SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla Tornéus (M) Lars Alm (M) Jakob Steinstö (M) Neira Kahrimanovic (MP) Olle Sandahl (KD) Henrietta Serrate (S) fr.o.m. 98 Ola Löfquist (S) Hugo Hermansson (S) Elisabeth Risedal (V) Marianne Nordin (S) ersättare för Malin Lauber (S) Maja Storbjörk (S) ersättare för Henrietta Serrate (S) t.o.m. 94 Bahtije Breznica (S) ersättare för Sandra Thornell (S) Andreas Sjösten (SD) ersättare för Pontus Kindenäs (SD) Robert Armblad (V) Thomas Nordahl (M) Sture Andersson (C) Mimmi Rito (C) Mikael Virdelo (M) Camilla Albinsson (KD) fr.o.m. 94 Maja Storbjörk (S) fr.o.m. 98 Peter Hagelberg (SACO) t.o.m. 109 Anne-Lie Nilsson (TCO) t.o.m. 108 Git Filipsson (LO) t.o.m. 108 Camilla Holmqvist, förvaltningschef Anders Elingfors, verksamhetschef t.o.m. 109 Gunilla Friman, avdelningschef Johny Duhr, avdelningschef Tomas Lindh, verksamhetsutvecklare t.o.m. 93 Marcus Johansson, verksamhetscontroller 92, 94, 98 1(38)

2 Övriga Peter Bengtsson, kommunens revisorer 91 Carl Geijer, kommunens revisorer 91 Kennerth Sjögren, kommunens revisorer 91 Justering Justerare Hugo Hermansson (S) Justerade paragrafer Ajournering 15:40-16:00 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning 89-90, 93, 92, 94, 98, 109, 91, 95-97, Underskrifter Sekreterare Johan Sjölinger Ordförande Anna Tenje (M) Justerare Hugo Hermansson (S) 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet utbildningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Johan Sjölinger 3(38)

4 Förteckning över utbildningsnämnden ärenden 89 Val av justerare Allmänhetens frågestund Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan Information om barnhälsoplan Information om arbetslagsutbildning Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad Information från ledamöterna och förvaltningen Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet Dnr Skrivelse om läshundar Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10: Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning Övrigt (38)

5 Protokoll och handlingar för kännedom Redovisning av delegationsbeslut Elevärenden Dnr Stölder Kungsmadskolan och Bergundaskolan (38)

6 89 Val av justerare s beslut Hugo Hermansson (S) väljs till justerare av dagens protokoll. 6(38)

7 90 Allmänhetens frågestund s beslut Ordförande ajournerar mötet för allmänhetens frågestund. Inga frågor framställs från allmänheten. 7(38)

8 91 Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Peter Bengtsson, Carl Geijer och Kennerth Sjögren från kommunens revisorer informerar om kommunens revisorers uppdrag och verksamhet samt planerade granskningsinsatser under Grundläggande granskning av protokoll, handlingar och andra dokument sker löpande. Fördjupad granskning planeras under 2015 av den genomförda sammanslagningen samt nämndens ekonomiska hushållning. Utbildning om utbildningsnämndens organisation är planerad till den 27 augusti. 8(38)

9 92 Information om barnhälsoplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Verksamhetschef Anders Elingfors informerar om barn- och elevhälsan i Växjö kommun, med utgångpunkt från nya riktlinjer för barn och elevhälsan inom Växjö kommun som har tagits fram med syfte att skapa likvärdighet inom utbildningsnämndens verksamheter i Växjö kommun, så att barn och elever ges samma förutsättningar oavsett vilken kommunal enhet barnet/eleven möter. 9(38)

10 93 Information om arbetslagsutbildning s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Tomas Lindh informerar om arbete med arbetslagsutbildning inom utbildningsförvaltningen som genomförts läsåret 2104/15 med syfte att uppnå en förankrad målgemenskap inom förvaltningen. Utbildningen har genomförts genom kompetensutvecklingsprocess för utbildningsförvaltningens skolledare och arbetslagsledare. 350 personer har hittills deltagit under läsåret 2014/2015. Gemensamma träffar genomförs en gång i månaden. Förvaltningens verksamhetsutvecklare planerar, följer upp och utvecklar arbetet. Utbildningsmodellen redovisades den 7 maj för representanter från Skolverket vilket gav ett positivt gensvar. 10(38)

11 94 Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund beslutade i 76/2015 att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kriterier, riktlinjer och ekonomiskt underlag som ska ligga till grund för en ny serviceintraprenadöverenskommelse för städ, vaktmästeri och cafeterior vid de kommunala gymnasieskolorna samt utreda möjligheterna för samverkan mellan intraprenaden och måltidsorganisationen för gällande fördelning av arbetsuppgifter. Gunilla Friman och Johny Duhr redovisar uppdraget vid dagens sammanträde. Förslag till överenskommelse kommer att läggas fram för beslut i utbildningsnämnden vid sammanträdet i juni. 11(38)

12 95 Information från ledamöterna och förvaltningen s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om: - Information har gått ut om planerad flytt av följande verksamheter. När utbyggnaden av Ljungfälleskolan är färdig 2017 planeras särskole-verksamheten som idag finns på Lillestadskolan att lokaliseras till Ljungfälleskolan. I samband med att den nya skolan i Bergunda blir färdigbyggd 2017 inrättas ett språkspår, där dagens språkklasser lokaliseras. - Den beslutade tillbyggnaden av Östra Lugnet skola inleds under hösten och står färdig till vårterminen För att lösa tillgången till undervisningslokaler under ombyggnadstiden planeras att 2 klasser i årskurs 4 får gå på Gustavslundsskolan under höstterminen. En föräldragrupp motsätter sig att de 2 klasserna går på Gustavslundsskolan och anser att paviljonger istället bör placeras på Östra Lugnet skola. Förvaltningen gör bedömningen att vald lösning är en trygg och bra lösning för de aktuella barnen. - Förvaltningsrätten har avkunnat dom angående överklagade beslut om bidragsbelopp 2014, där 5 fristående aktörer har överklagat kommunens beslut. Förvaltningsrätten upphäver genom domen tidigare beslut och återvisar ärendet till kommunen för att fatta nytt beslut utifrån de påpekanden som förvaltningsrätten framför i domen. Genomgång av innehållet i domen pågår i samråd med kommunjurist. Elisabeth Risedal (V) rapporterar från verksamhetsbesök på Björkens förskola 7 maj. Stefan Bergström (FP) rapporterar från deltagande på Skolriksdagen april. 12(38)

13 96 Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola s beslut besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Bakgrund Medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande bättre ljudmiljö i matsal på Lammhults skola, längre tid för matlagen och förslag på ny matsal i Lammhults skola. Kommunfullmäktige har i 176/14 beslutat att överlämna beslutsrätten om medborgarförslaget till dåvarande skol-och barnomsorgsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 51/2015: besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. 13(38)

14 Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Medborgarförslag "Ny matsal i Lammhults skola". 14(38)

15 97 Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente s beslut fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. Bakgrund Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden fastställde i 58/2014 skolskjutsreglemente för Växjö kommun. Under våren har en översyn genomförts av gällande reglemente. I översynen har avstämning gjorts mot aktuell lagstiftning och rättspraxis inom området. Översynen har visat att inget behov föreligger av några större revideringar av reglementet. De ändringar som föreslås i förvaltningens förslag till uppdaterat reglemente är främst ändringar av redaktionell karaktär som syftar till att öka tydligheten i dokumentet. Avdelningschef Gunilla Friman lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 52/2015: fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till skolskjutsreglemente. Yrkanden Olle Sandahl (KD) med instämmande av Hugo Hermansson (S), Johanna Martin (C) och Pernilla Tornéus (M): fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. 15(38)

16 Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 16(38)

17 98 Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet s beslut 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Bakgrund Det fjärde tekniska året är en fristående vidareutbildning för de elever som har läst teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Det fjärde tekniska året har fyra nationella profiler som har fördelats utifrån de ansökningar som huvudmän har lämnat till Skolverket under hösten Teknikum har beviljats 10 platser för profilen informationsteknik för fyra antagningsomgångar från och med höstterminen Utbildningen finansieras genom specialdestinerade statsbidrag som inte ger full kostnadstäckning på grund av det begränsade elevtalet och att utbildningen är i ett uppbyggnadsskede. Utbildningen är en viktig satsning för att möta behovet av kompetensförsörjning inom IT-området. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att föra en dialog med lokala IT-företag för att hitta långsiktig samverkan kring utveckling av utbildning. Syftet med utbildningsnämndens riktlinjer är att komplettera gällande regelverk i form av skollag, förordning och föreskrifter i de fall där förtydliganden och avväganden behöver göras för att tillförsäkrare brukare öppenhet och opartiskhet. Det kan också handla om att riktlinjerna behövs i avvaktan på föreskrifter från exempelvis Skolverket saknas. har identifierat frågor som rör behörighet, urval, finansiering och beslut om valbara kurser där riktlinjer behöver beslutas. Verksamhetsutvecklare Marcus Johansson lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 53/ (38)

18 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till riktlinjer för det fjärde tekniska året. 18(38)

19 99 Dnr Skrivelse om läshundar s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Bakgrund Anna Tenje (M) föreslår i skrivelse att möjligheten att införa läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter undersöks samt att ett samarbete i frågan etableras med Linnéuniversitetet. Förvaltningschefen föreslås därför få i uppdrag att utreda frågan. I utredningen bör följande ingå: - Kartläggning av behov inom utbildningsförvaltningen (åldrar, områden, skolor). - Praktiska förutsättningarna (utbildning av hundar, allergifrågan). - Organisatoriska förutsättningar för ett eventuellt genomförande av projekt med läshundar. - Kostnadsberäkning. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 54/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om läshundar i skolan. 19(38)

20 100 Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor s beslut besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Bakgrund Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till utbildningsnämnden att utbildningsnämnden beslutar att klädbytarskåp införskaffas till alla Växjös förskolor. Möjligheterna för föräldrar i Växjö kommun att bli av med och erhålla begagnade klädesplagg ses som goda. Det kan göras genom bland annat genom sociala medier, ideella föreningar, bytesdagar, loppmarknader och andra arrangemang. Inom området Centrum pågår en uppstart med att skapa ett Kreativt återanvändningscentrum KrÅC. Det syftar till att skapa kreativitet och engagemang hos barn och ungdomar. Arbetssättet att använda spill eller restmaterial kommer att öka förståelsen hos företagare, pedagoger, barn och ungdomar om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar utveckling. I samband med utvecklandet av Kreativt återanvändningscentrum kan möjligheterna till skrivelsens syfte beaktas. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 55/2015: besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om klädbytarskåp på Växjös förskolor (38)

21 101 Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10:2 s beslut 1. ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 2. ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 41/2015 att godkänna att VöFAB förvärvar del av Växjö 10:2 för förskoleverksamhet i kombination med olika typer av särskilda boendeformer. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 126/2014 att som inriktningsbeslut ge förvaltningen i uppdrag att planera för en förskola på fastigheten. Uppdraget innebär att undersöka möjligheten att tomten läggs ut till försäljning och ge en privat entreprenör möjlighet att starta verksamhet. Den nya utbildningsförvaltningen har möjlighet att i samarbete med VÖFAB skapa en ny förskoleenhet i Växjös centrala stadsdelar på ny tomt Växjö 10:2. Denna tomt är en första del av den nya stadsdelen på Bäckaslövsområdet, även i vissa sammanhang kallat Regementsstaden. Tomten Växjö 10:2 är på ca m2 och den planerade förskolan tar inte hela tomten i anspråk utan möjliggör byggnation av även andra kommunala nyttolokaler såsom boende och förråd. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 56/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 21(38)

22 Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Yrkanden Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal: Avslag till Anna Tenjes tilläggsyrkande. Beslutsordning Ordförande frågar först om arbetstutskottets förslag kan antas och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar därefter om eget tilläggsyrkande kan bifallas och konstaterar att utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Anna Tenjes tilläggsyrkande Nej för avslag för Anna Tenjes tilläggsyrkande Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Anna Tenjes tilläggsyrkande. Ledamot Ersättare som tjänstgör Jaröst Nejröst Malin Lauber (S) Marianne Nordin (S) Nej Stefan Bergström (FP) Ja Johanna Martin (C) Ja Pernilla Tornéus (M) Ja Lars Alm (M) Ja Jakob Steinstö (M) Ja Neira Kahrimanovic (MP) Ja Olle Sandahl (KD) Ja Henrietta Serrate (S) Nej Avstår 22(38)

23 Ola Löfqvist (S) Nej Sandra Thornell (S) Bahtije Breznica (S) Nej Hugo Hermansson (S) Nej Elisabeth Risedal (V) Nej Pontus Kindenäs (SD) Andreas Sjösten (SD) Ja Anna Tenje (M) Ja Omröstningsresultat (38)

24 102 Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Bakgrund Paviljonger på grusplanen planeras kunna stå klara till vårterminen Programarbete för att utöka verksamheten till två paralleller kan utföras under hösten 2015, projektering av om- och tillbyggnad av Torparskolan skulle kunna ske med början våren Preliminär byggstart under våren 2017 och inflyttning under Kalkyl för förhyrning av paviljonger visar på en hyra på ca 2,5 miljoner kronor/år från och med En tidig grov kalkyl för investeringsutgift avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan visar på ca 60 mkr med en hyra på ca 5 miljoner kronor/år från Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 57/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse (38)

25 103 Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg s beslut 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bakgrund har i 74/2015 beslutat om förslag till kommunfullmäktige om justering av avgiftstaxa från och med 1 januari Med anledning av beslut från Skolverket om nya avgiftsnivåer för maxtaxa är ytterligare en justering av barnomsorgstaxan nödvändig från och med 1 juli Enligt beslutet höjs den högsta avgiftsgrundade inkomsten från kronor till kronor från och med 1 juli 2015, varpå denna ändring bör göras i kommunfullmäktiges avgiftstaxa. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan berör även utbildningsnämndens tidigare beslutade förslag till kommunfullmäktige om justeringar av avgiftstaxan från och med 1 januari 2016, varpå en revidering av avgiftsnivåerna i tidigare insänt förslag också är nödvändig. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 58/2015: 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med (38)

26 3. beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Förvaltningschefens skrivelse Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Yrkanden Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal (V): Ett deltidsalternativ ska finnas kvar. Pernilla Tornéus (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt Pernilla Tornéus yrkande. 26(38)

27 104 Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning s beslut beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Bakgrund Nuvarande punkt 6.9 i utbildningsnämndens delegationsordning Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande reglerar endast elever som har sin skolgång i kommunal skola. Ett tillägg behöver därför göras i delegationsordningen om motsvarande beslut gällande elever i fristående skolor. Ändringen föreslås göras genom att nuvarande punkt 6.9 ges benämningen 6.9a samt en punkt 6.9b läggs till i delegationsordningen enligt följande: Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola Anvisning: 24 kap SL Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 61/2015: beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra 27(38)

28 skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Förvaltningschefens skrivelse (38)

29 105 Övrigt s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund - Analys av årets skolval redovisas på juninämnden. - Utvärdering av utbildningsnämndens verksamhetsbesök ska ske vid utgången av (38)

30 106 Protokoll och handlingar för kännedom s beslut Redovisade dokument läggs till handlingarna. Bakgrund Följande dokument redovisas vid dagens sammanträde: - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Storgatan 50/52 för grundskola fortsatt projektering. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Tillbyggnad av östra Lugnets skola fortsatt projektering och anbudsförfrågan. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan. - Protokoll MBL Skyddskommitté Protokollsutdrag kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Svar på förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. - Protokollsutdrag kommunfullmäktige Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 30(38)

31 107 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Ärendena läggs till handlingarna. Bakgrund Redovisning föredras enligt delegation. Handlingarna är intagna i Utbildningsförvaltningens diarium under följande nummer: Skolskjutsärenden, beslut är fattade i följande ärenden: , , 271, 277, Ärende Nr enligt del. ordning Delegat Beslut om ansökan om medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands 1.11 Avdelningschef administration och service Avskrivningar av fordringar: a) upp till kr Grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, nationellt program, preparandutbildning och programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt för gymnasiesärskola 2.5 a) Avdelningschef ekonomi 2.12 Avdelningschef likvärdighet och analys 31(38)

32 Anställningsbeslut inklusive löne- och anställningsvillkor vid nyanställning av personal inom utbildningsförvaltningen för: a) verksamhetschef, avdelningschef b) områdeschef c) rektorer, förskolechef d) övrig personal Beslut om tjänstledighet utan lön, som ej följer av lag eller avtal Beslut om ledighet med bibehållen lön för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 arbetsdagar per kalenderår Yttrande till KS över ansökan om särskilda villkor för uttag av tjänstepension och särskild avtalspension Beslut om att godkänna resor i tjänsten mer än 5 dagar för: a) Ordförande b) Förtroendevalda c) Personal Beslut om placering i förskola/pedagogisk omsorg om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Beslut om föreläggande, anmärkning eller avstående från ingripande i ärende om tillsyn 3.1 a) Förvaltningschef b) Verksamhetschef c) Områdeschef d) Närmsta chef 3.2 Närmsta chef 3.3 Närmsta chef Avdelningschef personal a) Vice ordförande b) Ordförande c) Närmsta chef 4.1 Förskolechef 4.6 Förvaltningschef 32(38)

33 av enskild förskola som kommunen godkänt eller pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 5.1 Rektor Beslut om skolskjuts Skolskjutshandläggare Beslut om placering i fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 8.1 Rektor 33(38)

34 108 Elevärenden s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Gunilla Friman lämnar information i ärendet. Följande ärenden redovisas om anmälan om kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 samt diskrimineringslagen 2 kap 7 Dnr Ärendet anmäldes och utreds vidare av skolledare vid enhet Ärendet rapporteras nästa gång till nämnden den 2014:56 Ör skola/ :582 Centrumskolan/ :621 Teleborg Centrum/ :631 Nöbbele skola/ :646 Centrumskolan / :656 Teleborg C/ :657 Teleborg C/ :703 Bergundaskolan/ :710 Pilbäckskolan/ :726 Gemla skola/ Ärendet anses utrett och avslutas 34(38)

35 :733 Pilbäckskolan/ :738 Pilbäckskolan/ :77 Bergundaskolan :90 Gustavslundskolan :91 Lammhult skola :92 Lammhult skola :93 Lillstadskolan :96 Pilbäckskolan :101 Lammhult skola :112 Norregårdskolan :149 Ljungfälleskolan :151 Braås skola :153 Bergundaskolan :192 Lammhult skola :226 Gemla skola Nya ärenden 2015:256 Fagrabäckskolan :261 Resursskolan :262 Ingelstad fsk :279 Bergundaskolan :280 Bergundaskolan (38)

36 2015:298 Centrumskolan :299 Centrumskolan Rapportering av frånvaro: En elev Växjö Internationella Grundskola. En elev Bergundaskolan. Central anmälan om skolplikt. 10 elever. Gunilla Friman redovisar om nuvarande situation för elev som är avstängd från utbildningen fram till , enligt beslut av utbildningsnämnden 67/2015. Förvaltningschefen informerar om personalärende på Östregårds förskola. 36(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-04-08 Tid och plats kl. 14.00-18.10, A-salen, Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 16 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Övriga Anna Tenje (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare 7 januari 2015, kl 14.00-16.25, A-salen, Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, Växjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20 KALLELSE Utbildningsnämnden 2015-05-06 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 20 Tid och plats onsdagen den 13 maj 2015 kl. 14:00 i A-salen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-10-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-10-22 Plats och tid Sal 1212, Centrumskolan, Höstvägen 1-3, Växjö kl 14.00-16.40 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän René Jaramillo (-) Zinar Canpolat

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, kl. 14:00-17:15 Beslutande Ledamöter Anna Tenje (M), Ordförande Malin Lauber (S), 1:e vice ordförande Stefan Bergström (L), 2:e vice ordförande Pernilla Tornéus

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14)

ANSLAG/BEVIS. Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Bildningsnämnden 2015-02-16 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen kl. 08.30-11.30 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) vice ordförande Anne Karlén Hellgren (S) ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S)

Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö, 08.30 10.30.. Beslutande Mikael Sternemar, (FP) ordförande Anders Rosén (M), tjg ersättare Annica Erlandsson (S) Övriga deltagare Justerare Eva-Lott Grafman, skolutvecklare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, lokal 114, 14:00-16:00 ande Ersättare Anders Tell (S), ordf. Fredrik Axelsson (M), vice Malin Emilson (S) ordf. Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2015-05-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 13 maj kl.8.30 12.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Kansli-och utvecklingsenheten

Kansli-och utvecklingsenheten 1(11) Kommunstyrelsens utskott för Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 10.00, 10.30 10.45 Beslutande Ledamöter Elisabeth Stenberg-Michalski (S), ordförande Mathias Gerdin (AltBr) Rolf

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Rydal 4 februari 2016 kl. 13.30 17.20 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl L Egon Svensson tjänstgör för Elise Benjaminsson (M) V Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter

Plats och tid. Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00. Beslutande Ledamöter 2015-01-21 1 (14) Plats och tid Kommunkansli, Höörsalen Måndagen den 19 januari 2015 kl. 19:00 21:00 ande Ledamöter Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Förändring av dagens föredragningslista

Förändring av dagens föredragningslista 2014-05-06 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-17.50 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05

Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Christian Kruse Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 13:00 16:05 Lena Rosvall (S), ordförande Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M)

Margareta Warnholtz (M) Margareta Gustavsson (S) Anna Andersson (C) Lennart Johnsson (V) Ragnhild Lundahl (M) Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sammanträdestid 13.15-16.40 Ajournering 14.20-14.50 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice

Läs mer

fs? Maiung-Sälens kommun

fs? Maiung-Sälens kommun fs? Maiung-Sälens kommun 1 Plats och tid Beslutande Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung kl. 08:00-15.15 Sofia Söderström (S), ordförande Kristina Bäckman (M) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Övriga

Läs mer

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

Omedelbart justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö klockan 14.00-16.00 Eva Johansson (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer