Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lotta Beiersdorf. Carina Nylander. Gerd Olsson. Lotta Beiersdorf"

Transkript

1 Protokoll 1 (21) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för lunch klockan 11:45-12:55. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gerd Olsson, ordf (S) Björn Forsling (S) Kerstin Rask (S) Leif Rogell (S) Lotta Beiersdorf (S) Fredrik Dahlström (S) Siv Cavallin (V) Lars Berglund (V) Nanok Stagnell (MP) Matts Persson (C) Lena Jendel (C) Roland Hamlin (C) Lena Frankenberg Glantz (M) Jonas Holm (M) Jari Ropponen (SD) Edvard Mika (S) Lena Hallqvist (S) Britt-Lis Nilsson (S) Jim Larm (S) Sofia Högström (V), 26-28,32-41 Ulla Persson (MP) Cecilia Natander (C) Anna Viola Nyborg (SD) Övriga deltagare: Sekreterare Carina Nylander, t f förvaltningschef Elisabeth Bäckström, utredare Helena Löfgren 26-31, verksamhetschef Lisbeth Lehtipalo 26, 33, administratör Margit Lindqvist och PAkonsult Bo Nilsson 27, personalhandläggare Caroline Hellström Ahlbaum 28, ekonom Jennie Svensk 32-34, administrativ chef Jonas Gustafsson Utses att justera: Lotta Beiersdorf Justeringens plats och tid: Lärkontoret tisdag 7 april 2015, klockan 10:00. Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare: Carina Nylander Ordförande: Gerd Olsson Justerande: Lotta Beiersdorf

2 Protokoll 2 (21) Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. Anslagstid, från och med till och med Förvaringsplats för protokollet Lärkontoret Underskrift Carina Nylander

3 Protokoll 3 (21) Innehållsförteckning 26 Rapportering av kränkande behandling Arvoden Personalstatistik Dokumenthanteringsplan Kontaktpolitiker Korta frågor Detaljbudget Budget och investeringsbudget för Program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet läsåret 2015/ Nämndsplan Åtagande Åtgärder för att avhjälpa brister på huvudmannanivå, temanämnder Delegeringsbeslut Meddelande Tillkommande ärende: Konferenser... 21

4 Protokoll 4 (21) 26 Rapportering av kränkande behandling Dnr Vid Skolinspektionens tillsyn våren 2014 fick kommunen förläggande att se till att huvudmannen kontinuerligt får in anmälningar från förskolechefer och rektorer om kränkande behandling av barn och elever samt att huvudmannen i förekommande fall vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Verksamhetscheferna inom förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasiet kommer varje månad att rapportera till lärandenämnden om förekomst av kränkande behandling. Vid dagens sammanträde redovisar t f förvaltningschef Elisabeth Bäckström och verksamhetschef Lisbeth Lehtipalo kränkningar inom förskola, grundskola och Bromangymnasiet samt de åtgärder som har vidtagits. Ordförande tackar för informationen.

5 Protokoll 5 (21) 27 Arvoden PA-konsult Bo Nilsson och administratör Margit Lindqvist informerar om de nya ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda. De reglerar bland annat arvode för sammanträden, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semesterförmåner. Ordförande tackar för informationen.

6 Protokoll 6 (21) 28 Personalstatistik Som ett led i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete redovisar personalhandläggare Caroline Hellström Ahlbaum antalet tillsvidare anställda, visstidsanställda och totala antalet anställda respektive årsarbetare inom lärandeförvaltningen. Caroline Hellström Ahlbaum redovisar även sjukfrånvaron samt långtidssjukfrånvaron av den totala sjukfrånvaron. Med långtidssjukfrånvaro menas sjukfrånvaro i mer än 60 dagar. Ordförande tackar för informationen.

7 Protokoll 7 (21) 29 Dokumenthanteringsplan Dnr Arbetsutskottets förslag beslutar att godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan för lärandeförvaltningen, samt att delegera till förvaltningschefen att besluta om revideringar av mindre omfattning. Kommunens arkivhantering påverkas av flera lagar och förordningar. Främst regleras verksamheten genom Arkivlagen (1 juli 1991) och kommunens Arkivreglemente (kommunfullmäktige 14 december 1998). I Arkivreglementet för Hudiksvalls kommun framgår att varje myndighet (nämnd, styrelse) ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver hur myndigheten hanterar sina handlingar. En dokumenthanteringsplan ska vara ett hjälpmedel som visar på vilket sätt verksamheten dokumenteras och hur dokumenten tas om hand och bevaras. Planen innehåller en förteckning över de dokument/handlingar som används inom verksamhetsområdet med uppgifter om hur de ska hanteras, vilka handlingar som ska bevaras, när de ska levereras till centralarkivet och vad som ska gallras. Den gallring som sker måste vara noga genomtänkt. Planen ska vara ett stöd i förvaltningens skyldighet att tillvarata allmänhetens rätt till insyn, egna behov av att kunna söka information och forskningens framtida behov. Dokumenthanteringsplanen är indelad efter lärandeförvaltningens organisation med förvaltningsövergripande, förskola/fritidshem, förskoleklass/grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskola, Centrum för utveckling och lärande samt elevhälsa. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att den ska vara ett levande redskap i lärandenämndens verksamheter. Planen kan behöva ändras om verksamheten ändrar innehåll eller om dokument utvecklas. Inom lärandeförvaltningen sker en stor del av dokumenthanteringen i digital form. I dagsläget saknar kommunen regler och rutiner för digital arkivering. Handlingar som ska slutförvaras ska därför skrivas ut på papper och arkiveras i denna form tills vidare.

8 Protokoll 8 (21) 30 Kontaktpolitiker Dnr beslutar enligt nedanstående förslag. Under mandatperioden hade lärande- och kulturnämndens ledamöter och ersättare fördjupningsområden inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Det innebar att enheterna kunde bjuda in ledamöterna till självförvaltningsråd, lokala styrelser och andra aktiviteter. Syftet med fördjupningsområdena var dels att nämnden skulle få en inblick i förvaltningens verksamheter och dels få en möjlighet till dialog med personal och brukare. Problemet med fördjupningsområdena var att det från några områden kom så många inbjudningar att ledamöterna inte hade möjlighet att delta vid alla tillfällen. Från andra områden kom det inte några inbjudningar alls. Under mandatperioden infördes kontaktpolitiker. Syftet var ungefär detsamma som med ansvarsområden. Samma problem kvarstod att det från några områden kom så många inbjudningar att ledamöterna inte hade möjlighet att delta vid alla tillfällen och från andra områden kom det knappt några inbjudningar. Ordförande Gerd Olsson redogör för ett förslag att införa systemet med kontaktpolitiker för lärandenämnden. Systemet med kontaktpolitiker är ett sätt att underlätta kontakten mellan nämnden och barn, elever, vårdnadshavare och personal. Det är också ett sätt för nämndens ledamöter att hålla sig informerade om det som händer i verksamheten. Nämnden diskuterar förslaget och kommer överens om följande: Kontaktpolitiker representerar lärandenämnden och inte något parti. Uppdraget som kontaktpolitiker är ett frivilligt uppdrag. Både ordinarie ledamöter och ersättare kan vara kontaktpolitiker. Kontaktpolitikerna arbetar i team, över partigränserna. Kontaktpolitikerna kan förutom att delta i självförvaltningsråd, programråd m m göra studiebesök på förskolor och skolor.

9 Protokoll 9 (21) Kontaktpolitikerna ska lyssna och vara lyhörda i sina kontakter med verksamheterna. Kontaktpolitikerna bör inte ha någon personlig bindning till den enhet de är kontaktpolitiker. Rapport från kontaktpolitiker till nämnd lämnas skriftligt och muntligt på något av nämndens ordinarie sammanträden. Ersättning till kontaktpolitiker utgår med maximalt åtta timmar per år för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning. Ordförande och sekreterare skickar ut en lista där ledamöter och ersättare får önska inom vilket område de vill vara kontaktpolitiker.

10 Protokoll 10 (21) 31 Korta frågor Siv Cavallin (V) undrar hur många idrottstimmar per vecka grundskoleeleverna har. T f förvaltningschef Elisabeth Bäckström svarar att årskurs 1-3 har 80 minuter idrott och hälsa per vecka, årskurs 4-6 har 90 minuter per vecka och årskurs 7-9 har 120 minuter per vecka.

11 Protokoll 11 (21) 32 Detaljbudget 2015 Dnr beslutar att anta förslaget till besparingar för 2015, samt att en miljon kronor riktas till årskurs 7-9 för ökad resurstid. Kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2015 vid sammanträde 15 december 2014, 22. s ramreduceringar för 2015 är drygt 7,6 miljoner kronor. Förvaltningens förslag till besparingar för 2015 är: Förskola Inget förslag till åtgärd och besparing för Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om särskilda satsningarna för 2015 och en av dem var att tillföra 7,5 miljoner kronor årligen under mandatperioden till förskolan i syfte att minska barngruppernas storlek. För att det ska vara möjligt att minska barngrupperna behövs fler förskolelokaler i centrala Hudiksvall. En avdelning på Håsta och en avdelning på Varvet kommer att öppnas men de räcker inte till. En utredning kommer att genomföras för att lämna förslag till besparingar inför 2016 års budget. Grundskola och grundsärskola Minska den ekonomiska ramen för årskurs 4-9 med 3,5 miljoner kronor. Gymnasieskola Avvaktar med att lämna förslag tills man fått information om hur eleverna har sökt när det gäller skola och program inför läsåret 2015/2016. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan har klarat sitt sparbeting. I och med flytten till Bromangymnasiet har verksamheten gjort besparingar när det gäller resor och lokaler. Vuxenutbildningen Minska lokalkostnaderna och minska personalkostnader utifrån den utredning som pågår.

12 Protokoll 12 (21) T f förvaltningschef Elisabeth Bäckström och verksamhetschef Lisbeth Lehtipalo redovisar konsekvenserna utifrån ramreduceringarna för grundskolan, Bromangymnasiet och Centrum för utveckling och lärande. Beslutsgång Vid arbetsutskottets extra sammanträde 23 mars 2015 lämnade ordförande Gerd Olsson (S) följande yrkande som arbetsutskottet antog som ett förslag till nämnden: Som en åtgärd att öka måluppfyllelsen har kommunfullmäktige avsatt en miljon kronor årligen under perioden för att dels ha sommarskola, dels ge elever vid gymnasiet och högstadieskolor resurstid. Utifrån de redovisade konsekvensbeskrivningarna riktas pengarna till årskurs 7-9 för ökad resurstid för 2015.

13 Protokoll 13 (21) 33 Budget och investeringsbudget för 2016 Vid sammanträde 15 december 2014 behandlade kommunfullmäktige budget för 2015 samt en budgetprognos för åren s budget kommer att minska på grund av ramreduceringar samt kvantitetsjusteringar. Kvantitetsförändringarna 2016 innebär att förskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola får en minskad budgetram. Grundskola får en ökad budgetram. Förändringarna sker utifrån ett förändrat antal barn och elever jämfört med Ramreduceringarna för 2016 är knappt 10 miljoner kronor för hela förvaltningen. kommer att diskutera vilka besparingar det kan det bli aktuellt att genomföra under Den totala ramen för respektive nämnd för budgetåret 2016 kommer att beslutas av kommunfullmäktige 15 juni Lokalsamordnare Stefan Jonsson redovisar lärandenämndens investeringsbudget för Vid sammanträde 25 februari 2015, 19, beslutade lärandenämnden att föreslå kommunfullmäktige att göra några prioritetsförändringar i investeringsbudgeten. Ordförande tackar för informationen.

14 Protokoll 14 (21) 34 Program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet läsåret 2015/2016 Dnr beslutar att anta förslaget till program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet läsåret 2015/2016, samt att inget intag görs till handel- och administrationsprogrammets inriktning administrativ service läsåret 2015/2016. Administrativ chef Jonas Gustafsson redovisar förslag till utbud av sökbara program och inriktningar för Bromangymnasiet läsåret 2015/2016. Jonas Gustafsson föreslår att inget intag görs på handel- och administrationsprogrammets inriktning administrativ service då antalet sökande minskat. Yrkesprogram Inriktningar Byggprogrammet (BA) Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri, Anläggningsfordon, Mark- och anläggning (lärlingsförlagda) El- och energiprogrammet (EE) Elteknik Fordonsprogrammet (FT) Personbil Handel- och administrationsprogrammet (HA) Handel och Service Hotell- och turismprogrammet (HT) Industritekniska programmet (IN) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Hotell och konferens, Turism och resor Produkt- och maskinteknik Kök och servering, Bageri och konditori (lärlingsförlagd) VVS

15 Protokoll 15 (21) Studieförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Inriktningar Ekonomi, Juridik Bild och formgivning, Musik Medier, information och kommunikation, Samhällsvetenskap Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö Naturvetenskap

16 Protokoll 16 (21) 35 Nämndsplan 2015 Dnr beslutar att anta nämndsplanen för Ordförande Gerd Olsson redovisar förslaget till nämndsplan för Nämndsplanen redovisar åtaganden och nämndens särskilda uppdrag för Inledningen till nämndsplanen har utarbetats av ordförande.

17 Protokoll 17 (21) 36 Åtagande 2016 Dnr beslutar att anta förslaget till åtagande för Utifrån kommunens vision och nyckelord, som omfattar alla kommunala verksamheter, tecknar nämnderna ett åtagande med kommunfullmäktige. Vid planeringsdagarna för lärandenämnden och förvaltningens chefer februari 2015 diskuterade man förslag till åtagande för Utifrån de diskussionerna har arbetsutskottet arbetat fram förslag till åtagande för 2016: Övergripande mål Samhällstjänster av högsta kvalitet Blomstrande näringsliv Attraktiv och hållbar livsmiljö s verksamhetsmål till kommunfullmäktige 1 Höja utbildningsnivån i kommunen. 1 Höja utbildningsnivån i kommunen. 2 Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor. 3 Aktivt arbeta för att barns och ungas inflytande ska öka. 4 Nolltolerans mot trakasseriet, diskriminering och kränkande behandling.

18 Protokoll 18 (21) 37 Åtgärder för att avhjälpa brister på huvudmannanivå, temanämnder Dnr beslutar att vid tre temanämnder under 2015 ska lärandenämnden fördjupa sig i verksamheterna vuxenutbildning, fritidshem och gymnasieskola/gymnasiesärskola Vid Skolinspektionens tillsyn våren 2014 fick kommunen föreläggande om att se till att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. En åtgärd som lärande- och kulturnämnden redovisat till Skolinspektionen var att nämnden ska ha temanämnder, fördjupningar. Temanämnderna ska genomföras tre gånger per år. Vid planeringsdagarna februari 2015 för lärandenämnden och förvaltningens chefer lämnade arbetsgrupperna förslag till temanämnder.

19 Protokoll 19 (21) 38 Delegeringsbeslut Dnr har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning. Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till verksamhetschefer och enhetschefer som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras till lärandenämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla beslutanderätt. Anmälan om kränkande behandling, 114. Beslut om att elev inte tillhör målgrupp grundsärskola, Avstängning av gymnasieelev i två veckor, 117. Anordna särskild undervisning för skolpliktiga barn, Utredning om kränkande behandling, Beslut om integrerad elev grundskola/särskola, 139. Beslut om placering vid annan skolenhet enligt målsmans önskan, Terminsanställning av obehöriga lärare, 136. Anställningar av personal inom budgetram, 137. Beslut om ledighet skyddsombud, 138. Avslag skolskjuts, växelvis boende, 143. Avslag särskilda skäl skolskjuts, Statsbidrag inom Cul:s verksamhetsområde, 146. godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut Dessutom finns möjlighet för nämnden att ta del av protokoll från förvaltningens samverkansgrupper, självförvaltningsråd och lokala styrelser. Nämnden har möjlighet att vid behov få information om återrapporterade beslut.

20 Protokoll 20 (21) 39 Meddelande Dnr Från Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag , Anhållan från Sheran Aljaf (S) om entledigande från uppdrag som ersättare i lärandenämnden.

21 Protokoll 21 (21) 40 Tillkommande ärende: Konferenser Ordförande Gerd Olsson informerar om följande konferenser: samt ersättare erbjuds att delta i en konferens i Gävle 11 maj 2015 om skollagstiftning i en politiskt styrd organisation. Anmälan till lärandenämndens sekreterare senast 7 april. Arbetsutskottet kommer att delta i en konferens i Gävle 12 maj 2015 om nyanlända elever mottagande och skolgång. Kommunledningsförvaltningen har skickat ut en inbjudan till alla förtroendevalda om två dagars utbildning. Utbildningen är 15 april och 3 juni Anmälan ska göras till kommunledningsförvaltningen senast 7 april.

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin

Annica Norman och Uno Jonsson. Anita Olsson. Margareta B Kjellin Protokoll 1 (53) Plats och tid: Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 17.30-20.45 Förtroendevalda beslutande: Margareta B Kjellin (M), ordf Arif Khalifa (M) Agneta Brendt (S), 2 v ordf Lena

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Internt avtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2013-11-20 UAN-2013-0552 Karin Carlsson Björn Bylund Nasser Ghazi Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-04-23 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0079 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Hermods AB om godkännande

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer