Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte Metod Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Granskningsresultat IT-vision och strategi Synpunkter på IT-organisationen Verksamheternas kommentarer kring IT-samordning och teknik IT-support Kostnadsutveckling och uppföljning Kunskapsnivå...7 2

3 1 Bakgrund och syfte IT-verksamheten är en stödprocess till kommunens kärnverksamheter. Det är viktigt att IT som hjälpmedel ger det stöd som verksamheterna efterfrågar. Det är nödvändigt att verksamheterna har möjlighet att påverka de olika verksamhetsspecifika och kommungemensamma IT-system som syftar till att stödja verksamhetsprocesserna. Granskningens revisionfråga är följande: Stödjer IT-organisationen verksamheten på ett ändåmålsenligt sätt? Med begreppet IT-organisation i revisionsfrågan avses Finets IT-service samt kommunens IT-funktion (IT-samordnare samt systemansvariga). Syftet med granskningen är att ge en bild av användarnas syn på IT-organisationen samt att föra fram synpunkter som finns på den IT-miljö som kommunens användare dagligen arbetar i. Granskningen ska belysa följande frågeställningar: Upplever IT-användarna i kommunen att IT-systemen är anpassade till verksamheternas behov? Har användarna möjlighet att i viss omfattning påverka de verksamhetsspecifika systemens innehåll? Hur upplevs kommunens helpdeskfunktion vad gäller tillgänglighet samt kompetens etc.? Har användarna erhållit tillräcklig utbildning och hjälp för handhavande av sina IT-system? 2 Metod Granskningen har genomförts genom granskningar av styrdokument etc. samt intervjuer med IT-ansvariga/systemansvariga inom kommunens olika sektorer. VD för Finspångs stadsnät Finet AB har intervjuats. 3

4 3 Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag Granskningen har gett följande svar på revisionsfrågan: Stödjer IT-organisationen verksamheten på ett ändåmålsenligt sätt? IT-organisationen stödjer organisationen på ett ändamålsenligt vis utifrån de nuvarande förutsättningarna. Kommunikationen mellan bolaget och kommunen och vice versa kan förbättras med syftet att uppnå en större samsyn och en större budgetrealism inom IT-området. För att uppnå detta krävs en större gemensam planering i såväl budgetarbete som i fastställande av det årliga uppdraget. Vi menar att följande ska beaktas med anledning av våra iakttagelser i granskningen: Det årliga uppdraget och beställningen från KS bör vara klarlagd och definierad i samband med budgetarbetet och prissättas enligt utifrån vald ambitionsnivå för det kommande året. Kostnadsfördelningen per sektor inom KS måste vidare vara klarlagd så att sektorernas budgetar är realistiska. Kommunen bör kartlägga utbildningsbehovet bland användare och vidare ansvara för att samtliga IT-användare tillförskansas en grundläggande IT-kompetens. Detta kan bidra till ett rationellare IT-arbete samt att antalet supportärenden hos bolaget minskar på sikt. 4 Granskningsresultat 4.1 IT-vision och strategi Antaget styrdokument i form av separat IT-strategi saknas i kommunen. Styrningen sker istället via ägardirektiv som sedan för att en ändamålsenlig styrning ska uppnås måste brytas ned i ett årligt uppdrag som ges till Finet och finansieras av KS. Av fattat fullmäktigebeslut i samband med överföringen av verksamheten till dotterbolaget framgår, enligt min bedömning, att Kommunstyrelsen har uppdraget att svara för samordning och beställning av IT-service med Finet. KS ska vidare teckna årlig beställning av IT-service med Finet. I nuläget finns en bilaga till ägardirektivet för 2009 som kan sägas utgöra beställningen. Bilagan är dock av relativt övergripande karaktär. Enligt ägardirektivet för 2009 ska Finet förvalta kommunens IT- och telefonianläggningar i enlighet med de uppdrag och beställningar som överenskommes mellan KS samt Finet. 4

5 En av nycklarna till ett framgångsrikt samarbete mellan KS och bolaget torde vara att omfattningen av det årliga uppdraget för kommande år är fastställt före årsskiftet och överenskommet och konkretiserat i samband med budgetarbetet. De årliga målen bör bygga på någon form av beslutad övergripande IT-strategi. Ambitionsnivån och omfattningen av uppdraget ska också vara ställd i relation till de medel bolaget tilldelas av kommunen för att genomföra sitt uppdrag. Av intervjuerna framgår till viss del att en övergripande IT-strategi samt fler årliga beslutade mål skulle kunna bidra till en ökad målstyrning av IT-arbetet. Särskilda IT-mål på sektors-/förvaltningsnivå finns till viss del inom kommunens verksamheter. Det uppges finnas ett stort behov av ökad styrning och en strategi för IT-arbetet i skolan. Detta gäller såväl den pedagogiska som den administrativa delen. 4.2 Synpunkter på IT-organisationen När det gäller synen på om de personella resurserna för IT inom kommunen är tillräckliga är bilden delad. Inom sektorn Barn och unga anges arbetsbelastningen inom IT-området vara för hög i förhållande till befintlig personalresurs. Problem gällande oklarheter i ansvarsfördelningen mellan Finet samt kommunen uppges ibland föreligga. Vid driftstörningar av olika slag är det ibland oklart för IT-användaren om det uppkomna felet ska anmälas till bolaget eller hanteras inom kommunen. Vid årsskiftet 2008/2009 skedde, i samband med förändringen av tjänstemannaorganisationen även en omdisponering av de personella IT-resurserna inom kommunen. Eftersom detta nyligen gjorts vid tidpunkten för denna granskning så lämnas här ej några synpunkter på den nya strukturen på IT-organisationen inom kommunen. Av intervjuerna framgår att kommunens IT-råd för tjänstemännen på senare tid ej sammankallats kontinuerligt. Ett återupptaget mera frekvent IT-råd eller motsvarande med representant även från bolaget kan möjligen bidra till en ökad samsyn i kommunens ITfrågor. Detta kan också bidra till att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunens samt bolagets tjänstemän. 4.3 Verksamheternas kommentarer kring IT-samordning och teknik Den tekniska standarden tycks överlag ha förbättrats under de senaste åren. Satsningen på s.k. tunna klienter upplevs överlag som positiv. Det uppges dock fortfarande finnas skillnader i teknisk standard i maskinparken och en del kvarvarande äldre datorer. Frågetecken finns till viss del gällande principen för bolagets prissättning per dator. 5

6 Driftstörningar i Procapita har förekommit i viss omfattning strax före genomförd granskning. Orsaken till dessa upplevda driftsstörningar har ej utretts. Större allvarliga driftstörningar uppges ej ha förekommit. I sakens natur ligger att av användarna upplevda problem inom IT-området i flera fall torde bero på att man t.ex. inte känner till de rutiner som finns för säkerhetskopiering. Kommunen har ett ansvar att informera användarna om t.ex. hur policyn för informationssäkerhet praktiskt ska tillämpas. Till följd av de lämnade svaren i övrigt så kan det finnas behov av att definiera ansvarsfördelningen skriftligen samt att ha mer av löpande avstämningsmöten mellan kommunens system- och IT-ansvariga samt bolaget. Frågor av övergripande karaktär kan förslagsvis hanteras i årlig uppdragsbeskrivning för de områden när det är praktiskt möjligt. Sektorernas systemansvariga har möjlighet att i viss utsträckning påverka vilka IT-system som ska införskaffas till kommunen. Det finns också referensgrupper för de större ITprogrammen. 4.4 IT-support Det finns ett IT-baserat ärendehanteringssystem för supportärenden. Att detta finns minskar naturligtvis risken för att supportärenden tar lång tid eller blir bortglömda. Finets handläggningstider upplevs av användarna i vissa fall som långa. Svarstiden på supportärenden upplevs som korta men sedan tar det, enligt de intervjuade inom kommunen, ibland lång tid innan ärendet hanteras och åtgärdas. Granskningen ger dock bilden av att hanteringen av ärenden till viss del har förbättrats. Trots detta finns det bland kommunens användare ett relativt utbrett missnöje med handläggningstiderna. För Finet är det en prioriterad fråga att fortlöpande arbeta med att utveckla processerna kring felanmälan och felavhjälpning. I tidigare genomförd TCO-analys (genomförd av ATEA 2005) framgår att bolaget fått ett godkänt betyg inom kundstödsprocessen. I rapporten anges att IT-organisationen trots allt gör ett bra arbete med de nuvarande förutsättningarna. Framför allt beror det höga betyget på att IT-organisationen i genomsnitt tar sig an och löser ärenden förhållandevis snabbt. 6

7 4.5 Kostnadsutveckling och uppföljning Kostnadsutvecklingen under 2008 innebar att förvaltningarnas budgetar för IT-relaterade kostnader överskreds. Anledningen till detta torde till viss del bero på att ambitionsnivån inom IT-området utökades i form av utökad IT-miljö vilket gett kostnadsökningar som ej finansierats i den kommunala budgeten. Vidare har de faktiska kostnadsfördelningarna mellan förvaltningarna ej varit inarbetade i budgetförslagen. Vid beslut i kommunen som är av kostnadsdrivande karaktär är det av särskild vikt att beräknad kostnadsökningen utreds och att dess fördelning är överenskommen i budget. Uppföljningen av kostnader kan förbättras mot bakgrund av obalanserna i budget. Det är också viktigt förbättra målstyrningen bl.a. genom att årliga mål sätts upp för ITinvesteringar och aktiviteter så att effekten av investeringen som mätas av efter en tid. Det årliga uppdraget till Finet kan innehålla ett antal årliga mål att jobba emot så att bolagets insatser mot kommunen på så vis kan mätas av. Vidare kan kommunen ha ITrelaterade mål i sina styrkort. 4.6 Kunskapsnivå Den genomförda TCO-analysen från 2005 visar på att kommunen saknar ett formellt utbildningsprogram för användarna och att kunskapsnivån hos användarna generellt är mycket låg Då kommunen inte har genomfört några kontinuerliga utbildningsinsatser sedan tidigare genomförd analys så finns det en risk att kunskapsnivån även i nuläget är bristfällig. Intervjuerna inom ramen för denna granskning pekar på att det finns brister inom detta område. Av intervjuerna framgår att det finns brister i grundläggande IT-kunskaper bl.a. gällande Officepaketet. En inventering av kunskapsnivån kan med fördel göras av kommunen. I ett sådant arbete torde bolaget ha värdefulla kunskaper kring inom vilka områden brister har kunnat konstateras. Efter att utbildningsbehovet har klarlagts bör en utbildningsplan fastställas. 7

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer