SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla Tornéus (M) Lars Alm (M) Jakob Steinstö (M) Neira Kahrimanovic (MP) Olle Sandahl (KD) Henrietta Serrate (S) fr.o.m. 98 Ola Löfquist (S) Hugo Hermansson (S) Elisabeth Risedal (V) Marianne Nordin (S) ersättare för Malin Lauber (S) Maja Storbjörk (S) ersättare för Henrietta Serrate (S) t.o.m. 94 Bahtije Breznica (S) ersättare för Sandra Thornell (S) Andreas Sjösten (SD) ersättare för Pontus Kindenäs (SD) Robert Armblad (V) Thomas Nordahl (M) Sture Andersson (C) Mimmi Rito (C) Mikael Virdelo (M) Camilla Albinsson (KD) fr.o.m. 94 Maja Storbjörk (S) fr.o.m. 98 Peter Hagelberg (SACO) t.o.m. 109 Anne-Lie Nilsson (TCO) t.o.m. 108 Git Filipsson (LO) t.o.m. 108 Camilla Holmqvist, förvaltningschef Anders Elingfors, verksamhetschef t.o.m. 109 Gunilla Friman, avdelningschef Johny Duhr, avdelningschef Tomas Lindh, verksamhetsutvecklare t.o.m. 93 Marcus Johansson, verksamhetscontroller 92, 94, 98 1(38)

2 Övriga Peter Bengtsson, kommunens revisorer 91 Carl Geijer, kommunens revisorer 91 Kennerth Sjögren, kommunens revisorer 91 Justering Justerare Hugo Hermansson (S) Justerade paragrafer Ajournering 15:40-16:00 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning 89-90, 93, 92, 94, 98, 109, 91, 95-97, Underskrifter Sekreterare Johan Sjölinger Ordförande Anna Tenje (M) Justerare Hugo Hermansson (S) 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet utbildningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Johan Sjölinger 3(38)

4 Förteckning över utbildningsnämnden ärenden 89 Val av justerare Allmänhetens frågestund Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan Information om barnhälsoplan Information om arbetslagsutbildning Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad Information från ledamöterna och förvaltningen Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet Dnr Skrivelse om läshundar Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10: Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning Övrigt (38)

5 Protokoll och handlingar för kännedom Redovisning av delegationsbeslut Elevärenden Dnr Stölder Kungsmadskolan och Bergundaskolan (38)

6 89 Val av justerare s beslut Hugo Hermansson (S) väljs till justerare av dagens protokoll. 6(38)

7 90 Allmänhetens frågestund s beslut Ordförande ajournerar mötet för allmänhetens frågestund. Inga frågor framställs från allmänheten. 7(38)

8 91 Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Peter Bengtsson, Carl Geijer och Kennerth Sjögren från kommunens revisorer informerar om kommunens revisorers uppdrag och verksamhet samt planerade granskningsinsatser under Grundläggande granskning av protokoll, handlingar och andra dokument sker löpande. Fördjupad granskning planeras under 2015 av den genomförda sammanslagningen samt nämndens ekonomiska hushållning. Utbildning om utbildningsnämndens organisation är planerad till den 27 augusti. 8(38)

9 92 Information om barnhälsoplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Verksamhetschef Anders Elingfors informerar om barn- och elevhälsan i Växjö kommun, med utgångpunkt från nya riktlinjer för barn och elevhälsan inom Växjö kommun som har tagits fram med syfte att skapa likvärdighet inom utbildningsnämndens verksamheter i Växjö kommun, så att barn och elever ges samma förutsättningar oavsett vilken kommunal enhet barnet/eleven möter. 9(38)

10 93 Information om arbetslagsutbildning s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Tomas Lindh informerar om arbete med arbetslagsutbildning inom utbildningsförvaltningen som genomförts läsåret 2104/15 med syfte att uppnå en förankrad målgemenskap inom förvaltningen. Utbildningen har genomförts genom kompetensutvecklingsprocess för utbildningsförvaltningens skolledare och arbetslagsledare. 350 personer har hittills deltagit under läsåret 2014/2015. Gemensamma träffar genomförs en gång i månaden. Förvaltningens verksamhetsutvecklare planerar, följer upp och utvecklar arbetet. Utbildningsmodellen redovisades den 7 maj för representanter från Skolverket vilket gav ett positivt gensvar. 10(38)

11 94 Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund beslutade i 76/2015 att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kriterier, riktlinjer och ekonomiskt underlag som ska ligga till grund för en ny serviceintraprenadöverenskommelse för städ, vaktmästeri och cafeterior vid de kommunala gymnasieskolorna samt utreda möjligheterna för samverkan mellan intraprenaden och måltidsorganisationen för gällande fördelning av arbetsuppgifter. Gunilla Friman och Johny Duhr redovisar uppdraget vid dagens sammanträde. Förslag till överenskommelse kommer att läggas fram för beslut i utbildningsnämnden vid sammanträdet i juni. 11(38)

12 95 Information från ledamöterna och förvaltningen s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om: - Information har gått ut om planerad flytt av följande verksamheter. När utbyggnaden av Ljungfälleskolan är färdig 2017 planeras särskole-verksamheten som idag finns på Lillestadskolan att lokaliseras till Ljungfälleskolan. I samband med att den nya skolan i Bergunda blir färdigbyggd 2017 inrättas ett språkspår, där dagens språkklasser lokaliseras. - Den beslutade tillbyggnaden av Östra Lugnet skola inleds under hösten och står färdig till vårterminen För att lösa tillgången till undervisningslokaler under ombyggnadstiden planeras att 2 klasser i årskurs 4 får gå på Gustavslundsskolan under höstterminen. En föräldragrupp motsätter sig att de 2 klasserna går på Gustavslundsskolan och anser att paviljonger istället bör placeras på Östra Lugnet skola. Förvaltningen gör bedömningen att vald lösning är en trygg och bra lösning för de aktuella barnen. - Förvaltningsrätten har avkunnat dom angående överklagade beslut om bidragsbelopp 2014, där 5 fristående aktörer har överklagat kommunens beslut. Förvaltningsrätten upphäver genom domen tidigare beslut och återvisar ärendet till kommunen för att fatta nytt beslut utifrån de påpekanden som förvaltningsrätten framför i domen. Genomgång av innehållet i domen pågår i samråd med kommunjurist. Elisabeth Risedal (V) rapporterar från verksamhetsbesök på Björkens förskola 7 maj. Stefan Bergström (FP) rapporterar från deltagande på Skolriksdagen april. 12(38)

13 96 Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola s beslut besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Bakgrund Medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande bättre ljudmiljö i matsal på Lammhults skola, längre tid för matlagen och förslag på ny matsal i Lammhults skola. Kommunfullmäktige har i 176/14 beslutat att överlämna beslutsrätten om medborgarförslaget till dåvarande skol-och barnomsorgsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 51/2015: besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. 13(38)

14 Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Medborgarförslag "Ny matsal i Lammhults skola". 14(38)

15 97 Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente s beslut fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. Bakgrund Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden fastställde i 58/2014 skolskjutsreglemente för Växjö kommun. Under våren har en översyn genomförts av gällande reglemente. I översynen har avstämning gjorts mot aktuell lagstiftning och rättspraxis inom området. Översynen har visat att inget behov föreligger av några större revideringar av reglementet. De ändringar som föreslås i förvaltningens förslag till uppdaterat reglemente är främst ändringar av redaktionell karaktär som syftar till att öka tydligheten i dokumentet. Avdelningschef Gunilla Friman lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 52/2015: fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till skolskjutsreglemente. Yrkanden Olle Sandahl (KD) med instämmande av Hugo Hermansson (S), Johanna Martin (C) och Pernilla Tornéus (M): fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. 15(38)

16 Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 16(38)

17 98 Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet s beslut 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Bakgrund Det fjärde tekniska året är en fristående vidareutbildning för de elever som har läst teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Det fjärde tekniska året har fyra nationella profiler som har fördelats utifrån de ansökningar som huvudmän har lämnat till Skolverket under hösten Teknikum har beviljats 10 platser för profilen informationsteknik för fyra antagningsomgångar från och med höstterminen Utbildningen finansieras genom specialdestinerade statsbidrag som inte ger full kostnadstäckning på grund av det begränsade elevtalet och att utbildningen är i ett uppbyggnadsskede. Utbildningen är en viktig satsning för att möta behovet av kompetensförsörjning inom IT-området. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att föra en dialog med lokala IT-företag för att hitta långsiktig samverkan kring utveckling av utbildning. Syftet med utbildningsnämndens riktlinjer är att komplettera gällande regelverk i form av skollag, förordning och föreskrifter i de fall där förtydliganden och avväganden behöver göras för att tillförsäkrare brukare öppenhet och opartiskhet. Det kan också handla om att riktlinjerna behövs i avvaktan på föreskrifter från exempelvis Skolverket saknas. har identifierat frågor som rör behörighet, urval, finansiering och beslut om valbara kurser där riktlinjer behöver beslutas. Verksamhetsutvecklare Marcus Johansson lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 53/ (38)

18 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till riktlinjer för det fjärde tekniska året. 18(38)

19 99 Dnr Skrivelse om läshundar s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Bakgrund Anna Tenje (M) föreslår i skrivelse att möjligheten att införa läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter undersöks samt att ett samarbete i frågan etableras med Linnéuniversitetet. Förvaltningschefen föreslås därför få i uppdrag att utreda frågan. I utredningen bör följande ingå: - Kartläggning av behov inom utbildningsförvaltningen (åldrar, områden, skolor). - Praktiska förutsättningarna (utbildning av hundar, allergifrågan). - Organisatoriska förutsättningar för ett eventuellt genomförande av projekt med läshundar. - Kostnadsberäkning. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 54/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om läshundar i skolan. 19(38)

20 100 Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor s beslut besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Bakgrund Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till utbildningsnämnden att utbildningsnämnden beslutar att klädbytarskåp införskaffas till alla Växjös förskolor. Möjligheterna för föräldrar i Växjö kommun att bli av med och erhålla begagnade klädesplagg ses som goda. Det kan göras genom bland annat genom sociala medier, ideella föreningar, bytesdagar, loppmarknader och andra arrangemang. Inom området Centrum pågår en uppstart med att skapa ett Kreativt återanvändningscentrum KrÅC. Det syftar till att skapa kreativitet och engagemang hos barn och ungdomar. Arbetssättet att använda spill eller restmaterial kommer att öka förståelsen hos företagare, pedagoger, barn och ungdomar om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar utveckling. I samband med utvecklandet av Kreativt återanvändningscentrum kan möjligheterna till skrivelsens syfte beaktas. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 55/2015: besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om klädbytarskåp på Växjös förskolor (38)

21 101 Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10:2 s beslut 1. ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 2. ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 41/2015 att godkänna att VöFAB förvärvar del av Växjö 10:2 för förskoleverksamhet i kombination med olika typer av särskilda boendeformer. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 126/2014 att som inriktningsbeslut ge förvaltningen i uppdrag att planera för en förskola på fastigheten. Uppdraget innebär att undersöka möjligheten att tomten läggs ut till försäljning och ge en privat entreprenör möjlighet att starta verksamhet. Den nya utbildningsförvaltningen har möjlighet att i samarbete med VÖFAB skapa en ny förskoleenhet i Växjös centrala stadsdelar på ny tomt Växjö 10:2. Denna tomt är en första del av den nya stadsdelen på Bäckaslövsområdet, även i vissa sammanhang kallat Regementsstaden. Tomten Växjö 10:2 är på ca m2 och den planerade förskolan tar inte hela tomten i anspråk utan möjliggör byggnation av även andra kommunala nyttolokaler såsom boende och förråd. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 56/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 21(38)

22 Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Yrkanden Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal: Avslag till Anna Tenjes tilläggsyrkande. Beslutsordning Ordförande frågar först om arbetstutskottets förslag kan antas och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar därefter om eget tilläggsyrkande kan bifallas och konstaterar att utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Anna Tenjes tilläggsyrkande Nej för avslag för Anna Tenjes tilläggsyrkande Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Anna Tenjes tilläggsyrkande. Ledamot Ersättare som tjänstgör Jaröst Nejröst Malin Lauber (S) Marianne Nordin (S) Nej Stefan Bergström (FP) Ja Johanna Martin (C) Ja Pernilla Tornéus (M) Ja Lars Alm (M) Ja Jakob Steinstö (M) Ja Neira Kahrimanovic (MP) Ja Olle Sandahl (KD) Ja Henrietta Serrate (S) Nej Avstår 22(38)

23 Ola Löfqvist (S) Nej Sandra Thornell (S) Bahtije Breznica (S) Nej Hugo Hermansson (S) Nej Elisabeth Risedal (V) Nej Pontus Kindenäs (SD) Andreas Sjösten (SD) Ja Anna Tenje (M) Ja Omröstningsresultat (38)

24 102 Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Bakgrund Paviljonger på grusplanen planeras kunna stå klara till vårterminen Programarbete för att utöka verksamheten till två paralleller kan utföras under hösten 2015, projektering av om- och tillbyggnad av Torparskolan skulle kunna ske med början våren Preliminär byggstart under våren 2017 och inflyttning under Kalkyl för förhyrning av paviljonger visar på en hyra på ca 2,5 miljoner kronor/år från och med En tidig grov kalkyl för investeringsutgift avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan visar på ca 60 mkr med en hyra på ca 5 miljoner kronor/år från Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 57/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse (38)

25 103 Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg s beslut 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bakgrund har i 74/2015 beslutat om förslag till kommunfullmäktige om justering av avgiftstaxa från och med 1 januari Med anledning av beslut från Skolverket om nya avgiftsnivåer för maxtaxa är ytterligare en justering av barnomsorgstaxan nödvändig från och med 1 juli Enligt beslutet höjs den högsta avgiftsgrundade inkomsten från kronor till kronor från och med 1 juli 2015, varpå denna ändring bör göras i kommunfullmäktiges avgiftstaxa. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan berör även utbildningsnämndens tidigare beslutade förslag till kommunfullmäktige om justeringar av avgiftstaxan från och med 1 januari 2016, varpå en revidering av avgiftsnivåerna i tidigare insänt förslag också är nödvändig. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 58/2015: 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med (38)

26 3. beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Förvaltningschefens skrivelse Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Yrkanden Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal (V): Ett deltidsalternativ ska finnas kvar. Pernilla Tornéus (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt Pernilla Tornéus yrkande. 26(38)

27 104 Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning s beslut beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Bakgrund Nuvarande punkt 6.9 i utbildningsnämndens delegationsordning Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande reglerar endast elever som har sin skolgång i kommunal skola. Ett tillägg behöver därför göras i delegationsordningen om motsvarande beslut gällande elever i fristående skolor. Ändringen föreslås göras genom att nuvarande punkt 6.9 ges benämningen 6.9a samt en punkt 6.9b läggs till i delegationsordningen enligt följande: Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola Anvisning: 24 kap SL Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 61/2015: beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra 27(38)

28 skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Förvaltningschefens skrivelse (38)

29 105 Övrigt s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund - Analys av årets skolval redovisas på juninämnden. - Utvärdering av utbildningsnämndens verksamhetsbesök ska ske vid utgången av (38)

30 106 Protokoll och handlingar för kännedom s beslut Redovisade dokument läggs till handlingarna. Bakgrund Följande dokument redovisas vid dagens sammanträde: - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Storgatan 50/52 för grundskola fortsatt projektering. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Tillbyggnad av östra Lugnets skola fortsatt projektering och anbudsförfrågan. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan. - Protokoll MBL Skyddskommitté Protokollsutdrag kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Svar på förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. - Protokollsutdrag kommunfullmäktige Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 30(38)

31 107 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Ärendena läggs till handlingarna. Bakgrund Redovisning föredras enligt delegation. Handlingarna är intagna i Utbildningsförvaltningens diarium under följande nummer: Skolskjutsärenden, beslut är fattade i följande ärenden: , , 271, 277, Ärende Nr enligt del. ordning Delegat Beslut om ansökan om medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands 1.11 Avdelningschef administration och service Avskrivningar av fordringar: a) upp till kr Grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, nationellt program, preparandutbildning och programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt för gymnasiesärskola 2.5 a) Avdelningschef ekonomi 2.12 Avdelningschef likvärdighet och analys 31(38)

32 Anställningsbeslut inklusive löne- och anställningsvillkor vid nyanställning av personal inom utbildningsförvaltningen för: a) verksamhetschef, avdelningschef b) områdeschef c) rektorer, förskolechef d) övrig personal Beslut om tjänstledighet utan lön, som ej följer av lag eller avtal Beslut om ledighet med bibehållen lön för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 arbetsdagar per kalenderår Yttrande till KS över ansökan om särskilda villkor för uttag av tjänstepension och särskild avtalspension Beslut om att godkänna resor i tjänsten mer än 5 dagar för: a) Ordförande b) Förtroendevalda c) Personal Beslut om placering i förskola/pedagogisk omsorg om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Beslut om föreläggande, anmärkning eller avstående från ingripande i ärende om tillsyn 3.1 a) Förvaltningschef b) Verksamhetschef c) Områdeschef d) Närmsta chef 3.2 Närmsta chef 3.3 Närmsta chef Avdelningschef personal a) Vice ordförande b) Ordförande c) Närmsta chef 4.1 Förskolechef 4.6 Förvaltningschef 32(38)

33 av enskild förskola som kommunen godkänt eller pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 5.1 Rektor Beslut om skolskjuts Skolskjutshandläggare Beslut om placering i fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 8.1 Rektor 33(38)

34 108 Elevärenden s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Gunilla Friman lämnar information i ärendet. Följande ärenden redovisas om anmälan om kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 samt diskrimineringslagen 2 kap 7 Dnr Ärendet anmäldes och utreds vidare av skolledare vid enhet Ärendet rapporteras nästa gång till nämnden den 2014:56 Ör skola/ :582 Centrumskolan/ :621 Teleborg Centrum/ :631 Nöbbele skola/ :646 Centrumskolan / :656 Teleborg C/ :657 Teleborg C/ :703 Bergundaskolan/ :710 Pilbäckskolan/ :726 Gemla skola/ Ärendet anses utrett och avslutas 34(38)

35 :733 Pilbäckskolan/ :738 Pilbäckskolan/ :77 Bergundaskolan :90 Gustavslundskolan :91 Lammhult skola :92 Lammhult skola :93 Lillstadskolan :96 Pilbäckskolan :101 Lammhult skola :112 Norregårdskolan :149 Ljungfälleskolan :151 Braås skola :153 Bergundaskolan :192 Lammhult skola :226 Gemla skola Nya ärenden 2015:256 Fagrabäckskolan :261 Resursskolan :262 Ingelstad fsk :279 Bergundaskolan :280 Bergundaskolan (38)

36 2015:298 Centrumskolan :299 Centrumskolan Rapportering av frånvaro: En elev Växjö Internationella Grundskola. En elev Bergundaskolan. Central anmälan om skolplikt. 10 elever. Gunilla Friman redovisar om nuvarande situation för elev som är avstängd från utbildningen fram till , enligt beslut av utbildningsnämnden 67/2015. Förvaltningschefen informerar om personalärende på Östregårds förskola. 36(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasienämnden 2014-12-17 Tid och plats Tegnérsalen, Katedralskolan, Samuel Ödmanns väg 1, Växjö kl 15.00-16.35 Beslutande Ledamöter René Jaramillo (-) Zinar Canpolat (-) Anna Gustbée (M) Oliver Rosengren (M) Pernilla Torneus (M)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Konferensrummet, Kungsmadskolan, Sandsbrovägen 21, Växjö. Tid Kl. 14.00-16.50

Konferensrummet, Kungsmadskolan, Sandsbrovägen 21, Växjö. Tid Kl. 14.00-16.50 Plats Konferensrummet, Kungsmadskolan, Sandsbrovägen 21, Växjö Tid Kl. 14.00-16.50 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare René Jaramillo (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-21 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Samlingssalen Galaxen, Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7 Växjö, klockan 14.00-16.00 Eva Johansson

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-11-28 1(15) Plats och tid avgörande Bikupan, Lessebo Onsdagen den 28 November 2012 kl. 17.00 18.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Lars Altgård

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-02 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.00 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2009-12-15 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 15.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordf Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Inga

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet.

62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg 2 Lågstadiet i FENIXprojektet. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-20 60 Meddelanden. 61 Anmälan om delegationsbeslut. 62 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 63 Ansökan om medfinansiering för genomförandet av steg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer