den finskspråkiga föreningen är nedlagd. Expeditionen I Arbetarkommunen har under året Carina Holm varit anställd som ombudsman för Arbetarekommunen. Gävle Arbetarekommun har även under 2009 köpt 25 % tjänst av ABF Gästrikebygden. Donation Under året fick Arbetarekommunen motta en donation av böcker och tavlor från Ulla Rörick. Årsmötet 2009 Årsmötet hölls i Gävle Folkets Hus den 16 mars medlemmar var närvarande. Mötet inleddes med sång, Arbetets söner. Mötesordföranden för årsmötet var Vivi-Anne Sundqvist och Carin Carlström. Vid årsmötet antogs en verksamhetsplan som sträcker sig fram till

4 På årsmötet behandlades fyra motioner till Arbetarekommunen: Från Seniorklubben: Angående kollektivtrafik. Årsmöte beslutade bifalla motionen. Kommentar: Vår kommunfullmäktigegrupp har en långsiktig plan för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens alla delar. I budgeten för 2010 satsas ytterligare 10 miljoner på kollektivtrafik. Från Seniorklubben: Mer olja i organisationen inför valet Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen. Kommentar: Vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram blir snart klart för att gå ut på remiss. Valbudgeten och aktiviteter i valet är ännu inte preciserade. Från Seniorklubben: Angående boendeplanering Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Kommentar: Motionen har sänts till fullmäktigegruppen och våra ledamöter i Gavlegårdarnas styrelse. I vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram kommer ett avsnitt att handla om boende. Från Seniorklubben: Angående Familjeslanten Årsmötet beslutade bifalla motionen. Kommentar: Motionen har lämnats till berörda för att ta hänsyn till. På årsmötet behandlades sexton motioner till Partikongressen. I handlingarna inför kongressen var Partistyrelsens förslag att samtliga dessa motioner skulle vara besvarade. Det blev också kongressens beslut. Angående Arbetslöshetsförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående A-kassan Efter att motionärerna ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående A-kassan Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 4

5 Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Sätra S-Förening Angående sjukförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående företagshälsovården Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående företagshälsovården Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enskild. Angående lagen om anställningsskydd Årsmöte beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående Arbetslivsinstitutet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enkild. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående ekonomisk brottslighet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekonomisk brottslighet Årsmötetbeslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekobrotttsmyndigheten Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att sända in motionen som enskild. Angående att starta företag Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen sim enskild. Från Gävle Södra S-Förening Angående utförsäljning av företag, bolag och infrastruktur. Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Peter Hasch och Carina Blank Angående kulturell allemansrätt Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 5

6 Medlemsmöten Gävle Arbetarekommun har under året haft sex protokollförda medlemsmöten. Medlemsmöte den 5 februari Riksdagsledamoten Åsa Lindestam rapporterade från försvarsutskottet och berättade om boken Säkerhet och solidaritet, där hon skrivit ett kapitel. Mötet behandlade en motion till Partidistriktet. Medlemsmöte den 21 april Mötet fastställde nomineringar till riksdagslistan och landstingsråd. Medlemsmöte den 11 maj Ett medlemsmöte där våra kongressombuds kandidater presenterades. På dagordningen fanns också kommunens mål och ramar 2010 och framåt. Medlemsmöte 7 september Efter ett kort möte där vi valde förtroenderåd och hade information om kyrkovalet så fortsatte kvällen med grupparbeten. Carina Blank inledde på temat Gävle kommuns ekonomiska utmaningar 2010 och framåt. Medlemsmöte 23 september Den här kvällen hade vi möte tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp. Ulla Lindkvist vice ordförande i LO deltog. Medlemsmöte 16 november Mötet nominerade till olika uppdrag inom kyrkan. Riksdagsledamot Per Svedberg medverkade. Han talade om det aktuella politiska läget. Övriga möten 23 april träffade riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet representanter från de lokala partiorganisationerna samt kommunala företrädare. En genomgång av hur samarbetet fungerar i Gävle gjordes. Ordförandeträffar Flera gånger per år genomförs dialog och informationsmöten med grundorganisationernas ordföranden och arbetarekommunens ordförande Peter Hasch samt vice ordförande Elin Lundgren. Seniorklubben inom Gävle Arbetarekommun Arbetarekommunens seniorklubb har under 2009 fortsatt att aktivera våra daglediga kamrater. Deras verksamhetsberättelse finns som bilaga 2. Partidistriktet Carina Blank har varit vice ordförande Gävleborgs partidistrikt under året. Peter Stjerndorff har varit ordförande i kyrkopolitiska utskottet. Inom partidistriktet finns flera olika grupper och utskott där Gävle Arbetarekommun har representation. 6

7 Distriktskongressen Partidistriktets 104:e årskongress genomfördes i Sandviken lördagen den 25 april. Maj 2009 JOBBEN FÖRST var parollen för årets 1 Maj. Efter samlingen med plakatmålning i Folkets Hus marscherade ca. 400 mot den nya mötesplatsen vid Slottstorget. Där stod många och väntade in oss. Totalt under mötet nådde vi ca personer. Huvudtalare var Jens Nilsson, EP kandidat bördig från Gävle numera kommunalråd i Östersund. Peter Hasch, AK, Fanny Eriksson, SSU och Hans Wahlström, LO höll kortare appeller. På förmiddagen hade Bomhus S-förening ett 1:a Maj möte. Där medverkade Carina Blank. 57 deltagare. 1:a Maj demonstrerades det också i Norrsundet Carin Walldin, arbetarrörelseräv från Gnarp samt Åsa Lindestam, riksdagsledamot från Söderhamn talade. 70 personer deltog i demonstrationen. Det märktes vid våra demonstrationer att det var valår och att folket ville visa den moderatledda regeringen att nu fick det vara nog. Fackligt/Politiskt arbete 2009 Samarbetet med LO Facken Gävle har under året mest handlat om valet till Europaparlamentet. Fackens dag hölls i Högbo av Sandviken och Gävle gemensamt. AK Gävle medverkade inte där. Studier Under året har arbetarekommunen planerat och genomfört aktiviteter i enlighet med Studieprogram Vid två tillfällen har vi genomfört speciella möten för våra nya medlemmar. En studiecirkel för dessa Medlemsutbildning har startats upp, ledare Ewa Jansson och Eva Älander. En har avslutats, ledare för den var Per Johansson. Vid ett tillfälle har medlemmar träffats för ideologiska studier, ledare Tommy Berger. Vår historia studerades också vid två tillfällen, ledare Maj-Lis Svedin Nordling och Åke Bengtsson. Vid två tillfällen har vi genomfört temadag om kommunpolitiken, ansvariga för dessa är våra kommunalråd Carina Blank och Per Johansson. Studiecirklar inför EP valet genomfördes under våren. Den 10 maj var EU ombudsmannen Eric Clifford här och trimmade oss på argument inför EP valet. Inför kyrkovalet hölls samtalsforum vid 5 tillfällen Med hjärtat till vänster, kristen tro politisk ideologi. Många av våra kandidater i kyrkovalet deltog i denna uppskattade mötesserie. 7

8 Enligt ABF:s statistik för partiet i Gävle har 8 studiecirklar med totalt 54 deltagare rapporterats. 118 kulturarrangemang har rapporterats, med 8851 deltagare sammanlagt. Partidistriktet startade en ledarutbildning med namnet 600 ledare. Våra deltagare är Per Johansson, Elisabeth Lindström, Martin Vadelius, Ann-Christine Forsberg, Lea Lindberg och Sten-Erik Nilsson. Elin Lundgren, Peter Hasch och Carina Holm deltar i Partidistriktets utbildning för valledare. Den genomförs tillsammans med Dalarna och Värmlands PD. Arbetarekommunen har också deltagit i konferenser, årsmöten, seminarier och andra aktiviteter som vi blivit inbjudna/kallade till. 100 nya Den satsning som påbörjades 2007 av SAP, ABF, LO-distrikten för att få LOmedlemmar att bli aktiva inom politiken har fortsatt. I Gävle deltog Susanne Lind, Marcus Gustavsson, Lena Åhlander, Iman Andersson, Magdalena Ostojic, Wellington Ikuobase med Kauko Nisukangas och Mikael Rusthoi som handledare. De har under året bl.a. valarbetat. Slutpunkten för denna utbildning var Partikongressen under hösten. De fortsätter nu med en valcirkel och tänker ge järnet i valrörelsen Utåtriktat Elva gånger under året hade olika S-grupper från kommunens nämnder och bolag utåtriktad aktivitet. De bjöd på kaffe/glögg, samtalade med många och värvade nya medlemmar. 14 mars deltog vi i Budkavle för en kärnvapenfri värld. En manifestation med tal och musik på Rådhustorget. Talare från oss var Carina Blank juni hjälpte vi Ockelbo Arbetarekommun och hade medlemmar som bemannade tältet vid Ockelbo Marknad. EP valet 7 juni genomfördes val till Europaparlamentet. Vi genomförde en valrörelse främst ute i våra stadsdelar. Stortorget var under upprustning så vi hade valstuga på Drottninggatan. En valstuga som vi delade med Vänsterpartiet. Flera kandidater kom hit och propagerade. Många drev stenhård personvalskampanj. Vi hade flera kandidater med Gävle anknytning, Jens Nilsson, Ardalan Shekarabi och Evin Cetin. Vi hade affischerat på stortavlor runt i Gävle. EU soppa genomfördes två gånger. Det var ett samarrangemang med LO, ABF och Folkets Hus. Soppkvällar med inbjudna gästföredragshållare. Se inbjudna medverkande. Valresultatet för Gävle blev för 27,78 % av rösterna, i valet 2004 var resultatet 27,88. 8

9 Kyrkovalet var det val till svenska kyrkan. Även i detta val hade vi valstuga på Drottninggatan. Våra kandidater delade ut material och pratade med folk under Sommarkväll juli onsdagskvällarnas underhållning som Gävle kommun och handeln genomförde vid Slottstorget. Valbo och Hille hade lokala kyrkopolitiska program. Flera av våra föreningar var flitiga med att dela ut material i postlådorna. Valresultatet för samfälligheten blev att vi minskade mycket. POSK tog röster både från oss och Borgerlig samling. Vi minskade från 23 till 15 mandat i Gävle kyrkliga samfällighet. I Valbo respektive Hille församling gick vi fram 1 mandat. I Hamrånge fick vi, tyvärr, inte till en egen lista. I Hedesunda har det av tradition funnits en samlingslista. Valdeltagandet blev ungefär som förra valet runt 12 %. Partikongress 28 oktober 1 november genomfördes JOBBKONGRESSEN i Stockholm. Våra ombud var Elin Lundgren och Peter Hasch. Provval Under vintern genomfördes provval bland de som nominerats till kommun- och landstingsfullmäktigelistorna inför valet

10 Inbjudna och centrala medverkande vid olika aktiviteter inom Gävle AK Datum Talare/Besökare Aktivitet 12/1 Ylva Johansson, riksdagsledamot studiebesök/möte 4/2 Barbro Holmberg, Landshövding föredrag 5/2 Åsa Lindestam, riksdagsledamot föredrag 23/2 Eric Clifford, EU ombudsman föredrag 22/3 Josef Erdem, EP kandidat utåtriktat 23/3 Kent Werme o Jens Ergon, författare föredrag 24/3 Ardalan Shekarabi, EP kandidat föredrag 31/3 Kurdo Baksi, debattör föredrag 2/4 Evin Cetin, EP kandidat föredrag 7/4 Ann-Sofie Garsén, S Landskrona föredrag 27/4 Anna Hedh, EP kandidat föredrag 30/4 Jens Nilsson, EP kandidat talare 1/5 Jens Nilsson, EP kandidat demonstration 5/5 Mats Engström, debattör/författare föredrag 5/5 Jenny Wennberg, chefredaktör föredrag 9/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 20/5 Jonas Gunnarsson, EP kandidat studiebesök m.m. 23/5 Evin Cetin, EP kandidat utåtriktat 26/5 Yoomi Renström, EP kandidat utåtriktat 26/5 Ardalan Shekarabi, EP kandidat utåtriktat 27/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 28/5 Ylva Johansson, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Åsa Lindestam, riksdagsledamot utåtriktat 31/5 Sven Jansson, EP kandidat debatt 2/6 Jens Nilsson, EP kandidat utåtriktat 4/6 Åsa Lindestam, Raimo Pärssinen, utåtriktat Per Svedberg, Ulla Lindkvist 5/9 Marta Axner, kyrkomöteskandidat utåtriktat/föredrag 23/9 Ulla Lindqvist, LO studiebesök/föredrag 5/10 Jens Lundberg, SSU föredrag 7/12 Ulf Ivar Nilsson, författare föredrag 10

11 Slutord Det gångna året har varit mycket viktigt inför vår kommande huvuduppgift. Under 2009 har vi i skarpt läge under två valrörelser fått vässa vår valorganisation. Utifrån detta har vi dragit viktiga erfarenheter som ska ligga till grund för det viktiga målet, en rödgrön valseger 2010 Sverige måste nu byta inriktning. Det måste vara slut på det borgerliga vanstyret. De som redan har, har fått ännu mer medan de som inget har hamnar utanför trygghetssystemen utan möjlighet att ta sig tillbaka till egen försörjning. Vi har fått ett samhälle som inte tar något ansvar för sina medborgare utan bara hänvisar till individens ansvar. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter stiga och vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur så vägrar regeringen att satsa tillräckligt på utbildning och offentlig sektor. I Gävle har vi majoritet i kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en svår situation att ha makten lokalt samtidigt som de borgerliga styr nationellt. Vi tvingas hela tiden välja mellan att satsa kommunala medel på det som staten har ansvar eller att låta den borgerliga politiken få genomslag. Vår ambition är att alltid välja den väg som är bäst för individen. Vi behöver alltid vara många som vill engagera sig i ett parti. Ett valår är detta ännu viktigare. Parallellt med valrörelsen måste föreningar och klubbar öka energin för att värva fler medlemmar. Vi måste våga fråga våra arbetskamrater, våra vänner och våra grannar. Vi är det största partiet i Gävle men vi behöver bli ännu fler. Vi i styrelsen vill tacka både anställda och ideellt arbetande partikamrater för det arbete ni lagt ner under det gångna året. Tillsammans fortsätter vi vårt arbete mot ett regeringsskifte Gävle i februari 2010 Peter Hasch Elin Lundgren Tommy Berger Mikael Rusthoi Åsa Wiklund Lång Jens Leidermark Ewa Löfqvist Ellinor Hedblom Ellinor Eriksson Sten Öberg Niklas Nygren Manuel Echeverria 11

12 Bilaga 1 MEDLEMSRAPPORT Gävle arbetarekommun Organisation Andersberg Bomhus Brynäs Forsbacka Furuvik Finskspråkiga se nedan Norra Södra Hamrånge Hedesunda Hille Stigslund se nedan Strömsbro-Stigslund seniorklubben Sätra Sörby Valbo s-kvinnor Broderskap Samhällsbyggarna Handels Kommunal Metall Pappers SEKO se nedan Tjänstemännens Transport Invandrar LO Gävle 13 Summa Dubbla medlemskap Totalt har SEKO har gått ihop med Samhällsbyggarna Finskspråkiga har upphört 2008 gick Strömsbro och Stigslund ihop 12

13 Bilaga 2 Seniorklubbens verksamhet 2010 Klubbens verksamhet har som under tidigare år präglats av ett flertal medlemsmöten med livliga och intressanta diskussioner i ett flertal aktuella samhällsfrågor och som i första hand berört pensionärerna. Styrelsen har under året bestått av Göte Flintberg, Lennart Wiberg, Ing-Marie Hansson, Inga Enocsson och Börje Larsson. Inga o Börje utsågs under Medlemsantalet har under året ökat och utgjorde vid årets slut 287. Till arbetarekommunens årsmöte inlämnade klubben fyra motioner. Motionerna handlade om följande: 1.Kollektiv trafik till alla kommundelar. 2. Boendeplanering. 3. Mer olja i organisationen. 4. Familjeslanten. Årsmötet beslutade bifalla yrkandet om kollektivtrafik i alla kommundelar samt yrkandet om en utredning av föreningslokaler. Även i övriga delar i motionerna fick en positiv behandling. Till Partidistriktets årskongress inlämnades en motion med rubriken Vård och omsorg för alla och avsåg en uppföljning av länsprogrammet. Bl.a. ifrågasattes om det är rimligt ta ut en avgift om 1.500:- för hörapparat Mötesverksamheten: Under året har hållits sex medlemsmöten: 1. Årets första möte med medlemmarna hölls den 12 januari i Folkets Hus. Ylva Johansson, partiets talesman i välfärdsfrågor, höll ett anförande. 13

14 2. Landshövdingen Barbro Holmberg medverkade vid medlemsmötet 4/2 3. Vid det tredje medlemsmötet i mars månad medverkade journalisterna Kent Werne o Jens Ergon med samtal och ett anförande över ämnet Privat välfärd - hotad välfärd Efter inledningarna blev en intressant och en mycket givande diskussion bland medlemmarna. 4. Fjärde medlemsmötet i april månad upptog tre viktiga samhällsämnen, Arne Andersson berättade om den mycket viktiga och betydelsefulla verksamhet som Familjeslanten utgör för såväl unga familjer som för äldre och som fått ekonomiska problem. Kenneth Rollen från försäkringskassan berättade om den hjälp man kan få som pensionär, när det avser ex. bostadstillägg och andra bidrag. Carina Holm, arbetarekommunens ombudsman, informerade om det kommande valet till EU samt kyrkovalet och om övrig verksamhet i Gävle arbetarekommun. 5. Boken Snart går vi utan er brev till socialdemokraterna skriven utav ett 20 tal SSU:are utgjorde en inledning på det femte medlemsmötet i oktober. Diskussionsinledare var två av författarna till boken nämligen Jens Lundberg och Ellinor Eriksson. 6. Det sjätte och sista medlemsmötet för 2009 hölls i december och vid detta medverkade Ulf Ivar Nilsson och som kåserade om sin senaste bok Gävle den odödliga staden I anslutning härtill hade lånats ett 10 tal gamla Gävlebilder som uppsatts på väggarna i lokalen i Folkets Hus. Partidistriktets ordförande Raimo Pärssinen höll också ett anförande om det politiska läget. Ing-Marie Hansson rapporterade från KPR. Genom att det var sista medlemsmötet före jul serverades också kaffe med skinksmörgås. 14

15 SOMMARRESAN TILL GODEGÅRD EN RIKTIG FULLTRÄFF Resmålet för årets sommarresa, den 30 juni, var Godegårds säteri med sina anläggningar, bruks- o porslinsmuseum, örtagård, barockträdgård mm beläget i en mycket vacker, byggnadsminnesförklarad miljö. Bussresan startade från Folkets Hus 0800 och förmiddagskaffet intogs på Fagersta hembygdsgård. Efter visningen av Godegårds Säteri med dess anläggningar rullade bussen vidare till Askersund där det serverades en härlig lunch. Därefter ställdes färden hem till Gävle och efter att under resan ha serverats busskaffe med smörgås var de 50 talet mycket nöjda seniorerna hemma igen. Genom det jättefina vädret och en verkligt fin reseledare, Ingemar Persson, blev det också en minnesvärd resa för alla deltagare. Övrig verksamhet: Utöver medlemsmöten, resor och studiebesök har styrelsen haft överläggningar med AK:s ledning och dess ledamöter i landstinget, representerat vid olika parimöten och konferenser samt deltagit i partidistriktets pensionärsutskott. Medlemmarna har också deltagit i de anordnade rådslagen inför partikongressen. Styrelsen kan slutligen konstatera att intresset bland medlemmarna har under året ökat betydligt och medlemsmötena har besökts av totalt ca 300 medlemmar Med tanke på att 2010 är ett valår hoppas vi på att så många som möjligt av medlemmarna kommer att delta i valarbetet det behövs. Med gemensamma krafter skall vi återta makten i riksdagen och i regeringen. Gävle i februari 2010 Göte Flintberg Lennart Wiberg Ing-Marie Hansson Börje Larsson Inga Enocsson 15

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan

Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I GÖTEBORGS STIFT Årsmötet äger rum Lördagen den 29 mars 2014 kl. 11.30 i Stenungsund, Kristinedalskyrkan Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl. 11.30 12.00.

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PRESIDIEKANDIDATER Val sker på Arbetarekommunens medlemsmöte torsd 12 juni kl 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGE Monica Jacobsson Handels, Kultursossen, LO-fack, Morgan Hanning Valberedningen,

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013

Visingsö Tornerspelsförenings Årsmöte 23 februari 2013 Förslag till föredragningslista vid Visingsö Tornerspelsförenings årsmöte den 23/2-2013 klockan 12.00. 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Fråga om mötet

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS Stockholms läns kristna socialdemokrater Stockholms läns SKSF-distrikt Broderskapsrörelsen STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Distriktsårsmötets

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden 2014-2017 Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun

VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden 2014-2017 Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden 2014-2017 Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun Lokalt handlingsprogram Expedition Personal Stadgar AK och föreningar KFgruppens stadgar KF-gruppens verksamhet

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Västmanland Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Närvarande: Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Justerad

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer