SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13"

Transkript

1 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla Tornéus (M) Lars Alm (M) Jakob Steinstö (M) Neira Kahrimanovic (MP) Olle Sandahl (KD) Henrietta Serrate (S) fr.o.m. 98 Ola Löfquist (S) Hugo Hermansson (S) Elisabeth Risedal (V) Marianne Nordin (S) ersättare för Malin Lauber (S) Maja Storbjörk (S) ersättare för Henrietta Serrate (S) t.o.m. 94 Bahtije Breznica (S) ersättare för Sandra Thornell (S) Andreas Sjösten (SD) ersättare för Pontus Kindenäs (SD) Robert Armblad (V) Thomas Nordahl (M) Sture Andersson (C) Mimmi Rito (C) Mikael Virdelo (M) Camilla Albinsson (KD) fr.o.m. 94 Maja Storbjörk (S) fr.o.m. 98 Peter Hagelberg (SACO) t.o.m. 109 Anne-Lie Nilsson (TCO) t.o.m. 108 Git Filipsson (LO) t.o.m. 108 Camilla Holmqvist, förvaltningschef Anders Elingfors, verksamhetschef t.o.m. 109 Gunilla Friman, avdelningschef Johny Duhr, avdelningschef Tomas Lindh, verksamhetsutvecklare t.o.m. 93 Marcus Johansson, verksamhetscontroller 92, 94, 98 1(38)

2 Övriga Peter Bengtsson, kommunens revisorer 91 Carl Geijer, kommunens revisorer 91 Kennerth Sjögren, kommunens revisorer 91 Justering Justerare Hugo Hermansson (S) Justerade paragrafer Ajournering 15:40-16:00 Anmärkning Ärendena behandlades i följande ordning 89-90, 93, 92, 94, 98, 109, 91, 95-97, Underskrifter Sekreterare Johan Sjölinger Ordförande Anna Tenje (M) Justerare Hugo Hermansson (S) 2(38)

3 Bevis om anslag av protokoll utbildningsnämndens protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet utbildningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen Underskrift Johan Sjölinger 3(38)

4 Förteckning över utbildningsnämnden ärenden 89 Val av justerare Allmänhetens frågestund Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan Information om barnhälsoplan Information om arbetslagsutbildning Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad Information från ledamöterna och förvaltningen Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet Dnr Skrivelse om läshundar Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10: Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning Övrigt (38)

5 Protokoll och handlingar för kännedom Redovisning av delegationsbeslut Elevärenden Dnr Stölder Kungsmadskolan och Bergundaskolan (38)

6 89 Val av justerare s beslut Hugo Hermansson (S) väljs till justerare av dagens protokoll. 6(38)

7 90 Allmänhetens frågestund s beslut Ordförande ajournerar mötet för allmänhetens frågestund. Inga frågor framställs från allmänheten. 7(38)

8 91 Presentation av kommunens revisorer och revisionsplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Peter Bengtsson, Carl Geijer och Kennerth Sjögren från kommunens revisorer informerar om kommunens revisorers uppdrag och verksamhet samt planerade granskningsinsatser under Grundläggande granskning av protokoll, handlingar och andra dokument sker löpande. Fördjupad granskning planeras under 2015 av den genomförda sammanslagningen samt nämndens ekonomiska hushållning. Utbildning om utbildningsnämndens organisation är planerad till den 27 augusti. 8(38)

9 92 Information om barnhälsoplan s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Verksamhetschef Anders Elingfors informerar om barn- och elevhälsan i Växjö kommun, med utgångpunkt från nya riktlinjer för barn och elevhälsan inom Växjö kommun som har tagits fram med syfte att skapa likvärdighet inom utbildningsnämndens verksamheter i Växjö kommun, så att barn och elever ges samma förutsättningar oavsett vilken kommunal enhet barnet/eleven möter. 9(38)

10 93 Information om arbetslagsutbildning s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Tomas Lindh informerar om arbete med arbetslagsutbildning inom utbildningsförvaltningen som genomförts läsåret 2104/15 med syfte att uppnå en förankrad målgemenskap inom förvaltningen. Utbildningen har genomförts genom kompetensutvecklingsprocess för utbildningsförvaltningens skolledare och arbetslagsledare. 350 personer har hittills deltagit under läsåret 2014/2015. Gemensamma träffar genomförs en gång i månaden. Förvaltningens verksamhetsutvecklare planerar, följer upp och utvecklar arbetet. Utbildningsmodellen redovisades den 7 maj för representanter från Skolverket vilket gav ett positivt gensvar. 10(38)

11 94 Redovisning av uppdrag om underlag för överenskommelse om serviceintraprenad s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund beslutade i 76/2015 att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram kriterier, riktlinjer och ekonomiskt underlag som ska ligga till grund för en ny serviceintraprenadöverenskommelse för städ, vaktmästeri och cafeterior vid de kommunala gymnasieskolorna samt utreda möjligheterna för samverkan mellan intraprenaden och måltidsorganisationen för gällande fördelning av arbetsuppgifter. Gunilla Friman och Johny Duhr redovisar uppdraget vid dagens sammanträde. Förslag till överenskommelse kommer att läggas fram för beslut i utbildningsnämnden vid sammanträdet i juni. 11(38)

12 95 Information från ledamöterna och förvaltningen s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Förvaltningschefen informerar om: - Information har gått ut om planerad flytt av följande verksamheter. När utbyggnaden av Ljungfälleskolan är färdig 2017 planeras särskole-verksamheten som idag finns på Lillestadskolan att lokaliseras till Ljungfälleskolan. I samband med att den nya skolan i Bergunda blir färdigbyggd 2017 inrättas ett språkspår, där dagens språkklasser lokaliseras. - Den beslutade tillbyggnaden av Östra Lugnet skola inleds under hösten och står färdig till vårterminen För att lösa tillgången till undervisningslokaler under ombyggnadstiden planeras att 2 klasser i årskurs 4 får gå på Gustavslundsskolan under höstterminen. En föräldragrupp motsätter sig att de 2 klasserna går på Gustavslundsskolan och anser att paviljonger istället bör placeras på Östra Lugnet skola. Förvaltningen gör bedömningen att vald lösning är en trygg och bra lösning för de aktuella barnen. - Förvaltningsrätten har avkunnat dom angående överklagade beslut om bidragsbelopp 2014, där 5 fristående aktörer har överklagat kommunens beslut. Förvaltningsrätten upphäver genom domen tidigare beslut och återvisar ärendet till kommunen för att fatta nytt beslut utifrån de påpekanden som förvaltningsrätten framför i domen. Genomgång av innehållet i domen pågår i samråd med kommunjurist. Elisabeth Risedal (V) rapporterar från verksamhetsbesök på Björkens förskola 7 maj. Stefan Bergström (FP) rapporterar från deltagande på Skolriksdagen april. 12(38)

13 96 Dnr Medborgarförslag matsal Lammhult skola s beslut besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Bakgrund Medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande bättre ljudmiljö i matsal på Lammhults skola, längre tid för matlagen och förslag på ny matsal i Lammhults skola. Kommunfullmäktige har i 176/14 beslutat att överlämna beslutsrätten om medborgarförslaget till dåvarande skol-och barnomsorgsnämnden. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 51/2015: besvarar medborgarförslaget enligt följande: En konsult har sett över lokalsituationen på Lammhult skola. Inventering av tillgängliga lokaler ska vidare analyseras för att se om de används effektivt idag. Utifrån detta får verksamheten göra en översyn av organisationen eller om man måste titta på en om- och tillbyggnad av lokalerna. Gällande bättre ljudmiljö i matsalen och antalet matlag är detta en organisatorisk fråga för verksamheten att beakta. Nämnden kommer att behandla sin lokalförsörjningsplan med framtida investeringar under hösten. 13(38)

14 Det finns inget uttalat att matsalen i Lammhult skola är prioriterat enligt tidigare lokalförsörjningsplan. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Medborgarförslag "Ny matsal i Lammhults skola". 14(38)

15 97 Dnr Uppdatering av skolskjutsreglemente s beslut fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. Bakgrund Dåvarande skol- och barnomsorgsnämnden fastställde i 58/2014 skolskjutsreglemente för Växjö kommun. Under våren har en översyn genomförts av gällande reglemente. I översynen har avstämning gjorts mot aktuell lagstiftning och rättspraxis inom området. Översynen har visat att inget behov föreligger av några större revideringar av reglementet. De ändringar som föreslås i förvaltningens förslag till uppdaterat reglemente är främst ändringar av redaktionell karaktär som syftar till att öka tydligheten i dokumentet. Avdelningschef Gunilla Friman lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 52/2015: fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till skolskjutsreglemente. Yrkanden Olle Sandahl (KD) med instämmande av Hugo Hermansson (S), Johanna Martin (C) och Pernilla Tornéus (M): fastställer skolskjutsreglemente för Växjö kommun i enlighet med förvaltningens förslag med följande justering: Meningen "Kompisåkning gäller inte särskild skolskjuts" på sidan 4 stryks. 15(38)

16 Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet. 16(38)

17 98 Dnr Riktlinjer för fristående fjärde år på teknikprogrammet s beslut 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Bakgrund Det fjärde tekniska året är en fristående vidareutbildning för de elever som har läst teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Det fjärde tekniska året har fyra nationella profiler som har fördelats utifrån de ansökningar som huvudmän har lämnat till Skolverket under hösten Teknikum har beviljats 10 platser för profilen informationsteknik för fyra antagningsomgångar från och med höstterminen Utbildningen finansieras genom specialdestinerade statsbidrag som inte ger full kostnadstäckning på grund av det begränsade elevtalet och att utbildningen är i ett uppbyggnadsskede. Utbildningen är en viktig satsning för att möta behovet av kompetensförsörjning inom IT-området. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att föra en dialog med lokala IT-företag för att hitta långsiktig samverkan kring utveckling av utbildning. Syftet med utbildningsnämndens riktlinjer är att komplettera gällande regelverk i form av skollag, förordning och föreskrifter i de fall där förtydliganden och avväganden behöver göras för att tillförsäkrare brukare öppenhet och opartiskhet. Det kan också handla om att riktlinjerna behövs i avvaktan på föreskrifter från exempelvis Skolverket saknas. har identifierat frågor som rör behörighet, urval, finansiering och beslut om valbara kurser där riktlinjer behöver beslutas. Verksamhetsutvecklare Marcus Johansson lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 53/ (38)

18 1. beslutar att anta riktlinjer för det fjärde tekniska året i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Översyn av riktlinjerna ska ske efter ett år. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Förslag till riktlinjer för det fjärde tekniska året. 18(38)

19 99 Dnr Skrivelse om läshundar s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Bakgrund Anna Tenje (M) föreslår i skrivelse att möjligheten att införa läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter undersöks samt att ett samarbete i frågan etableras med Linnéuniversitetet. Förvaltningschefen föreslås därför få i uppdrag att utreda frågan. I utredningen bör följande ingå: - Kartläggning av behov inom utbildningsförvaltningen (åldrar, områden, skolor). - Praktiska förutsättningarna (utbildning av hundar, allergifrågan). - Organisatoriska förutsättningar för ett eventuellt genomförande av projekt med läshundar. - Kostnadsberäkning. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 54/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att med utgångspunkt från verksamhetens behov utreda möjligheterna för införande av läshundar i det pedagogiska arbetet i skolan med barn med språk-, skriv- och lässvårigheter. Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om läshundar i skolan. 19(38)

20 100 Dnr Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytarskåp på Växjös förskolor s beslut besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Bakgrund Socialdemokraterna föreslår i en skrivelse till utbildningsnämnden att utbildningsnämnden beslutar att klädbytarskåp införskaffas till alla Växjös förskolor. Möjligheterna för föräldrar i Växjö kommun att bli av med och erhålla begagnade klädesplagg ses som goda. Det kan göras genom bland annat genom sociala medier, ideella föreningar, bytesdagar, loppmarknader och andra arrangemang. Inom området Centrum pågår en uppstart med att skapa ett Kreativt återanvändningscentrum KrÅC. Det syftar till att skapa kreativitet och engagemang hos barn och ungdomar. Arbetssättet att använda spill eller restmaterial kommer att öka förståelsen hos företagare, pedagoger, barn och ungdomar om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar utveckling. I samband med utvecklandet av Kreativt återanvändningscentrum kan möjligheterna till skrivelsens syfte beaktas. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 55/2015: besvarar skrivelsen med att områdeschef Centrum ges i uppdrag att i sitt fortsatta arbete med Kreativt återanvändningscentrum KrÅC beakta möjligheterna av liknande återanvändning som föreslås i skrivelsen. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Skrivelse om klädbytarskåp på Växjös förskolor (38)

21 101 Dnr Förskola på fastigheten Växjö 10:2 s beslut 1. ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 2. ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i 41/2015 att godkänna att VöFAB förvärvar del av Växjö 10:2 för förskoleverksamhet i kombination med olika typer av särskilda boendeformer. Skol- och barnomsorgsnämnden beslutade 126/2014 att som inriktningsbeslut ge förvaltningen i uppdrag att planera för en förskola på fastigheten. Uppdraget innebär att undersöka möjligheten att tomten läggs ut till försäljning och ge en privat entreprenör möjlighet att starta verksamhet. Den nya utbildningsförvaltningen har möjlighet att i samarbete med VÖFAB skapa en ny förskoleenhet i Växjös centrala stadsdelar på ny tomt Växjö 10:2. Denna tomt är en första del av den nya stadsdelen på Bäckaslövsområdet, även i vissa sammanhang kallat Regementsstaden. Tomten Växjö 10:2 är på ca m2 och den planerade förskolan tar inte hela tomten i anspråk utan möjliggör byggnation av även andra kommunala nyttolokaler såsom boende och förråd. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 56/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med lokalförsörjningsgruppen genomföra fortsatt projektering beträffande nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på fastigheten Växjö 10:2 samt att återkomma med förslag till beslut inför anbudsförfrågan. 21(38)

22 Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Yrkanden Ordförande Anna Tenje (M): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande: ger förvaltningschefen i uppdrag att gå ut med en förfrågan om att bedriva förskoleverksamhet i fastigheten på Växjö 10:2 i enskild regi. Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal: Avslag till Anna Tenjes tilläggsyrkande. Beslutsordning Ordförande frågar först om arbetstutskottets förslag kan antas och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar därefter om eget tilläggsyrkande kan bifallas och konstaterar att utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. godkänner följande omröstningsordning: Ja för bifall till Anna Tenjes tilläggsyrkande Nej för avslag för Anna Tenjes tilläggsyrkande Omröstningsresultat Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar utbildningsnämnden att bifalla Anna Tenjes tilläggsyrkande. Ledamot Ersättare som tjänstgör Jaröst Nejröst Malin Lauber (S) Marianne Nordin (S) Nej Stefan Bergström (FP) Ja Johanna Martin (C) Ja Pernilla Tornéus (M) Ja Lars Alm (M) Ja Jakob Steinstö (M) Ja Neira Kahrimanovic (MP) Ja Olle Sandahl (KD) Ja Henrietta Serrate (S) Nej Avstår 22(38)

23 Ola Löfqvist (S) Nej Sandra Thornell (S) Bahtije Breznica (S) Nej Hugo Hermansson (S) Nej Elisabeth Risedal (V) Nej Pontus Kindenäs (SD) Andreas Sjösten (SD) Ja Anna Tenje (M) Ja Omröstningsresultat (38)

24 102 Dnr Paviljonger samt om- och tillbyggnad Torparskolan s beslut ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Bakgrund Paviljonger på grusplanen planeras kunna stå klara till vårterminen Programarbete för att utöka verksamheten till två paralleller kan utföras under hösten 2015, projektering av om- och tillbyggnad av Torparskolan skulle kunna ske med början våren Preliminär byggstart under våren 2017 och inflyttning under Kalkyl för förhyrning av paviljonger visar på en hyra på ca 2,5 miljoner kronor/år från och med En tidig grov kalkyl för investeringsutgift avseende om- och tillbyggnad av Torparskolan visar på ca 60 mkr med en hyra på ca 5 miljoner kronor/år från Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 57/2015: ger förvaltningschefen i uppdrag att 1. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen tillskapa paviljonger för skola/förskola på grusplanen i direkt anslutning till Torparskolan i kvarteret Släden. 2. i samarbete med lokalförsörjningsgruppen ta fram program och starta projektering för om- och tillbyggnad på Torparskolan för att utöka verksamheten till två paralleller i årskurs F-6. Ordförandes skrivelse Förvaltningschefens skrivelse (38)

25 103 Dnr Förslag till justering av avgiftstaxa för barnomsorg s beslut 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bakgrund har i 74/2015 beslutat om förslag till kommunfullmäktige om justering av avgiftstaxa från och med 1 januari Med anledning av beslut från Skolverket om nya avgiftsnivåer för maxtaxa är ytterligare en justering av barnomsorgstaxan nödvändig från och med 1 juli Enligt beslutet höjs den högsta avgiftsgrundade inkomsten från kronor till kronor från och med 1 juli 2015, varpå denna ändring bör göras i kommunfullmäktiges avgiftstaxa. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan berör även utbildningsnämndens tidigare beslutade förslag till kommunfullmäktige om justeringar av avgiftstaxan från och med 1 januari 2016, varpå en revidering av avgiftsnivåerna i tidigare insänt förslag också är nödvändig. Avdelningschef Johny Duhr lämnar vid dagens sammanträde information i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 58/2015: 1. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. 2. översänder förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med till kommunfullmäktige för antagande. Detta förslag till taxa föreslås att vid ersätta Avgiftstaxa för barnomsorg från och med (38)

26 3. beslutar att upphäva beslut 74/ Beslutet förklaras omedelbart justerat. Förvaltningschefens skrivelse Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Förslag till Avgiftstaxa för barnomsorg från och med Yrkanden Hugo Hermansson (S) med instämmande av Elisabeth Risedal (V): Ett deltidsalternativ ska finnas kvar. Pernilla Tornéus (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt Pernilla Tornéus yrkande. 26(38)

27 104 Dnr Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning s beslut beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Bakgrund Nuvarande punkt 6.9 i utbildningsnämndens delegationsordning Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande reglerar endast elever som har sin skolgång i kommunal skola. Ett tillägg behöver därför göras i delegationsordningen om motsvarande beslut gällande elever i fristående skolor. Ändringen föreslås göras genom att nuvarande punkt 6.9 ges benämningen 6.9a samt en punkt 6.9b läggs till i delegationsordningen enligt följande: Ärende: Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola Anvisning: 24 kap SL Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag i 61/2015: beslutar om följande revidering i utbildningsnämndens delegationsordning: 1. Nr 6.9 i delegationsordningen ges benämningen 6.9 a. 2. Följande tillägg görs: Nr: 6.9 b, Ärende: Beslut om att fullgöra 27(38)

28 skolplikten på annat sätt än som anges i SL samt återkallelse av sådant medgivande, för elev i fristående skola, Delegat: Områdeschef för upptagningsområde där eleven har sin reserverade skola, Anvisning: 24 kap SL. Förvaltningschefens skrivelse (38)

29 105 Övrigt s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund - Analys av årets skolval redovisas på juninämnden. - Utvärdering av utbildningsnämndens verksamhetsbesök ska ske vid utgången av (38)

30 106 Protokoll och handlingar för kännedom s beslut Redovisade dokument läggs till handlingarna. Bakgrund Följande dokument redovisas vid dagens sammanträde: - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Storgatan 50/52 för grundskola fortsatt projektering. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Tillbyggnad av östra Lugnets skola fortsatt projektering och anbudsförfrågan. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Sandsbro skola. - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott Om- och tillbyggnad av Ljungfälleskolan. - Protokoll MBL Skyddskommitté Protokollsutdrag kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Svar på förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. - Protokollsutdrag kommunfullmäktige Nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 30(38)

31 107 Redovisning av delegationsbeslut s beslut Ärendena läggs till handlingarna. Bakgrund Redovisning föredras enligt delegation. Handlingarna är intagna i Utbildningsförvaltningens diarium under följande nummer: Skolskjutsärenden, beslut är fattade i följande ärenden: , , 271, 277, Ärende Nr enligt del. ordning Delegat Beslut om ansökan om medflytt av skolpeng vid skolgång utomlands 1.11 Avdelningschef administration och service Avskrivningar av fordringar: a) upp till kr Grundbelopp för ersättning till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, nationellt program, preparandutbildning och programinriktat individuellt val vid gymnasieskola samt för gymnasiesärskola 2.5 a) Avdelningschef ekonomi 2.12 Avdelningschef likvärdighet och analys 31(38)

32 Anställningsbeslut inklusive löne- och anställningsvillkor vid nyanställning av personal inom utbildningsförvaltningen för: a) verksamhetschef, avdelningschef b) områdeschef c) rektorer, förskolechef d) övrig personal Beslut om tjänstledighet utan lön, som ej följer av lag eller avtal Beslut om ledighet med bibehållen lön för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 arbetsdagar per kalenderår Yttrande till KS över ansökan om särskilda villkor för uttag av tjänstepension och särskild avtalspension Beslut om att godkänna resor i tjänsten mer än 5 dagar för: a) Ordförande b) Förtroendevalda c) Personal Beslut om placering i förskola/pedagogisk omsorg om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Beslut om föreläggande, anmärkning eller avstående från ingripande i ärende om tillsyn 3.1 a) Förvaltningschef b) Verksamhetschef c) Områdeschef d) Närmsta chef 3.2 Närmsta chef 3.3 Närmsta chef Avdelningschef personal a) Vice ordförande b) Ordförande c) Närmsta chef 4.1 Förskolechef 4.6 Förvaltningschef 32(38)

33 av enskild förskola som kommunen godkänt eller pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag Beslut om placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 5.1 Rektor Beslut om skolskjuts Skolskjutshandläggare Beslut om placering i fritidshem för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 8.1 Rektor 33(38)

34 108 Elevärenden s beslut Informationen antecknas till protokollet. Bakgrund Gunilla Friman lämnar information i ärendet. Följande ärenden redovisas om anmälan om kränkande behandling enligt skollagen 6 kap 10 samt diskrimineringslagen 2 kap 7 Dnr Ärendet anmäldes och utreds vidare av skolledare vid enhet Ärendet rapporteras nästa gång till nämnden den 2014:56 Ör skola/ :582 Centrumskolan/ :621 Teleborg Centrum/ :631 Nöbbele skola/ :646 Centrumskolan / :656 Teleborg C/ :657 Teleborg C/ :703 Bergundaskolan/ :710 Pilbäckskolan/ :726 Gemla skola/ Ärendet anses utrett och avslutas 34(38)

35 :733 Pilbäckskolan/ :738 Pilbäckskolan/ :77 Bergundaskolan :90 Gustavslundskolan :91 Lammhult skola :92 Lammhult skola :93 Lillstadskolan :96 Pilbäckskolan :101 Lammhult skola :112 Norregårdskolan :149 Ljungfälleskolan :151 Braås skola :153 Bergundaskolan :192 Lammhult skola :226 Gemla skola Nya ärenden 2015:256 Fagrabäckskolan :261 Resursskolan :262 Ingelstad fsk :279 Bergundaskolan :280 Bergundaskolan (38)

36 2015:298 Centrumskolan :299 Centrumskolan Rapportering av frånvaro: En elev Växjö Internationella Grundskola. En elev Bergundaskolan. Central anmälan om skolplikt. 10 elever. Gunilla Friman redovisar om nuvarande situation för elev som är avstängd från utbildningen fram till , enligt beslut av utbildningsnämnden 67/2015. Förvaltningschefen informerar om personalärende på Östregårds förskola. 36(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-06-11 Tid och plats A-salen i kommunhuset, Växjö, kl. 14:00 17:28 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sofia Stynsberg (M), Ordförande Gunnar Storbjörk (S), 1:e vice ordförande Cheryl

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer