Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna"

Transkript

1 Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och arbetsordning 4. Val av presidium a. Två ordförande b. Två sekreterare c. Två protokolljusterare d. Två rösträknare 5. Beslut om mötets offentlighet 6. Gästerna har ordet 7. Behandling av verksamhetsberättelse 8. Behandling av ekonomisk berättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet 11. Förtroendevaldas berättelser: Fullmäktigegruppen och nämnder/bolag 12. Motioner 13. Val och nomineringar a. Ordförande och VU ledamot 2 år b. 5 styrelseledamöter 2 år c. 1 kompletteringsval styrelsen 1 år d. Studieorganisatör och VU ledamot 1 år e. Facklig ledare och VU ledamot 1 år f. 3 VU ledamöter 1 år g. 3 ersättare VU 1 år h. 3 ersättare styrelsen 1 år i. 3 revisorer 1 år j. 3 revisorsersättare 1 år k. Fastställande av listor till Kommunfullmäktigevalet 2010 l. Fastställande av lista till Landstingsfullmäktigevalet 2010 m. Nominering Kommunalråd och tillika ordförande i Kommunstyrelsen n. Kommunalråd 14. Verksamhetsplan Rapporter a. Valet b. Övriga 16. Frågor att hänskjuta till styrelsen 17. Avtackningar 18. Avslutning Internationalen unisont 1

2 Styrelsen under 2009 Närvaro Ordförande Peter Hasch 8 Vice ordförande Elin Lundgren 8 Kassör Tommy Berger 8 Studieorganisatör Åsa Wiklund Lång 2 (föräldraledig) Facklig ledare Mikael Rusthoi 7 Övriga ledamöter Ellinor Eriksson 2 Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 7 Ellinor Hedblom 4 Niklas Nygren 6 Manuel Echeverria 3 Sten Öberg 9 Maria Andersson 1 (avsagt sig) Ersättare Eva Svedin Björklund 4 Rolf Wiberg 2 Eva Älander 8 Kommunalråd, kommunalrådssekreterare och AK:s ombudsman är adjungerade till styrelsen. Verkställande utskottet Närvaro Ordförande Peter Hasch 9 Ordinarie ledamöter Elin Lundgren 10 Tommy Berger 8 Åsa Wiklund Lång 3 Mikael Rusthoi 7 Ersättare (kallas in vid ordinaries frånvaro) Ewa Löfqvist 7 Jens Leidermark 1 Ellinor Hedblom 0 Styrelsens arbete VU har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Information till medlemmarna sker, förutom vid möten, via utskick, hemsida och annonser. Frågan om medlemsblad är under bearbetning. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Bengt Valdemarsson, Ingemar Waern och Aina Wigren. 2

3 Valberedning valda för perioden I valberedningen för Gävle Arbetarekommun ingår följande: Ordförande Björn Häägg, Lennart Alm, Ewa Jansson, Claes-Håkan Jansson, Monica Andersson, Kauko Nisukangas och Sylvia Petersson. Medlemsutveckling Se bilaga 1 Gävle arbetarekommun sjönk till 866 medlemmar år helt nya medlemmar under året räcker inte till att hålla medlemstalet uppe. Vi fortsätter att vara Partidistriktets största Arbetarekommun. Vår organisation består av 15 Socialdemokratiska föreningar, 8 S-fackklubbar, S- kvinnor, Broderskap och Seniorklubb. I bilagan ser man medlemsstatistiken per organisation. Nytt under året är att Samhällsbyggarna och SEKO:s S-fackklubb slagits ihop till en, samt att LO Facken i Gävle är en nybildad S-fackklubb. Den finskspråkiga föreningen är nedlagd. Expeditionen I Arbetarkommunen har under året Carina Holm varit anställd som ombudsman för Arbetarekommunen. Gävle Arbetarekommun har även under 2009 köpt 25 % tjänst av ABF Gästrikebygden. Donation Under året fick Arbetarekommunen motta en donation av böcker och tavlor från Ulla Rörick. Årsmötet 2009 Årsmötet hölls i Gävle Folkets Hus den 16 mars medlemmar var närvarande. Mötet inleddes med sång, Arbetets söner. Mötesordföranden för årsmötet var Vivi-Anne Sundqvist och Carin Carlström. Vid årsmötet antogs en verksamhetsplan som sträcker sig fram till

4 På årsmötet behandlades fyra motioner till Arbetarekommunen: Från Seniorklubben: Angående kollektivtrafik. Årsmöte beslutade bifalla motionen. Kommentar: Vår kommunfullmäktigegrupp har en långsiktig plan för att utveckla kollektivtrafiken i kommunens alla delar. I budgeten för 2010 satsas ytterligare 10 miljoner på kollektivtrafik. Från Seniorklubben: Mer olja i organisationen inför valet Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen. Kommentar: Vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram blir snart klart för att gå ut på remiss. Valbudgeten och aktiviteter i valet är ännu inte preciserade. Från Seniorklubben: Angående boendeplanering Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Kommentar: Motionen har sänts till fullmäktigegruppen och våra ledamöter i Gavlegårdarnas styrelse. I vårt förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram kommer ett avsnitt att handla om boende. Från Seniorklubben: Angående Familjeslanten Årsmötet beslutade bifalla motionen. Kommentar: Motionen har lämnats till berörda för att ta hänsyn till. På årsmötet behandlades sexton motioner till Partikongressen. I handlingarna inför kongressen var Partistyrelsens förslag att samtliga dessa motioner skulle vara besvarade. Det blev också kongressens beslut. Angående Arbetslöshetsförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående A-kassan Efter att motionärerna ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående A-kassan Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 4

5 Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående socialförsäkringssystemet Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Sätra S-Förening Angående sjukförsäkringen Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående företagshälsovården Efter att motionären ändrat i sin motion under årsmötet beslutade årsmötet att anta motionen som sin egen. Angående företagshälsovården Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enskild. Angående lagen om anställningsskydd Årsmöte beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående Arbetslivsinstitutet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen som enkild. Från Kauko Nisukangas och Rolf Wiberg Angående ekonomisk brottslighet Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekonomisk brottslighet Årsmötetbeslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. Angående ekobrotttsmyndigheten Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att sända in motionen som enskild. Angående att starta företag Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att sända in motionen sim enskild. Från Gävle Södra S-Förening Angående utförsäljning av företag, bolag och infrastruktur. Årsmötet beslutade enligt styrelsen förslag att anta motionen som sin egen. Från Peter Hasch och Carina Blank Angående kulturell allemansrätt Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att anta motionen som sin egen. 5

6 Medlemsmöten Gävle Arbetarekommun har under året haft sex protokollförda medlemsmöten. Medlemsmöte den 5 februari Riksdagsledamoten Åsa Lindestam rapporterade från försvarsutskottet och berättade om boken Säkerhet och solidaritet, där hon skrivit ett kapitel. Mötet behandlade en motion till Partidistriktet. Medlemsmöte den 21 april Mötet fastställde nomineringar till riksdagslistan och landstingsråd. Medlemsmöte den 11 maj Ett medlemsmöte där våra kongressombuds kandidater presenterades. På dagordningen fanns också kommunens mål och ramar 2010 och framåt. Medlemsmöte 7 september Efter ett kort möte där vi valde förtroenderåd och hade information om kyrkovalet så fortsatte kvällen med grupparbeten. Carina Blank inledde på temat Gävle kommuns ekonomiska utmaningar 2010 och framåt. Medlemsmöte 23 september Den här kvällen hade vi möte tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp. Ulla Lindkvist vice ordförande i LO deltog. Medlemsmöte 16 november Mötet nominerade till olika uppdrag inom kyrkan. Riksdagsledamot Per Svedberg medverkade. Han talade om det aktuella politiska läget. Övriga möten 23 april träffade riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet representanter från de lokala partiorganisationerna samt kommunala företrädare. En genomgång av hur samarbetet fungerar i Gävle gjordes. Ordförandeträffar Flera gånger per år genomförs dialog och informationsmöten med grundorganisationernas ordföranden och arbetarekommunens ordförande Peter Hasch samt vice ordförande Elin Lundgren. Seniorklubben inom Gävle Arbetarekommun Arbetarekommunens seniorklubb har under 2009 fortsatt att aktivera våra daglediga kamrater. Deras verksamhetsberättelse finns som bilaga 2. Partidistriktet Carina Blank har varit vice ordförande Gävleborgs partidistrikt under året. Peter Stjerndorff har varit ordförande i kyrkopolitiska utskottet. Inom partidistriktet finns flera olika grupper och utskott där Gävle Arbetarekommun har representation. 6

7 Distriktskongressen Partidistriktets 104:e årskongress genomfördes i Sandviken lördagen den 25 april. Maj 2009 JOBBEN FÖRST var parollen för årets 1 Maj. Efter samlingen med plakatmålning i Folkets Hus marscherade ca. 400 mot den nya mötesplatsen vid Slottstorget. Där stod många och väntade in oss. Totalt under mötet nådde vi ca personer. Huvudtalare var Jens Nilsson, EP kandidat bördig från Gävle numera kommunalråd i Östersund. Peter Hasch, AK, Fanny Eriksson, SSU och Hans Wahlström, LO höll kortare appeller. På förmiddagen hade Bomhus S-förening ett 1:a Maj möte. Där medverkade Carina Blank. 57 deltagare. 1:a Maj demonstrerades det också i Norrsundet Carin Walldin, arbetarrörelseräv från Gnarp samt Åsa Lindestam, riksdagsledamot från Söderhamn talade. 70 personer deltog i demonstrationen. Det märktes vid våra demonstrationer att det var valår och att folket ville visa den moderatledda regeringen att nu fick det vara nog. Fackligt/Politiskt arbete 2009 Samarbetet med LO Facken Gävle har under året mest handlat om valet till Europaparlamentet. Fackens dag hölls i Högbo av Sandviken och Gävle gemensamt. AK Gävle medverkade inte där. Studier Under året har arbetarekommunen planerat och genomfört aktiviteter i enlighet med Studieprogram Vid två tillfällen har vi genomfört speciella möten för våra nya medlemmar. En studiecirkel för dessa Medlemsutbildning har startats upp, ledare Ewa Jansson och Eva Älander. En har avslutats, ledare för den var Per Johansson. Vid ett tillfälle har medlemmar träffats för ideologiska studier, ledare Tommy Berger. Vår historia studerades också vid två tillfällen, ledare Maj-Lis Svedin Nordling och Åke Bengtsson. Vid två tillfällen har vi genomfört temadag om kommunpolitiken, ansvariga för dessa är våra kommunalråd Carina Blank och Per Johansson. Studiecirklar inför EP valet genomfördes under våren. Den 10 maj var EU ombudsmannen Eric Clifford här och trimmade oss på argument inför EP valet. Inför kyrkovalet hölls samtalsforum vid 5 tillfällen Med hjärtat till vänster, kristen tro politisk ideologi. Många av våra kandidater i kyrkovalet deltog i denna uppskattade mötesserie. 7

8 Enligt ABF:s statistik för partiet i Gävle har 8 studiecirklar med totalt 54 deltagare rapporterats. 118 kulturarrangemang har rapporterats, med 8851 deltagare sammanlagt. Partidistriktet startade en ledarutbildning med namnet 600 ledare. Våra deltagare är Per Johansson, Elisabeth Lindström, Martin Vadelius, Ann-Christine Forsberg, Lea Lindberg och Sten-Erik Nilsson. Elin Lundgren, Peter Hasch och Carina Holm deltar i Partidistriktets utbildning för valledare. Den genomförs tillsammans med Dalarna och Värmlands PD. Arbetarekommunen har också deltagit i konferenser, årsmöten, seminarier och andra aktiviteter som vi blivit inbjudna/kallade till. 100 nya Den satsning som påbörjades 2007 av SAP, ABF, LO-distrikten för att få LOmedlemmar att bli aktiva inom politiken har fortsatt. I Gävle deltog Susanne Lind, Marcus Gustavsson, Lena Åhlander, Iman Andersson, Magdalena Ostojic, Wellington Ikuobase med Kauko Nisukangas och Mikael Rusthoi som handledare. De har under året bl.a. valarbetat. Slutpunkten för denna utbildning var Partikongressen under hösten. De fortsätter nu med en valcirkel och tänker ge järnet i valrörelsen Utåtriktat Elva gånger under året hade olika S-grupper från kommunens nämnder och bolag utåtriktad aktivitet. De bjöd på kaffe/glögg, samtalade med många och värvade nya medlemmar. 14 mars deltog vi i Budkavle för en kärnvapenfri värld. En manifestation med tal och musik på Rådhustorget. Talare från oss var Carina Blank juni hjälpte vi Ockelbo Arbetarekommun och hade medlemmar som bemannade tältet vid Ockelbo Marknad. EP valet 7 juni genomfördes val till Europaparlamentet. Vi genomförde en valrörelse främst ute i våra stadsdelar. Stortorget var under upprustning så vi hade valstuga på Drottninggatan. En valstuga som vi delade med Vänsterpartiet. Flera kandidater kom hit och propagerade. Många drev stenhård personvalskampanj. Vi hade flera kandidater med Gävle anknytning, Jens Nilsson, Ardalan Shekarabi och Evin Cetin. Vi hade affischerat på stortavlor runt i Gävle. EU soppa genomfördes två gånger. Det var ett samarrangemang med LO, ABF och Folkets Hus. Soppkvällar med inbjudna gästföredragshållare. Se inbjudna medverkande. Valresultatet för Gävle blev för 27,78 % av rösterna, i valet 2004 var resultatet 27,88. 8

9 Kyrkovalet var det val till svenska kyrkan. Även i detta val hade vi valstuga på Drottninggatan. Våra kandidater delade ut material och pratade med folk under Sommarkväll juli onsdagskvällarnas underhållning som Gävle kommun och handeln genomförde vid Slottstorget. Valbo och Hille hade lokala kyrkopolitiska program. Flera av våra föreningar var flitiga med att dela ut material i postlådorna. Valresultatet för samfälligheten blev att vi minskade mycket. POSK tog röster både från oss och Borgerlig samling. Vi minskade från 23 till 15 mandat i Gävle kyrkliga samfällighet. I Valbo respektive Hille församling gick vi fram 1 mandat. I Hamrånge fick vi, tyvärr, inte till en egen lista. I Hedesunda har det av tradition funnits en samlingslista. Valdeltagandet blev ungefär som förra valet runt 12 %. Partikongress 28 oktober 1 november genomfördes JOBBKONGRESSEN i Stockholm. Våra ombud var Elin Lundgren och Peter Hasch. Provval Under vintern genomfördes provval bland de som nominerats till kommun- och landstingsfullmäktigelistorna inför valet

10 Inbjudna och centrala medverkande vid olika aktiviteter inom Gävle AK Datum Talare/Besökare Aktivitet 12/1 Ylva Johansson, riksdagsledamot studiebesök/möte 4/2 Barbro Holmberg, Landshövding föredrag 5/2 Åsa Lindestam, riksdagsledamot föredrag 23/2 Eric Clifford, EU ombudsman föredrag 22/3 Josef Erdem, EP kandidat utåtriktat 23/3 Kent Werme o Jens Ergon, författare föredrag 24/3 Ardalan Shekarabi, EP kandidat föredrag 31/3 Kurdo Baksi, debattör föredrag 2/4 Evin Cetin, EP kandidat föredrag 7/4 Ann-Sofie Garsén, S Landskrona föredrag 27/4 Anna Hedh, EP kandidat föredrag 30/4 Jens Nilsson, EP kandidat talare 1/5 Jens Nilsson, EP kandidat demonstration 5/5 Mats Engström, debattör/författare föredrag 5/5 Jenny Wennberg, chefredaktör föredrag 9/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 20/5 Jonas Gunnarsson, EP kandidat studiebesök m.m. 23/5 Evin Cetin, EP kandidat utåtriktat 26/5 Yoomi Renström, EP kandidat utåtriktat 26/5 Ardalan Shekarabi, EP kandidat utåtriktat 27/5 Yoomi Renström, EP kandidat föredrag 28/5 Ylva Johansson, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot utåtriktat 30/5 Åsa Lindestam, riksdagsledamot utåtriktat 31/5 Sven Jansson, EP kandidat debatt 2/6 Jens Nilsson, EP kandidat utåtriktat 4/6 Åsa Lindestam, Raimo Pärssinen, utåtriktat Per Svedberg, Ulla Lindkvist 5/9 Marta Axner, kyrkomöteskandidat utåtriktat/föredrag 23/9 Ulla Lindqvist, LO studiebesök/föredrag 5/10 Jens Lundberg, SSU föredrag 7/12 Ulf Ivar Nilsson, författare föredrag 10

11 Slutord Det gångna året har varit mycket viktigt inför vår kommande huvuduppgift. Under 2009 har vi i skarpt läge under två valrörelser fått vässa vår valorganisation. Utifrån detta har vi dragit viktiga erfarenheter som ska ligga till grund för det viktiga målet, en rödgrön valseger 2010 Sverige måste nu byta inriktning. Det måste vara slut på det borgerliga vanstyret. De som redan har, har fått ännu mer medan de som inget har hamnar utanför trygghetssystemen utan möjlighet att ta sig tillbaka till egen försörjning. Vi har fått ett samhälle som inte tar något ansvar för sina medborgare utan bara hänvisar till individens ansvar. Samtidigt som arbetslösheten fortsätter stiga och vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur så vägrar regeringen att satsa tillräckligt på utbildning och offentlig sektor. I Gävle har vi majoritet i kommunen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är en svår situation att ha makten lokalt samtidigt som de borgerliga styr nationellt. Vi tvingas hela tiden välja mellan att satsa kommunala medel på det som staten har ansvar eller att låta den borgerliga politiken få genomslag. Vår ambition är att alltid välja den väg som är bäst för individen. Vi behöver alltid vara många som vill engagera sig i ett parti. Ett valår är detta ännu viktigare. Parallellt med valrörelsen måste föreningar och klubbar öka energin för att värva fler medlemmar. Vi måste våga fråga våra arbetskamrater, våra vänner och våra grannar. Vi är det största partiet i Gävle men vi behöver bli ännu fler. Vi i styrelsen vill tacka både anställda och ideellt arbetande partikamrater för det arbete ni lagt ner under det gångna året. Tillsammans fortsätter vi vårt arbete mot ett regeringsskifte Gävle i februari 2010 Peter Hasch Elin Lundgren Tommy Berger Mikael Rusthoi Åsa Wiklund Lång Jens Leidermark Ewa Löfqvist Ellinor Hedblom Ellinor Eriksson Sten Öberg Niklas Nygren Manuel Echeverria 11

12 Bilaga 1 MEDLEMSRAPPORT Gävle arbetarekommun Organisation Andersberg Bomhus Brynäs Forsbacka Furuvik Finskspråkiga se nedan Norra Södra Hamrånge Hedesunda Hille Stigslund se nedan Strömsbro-Stigslund seniorklubben Sätra Sörby Valbo s-kvinnor Broderskap Samhällsbyggarna Handels Kommunal Metall Pappers SEKO se nedan Tjänstemännens Transport Invandrar LO Gävle 13 Summa Dubbla medlemskap Totalt har SEKO har gått ihop med Samhällsbyggarna Finskspråkiga har upphört 2008 gick Strömsbro och Stigslund ihop 12

13 Bilaga 2 Seniorklubbens verksamhet 2010 Klubbens verksamhet har som under tidigare år präglats av ett flertal medlemsmöten med livliga och intressanta diskussioner i ett flertal aktuella samhällsfrågor och som i första hand berört pensionärerna. Styrelsen har under året bestått av Göte Flintberg, Lennart Wiberg, Ing-Marie Hansson, Inga Enocsson och Börje Larsson. Inga o Börje utsågs under Medlemsantalet har under året ökat och utgjorde vid årets slut 287. Till arbetarekommunens årsmöte inlämnade klubben fyra motioner. Motionerna handlade om följande: 1.Kollektiv trafik till alla kommundelar. 2. Boendeplanering. 3. Mer olja i organisationen. 4. Familjeslanten. Årsmötet beslutade bifalla yrkandet om kollektivtrafik i alla kommundelar samt yrkandet om en utredning av föreningslokaler. Även i övriga delar i motionerna fick en positiv behandling. Till Partidistriktets årskongress inlämnades en motion med rubriken Vård och omsorg för alla och avsåg en uppföljning av länsprogrammet. Bl.a. ifrågasattes om det är rimligt ta ut en avgift om 1.500:- för hörapparat Mötesverksamheten: Under året har hållits sex medlemsmöten: 1. Årets första möte med medlemmarna hölls den 12 januari i Folkets Hus. Ylva Johansson, partiets talesman i välfärdsfrågor, höll ett anförande. 13

14 2. Landshövdingen Barbro Holmberg medverkade vid medlemsmötet 4/2 3. Vid det tredje medlemsmötet i mars månad medverkade journalisterna Kent Werne o Jens Ergon med samtal och ett anförande över ämnet Privat välfärd - hotad välfärd Efter inledningarna blev en intressant och en mycket givande diskussion bland medlemmarna. 4. Fjärde medlemsmötet i april månad upptog tre viktiga samhällsämnen, Arne Andersson berättade om den mycket viktiga och betydelsefulla verksamhet som Familjeslanten utgör för såväl unga familjer som för äldre och som fått ekonomiska problem. Kenneth Rollen från försäkringskassan berättade om den hjälp man kan få som pensionär, när det avser ex. bostadstillägg och andra bidrag. Carina Holm, arbetarekommunens ombudsman, informerade om det kommande valet till EU samt kyrkovalet och om övrig verksamhet i Gävle arbetarekommun. 5. Boken Snart går vi utan er brev till socialdemokraterna skriven utav ett 20 tal SSU:are utgjorde en inledning på det femte medlemsmötet i oktober. Diskussionsinledare var två av författarna till boken nämligen Jens Lundberg och Ellinor Eriksson. 6. Det sjätte och sista medlemsmötet för 2009 hölls i december och vid detta medverkade Ulf Ivar Nilsson och som kåserade om sin senaste bok Gävle den odödliga staden I anslutning härtill hade lånats ett 10 tal gamla Gävlebilder som uppsatts på väggarna i lokalen i Folkets Hus. Partidistriktets ordförande Raimo Pärssinen höll också ett anförande om det politiska läget. Ing-Marie Hansson rapporterade från KPR. Genom att det var sista medlemsmötet före jul serverades också kaffe med skinksmörgås. 14

15 SOMMARRESAN TILL GODEGÅRD EN RIKTIG FULLTRÄFF Resmålet för årets sommarresa, den 30 juni, var Godegårds säteri med sina anläggningar, bruks- o porslinsmuseum, örtagård, barockträdgård mm beläget i en mycket vacker, byggnadsminnesförklarad miljö. Bussresan startade från Folkets Hus 0800 och förmiddagskaffet intogs på Fagersta hembygdsgård. Efter visningen av Godegårds Säteri med dess anläggningar rullade bussen vidare till Askersund där det serverades en härlig lunch. Därefter ställdes färden hem till Gävle och efter att under resan ha serverats busskaffe med smörgås var de 50 talet mycket nöjda seniorerna hemma igen. Genom det jättefina vädret och en verkligt fin reseledare, Ingemar Persson, blev det också en minnesvärd resa för alla deltagare. Övrig verksamhet: Utöver medlemsmöten, resor och studiebesök har styrelsen haft överläggningar med AK:s ledning och dess ledamöter i landstinget, representerat vid olika parimöten och konferenser samt deltagit i partidistriktets pensionärsutskott. Medlemmarna har också deltagit i de anordnade rådslagen inför partikongressen. Styrelsen kan slutligen konstatera att intresset bland medlemmarna har under året ökat betydligt och medlemsmötena har besökts av totalt ca 300 medlemmar Med tanke på att 2010 är ett valår hoppas vi på att så många som möjligt av medlemmarna kommer att delta i valarbetet det behövs. Med gemensamma krafter skall vi återta makten i riksdagen och i regeringen. Gävle i februari 2010 Göte Flintberg Lennart Wiberg Ing-Marie Hansson Börje Larsson Inga Enocsson 15

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen!

Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014. Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Verksamhetsberättelse 2013 Bollebygds Arbetarekommun Bollebygds Socialdemokrater inbjuder till ÅRSMÖTE 2014 Onsdag 5 mars kl 18.30 är du hjärtligt välkommen! Vi träffas på Nedergårdens Kafé och Restaurang

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000

Lysekils Arbetarekommun. Minnesskrift. Femte avdelningen 1980-2000 Lysekils Arbetarekommun Minnesskrift Femte avdelningen 1980-2000 Förord Lysekils Arbetarekommun har fyllt hundra år. Arbetarekommunen har till sitt 80-års jubileum kompletterat tidigare historiker och

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Centerpartiet Norrtälje kommun Verksamhetsberättelse år 2014 Kretsstyrelse: Ordf. Anders Olander Norrtälje Gunnar Englund Väddö Carina Jansson Gottröra Anita Engdahl Norrtälje Åsa Wärlinder Estuna Bengt

Läs mer

Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar.

Borås S-föreningar. Låt stå! Arbetarekommunmöten 2010 Bellonasalen, onsdagar kl. 18:00. Kalendarium/Anslagstavla. Utbildning/Träffar. Kalendarium/Anslagstavla Borås S-föreningar Miljödebatt Partivän! Den 12 maj klockan 18:00 på Hulta fritidsgård anordnar S-gruppen i miljönämnden tillsammans med Brämhults-, Hulta-Trandareds- och Boda

Läs mer

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar

Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar 2 Ja till framtiden! Folkpartiet liberalernas landsmöte 2009 19 22 november i Växjö konserthus Handlingar Föredragningslista 1. Landsmötet öppnas 2. Val av ordförande, tre vice ordförande och sekreterare

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000

Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 1 Björn Horgby 090414 Facklig-politisk samverkan. Socialdemokratisk kontroll och fackligt inflytande. Norrköping 1940-2000 Den här texten är ett empiriskt kapitel i en kommande bok som handlar om kampen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik

Stora sociala investeringar i Malmö. Trevlig sommar! Löfven drog storpublik ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 3 14 juni 2013 Hör religion och politik ihop? Stadsvandra i arbetarrörelsens spår Koncert till minne av Utöya»Ilmar Reepalus arv förvaltas vidare genom

Läs mer